آهن آنلاین
فیلترها

قیمت ورق استیل

آخرین بروزرسانی: روزهای قبل ( 1403/2/26 )
ورق استیل آلیاژ 304
ضخامت ابعاد آلیاژ حالت واحد قیمت (تومان)
0.3
1000
304L
رول
کیلوگرم
213,270
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
1
1500
304L
رول
کیلوگرم
199,560
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
1
1250
304L
رول
کیلوگرم
199,560
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
1
1500*3000
304L
شیت
کیلوگرم
199,560
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
1
1250*2500
304L
شیت
کیلوگرم
199,290
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
1
1000*2000
304L
شیت
کیلوگرم
199,110
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
1
1000
304L
رول
کیلوگرم
199,110
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
1.25
1500*3000
304L
رول
کیلوگرم
199,650
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
1.25
1250
304L
رول
کیلوگرم
199,300
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
1.25
1250*2500
304L
شیت
کیلوگرم
199,300
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
1.25
1000*2000
304L
شیت
کیلوگرم
199,480
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
1.25
1000
304L
رول
کیلوگرم
199,560
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
1.5
1000
304L
رول
کیلوگرم
199,560
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
1.5
1000*2000
304L
شیت
کیلوگرم
199,560
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
2
1500
304L
شیت
کیلوگرم
199,570
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
2
1250*2500
304L
شیت
کیلوگرم
190,010
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
2
1000*2000
304L
شیت
کیلوگرم
190,250
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
2
1000
304L
رول
کیلوگرم
190,250
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
2.5
1250
304L
رول
کیلوگرم
195,910
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
2.5
1500*6000
304L
شیت
کیلوگرم
202,340
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
2.5
1500*3000
304L
شیت
کیلوگرم
202,340
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
2.5
1000*2000
304L
شیت
کیلوگرم
190,070
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
2.5
1000
304L
رول
کیلوگرم
190,070
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
3
1500*6000
304L
شیت
کیلوگرم
199,350
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
3
1500*3000
304L
شیت
کیلوگرم
199,350
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
3
1500
304L
شیت
کیلوگرم
199,350
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
3
1250*2500
304L
شیت
کیلوگرم
195,020
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
3
1000
304L
رول
کیلوگرم
190,340
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
4
1500*6000
304L
شیت
کیلوگرم
200,270
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
4
1500*3000
304L
شیت
کیلوگرم
200,270
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
4
1500
304L
رول
کیلوگرم
202,090
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
4
1250*2500
304L
شیت
کیلوگرم
193,910
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
4
1250
304L
رول
کیلوگرم
193,910
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
4
1000*2000
304L
شیت
کیلوگرم
190,270
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
4
1000
304L
رول
کیلوگرم
190,270
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
5
1500*6000
304L
شیت
کیلوگرم
203,820
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
5
1500*3000
304L
شیت
کیلوگرم
203,820
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
5
1500
304L
رول
کیلوگرم
199,270
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
5
1250
304L
رول
کیلوگرم
196,730
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
5
1000*2000
304L
شیت
کیلوگرم
189,550
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
5
1000
304L
رول
کیلوگرم
189,550
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
6
1500*6000
304L
شیت
کیلوگرم
199,270
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
6
1500*6000
304L
شیت
کیلوگرم
199,270
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
6
1500*3000
304L
شیت
کیلوگرم
199,270
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
6
1500
304L
رول
کیلوگرم
199,550
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
6
1250*2500
304L
شیت
کیلوگرم
197,640
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
6
1250
304L
شیت
کیلوگرم
195,730
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
6
1000*2000
304L
شیت
کیلوگرم
190,270
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
6
1000
304L
رول
کیلوگرم
190,270
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
8
1500*3000
304L
شیت
کیلوگرم
194,710
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
8
1500
304L
رول
کیلوگرم
194,820
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
8
1250
304L
رول
کیلوگرم
201,820
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
8
1500*6000
304L
شیت
کیلوگرم
194,640
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
8
1000*2000
304L
شیت
کیلوگرم
199,090
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
8
1000
304L
رول
کیلوگرم
199,090
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
10
1250
304L
رول
کیلوگرم
199,940
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
10
1500*6000
304L
شیت
کیلوگرم
191,140
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
10
1250*2500
304L
شیت
کیلوگرم
199,890
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
10
1000*2000
304L
شیت
کیلوگرم
199,950
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
12
1500*6000
304L
شیت
کیلوگرم
194,470
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
12
1500*3000
304L
شیت
کیلوگرم
195,030
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
12
1000*2000
304L
شیت
کیلوگرم
213,360
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
15
1500*3000
304L
شیت
کیلوگرم
196,930
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
15
1500*6000
304L
رول
کیلوگرم
196,930
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
15
1000*2000
304L
شیت
کیلوگرم
194,730
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
20
1500*6000
304L
شیت
کیلوگرم
217,840
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
20
1500*3000
304L
شیت
کیلوگرم
217,490
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
ورق استیل آلیاژ 316
ضخامت ابعاد آلیاژ حالت واحد قیمت (تومان)
1
1500
316L
رول
کیلوگرم
310,220
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
1
1250*2500
316L
شیت
کیلوگرم
310,490
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
1
1250
316L
رول
کیلوگرم
310,490
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
1
1000*2000
316L
شیت
کیلوگرم
310,490
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
1
1000
316L
رول
کیلوگرم
310,490
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
1.5
1500*3000
316L
شیت
کیلوگرم
311,580
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
1.5
1500*3000
316L
شیت
کیلوگرم
311,580
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
1.5
1000*2000
316L
شیت
کیلوگرم
311,580
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
1.5
1250*2500
316L
شیت
کیلوگرم
311,580
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
1.5
1000
316L
رول
کیلوگرم
311,580
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
2
1500*3000
316L
شیت
کیلوگرم
313,640
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
2
1250*2500
316L
شیت
کیلوگرم
310,450
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
2
1000*2000
316L
شیت
کیلوگرم
308,640
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
2
1250
316L
رول
کیلوگرم
311,360
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
2.5
1500*3000
316L
شیت
کیلوگرم
313,640
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
2.5
1000*2000
316L
شیت
کیلوگرم
308,180
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
2.5
1000
316L
رول
کیلوگرم
308,180
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
3
1500*3000
316L
شیت
کیلوگرم
305,640
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
3
1000*2000
316L
شیت
کیلوگرم
310,450
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
3
1500
316L
رول
کیلوگرم
305,640
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
3
1000
316L
رول
کیلوگرم
310,510
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
4
1500*6000
316L
شیت
کیلوگرم
310,450
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
4
1500*3000
316L
شیت
کیلوگرم
310,450
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
4
1250*2500
316L
شیت
کیلوگرم
310,450
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
4
1000*2000
316L
شیت
کیلوگرم
307,730
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
5
1500*6000
316L
رول
کیلوگرم
310,090
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
5
1500*3000
316L
شیت
کیلوگرم
310,090
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
5
1500
316L
شیت
کیلوگرم
310,090
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
5
1250*2500
316L
شیت
کیلوگرم
310,000
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
5
1250
316L
رول
کیلوگرم
310,000
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
6
1500*6000
316L
شیت
کیلوگرم
314,640
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
6
1500*3000
316L
شیت
کیلوگرم
314,640
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
6
1250*2500
316L
شیت
کیلوگرم
315,450
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
6
1250
316L
شیت
کیلوگرم
314,550
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
6
1000*2000
316L
شیت
کیلوگرم
314,550
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
6
1000
316L
رول
کیلوگرم
315,450
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
8
1500*6000
316L
شیت
کیلوگرم
316,820
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
8
1500*3000
316L
شیت
کیلوگرم
316,820
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
8
1250*2500
316L
شیت
کیلوگرم
314,550
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
8
1000*2000
316L
شیت
کیلوگرم
316,360
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
10
1500*6000
316L
شیت
کیلوگرم
312,000
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
10
1500*3000
316L
شیت
کیلوگرم
312,000
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
10
1000*2000
316L
شیت
کیلوگرم
290,820
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
10
1000
316L
رول
کیلوگرم
331,730
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
10
1500
316L
رول
کیلوگرم
312,450
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
12
1500*6000
316L
شیت
کیلوگرم
327,640
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
12
1500
316L
رول
کیلوگرم
327,050
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
15
1500*3000
316L
شیت
کیلوگرم
327,640
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
15
1500*6000
316L
شیت
کیلوگرم
327,640
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
15
1000*2000
316L
شیت
کیلوگرم
335,820
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
20
1500*6000
316L
شیت
کیلوگرم
287,640
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
20
1000*2000
316L
شیت
کیلوگرم
295,820
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
ورق استیل آلیاژ 321
ضخامت ابعاد آلیاژ حالت واحد قیمت (تومان)
1.5
1500*3000
321
شیت
کیلوگرم
327,550
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
1.5
1250*2500
321
شیت
کیلوگرم
327,550
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
3
1000*2000
321
شیت
کیلوگرم
328,000
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
5
1500*6000
321
شیت
کیلوگرم
318,450
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
5
1000*2000
321
شیت
کیلوگرم
318,450
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
6
1500*6000
321
شیت
کیلوگرم
318,450
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
8
1500*6000
321
شیت
کیلوگرم
318,450
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
10
1500*6000
321
شیت
کیلوگرم
336,910
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
12
1500*6000
321
شیت
کیلوگرم
336,910
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
14
1500*6000
321
شیت
کیلوگرم
336,910
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
20
1500*6000
321
شیت
کیلوگرم
336,910
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
ورق استیل آلیاژ 430
ضخامت ابعاد آلیاژ حالت واحد قیمت (تومان)
1.5
عرض 1000
430
رول
کیلوگرم
115,550
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
1.5
عرض 1250
430
رول
کیلوگرم
115,550
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
1.2
عرض 1000
430
رول
کیلوگرم
115,550
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
0.8
عرض 1250
430
رول
کیلوگرم
114,560
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
0.8
عرض 1000
430
رول
کیلوگرم
114,650
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
0.7
عرض 1250
430
رول
کیلوگرم
114,560
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
0.6
عرض 1000
430
رول
کیلوگرم
114,560
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
0.3
عرض 1250
430
رول
کیلوگرم
116,420
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
0.3
1250*2500
430
شیت
کیلوگرم
116,420
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
0.3
1000*2000
430
شیت
کیلوگرم
116,420
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
0.4
1000
430
رول
کیلوگرم
116,420
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
0.5
1000*2000
430
شیت
کیلوگرم
116,420
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
0.6
1000*2000
430
شیت
کیلوگرم
114,560
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
0.6
1220*2440
430
شیت
کیلوگرم
114,560
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
0.7
1000*2000
430
شیت
کیلوگرم
114,560
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
0.7
1000
430
رول
کیلوگرم
114,560
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
0.8
1000*2000
430
شیت
کیلوگرم
114,550
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
1
1000*2000
430
شیت
کیلوگرم
113,650
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
1.2
1250*2500
430
شیت
کیلوگرم
115,550
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
1.2
1000*2000
430
شیت
کیلوگرم
115,550
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
1.5
1000*2000
430
شیت
کیلوگرم
115,550
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
2
1250*2500
430
شیت
کیلوگرم
115,560
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
2
1000*2000
430
شیت
کیلوگرم
115,560
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
2
1000
430
رول
کیلوگرم
115,560
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
2
1220*2440
430
شیت
کیلوگرم
115,560
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
3
1500*3000
430
شیت
کیلوگرم
115,560
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
3
1000*2000
430
شیت
کیلوگرم
115,560
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
3
1500
430
رول
کیلوگرم
115,560
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
کارشناسان واحد ورق استیل
ساناز علی محمدی (کارشناس فروش استیل)
ساناز علی محمدی
کارشناس فروش استیل
شهرزاد فاخری فر (سرپرست فروش استیل)
شهرزاد فاخری فر
سرپرست فروش استیل
علی علی پور شهمیری (کارشناس خرید استیل و فلزات رنگی)
علی علی پور شهمیری
کارشناس خرید استیل و فلزات رنگی
رامتین گلناریان (کارشناس خرید استیل)
رامتین گلناریان
کارشناس خرید استیل
کیمیا نکونژاد (مدیر تیم استیل)
کیمیا نکونژاد
مدیر تیم استیل
المیرا میراعظمی (مدیر بازرگانی)
المیرا میراعظمی
مدیر بازرگانی
سید محسن رجبی (STB ورق گرم)
سید محسن رجبی
STB ورق گرم
مهرنوش قاسمی (مشاور فروش STB ورق گرم)
مهرنوش قاسمی
مشاور فروش STB ورق گرم
آرش مه پیما (مشاور خرید STB ورق گرم)
آرش مه پیما
مشاور خرید STB ورق گرم

قیمت ورق استیل انواع آلیاژها

در میان انبوهی از آلیاژهای فلزی، استیل جایگاه ویژه‌ای را به خود اختصاص داده است. این فلز باارزش، به دلیل ویژگی‌های منحصر به فردی همچون مقاومت بالا در برابر خوردگی، استحکام، و زیبایی، در صنایع مختلف کاربردهای فراوانی دارد. ورق استیل، به عنوان یکی از مشتقات پرکاربرد استیل، در اشکال و ضخامت‌های متنوع تولید و عرضه می‌شود. خصوصیت ضد زنگ بودن ورق‌های استیل مهم‌ترین عامل بالا بودن تقاضای این محصول است. به دلیل تأمین بخش زیادی از این تقاضا توسط واردات، این کالا نوسانات بسیاری را در قیمت تجربه می‌کند. ماده اولیه به کار رفته در ساخت این نوع ورق با توجه به درصد کربن، نیکل و کروم موجود در آن انواع مختلفی دارد، اما ورق‌های موجود در بازار معمولا از یکی از استیل‌های 304، 316، 420، 310، 321، 309 و 430 ساخته می‌شوند.
لیست قیمت ورق استیل، در سایت آهن آنلاین بر اساس آخرین نرخ بازار به‌روز‌رسانی می‌شود. ورق استیل ضد زنگ (stainless steel sheet) بر اساس ضخامت و آلیاژ سازنده آن قیمت متفاوتی دارد که جداول موجود بر همین اساس طراحی شده‌اند. در ادامه به معرفی کامل ورق استیل و تحلیل قیمت آن در بازار مصرف پرداخته شده است.

مشخصات ورق استیل

این ورق برمبنای آلیاژ دسته‌بندی می‌شود؛ از انواع گرید و آلیاژ آن می‌توان به 304، 316، 201، 430 و... اشاره کرد. در بین این موارد، گرید 304 پرطرفدارتر و بالطبع، پرفروش‌تر است. بعلاوه ورق استیل در ابعاد و ضخامت‌های متنوعی تولید می‌شود. ضخامت آن برابر با 0.5 الی 16 میلی‌متر است و ابعاد استاندارد آن نیز شامل 6 متر طول و 1.5 متر عرض می‌شود؛ البته امکان سفارش در ابعاد موردنظر خود وجود دارد. ضمنا، این ورق دارای مقاومت مطلوبی در برابر خوردگی است و به دو صورت رول و شیت ارائه می‌شود. از این ورق مقاوم در صنایع مهمی همچون صنعت ساختمان، غذا، پزشکی، شیمیایی و... استفاده می‌کنند.
 

ورق استیل در ضخامت های مختلف تولید می شود.
ورق استیل در ضخامت های مختلف تولید می شود.

 

وزن ورق استیل

اطلاع از وزن ورق استیل برای مهندسان، صنعتگران و افراد فعال در این حوزه اهمیت ویژه‌ای دارد. درواقع، آشنایی کامل با وزن ورق‌ها به برآورد صحیح بودجه پروژه و هزینه‌های حمل‌ونقل کمک شایانی می‌کند. همچنین، بسیاری از پروژه‌ها و سازه‌ها دارای محدودیت وزنی هستند؛ از‌این‌رو، وزن محصولات بکاررفته در آن‌ها بایستی متناسب با شرایطشان باشد. بنابراین، جدول وزن ابزاری مهم جهت انتخاب محصولات و پیشبرد برنامه‌ریزی افراد محسوب می‌شود. برای محاسبه وزن ورق استیل می‌توانید از فرمول زیر استفاده کنید:

عرض × طول × ضخامت × چگالی استیل = وزن ورق استیل

قیمت ورق استیل در بازار

همان‌طور که اشاره شد، قیمت روز استیل برای صنعتگران حوزه‌های مختلف پراهمیت است. دراین‌راستا، به تحلیل قیمت ورق استیل 304 و 316 به‌عنوان گریدهای محبوب بازار پرداخته‌ایم. اول اینکه مدل‌های 304 و 316 به دلیل پرتقاضا بودن نوسانات زیادی دارند و نرخ آن‌ها به صورت روزانه به اطلاع مصرف‌کنندگان می‌رسد. البته این محصولات در حال حاضر نوسانات شدیدی ندارند و در برخی ایام با قیمت روزهای قبل به فروش‌ می‌رسند؛ اما درکل، جزو محصولات پرنوسان بازار فولاد به حساب می‌آیند.

این دسته از محصولات استیل، به صورت رول و شیت در بازار عرضه می شوند که باتوجه به کاربرد و نوسانات حاکم بر بازار، قیمت روز ورق استیل نیز براساس آلیاژها و انواع آن دچار تغییرات لحظه‌ای می‌شود. ماده اصلی تشکیل دهنده این محصول، کروم، آهن و نیکل است که تغییرات بهای هرکدام از این عناصر در سطح جهانی، می‌تواند اثر مستقیمی بر نرخ ورق استیل در بازار داخلی داشته باشد. به طور کلی، نوع آلیاژ و استفاده از ورق استیل در هر صنعت خاص، می‌تواند تأثیر بسیاری بر قیمت نهایی آن داشته باشد. در ادامه قیمت چند نوع ورق استیل را بررسی می‌کنیم.

طبق نظر کارشناسان آهن آنلاین:

“قیمت استیل، باتوجه به کاربرد و موارد استفاده زیاد آن در صنایع مختلفی همچون خودروسازی، لوازم خانگی، هواپیماسازی و… به صورت روزانه و لحظه ای دچار تغییر می‌شود. برای خرید ورق استیل باید به آلیاژ آن توجه ویژه‌ای داشت زیرا این محصول در انواع مختلفی از آلیاژ تولید می‌شود.”

قیمت ورق استیل 304

هر کیلو استیل 304 حدود 199110 تومان قیمت دارد. این ورق در مدت اخیر بدون جهش قیمت در بازار عرضه شد. آخرین نوسانات آن مربوط به ماه‌های قبل می‌شود. بنابراین، بازار ورق استیل 304 در یک آرامش نسبی به سر می‌برد. حال اینکه تغییرات قیمت استیل 304 از چه زمانی آغاز می‌شود به عوامل مختلفی بستگی دارد که در ادامه به آن‌ها اشاره کرده‌ایم. ضمن اینکه قیمت ورق استیل 304 نگیر با مدل بگیر آن تفاوت دارد. تفاوت اصلی استیل بگیر و نگیر به ترکیبات و نحوه واکنش آن‌ها به میدان مغناطیسی مربوط می‌شود. استیل نگیر دارای مقدار نیکل بیشتری است و آهنربا را جذب نمی‌کند؛ اما مدل بگیر با داشتن کروم بیشتر به آهنربا واکنش نشان می‌دهد. قیمت ورق استیل نگیر هم بیشتر از استیل بگیر است.

بسته به ضخامت و ابعاد، قیمت هر کیلو ورق استیل 304 نیز متفاوت است. برای مثال، ورق استیل 304 با ضخامت بالا قیمت بیشتری دارد ولی در مقابل با افزایش ابعاد ورق، قیمت آن نیز افزایش می‌یابد. علاوه بر این، تولید کنندگان و تامین کنندگان ورق استیل 304 نیز می‌توانند تأثیرگذار بر قیمت باشند. در صورت کاهش تولید ورق استیل 304، قیمت آن افزایش می‌یابد.

 

ورق استیل 304 در دو نوع بگیر و نگیر تولید می شود.
ورق استیل 304 در دو نوع بگیر و نگیر تولید می شود.

 

برای تعیین قیمت ورق استیل 304 باید به بازار و شرایط مختلفی که در آن عمل می‌کند توجه کرد. برای خرید ورق استیل 304 با بهترین قیمت، می‌توانید با کارشناسان آهن آنلاین تماس گرفته و محصول مورد نظر خود را در سایز و ضخامت مورد نیاز سفارش دهید. در بسیاری از موارد ورق استیل 304، بلافاصله بعد از جوشکاری قابلیت استفاده را دارد. قیمت ورق استیل 304 در بازار امروز بین 189550 تا 217490 تومان است.

قیمت ورق استیل 316

این محصول قیمت بالاتری از مدل 304 دارد. ورق استیل 316 یا ورق ضد اسید، نسبت به ورق استیل 304 دارای مقاومت بیشتری نسبت به خوردگی و خزش داشته و از استحکام کششی بالاتری برخوردار است. ابعاد و وزن این محصول در تعیین قیمت ورق استیل 316 موثر بوده و به‌علت مقاومت بالا در برابر حرارت، استفاده از آن در بسیاری از صنایع رایج است. قیمت هر کیلو استیل 316 بیش از 200 هزار تومان در نظر گرفته شده است و برخی از مدل‌های وارداتی آن نیز فراتر از 300 هزار تومان معامله می‌شوند. بنابراین، می‌توان گفت که ورق استیل 316 در بازه قیمتی 287640 الی 335820 تومان قرار دارد. 

علاوه بر این، قیمت استیل 316 نیز تحت تأثیر عواملی همچون نرخ ارز، نرخ مواد اولیه، تقاضا و عرضه و ... قرار دارد. با توجه به تفاوت در خواص مکانیکی و فیزیکی ورق استیل 316 نسبت به ورق استیل 304، قیمت آن نیز ممکن است از قیمت ورق استیل 304 بالاتر باشد. تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان ورق استیل 316 نیز می‌توانند بر قیمت تأثیرگذار باشند. در صورت کاهش تولید ورق استیل 316، قیمت آن افزایش می‌یابد. این ورق در چند وقت اخیر نوسانات متعددی را پشت سر گذاشته است و اکنون در یک کانال مشخص خریدوفروش می‌شود. با پیگیری روزانه نرخ این محصول متوجه روند تغییرات آن در برهه‌های زمانی مختلف خواهید شد.

قیمت ورق استیل 430

عناصر تشکیل دهنده استیل آلیاژ 430، شامل کربن، منگنز، سیلیسیوم، فسفر و گوگرد است. قیمت ورق استیل 430 نسبت به سایر آلیاژها ارزان‌تر است. این محصول در بازار امروز با قیمت 114560 تا 116420 تومان فروخته می‌شود. از این نوع ورق در صنایع مختلفی مثل خودروسازی، ساخت لوازم خانگی منزل و… استفاده می‌شود.

بررسی تغییرات نمودار قیمت ورق استیل

نمودار قیمت ورق استیل بیانگر رشد آن نسبت به ماه‌های گذشته است. این ورق در هفته‌های قبل با نرخ متعادل‌تری معامله می‌شد؛ اما اکنون بیش از 30 هزار تومان افزایش یافته است و در حوالی 200 الی 300 هزار تومان خریدوفروش می‌شود. درحال‌حاضر نیز نوسانات صعودی ورق متوقف شده است و شاهد تغییر افسارگسیخته نرخ آن در روزهای معاملاتی نیستیم. البته این روند ثابت و بدون نوسان فعلی هرلحظه ممکن است تغییر کند و مسیر قیمتی آن را به سمت کاهش یا افزایش بکشاند. شما با رصد روزانه نمودار بهای ورق‌های فولادی بهتر می‌توانید زمان خرید آن را انتخاب کنید.

 

تغییرات قیمت ورق استنلس استیل از سال 98 تا 1402 را مشاهده می‌کنید.
تغییرات قیمت ورق استنلس استیل از سال 98 تا 1402 را مشاهده می‌کنید.

 

ورق استیل شیت و رول

این محصول به دو صورت شیت و رول در بازار موجود است. ورق استیل شیت به صورت تخت و مسطح در ابعاد استاندارد عرض 1 تا 2 متر و طول 2 تا 3 متر قابل تهیه و تولید است. این نوع ورق استیل برای ساخت و تولید انواع قطعات صنعتی و تزئینی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ورق استیل رول همچنین به صورت بلوک و پهن در بازار قابل دسترسی است و این نوع ورق استیل به دلیل ویژگی‌هایی همچون نصب آسان و سریع، قابلیت حمل و نقل آسان و کاهش زمان تحویل، در بسیاری از صنایع مورد استفاده قرار می‌گیرد. ورق استیل رول به طور عمده برای تولید قطعات صنعتی و ساخت سازه‌های صنعتی و ساختمانی استفاده می‌شود. این نوع ورق استیل به صورت پهن و بلوک به بازار عرضه می‌شود و ضخامت آن معمولاً بین 0.5 تا 10 میلی‌متر است. در هر دو صورت شیت و رول ورق استیل به دلیل مقاومت بالا در برابر خوردگی و ضربه، مقاومت در برابر حرارت و سایر ویژگی‌های مهم، در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 

مراحل تولید ورق استیل را در تصویر می بینید.
مراحل تولید ورق استیل را در تصویر می بینید.

 

ورق استیل براق، که به‌صورت رول و شیت به فروش می‌رسد نام دیگری دارد که به آن BA می‌گویند. با وجود نوسانات بازار شما می‌توانید قیمت این ورق را در جدولی که در این صفحه درج شده است به‌صورت روزانه و آنلاین بررسی کنید. در بین محصولات پرفروش آهن‌ آنلاین قیمت ورق استیل خش‌دار هم به چشم می‌آید که این ورق هم به‌صورت شیت و رول نیز فروش خوبی را از آن خود کرده است و طبیعتاً کاربرد خاصی دارد که به‌عنوان مثال برای ساخت لوازم بدنه خودرو، طراحی زیورآلات و در صنایع نفت و گاز به کار می‌آید.

عوامل موثر بر قیمت ورق استیل

بازار ورق استیل تحت‌تاثیر عوامل مختلف دستخوش تغییرات می‌شود. یکی از این عوامل، قیمت مواد اصلی تولید ورق‌های استیل مانند نیکل است. قیمت نیکل به‌عنوان یکی از ترکیبات اصلی موجود در آلیاژها نقش حیاتی را بر روند ارزش‌گذاری آن ایفا می‌کند. از سایر معیارهای تاثیرگذار بر قیمت ورق استیل می‌توان به میزان عرضه و تقاضا و همین‌طور، نرخ ارز اشاره کرد. توجه داشته باشید که چنانچه موجودی محصول در بازار بیش از حد نیاز باشد، شاهد کاهش قیمت آن خواهیم بود. از طرفی، درصورت چیره شدن تقاضا بر عرضه قیمت محصولات سیر صعودی خواهند داشت. همچنین، با توجه به وارداتی بودن این محصول، بهای ارز تاثیر قابل‌توجهی بر بازه قیمتی آن می‌گذارد.

تفاوت بین ورق استیل و ورق سیاه چیست؟

حال نوبت به بررسی تفاوت بین ورق استیل و ورق سیاه رسیده است. ورق‌های گروه استیل صفحاتی از جنس فولاد ضد زنگ هستند که در اشکال مربع و مستطیل تولید می‌شوند. همچنین، سطح این ورق‌ها صاف و براق است و ضخامت کمی هم دارند. درصورتی‌که ورق‌های سیاه ظاهری مات و تیره‌رنگ دارند و تحت ضخامت‌های مختلف تولید می‌شوند. همچنین، اندازه آن‌ها از نظر طولی محدودیت ندارد و با توجه به نیاز مصرف‌کنندگان تولید می‌شود. ضمن اینکه ورق سیاه در داخل کشور توسط کارخانجات معروفی نظیر کارخانه فولاد مبارکه اصفهان و اکسین اهواز تولید و روانه بازار مصرف می‌شود؛ اما ورق‌های استیل وارداتی هستند.

نکات خرید ورق استیل

قبل از خرید ورق استیل باید به چند نکته مهم توجه داشته باشید. اولین نکته توجه به نوع و سبک ورق است. این محصول تحت گریدها و مدل‌های متنوعی تولید می‌شود. به‌عنوان‌مثال، ورق استیل دکوراتیو مناسب اجرای دکوراسیون و تجهیزات دکوراتیو است و خود آن شامل چندین مدل دیگر ازجمله ورق استیل طلایی، نقره‌ای، دودی و مسی می‌شود. شایان ذکر است، قیمت ورق استیل طلایی و سایر مدل‌های ذکرشده به‌صورت روزانه در سایت قید می‌شوند و امکان مشاهده آن‌ها در طول شبانه‌روز وجود دارد.

 

کاربرد ورق استیل در ساختمان
کاربرد ورق استیل در ساختمان

 

ورق پانچ استیل نیز یکی دیگر از مدل‌های موجود است که با نام ورق مشبک هم شناخته می‌شود. این ورق‌ها همان‌طور که از نامشان مشخص است، دارای سوراخ‌های متعددی هستند و تحت ابعاد مختلفی تولید می‌شوند. افزون بر این، به ضخامت ورق نیز دقت داشته باشید. اگر نیاز به محصولی با ضخامت کمتر از 1 میلی‌متر دارید، ورق استیل نازک را انتخاب کنید. به‌طورکلی، ورق استیل کاری شما باید متناسب با اهدافتان خریداری شود. از سایر نکات مهم می‌توان به طول، عرض، وزن و سایر خصوصیات فنی آن اشاره کرد.

روش‌های مختلف خرید ورق استیل

برای خرید ورق استیل روش‌های مختلفی وجود دارد. اولین روش، مراجعه به کارخانه تولیدکننده آن است. ازآنجایی‌که این ورق معمولا از کشورهای دیگر خریداری می‌شود چنین امکانی در حال حاضر وجود ندارد. درصورت تولید ورق استیل کارخانه در داخل کشور نیز می‌بایست حجم سفارش در تناژ سنگین باشد که این حالت برای بسیاری از مصرف‌کنندگان مقدور نیست. روش بعدی، مراجعه به بازار سنتی سطح شهر است و دیگری، رجوع به فروشندگان و تامین‌کنندگان معتبر دارای فروشگاه‌های اینترنتی بزرگ است. امروزه مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران تمایل بیشتری به خرید آنلاین محصولات فولادی دارند؛ زیرا در زمان و انرژی آن‌ها صرفه‌جویی به عمل می‌آید.

قیمت ورق استیل
... بیشتر

سوالات متداول

آلیاژهای پرفروش ورق استیل کدامند؟

کارخانه های تولیدکننده ورق استیل، این محصول را در آلیاژهای متفاوت 304، 309، 310، 316، 321 و 430 تولید و با ضخامت‌های متنوعی در بازار عرضه می‌کنند.

هزینه حمل و نقل ورق استیل بر عهده خریدار است یا فروشنده؟

هزینه حمل و نقل بر عهده خریدار است و با توجه به مسافت مشخص می‌شود.

قیمت ورق استیل رول و شیت به چه عواملی بستگی دارد؟

اصلی‌ترین عامل تغییر قیمت این محصول، ضخامت، وزن و ابعاد سفارشی آن است. قیمت مواد اولیه مانند نیکل و کروم، نوسانات بازار جهانی فولاد، تغییرات نرخ ارز، هزینه‌های تولید، تقاضای بازار و سیاست‌های تجاری از سایر عوامل موثر بر قیمت این محصول هستند.

ساعت کاری امروز ما به پایان رسیده است.
استعلام قیمت ثبت کنید تا در اولین فرصت با شما تماس بگیریم.
درخواست استعلام قیمت
فیلتر نتایج x