آهن آنلاین

قیمت های اعلام شده روز های پیشین

قیمت ورق استیل آلیاژ 304

| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
ضخامت ابعاد آلیاژ حالت واحد قیمت (ریال)
0.3
1000
304L
رول
کیلوگرم
1,250,920
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
0.4
1000
304L
رول
کیلوگرم
1,250,920
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
0.5
1000
304L
رول
کیلوگرم
1,250,920
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
0.6
1000
304L
رول
کیلوگرم
1,250,920
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
0.8
1000
304L
رول
کیلوگرم
1,250,920
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
1
1000
304L
رول
کیلوگرم
1,167,530
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
1.25
1000
304L
رول
کیلوگرم
1,149,000
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
2
1000
304L
رول
کیلوگرم
1,158,260
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
2.5
1000
304L
رول
کیلوگرم
1,149,000
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
3
1000
304L
رول
کیلوگرم
1,167,530
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
4
1000
304L
رول
کیلوگرم
1,213,860
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
5
1000
304L
رول
کیلوگرم
1,213,860
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
6
1000
304L
رول
کیلوگرم
1,260,190
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
8
1000
304L
رول
کیلوگرم
1,195,330
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
0.4
1250
304L
رول
کیلوگرم
1,250,920
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
0.5
1250
304L
رول
کیلوگرم
1,250,920
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
0.8
1250
304L
رول
کیلوگرم
1,250,920
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
4
1250
304L
رول
کیلوگرم
1,195,330
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
5
1250
304L
رول
کیلوگرم
1,195,330
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
4
1500
304L
رول
کیلوگرم
1,158,260
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
5
1500
304L
رول
کیلوگرم
1,158,260
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
6
1500
304L
رول
کیلوگرم
1,149,000
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
8
1500
304L
شیت
کیلوگرم
1,176,790
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
0.4
1250*2500
304L
شیت
کیلوگرم
1,250,920
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
0.4
1000*2000
304L
شیت
کیلوگرم
1,250,920
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
0.5
1000*2000
304L
شیت
کیلوگرم
1,250,920
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
0.6
1000*2000
304L
شیت
کیلوگرم
1,250,920
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
0.7
1000*2000
304L
شیت
کیلوگرم
1,250,920
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
0.8
1000*2000
304L
شیت
کیلوگرم
1,250,920
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
1
1000*2000
304L
شیت
کیلوگرم
1,167,530
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
2
1000*2000
304L
شیت
کیلوگرم
1,158,260
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
1.25
1000*2000
304L
شیت
کیلوگرم
1,149,000
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
1.5
1000*2000
304L
شیت
کیلوگرم
1,167,530
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
2.5
1000*2000
304L
شیت
کیلوگرم
1,149,000
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
3
1000*2000
304L
شیت
کیلوگرم
1,167,530
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
4
1000*2000
304L
شیت
کیلوگرم
1,213,860
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
8
1000*2000
304L
شیت
کیلوگرم
1,195,330
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
5
1000*2000
304L
شیت
کیلوگرم
1,213,860
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
6
1000*2000
304L
شیت
کیلوگرم
1,260,190
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
10
1000*2000
304L
شیت
کیلوگرم
1,250,920
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
12
1500*3000
304L
شیت
کیلوگرم
1,195,330
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
12
1000*2000
304L
شیت
کیلوگرم
1,232,390
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
15
1000*2000
304L
شیت
کیلوگرم
1,232,390
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
0.7
1220*2440
304L
شیت
کیلوگرم
1,250,920
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
0.9
1250*2500
304L
شیت
کیلوگرم
1,250,920
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
1.25
1250
304L
شیت
کیلوگرم
1,195,330
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
0.6
1250*2500
304L
شیت
کیلوگرم
1,250,920
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
0.8
1250*2500
304L
شیت
کیلوگرم
1,250,920
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
1
1250*2500
304L
شیت
کیلوگرم
1,176,790
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
1.25
1250*2500
304L
شیت
کیلوگرم
1,186,060
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
2
1250*2500
304L
شیت
کیلوگرم
1,195,330
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
2.5
1250
304L
شیت
کیلوگرم
1,195,330
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
2.5
1250*2500
304L
شیت
کیلوگرم
1,195,330
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
3
1250*2500
304L
شیت
کیلوگرم
1,195,330
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
4
1250*2500
304L
شیت
کیلوگرم
1,195,330
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
2.5
1500*6000
304L
شیت
کیلوگرم
1,158,260
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
6
1250*2500
304L
شیت
کیلوگرم
1,195,330
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
1
1500*3000
304L
شیت
کیلوگرم
1,167,530
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
1.5
1500*3000
304L
شیت
کیلوگرم
1,204,590
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
2
1500*3000
304L
شیت
کیلوگرم
1,158,260
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
2.5
1500*3000
304L
شیت
کیلوگرم
1,158,260
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
3
1500*3000
304L
شیت
کیلوگرم
1,158,260
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
20
1500*3000
304L
شیت
کیلوگرم
1,195,330
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
4
1500*3000
304L
شیت
کیلوگرم
1,158,260
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
5
1500*3000
304L
شیت
کیلوگرم
1,158,260
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
6
1500*3000
304L
شیت
کیلوگرم
1,149,000
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
10
1500*3000
304L
شیت
کیلوگرم
1,204,590
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
1.5
1500*6000
304L
شیت
کیلوگرم
1,204,590
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
1.5
1250
304L
شیت
کیلوگرم
1,186,060
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
3
1500*6000
304L
شیت
کیلوگرم
1,158,260
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
4
1500*6000
304L
شیت
کیلوگرم
1,158,260
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
5
1500*6000
304L
شیت
کیلوگرم
1,149,000
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
8
1250
304L
شیت
کیلوگرم
1,195,330
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
6
1500*6000
304L
رول
کیلوگرم
1,149,000
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
8
1500*6000
304L
شیت
کیلوگرم
1,176,790
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
10
1500*6000
304L
شیت
کیلوگرم
1,204,590
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
10
1250*2500
304L
شیت
کیلوگرم
1,250,920
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
12
1500*6000
304L
شیت
کیلوگرم
1,195,330
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
15
1500*6000
304L
رول
کیلوگرم
1,195,330
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
20
6000*2000
304L
شیت
کیلوگرم
1,501,110
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
3
1500
304L
شیت
کیلوگرم
1,158,260
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
6
1250
304L
شیت
کیلوگرم
1,213,860
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
0.3
1250
304L
شیت
کیلوگرم
1,250,920
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
0.6
1250
304L
رول
کیلوگرم
1,250,920
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
0.7
1250
304L
رول
کیلوگرم
1,250,920
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
0.7
1250
304L
رول
کیلوگرم
1,250,920
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
0.9
1000
304L
رول
کیلوگرم
1,250,920
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0

قیمت ورق استیل آلیاژ 316

| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
ضخامت ابعاد آلیاژ حالت واحد قیمت (ریال)
1
1000
316L
رول
کیلوگرم
1,945,880
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
1.5
1000
316L
رول
کیلوگرم
1,945,880
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
10
1000
316L
رول
کیلوگرم
2,038,540
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
1
1250
316L
رول
کیلوگرم
1,945,880
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
1
1500
316L
رول
کیلوگرم
1,945,880
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
6
1500
316L
شیت
کیلوگرم
1,918,080
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
1
1000*2000
316L
شیت
کیلوگرم
1,945,880
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
1.5
1000*2000
316L
شیت
کیلوگرم
1,945,880
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
2
1000*2000
316L
شیت
کیلوگرم
1,899,550
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
6
1250*2500
316L
شیت
کیلوگرم
1,936,610
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
2.5
1000*2000
316L
شیت
کیلوگرم
1,945,880
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
3
1500*6000
316L
شیت
کیلوگرم
1,899,550
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
3
1000*2000
316L
شیت
کیلوگرم
1,899,550
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
4
1000*2000
316L
شیت
کیلوگرم
1,936,610
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
5
1000*2000
316L
شیت
کیلوگرم
1,936,610
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
6
1000*2000
316L
شیت
کیلوگرم
1,936,610
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
8
1250*2500
316L
شیت
کیلوگرم
1,936,610
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
8
1000*2000
316L
شیت
کیلوگرم
1,936,610
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
10
1000*2000
316L
شیت
کیلوگرم
2,038,540
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
15
1000*2000
316L
شیت
کیلوگرم
2,131,200
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
20
1000*2000
316L
شیت
کیلوگرم
2,131,200
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
4
1250*2500
316L
شیت
کیلوگرم
1,936,610
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
1
1250*2500
316L
شیت
کیلوگرم
1,945,880
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
1.5
1250*2500
316L
شیت
کیلوگرم
1,945,880
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
2
1250*2500
316L
شیت
کیلوگرم
1,899,550
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
3
1250*2500
316L
شیت
کیلوگرم
1,899,550
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
5
1250*2500
316L
شیت
کیلوگرم
1,936,610
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
1.5
1500*3000
316L
شیت
کیلوگرم
1,945,880
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
2
1500*3000
316L
شیت
کیلوگرم
1,899,550
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
3
1500*3000
316L
شیت
کیلوگرم
1,899,550
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
4
1500*3000
316L
شیت
کیلوگرم
1,918,080
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
5
1500*3000
316L
شیت
کیلوگرم
1,918,080
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
6
1500*3000
316L
شیت
کیلوگرم
1,918,080
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
5
1500
316L
شیت
کیلوگرم
1,918,080
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
8
1500*3000
316L
شیت
کیلوگرم
1,918,080
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
10
1500*3000
316L
شیت
کیلوگرم
1,945,880
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
15
1500*3000
316L
شیت
کیلوگرم
2,139,090
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
12
1500*3000
316L
شیت
کیلوگرم
2,001,470
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
2.5
1500*6000
316L
شیت
کیلوگرم
1,945,880
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
4
1500*6000
316L
شیت
کیلوگرم
1,918,080
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
5
1500*6000
316L
شیت
کیلوگرم
1,918,080
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
6
1250
316L
شیت
کیلوگرم
1,936,610
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
6
1500*6000
316L
شیت
کیلوگرم
1,918,080
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
8
1500*6000
316L
شیت
کیلوگرم
1,918,080
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
10
1500*6000
316L
شیت
کیلوگرم
1,945,880
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
12
1500*6000
316L
شیت
کیلوگرم
2,001,470
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
15
1500*6000
316L
شیت
کیلوگرم
2,139,090
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
20
1500*6000
316L
شیت
کیلوگرم
2,001,470
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
20
6000*2000
316L
شیت
کیلوگرم
2,075,600
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
1.5
1500*3000
316L
شیت
کیلوگرم
1,945,880
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
2.5
1500*3000
316L
شیت
کیلوگرم
1,945,880
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0

قیمت ورق استیل آلیاژ 310

| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
ضخامت ابعاد آلیاژ حالت واحد قیمت (ریال)
5
1500
1.4841
رول
کیلوگرم
4,355,050
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
2
1000*2000
1.4841
شیت
کیلوگرم
4,216,060
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
3
1000*2000
1.4841
رول
کیلوگرم
4,216,060
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
5
1000*2000
1.4841
شیت
کیلوگرم
4,216,060
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
4
1000*2000
1.4841
شیت
کیلوگرم
4,216,060
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
6
1500*3000
1.4841
شیت
کیلوگرم
4,216,060
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
4
1500*3000
1.4841
شیت
کیلوگرم
4,216,060
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
5
1500*6000
1.4841
شیت
کیلوگرم
4,216,060
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
6
1000*2000
1.4841
شیت
کیلوگرم
4,216,060
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
10
1500*3000
1.4841
شیت
کیلوگرم
4,308,720
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
2
1500*6000
1.4841
شیت
کیلوگرم
4,216,060
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
4
1500*6000
1.4841
شیت
کیلوگرم
4,216,060
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
5
1500*3000
1.4841
شیت
کیلوگرم
4,216,060
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
20
1500*3000
1.4841
شیت
کیلوگرم
4,308,720
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
3
1500*6000
1.4841
رول
کیلوگرم
4,216,060
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
6
1500*6000
1.4841
شیت
کیلوگرم
4,216,060
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
10
1500*6000
1.4841
شیت
کیلوگرم
4,308,720
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
15
1500*6000
1.4841
شیت
کیلوگرم
4,308,720
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
20
1500*6000
1.4841
شیت
کیلوگرم
4,308,720
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
1
1000
1.4841
رول
کیلوگرم
4,216,060
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
1
1250
1.4841
رول
کیلوگرم
4,216,060
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
2
1250
1.4841
رول
کیلوگرم
4,216,060
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
3
1250
1.4841
رول
کیلوگرم
4,216,060
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
4
1500
1.4841
رول
کیلوگرم
4,216,060
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
8
1500
1.4841
رول
کیلوگرم
4,216,060
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
8
1500*6000
1.4841
شیت
کیلوگرم
4,216,060
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
10
1250
1.4841
رول
کیلوگرم
4,308,720
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
10
1500
1.4841
رول
کیلوگرم
4,308,720
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
12
1250
1.4841
رول
کیلوگرم
4,308,720
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
12
1500
1.4841
رول
کیلوگرم
4,308,720
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
12
1500*3000
1.4841
شیت
کیلوگرم
4,308,720
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
12
1500*6000
1.4841
شیت
کیلوگرم
4,308,720
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
15
1500
1.4841
رول
کیلوگرم
4,308,720
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
15
1500*3000
1.4841
شیت
کیلوگرم
4,308,720
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
20
1500
1.4841
رول
کیلوگرم
4,308,720
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0

قیمت ورق استیل آلیاژ 321

| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
ضخامت ابعاد آلیاژ حالت واحد قیمت (ریال)
3
1000*2000
321
شیت
کیلوگرم
1,945,880
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
5
1000*2000
321
شیت
کیلوگرم
1,945,880
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
1.5
1250*2500
321
شیت
کیلوگرم
1,945,880
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
1.5
1500*3000
321
شیت
کیلوگرم
1,945,880
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
5
1500*6000
321
شیت
کیلوگرم
1,945,880
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
6
1500*6000
321
شیت
کیلوگرم
1,945,880
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
8
1500*6000
321
شیت
کیلوگرم
1,945,880
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
10
1500*6000
321
شیت
کیلوگرم
2,038,540
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
14
1500*6000
321
شیت
کیلوگرم
2,038,540
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
20
1500*6000
321
شیت
کیلوگرم
2,038,540
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
12
1500*6000
321
شیت
کیلوگرم
2,038,540
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0

قیمت ورق استیل آلیاژ 430

| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
ضخامت ابعاد آلیاژ حالت واحد قیمت (ریال)
1.5
1250*2500
430
شیت
کیلوگرم
769,090
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
0.7
1000*2000
430
شیت
کیلوگرم
741,290
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
0.8
1000*2000
430
شیت
کیلوگرم
769,090
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
0.5
1000*2000
430
شیت
کیلوگرم
769,090
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
2
عرض 1250
430
رول
کیلوگرم
806,060
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
0.4
1250*2500
430
شیت
کیلوگرم
769,090
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
0.6
1000*2000
430
شیت
کیلوگرم
769,090
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
0.6
1250*2500
430
شیت
کیلوگرم
769,090
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
1.2
1250*2500
430
شیت
کیلوگرم
769,090
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
0.3
1000*2000
430
شیت
کیلوگرم
769,090
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
0.5
1250*2500
430
شیت
کیلوگرم
769,090
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
0.3
1250*2500
430
شیت
کیلوگرم
769,090
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
0.4
1000*2000
430
رول
کیلوگرم
769,090
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
0.8
1250*2500
430
شیت
کیلوگرم
769,090
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
0.4
1000
430
رول
کیلوگرم
759,820
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
0.7
1000
430
رول
کیلوگرم
741,290
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
2
1000
430
رول
کیلوگرم
787,620
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
3
1500
430
رول
کیلوگرم
732,020
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
1
1000*2000
430
شیت
کیلوگرم
741,290
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
1.2
1000*2000
430
شیت
کیلوگرم
750,560
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
1.5
1000*2000
430
شیت
کیلوگرم
750,560
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
2
1000*2000
430
شیت
کیلوگرم
787,620
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
3
1000*2000
430
شیت
کیلوگرم
815,420
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
0.6
1220*2440
430
شیت
کیلوگرم
806,150
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
2
1220*2440
430
شیت
کیلوگرم
852,480
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
0.7
1250*2500
430
شیت
کیلوگرم
806,150
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
2
1250*2500
430
شیت
کیلوگرم
806,150
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
3
1500*3000
430
شیت
کیلوگرم
732,020
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
دریافت مشاوره از کارشناسان واحد ورق استیل
کارشناسان واحد ورق استیل

قیمت ورق استیل

لیست قیمت ورق استیل، در سایت آهن آنلاین بر اساس آخرین نرخ بازار به‌روز‌رسانی می‌شود. ورق استیل ضد زنگ (stainless steel sheet) بر اساس ضخامت و آلیاژ سازنده آن قیمت متفاوتی دارد که جداول موجود بر همین اساس طراحی شده‌اند. در مورد قیمت ورق استیل، باید در نظر داشته باشید که:

خصوصیت ضد زنگ بودن ورق‌های استیل مهمترین عامل بالا بودن تقاضای این محصول است. به دلیل تأمین بخش زیادی از این تقاضا توسط واردات، این کالا نوسانات بسیاری را در قیمت تجربه می‌کند. تهیه ورق استیل با قیمت مناسب به یکی از دغدغه‌های فعالان این حوزه تبدیل شده است.

ماده اولیه به کار رفته در ساخت این نوع ورق با توجه به درصد کربن، نیکل و کروم موجود در آن انواع مختلفی دارد، اما ورق‌های موجود در بازار معمولا از یکی از استیل‌های 304، 316، 420، 310، 321، 309 و 430 ساخته می‌شوند.
یکی از عواملی که سبب تنوع قیمت ورق‌های استیل می‌گردد گسترده بودن بازه ضخامت ورق‌های تولیدی است که از 0.3 تا 50 میلی‌متر متغیر است. فیلتر موجود در کنار صفحه امکان جستجو در میان لیست قیمت ورق استیل را فراهم می‌کند و با انتخاب ضخامت و استاندارد مورد نیاز خود به سرعت به نرخ محصول مورد نظر خود دسترسی پیدا کنید.

قیمت روز ورق استیل

این دسته از محصولات استیل، به صورت رول و شیت در بازار عرضه می شوند که باتوجه به کاربرد و نوسانات حاک بر بازار، قیمت روز ورق استیل نیز براساس آلیاژها و انواع آن دچار تغییرات لحظه ای می شود. ماده اصلی تشکیل دهنده این محصول، کروم، آهن و نیکل است که تغییرات بهای هرکدام از این عناصر در سطح جهانی، می تواند اثر مستقیمی بر نرخ ورق استیل در بازار داخلی داشته باشد. در ادامه با بررسی قیمت ورق استیل در آلیاژهای مختلف با ما همراه باشید.

 

نوسانات قیمت روز ورق استیل دلایل متعددی می تواند داشته باشد.

 

ورق استیل شیت و رول

ورق استیل براق، که به‌صورت رول و شیت به فروش می‌رسد نام دیگری دارد که به آن BA می‌گویند. با وجود نوسانات بازار شما می‌توانید قیمت این ورق را در جدولی که در این صفحه درج شده است به‌صورت روزانه و به‌شکل آنلاین بررسی کنید.

در بین محصولات پرفروش آهن‌ آنلاین قیمت ورق استیل خش‌دار هم به چشم می‌آید که این ورق هم به‌صورت شیت و رول نیز فروش خوبی را از آن خود کرده است و طبیعتاً کاربرد خاصی دارد که به‌عنوان مثال برای ساخت لوازم بدنه خودرو، طراحی زیورآلات و در صنایع نفت و گاز بکار می‌آید.

در سایت آهن ‌آنلاین، با توجه به جدولی که قابل مشاهده است، شما این اختیار را دارید که به‌صورت آنلاین و بدون اتلاف وقت به برآورد و بررسی قیمت انواع ورق استیل بپردازید.

قیمت ورق استیل 304

ورق استیل 304، یکی از پرمصرف ترین مقاطع فولادی استنلس استیل یا فولاد ضدزنگ است. قیمت ورق استیل 304 به عوامل مختلفی چون: نرخ ارز، مصوبات دولت در زمینه محصولات فولادی، نرخ مواد اولیه، میزان عرضه و تقاضا و ... وابسته است. برای خرید ورق استیل 304 با بهترین قیمت، می توانید با کارشناسان آهن آنلاین تماس گرفته و محصول مورد نظر خود را در سایز و ضخامت مورد نیاز سفارش دهید. در بسیاری از موارد ورق استیل 304، بالافاصله بعد از جوشکاری قابلیت استفاده را دارد.
در صورت نیاز به مشاوره برای خرید ورق استیل می‌توانید با شماره 02154712 تماس حاصل فرمایید تا کارشناسان آهن آنلاین در انتخاب محصول مورد نیازتان شما را همراهی کنند و در صورت تمایل بعد از تکمیل فرآیند سفارش، محموله مورد نظرتان را در سریع‌ترین زمان به آدرس درخواستی شما ارسال کنند.

طبق نظر کارشناسان آهن آنلاین:

“قیمت ورق استیل، باتوجه به کاربرد و موارد استفاده زیاد آن در صنایع مختلفی همچون خودروسازی، لوازم خانگی، هواپیماسازی و… به صورت روزانه و لحظه ای دچار تغییر می شود. برای خرید ورق استیل باید به آلیاژ آن توجه ویژه ای داشت زیرا این محصول در انواع مختلفی از آلیاژ تولید می شود.”

قیمت ورق استیل 316

ورق استیل 316 یا همان ورق ضد اسید، نسبت به ورق استیل 304 دارای مقاومت بیشتری نسبت به خوردگی و خزش داشته و از استحکام کششی بالاتری برخوردار است. ابعاد و وزن این محصول در تعیین قیمت ورق استیل 316 موثر بوده و به‌علت مقاومت بالا در برابر حرارت، استفاده از آن در بسیاری از صنایع رایج است.

قیمت ورق استیل 430

باتوجه به عناصر تشکیل دهنده استیل آلیاژ 430، که شامل: کربن، منگنز، سیلیسیوم، فسفر، گوگرد است؛ این عنصرها باعث می شود تا قیمت ورق استیل 430، باتوجه به پرکاربرد بودن در صنایع مختلف مانند: خودروسازی، ساخت لوازم خانگی منزل و… مورد توجه فعالین این حوزه‌ها قرار بگیرد.

 

ورق استیل 304 در کارخانه تولیدی آن به تصویر کشیده شده است.

 

خرید ورق استیل

ورق استیل را از کجا بخریم؟ شما می توانید پس از مشاهده لیست قیمت ورق استیل در آلیاژهای مختلف 304، 309، 310، 316، 430 و… در ابعاد متفاوت، و با در نظر گرفتن مشخصات فنی این آلیاژها و کاربرد هریک باتوجه به آنچه که برای پروژه های خود در نظر دارید، برای خرید ورق استیل اقدام کنید.

سخن پایانی

از ویژگی های بسیار بارز ورق استیل، به سطح صاف و صیقلی این مقطع، مقاومت بالا در برابر خوردگی، ضد زنگ بودن و براقیت می توان اشاره کرد که تمامی این موارد باعث گردیده تا این محصول در بازار آهن آلات بسیار پرفروش باشد. برای مشاهده قیمت و خرید ورق استیل با بهترین نرخ بازار می توانید قیمت ها را در جداول موجود در این صفحه مشاهده کنید و پس از آن برای کسب اطلاعات بیشتر درباره روند خرید و قیمت با کارشناسان آهن آنلاین تماس بگیرید.

سوالات متداول

آلیاژهای پرفروش ورق استیل کدامند؟

کارخانه های تولیدکننده ورق استیل، این محصول را در آلیاژهای متفاوت 304، 309، 310، 316، 321 و 430 تولید و با ضخامت‌های متنوعی در بازار عرضه می‌کنند.

قیمت ورق استیل رول و شیت به چه عواملی بستگی دارد؟

ازآنجایی‌که ورق‌های استیل به دو صورت رول و شیت در بازار عرضه می‌شوند، قیمت آن‌ها با یکدیگر تفاوت دارد؛ اما اصلی‌ترین عامل تغییر قیمت این محصول، ضخامت، وزن و ابعاد سفارشی آن است.

مشاوره رایگان و خرید
فیلتر نتایج x