آهن آنلاین
فیلترها

قیمت ورق استیل

ورق استیل آلیاژ 304
| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
ضخامت ابعاد آلیاژ حالت واحد قیمت (ریال)
0.3
1000
304L
رول
کیلوگرم
1,711,930
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
0.3
1250
304L
شیت
کیلوگرم
1,711,930
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
0.4
1000
304L
رول
کیلوگرم
1,600,920
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
0.4
1250
304L
رول
کیلوگرم
1,600,920
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
0.4
1000*2000
304L
شیت
کیلوگرم
1,600,920
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
0.4
1250*2500
304L
شیت
کیلوگرم
1,600,920
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
0.5
1000
304L
رول
کیلوگرم
1,601,290
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
0.5
1250
304L
رول
کیلوگرم
1,601,290
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
0.5
1000*2000
304L
شیت
کیلوگرم
1,601,290
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
0.6
1000
304L
رول
کیلوگرم
1,601,470
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
0.6
1250
304L
رول
کیلوگرم
1,601,470
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
0.6
1000*2000
304L
شیت
کیلوگرم
1,601,470
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
0.6
1250*2500
304L
شیت
کیلوگرم
1,601,470
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
0.7
1250
304L
رول
کیلوگرم
1,601,470
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
0.7
1250
304L
رول
کیلوگرم
1,601,470
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
0.7
1000*2000
304L
شیت
کیلوگرم
1,601,470
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
0.7
1220*2440
304L
شیت
کیلوگرم
1,601,470
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
0.8
1000
304L
رول
کیلوگرم
1,601,470
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
0.8
1250
304L
رول
کیلوگرم
1,601,470
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
0.8
1000*2000
304L
شیت
کیلوگرم
1,601,470
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
0.8
1250*2500
304L
شیت
کیلوگرم
1,601,470
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
0.9
1000
304L
رول
کیلوگرم
1,601,470
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
0.9
1250*2500
304L
شیت
کیلوگرم
1,601,470
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
1
1000
304L
رول
کیلوگرم
1,582,750
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
1
1000*2000
304L
شیت
کیلوگرم
1,582,750
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
1
1250*2500
304L
شیت
کیلوگرم
1,591,930
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
1
1500*3000
304L
شیت
کیلوگرم
1,591,930
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
1.25
1000
304L
رول
کیلوگرم
1,591,930
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
1.25
1250
304L
شیت
کیلوگرم
1,580,070
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
1.25
1000*2000
304L
شیت
کیلوگرم
1,591,080
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
1.25
1250*2500
304L
شیت
کیلوگرم
1,580,070
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
1.5
1250
304L
شیت
کیلوگرم
1,591,930
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
1.5
1000*2000
304L
شیت
کیلوگرم
1,591,930
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
1.5
1500*3000
304L
شیت
کیلوگرم
1,591,740
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
1.5
1500*6000
304L
شیت
کیلوگرم
1,592,660
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
2
1000
304L
رول
کیلوگرم
1,537,360
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
2
1000*2000
304L
شیت
کیلوگرم
1,537,360
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
2
1250*2500
304L
شیت
کیلوگرم
1,563,380
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
2
1500*3000
304L
شیت
کیلوگرم
1,582,320
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
2.5
1000
304L
رول
کیلوگرم
1,564,880
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
2.5
1250
304L
شیت
کیلوگرم
1,564,230
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
2.5
1000*2000
304L
شیت
کیلوگرم
1,564,880
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
2.5
1250*2500
304L
شیت
کیلوگرم
1,564,230
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
2.5
1500*3000
304L
شیت
کیلوگرم
1,583,230
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
2.5
1500*6000
304L
شیت
کیلوگرم
1,583,230
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
3
1000
304L
رول
کیلوگرم
1,563,050
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
3
1500
304L
شیت
کیلوگرم
1,526,450
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
3
1000*2000
304L
شیت
کیلوگرم
1,563,050
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
3
1250*2500
304L
شیت
کیلوگرم
1,591,940
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
3
1500*3000
304L
شیت
کیلوگرم
1,526,450
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
3
1500*6000
304L
شیت
کیلوگرم
1,526,450
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
4
1000
304L
رول
کیلوگرم
1,553,220
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
4
1250
304L
رول
کیلوگرم
1,553,220
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
4
1500
304L
رول
کیلوگرم
1,553,220
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
4
1000*2000
304L
شیت
کیلوگرم
1,553,220
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
4
1250*2500
304L
شیت
کیلوگرم
1,553,220
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
4
1500*3000
304L
شیت
کیلوگرم
1,553,220
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
4
1500*6000
304L
شیت
کیلوگرم
1,553,220
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
5
1000
304L
رول
کیلوگرم
1,591,750
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
5
1250
304L
رول
کیلوگرم
1,591,750
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
5
1500
304L
رول
کیلوگرم
1,561,470
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
5
1000*2000
304L
شیت
کیلوگرم
1,591,750
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
5
1500*3000
304L
شیت
کیلوگرم
1,561,470
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
5
1500*6000
304L
شیت
کیلوگرم
1,561,470
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
6
1000
304L
رول
کیلوگرم
1,590,830
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
6
1250
304L
شیت
کیلوگرم
1,601,840
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
6
1500
304L
رول
کیلوگرم
1,573,400
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
6
1000*2000
304L
شیت
کیلوگرم
1,590,830
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
6
1250*2500
304L
شیت
کیلوگرم
1,601,840
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
6
1500*3000
304L
شیت
کیلوگرم
1,570,650
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
6
1500*6000
304L
رول
کیلوگرم
1,570,650
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
8
1000
304L
رول
کیلوگرم
1,591,750
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
8
1250
304L
شیت
کیلوگرم
1,591,750
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
8
1500
304L
شیت
کیلوگرم
1,582,570
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
8
1000*2000
304L
شیت
کیلوگرم
1,591,750
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
8
1500*6000
304L
شیت
کیلوگرم
1,582,570
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
10
1000*2000
304L
شیت
کیلوگرم
1,614,130
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
10
1250*2500
304L
شیت
کیلوگرم
1,586,050
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
10
1500*3000
304L
شیت
کیلوگرم
1,584,940
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
12
1000*2000
304L
شیت
کیلوگرم
1,777,070
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
12
1500*3000
304L
شیت
کیلوگرم
1,729,640
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
12
1500*6000
304L
شیت
کیلوگرم
1,733,220
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
15
1000*2000
304L
شیت
کیلوگرم
1,684,410
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
15
1500*6000
304L
رول
کیلوگرم
1,657,070
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
20
1500*3000
304L
شیت
کیلوگرم
1,656,340
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
20
6000*2000
304L
شیت
کیلوگرم
1,765,810
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
ورق استیل آلیاژ 316
| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
ضخامت ابعاد آلیاژ حالت واحد قیمت (ریال)
1
1000
316L
رول
کیلوگرم
2,527,530
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
1
1250
316L
رول
کیلوگرم
2,527,530
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
1
1500
316L
رول
کیلوگرم
2,527,530
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
1
1000*2000
316L
شیت
کیلوگرم
2,527,530
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
1
1250*2500
316L
شیت
کیلوگرم
2,527,530
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
1.5
1000
316L
رول
کیلوگرم
2,527,530
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
1.5
1000*2000
316L
شیت
کیلوگرم
2,527,530
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
1.5
1250*2500
316L
شیت
کیلوگرم
2,527,530
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
1.5
1500*3000
316L
شیت
کیلوگرم
2,527,530
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
1.5
1500*3000
316L
شیت
کیلوگرم
2,527,530
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
2
1250
316L
رول
کیلوگرم
2,545,880
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
2
1000*2000
316L
شیت
کیلوگرم
2,545,880
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
2
1250*2500
316L
شیت
کیلوگرم
2,545,880
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
2
1500*3000
316L
شیت
کیلوگرم
2,545,880
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
2.5
1000
316L
رول
کیلوگرم
2,545,880
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
2.5
1000*2000
316L
شیت
کیلوگرم
2,545,880
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
2.5
1500*3000
316L
شیت
کیلوگرم
2,545,880
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
2.5
1500*6000
316L
شیت
کیلوگرم
2,545,880
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
3
1000
316L
رول
کیلوگرم
2,546,430
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
3
1500
316L
رول
کیلوگرم
2,527,530
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
3
1000*2000
316L
شیت
کیلوگرم
2,545,880
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
3
1250*2500
316L
شیت
کیلوگرم
2,545,880
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
3
1500*3000
316L
شیت
کیلوگرم
2,527,530
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
3
1500*6000
316L
شیت
کیلوگرم
2,527,530
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
4
1000*2000
316L
شیت
کیلوگرم
2,545,880
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
4
1250*2500
316L
شیت
کیلوگرم
2,573,400
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
4
1500*3000
316L
شیت
کیلوگرم
2,481,660
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
4
1500*6000
316L
شیت
کیلوگرم
2,481,660
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
5
1250
316L
رول
کیلوگرم
2,573,400
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
5
1500
316L
شیت
کیلوگرم
2,482,570
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
5
1000*2000
316L
شیت
کیلوگرم
2,545,880
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
5
1250*2500
316L
شیت
کیلوگرم
2,573,400
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
5
1500*3000
316L
شیت
کیلوگرم
2,482,570
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
5
1500*6000
316L
شیت
کیلوگرم
2,482,570
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
6
1000
316L
رول
کیلوگرم
2,545,880
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
6
1250
316L
شیت
کیلوگرم
2,573,400
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
6
1500
316L
شیت
کیلوگرم
2,481,660
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
6
1250*2500
316L
شیت
کیلوگرم
2,573,400
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
6
1500*3000
316L
شیت
کیلوگرم
2,482,570
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
6
1500*6000
316L
شیت
کیلوگرم
2,482,570
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
8
1000*2000
316L
شیت
کیلوگرم
2,545,880
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
8
1250*2500
316L
شیت
کیلوگرم
2,573,400
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
8
1500*3000
316L
شیت
کیلوگرم
2,477,070
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
8
1500*6000
316L
شیت
کیلوگرم
2,477,070
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
10
1000
316L
رول
کیلوگرم
2,760,560
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
10
1500
316L
رول
کیلوگرم
2,666,980
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
10
1000*2000
316L
شیت
کیلوگرم
2,760,560
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
10
1500*3000
316L
شیت
کیلوگرم
2,621,110
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
10
1500*6000
316L
شیت
کیلوگرم
2,621,110
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
12
1500
316L
رول
کیلوگرم
2,713,400
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
12
1500*3000
316L
شیت
کیلوگرم
2,760,560
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
12
1500*6000
316L
شیت
کیلوگرم
2,760,560
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
15
1000*2000
316L
شیت
کیلوگرم
2,733,030
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
15
1500*3000
316L
شیت
کیلوگرم
2,760,560
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
15
1500*6000
316L
شیت
کیلوگرم
2,760,560
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
20
1000*2000
316L
شیت
کیلوگرم
2,733,030
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
20
1500*6000
316L
شیت
کیلوگرم
2,760,560
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
20
6000*2000
316L
شیت
کیلوگرم
2,697,620
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
ورق استیل آلیاژ 321
| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
ضخامت ابعاد آلیاژ حالت واحد قیمت (ریال)
1.5
1250*2500
321
شیت
کیلوگرم
2,342,210
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
1.5
1500*3000
321
شیت
کیلوگرم
2,342,210
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
3
1000*2000
321
شیت
کیلوگرم
2,342,210
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
5
1000*2000
321
شیت
کیلوگرم
2,342,210
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
5
1500*6000
321
شیت
کیلوگرم
2,342,210
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
6
1500*6000
321
شیت
کیلوگرم
2,342,210
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
8
1500*6000
321
شیت
کیلوگرم
2,342,210
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
10
1500*6000
321
شیت
کیلوگرم
2,386,240
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
12
1500*6000
321
شیت
کیلوگرم
2,386,240
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
14
1500*6000
321
شیت
کیلوگرم
2,386,240
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
20
1500*6000
321
شیت
کیلوگرم
2,386,240
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
ورق استیل آلیاژ 430
| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
ضخامت ابعاد آلیاژ حالت واحد قیمت (ریال)
0.4
1000*2000
430
رول
کیلوگرم
926,240
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
2
عرض 1250
430
رول
کیلوگرم
964,410
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
1.5
عرض 1250
430
رول
کیلوگرم
973,400
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
1.5
1250*2500
430
شیت
کیلوگرم
973,400
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
1.2
1250*2500
430
شیت
کیلوگرم
973,400
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
1
عرض 1250
430
رول
کیلوگرم
980,920
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
1
عرض 1000
430
رول
کیلوگرم
980,920
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
1
1250*2500
430
استیل
کیلوگرم
980,920
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
0.8
عرض 1000
430
رول
کیلوگرم
926,790
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
0.8
1250*2500
430
شیت
کیلوگرم
925,880
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
0.7
عرض 1250
430
رول
کیلوگرم
925,880
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
0.8
1000*2000
430
شیت
کیلوگرم
925,780
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
0.7
1000*2000
430
شیت
کیلوگرم
925,880
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
0.6
1250*2500
430
شیت
کیلوگرم
925,880
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
0.6
1000*2000
430
شیت
کیلوگرم
925,880
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
0.5
1250
430
شیت
کیلوگرم
926,240
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
0.5
1250*2500
430
شیت
کیلوگرم
926,240
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
0.5
1000*2000
430
شیت
کیلوگرم
926,240
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
0.4
1250*2500
430
شیت
کیلوگرم
926,240
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
0.3
1250*2500
430
شیت
کیلوگرم
926,240
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
0.3
1000*2000
430
شیت
کیلوگرم
926,240
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
0.4
1000
430
رول
کیلوگرم
926,240
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
0.6
1220*2440
430
شیت
کیلوگرم
925,880
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
0.7
1000
430
رول
کیلوگرم
925,880
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
0.7
1250*2500
430
شیت
کیلوگرم
925,880
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
1
1000*2000
430
شیت
کیلوگرم
980,920
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
1.2
1000*2000
430
شیت
کیلوگرم
973,400
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
1.5
1000*2000
430
شیت
کیلوگرم
973,490
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
2
1000
430
رول
کیلوگرم
964,410
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
2
1000*2000
430
شیت
کیلوگرم
964,410
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
2
1220*2440
430
شیت
کیلوگرم
964,410
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
2
1250*2500
430
شیت
کیلوگرم
964,410
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
3
1500
430
رول
کیلوگرم
1,001,110
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
3
1000*2000
430
شیت
کیلوگرم
1,001,110
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
3
1500*3000
430
شیت
کیلوگرم
1,001,110
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
دریافت مشاوره از کارشناسان واحد ورق استیل
کارشناسان واحد ورق استیل
المیرا میراعظمی
المیرا میراعظمی (مدیر تیم ورق گرم)
سید محسن رجبی
سید محسن رجبی (STB ورق گرم)
مهرنوش قاسمی
مهرنوش قاسمی (مشاور فروش STB ورق گرم)
علی علی پور شهمیری
علی علی پور شهمیری (کارشناس خرید استیل)
کیمیا نکونژاد
کیمیا نکونژاد (معاون فروش VIP ورق گرم)
شهرزاد فاخری فر
شهرزاد فاخری فر (سرپرست فروش استیل)
آرش مه پیما
آرش مه پیما (مشاور خرید STB ورق گرم)
سمیرا عابدی کوپایی
سمیرا عابدی کوپایی (مشاور خرید STB ورق گرم)
محمد حسن نکوفر
محمد حسن نکوفر (کارشناس خرید استیل)
آیدا پاشاخانی
آیدا پاشاخانی (کارشناس فروش استیل)
ساناز علی محمدی
ساناز علی محمدی (کارشناس فروش استیل)

قیمت ورق استیل

ورق استیل به عنوان یکی از محصولات پرکاربرد در صنایع مختلف از جمله خودروسازی، ساخت و تولید لوازم خانگی، صنایع غذایی و... در بازار جهانی قابل دسترسی است. با توجه به اهمیت استفاده از ورق استیل در این صنایع، قیمت آن یکی از موضوعات مهم و حیاتی برای شرکت‌های تولیدی می‌باشد. در این مقاله قصد داریم با بررسی عوامل مختلفی که بر روی قیمت ورق استیل تأثیر می‌گذارند، اطلاعاتی جامع و کامل در این خصوص ارائه دهیم. به همین منظور، در ابتدا به معرفی ورق استیل و کاربردهای آن می‌پردازیم و سپس عوامل تأثیرگذار بر قیمت استیل را بررسی می‌کنیم. در نهایت نیز به معرفی روش‌های خرید ورق استیل می‌پردازیم.

لیست قیمت ورق استیل، در سایت آهن آنلاین بر اساس آخرین نرخ بازار به‌روز‌رسانی می‌شود. ورق استیل ضد زنگ (stainless steel sheet) بر اساس ضخامت و آلیاژ سازنده آن قیمت متفاوتی دارد که جداول موجود بر همین اساس طراحی شده‌اند. در مورد قیمت استیل، باید در نظر داشته باشید که:

خصوصیت ضد زنگ بودن ورق‌های استیل مهمترین عامل بالا بودن تقاضای این محصول است. به دلیل تأمین بخش زیادی از این تقاضا توسط واردات، این کالا نوسانات بسیاری را در قیمت تجربه می‌کند. تهیه ورق استیل با قیمت مناسب به یکی از دغدغه‌های فعالان این حوزه تبدیل شده است.

ماده اولیه به کار رفته در ساخت این نوع ورق با توجه به درصد کربن، نیکل و کروم موجود در آن انواع مختلفی دارد، اما ورق‌های موجود در بازار معمولا از یکی از استیل‌های 304، 316، 420، 310، 321، 309 و 430 ساخته می‌شوند.
یکی از عواملی که سبب تنوع قیمت ورق‌های استیل می‌گردد گسترده بودن بازه ضخامت ورق‌های تولیدی است که از 0.3 تا 50 میلی‌متر متغیر است. فیلتر موجود در کنار صفحه امکان جستجو در میان لیست قیمت ورق استیل را فراهم می‌کند و با انتخاب ضخامت و استاندارد مورد نیاز خود به سرعت به نرخ محصول مورد نظر خود دسترسی پیدا کنید.

قیمت روز ورق استیل

این دسته از محصولات استیل، به صورت رول و شیت در بازار عرضه می شوند که باتوجه به کاربرد و نوسانات حاک بر بازار، قیمت روز ورق استیل نیز براساس آلیاژها و انواع آن دچار تغییرات لحظه ای می شود. ماده اصلی تشکیل دهنده این محصول، کروم، آهن و نیکل است که تغییرات بهای هرکدام از این عناصر در سطح جهانی، می تواند اثر مستقیمی بر نرخ ورق استیل در بازار داخلی داشته باشد.

ورق استیل به عنوان یکی از محصولات اساسی در صنعت ساختمانی، خودروسازی، صنایع دریایی و هوایی، صنعت نفت و گاز و غیره مورد استفاده قرار می‌گیرد. قیمت  استیل بر اساس نوع آلیاژ، ضخامت، عرض و طول آن تعیین می‌شود. در برخی از موارد، قیمت استیل به دلیل نوسانات بازار جهانی و نوسانات نرخ ارز، تحت تأثیر قرار می‌گیرد.

به طور کلی، نوع آلیاژ و استفاده از ورق استیل در هر صنعت خاص، می‌تواند تأثیر بسیاری بر قیمت نهایی آن داشته باشد.

 

نوسانات قیمت روز ورق استیل دلایل متعددی می تواند داشته باشد.
ورق استیل براق، که به‌صورت رول و شیت به فروش می‌رسد نام دیگری دارد که به آن BA می‌گویند.

 

ورق استیل شیت و رول

ورق استیل براق، که به‌صورت رول و شیت به فروش می‌رسد نام دیگری دارد که به آن BA می‌گویند. با وجود نوسانات بازار شما می‌توانید قیمت این ورق را در جدولی که در این صفحه درج شده است به‌صورت روزانه و به‌شکل آنلاین بررسی کنید.

در بین محصولات پرفروش آهن‌ آنلاین قیمت ورق استیل خش‌دار هم به چشم می‌آید که این ورق هم به‌صورت شیت و رول نیز فروش خوبی را از آن خود کرده است و طبیعتاً کاربرد خاصی دارد که به‌عنوان مثال برای ساخت لوازم بدنه خودرو، طراحی زیورآلات و در صنایع نفت و گاز بکار می‌آید.

ورق استیل به دو صورت شیت و رول در بازار موجود است. ورق استیل شیت به صورت تخت و مسطح در ابعاد استاندارد عرض 1 تا 2 متر و طول 2 تا 3 متر قابل تهیه و تولید است. این نوع ورق استیل برای ساخت و تولید انواع قطعات صنعتی و تزئینی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ورق استیل رول همچنین به صورت بلوک و پهن در بازار قابل دسترسی است و این نوع ورق استیل به دلیل ویژگی‌هایی همچون نصب آسان و سریع، قابلیت حمل و نقل آسان و کاهش زمان تحویل، در بسیاری از صنایع مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ورق استیل رول به طور عمده برای تولید قطعات صنعتی و ساخت سازه‌های صنعتی و ساختمانی استفاده می‌شود. این نوع ورق استیل به صورت پهن و بلوک به بازار عرضه می‌شود و ضخامت آن معمولاً بین 0.5 تا 10 میلی‌متر است.

در هر دو صورت شیت و رول، ورق استیل به دلیل مقاومت بالا در برابر خوردگی و ضربه، مقاومت در برابر حرارت و سایر ویژگی‌های مهم، در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در سایت آهن ‌آنلاین، با توجه به جدولی که قابل مشاهده است، شما این اختیار را دارید که به‌صورت آنلاین و بدون اتلاف وقت به برآورد و بررسی قیمت انواع ورق استیل بپردازید.

قیمت ورق استیل 304

ورق استیل 304، یکی از پرمصرف ترین مقاطع فولادی استنلس استیل یا فولاد ضدزنگ است. قیمت استیل 304 به عوامل مختلفی چون: نرخ ارز، مصوبات دولت در زمینه محصولات فولادی، نرخ مواد اولیه، میزان عرضه و تقاضا و ... وابسته است. برای خرید ورق استیل 304 با بهترین قیمت، می توانید با کارشناسان آهن آنلاین تماس گرفته و محصول مورد نظر خود را در سایز و ضخامت مورد نیاز سفارش دهید. در بسیاری از موارد ورق استیل 304، بالافاصله بعد از جوشکاری قابلیت استفاده را دارد.

همچنین، قیمت هر کیلو ورق استیل 304 بسته به ضخامت و ابعاد آن نیز متفاوت است. برای مثال، ورق استیل 304 با ضخامت بالا قیمت بیشتری دارد ولی در مقابل با افزایش ابعاد ورق، قیمت آن نیز افزایش می‌یابد. علاوه بر این، تولید کنندگان و تامین کنندگان ورق استیل 304 نیز می‌توانند تأثیرگذار بر قیمت باشند. در صورت کاهش تولید ورق استیل 304، قیمت آن افزایش می‌یابد.

در کل، برای تعیین قیمت ورق استیل 304 باید به بازار و شرایط مختلفی که در آن عمل می‌کند توجه کرد. به همین دلیل، قیمت استیل 304 همواره در حال تغییر است و باید با دقت و دانش لازم برای خرید این محصول، به بازار نگاه کرد.
در صورت نیاز به مشاوره برای خرید ورق استیل می‌توانید با شماره 02154712 تماس حاصل فرمایید تا کارشناسان آهن آنلاین در انتخاب محصول مورد نیازتان شما را همراهی کنند و در صورت تمایل بعد از تکمیل فرآیند سفارش، محموله مورد نظرتان را در سریع‌ترین زمان به آدرس درخواستی شما ارسال کنند.

طبق نظر کارشناسان آهن آنلاین:

“قیمت استیل، باتوجه به کاربرد و موارد استفاده زیاد آن در صنایع مختلفی همچون خودروسازی، لوازم خانگی، هواپیماسازی و… به صورت روزانه و لحظه ای دچار تغییر می شود. برای خرید ورق استیل باید به آلیاژ آن توجه ویژه ای داشت زیرا این محصول در انواع مختلفی از آلیاژ تولید می شود.”

قیمت ورق استیل 316

ورق استیل 316 یا همان ورق ضد اسید، نسبت به ورق استیل 304 دارای مقاومت بیشتری نسبت به خوردگی و خزش داشته و از استحکام کششی بالاتری برخوردار است. ابعاد و وزن این محصول در تعیین قیمت ورق استیل 316 موثر بوده و به‌علت مقاومت بالا در برابر حرارت، استفاده از آن در بسیاری از صنایع رایج است.

علاوه بر این، قیمت استیل 316 نیز تحت تأثیر عواملی همچون نرخ ارز، نرخ مواد اولیه، تقاضا و عرضه و ... قرار دارد. با توجه به تفاوت در خواص مکانیکی و فیزیکی ورق استیل 316 نسبت به ورق استیل 304، قیمت آن نیز ممکن است از قیمت ورق استیل 304 بالاتر باشد.

همچنین، تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان ورق استیل 316 نیز می‌توانند تأثیرگذار بر قیمت باشند. در صورت کاهش تولید ورق استیل 316، قیمت آن افزایش می‌یابد. به همین دلیل، مانند ورق استیل 304، قیمت روز ورق استیل 316 نیز همواره در حال تغییر است و باید با دقت و دانش لازم برای خرید این محصول، به بازار نگاه کرد.

قیمت ورق استیل 430

باتوجه به عناصر تشکیل دهنده استیل آلیاژ 430، که شامل: کربن، منگنز، سیلیسیوم، فسفر، گوگرد است؛ این عنصرها باعث می شود تا قیمت ورق استیل 430، باتوجه به پرکاربرد بودن در صنایع مختلف مانند: خودروسازی، ساخت لوازم خانگی منزل و… مورد توجه فعالین این حوزه‌ها قرار بگیرد.

با توجه به عناصری که در تشکیل آلیاژ 430 استیل دخالت دارند، از جمله کربن، منگنز، سیلیسیوم، فسفر و گوگرد، قیمت روز ورق استیل 430 به دلیل کاربرد گسترده‌ای که در صنایع مختلفی مانند صنعت خودروسازی، تولید لوازم خانگی و غیره دارد، مورد توجه فعالان این صنایع و بازار قرار می‌گیرد.

خرید ورق استیل

برای خرید ورق استیل ابتدا باید نیازهای خود را مشخص کنید. این نیازها می‌توانند از جمله ابعاد، ضخامت، نوع ورق استیل (مانند 304، 316 و غیره) و نوع کاربرد آن باشند. سپس می‌توانید با مراجعه به سایت آهن آنلاین، قیمت‌ها و مشخصات فنی محصولات را مقایسه کرده و بهترین گزینه را انتخاب کنید.

 

ورق استیل 304 در کارخانه تولیدی آن به تصویر کشیده شده است.
برای خرید ورق استیل ابتدا باید نیازهای خود را مشخص کنید.

 

خرید ورق استیل

ورق استیل را از کجا بخریم؟ شما می توانید پس از مشاهده لیست قیمت روز ورق استیل در آلیاژهای مختلف 304، 309، 310، 316، 430 و… در ابعاد متفاوت، و با در نظر گرفتن مشخصات فنی این آلیاژها و کاربرد هریک باتوجه به آنچه که برای پروژه های خود در نظر دارید، برای خرید ورق استیل اقدام کنید.

سخن پایانی

از ویژگی های بسیار بارز ورق استیل، به سطح صاف و صیقلی این مقطع، مقاومت بالا در برابر خوردگی، ضد زنگ بودن و براقیت می توان اشاره کرد که تمامی این موارد باعث گردیده تا این محصول در بازار آهن آلات بسیار پرفروش باشد. 

در نتیجه، می‌توان گفت که قیمت هر کیلو ورق استیل تحت تأثیر عوامل متعددی از جمله نرخ ارز، مصوبات دولت، نرخ مواد اولیه و میزان عرضه و تقاضا قرار دارد. برای خرید ورق استیل نیز باید ابتدا نوع ورق استیل مورد نظر را با توجه به نیازهای پروژه و مشخصات فنی آن مشخص کرده و سپس با مقایسه قیمت‌های موجود در بازار، به خرید مناسب و با ارزشی دست یابیم. همچنین، باید به اعتبار و قابلیت تأمین محصول توسط فروشنده نیز توجه کرد تا بهترین تجربه را در خرید ورق استیل داشته باشیم.

 برای مشاهده قیمت و خرید ورق استیل با بهترین نرخ بازار می توانید قیمت ها را در جداول موجود در این صفحه مشاهده کنید و پس از آن برای کسب اطلاعات بیشتر درباره روند خرید و قیمت با کارشناسان آهن آنلاین تماس بگیرید.

سوالات متداول

آلیاژهای پرفروش ورق استیل کدامند؟

کارخانه های تولیدکننده ورق استیل، این محصول را در آلیاژهای متفاوت 304، 309، 310، 316، 321 و 430 تولید و با ضخامت‌های متنوعی در بازار عرضه می‌کنند.

قیمت ورق استیل رول و شیت به چه عواملی بستگی دارد؟

ازآنجایی‌که ورق‌های استیل به دو صورت رول و شیت در بازار عرضه می‌شوند، قیمت آن‌ها با یکدیگر تفاوت دارد؛ اما اصلی‌ترین عامل تغییر قیمت این محصول، ضخامت، وزن و ابعاد سفارشی آن است.

قیمت ورق استیل
... بیشتر
مشاوره رایگان و خرید
فیلتر نتایج x