آهن آنلاین
فیلترها
محاسبه وزن

قیمت ورق سیاه

آخرین بروزرسانی: روزهای قبل
ورق سیاه 2
سایز برند حالت محل تحویل قیمت (تومان)
1000
فولاد مبارکه
رول
کارخانه
37,980
آخرین بروز رسانی : 1402/12/2
نوسانات : +0.0%
1250
فولاد مبارکه
رول
کارخانه
36,880
آخرین بروز رسانی : 1402/12/2
نوسانات : +0.0%
1000*2000
فولاد مبارکه
برش خورده
بنگاه تهران
38,720
آخرین بروز رسانی : 1402/12/2
نوسانات : -0.5%
1250*2500
فولاد مبارکه
برش خورده
بنگاه تهران
38,260
آخرین بروز رسانی : 1402/12/2
نوسانات : +0.7%
ورق سیاه 3
سایز برند حالت محل تحویل قیمت (تومان)
1000
فولاد مبارکه
رول
کارخانه
40,960
آخرین بروز رسانی : 1402/12/2
نوسانات : +0.0%
1250
فولاد مبارکه
رول
بنگاه تهران
42,340
آخرین بروز رسانی : 1402/12/2
نوسانات : +0.4%
1250
فولاد مبارکه
رول
کارخانه
40,410
آخرین بروز رسانی : 1402/12/2
نوسانات : +0.0%
1500
فولاد مبارکه
رول
بنگاه تهران
43,850
آخرین بروز رسانی : 1402/12/2
نوسانات : -3.4%
1500
فولاد مبارکه
رول
کارخانه
44,770
آخرین بروز رسانی : 1402/12/2
نوسانات : +0.0%
1000*2000
فولاد مبارکه
برش خورده
بنگاه تهران
44,960
آخرین بروز رسانی : 1402/12/2
نوسانات : +5.4%
2500*1250
فولاد مبارکه
برش خورده
بنگاه تهران
42,340
آخرین بروز رسانی : 1402/12/2
نوسانات : +0.4%
6000*1500
فولاد مبارکه
برش خورده
بنگاه تهران
43,850
آخرین بروز رسانی : 1402/12/2
نوسانات : -3.4%
ورق سیاه 4
سایز برند حالت محل تحویل قیمت (تومان)
1000
فولاد مبارکه
رول
کارخانه
38,900
آخرین بروز رسانی : 1402/12/2
نوسانات : +0.0%
1250
فولاد مبارکه
رول
کارخانه
37,980
آخرین بروز رسانی : 1402/12/2
نوسانات : +0.0%
1500
فولاد مبارکه
رول
بنگاه تهران
43,850
آخرین بروز رسانی : 1402/12/2
نوسانات : -1.0%
1500
فولاد مبارکه
رول
کارخانه
43,580
آخرین بروز رسانی : 1402/12/2
نوسانات : +0.0%
1000*2000
فولاد مبارکه
برش خورده
بنگاه تهران
39,630
آخرین بروز رسانی : 1402/12/2
نوسانات : -0.2%
1250*2500
فولاد مبارکه
برش خورده
بنگاه تهران
39,630
آخرین بروز رسانی : 1402/12/2
نوسانات : +0.7%
6000*1500
فولاد مبارکه
برش خورده
بنگاه تهران
43,850
آخرین بروز رسانی : 1402/12/2
نوسانات : -1.0%
ورق سیاه 5
سایز برند حالت محل تحویل قیمت (تومان)
1000
فولاد مبارکه
رول
کارخانه
43,400
آخرین بروز رسانی : 1402/12/2
نوسانات : +0.0%
1000
فولاد مبارکه
رول
بنگاه تهران
44,500
آخرین بروز رسانی : 1402/12/2
نوسانات : +0.0%
1500
فولاد مبارکه
رول
بنگاه تهران
44,770
آخرین بروز رسانی : 1402/12/2
نوسانات : -0.4%
1500
فولاد مبارکه
رول
کارخانه
44,310
آخرین بروز رسانی : 1402/12/2
نوسانات : +0.0%
6000*1500
فولاد مبارکه
فابریک
بنگاه تهران
43,070
آخرین بروز رسانی : 1402/12/2
نوسانات : -5.2%
6000*1500
فولاد مبارکه
برش خورده
بنگاه تهران
44,770
آخرین بروز رسانی : 1402/12/2
نوسانات : -0.4%
ورق سیاه 6
سایز برند حالت محل تحویل قیمت (تومان)
1000
فولاد مبارکه
رول
کارخانه
43,400
آخرین بروز رسانی : 1402/12/2
نوسانات : +0.0%
1000
فولاد مبارکه
رول
بنگاه تهران
44,500
آخرین بروز رسانی : 1402/12/2
نوسانات : +0.0%
1250
فولاد مبارکه
رول
کارخانه
41,150
آخرین بروز رسانی : 1402/12/2
نوسانات : +0.0%
1500
فولاد مبارکه
رول
کارخانه
44,860
آخرین بروز رسانی : 1402/12/2
نوسانات : +0.0%
6000*1500
فولاد مبارکه
فابریک
بنگاه تهران
44,960
آخرین بروز رسانی : 1402/12/2
نوسانات : -3.0%
6000*1500
فولاد مبارکه
برش خورده
بنگاه تهران
45,690
آخرین بروز رسانی : 1402/12/2
نوسانات : -0.4%
6000*1500
فولاد مبارکه
فابریک
کارخانه
45,690
آخرین بروز رسانی : 1402/12/2
نوسانات : +0.0%
ورق سیاه 8
سایز برند حالت محل تحویل قیمت (تومان)
1500
فولاد مبارکه
رول
بنگاه تهران
44,770
آخرین بروز رسانی : 1402/12/2
نوسانات : -2.4%
1500
فولاد مبارکه
رول
کارخانه
45,050
آخرین بروز رسانی : 1402/12/2
نوسانات : +0.0%
12000*2000
اکسین اهواز
فابریک
کارخانه
44,500
آخرین بروز رسانی : 1402/12/2
نوسانات : +0.0%
2000*6000
اکسین اهواز
فابریک
بنگاه تهران
45,870
آخرین بروز رسانی : 1402/12/2
نوسانات : +0.0%
6000*1500
فولاد مبارکه
برش خورده
بنگاه تهران
44,770
آخرین بروز رسانی : 1402/12/2
نوسانات : -2.4%
6000*1500
فولاد مبارکه
فابریک
کارخانه
45,600
آخرین بروز رسانی : 1402/12/2
نوسانات : +0.0%
6000*1500
فولاد مبارکه
فابریک
بنگاه تهران
45,870
آخرین بروز رسانی : 1402/12/2
نوسانات : +2.5%
6000*2000
اکسین اهواز
فابریک
کارخانه
44,500
آخرین بروز رسانی : 1402/12/2
نوسانات : +0.0%
ورق سیاه 10
سایز برند حالت محل تحویل قیمت (تومان)
1500
فولاد مبارکه
رول
بنگاه تهران
42,160
آخرین بروز رسانی : 1402/12/2
نوسانات : +2.7%
1500
فولاد مبارکه
رول
کارخانه
41,610
آخرین بروز رسانی : 1402/12/2
نوسانات : +0.0%
12000*2000
اکسین اهواز
فابریک
بنگاه تهران
41,240
آخرین بروز رسانی : 1402/12/2
نوسانات : +0.0%
6000*1000
گیلان
شیت
بنگاه تهران
35,230
آخرین بروز رسانی : 1402/12/2
نوسانات : +0.0%
6000*1200
قطعات
شیت
بنگاه تهران
32,620
آخرین بروز رسانی : 1402/12/2
نوسانات : +0.0%
6000*1500
فولاد مبارکه
فابریک
بنگاه تهران
42,430
آخرین بروز رسانی : 1402/12/2
نوسانات : -0.8%
6000*1500
فولاد مبارکه
برش خورده
بنگاه تهران
42,160
آخرین بروز رسانی : 1402/12/2
نوسانات : +2.7%
6000*1500
فولاد مبارکه
فابریک
کارخانه
41,970
آخرین بروز رسانی : 1402/12/2
نوسانات : +0.0%
6000*2000
اکسین اهواز
فابریک
کارخانه
39,860
آخرین بروز رسانی : 1402/12/2
نوسانات : +0.0%
6000*2000
اکسین اهواز
فابریک
بنگاه تهران
41,240
آخرین بروز رسانی : 1402/12/2
نوسانات : +0.0%
ورق سیاه 12
سایز برند حالت محل تحویل قیمت (تومان)
1500
فولاد مبارکه
رول
کارخانه
41,330
آخرین بروز رسانی : 1402/12/2
نوسانات : +0.0%
1500
فولاد مبارکه
رول
بنگاه تهران
41,700
آخرین بروز رسانی : 1402/12/2
نوسانات : +0.0%
12000*2000
اکسین اهواز
فابریک
کارخانه
35,410
آخرین بروز رسانی : 1402/12/2
نوسانات : +0.0%
12000*2000
اکسین اهواز
فابریک
بنگاه تهران
37,070
آخرین بروز رسانی : 1402/12/2
نوسانات : +0.0%
6000*1200
قطعات
شیت
بنگاه تهران
30,780
آخرین بروز رسانی : 1402/12/2
نوسانات : +0.0%
6000*1250
کاویان
فابریک
بنگاه تهران
32,430
آخرین بروز رسانی : 1402/12/2
نوسانات : +0.0%
6000*1500
فولاد مبارکه
فابریک
بنگاه تهران
42,430
آخرین بروز رسانی : 1402/12/2
نوسانات : -1.0%
6000*1500
کاویان
فابریک
بنگاه تهران
41,060
آخرین بروز رسانی : 1402/12/2
نوسانات : +0.0%
6000*1500
فولاد مبارکه
فابریک
کارخانه
41,970
آخرین بروز رسانی : 1402/12/2
نوسانات : +0.0%
6000*1500
فولاد مبارکه
برش خورده
بنگاه تهران
41,700
آخرین بروز رسانی : 1402/12/2
نوسانات : +0.0%
6000*2000
اکسین اهواز
فابریک
کارخانه
35,410
آخرین بروز رسانی : 1402/12/2
نوسانات : +0.0%
6000*2000
اکسین اهواز
فابریک
بنگاه تهران
37,070
آخرین بروز رسانی : 1402/12/2
نوسانات : +0.0%
ورق سیاه 15
سایز برند حالت محل تحویل قیمت (تومان)
1500
فولاد مبارکه
رول
کارخانه
41,060
آخرین بروز رسانی : 1402/12/2
نوسانات : +0.0%
12000*2000
اکسین اهواز
فابریک
کارخانه
36,610
آخرین بروز رسانی : 1402/12/2
نوسانات : +0.0%
6000*1200
قطعات
شیت
بنگاه تهران
30,780
آخرین بروز رسانی : 1402/12/2
نوسانات : +0.0%
6000*1250
کاویان
فابریک
کارخانه
31,060
آخرین بروز رسانی : 1402/12/2
نوسانات : +0.0%
6000*1250
کاویان
فابریک
بنگاه تهران
32,430
آخرین بروز رسانی : 1402/12/2
نوسانات : +0.0%
6000*1500
فولاد مبارکه
فابریک
بنگاه تهران
42,430
آخرین بروز رسانی : 1402/12/2
نوسانات : +0.5%
6000*1500
فولاد مبارکه
برش خورده
بنگاه تهران
41,700
آخرین بروز رسانی : 1402/12/2
نوسانات : -0.7%
6000*1500
کاویان
فابریک
کارخانه
37,520
آخرین بروز رسانی : 1402/12/2
نوسانات : +0.0%
6000*1500
کاویان
فابریک
بنگاه تهران
39,860
آخرین بروز رسانی : 1402/12/2
نوسانات : +0.0%
6000*1500
فولاد مبارکه
فابریک
کارخانه
41,970
آخرین بروز رسانی : 1402/12/2
نوسانات : +0.0%
6000*2000
اکسین اهواز
فابریک
کارخانه
36,610
آخرین بروز رسانی : 1402/12/2
نوسانات : +0.0%
6000*2000
اکسین اهواز
فابریک
بنگاه تهران
37,980
آخرین بروز رسانی : 1402/12/2
نوسانات : +0.0%
ورق سیاه 20
سایز برند حالت محل تحویل قیمت (تومان)
6000*1250
فولاد درخشان
فابریک
بنگاه تهران
28,260
آخرین بروز رسانی : 1402/12/2
نوسانات : +0.0%
6000*1000
نورد اصفهان
فابریک
کارخانه
28,350
آخرین بروز رسانی : 1402/12/2
نوسانات : +0.0%
6000*1000
نورد اصفهان
فابریک
بنگاه تهران
28,720
آخرین بروز رسانی : 1402/12/2
نوسانات : +0.0%
6000*1250
خرم آباد
فابریک
بنگاه تهران
28,720
آخرین بروز رسانی : 1402/12/2
نوسانات : +0.0%
12000*2000
اکسین اهواز
فابریک
کارخانه
31,510
آخرین بروز رسانی : 1402/12/2
نوسانات : +0.0%
6000*1250
کاویان
فابریک
کارخانه
29,180
آخرین بروز رسانی : 1402/12/2
نوسانات : +0.0%
6000*1250
کاویان
فابریک
بنگاه تهران
30,090
آخرین بروز رسانی : 1402/12/2
نوسانات : +0.0%
6000*1500
کاویان
فابریک
کارخانه
30,090
آخرین بروز رسانی : 1402/12/2
نوسانات : +0.0%
6000*1500
کاویان
فابریک
بنگاه تهران
31,060
آخرین بروز رسانی : 1402/12/2
نوسانات : +0.0%
6000*2000
اکسین اهواز
فابریک
کارخانه
31,510
آخرین بروز رسانی : 1402/12/2
نوسانات : +0.0%
6000*2000
اکسین اهواز
فابریک
بنگاه تهران
33,170
آخرین بروز رسانی : 1402/12/2
نوسانات : +0.0%
ورق سیاه 25
سایز برند حالت محل تحویل قیمت (تومان)
6000*1250
فولاد درخشان
فابریک
بنگاه تهران
28,260
آخرین بروز رسانی : 1402/12/2
نوسانات : +0.0%
6000*1000
نورد اصفهان
فابریک
کارخانه
28,350
آخرین بروز رسانی : 1402/12/2
نوسانات : +0.0%
6000*1000
نورد اصفهان
فابریک
بنگاه تهران
28,720
آخرین بروز رسانی : 1402/12/2
نوسانات : +0.0%
6000*1250
خرم آباد
فابریک
بنگاه تهران
28,720
آخرین بروز رسانی : 1402/12/2
نوسانات : +0.0%
12000*2000
اکسین اهواز
فابریک
کارخانه
30,600
آخرین بروز رسانی : 1402/12/2
نوسانات : +0.0%
12000*2000
اکسین اهواز
فابریک
بنگاه تهران
31,970
آخرین بروز رسانی : 1402/12/2
نوسانات : +0.0%
6000*1250
کاویان
فابریک
کارخانه
29,180
آخرین بروز رسانی : 1402/12/2
نوسانات : +0.0%
6000*1250
کاویان
فابریک
بنگاه تهران
30,090
آخرین بروز رسانی : 1402/12/2
نوسانات : +0.0%
6000*1500
کاویان
فابریک
کارخانه
30,090
آخرین بروز رسانی : 1402/12/2
نوسانات : +0.0%
6000*1500
کاویان
فابریک
بنگاه تهران
31,060
آخرین بروز رسانی : 1402/12/2
نوسانات : +0.0%
6000*2000
اکسین اهواز
فابریک
کارخانه
30,600
آخرین بروز رسانی : 1402/12/2
نوسانات : +0.0%
6000*2000
اکسین اهواز
فابریک
بنگاه تهران
31,970
آخرین بروز رسانی : 1402/12/2
نوسانات : +0.0%
ورق سیاه 30
سایز برند حالت محل تحویل قیمت (تومان)
6000*1000
نورد اصفهان
فابریک
کارخانه
28,350
آخرین بروز رسانی : 1402/12/2
نوسانات : +0.0%
6000*1000
نورد اصفهان
فابریک
بنگاه تهران
28,720
آخرین بروز رسانی : 1402/12/2
نوسانات : +0.0%
6000*1250
خرم آباد
فابریک
بنگاه تهران
28,720
آخرین بروز رسانی : 1402/12/2
نوسانات : +0.0%
6000*1250
کاویان
فابریک
کارخانه
29,180
آخرین بروز رسانی : 1402/12/2
نوسانات : +0.0%
6000*1250
کاویان
فابریک
بنگاه تهران
30,090
آخرین بروز رسانی : 1402/12/2
نوسانات : +0.0%
6000*1500
کاویان
فابریک
کارخانه
30,090
آخرین بروز رسانی : 1402/12/2
نوسانات : +0.0%
6000*1500
کاویان
فابریک
بنگاه تهران
31,060
آخرین بروز رسانی : 1402/12/2
نوسانات : +0.0%
6000*2000
اکسین اهواز
فابریک
کارخانه
30,600
آخرین بروز رسانی : 1402/12/2
نوسانات : +0.0%
6000*2000
اکسین اهواز
فابریک
بنگاه تهران
31,970
آخرین بروز رسانی : 1402/12/2
نوسانات : +0.0%
ورق سیاه 35
سایز برند حالت محل تحویل قیمت (تومان)
12000*2000
اکسین اهواز
فابریک
کارخانه
30,600
آخرین بروز رسانی : 1402/12/2
نوسانات : +0.0%
6000*1250
کاویان
فابریک
کارخانه
29,180
آخرین بروز رسانی : 1402/12/2
نوسانات : +0.0%
6000*1250
کاویان
فابریک
بنگاه تهران
30,090
آخرین بروز رسانی : 1402/12/2
نوسانات : +0.0%
6000*1500
کاویان
فابریک
کارخانه
30,090
آخرین بروز رسانی : 1402/12/2
نوسانات : +0.0%
6000*1500
کاویان
فابریک
بنگاه تهران
31,070
آخرین بروز رسانی : 1402/12/2
نوسانات : +0.0%
6000*2000
اکسین اهواز
فابریک
کارخانه
30,600
آخرین بروز رسانی : 1402/12/2
نوسانات : +0.0%
6000*2000
اکسین اهواز
فابریک
بنگاه تهران
31,970
آخرین بروز رسانی : 1402/12/2
نوسانات : +0.0%
ورق سیاه 40
سایز برند حالت محل تحویل قیمت (تومان)
12000*2000
اکسین اهواز
فابریک
کارخانه
30,600
آخرین بروز رسانی : 1402/12/2
نوسانات : +0.0%
6000*1250
کاویان
فابریک
کارخانه
29,180
آخرین بروز رسانی : 1402/12/2
نوسانات : +0.0%
6000*1250
کاویان
فابریک
بنگاه تهران
30,100
آخرین بروز رسانی : 1402/12/2
نوسانات : +0.0%
6000*1500
کاویان
فابریک
کارخانه
30,090
آخرین بروز رسانی : 1402/12/2
نوسانات : +0.0%
6000*1500
کاویان
فابریک
بنگاه تهران
31,070
آخرین بروز رسانی : 1402/12/2
نوسانات : +0.0%
6000*2000
اکسین اهواز
فابریک
کارخانه
30,600
آخرین بروز رسانی : 1402/12/2
نوسانات : +0.0%
6000*2000
اکسین اهواز
فابریک
بنگاه تهران
31,970
آخرین بروز رسانی : 1402/12/2
نوسانات : +0.0%
ورق سیاه 45
سایز برند حالت محل تحویل قیمت (تومان)
6000*2000
اکسین اهواز
فابریک
کارخانه
30,370
آخرین بروز رسانی : 1402/12/2
نوسانات : +0.0%
6000*2000
اکسین اهواز
فابریک
بنگاه تهران
31,510
آخرین بروز رسانی : 1402/12/2
نوسانات : +0.0%
ورق سیاه 50
سایز برند حالت محل تحویل قیمت (تومان)
12000*2000
اکسین اهواز
فابریک
کارخانه
30,370
آخرین بروز رسانی : 1402/12/2
نوسانات : +0.0%
12000*2000
اکسین اهواز
فابریک
بنگاه تهران
31,510
آخرین بروز رسانی : 1402/12/2
نوسانات : +0.0%
6000*2000
اکسین اهواز
فابریک
کارخانه
30,370
آخرین بروز رسانی : 1402/12/2
نوسانات : +0.0%
ورق سیاه 60
سایز برند حالت محل تحویل قیمت (تومان)
6000*2000
اکسین اهواز
فابریک
کارخانه
33,350
آخرین بروز رسانی : 1402/12/2
نوسانات : +0.0%
6000*2000
اکسین اهواز
فابریک
بنگاه تهران
34,770
آخرین بروز رسانی : 1402/12/2
نوسانات : +0.0%
ورق سیاه 70
سایز برند حالت محل تحویل قیمت (تومان)
6000*2000
اکسین اهواز
فابریک
کارخانه
33,350
آخرین بروز رسانی : 1402/12/2
نوسانات : +0.0%
6000*2000
اکسین اهواز
فابریک
بنگاه تهران
34,780
آخرین بروز رسانی : 1402/12/2
نوسانات : +0.0%
کارشناسان واحد ورق سیاه
فرنوش عطاپور
فرنوش عطاپور
کارشناس فروش ورق گرم
مولود سادات عباسی
مولود سادات عباسی
کارشناس فروش ورق گرم
پونه صباغیان
پونه صباغیان
سرپرست فروش ورق گرم
نسیم قنبری
نسیم قنبری
سرپرست فروش ورق گرم
نگار مهرآئین
نگار مهرآئین
سرپرست فروش ورق گرم
زینب شوشتری
زینب شوشتری
کارشناس خرید ورق گرم
مسعود ارجمند
مسعود ارجمند
کارشناس خرید ورق گرم
علیرضا صدائی
علیرضا صدائی
کارشناس خرید ورق گرم
کیمیا نکونژاد
کیمیا نکونژاد
مدیر تیم استیل
سید محسن رجبی
سید محسن رجبی
STB ورق گرم
مهرنوش قاسمی
مهرنوش قاسمی
مشاور فروش STB ورق گرم
آرش مه پیما
آرش مه پیما
مشاور خرید STB ورق گرم
سمیرا عابدی کوپایی
سمیرا عابدی کوپایی
مشاور خرید STB ورق گرم

قیمت ورق آهن

ورق سیاه ازجمله پرکاربردترین محصولات فولادی است که به‌صورت رول و شیت (پلیت) و در سایزها و ضخامت‌های مختلف تولید می‌شود. استانداردهای تولید، میزان مقاومت و ویژگی‌های ساختاری آن‌ها نسبت به یکدیگر متفاوت است. بنابراین، هزینه تولید و قیمت آن‌ها در بازار نیز یکسان نخواهد بود. علاوه بر هزینه‌های تولید، عوامل دیگری نیز وجود دارند که می‌توانند قیمت ورق سیاه را به‌صورت روزانه دچار نوسان کنند.

این موضوع ممکن است برای خریداران و کاربران این محصول، مسأله‌ای چالش برانگیز و پرهزینه باشد. بنابراین، در این مقاله به معرفی انواع ورق‌های سیاه و نحوه تعیین قیمت آن‌ها پرداخته و راهکارهایی برای صرفه جویی در هزینه‌های خرید و استفاده از این محصول ارائه خواهیم داد. 

قیمت روز ورق سیاه

ورق سیاه یا ورق آهن در ضخامت‌های 1 تا 10 میل تولید می‌شود. قیمت ورق آهن 1 میل به دلیل وزن کمتر نسبت به سایزهای دیگر، پایین‌تر است. البته ضخامت ورق به دلیل میزان تقاضای متفاوت برای ضخامت‌ها و سایزهای مختلف نیز می‌تواند در تعیین قیمت این محصول فولادی تأثیر بگذارد. با توجه به کاربرد بالای ورق آهن در خودروسازی، ساخت تانکر و ساختمان‌سازی، نمودار قیمت آن توسط بسیاری افراد به‌صورت روزانه رصد می‌شود. زیرا تغییر میزان عرضه و تقاضا به‌عنوان یکی از عوامل مهم نوسان قیمت در بازار فولاد، می‌تواند قیمت پلیت فلزی و رول‌های ورق گرم را نیز دچار تغییر کند.

ورق سیاه چیست؟

ورق سیاه یکی از محصولات فولادی پرکاربرد در صنایع مختلف است که به روش نورد گرم و در دمایی بالاتر از 930 درجه سانتی‌گراد تولید می‌شود؛  که تحت این فشار، در ضخامت‌های 1 تا 100 میلی‌متر ایجاد می‌شود. در واقع تختال با دو آلیاژ st37 و st52 را پس از حرارت شدید، از غلتک‌های بزرگی عبور داده و به این ترتیب علاوه بر کاهش ضخامت ورق، مقاومت و انعطاف‌پذیری آن را زیاد می‌کنند. به همین دلیل، به‌عنوان ورق گرم نیز از آن یاد می‌شود. این نوع ورق طی فرایند تولید دچار اکسیداسیون و زنگ‌زدگی می‌شود و سطح آن تیره است.

 قیمت ورق سیاه، بسته به جنس و آلیاژ مواد اولیه و نیز میزان رعایت استانداردها در ساخت آن، بستگی دارد. این محصول برای ساخت پروفیل، مخازن و گاردریل، تابلوهای ترافیکی و در صنایعی مثل خودروسازی و کشتی‌سازی، به‌کار می‌رود. جالب است بدانید که حتی بعضی از افراد برای سرمایه‌گذاری از این محصول استفاده می‌کنند و از نوسان‌های قیمت روز، سود به دست می‌آورند.

انواع ورق سیاه

ورق‌های سیاه به دو نوع رولی و شیت یا همان پلیت تقسیم می‌شوند. طول ورق‌های رولی بدون محدودیت است و می‌تواند توسط خریدار به‌صورت سفارشی تعیین شود. عرض ورق‌ها در هردو نوع برش خورده (پلیت) و رولی بین 100 تا 2000 سانتیمتر است.

مشخصات ورق سیاه

مشخصات ورق سیاه را از دو جهت می‌توان موردبررسی قرار داد:

ویژگی و کاربرد ورق سیاه

ورق‌های سیاه را بر اساس کاربرد آن‌ها به دو دسته صنعتی و معمولی تقسیم می‌کنند که به ترتیب دارای گریدهای ST52 و ST37 هستند. ورق سیاه ST37 به دلیل درصد کربن پایین‌تر، مقاومت و سختی کمتری دارد و معمولاً در مصارف ساختمانی مورداستفاده قرار می‌گیرد. ورق‌های صنعتی با گرید ST52 با سختی و مقاومت بالاتر خود توانسته به یکی از گزینه‌های عالی برای صنایعی مانند پتروشیمی تبدیل شود.

 

جدول استاندارد ابعاد و ضخامت ورق سیاه 

ابعاد برحسب mm

ضخامت برحسب mm

وزن برحسب kg

1000در 2000

2

32

1000در 2000

3

48

1000در 2000

4

64

1000در 2000

5

80

1000در 2000

6

96

1500در 6000

8

576

1500در 6000

10

720

1500در 6000

12

864

1500در 6000

15

1080

1500در 6000

20

1440

 

فرآیند تولید ورق سیاه

ورق‌های سیاه با استفاده از شمش و گندله به‌عنوان مواد اولیه تولید می‌شوند. ابتدا شمش در کوره قوس الکتریکی قرار گرفته و ذوب می‌شود تا با تغییر آلیاژ، گریدهای متفاوتی از آن به دست بیاید. در مراحل بعدی، مواد مذاب به‌صورت تختال درمی‌آید تا با قرار گرفتن در کوره و به دست آوردن حالت پیش گرم، امکان انجام عملیات نورد گرم بر روی آن فراهم شود.

تختال در مرحله نورد تخت از بین غلتک عبور داده می‌شود تا ضخامت و ابعاد موردنظر را پیدا کند. برای ایجاد سطحی صاف و یکدست بر روی ورق سیاه، در مرحله نورد نهایی آن را تحت حرارت قرار داده و مجدداً از غلتک‌های هیدرولیک عبور می‌دهند. پس از مرحله خنک کاری، ورق آماده عرضه به بازار است.

قیمت روز ورق سیاه به چه عواملی بستگی دارد؟

وزن ورق سیاه مهم‌ترین عاملی است که قیمت آن را تعیین می‌کند. لازم به ذکر است که وزن ورق طبق استانداردهای تولید مشخص می‌شود؛ که برای هر کارخانه نسبت به شرکت‌ها و کارخانه‌های دیگر متفاوت است. ازاین‌رو، استاندارد تولید و برند تولیدکننده نیز می‌توانند در قیمت مؤثر باشند. از طرفی، هرچه برند معروف‌تر و معتبرتر باشد، ارزش محصولات آن بالاتر رفته و با قیمت بیشتری در بازار معامله می‌شود. همچنین ضخامت ورق یک فاکتور بسیار مهم در تعیین قیمت آن است. به همین دلیل، قیمت ورق آهن 10 میل نسبت به ورق‌های دارای ابعاد مشابه، بیشتر است.

می‌توان گفت قیمت تمام محصولات فولادی و آهن‌آلات از عوامل مشابهی تأثیر می‌پذیرد. در ادامه به مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر قیمت روز ورق گرم اشاره می‌کنیم.

این عوامل، در زمان‌های مختلف تغییرات غیرقابل پیش‌بینی دارند. گاهی اوقات حتی عاملی باعث تغییر قیمت انواع ورق آهن می‌شود که در لیست بالا قرار ندارد و به‌صورت غیرمنتظره رخ می‌دهد. به‌همین‌دلیل، امکان پیش‌بینی دقیق قیمت این محصول وجود ندارد.

 

ورق سیاه در ساخت و ساز کاربرد بسیاری دارد.
ورق سیاه در ساخت و ساز کاربرد بسیاری دارد.

 

قیمت ورق آهن کیلویی

جهت افزایش شفافیت قیمت در بازار فولاد، برخی فروشگاه‌های فولادی قیمت ورق آهن کیلویی و محصولات فولادی را به‌صورت روزانه در سایت خود قرار می‌دهند. به‌این‌ترتیب، نیازی به مراجعه حضوری به فروشگاه‌های موجود در بازار نیست و به‌راحتی می‌توانید قیمت پلیت فلزی را به‌صورت آنلاین در سایت‌ها و فروشگاه‌های متعدد مشاهده کنید.

قیمت پلیت

یکی از مقاطع فولادی پرمصرف در بازار، پلیت یا ورق سیاه است که در سایزها و ضخامت‌های مختلف توسط کارخانه‌های فولادی تولید و از مبادی مختلف، به فروش می‌رسد. قیمت پلیت، باتوجه به کاربرد آن در صنایع مختلف علی‌الخصوص صنایع خودروسازی، تولید لوازم خانگی و… برای فعالین در این حوزه‌ها اهمیت بسیار بالایی دارد. این مقاطع از طریق نورد گرم و با تحمل درجه حرارت 1280، به‌صورت رول و شیت تولید می‌شوند و ضخامت‌های مختلفی دارند.

قیمت ورق آهن 1 میل

ورق آهن 1 میل، از محصولات فولادی پرمصرف در صنایع می باشد که توسط کارخانه های فولادی معتبری همچون فولاد مبارکه اصفهان تولید می شود. قیمت ورق آهن 1 میل وابستگی مستقیمی به کارخانه سازنده و ابعاد آن دارد. از این محصول در صنایعی همچون: ساخت تانکر، ساختمان سازی، خودروسازی، سوله سازی و... استفاده می شود، پس اطلاع از قیمت روز ورق آهن 1 میل، برای پیمانکاران و فعالین صنایع اهمیت بالایی دارد. ورق آهن با ضخامت 1 میلیمتر، یکی از پرمصرف‌ترین محصولات فولادی است که در صنایع مختلفی مانند صنعت تانکرسازی، ساختمان‌سازی، خودروسازی، سوله‌سازی و غیره به کار می‌رود.  قیمت ورق آهن 1 میلیمتر، به صورت مستقیم به کارخانه سازنده و ابعاد مورد نظر بستگی دارد و بنابراین، اطلاع از قیمت روز این محصول برای پیمانکاران و فعالین صنایع بسیار مهم است. به همین دلیل، آگاهی از قیمت ورق آهن 1 میلیمتر، به عنوان یکی از مصرف‌کنندگان این محصول، بسیار حائز اهمیت است. علاوه بر این، قیمت ورق آهن 1 میلیمتر، تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار می‌گیرد. برخی از این عوامل شامل قیمت فولاد خام، نرخ ارز، هزینه تولید، تقاضا و عرضه در بازار و... هستند. بنابراین، در هر زمان، قیمت ورق آهن 1 میلیمتر ممکن است تغییر کند و برای کسب موفقیت در بازار، لازم است به روز باشید و قیمت روز را به خوبی درک کنید. شما همچنین می‌توانید از طریق اینترنت و سایت‌های مربوطه، به دنبال قیمت روز ورق آهن 1 میلیمتر باشید و در صورت نیاز، با کارشناسان صنعت و فروش، در مورد خرید و فروش این محصول مشورت کنید.

قیمت ورق سیاه 1.5، 2 و 3 میل

ورق‌های سیاه ۱.۵، ۲ و ۳ میل، معمولا به‌شکل رول شده تولید و عرضه می‌شوند. قیمت دقیق این محصولات به وزن و نوسان‌های روزانه قیمت فولاد بستگی دارد.

قیمت ورق سیاه به دلیل تقاضای بالایی که دارد تأثیر مستقیمی بر بازار فولاد می‌گذارد. این تاثیرگذاری به این دلیل است که:

ورق سیاه به دلیل تولید از طریق فرآیند نورد گرم، قیمت پایین‌تری نسبت به انواع مشابه خود دارد. همین موضوع باعث می‌شود ورق سیاه برای تولید دستگاه‌هایی با ابعاد بالا انتخاب مناسبی باشد و تقاضا بالایی در بازار فولاد داشته باشد و قیمت این ورق از اهمیت بالایی برخوردار باشد.

کارخانه‌های فولاد مبارکه، فولاد اکسین، ورق کاویان، نورد لوله اهواز، گیلان، قطعات و روس مهمترین تولید کنندگان این محصول به حساب می‌آیند و قیمت ورق گرم تولیدی توسط این کارخانه‌ها را در جدول زیر مشاهده می‌کنید.

ورق سیاه به صورت رول و یا شیت‌های برش خورده تولید می‌شود و در اندازه‌های 6*1.5، 6*2، 12*2، 2*1 و 2.5*1.25 در بازار موجود است.

این ورق‌ها با ضخامتی بین 1.8 تا 100 میلیمتر عرضه می‌شود که پر استفاده‌ترین  آنها را شاید بتوان ورق سیاه 2 میل دانست.

قیمت ورق آهن 10 میل

با توجه به اینکه ورق ۱۰ میل از مهمترین اندازه‌های ورق سیاه در صنایع ساخت و تولید آهن‌آلات است، شرکت فولاد مبارکه اصفهان توانسته است سایزهای مختلف بازار را تأمین کند. ورق سیاه ۱۰ میل اصفهان، یکی از پرمصرف‌ترین سایزهای ورق سیاه است که به دلیل کم‌بودن ضخامت آن، طرفداران خاص خود را دارد. طول و عرض ورق سیاه ۱۰ میل مبارکه ۱.۵ در ۶ متر است که برای مصارف مختلف، برش و تراش داده می‌شود و بسته به نیاز، ورق‌های مختلف در اندازه‌های مختلف برش داده می‌شوند. وزن هر شیت از ورق گرم ۱۰ میل با طول و عرض ۱.۵ در ۶ تقریبا ۷۰۷ کیلوگرم است. علاوه بر ورق ۱۰ میل، ورق‌های ۸ میل و ۱۲ میل نیز از سایزهای پرمصرف در صنایع ورق گرم هستند که برای اخذ قیمت ورق‌های ۸ میل و ۱۰ میل می‌توانید به جدول قیمت ورق سیاه مراجعه کنید.

قیمت ورق ST37

ورق st37، که با نام ورق سیاه نیز دربازار شناخته می شود، در صنایع مختلفی مانند ساختمان‌سازی، احداث سوله و خودروسازی مورد استفاده قرار می‌گیرد. قیمت روز ورق اس تی 37 براساس برند تولیدی آن و میزان کربن به‌کاررفته در تولید این محصول محاسبه می‌شود. این محصول وزن کمی دارد و به‌همین‌علت، در ساختمان‌سازی برای کاهش وزن سازه و استحکام آن به کار برده می شود، پس اطلاع از قیمت ورق st37 مورد توجه پیمانکاران و ساختمان سازان زیادی است.

قیمت انواع ورق سیاه

انواع ورق سیاه را می‌توان به دو دسته رول شده و فابریک تقسیم‌بندی کرد. ورق‌های رول شده که با نام‌هایی مثل کویل یا کلاف هم شناخته می‌شوند، بین ۱.۵ تا ۱۵ میلی‌متر ضخامت دارند و عرض آن‌ها نیز بین ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ میلی‌متر است. هرچقدر عرض و ضخامت محصول بیشتر باشد، قیمت کویل بالاتر می‌رود.

ورق سیاه فابریک با نام شیت هم شناخته می‌شود؛ این محصول در ابعاد مختلفی تولید می‌شود. عرض ورق‌های تولیدی بین ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ میلی‌متر و طول آن‌ها بین ۲۰۰۰ تا ۱۲ هزار میلی‌متر است. ضخامت ورق‌های فابریک بیشتر از ۱۵ میلیمتر است و قیمت آن‌ها با توجه به وزن و ابعادی که دارند، تعیین می‌شود. قیمت انواع ورق گرم را در لیست زیر می توانید مشاهده کنید:

 

ورق سیاه تولیدی در کارخانه به تصویر کشیده شده است.
ورق سیاه تولیدی در کارخانه به تصویر کشیده شده است.

 

طبق نظر کارشناسان آهن آنلاین:

قیمت ورق سیاه، در اکثر اوقات براساس گرید آن تعیین می‌شود؛ مواد اولیه این محصول در دمای 1100 درجه سانتی‌گراد ذوب می‌شود و در همین مرحله با تغییر آلیاژهای به کار رفته می‌توان گریدهای مختلفی از ورق سیاه درست کرد. از آنجا که این محصول جزو کالاهای پرتقاضا در بازارآهن محسوب می‌شود، قیمت روز ورق سیاه غیرقابل پیش‌بینی بوده و توصیه می‌گردد قبل از ثبت خرید آن قیمت ورق گرم امروز را استعلام بگیرید تا در معاملات خود متضرر نشوید.“

مناطق استفاده از ورق سیاه

ورق سیاه عمدتاً به‌صورت مستقیم استفاده نمی‌شود و بیشتر به‌عنوان مواد اولیه برای ساخت محصولات و تجهیزات مختلف در صنایع و کارخانه‌ها مورداستفاده قرار می‌گیرد. تجهیزات صنعتی، گارد ریل، تانکر و مخازن نفتی، رینگ چرخ در صنعت خودروسازی و... ازجمله کاربردهای رایج انواع ورق گرم در صنایع مختلف هستند.

خرید ورق سیاه

ورق سیاه را می‌توانید به‌صورت مستقیم و بدون واسطه از کارخانه خریداری کنید؛ اما برای خرید از کارخانه لازم است حجم خرید شما حداقل 20-24 تن و برابر ظرفیت یک تریلی باشد. همچنین بسیاری از کارخانه‌ها فروش مستقیم ندارند و محصولات خود را تنها از طریق تأمین‌کنندگان و فروشندگان اصلی به بازار عرضه می‌کنند. بنابراین، بهره‌گیری از خدمات فروشگاه‌های معتبر و خرید آنلاین بدون صرفه هزینه و زمان اضافه می‌تواند بهترین روش خرید برای بسیاری از خریداران باشد.

برترین کارخانه‌های تولید ورق سیاه

همان‌طور که اشاره شد، برند و کارخانه تولیدکننده نقش مهمی در کیفیت و قیمت ورق‌های سیاه دارد. بنابراین، بسیار مهم است که در هنگام خرید به برند محصول توجه داشته باشید. بهترین کارخانه‌های تولیدکننده ورق سیاه عبارتند از:

راهنمای خرید ورق سیاه

مهم‌ترین نکته‌ای که در هنگام خرید باید به آن توجه شود، تناسب میان نوع ورق سیاه و کاربرد آن است. در غیر این صورت، استحکام موردنیاز را ارائه نمی‌دهد و می‌تواند موجب خسارت یا پایین آمدن کیفیت محصول نهایی شود. شما می‌توانید ورق گرم را در انواع رول (کلاف) یا فابریک (پلیت یا برش خورده) خریداری کنید. رول‌ها معمولاً در عرض‌های 1 تا 2 متر به بازار عرضه می‌شوند. ورق سیاه فابریک دارای ضخامت بالای 15 میلی‌متر است و در ابعاد 1*2، 1.25*2.5، 1*6، 2*6 و... تولید می‌شود.

نحوه خرید ورق سیاه از آهن آنلاین

آهن آنلاین، امکان خرید ورق سیاه انواع کارخانه‌ها را برای مشتریان فراهم کرده است. در جداول ارائه شده در سایت می‌توانید قیمت محصولات مورد نظرتان را چک کنید و بعد از انتخاب ورق مناسب، با کارشناسان تماس بگیرید. آن‌ها راهنمایی‌های لازم را به شما ارائه می‌دهند، فاکتور سفارش را برایتان ثبت می‌کنند و بعد از پرداخت و نهایی شدن سفارش، محصولات مورد نظر به آدرس تعیین شده ارسال خواهد شد. 

برای انتخاب ورق سیاه مناسب می‌توانید با شماره 02154712 تماس حاصل فرمایید و از مشاوره کارشناسان آهن آنلاین استفاده کنید؛ همچنین بعد از انتخاب محصول مورد نظر خود امکان ثبت سفارش وجود دارد و با تکمیل سفارش، همکاران آهن آنلاین محموله را به سرعت به آدرس مورد نظر شما ارسال خواهند کرد.

سخن پایانی

در نتیجه، می‌توان گفت که ورق‌های سیاه به دلیل ویژگی‌های فوق العاده‌ی خود، همواره در صنعت و ساختمان‌سازی بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرند. این ورق‌ها، با توجه به نوع و ضخامت مورد نیاز، قیمت‌های مختلفی دارند که در این مقاله به توضیح و معرفی آن‌ها پرداختیم. علاوه بر این، با بررسی نکاتی مهم مانند انواع ورق سیاه، فرایند تولید، و تعیین قیمت، توانستیم به خریداران و کاربران این محصول کمک کنیم تا با دانش بیشتر، بهترین گزینه را انتخاب کنند و صرفه جویی در هزینه‌های خود داشته باشند. بنابراین، اگر شما هم به دنبال اطلاعات بیشتر در مورد قیمت ورق گرم هستید، این مقاله می‌تواند به شما کمک کند. در پایان، به شما توصیه می‌کنیم که در صورتی که سوالی درباره این موضوع دارید، آن را در کامنت‌ها مطرح کنید تا بتوانیم به آن پاسخ دهیم.

سوالات متداول

آیا قیمت اعلامی در سایت تمام شده می باشد؟ 

بله، تمامی قیمت های اعلام شده در سایت، نهایی می‌باشد. همچنین باید در نظر داشت هزینه‌های حمل و نقل، بنگاه‌داری، بارگیری و خدمات به صورت جداگانه محاسبه و دریافت می گردد.

آیا امکان برش ورق سیاه و آجدار در طول های مختلف وجود دارد؟

بله، در رول‌های ورق سیاه و آجدار، می‌توان ورق را در طول بهینه و طبق سفارش مشتری برش داد.

آیا تمامی برندهای ورق سیاه و آجدار در سبد فروش آهن آنلاین وجود دارد؟

بله، تمامی برندهای موجود در بازار ورق سیاه و آجدار در سبد کالای آهن آنلاین وجود دارد. از برندهای مطرح موجود ورق سیاه در بازار داخلی می‌توان کارخانه‌های فولاد مبارکه اصفهان، فولاد اکسین خوزستان، فولاد کاویان، نورد لوله اهواز، قطعات خودرو و فولاد گیلان را نام برد. همچنین تولیدات ورق آجدار فولاد مبارکه و برندهای وارداتی چین، قزاق، روس و اوکراین نیز قابل ارائه می باشد.

آیا ورق سیاه با ضخامت زیر 2 میلیمتر در بازار موجود است؟

بله، برخی کارخانه‌های تولیدکننده ورق سیاه در ایران شامل فولاد مبارکه، نورد لوله اهواز و فولاد گیلان امکان تولید ورق های با ضخامت زیر 2 میلیمتر را دارا هستند اما با توجه به اینکه ضخامت های مذکور همچون: 1.8، 1.5، 1.2 میلیمتر کاربردی نیستند، تولید آن ها برای کارخانه ها صرفه اقتصادی ندارد.

قیمت ورق سیاه
... بیشتر

سوالات متداول

آیا امکان برش ورق سیاه و آجدار در طول های مختلف وجود دارد؟

بله، در رول‌های ورق سیاه و آجدار، می‌توان ورق را در طول بهینه و طبق سفارش مشتری برش داد.

آیا ورق سیاه یا ضخامت زیر 2 میلیمتر در بازار موجود است؟

بله، برخی کارخانه‌های تولیدکننده ورق سیاه در ایران شامل فولاد مبارکه، نورد لوله اهواز و فولاد گیلان امکان تولید ورق های با ضخامت زیر 2 میلیمتر را دارا هستند اما با توجه به اینکه ضخامت های مذکور همچون: 1.8، 1.5، 1.2 میلیمتر و... عموماً نیاز مصرف کننده های خاص همچون کارخانه های لوله و پروفیل را پوشش می دهند لذا تقاضای مداومی از سوی بازار جهت ضخامت های مذکور وجود ندارد.

آیا تمامی برندهای ورق سیاه و آجدار در سبد فروش آهن آنلاین وجود دارد؟

بله، تمامی برندهای موجود در بازار ورق سیاه و آجدار در سبد کالای آهن آنلاین وجود دارد. از برندهای مطرح موجود ورق سیاه در بازار داخلی می‌توان کارخانه‌های فولاد مبارکه اصفهان، فولاد اکسین خوزستان، فولاد کاویان، نورد لوله اهواز، قطعات خودرو و فولاد گیلان را نام برد. همچنین تولیدات ورق آجدار فولاد مبارکه و برندهای وارداتی چین، قزاق، روس و اوکراین نیز قابل ارائه می باشد.

آیا قیمت اعلامی در سایت تمام شده می باشد؟

بله، تمامی قیمت های اعلام شده در سایت، نهایی می‌باشد. همچنین باید در نظر داشت هزینه‌های حمل و نقل، بنگاه‌داری، بارگیری و خدمات به صورت جداگانه محاسبه و دریافت می گردد.

ساعت کاری امروز ما به پایان رسیده است.
استعلام قیمت ثبت کنید تا در اولین فرصت با شما تماس بگیریم.
درخواست استعلام قیمت
فیلتر نتایج x