آهن آنلاین
محاسبه وزن

قیمت های اعلام شده روز های پیشین

ورق سیاه 2

| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز برند حالت محل تحویل قیمت (ریال)
1000
فولاد مبارکه
رول
کارخانه
178,900
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
1250
فولاد مبارکه
رول
کارخانه
180,740
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
1000*2000
فولاد مبارکه
برش خورده
بنگاه تهران
194,960
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
1250*2500
فولاد مبارکه
برش خورده
بنگاه تهران
191,290
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0

ورق سیاه 3

| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز برند حالت محل تحویل قیمت (ریال)
1000
فولاد مبارکه
رول
کارخانه
188,080
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
1250
فولاد مبارکه
رول
کارخانه
183,490
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
1250
فولاد مبارکه
رول
بنگاه تهران
194,960
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
1500
فولاد مبارکه
رول
کارخانه
196,520
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
1500
فولاد مبارکه
رول
بنگاه تهران
193,120
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
1000*2000
فولاد مبارکه
برش خورده
بنگاه تهران
199,550
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
2500*1250
فولاد مبارکه
برش خورده
بنگاه تهران
194,960
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
6000*1500
فولاد مبارکه
برش خورده
بنگاه تهران
193,120
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0

ورق سیاه 4

| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز برند حالت محل تحویل قیمت (ریال)
1000
فولاد مبارکه
رول
کارخانه
183,490
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
1250
فولاد مبارکه
رول
کارخانه
178,900
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
1500
فولاد مبارکه
رول
کارخانه
185,330
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
1500
فولاد مبارکه
رول
بنگاه تهران
190,370
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
1000*2000
فولاد مبارکه
برش خورده
بنگاه تهران
194,960
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
1250*2500
فولاد مبارکه
برش خورده
بنگاه تهران
190,370
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
1500*3000
فولاد مبارکه
برش خورده
بنگاه تهران
190,370
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
6000*1500
فولاد مبارکه
برش خورده
بنگاه تهران
190,370
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0

ورق سیاه 5

| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز برند حالت محل تحویل قیمت (ریال)
1000
فولاد مبارکه
رول
کارخانه
205,510
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
1000
فولاد مبارکه
رول
بنگاه تهران
204,130
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
1500
فولاد مبارکه
رول
کارخانه
193,580
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
1500
فولاد مبارکه
رول
بنگاه تهران
194,960
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
6000*1500
فولاد مبارکه
برش خورده
بنگاه تهران
194,960
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
6000*1500
فولاد مبارکه
فابريك
بنگاه تهران
206,890
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : +6.6%

ورق سیاه 6

| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز برند حالت محل تحویل قیمت (ریال)
1000
فولاد مبارکه
رول
کارخانه
201,010
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
1000
فولاد مبارکه
رول
بنگاه تهران
206,890
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
1250
فولاد مبارکه
رول
کارخانه
196,340
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
1500
فولاد مبارکه
رول
کارخانه
193,580
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
1000*2000
گیلان
شيت
بنگاه تهران
175,880
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
6000*1500
فولاد مبارکه
برش خورده
بنگاه تهران
199,550
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
6000*1500
فولاد مبارکه
فابريك
بنگاه تهران
205,970
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0

ورق سیاه 8

| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز برند حالت محل تحویل قیمت (ریال)
12000*2000
اکسین اهواز
فابريك
کارخانه
344,040
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
1500
فولاد مبارکه
رول
کارخانه
193,580
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
1500
فولاد مبارکه
رول
بنگاه تهران
199,550
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
2000*6000
اکسین اهواز
فابريك
بنگاه تهران
356,430
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
6000*1250
گیلان
شيت
بنگاه تهران
220,650
آخرین بروز رسانی : 1401/6/19
نوسانات : 0
6000*1500
فولاد مبارکه
فابريك
بنگاه تهران
206,890
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
6000*1500
فولاد مبارکه
برش خورده
بنگاه تهران
199,550
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
6000*2000
اکسین اهواز
فابريك
کارخانه
344,040
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0

ورق سیاه 10

| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز برند حالت محل تحویل قیمت (ریال)
6000*1200
قطعات
شیت
کارخانه
174,780
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
6000*1000
گیلان
شیت
بنگاه تهران
177,530
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
1000
گیلان
رول
کارخانه
165,600
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
6000*1200
قطعات
شیت
بنگاه تهران
174,780
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
1250
گیلان
رول
کارخانه
159,640
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
1500
فولاد مبارکه
رول
کارخانه
193,580
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
1500
فولاد مبارکه
رول
بنگاه تهران
199,550
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
12000*2000
اکسین اهواز
فابريك
بنگاه تهران
232,570
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
6000*1250
گیلان
شیت
بنگاه تهران
177,530
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
6000*1500
فولاد مبارکه
برش خورده
بنگاه تهران
198,630
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
6000*1500
فولاد مبارکه
فابريك
بنگاه تهران
206,890
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : +1.4%
6000*2000
اکسین اهواز
فابريك
کارخانه
223,860
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
6000*2000
اکسین اهواز
فابريك
بنگاه تهران
232,570
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0

ورق سیاه 12

| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز برند حالت محل تحویل قیمت (ریال)
1000
گیلان
رول
کارخانه
165,600
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
6000*1200
قطعات
شیت
بنگاه تهران
174,780
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
6000*1000
گیلان
شیت
بنگاه تهران
177,530
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
12000*2000
اکسین اهواز
فابريك
کارخانه
223,860
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
1250
گیلان
رول
کارخانه
197,250
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
6000*1250
گیلان
شیت
بنگاه تهران
177,530
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
6000*1200
قطعات
شیت
کارخانه
174,780
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
1500
فولاد مبارکه
رول
کارخانه
194,500
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
1500
فولاد مبارکه
رول
بنگاه تهران
199,550
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
12000*2000
اکسین اهواز
فابريك
بنگاه تهران
232,570
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
6000*1250
کاویان
فابريك
بنگاه تهران
199,550
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
6000*1500
فولاد مبارکه
فابريك
بنگاه تهران
205,050
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : +0.9%
6000*1500
فولاد مبارکه
برش خورده
بنگاه تهران
197,710
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
6000*1500
کاویان
فابريك
بنگاه تهران
211,470
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
6000*2000
اکسین اهواز
فابريك
کارخانه
223,860
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
6000*2000
اکسین اهواز
فابريك
بنگاه تهران
232,570
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0

ورق سیاه 15

| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز برند حالت محل تحویل قیمت (ریال)
6000*1000
نورد اصفهان
فابریک
بنگاه تهران
179,820
آخرین بروز رسانی : 1401/7/6
نوسانات : 0
6000*1200
قطعات
شیت
کارخانه
174,780
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
6000*1250
گیلان
شیت
بنگاه تهران
177,530
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
1250
گیلان
رول
کارخانه
197,250
آخرین بروز رسانی : 1401/6/20
نوسانات : 0
6000*1200
قطعات
شیت
بنگاه تهران
174,780
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
1500
فولاد مبارکه
رول
کارخانه
194,500
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
12000*2000
اکسین اهواز
فابريك
کارخانه
229,360
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
6000*1250
کاویان
فابريك
کارخانه
186,520
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
6000*1250
کاویان
فابريك
بنگاه تهران
199,550
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
6000*1500
کاویان
فابريك
کارخانه
199,360
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
6000*1500
کاویان
فابريك
بنگاه تهران
207,800
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
6000*1500
فولاد مبارکه
برش خورده
بنگاه تهران
197,710
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
6000*1500
فولاد مبارکه
فابريك
بنگاه تهران
207,800
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : +0.9%
6000*2000
اکسین اهواز
فابريك
کارخانه
229,360
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
6000*2000
اکسین اهواز
فابريك
بنگاه تهران
237,160
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0

ورق سیاه 20

| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز برند حالت محل تحویل قیمت (ریال)
6000*1000
نورد اصفهان
فابریک
بنگاه تهران
188,080
آخرین بروز رسانی : 1401/7/6
نوسانات : 0
6000*1250
خرم آباد
فابریک
بنگاه تهران
187,160
آخرین بروز رسانی : 1401/7/6
نوسانات : 0
12000*2000
اکسین اهواز
فابريك
کارخانه
215,600
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
6000*1250
کاویان
فابريك
کارخانه
186,520
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
6000*1250
کاویان
فابريك
بنگاه تهران
198,630
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
6000*1500
کاویان
فابريك
کارخانه
199,360
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
6000*1500
کاویان
فابريك
بنگاه تهران
207,800
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
6000*2000
اکسین اهواز
فابريك
کارخانه
215,600
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
6000*2000
اکسین اهواز
فابريك
بنگاه تهران
224,320
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0

ورق سیاه 25

| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز برند حالت محل تحویل قیمت (ریال)
6000*1000
نورد اصفهان
فابریک
بنگاه تهران
188,080
آخرین بروز رسانی : 1401/7/6
نوسانات : 0
6000*1250
خرم آباد
فابریک
بنگاه تهران
187,160
آخرین بروز رسانی : 1401/7/6
نوسانات : 0
12000*2000
اکسین اهواز
فابريك
کارخانه
212,850
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
12000*2000
اکسین اهواز
فابريك
بنگاه تهران
220,650
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
6000*1250
کاویان
فابريك
کارخانه
186,520
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
6000*1250
کاویان
فابريك
بنگاه تهران
198,630
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
6000*1500
کاویان
فابريك
کارخانه
199,360
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
6000*1500
کاویان
فابريك
بنگاه تهران
207,800
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
6000*2000
اکسین اهواز
فابريك
کارخانه
212,850
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
6000*2000
اکسین اهواز
فابريك
بنگاه تهران
220,650
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0

ورق سیاه 30

| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز برند حالت محل تحویل قیمت (ریال)
6000*1000
نورد اصفهان
فابریک
بنگاه تهران
188,080
آخرین بروز رسانی : 1401/7/6
نوسانات : 0
6000*1250
خرم آباد
فابریک
بنگاه تهران
196,340
آخرین بروز رسانی : 1401/7/6
نوسانات : 0
6000*1250
کاویان
فابريك
کارخانه
186,520
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
6000*1250
کاویان
فابريك
بنگاه تهران
198,630
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
6000*1500
کاویان
فابريك
کارخانه
199,360
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
6000*1500
کاویان
فابريك
بنگاه تهران
207,800
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
6000*2000
اکسین اهواز
فابريك
کارخانه
226,610
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
6000*2000
اکسین اهواز
فابريك
بنگاه تهران
231,660
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0

ورق سیاه 35

| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز برند حالت محل تحویل قیمت (ریال)
12000*2000
اکسین اهواز
فابريك
کارخانه
211,010
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
6000*1250
کاویان
فابريك
کارخانه
186,520
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
6000*1250
کاویان
فابريك
بنگاه تهران
198,630
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
6000*1500
کاویان
فابريك
کارخانه
199,360
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
6000*1500
کاویان
فابريك
بنگاه تهران
207,890
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
6000*2000
اکسین اهواز
فابريك
کارخانه
211,010
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
6000*2000
اکسین اهواز
فابريك
بنگاه تهران
218,810
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0

ورق سیاه 40

| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز برند حالت محل تحویل قیمت (ریال)
12000*2000
اکسین اهواز
فابريك
کارخانه
211,010
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
6000*1250
کاویان
فابريك
کارخانه
186,520
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
6000*1250
کاویان
فابريك
بنگاه تهران
198,720
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
6000*1500
کاویان
فابريك
کارخانه
199,360
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
6000*1500
کاویان
فابريك
بنگاه تهران
207,890
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
6000*2000
اکسین اهواز
فابريك
کارخانه
211,010
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
6000*2000
اکسین اهواز
فابريك
بنگاه تهران
218,810
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0

ورق سیاه 45

| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز برند حالت محل تحویل قیمت (ریال)
6000*2000
اکسین اهواز
فابريك
کارخانه
211,010
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
6000*2000
اکسین اهواز
فابريك
بنگاه تهران
218,810
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0

ورق سیاه 50

| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز برند حالت محل تحویل قیمت (ریال)
12000*2000
اکسین اهواز
فابريك
کارخانه
224,780
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
12000*2000
اکسین اهواز
فابريك
بنگاه تهران
234,410
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
6000*2000
اکسین اهواز
فابريك
کارخانه
224,780
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0

ورق سیاه 60

| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز برند حالت محل تحویل قیمت (ریال)
6000*2000
اکسین اهواز
فابريك
کارخانه
224,780
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
6000*2000
اکسین اهواز
فابريك
بنگاه تهران
234,410
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0

ورق سیاه 70

| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز برند حالت محل تحویل قیمت (ریال)
6000*2000
اکسین اهواز
فابريك
کارخانه
243,120
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
6000*2000
اکسین اهواز
فابريك
بنگاه تهران
252,850
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0

ورق سیاه 80

| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز برند حالت محل تحویل قیمت (ریال)
6000*2000
اکسین اهواز
فابريك
کارخانه
238,540
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
6000*2000
اکسین اهواز
فابريك
بنگاه تهران
252,850
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
دریافت مشاوره از کارشناسان واحد ورق سیاه
کارشناسان واحد ورق سیاه
پونه صباغیان
پونه صباغیان (کارشناس فروش ورق سیاه)
سپیده رنجبر
سپیده رنجبر (کارشناس فروش ورق سیاه)
نگار مهرآیین
نگار مهرآیین (کارشناس فروش ورق سیاه)
سلجوق مستغنی
سلجوق مستغنی (کارشناس خرید ورق سیاه)

ورق سیاه

ورق سیاه، که با نام ورق نورد گرم هم شناخته می‌شود، یکی از محصولات فولادی پرکاربرد در بازار است. این محصول برای ساخت پروفیل، مخازن و گاردریل، تابلوهای ترافیکی و در صنایعی مثل خودروسازی و کشتی‌سازی، به‌کار می‌رود. جالب است بدانید که حتی بعضی از افراد برای سرمایه‌گذاری از این محصول استفاده می‌کنند و از نوسان‌های قیمت روز، سود به دست می‌آورند.

قیمت روز ورق سیاه به چه عواملی بستگی دارد؟

می‌توان گفت قیمت تمام محصولات فولادی و آهن‌آلات از عوامل مشابهی تأثیر می‌پذیرد. در ادامه به مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر قیمت روز ورق سیاه اشاره می‌کنیم.

·        میزان عرضه و تقاضا

·        رونق صنایع وابسته و مصرف‌کننده ورق سیاه

·        قیمت روز آهن در ایران و جهان

·        نرخ ارز

·        نرخ تورم

·        زمان

·        هزینه حمل‌ونقل

·        شرایط کارخانه تولیدکننده

این عوامل، در زمان‌های مختلف تغییرات غیرقابل پیش‌بینی دارند. گاهی اوقات حتی عاملی باعث تغییر قیمت می‌شود که در لیست بالا قرار ندارد و به‌صورت غیرمنتظره رخ می‌دهد. به‌همین‌دلیل، امکان پیش‌بینی دقیق قیمت آهن وجود ندارد.

قیمت ورق آهن 1 میل

ورق آهن 1 میل، از محصولات فولادی پرمصرف در صنایع می باشد که توسط کارخانه های فولادی معتبری همچون فولاد مبارکه اصفهان تولید می شود. قیمت ورق آهن 1 میل وابستگی مستقیمی به کارخانه سازنده و ابعاد آن دارد. از این محصول در صنایعی همچون: ساخت تانکر، ساختمان سازی، خودروسازی، سوله سازی و... استفاده می شود، پس اطلاع از قیمت روز ورق آهن 1 میل، برای پیمانکاران و فعالین صنایع اهمیت بالایی دارد.

قیمت ورق سیاه 1.5، 2 و 3 میل

ورق‌های سیاه ۱.۵، ۲ و ۳ میل، معمولا به‌شکل رول شده تولید و عرضه می‌شوند. قیمت دقیق این محصولات به وزن و نوسان‌های روزانه قیمت فولاد بستگی دارد.

قیمت ورق سیاه به دلیل تقاضای بالایی که دارد تأثیر مستقیمی بر بازار فولاد می‌گذارد. این تاثیرگذاری به این دلیل است که:

ورق سیاه به دلیل تولید از طریق فرآیند نورد گرم، قیمت پایین‌تری نسبت به انواع مشابه خود دارد. همین موضوع باعث می‌شود ورق سیاه برای تولید دستگاه‌هایی با ابعاد بالا انتخاب مناسبی باشد و تقاضا بالایی در بازار فولاد داشته باشد و قیمت این ورق از اهمیت بالایی برخوردار باشد.

کارخانه‌های فولاد مبارکه، فولاد اکسین، ورق کاویان، نورد لوله اهواز، گیلان، قطعات و روس مهمترین تولید کنندگان این محصول به حساب می‌آیند و قیمت ورق سیاه تولیدی توسط این کارخانه‌ها را در جدول زیر مشاهده می‌کنید.

ورق سیاه به صورت رول و یا شیت‌های برش خورده تولید می‌شود و در اندازه‌های 6*1.5، 6*2، 12*2، 2*1 و 2.5*1.25 در بازار موجود است.

این ورق‌ها با ضخامتی بین 1.8 تا 100 میلیمتر عرضه می‌شود که پر استفاده‌ترین  آنها را شاید بتوان ورق سیاه 2 میل دانست.

قیمت ورق ST37

ورق st37، که با نام ورق سیاه نیز دربازار شناخته می شود، در صنایع مختلفی مانند ساختمان‌سازی، احداث سوله و خودروسازی مورد استفاده قرار می‌گیرد. قیمت روز ورق اس تی 37 براساس برند تولیدی آن و میزان کربن به‌کاررفته در تولید این محصول محاسبه می‌شود. این محصول وزن کمی دارد و به‌همین‌علت، در ساختمان‌سازی برای کاهش وزن سازه و استحکام آن به کار برده می شود، پس اطلاع از قیمت ورق st37 مورد توجه پیمانکاران و ساختمان سازان زیادی است.

قیمت انواع ورق سیاه

انواع ورق سیاه را می‌توان به دو دسته رول شده و فابریک تقسیم‌بندی کرد. ورق‌های رول شده که با نام‌هایی مثل کویل یا کلاف هم شناخته می‌شوند، بین ۱.۵ تا ۱۵ میلی‌متر ضخامت دارند و عرض آن‌ها نیز بین ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ میلی‌متر است. هرچقدر عرض و ضخامت محصول بیشتر باشد، قیمت کویل بالاتر می‌رود.

ورق سیاه فابریک با نام شیت هم شناخته می‌شود؛ این محصول در ابعاد مختلفی تولید می‌شود. عرض ورق‌های تولیدی بین ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ میلی‌متر و طول آن‌ها بین ۲۰۰۰ تا ۱۲ هزار میلی‌متر است. ضخامت ورق‌های فابریک بیشتر از ۱۵ میلیمتر است و قیمت آن‌ها با توجه به وزن و ابعادی که دارند، تعیین می‌شود. قیمت انواع ورق سیاه را در لیست زیر می توانید مشاهده کنید:

طبق نظر کارشناسان آهن آنلاین

قیمت ورق سیاه، در اکثر اوقات براساس گرید آن تعیین می‌شود؛ مواد اولیه این محصول در دمای 1100 درجه سانتی‌گراد ذوب می‌شود و در همین مرحله با تغییر آلیاژهای به کار رفته می‌توان گریدهای مختلفی از ورق سیاه درست کرد. از آنجا که این محصول جزو کالاهای پرتقاضا در بازارآهن محسوب می‌شود، قیمت روز ورق سیاه غیرقابل پیش‌بینی بوده و توصیه می‌گردد قبل از ثبت خرید آن قیمت ورق سیاه امروز را استعلام بگیرید تا در معاملات خود متضرر نشوید.“

نحوه خرید ورق سیاه از آهن آنلاین

آهن آنلاین، امکان خرید ورق سیاه انواع کارخانه‌ها را برای مشتریان فراهم کرده است. در جداول ارائه شده در سایت می‌توانید قیمت محصولات مورد نظرتان را چک کنید و بعد از انتخاب ورق مناسب، با کارشناسان تماس بگیرید. آن‌ها راهنمایی‌های لازم را به شما ارائه می‌دهند، فاکتور سفارش را برایتان ثبت می‌کنند و بعد از پرداخت و نهایی شدن سفارش، محصولات مورد نظر به آدرس تعیین شده ارسال خواهد شد. 

برای انتخاب ورق سیاه مناسب می‌توانید با شماره 02154712 تماس حاصل فرمایید و از مشاوره کارشناسان آهن آنلاین استفاده کنید؛ همچنین بعد از انتخاب محصول مورد نظر خود امکان ثبت سفارش وجود دارد و با تکمیل سفارش، همکاران آهن آنلاین محموله را به سرعت به آدرس مورد نظر شما ارسال خواهند کرد.

سوالات متداول

آیا قیمت اعلامی در سایت تمام شده می باشد؟ 

بله، تمامی قیمت های اعلام شده در سایت، نهایی می‌باشد. همچنین باید در نظر داشت هزینه‌های حمل و نقل، بنگاه‌داری، بارگیری و خدمات به صورت جداگانه محاسبه و دریافت می گردد.

آیا امکان برش ورق سیاه و آجدار در طول های مختلف وجود دارد؟

بله، در رول‌های ورق سیاه و آجدار، می‌توان ورق را در طول بهینه و طبق سفارش مشتری برش داد.

آیا تمامی برندهای ورق سیاه و آجدار در سبد فروش آهن آنلاین وجود دارد؟

بله، تمامی برندهای موجود در بازار ورق سیاه و آجدار در سبد کالای آهن آنلاین وجود دارد. از برندهای مطرح موجود ورق سیاه در بازار داخلی می‌توان کارخانه‌های فولاد مبارکه اصفهان، فولاد اکسین خوزستان، فولاد کاویان، نورد لوله اهواز، قطعات خودرو و فولاد گیلان را نام برد. همچنین تولیدات ورق آجدار فولاد مبارکه و برندهای وارداتی چین، قزاق، روس و اوکراین نیز قابل ارائه می باشد.

آیا ورق سیاه با ضخامت زیر 2 میلیمتر در بازار موجود است؟

بله، برخی کارخانه‌های تولیدکننده ورق سیاه در ایران شامل فولاد مبارکه، نورد لوله اهواز و فولاد گیلان امکان تولید ورق های با ضخامت زیر 2 میلیمتر را دارا هستند اما با توجه به اینکه ضخامت های مذکور همچون: 1.8، 1.5، 1.2 میلیمتر کاربردی نیستند، تولید آن ها برای کارخانه ها صرفه اقتصادی ندارد.

مشاوره رایگان و خرید
فیلتر نتایج x