آهن آنلاین
فیلترها

قیمت ورق استیل

ورق استیل آلیاژ 304
| امروز  ( 1403/4/30 )
ضخامت ابعاد آلیاژ حالت واحد قیمت (تومان)
1
1500
304L
رول
کیلوگرم
163,640
آخرین بروز رسانی : 1403/4/30
نمودار نوسانات : +0.0%
1
1250
304L
رول
کیلوگرم
166,360
آخرین بروز رسانی : 1403/4/30
نمودار نوسانات : +0.0%
1
1500*3000
304L
شیت
کیلوگرم
168,180
آخرین بروز رسانی : 1403/4/30
نمودار نوسانات : +0.0%
1
1250*2500
304L
شیت
کیلوگرم
167,270
آخرین بروز رسانی : 1403/4/30
نمودار نوسانات : +0.0%
1
1000*2000
304L
شیت
کیلوگرم
167,270
آخرین بروز رسانی : 1403/4/30
نمودار نوسانات : +0.0%
1
1000
304L
رول
کیلوگرم
166,360
آخرین بروز رسانی : 1403/4/30
نمودار نوسانات : +0.0%
1.25
1250
304L
رول
کیلوگرم
169,090
آخرین بروز رسانی : 1403/4/30
نمودار نوسانات : +0.0%
1.25
1500*3000
304L
رول
کیلوگرم
171,820
آخرین بروز رسانی : 1403/4/30
نمودار نوسانات : +0.0%
1.25
1250*2500
304L
شیت
کیلوگرم
170,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/30
نمودار نوسانات : +0.0%
1.25
1000*2000
304L
شیت
کیلوگرم
170,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/30
نمودار نوسانات : +0.0%
1.25
1000
304L
رول
کیلوگرم
169,090
آخرین بروز رسانی : 1403/4/30
نمودار نوسانات : +0.0%
1.5
1000
304L
رول
کیلوگرم
167,270
آخرین بروز رسانی : 1403/4/30
نمودار نوسانات : +0.0%
1.5
1000*2000
304L
شیت
کیلوگرم
168,180
آخرین بروز رسانی : 1403/4/30
نمودار نوسانات : +0.0%
2
1500
304L
شیت
کیلوگرم
162,730
آخرین بروز رسانی : 1403/4/30
نمودار نوسانات : +0.0%
2
1250*2500
304L
شیت
کیلوگرم
162,730
آخرین بروز رسانی : 1403/4/30
نمودار نوسانات : +0.0%
2
1000*2000
304L
شیت
کیلوگرم
164,550
آخرین بروز رسانی : 1403/4/30
نمودار نوسانات : +0.0%
2
1000
304L
رول
کیلوگرم
163,640
آخرین بروز رسانی : 1403/4/30
نمودار نوسانات : +0.0%
2.5
1250
304L
رول
کیلوگرم
167,270
آخرین بروز رسانی : 1403/4/30
نمودار نوسانات : +0.0%
2.5
1500*6000
304L
شیت
کیلوگرم
165,450
آخرین بروز رسانی : 1403/4/30
نمودار نوسانات : +0.0%
2.5
1500*3000
304L
شیت
کیلوگرم
166,360
آخرین بروز رسانی : 1403/4/30
نمودار نوسانات : +0.0%
2.5
1000*2000
304L
شیت
کیلوگرم
169,090
آخرین بروز رسانی : 1403/4/30
نمودار نوسانات : +0.0%
2.5
1000
304L
رول
کیلوگرم
168,180
آخرین بروز رسانی : 1403/4/30
نمودار نوسانات : +0.0%
3
1500*6000
304L
شیت
کیلوگرم
164,550
آخرین بروز رسانی : 1403/4/30
نمودار نوسانات : +0.0%
3
1500*3000
304L
شیت
کیلوگرم
164,550
آخرین بروز رسانی : 1403/4/30
نمودار نوسانات : +0.0%
3
1500
304L
شیت
کیلوگرم
161,820
آخرین بروز رسانی : 1403/4/30
نمودار نوسانات : +0.0%
3
1250*2500
304L
شیت
کیلوگرم
165,450
آخرین بروز رسانی : 1403/4/30
نمودار نوسانات : +0.0%
3
1000
304L
رول
کیلوگرم
165,450
آخرین بروز رسانی : 1403/4/30
نمودار نوسانات : +0.0%
4
1500*6000
304L
شیت
کیلوگرم
163,640
آخرین بروز رسانی : 1403/4/30
نمودار نوسانات : +0.0%
4
1500*3000
304L
شیت
کیلوگرم
166,360
آخرین بروز رسانی : 1403/4/30
نمودار نوسانات : +0.0%
4
1500
304L
رول
کیلوگرم
156,360
آخرین بروز رسانی : 1403/4/30
نمودار نوسانات : +0.0%
4
1250*2500
304L
شیت
کیلوگرم
167,270
آخرین بروز رسانی : 1403/4/30
نمودار نوسانات : +0.0%
4
1250
304L
رول
کیلوگرم
166,360
آخرین بروز رسانی : 1403/4/30
نمودار نوسانات : +0.0%
4
1000*2000
304L
شیت
کیلوگرم
167,270
آخرین بروز رسانی : 1403/4/30
نمودار نوسانات : +0.0%
4
1000
304L
رول
کیلوگرم
166,360
آخرین بروز رسانی : 1403/4/30
نمودار نوسانات : +0.0%
5
1500*6000
304L
شیت
کیلوگرم
163,640
آخرین بروز رسانی : 1403/4/30
نمودار نوسانات : +0.0%
5
1500*3000
304L
شیت
کیلوگرم
163,640
آخرین بروز رسانی : 1403/4/30
نمودار نوسانات : +0.0%
5
1500
304L
رول
کیلوگرم
162,730
آخرین بروز رسانی : 1403/4/30
نمودار نوسانات : +0.0%
5
1250
304L
رول
کیلوگرم
166,360
آخرین بروز رسانی : 1403/4/30
نمودار نوسانات : +0.0%
5
1000*2000
304L
شیت
کیلوگرم
167,270
آخرین بروز رسانی : 1403/4/30
نمودار نوسانات : +0.0%
5
1000
304L
رول
کیلوگرم
166,360
آخرین بروز رسانی : 1403/4/30
نمودار نوسانات : +0.0%
6
1500*6000
304L
شیت
کیلوگرم
164,550
آخرین بروز رسانی : 1403/4/30
نمودار نوسانات : +0.0%
6
1500*6000
304L
شیت
کیلوگرم
164,550
آخرین بروز رسانی : 1403/4/30
نمودار نوسانات : +0.0%
6
1500*3000
304L
شیت
کیلوگرم
164,550
آخرین بروز رسانی : 1403/4/30
نمودار نوسانات : +0.0%
6
1500
304L
رول
کیلوگرم
162,730
آخرین بروز رسانی : 1403/4/30
نمودار نوسانات : +0.0%
6
1250*2500
304L
شیت
کیلوگرم
170,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/30
نمودار نوسانات : +0.0%
6
1250
304L
شیت
کیلوگرم
170,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/30
نمودار نوسانات : +0.0%
6
1000*2000
304L
شیت
کیلوگرم
170,910
آخرین بروز رسانی : 1403/4/30
نمودار نوسانات : +0.0%
6
1000
304L
رول
کیلوگرم
170,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/30
نمودار نوسانات : +0.0%
8
1500*3000
304L
شیت
کیلوگرم
163,640
آخرین بروز رسانی : 1403/4/30
نمودار نوسانات : +0.0%
8
1500
304L
رول
کیلوگرم
161,820
آخرین بروز رسانی : 1403/4/30
نمودار نوسانات : +0.0%
8
1250
304L
رول
کیلوگرم
170,910
آخرین بروز رسانی : 1403/4/30
نمودار نوسانات : +0.0%
8
1500*6000
304L
شیت
کیلوگرم
163,640
آخرین بروز رسانی : 1403/4/30
نمودار نوسانات : +0.0%
8
1000*2000
304L
شیت
کیلوگرم
171,820
آخرین بروز رسانی : 1403/4/30
نمودار نوسانات : +0.0%
8
1000
304L
رول
کیلوگرم
170,910
آخرین بروز رسانی : 1403/4/30
نمودار نوسانات : +0.0%
10
1250
304L
رول
کیلوگرم
172,730
آخرین بروز رسانی : 1403/4/30
نمودار نوسانات : +0.0%
10
1500*6000
304L
شیت
کیلوگرم
163,640
آخرین بروز رسانی : 1403/4/30
نمودار نوسانات : +0.0%
10
1250*2500
304L
شیت
کیلوگرم
173,640
آخرین بروز رسانی : 1403/4/30
نمودار نوسانات : +0.0%
10
1000*2000
304L
شیت
کیلوگرم
174,550
آخرین بروز رسانی : 1403/4/30
نمودار نوسانات : +0.0%
12
1500*6000
304L
شیت
کیلوگرم
163,640
آخرین بروز رسانی : 1403/4/30
نمودار نوسانات : +0.0%
12
1500*3000
304L
شیت
کیلوگرم
164,550
آخرین بروز رسانی : 1403/4/30
نمودار نوسانات : +0.0%
12
1000*2000
304L
شیت
کیلوگرم
175,450
آخرین بروز رسانی : 1403/4/30
نمودار نوسانات : +0.0%
15
1500*3000
304L
شیت
کیلوگرم
168,180
آخرین بروز رسانی : 1403/4/30
نمودار نوسانات : +0.0%
15
1500*6000
304L
رول
کیلوگرم
168,180
آخرین بروز رسانی : 1403/4/30
نمودار نوسانات : +0.0%
15
1000*2000
304L
شیت
کیلوگرم
172,730
آخرین بروز رسانی : 1403/4/30
نمودار نوسانات : +0.0%
20
1500*6000
304L
شیت
کیلوگرم
180,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/30
نمودار نوسانات : +0.0%
20
1500*3000
304L
شیت
کیلوگرم
181,820
آخرین بروز رسانی : 1403/4/30
نمودار نوسانات : +0.0%
ورق استیل آلیاژ 316
| امروز  ( 1403/4/30 )
ضخامت ابعاد آلیاژ حالت واحد قیمت (تومان)
1
1500
316L
رول
کیلوگرم
240,910
آخرین بروز رسانی : 1403/4/30
نمودار نوسانات : +0.0%
1
1250*2500
316L
شیت
کیلوگرم
285,450
آخرین بروز رسانی : 1403/4/30
نمودار نوسانات : +0.0%
1
1250
316L
رول
کیلوگرم
284,550
آخرین بروز رسانی : 1403/4/30
نمودار نوسانات : +0.0%
1
1000*2000
316L
شیت
کیلوگرم
282,730
آخرین بروز رسانی : 1403/4/30
نمودار نوسانات : +0.0%
1
1000
316L
رول
کیلوگرم
281,820
آخرین بروز رسانی : 1403/4/30
نمودار نوسانات : +0.0%
1.5
1500*3000
316L
شیت
کیلوگرم
282,730
آخرین بروز رسانی : 1403/4/30
نمودار نوسانات : +0.0%
1.5
1500*3000
316L
شیت
کیلوگرم
284,550
آخرین بروز رسانی : 1403/4/30
نمودار نوسانات : +0.0%
1.5
1250*2500
316L
شیت
کیلوگرم
285,450
آخرین بروز رسانی : 1403/4/30
نمودار نوسانات : +0.0%
1.5
1000*2000
316L
شیت
کیلوگرم
285,450
آخرین بروز رسانی : 1403/4/30
نمودار نوسانات : +0.0%
1.5
1000
316L
رول
کیلوگرم
284,550
آخرین بروز رسانی : 1403/4/30
نمودار نوسانات : +0.0%
2
1500*3000
316L
شیت
کیلوگرم
276,360
آخرین بروز رسانی : 1403/4/30
نمودار نوسانات : +0.0%
2
1250*2500
316L
شیت
کیلوگرم
277,270
آخرین بروز رسانی : 1403/4/30
نمودار نوسانات : +0.0%
2
1000*2000
316L
شیت
کیلوگرم
277,270
آخرین بروز رسانی : 1403/4/30
نمودار نوسانات : +0.0%
2
1250
316L
رول
کیلوگرم
276,360
آخرین بروز رسانی : 1403/4/30
نمودار نوسانات : +0.0%
2.5
1500*3000
316L
شیت
کیلوگرم
279,090
آخرین بروز رسانی : 1403/4/30
نمودار نوسانات : +0.0%
2.5
1000*2000
316L
شیت
کیلوگرم
278,180
آخرین بروز رسانی : 1403/4/30
نمودار نوسانات : +0.0%
2.5
1000
316L
رول
کیلوگرم
277,270
آخرین بروز رسانی : 1403/4/30
نمودار نوسانات : +0.0%
3
1500*3000
316L
شیت
کیلوگرم
278,180
آخرین بروز رسانی : 1403/4/30
نمودار نوسانات : +0.0%
3
1000*2000
316L
شیت
کیلوگرم
278,180
آخرین بروز رسانی : 1403/4/30
نمودار نوسانات : +0.0%
3
1500
316L
رول
کیلوگرم
275,450
آخرین بروز رسانی : 1403/4/30
نمودار نوسانات : +0.0%
3
1000
316L
رول
کیلوگرم
277,270
آخرین بروز رسانی : 1403/4/30
نمودار نوسانات : +0.0%
4
1500*6000
316L
شیت
کیلوگرم
276,360
آخرین بروز رسانی : 1403/4/30
نمودار نوسانات : +0.0%
4
1500*3000
316L
شیت
کیلوگرم
278,180
آخرین بروز رسانی : 1403/4/30
نمودار نوسانات : +0.0%
4
1250*2500
316L
شیت
کیلوگرم
278,180
آخرین بروز رسانی : 1403/4/30
نمودار نوسانات : +0.0%
4
1000*2000
316L
شیت
کیلوگرم
278,180
آخرین بروز رسانی : 1403/4/30
نمودار نوسانات : +0.0%
5
1500*6000
316L
رول
کیلوگرم
276,360
آخرین بروز رسانی : 1403/4/30
نمودار نوسانات : +0.0%
5
1500*3000
316L
شیت
کیلوگرم
277,270
آخرین بروز رسانی : 1403/4/30
نمودار نوسانات : +0.0%
5
1500
316L
شیت
کیلوگرم
275,450
آخرین بروز رسانی : 1403/4/30
نمودار نوسانات : +0.0%
5
1250*2500
316L
شیت
کیلوگرم
278,180
آخرین بروز رسانی : 1403/4/30
نمودار نوسانات : +0.0%
5
1250
316L
رول
کیلوگرم
277,270
آخرین بروز رسانی : 1403/4/30
نمودار نوسانات : +0.0%
6
1500*6000
316L
شیت
کیلوگرم
276,360
آخرین بروز رسانی : 1403/4/30
نمودار نوسانات : +0.0%
6
1500*3000
316L
شیت
کیلوگرم
278,180
آخرین بروز رسانی : 1403/4/30
نمودار نوسانات : +0.0%
6
1250*2500
316L
شیت
کیلوگرم
278,180
آخرین بروز رسانی : 1403/4/30
نمودار نوسانات : +0.0%
6
1250
316L
شیت
کیلوگرم
277,270
آخرین بروز رسانی : 1403/4/30
نمودار نوسانات : +0.0%
6
1000*2000
316L
شیت
کیلوگرم
278,180
آخرین بروز رسانی : 1403/4/30
نمودار نوسانات : +0.0%
6
1000
316L
رول
کیلوگرم
277,270
آخرین بروز رسانی : 1403/4/30
نمودار نوسانات : +0.0%
8
1500*6000
316L
شیت
کیلوگرم
276,360
آخرین بروز رسانی : 1403/4/30
نمودار نوسانات : +0.0%
8
1500*3000
316L
شیت
کیلوگرم
278,180
آخرین بروز رسانی : 1403/4/30
نمودار نوسانات : +0.0%
8
1250*2500
316L
شیت
کیلوگرم
278,180
آخرین بروز رسانی : 1403/4/30
نمودار نوسانات : +0.0%
8
1000*2000
316L
شیت
کیلوگرم
278,180
آخرین بروز رسانی : 1403/4/30
نمودار نوسانات : +0.0%
10
1500*6000
316L
شیت
کیلوگرم
280,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/30
نمودار نوسانات : +0.0%
10
1500*3000
316L
شیت
کیلوگرم
281,820
آخرین بروز رسانی : 1403/4/30
نمودار نوسانات : +0.0%
10
1000*2000
316L
شیت
کیلوگرم
284,550
آخرین بروز رسانی : 1403/4/30
نمودار نوسانات : +0.0%
10
1000
316L
رول
کیلوگرم
283,640
آخرین بروز رسانی : 1403/4/30
نمودار نوسانات : +0.0%
10
1500
316L
رول
کیلوگرم
277,270
آخرین بروز رسانی : 1403/4/30
نمودار نوسانات : +0.0%
12
1500*6000
316L
شیت
کیلوگرم
280,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/30
نمودار نوسانات : +0.0%
12
1500
316L
رول
کیلوگرم
280,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/30
نمودار نوسانات : +0.0%
15
1500*6000
316L
شیت
کیلوگرم
286,360
آخرین بروز رسانی : 1403/4/30
نمودار نوسانات : +0.0%
15
1500*3000
316L
شیت
کیلوگرم
288,180
آخرین بروز رسانی : 1403/4/30
نمودار نوسانات : +0.0%
15
1000*2000
316L
شیت
کیلوگرم
290,910
آخرین بروز رسانی : 1403/4/30
نمودار نوسانات : +0.0%
20
1500*6000
316L
شیت
کیلوگرم
288,180
آخرین بروز رسانی : 1403/4/30
نمودار نوسانات : +0.0%
20
1000*2000
316L
شیت
کیلوگرم
290,910
آخرین بروز رسانی : 1403/4/30
نمودار نوسانات : +0.0%
ورق استیل آلیاژ 321
| امروز  ( 1403/4/30 )
ضخامت ابعاد آلیاژ حالت واحد قیمت (تومان)
1.5
1500*3000
321
شیت
کیلوگرم
273,640
آخرین بروز رسانی : 1403/4/30
نمودار نوسانات : +0.0%
1.5
1250*2500
321
شیت
کیلوگرم
271,820
آخرین بروز رسانی : 1403/4/30
نمودار نوسانات : +0.0%
3
1000*2000
321
شیت
کیلوگرم
270,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/30
نمودار نوسانات : +0.0%
5
1500*6000
321
شیت
کیلوگرم
263,640
آخرین بروز رسانی : 1403/4/30
نمودار نوسانات : +0.0%
5
1000*2000
321
شیت
کیلوگرم
266,360
آخرین بروز رسانی : 1403/4/30
نمودار نوسانات : +0.0%
6
1500*6000
321
شیت
کیلوگرم
262,730
آخرین بروز رسانی : 1403/4/30
نمودار نوسانات : +0.0%
8
1500*6000
321
شیت
کیلوگرم
262,730
آخرین بروز رسانی : 1403/4/30
نمودار نوسانات : +0.0%
10
1500*6000
321
شیت
کیلوگرم
268,180
آخرین بروز رسانی : 1403/4/30
نمودار نوسانات : +0.0%
12
1500*6000
321
شیت
کیلوگرم
269,090
آخرین بروز رسانی : 1403/4/30
نمودار نوسانات : +0.0%
14
1500*6000
321
شیت
کیلوگرم
270,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/30
نمودار نوسانات : +0.0%
20
1500*6000
321
شیت
کیلوگرم
277,270
آخرین بروز رسانی : 1403/4/30
نمودار نوسانات : +0.0%
ورق استیل آلیاژ 430
| امروز  ( 1403/4/30 )
ضخامت ابعاد آلیاژ حالت واحد قیمت (تومان)
0.3
1250*2500
430
شیت
کیلوگرم
109,090
آخرین بروز رسانی : 1403/4/30
نمودار نوسانات : +0.0%
0.3
1000*2000
430
شیت
کیلوگرم
107,270
آخرین بروز رسانی : 1403/4/30
نمودار نوسانات : +0.0%
0.4
1000
430
رول
کیلوگرم
106,360
آخرین بروز رسانی : 1403/4/30
نمودار نوسانات : +0.0%
0.5
1000*2000
430
شیت
کیلوگرم
107,270
آخرین بروز رسانی : 1403/4/30
نمودار نوسانات : +0.0%
0.6
1000*2000
430
شیت
کیلوگرم
107,270
آخرین بروز رسانی : 1403/4/30
نمودار نوسانات : +0.0%
0.6
1220*2440
430
شیت
کیلوگرم
108,180
آخرین بروز رسانی : 1403/4/30
نمودار نوسانات : +0.0%
0.7
1000*2000
430
شیت
کیلوگرم
107,270
آخرین بروز رسانی : 1403/4/30
نمودار نوسانات : +0.0%
0.7
1000
430
رول
کیلوگرم
106,360
آخرین بروز رسانی : 1403/4/30
نمودار نوسانات : +0.0%
0.8
1000*2000
430
شیت
کیلوگرم
107,270
آخرین بروز رسانی : 1403/4/30
نمودار نوسانات : +0.0%
1
1000*2000
430
شیت
کیلوگرم
104,550
آخرین بروز رسانی : 1403/4/30
نمودار نوسانات : +0.0%
1.2
1250*2500
430
شیت
کیلوگرم
109,090
آخرین بروز رسانی : 1403/4/30
نمودار نوسانات : +0.0%
1.2
1000*2000
430
شیت
کیلوگرم
110,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/30
نمودار نوسانات : +0.0%
1.5
1000*2000
430
شیت
کیلوگرم
110,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/30
نمودار نوسانات : +0.0%
2
1250*2500
430
شیت
کیلوگرم
103,640
آخرین بروز رسانی : 1403/4/30
نمودار نوسانات : +0.0%
2
1000*2000
430
شیت
کیلوگرم
103,640
آخرین بروز رسانی : 1403/4/30
نمودار نوسانات : +0.0%
2
1000
430
رول
کیلوگرم
102,730
آخرین بروز رسانی : 1403/4/30
نمودار نوسانات : +0.0%
2
1220*2440
430
شیت
کیلوگرم
103,640
آخرین بروز رسانی : 1403/4/30
نمودار نوسانات : +0.0%
3
1500*3000
430
شیت
کیلوگرم
104,550
آخرین بروز رسانی : 1403/4/30
نمودار نوسانات : +0.0%
3
1000*2000
430
شیت
کیلوگرم
102,730
آخرین بروز رسانی : 1403/4/30
نمودار نوسانات : +0.0%
3
1500
430
رول
کیلوگرم
102,730
آخرین بروز رسانی : 1403/4/30
نمودار نوسانات : +0.0%
کارشناسان واحد ورق استیل
یاسمن اسحاقی (کارشناس فروش استیل و فلزات رنگی)
یاسمن اسحاقی
کارشناس فروش استیل و فلزات رنگی
شهرزاد فاخری فر (سرپرست فروش استیل و فلزات رنگی)
شهرزاد فاخری فر
سرپرست فروش استیل و فلزات رنگی
علی علی پور شهمیری (کارشناس خرید استیل و فلزات رنگی)
علی علی پور شهمیری
کارشناس خرید استیل و فلزات رنگی
رامتین گلناریان (کارشناس خرید استیل و فلزات رنگی)
رامتین گلناریان
کارشناس خرید استیل و فلزات رنگی
کیمیا نکونژاد (مدیر تیم استیل و فلزات رنگی)
کیمیا نکونژاد
مدیر تیم استیل و فلزات رنگی
المیرا میراعظمی (مدیر بازرگانی)
المیرا میراعظمی
مدیر بازرگانی

قیمت ورق استیل انواع آلیاژها

در میان انبوهی از آلیاژهای فلزی، استیل جایگاه ویژه‌ای را به خود اختصاص داده است. این فلز باارزش، به دلیل ویژگی‌های منحصر به فردی همچون مقاومت بالا در برابر خوردگی، استحکام، و زیبایی، در صنایع مختلف کاربردهای فراوانی دارد. ورق استیل، به عنوان یکی از مشتقات پرکاربرد استیل، در اشکال و ضخامت‌های متنوع تولید و عرضه می‌شود. خصوصیت ضد زنگ بودن ورق‌های استیل مهم‌ترین عامل بالا بودن تقاضای این محصول است. به دلیل تأمین بخش زیادی از این تقاضا توسط واردات، این کالا نوسانات بسیاری را در قیمت تجربه می‌کند. ماده اولیه به کار رفته در ساخت این نوع ورق با توجه به درصد کربن، نیکل و کروم موجود در آن انواع مختلفی دارد، اما ورق‌های موجود در بازار معمولا از یکی از استیل‌های 304، 316، 420، 310، 321، 309 و 430 ساخته می‌شوند.
لیست قیمت ورق استیل، در سایت آهن آنلاین بر اساس آخرین نرخ بازار به‌روز‌رسانی می‌شود. ورق استیل ضد زنگ (stainless steel sheet) بر اساس ضخامت و آلیاژ سازنده آن قیمت متفاوتی دارد که جداول موجود بر همین اساس طراحی شده‌اند. در ادامه به معرفی کامل ورق استیل و تحلیل قیمت آن در بازار مصرف پرداخته شده است.

مشخصات ورق استیل

این ورق برمبنای آلیاژ دسته‌بندی می‌شود؛ از انواع گرید و آلیاژ آن می‌توان به 304، 316، 201، 430 و... اشاره کرد. در بین این موارد، گرید 304 پرطرفدارتر و بالطبع، پرفروش‌تر است. بعلاوه ورق استیل در ابعاد و ضخامت‌های متنوعی تولید می‌شود. ضخامت آن برابر با 0.5 الی 16 میلی‌متر است و ابعاد استاندارد آن نیز شامل 6 متر طول و 1.5 متر عرض می‌شود؛ البته امکان سفارش در ابعاد موردنظر خود وجود دارد. ضمنا، این ورق دارای مقاومت مطلوبی در برابر خوردگی است و به دو صورت رول و شیت ارائه می‌شود. از این ورق مقاوم در صنایع مهمی همچون صنعت ساختمان، غذا، پزشکی، شیمیایی و... استفاده می‌کنند.
 

ورق استیل در ضخامت های مختلف تولید می شود.
ورق استیل در ضخامت های مختلف تولید می شود.

 

وزن ورق استیل

اطلاع از وزن ورق استیل برای مهندسان، صنعتگران و افراد فعال در این حوزه اهمیت ویژه‌ای دارد. درواقع، آشنایی کامل با وزن ورق‌ها به برآورد صحیح بودجه پروژه و هزینه‌های حمل‌ونقل کمک شایانی می‌کند. همچنین، بسیاری از پروژه‌ها و سازه‌ها دارای محدودیت وزنی هستند؛ از‌این‌رو، وزن محصولات بکاررفته در آن‌ها بایستی متناسب با شرایطشان باشد. بنابراین، جدول وزن ابزاری مهم جهت انتخاب محصولات و پیشبرد برنامه‌ریزی افراد محسوب می‌شود. برای محاسبه وزن ورق استیل می‌توانید از فرمول زیر استفاده کنید:

عرض × طول × ضخامت × چگالی استیل = وزن ورق استیل

قیمت ورق استیل در بازار

همان‌طور که اشاره شد، قیمت روز استیل برای صنعتگران حوزه‌های مختلف پراهمیت است. دراین‌راستا، به تحلیل قیمت ورق استیل 304 و 316 به‌عنوان گریدهای محبوب بازار پرداخته‌ایم. اول اینکه مدل‌های 304 و 316 به دلیل پرتقاضا بودن نوسانات زیادی دارند و نرخ آن‌ها به صورت روزانه به اطلاع مصرف‌کنندگان می‌رسد. البته این محصولات در حال حاضر نوسانات شدیدی ندارند و در برخی ایام با قیمت روزهای قبل به فروش‌ می‌رسند؛ اما درکل، جزو محصولات پرنوسان بازار فولاد به حساب می‌آیند.

این دسته از محصولات استیل، به صورت رول و شیت در بازار عرضه می شوند که باتوجه به کاربرد و نوسانات حاکم بر بازار، قیمت روز ورق استیل نیز براساس آلیاژها و انواع آن دچار تغییرات لحظه‌ای می‌شود. ماده اصلی تشکیل دهنده این محصول، کروم، آهن و نیکل است که تغییرات بهای هرکدام از این عناصر در سطح جهانی، می‌تواند اثر مستقیمی بر نرخ ورق استیل در بازار داخلی داشته باشد. به طور کلی، نوع آلیاژ و استفاده از ورق استیل در هر صنعت خاص، می‌تواند تأثیر بسیاری بر قیمت نهایی آن داشته باشد. در ادامه قیمت چند نوع ورق استیل را بررسی می‌کنیم.

طبق نظر کارشناسان آهن آنلاین:

“قیمت استیل، باتوجه به کاربرد و موارد استفاده زیاد آن در صنایع مختلفی همچون خودروسازی، لوازم خانگی، هواپیماسازی و… به صورت روزانه و لحظه ای دچار تغییر می‌شود. برای خرید ورق استیل باید به آلیاژ آن توجه ویژه‌ای داشت زیرا این محصول در انواع مختلفی از آلیاژ تولید می‌شود.”

قیمت ورق استیل 304

این ورق در مدت اخیر بدون جهش قیمت در بازار عرضه شد. آخرین نوسانات آن مربوط به ماه‌های قبل می‌شود. بنابراین، بازار ورق استیل 304 در یک آرامش نسبی به سر می‌برد. حال اینکه تغییرات قیمت استیل 304 از چه زمانی آغاز می‌شود به عوامل مختلفی بستگی دارد که در ادامه به آن‌ها اشاره کرده‌ایم. ضمن اینکه قیمت ورق استیل 304 نگیر با مدل بگیر آن تفاوت دارد. تفاوت اصلی استیل بگیر و نگیر به ترکیبات و نحوه واکنش آن‌ها به میدان مغناطیسی مربوط می‌شود. استیل نگیر دارای مقدار نیکل بیشتری است و آهنربا را جذب نمی‌کند؛ اما مدل بگیر با داشتن کروم بیشتر به آهنربا واکنش نشان می‌دهد. قیمت ورق استیل نگیر هم بیشتر از استیل بگیر است.

بسته به ضخامت و ابعاد، قیمت هر کیلو ورق استیل 304 نیز متفاوت است. برای مثال، ورق استیل 304 با ضخامت بالا قیمت بیشتری دارد ولی در مقابل با افزایش ابعاد ورق، قیمت آن نیز افزایش می‌یابد. علاوه بر این، تولید کنندگان و تامین کنندگان ورق استیل 304 نیز می‌توانند تأثیرگذار بر قیمت باشند. در صورت کاهش تولید ورق استیل 304، قیمت آن افزایش می‌یابد.

 

ورق استیل 304 در دو نوع بگیر و نگیر تولید می شود.
ورق استیل 304 در دو نوع بگیر و نگیر تولید می شود.

 

برای تعیین قیمت ورق استیل 304 باید به بازار و شرایط مختلفی که در آن عمل می‌کند توجه کرد. برای خرید ورق استیل 304 با بهترین قیمت، می‌توانید با کارشناسان آهن آنلاین تماس گرفته و محصول مورد نظر خود را در سایز و ضخامت مورد نیاز سفارش دهید. در بسیاری از موارد ورق استیل 304، بلافاصله بعد از جوشکاری قابلیت استفاده را دارد. قیمت ورق استیل 304 در بازار امروز بین 166360 تا 181820 تومان است.

قیمت ورق استیل 316

این محصول قیمت بالاتری از مدل 304 دارد. ورق استیل 316 یا ورق ضد اسید، نسبت به ورق استیل 304 دارای مقاومت بیشتری نسبت به خوردگی و خزش داشته و از استحکام کششی بالاتری برخوردار است. ابعاد و وزن این محصول در تعیین قیمت ورق استیل 316 موثر بوده و به‌علت مقاومت بالا در برابر حرارت، استفاده از آن در بسیاری از صنایع رایج است. قیمت هر کیلو استیل 316 بیش از 200 هزار تومان در نظر گرفته شده است و برخی از مدل‌های وارداتی آن نیز فراتر از 300 هزار تومان معامله می‌شوند. بنابراین، می‌توان گفت که ورق استیل 316 در بازه قیمتی 288180 الی 290910 تومان قرار دارد. 

علاوه بر این، قیمت استیل 316 نیز تحت تأثیر عواملی همچون نرخ ارز، نرخ مواد اولیه، تقاضا و عرضه و ... قرار دارد. با توجه به تفاوت در خواص مکانیکی و فیزیکی ورق استیل 316 نسبت به ورق استیل 304، قیمت آن نیز ممکن است از قیمت ورق استیل 304 بالاتر باشد. تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان ورق استیل 316 نیز می‌توانند بر قیمت تأثیرگذار باشند. در صورت کاهش تولید ورق استیل 316، قیمت آن افزایش می‌یابد. این ورق در چند وقت اخیر نوسانات متعددی را پشت سر گذاشته است و اکنون در یک کانال مشخص خریدوفروش می‌شود. با پیگیری روزانه نرخ این محصول متوجه روند تغییرات آن در برهه‌های زمانی مختلف خواهید شد.

قیمت ورق استیل 430

عناصر تشکیل دهنده استیل آلیاژ 430، شامل کربن، منگنز، سیلیسیوم، فسفر و گوگرد است. قیمت ورق استیل 430 نسبت به سایر آلیاژها ارزان‌تر است. ورق استیل 430، در بازار امروز با قیمت NaN تا NaN تومان فروخته می‌شود. از این نوع ورق در صنایع مختلفی مثل خودروسازی، ساخت لوازم خانگی منزل و… استفاده می‌شود.

بررسی تغییرات نمودار قیمت ورق استیل

نمودار قیمت ورق استیل بیانگر رشد آن نسبت به ماه‌های گذشته است. این ورق در هفته‌های قبل با نرخ متعادل‌تری معامله می‌شد؛ درحال‌حاضر نیز نوسانات صعودی ورق متوقف شده است و شاهد تغییر افسارگسیخته نرخ آن در روزهای معاملاتی نیستیم. البته این روند ثابت و بدون نوسان فعلی هرلحظه ممکن است تغییر کند و مسیر قیمتی آن را به سمت کاهش یا افزایش بکشاند. شما با رصد روزانه نمودار بهای ورق‌های فولادی بهتر می‌توانید زمان خرید آن را انتخاب کنید.

 

تغییرات قیمت ورق استنلس استیل از سال 98 تا 1402 را مشاهده می‌کنید.
تغییرات قیمت ورق استنلس استیل از سال 98 تا 1402 را مشاهده می‌کنید.

 

ورق استیل شیت و رول

این محصول به دو صورت شیت و رول در بازار موجود است. ورق استیل شیت به صورت تخت و مسطح در ابعاد استاندارد عرض 1 تا 2 متر و طول 2 تا 3 متر قابل تهیه و تولید است. این نوع ورق استیل برای ساخت و تولید انواع قطعات صنعتی و تزئینی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ورق استیل رول همچنین به صورت بلوک و پهن در بازار قابل دسترسی است و این نوع ورق استیل به دلیل ویژگی‌هایی همچون نصب آسان و سریع، قابلیت حمل و نقل آسان و کاهش زمان تحویل، در بسیاری از صنایع مورد استفاده قرار می‌گیرد. ورق استیل رول به طور عمده برای تولید قطعات صنعتی و ساخت سازه‌های صنعتی و ساختمانی استفاده می‌شود. این نوع ورق استیل به صورت پهن و بلوک به بازار عرضه می‌شود و ضخامت آن معمولاً بین 0.5 تا 10 میلی‌متر است. در هر دو صورت شیت و رول ورق استیل به دلیل مقاومت بالا در برابر خوردگی و ضربه، مقاومت در برابر حرارت و سایر ویژگی‌های مهم، در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 

مراحل تولید ورق استیل را در تصویر می بینید.
مراحل تولید ورق استیل را در تصویر می بینید.

 

ورق استیل براق، که به‌صورت رول و شیت به فروش می‌رسد نام دیگری دارد که به آن BA می‌گویند. با وجود نوسانات بازار شما می‌توانید قیمت این ورق را در جدولی که در این صفحه درج شده است به‌صورت روزانه و آنلاین بررسی کنید. در بین محصولات پرفروش آهن‌ آنلاین قیمت ورق استیل خش‌دار هم به چشم می‌آید که این ورق هم به‌صورت شیت و رول نیز فروش خوبی را از آن خود کرده است و طبیعتاً کاربرد خاصی دارد که به‌عنوان مثال برای ساخت لوازم بدنه خودرو، طراحی زیورآلات و در صنایع نفت و گاز به کار می‌آید.

عوامل موثر بر قیمت ورق استیل

بازار ورق استیل تحت‌تاثیر عوامل مختلف دستخوش تغییرات می‌شود. یکی از این عوامل، قیمت مواد اصلی تولید ورق‌های استیل مانند نیکل است. قیمت نیکل به‌عنوان یکی از ترکیبات اصلی موجود در آلیاژها نقش حیاتی را بر روند ارزش‌گذاری آن ایفا می‌کند. از سایر معیارهای تاثیرگذار بر قیمت ورق استیل می‌توان به میزان عرضه و تقاضا و همین‌طور، نرخ ارز اشاره کرد. توجه داشته باشید که چنانچه موجودی محصول در بازار بیش از حد نیاز باشد، شاهد کاهش قیمت آن خواهیم بود. از طرفی، درصورت چیره شدن تقاضا بر عرضه قیمت محصولات سیر صعودی خواهند داشت. همچنین، با توجه به وارداتی بودن این محصول، بهای ارز تاثیر قابل‌توجهی بر بازه قیمتی آن می‌گذارد.

تفاوت بین ورق استیل و ورق سیاه چیست؟

حال نوبت به بررسی تفاوت بین ورق استیل و ورق سیاه رسیده است. ورق‌های گروه استیل صفحاتی از جنس فولاد ضد زنگ هستند که در اشکال مربع و مستطیل تولید می‌شوند. همچنین، سطح این ورق‌ها صاف و براق است و ضخامت کمی هم دارند. درصورتی‌که ورق‌های سیاه ظاهری مات و تیره‌رنگ دارند و تحت ضخامت‌های مختلف تولید می‌شوند. همچنین، اندازه آن‌ها از نظر طولی محدودیت ندارد و با توجه به نیاز مصرف‌کنندگان تولید می‌شود. ضمن اینکه ورق سیاه در داخل کشور توسط کارخانجات معروفی نظیر کارخانه فولاد مبارکه اصفهان و اکسین اهواز تولید و روانه بازار مصرف می‌شود؛ اما ورق‌های استیل وارداتی هستند.

نکات خرید ورق استیل

قبل از خرید ورق استیل باید به چند نکته مهم توجه داشته باشید. اولین نکته توجه به نوع و سبک ورق است. این محصول تحت گریدها و مدل‌های متنوعی تولید می‌شود. به‌عنوان‌مثال، ورق استیل دکوراتیو مناسب اجرای دکوراسیون و تجهیزات دکوراتیو است و خود آن شامل چندین مدل دیگر ازجمله ورق استیل طلایی، نقره‌ای، دودی و مسی می‌شود. شایان ذکر است، قیمت ورق استیل طلایی و سایر مدل‌های ذکرشده به‌صورت روزانه در سایت قید می‌شوند و امکان مشاهده آن‌ها در طول شبانه‌روز وجود دارد.

 

کاربرد ورق استیل در ساختمان
کاربرد ورق استیل در ساختمان

 

ورق پانچ استیل نیز یکی دیگر از مدل‌های موجود است که با نام ورق مشبک هم شناخته می‌شود. این ورق‌ها همان‌طور که از نامشان مشخص است، دارای سوراخ‌های متعددی هستند و تحت ابعاد مختلفی تولید می‌شوند. افزون بر این، به ضخامت ورق نیز دقت داشته باشید. اگر نیاز به محصولی با ضخامت کمتر از 1 میلی‌متر دارید، ورق استیل نازک را انتخاب کنید. به‌طورکلی، ورق استیل کاری شما باید متناسب با اهدافتان خریداری شود. از سایر نکات مهم می‌توان به طول، عرض، وزن و سایر خصوصیات فنی آن اشاره کرد.

روش‌های مختلف خرید ورق استیل

برای خرید ورق استیل روش‌های مختلفی وجود دارد. اولین روش، مراجعه به کارخانه تولیدکننده آن است. ازآنجایی‌که این ورق معمولا از کشورهای دیگر خریداری می‌شود چنین امکانی در حال حاضر وجود ندارد. درصورت تولید ورق استیل کارخانه در داخل کشور نیز می‌بایست حجم سفارش در تناژ سنگین باشد که این حالت برای بسیاری از مصرف‌کنندگان مقدور نیست. روش بعدی، مراجعه به بازار سنتی سطح شهر است و دیگری، رجوع به فروشندگان و تامین‌کنندگان معتبر دارای فروشگاه‌های اینترنتی بزرگ است. امروزه مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران تمایل بیشتری به خرید آنلاین محصولات فولادی دارند؛ زیرا در زمان و انرژی آن‌ها صرفه‌جویی به عمل می‌آید.

قیمت ورق استیل
... بیشتر

سوالات متداول

قیمت ورق استیل رول و شیت به چه عواملی بستگی دارد؟

اصلی‌ترین عامل تغییر قیمت این محصول، ضخامت، وزن و ابعاد سفارشی آن است. قیمت مواد اولیه مانند نیکل و کروم، نوسانات بازار جهانی فولاد، تغییرات نرخ ارز، هزینه‌های تولید، تقاضای بازار و سیاست‌های تجاری از سایر عوامل موثر بر قیمت این محصول هستند.

آلیاژهای پرفروش ورق استیل کدامند؟

کارخانه های تولیدکننده ورق استیل، این محصول را در آلیاژهای متفاوت 304، 309، 310، 316، 321 و 430 تولید و با ضخامت‌های متنوعی در بازار عرضه می‌کنند.

هزینه حمل و نقل ورق استیل بر عهده خریدار است یا فروشنده؟

هزینه حمل و نقل بر عهده خریدار است و با توجه به مسافت مشخص می‌شود.

مشاوره رایگان و خرید
فیلتر نتایج x