لیست قیمت میلگرد ساده آهن آنلاین

***به علت نوسانات شدید بازار، نیاز به تایید مجدد قیمت می باشد.***

تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۵
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  5.5
میلگرد ساده ۵٫۵  ابهر  کلاف    کارخانه
کیلوگرم
53,700 
۱۳:۳۱
  6.5
میلگرد ساده ۶٫۵  ابهر  کلاف    کارخانه
کیلوگرم
53,700 
۱۳:۲۰
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۵
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  10
میلگرد ساده ۱۰  فولاد متین  شاخه    بنگاه تهران
کیلوگرم
42,000 
۱۲:۴۷
  10
میلگرد ساده ۱۰  فولاد متین  ۲ تا ۴ متر  رابیتس کاری  بنگاه تهران
کیلوگرم
41,500 
۱۲:۰۴
  10
میلگرد ساده ۱۰  فولاد متین  ۴ تا ۵ متر  رابیتس کاری  بنگاه تهران
کیلوگرم
42,500 
۱۲:۰۴
  12
میلگرد ساده ۱۲ فولاد متین شاخه ۶ متری A3 بنگاه تهران
کیلوگرم
47,500 
۱۲:۲۹
  14
میلگرد ساده ۱۴ فولاد متین شاخه ۶ متری A3 بنگاه تهران
کیلوگرم
47,500 
۱۲:۲۹
  16
میلگرد ساده ۱۶ فولاد متین شاخه ۶ متری A3 بنگاه تهران
کیلوگرم
47,500 
۱۲:۲۹
  18
میلگرد ساده ۱۸ فولاد متین شاخه ۶ متری A3 بنگاه تهران
کیلوگرم
47,500 
۱۲:۲۹
  20
میلگرد ساده ۲۰ فولاد متین شاخه ۶ متری A3 بنگاه تهران
کیلوگرم
47,500 
۱۲:۲۹
  22
میلگرد ساده ۲۲  فولاد متین  شاخه    بنگاه تهران
کیلوگرم
47,500 
۱۲:۲۹
  25
میلگرد ساده ۲۵  فولاد متین  شاخه ۶ متری    بنگاه تهران
کیلوگرم
47,500 
۱۲:۲۹
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۵
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  5.5
میلگرد ساده ۵٫۵ کاشان کلاف کارخانه
کیلوگرم
53,700 
۱۳:۳۱
  6.5
میلگرد ساده ۶٫۵ کاشان کلاف کارخانه
کیلوگرم
52,700 
۱۳:۱۵
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۱۰
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  6.5
میلگرد ۶٫۵ نطنز ساده – کارخانه
کیلو
47,700 
۱۳:۳۴
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۵/۲۹
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  12
میلگرد ساده ۱۲ یزد – آلیاژی شاخه کارخانه
کیلوگرم
48,400 
۱۵:۵۲
  14
میلگرد ساده ۱۴ یزد – آلیاژی شاخه کارخانه
کیلوگرم
48,400 
۱۵:۵۲
  18
میلگرد ساده ۱۸ یزد – آلیاژی شاخه کارخانه
کیلوگرم
48,400 
۱۵:۵۳
  20
میلگرد ساده ۲۰ یزد – آلیاژی شاخه کارخانه
کیلوگرم
48,400 
۱۵:۵۳
  22
میلگرد ساده ۲۲ یزد – آلیاژی شاخه کارخانه
کیلوگرم
48,400 
۱۵:۵۲
  40
میلگرد ساده ۴۰ یزد – آلیاژی شاخه کارخانه
کیلوگرم
48,400 
۱۵:۵۲
  60
میلگرد ساده ۶۰ یزد – آلیاژی شاخه کارخانه
کیلوگرم
48,400 
۱۵:۵۲
  60
میلگرد ساده ۶۰ یزد – آلیاژی شاخه کارخانه
کیلوگرم
48,400 
۱۵:۵۲
  70
میلگرد ساده ۷۰  یزد – آلیاژی  شاخه ۶ متری    کارخانه
کیلوگرم
48,400 
۱۵:۵۴
  80
میلگرد ساده ۸۰ یزد – آلیاژی شاخه کارخانه
کیلوگرم
49,500 
۱۵:۵۵
  90
میلگرد ساده ۹۰  یزد – آلیاژی  شاخه    کارخانه
کیلوگرم
48,400 
۱۵:۵۲
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۵/۲۸
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  20
میلگرد ساده ۲۰ فولاد متین  شاخه    تهران
کیلوگرم
34,130 
۱۳:۴۷
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۵/۰۱
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  12
میلگرد ساده ۱۲  یزد – آلیاژی  شاخه    بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۴:۴۱
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۵
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  6.5
میلگرد ۶٫۵ یزد – احرامیان ساده – کارخانه
کیلو
۱۲:۳۶
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۰۳
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  75
میلگرد ساده ۷۵  یزد – آلیاژی  شاخه ۶ متری    بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۵:۰۰
  80
میلگرد ساده ۸۰  یزد – آلیاژی  شاخه ۶ متری    بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۵:۰۰
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۱۸
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  30
میلگرد ساده ۳۰  یزد – آلیاژی  شاخه    بنگاه تهران
کیلوگرم
31,900 
۱۶:۲۵
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۱۶
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  25
میلگرد ساده ۲۵  یزد – آلیاژی  شاخه  MO40  بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۶:۰۹
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۲/۲۳
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  80
میلگرد ساده ۸۰  یزد – آلیاژی  شاخه  St52  بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۴:۱۲
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۱/۰۹
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  90
میلگرد ساده ۹۰  یزد – آلیاژی  شاخه    بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۱:۵۴
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۱/۰۱
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  12
میلگرد ساده ۱۲  کاشان  شاخه ۶ متری    بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۷:۳۴
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۲۴
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  75
میلگرد ساده ۷۵  یزد – آلیاژی  شاخه ۶ متری    بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۳:۴۶
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۲۳
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  20
میلگرد ساده ۲۰  نیشابور  شاخه ۶ متری    بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۵:۴۲
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۲۳
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  12
میلگرد ساده ۱۲  کاشان  ۱۲ متری    کارخانه
کیلوگرم
25,800 
۱۲:۳۷
  30
میلگرد ساده ۳۰  کاشان  ۱۲ متری    کارخانه
کیلوگرم
25,800 
۱۲:۳۸
  32
میلگرد ساده ۳۲ کاشان شاخه کارخانه
کیلوگرم
25,800 
۱۲:۲۹
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۲۰
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  12
میلگرد ساده ۱۲ کاشان  کلاف   A2 کارخانه
کیلوگرم
25,800 
۱۴:۱۲
  16.5
میلگرد ساده ۱۶٫۵ کاشان کلاف کارخانه
کیلوگرم
25,800 
۱۴:۱۲
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۱۸
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  14
میلگرد ساده ۱۴ کاشان  شاخه    کارخانه
کیلوگرم
25,800 
۱۴:۰۹
  40
میلگرد ساده ۴۰ کاشان شاخه کارخانه
کیلوگرم
25,800 
۱۴:۱۰
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۰۴
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  30
میلگرد ساده ۳۰  یزد – آلیاژی  شاخه    بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۰:۲۴
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۹/۰۸
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  40
میلگرد ساده ۴۰  یزد – آلیاژی  شاخه ۶ متری    بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۵:۵۳
  55
میلگرد ساده ۵۵  یزد – آلیاژی  شاخه ۶ متری    بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۵:۵۶
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۲۴
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  6.5
میلگرد ساده ۶٫۵  ابهر  کلاف    بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۴:۵۴
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۱۰
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  6.5
میلگرد ساده ۶٫۵  ابهر  کلاف    بنگاه تهران
کلاف
25,100 
۱۱:۵۸
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۰۶
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  6.5
میلگرد ۶٫۵ ملایر ساده – تهران
کیلو
25,240 
۱۳:۲۹
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۰۳
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  10
میلگرد ساده ۱۰ کاشان  کلاف    کارخانه
کیلوگرم
24,800 
۱۱:۵۳
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۰۱
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  14
میلگرد ساده ۱۴ کاشان  کلاف    کارخانه
کیلوگرم
25,000 
۱۱:۳۰
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۲۹
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  18
میلگرد ساده 18 ذوب آهن شاخه 6 متری بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۵:۰۳
  18
میلگرد ساده 18  ذوب آهن  شاخه 6 متری    بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۵:۰۳
  18
میلگرد ساده 18  ذوب آهن  شاخه 6 متری    بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۵:۰۰
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۲۶
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  16
میلگرد ساده ۱۶  اصفهان  شاخه    بنگاه تهران
کیلوگرم
27,500 
۱۳:۰۹
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۲۶
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  12
میلگرد ساده ۱۲  ذوب آهن  شاخه    بنگاه تهران
کیلوگرم
27,500 
۱۳:۰۹
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۲۵
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  12
میلگرد ساده ۱۲  یزد – آلیاژی  شاخه ۶ متری  ck45  بنگاه تهران
کیلوگرم
30,200 
۱۴:۳۰
  80
میلگرد ساده 80  یزد – آلیاژی  شاخه 6 متری    بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۴:۱۳
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۲۴
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  25
میلگرد ساده ۲۵  اصفهان  شاخه    بنگاه تهران
کیلوگرم
27,750 
۱۲:۴۹
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۲۴
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  6.5
میلگرد ۶٫۵ نطنز ساده – تهران
کیلو
25,500 
۱۳:۵۱
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۰۸
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  6.5
میلگرد ساده ۶٫۵  مازندران  کلاف    بنگاه تهران
کیلوگرم
26,600 
۱۳:۵۳
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۰۵
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  18
میلگرد ساده 18  اصفهان  شاخه    بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۱:۱۸
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۱۹
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  6.5
میلگرد ساده 6.5  اهواز  کلاف    بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۰:۳۹
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۰۲
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  14
میلگرد ساده 14  اصفهان  شاخه    بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۶:۱۹
  20
میلگرد ساده 20  اصفهان  شاخه    بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۶:۲۰
  22
میلگرد ساده 22  اصفهان  شاخه    بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۵:۴۸
  28
میلگرد ساده 28  اصفهان  شاخه    بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۰:۳۴
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۰۱
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  12
میلگرد ساده 12  اصفهان  شاخه    بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۱:۲۴
  20
میلگرد ساده 20  اصفهان  شاخه    بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۱:۴۱
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۴/۱۰
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  14
میلگرد ساده 14  نورد تهران  شاخه 6 متری    بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۱:۲۴
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۳/۲۸
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  38
میلگرد ساده 38  نیشابور  شاخه 6 متری    بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۵:۲۲
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۳/۱۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  6
میلگرد ساده 6  کاشان  کلاف    بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۵:۵۷
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۳/۰۳
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  25
میلگرد ساده 25  کاشان  شاخه    بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۹:۱۷
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۳/۰۱
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  8
میلگرد ساده ۸ کاشان کلاف کارخانه
کیلوگرم
17,600 
۱۱:۳۱
  10
میلگرد ساده ۱۰ کاشان کلاف A2 کارخانه
کیلوگرم
17,600 
۱۱:۳۱
  14
میلگرد ساده ۱۴ کاشان کلاف کارخانه
کیلوگرم
17,600 
۱۱:۳۱
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۱۲/۱۱
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  32
میلگرد ساده 32  کاشان  شاخه 6 متری    بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۹:۳۵
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۱۱/۱۳
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  14
میلگرد ساده 14  کاشان  شاخه    بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۶:۲۸
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۱۰/۲۹
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  32
میلگرد ساده 32  یزد – آلیاژی  شاخه    بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۵:۴۷
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۸/۰۵
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  8
میلگرد ساده 8  کاشان  شاخه 6 متری    بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۴:۵۴
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۷/۱۸
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  10
میلگرد ساده 10  کاشان  شاخه 6 متری    بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۱:۳۶
  12
میلگرد ساده 12  کاشان  شاخه 6 متری    بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۱:۴۵
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۵/۰۲
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  22
میلگرد ساده ۲۲  کاشان  شاخه    بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۶:۱۹
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۴/۲۹
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  10
میلگرد ساده ۱۰  کاشان  شاخه ۶ متری    بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۶:۰۳
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۴/۲۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  12
میلگرد ساده ۱۲ کاشان -کلاف    کارخانه
کیلوگرم
17,800 
۱۵:۳۱
  18
میلگرد ساده ۱۸  کاشان  شاخه ۶ متری    بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۴:۰۱
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۳/۳۰
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  20
میلگرد ساده ۲۰ کاشان -شاخه    بنگاه تهران
کیلوگرم
18,300 
۰۹:۰۲
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۳/۰۹
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  6.5
میلگرد ۶٫۵ چین ساده – تهران
کیلو
17,100 
۱۲:۴۷
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۲/۱۱
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  20
میلگرد ساده ۲۰  فولاد سپهر ایرانیان  شاخه    بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۶:۱۹
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۲/۰۸
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  20
میلگرد ساده ۲۰  یزد – آلیاژی      بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۷:۰۱
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۱/۱۶
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  6.5
میلگرد ساده ۶٫۵  چین در بندر امام     
کیلوگرم
۱۶:۴۰
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۱۲/۰۱
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  8
میلگرد ۸ یزد – آلیاژی ساده – کارخانه
کیلو
17,100 
۱۱:۰۴
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۱۱/۲۶
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  12
میلگرد ساده ۱۲ پرشین فولاد شاخه A3 بنگاه تهران
کیلوگرم
11,900 
۱۱:۳۰
  12
میلگرد ساده ۱۲ پرشین فولاد شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
11,900 
۱۱:۴۸
  14
میلگرد ساده ۱۴ پرشین فولاد شاخه کارخانه
کیلوگرم
15,000 
۱۱:۴۸
  16
میلگرد ساده ۱۶ پرشین فولاد شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
15,000 
۱۱:۴۸
  18
میلگرد ساده ۱۸ پرشین فولاد شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
15,000 
۱۱:۴۸
  20
میلگرد ساده ۲۰ پرشین فولاد شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
15,000 
۱۱:۴۸
  25
میلگرد ساده ۲۵ پرشین فولاد شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
15,000 
۱۱:۴۸
  28
میلگرد ساده ۲۸ پرشین فولاد شاخه A3 بنگاه تهران
کیلوگرم
15,000 
۱۱:۳۱
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۱۱/۲۱
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  10
میلگرد ساده ۱۰ پرشین فولاد شاخه A3 بنگاه تهران
کیلوگرم
12,000 
۱۳:۳۱
  32
میلگرد ساده ۳۲ پرشین فولاد شاخه A3 بنگاه تهران
کیلوگرم
12,300 
۱۳:۳۱
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۱۱/۱۹
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  22
میلگرد ساده ۲۲ پرشین فولاد شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
15,000 
۱۲:۳۷
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۱۱/۱۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  32
میلگرد ساده ۳۲ پرشین فولاد شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
12,300 
۱۲:۳۷
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۱۱/۰۳
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  16
میلگرد ساده ۱۶ پرشین فولاد شاخه کارخانه
کیلوگرم
۱۱:۴۰
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۱۰/۲۱
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  10
میلگرد ساده ۱۰ پرشین فولاد شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
12,350 
۱۲:۳۲
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۱۰/۱۹
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  7.5
میلگرد ساده ۷٫۵ اهواز کارخانه
کیلوگرم
۱۱:۱۱
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۰۹/۲۲
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  12
میلگرد ساده ۱۲ پرشین فولاد شاخه کارخانه
کیلوگرم
۱۱:۰۴
  12
میلگرد ساده ۱۲ پرشین فولاد شاخه کارخانه
کیلوگرم
۱۱:۰۴
  14
میلگرد ساده ۱۴ پرشین فولاد شاخه کارخانه
کیلوگرم
۱۱:۰۴
  18
میلگرد ساده ۱۸ پرشین فولاد شاخه ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
۱۱:۰۵
  18
میلگرد ساده ۱۸ پرشین فولاد ۳متری کارخانه
کیلوگرم
۱۱:۰۴
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۰۹/۱۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  10
میلگرد ساده ۱۰ کاشان کلاف بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۷:۲۴
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۰۶/۱۱
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  10
میلگرد ۱۰ قزوین ساده – کارخانه
کیلو
13,550 
۱۳:۱۲
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۰۶/۰۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  8
میلگرد ۸ یزد – احرامیان ساده – کارخانه
کیلو
16,100 
۱۲:۵۲
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۰۶/۰۳
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  10
میلگرد ۱۰ یزد – احرامیان ساده – کارخانه
کیلو
15,470 
۱۲:۲۰
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۰۴/۲۹
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  6.5
میلگرد ساده ۶٫۵ یزد – احرامیان  کلاف    تهران
کیلوگرم
16,500 
۱۲:۲۲
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۰۴/۱۰
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  10
میلگرد ۱۰ اهواز ساده – کارخانه
کیلو
16,050 
۱۲:۴۸
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۰۳/۲۸
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  10
میلگرد ساده ۱۰ قزوین  شاخه فابریک    تهران
کیلوگرم
15,230 
۱۰:۳۲
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۰۲/۳۰
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  6.5
میلگرد ۶٫۵ یزد – احرامیان ساده – تهران
کیلو
16,450 
۱۲:۲۵
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۰۲/۱۰
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  5.5
میلگرد ساده ۵٫۵ چین  شاخه    تهران
کیلوگرم
20,600 
۱۳:۱۷
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۰۲/۰۱
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  30
میلگرد ساده ۳۰ تایوان شاخه تهران
کیلوگرم
۱۷:۰۵
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۰۱/۲۵
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  20
میلگرد ساده ۲۰ متفرقه  شاخه ۶ متری    تهران
کیلوگرم
100 
۱۱:۳۲
تاریخ بروزرسانی ۹۳/۱۱/۰۶
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  8
میلگرد ۸ یزد – احرامیان ساده – کارخانه
کیلو
17,250 
۱۲:۳۷
  10
میلگرد ۱۰ یزد – احرامیان ساده – کارخانه
کیلو
17,380 
۱۲:۳۷
  10
میلگرد ۱۰ یزد – احرامیان A2 ساده – کارخانه
کیلو
17,580 
۱۲:۳۷
تاریخ بروزرسانی ۹۳/۰۸/۰۳
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  10
میلگرد ساده ۱۰ قزوین  شاخه   A2 تهران
کیلوگرم
18,170 
۰۸:۰۳
تاریخ بروزرسانی ۹۳/۰۶/۲۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  5.5
میلگرد ساده ۵٫۵ چین  کلاف    تهران
کیلوگرم
20,400 
۰۹:۱۱
تاریخ بروزرسانی ۹۳/۰۶/۱۸
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  6.5
میلگرد ساده ۶٫۵ چین  کلاف    کارخانه
کیلوگرم
18,150 
۱۱:۴۷
تاریخ بروزرسانی ۹۳/۰۴/۰۹
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  10
میلگرد ساده ۱۰ فولاد ثناء  شاخه   A2 تهران
کیلوگرم
18,250 
۰۶:۴۰
تاریخ بروزرسانی ۹۳/۰۳/۰۴
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  12
میلگرد ۱۲ فولاد ثناء ساده – تهران
کیلو
19,000 
۰۷:۰۷
تاریخ بروزرسانی ۹۲/۰۸/۰۹
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  6.5
میلگرد 6.5 اکراین ساده – تهران
کیلو
19,600 
۱۱:۳۱
تاریخ بروزرسانی ۹۲/۰۷/۱۵
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  10
میلگرد ساده ۱۰ فولاد ثناء  شاخه فابریک   A2 تهران
کیلوگرم
18,600 
۰۷:۴۲
تاریخ بروزرسانی ۹۲/۰۶/۲۳
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  10
میلگرد ۱۰ تهران ساده – کارخانه
کیلو
16,100 
۰۶:۴۱
تاریخ بروزرسانی ۹۲/۰۵/۰۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  6.5
میلگرد 6.5 روس در انبار نوشهر ساده – کارخانه
کیلو
22,420 
۱۳:۲۹
تاریخ بروزرسانی ۹۲/۰۴/۲۵
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  10
میلگرد ۱۰ نطنز A3 ساده – تهران
کیلوگرم
21,250 
۰۷:۴۳
تاریخ بروزرسانی ۹۲/۰۴/۱۹
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  10
میلگرد ۱۰ الیگودرز ساده – کارخانه
کیلو
21,400 
۰۹:۱۴
تاریخ بروزرسانی ۹۲/۰۴/۰۵
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  12
میلگرد ۱۲ قزوین ساده – کارخانه
کیلو
19,920 
۰۶:۱۷
تاریخ بروزرسانی ۹۲/۰۱/۲۴
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  8
میلگرد ۸ الیگودرز ساده – کارخانه
کیلو
21,500 
۰۸:۴۰
تاریخ بروزرسانی ۹۱/۱۲/۱۴
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  10
میلگرد ۱۰ فولاد تهران A2 ساده – تهران
کیلو
17,600 
۰۸:۲۳
تاریخ بروزرسانی ۹۱/۰۹/۲۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  6.5
میلگرد ساده ۶٫۵ روس  کلاف    تهران
کیلوگرم
22,100 
۰۸:۵۱
تاریخ بروزرسانی ۹۱/۰۷/۲۲
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  5.5
میلگرد ۵٫۵ روس ساده – تهران
کیلو
25,600 
۰۸:۳۳
تاریخ بروزرسانی ۹۱/۰۶/۱۸
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  7
میلگرد ساده ۷ روس  کلاف    تهران
کیلوگرم
19,770 
۰۷:۵۱
تاریخ بروزرسانی ۹۱/۰۶/۱۴
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  8
میلگرد 8 الیگودرز ساده – کارخانه
کیلو
18,840 
۱۲:۰۷
تاریخ بروزرسانی ۹۱/۰۴/۲۵
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  10
میلگرد 10 امارات ساده – کارخانه
کیلو
14,820 
۱۳:۵۲
تاریخ بروزرسانی ۹۰/۱۲/۱۴
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  10
میلگرد 10 نستا A2 ساده – تهران
کیلو
7,940 
۱۲:۱۵
تاریخ بروزرسانی ۹۰/۱۱/۱۶
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  5.5
میلگرد ساده ۵٫۵ کاشان  کلاف   A3 تهران
کیلوگرم
10,740 
۰۸:۵۰
تاریخ بروزرسانی ۹۰/۰۵/۰۳
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  6.5
میلگرد ساده ۶٫۵ روس در بندر انزلی  کلاف    کارخانه
کیلوگرم
10,710 
۱۱:۰۲
تاریخ بروزرسانی ۹۰/۰۵/۰۱
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  8
میلگرد ساده ۸ روس در بندر انزلی  کلاف    کارخانه
کیلوگرم
8,440 
۰۶:۲۶
تاریخ بروزرسانی ۹۰/۰۲/۱۳
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  6.5
میلگرد ساده ۶٫۵ روس در نوشهر  کلاف    کارخانه
کیلوگرم
9,810 
۰۸:۰۹
تاریخ بروزرسانی ۹۰/۰۱/۳۱
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  8
میلگرد ساده ۸ متفرقه در بندر انزلی  کلاف    کارخانه
کیلوگرم
9,440 
۰۷:۴۴
تاریخ بروزرسانی ۸۹/۱۰/۱۲
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  14
میلگرد ساده ۱۴ قزوین  شاخه   A2 کارخانه
کیلوگرم
8,980 
۰۷:۴۷
تاریخ بروزرسانی ۸۹/۰۶/۱۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  10
میلگرد ساده ۱۰ نستا  شاخه فابریک    تهران
کیلوگرم
9,010 
۱۰:۴۴
تاریخ بروزرسانی ۸۹/۰۵/۰۱
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  10
میلگرد 10 الیگودرز ساده – کارخانه
کیلو
7,440 
۱۱:۱۷
telegram
 

توضیحات خرید

چنانچه انتقادى به روند فروش دارید، مانند تاخیر در ارسال پیش فاکتور یا عدم پاسخگویى به موقع، مى توانید با شماره داخلى 666 (صداى مشترى) تماس حاصل فرمایید. کلیه کالاهایى که در آهن آنلاین عرضه مى شوند اصلى بوده و هیچ گونه کالاى غیر اصلى در آهن آنلاین به فروش نمى رسد. لطفا مراقب افراد سودجو و سایتهاى مشابه باشید، آهن آنلاین هیچ گونه نمایندگى ندارد و تنها راه ارتباطى، تماس با شماره هاى مجموعه مى باشد. بدیهى است در صورت تماس با این افراد که بعضا عناوین و مدارك جعلى نیز تهیه نموده اند، آهن آنلاین هیچگونه مسئولیتى را پذیرا نخواهد بود. قبل از خرید، گرفتن تایید تلفنى الزامى است.

th0E1PEKBB

دریافت قیمت های لحظه ای و اخبار میلگرد،مش و رابیتس در کانال  تلگرام  میلگرد

عضویت در کانال تخصصی میلگرد آهن آنلاین:

https://telegram.me/AO_milgerd

نوید وطن دوست : مدیر گروه

نوید وطن دوست

مدیر گروه

داخلى : 675
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100691

ماریه رنجبر : کارشناس فروش

ماریه رنجبر

کارشناس فروش

داخلى : 641
۰۲۱۶۳۴۲۸
09193014998

مسعود شجاع : کارشناس خرید(مخصوص آهن فروشان جهت ارائه بارهای ویژه)

مسعود شجاع

کارشناس خرید(مخصوص آهن فروشان جهت ارائه بارهای ویژه)

داخلى : 697
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100477