آهن آنلاین
فیلترها
محاسبه وزن

قیمت ورق سیاه

آخرین بروزرسانی: روزهای قبل ( 1403/4/27 )
ورق سیاه 2
سایز برند حالت محل تحویل قیمت (تومان)
1000
فولاد مبارکه
رول
کارخانه
34,910
آخرین بروز رسانی : 1403/4/17
نمودار نوسانات : +0.0%
1250
فولاد مبارکه
رول
کارخانه
33,500
آخرین بروز رسانی : 1403/4/27
نمودار نوسانات : +0.0%
1000*2000
فولاد مبارکه
برش خورده
بنگاه تهران
36,090
آخرین بروز رسانی : 1403/4/27
نمودار نوسانات : +0.0%
1250*2500
فولاد مبارکه
برش خورده
بنگاه تهران
35,090
آخرین بروز رسانی : 1403/4/27
نمودار نوسانات : +0.0%
ورق سیاه 3
سایز برند حالت محل تحویل قیمت (تومان)
1000
فولاد مبارکه
رول
کارخانه
35,180
آخرین بروز رسانی : 1403/4/27
نمودار نوسانات : +0.0%
1250
فولاد مبارکه
رول
کارخانه
33,500
آخرین بروز رسانی : 1403/4/27
نمودار نوسانات : +0.0%
1500
فولاد مبارکه
رول
کارخانه
33,360
آخرین بروز رسانی : 1403/4/27
نمودار نوسانات : +0.0%
1000*2000
فولاد مبارکه
برش خورده
بنگاه تهران
36,730
آخرین بروز رسانی : 1403/4/27
نمودار نوسانات : +0.0%
2500*1250
فولاد مبارکه
برش خورده
بنگاه تهران
35,180
آخرین بروز رسانی : 1403/4/27
نمودار نوسانات : +0.0%
6000*1500
فولاد مبارکه
برش خورده
بنگاه تهران
34,450
آخرین بروز رسانی : 1403/4/27
نمودار نوسانات : +0.0%
ورق سیاه 4
سایز برند حالت محل تحویل قیمت (تومان)
1000
فولاد مبارکه
رول
کارخانه
36,730
آخرین بروز رسانی : 1403/4/27
نمودار نوسانات : +0.0%
1250
فولاد مبارکه
رول
کارخانه
33,820
آخرین بروز رسانی : 1403/4/27
نمودار نوسانات : +0.0%
1500
فولاد مبارکه
رول
کارخانه
33,270
آخرین بروز رسانی : 1403/4/27
نمودار نوسانات : +0.0%
1000*2000
فولاد مبارکه
برش خورده
بنگاه تهران
36,730
آخرین بروز رسانی : 1403/4/27
نمودار نوسانات : +0.0%
1250*2500
فولاد مبارکه
برش خورده
بنگاه تهران
35,090
آخرین بروز رسانی : 1403/4/27
نمودار نوسانات : +0.0%
6000*1500
فولاد مبارکه
برش خورده
بنگاه تهران
34,450
آخرین بروز رسانی : 1403/4/27
نمودار نوسانات : +0.0%
ورق سیاه 5
سایز برند حالت محل تحویل قیمت (تومان)
1000
فولاد مبارکه
رول
کارخانه
37,450
آخرین بروز رسانی : 1403/4/27
نمودار نوسانات : +0.0%
1500
فولاد مبارکه
رول
کارخانه
33,230
آخرین بروز رسانی : 1403/4/27
نمودار نوسانات : +0.0%
6000*1500
فولاد مبارکه
برش خورده
بنگاه تهران
34,450
آخرین بروز رسانی : 1403/4/27
نمودار نوسانات : +0.0%
6000*1500
فولاد مبارکه
فابریک
بنگاه تهران
36,270
آخرین بروز رسانی : 1403/4/27
نمودار نوسانات : +0.0%
ورق سیاه 6
سایز برند حالت محل تحویل قیمت (تومان)
1000
فولاد مبارکه
رول
کارخانه
37,460
آخرین بروز رسانی : 1403/4/27
نمودار نوسانات : +0.0%
1250
فولاد مبارکه
رول
کارخانه
34,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/27
نمودار نوسانات : +0.0%
1500
فولاد مبارکه
رول
کارخانه
33,230
آخرین بروز رسانی : 1403/4/27
نمودار نوسانات : +0.0%
6000*1250
گیلان
شیت
بنگاه تهران
33,380
آخرین بروز رسانی : 1403/4/27
نمودار نوسانات : +0.0%
6000*1500
فولاد مبارکه
برش خورده
بنگاه تهران
34,450
آخرین بروز رسانی : 1403/4/27
نمودار نوسانات : +0.0%
6000*1500
فولاد مبارکه
فابریک
بنگاه تهران
35,090
آخرین بروز رسانی : 1403/4/27
نمودار نوسانات : +0.0%
6000*1500
فولاد مبارکه
فابریک
کارخانه
34,730
آخرین بروز رسانی : 1403/4/27
نمودار نوسانات : +0.0%
ورق سیاه 8
سایز برند حالت محل تحویل قیمت (تومان)
1500
فولاد مبارکه
رول
کارخانه
33,230
آخرین بروز رسانی : 1403/4/27
نمودار نوسانات : +0.0%
12000*2000
اکسین اهواز
فابریک
کارخانه
38,820
آخرین بروز رسانی : 1403/4/27
نمودار نوسانات : +0.0%
2000*6000
اکسین اهواز
فابریک
بنگاه تهران
39,950
آخرین بروز رسانی : 1403/4/27
نمودار نوسانات : +0.0%
6000*1250
گیلان
شیت
بنگاه تهران
33,360
آخرین بروز رسانی : 1403/4/27
نمودار نوسانات : +0.0%
6000*1500
فولاد مبارکه
برش خورده
بنگاه تهران
34,450
آخرین بروز رسانی : 1403/4/27
نمودار نوسانات : +0.0%
6000*1500
فولاد مبارکه
فابریک
بنگاه تهران
35,090
آخرین بروز رسانی : 1403/4/27
نمودار نوسانات : +0.0%
6000*1500
فولاد مبارکه
فابریک
کارخانه
34,730
آخرین بروز رسانی : 1403/4/27
نمودار نوسانات : +0.0%
6000*2000
اکسین اهواز
فابریک
کارخانه
38,820
آخرین بروز رسانی : 1403/4/27
نمودار نوسانات : +0.0%
ورق سیاه 10
سایز برند حالت محل تحویل قیمت (تومان)
1500
فولاد مبارکه
رول
کارخانه
35,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/27
نمودار نوسانات : +0.0%
12000*2000
اکسین اهواز
فابریک
بنگاه تهران
37,270
آخرین بروز رسانی : 1403/4/27
نمودار نوسانات : +0.0%
6000*1200
قطعات
شیت
بنگاه تهران
34,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/27
نمودار نوسانات : +0.0%
6000*1250
گیلان
شیت
بنگاه تهران
33,360
آخرین بروز رسانی : 1403/4/27
نمودار نوسانات : +0.0%
6000*1250
کاویان
فابریک
بنگاه تهران
37,180
آخرین بروز رسانی : 1403/4/27
نمودار نوسانات : +0.0%
6000*1500
فولاد مبارکه
برش خورده
بنگاه تهران
36,270
آخرین بروز رسانی : 1403/4/27
نمودار نوسانات : +0.0%
6000*1500
فولاد مبارکه
فابریک
بنگاه تهران
37,090
آخرین بروز رسانی : 1403/4/27
نمودار نوسانات : +0.0%
6000*1500
فولاد مبارکه
فابریک
کارخانه
36,640
آخرین بروز رسانی : 1403/4/27
نمودار نوسانات : +0.0%
6000*1500
کاویان
فابریک
بنگاه تهران
37,640
آخرین بروز رسانی : 1403/4/27
نمودار نوسانات : +0.0%
6000*2000
اکسین اهواز
فابریک
بنگاه تهران
37,270
آخرین بروز رسانی : 1403/4/27
نمودار نوسانات : +0.0%
6000*2000
اکسین اهواز
فابریک
کارخانه
36,550
آخرین بروز رسانی : 1403/4/27
نمودار نوسانات : +0.0%
ورق سیاه 12
سایز برند حالت محل تحویل قیمت (تومان)
1500
فولاد مبارکه
رول
کارخانه
33,270
آخرین بروز رسانی : 1403/4/27
نمودار نوسانات : +0.0%
12000*2000
اکسین اهواز
فابریک
بنگاه تهران
34,910
آخرین بروز رسانی : 1403/4/27
نمودار نوسانات : +0.0%
12000*2000
اکسین اهواز
فابریک
کارخانه
33,730
آخرین بروز رسانی : 1403/4/27
نمودار نوسانات : +0.0%
6000*1200
قطعات
شیت
بنگاه تهران
31,230
آخرین بروز رسانی : 1403/4/27
نمودار نوسانات : +0.0%
6000*1250
گیلان
شیت
بنگاه تهران
31,680
آخرین بروز رسانی : 1403/4/27
نمودار نوسانات : +0.0%
6000*1250
کاویان
فابریک
بنگاه تهران
32,140
آخرین بروز رسانی : 1403/4/27
نمودار نوسانات : +0.0%
6000*1500
فولاد مبارکه
برش خورده
بنگاه تهران
34,550
آخرین بروز رسانی : 1403/4/27
نمودار نوسانات : +0.0%
6000*1500
فولاد مبارکه
فابریک
بنگاه تهران
36,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/27
نمودار نوسانات : +0.0%
6000*1500
فولاد مبارکه
فابریک
کارخانه
34,730
آخرین بروز رسانی : 1403/4/27
نمودار نوسانات : +0.0%
6000*1500
کاویان
فابریک
بنگاه تهران
35,360
آخرین بروز رسانی : 1403/4/27
نمودار نوسانات : +0.0%
6000*2000
اکسین اهواز
فابریک
بنگاه تهران
34,910
آخرین بروز رسانی : 1403/4/27
نمودار نوسانات : +0.0%
6000*2000
اکسین اهواز
فابریک
کارخانه
33,730
آخرین بروز رسانی : 1403/4/27
نمودار نوسانات : +0.0%
ورق سیاه 15
سایز برند حالت محل تحویل قیمت (تومان)
1500
فولاد مبارکه
رول
کارخانه
33,270
آخرین بروز رسانی : 1403/4/27
نمودار نوسانات : +0.0%
12000*2000
اکسین اهواز
فابریک
کارخانه
33,730
آخرین بروز رسانی : 1403/4/27
نمودار نوسانات : +0.0%
6000*1200
قطعات
شیت
بنگاه تهران
30,320
آخرین بروز رسانی : 1403/4/27
نمودار نوسانات : +0.0%
6000*1250
گیلان
شیت
بنگاه تهران
30,950
آخرین بروز رسانی : 1403/4/27
نمودار نوسانات : +0.0%
6000*1250
کاویان
فابریک
بنگاه تهران
31,680
آخرین بروز رسانی : 1403/4/27
نمودار نوسانات : +0.0%
6000*1250
کاویان
فابریک
کارخانه
29,640
آخرین بروز رسانی : 1403/4/27
نمودار نوسانات : +0.0%
6000*1500
فولاد مبارکه
برش خورده
بنگاه تهران
34,550
آخرین بروز رسانی : 1403/4/27
نمودار نوسانات : +0.0%
6000*1500
فولاد مبارکه
فابریک
بنگاه تهران
35,910
آخرین بروز رسانی : 1403/4/27
نمودار نوسانات : +0.0%
6000*1500
فولاد مبارکه
فابریک
کارخانه
34,730
آخرین بروز رسانی : 1403/4/27
نمودار نوسانات : +0.0%
6000*1500
کاویان
فابریک
بنگاه تهران
34,910
آخرین بروز رسانی : 1403/4/27
نمودار نوسانات : +0.0%
6000*1500
کاویان
فابریک
کارخانه
33,730
آخرین بروز رسانی : 1403/4/27
نمودار نوسانات : +0.0%
6000*2000
اکسین اهواز
فابریک
بنگاه تهران
34,910
آخرین بروز رسانی : 1403/4/27
نمودار نوسانات : +0.0%
6000*2000
اکسین اهواز
فابریک
کارخانه
33,730
آخرین بروز رسانی : 1403/4/27
نمودار نوسانات : +0.0%
ورق سیاه 20
سایز برند حالت محل تحویل قیمت (تومان)
6000*1250
فولاد درخشان
فابریک
بنگاه تهران
27,550
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : +0.0%
6000*1000
نورد اصفهان
فابریک
کارخانه
28,450
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : +0.0%
6000*1000
نورد اصفهان
فابریک
بنگاه تهران
28,450
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : +0.0%
6000*1250
خرم آباد
فابریک
بنگاه تهران
28,180
آخرین بروز رسانی : 1403/4/27
نمودار نوسانات : +0.0%
12000*2000
اکسین اهواز
فابریک
کارخانه
30,770
آخرین بروز رسانی : 1403/4/27
نمودار نوسانات : +0.0%
6000*1250
کاویان
فابریک
بنگاه تهران
29,820
آخرین بروز رسانی : 1403/4/27
نمودار نوسانات : +0.0%
6000*1250
کاویان
فابریک
کارخانه
28,450
آخرین بروز رسانی : 1403/4/27
نمودار نوسانات : +0.0%
6000*1500
کاویان
فابریک
بنگاه تهران
30,950
آخرین بروز رسانی : 1403/4/27
نمودار نوسانات : +0.0%
6000*1500
کاویان
فابریک
کارخانه
29,550
آخرین بروز رسانی : 1403/4/27
نمودار نوسانات : +0.0%
6000*2000
اکسین اهواز
فابریک
بنگاه تهران
31,950
آخرین بروز رسانی : 1403/4/27
نمودار نوسانات : +0.0%
6000*2000
اکسین اهواز
فابریک
کارخانه
30,770
آخرین بروز رسانی : 1403/4/27
نمودار نوسانات : +0.0%
ورق سیاه 25
سایز برند حالت محل تحویل قیمت (تومان)
6000*1250
فولاد درخشان
فابریک
بنگاه تهران
27,550
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : +0.0%
6000*1000
نورد اصفهان
فابریک
کارخانه
28,090
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : +0.0%
6000*1000
نورد اصفهان
فابریک
بنگاه تهران
28,450
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : +0.0%
6000*1250
خرم آباد
فابریک
بنگاه تهران
28,180
آخرین بروز رسانی : 1403/4/27
نمودار نوسانات : +0.0%
12000*2000
اکسین اهواز
فابریک
بنگاه تهران
30,770
آخرین بروز رسانی : 1403/4/27
نمودار نوسانات : +0.0%
12000*2000
اکسین اهواز
فابریک
کارخانه
29,550
آخرین بروز رسانی : 1403/4/27
نمودار نوسانات : +0.0%
6000*1250
کاویان
فابریک
بنگاه تهران
29,820
آخرین بروز رسانی : 1403/4/27
نمودار نوسانات : +0.0%
6000*1250
کاویان
فابریک
کارخانه
28,910
آخرین بروز رسانی : 1403/4/27
نمودار نوسانات : +0.0%
6000*1500
کاویان
فابریک
بنگاه تهران
30,950
آخرین بروز رسانی : 1403/4/27
نمودار نوسانات : +0.0%
6000*1500
کاویان
فابریک
کارخانه
29,550
آخرین بروز رسانی : 1403/4/27
نمودار نوسانات : +0.0%
6000*2000
اکسین اهواز
فابریک
بنگاه تهران
30,770
آخرین بروز رسانی : 1403/4/27
نمودار نوسانات : +0.0%
6000*2000
اکسین اهواز
فابریک
کارخانه
29,550
آخرین بروز رسانی : 1403/4/27
نمودار نوسانات : +0.0%
ورق سیاه 30
سایز برند حالت محل تحویل قیمت (تومان)
6000*1000
نورد اصفهان
فابریک
کارخانه
28,090
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : +0.0%
6000*1000
نورد اصفهان
فابریک
بنگاه تهران
28,450
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : +0.0%
6000*1250
خرم آباد
فابریک
بنگاه تهران
28,180
آخرین بروز رسانی : 1403/4/27
نمودار نوسانات : +0.0%
6000*1250
کاویان
فابریک
بنگاه تهران
31,230
آخرین بروز رسانی : 1403/4/27
نمودار نوسانات : +0.0%
6000*1250
کاویان
فابریک
کارخانه
28,910
آخرین بروز رسانی : 1403/4/27
نمودار نوسانات : +0.0%
6000*1500
کاویان
فابریک
بنگاه تهران
30,950
آخرین بروز رسانی : 1403/4/27
نمودار نوسانات : +0.0%
6000*1500
کاویان
فابریک
کارخانه
29,550
آخرین بروز رسانی : 1403/4/27
نمودار نوسانات : +0.0%
6000*2000
اکسین اهواز
فابریک
بنگاه تهران
31,950
آخرین بروز رسانی : 1403/4/27
نمودار نوسانات : +0.0%
6000*2000
اکسین اهواز
فابریک
کارخانه
31,050
آخرین بروز رسانی : 1403/4/27
نمودار نوسانات : +0.0%
ورق سیاه 35
سایز برند حالت محل تحویل قیمت (تومان)
12000*2000
اکسین اهواز
فابریک
کارخانه
30,770
آخرین بروز رسانی : 1403/4/27
نمودار نوسانات : +0.0%
6000*1250
کاویان
فابریک
کارخانه
28,910
آخرین بروز رسانی : 1403/4/27
نمودار نوسانات : +0.0%
6000*1500
کاویان
فابریک
کارخانه
29,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/27
نمودار نوسانات : +0.0%
6000*2000
اکسین اهواز
فابریک
بنگاه تهران
31,680
آخرین بروز رسانی : 1403/4/27
نمودار نوسانات : +0.0%
6000*2000
اکسین اهواز
فابریک
کارخانه
30,770
آخرین بروز رسانی : 1403/4/27
نمودار نوسانات : +0.0%
ورق سیاه 40
سایز برند حالت محل تحویل قیمت (تومان)
12000*2000
اکسین اهواز
فابریک
کارخانه
30,590
آخرین بروز رسانی : 1403/4/27
نمودار نوسانات : +0.0%
6000*1250
کاویان
فابریک
کارخانه
28,910
آخرین بروز رسانی : 1403/4/27
نمودار نوسانات : +0.0%
6000*1500
کاویان
فابریک
کارخانه
29,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/27
نمودار نوسانات : +0.0%
6000*2000
اکسین اهواز
فابریک
بنگاه تهران
31,680
آخرین بروز رسانی : 1403/4/27
نمودار نوسانات : +0.0%
6000*2000
اکسین اهواز
فابریک
کارخانه
30,590
آخرین بروز رسانی : 1403/4/27
نمودار نوسانات : +0.0%
ورق سیاه 45
سایز برند حالت محل تحویل قیمت (تومان)
6000*2000
اکسین اهواز
فابریک
بنگاه تهران
29,640
آخرین بروز رسانی : 1403/4/27
نمودار نوسانات : +0.0%
6000*2000
اکسین اهواز
فابریک
کارخانه
28,730
آخرین بروز رسانی : 1403/4/27
نمودار نوسانات : +0.0%
ورق سیاه 50
سایز برند حالت محل تحویل قیمت (تومان)
12000*2000
اکسین اهواز
فابریک
کارخانه
31,050
آخرین بروز رسانی : 1403/4/20
نمودار نوسانات : +0.0%
6000*2000
اکسین اهواز
فابریک
کارخانه
31,050
آخرین بروز رسانی : 1403/4/20
نمودار نوسانات : +0.0%
12000*2000
اکسین اهواز
فابریک
بنگاه تهران
32,140
آخرین بروز رسانی : 1403/4/20
نمودار نوسانات : +0.0%
ورق سیاه 60
سایز برند حالت محل تحویل قیمت (تومان)
6000*2000
اکسین اهواز
فابریک
بنگاه تهران
34,450
آخرین بروز رسانی : 1403/4/20
نمودار نوسانات : +0.0%
ورق سیاه 70
سایز برند حالت محل تحویل قیمت (تومان)
6000*2000
اکسین اهواز
فابریک
بنگاه تهران
33,050
آخرین بروز رسانی : 1403/4/20
نمودار نوسانات : +0.0%
کارشناسان واحد ورق سیاه
فرنوش عطاپور (کارشناس فروش ورق گرم)
فرنوش عطاپور
کارشناس فروش ورق گرم
مولود سادات عباسی (کارشناس فروش ورق گرم)
مولود سادات عباسی
کارشناس فروش ورق گرم
زینب شوشتری (کارشناس خرید ورق گرم)
زینب شوشتری
کارشناس خرید ورق گرم
علیرضا صدائی (کارشناس خرید ورق گرم)
علیرضا صدائی
کارشناس خرید ورق گرم
مسعود ارجمند (سرپرست خرید ورق گرم)
مسعود ارجمند
سرپرست خرید ورق گرم
نگار مهرآئین (مدیر تیم ورق گرم)
نگار مهرآئین
مدیر تیم ورق گرم
سید محسن رجبی (STB ورق گرم)
سید محسن رجبی
STB ورق گرم
مهرنوش قاسمی (مشاور فروش STB ورق گرم)
مهرنوش قاسمی
مشاور فروش STB ورق گرم
آرش مه پیما (مشاور خرید STB ورق گرم)
آرش مه پیما
مشاور خرید STB ورق گرم
سمیرا عابدی کوپایی (مشاور خرید STB ورق گرم)
سمیرا عابدی کوپایی
مشاور خرید STB ورق گرم

قیمت ورق آهن

یکی از پرمصرف‌ترین مشتقات فولاد که نقش کلیدی در ساخت و ساز، عمران و صنایع مختلف دارد، ورق سیاه است. قیمت ورق سیاه در تاریخ پنج‌شنبه 28 تیر 1403 با توجه به سایز و ضخامت آن، به ازای هر کیلو از 1550 تا 39950 تومان متغیر است. طبق بررسی‌های انجام شده، قیمت ورق آهن نسبت به روز گذشته بدون تغییر باقی مانده است. کم‌ترین قیمت مربوط به ورق سیاه سایز 1500 ضخامت 2.5 میل فولاد مبارکه ، با قیمت 1550 تومان و بیشترین آن مربوط به ورق سیاه سایز 2000*6000 ضخامت 8 میل اکسین اهواز  با قیمت 39950 تومان است. این محصول به صورت رول و شیت، در ضخامت و سایزهای مختلف تولید شده و به دلیل خواص مکانیکی و مقاومت بالا در صنایع مختلفی کاربرد دارد. استانداردهای تولید، میزان مقاومت و ویژگی‌های ساختاری آن‌ها نسبت به یکدیگر متفاوت است. بنابراین، هزینه تولید و قیمت آن‌ها در بازار نیز یکسان نخواهد بود. 

این نکته را باید در نظر داشت که در هر صنعت یا پروژه خاص الزامات و استانداردهای مشخصی وجود دارد و مهندسان و صاحبان پروژه باید با توجه به مشخصات فنی و الزامات خاص محصول در مورد ابعاد، ضخامت، نوع و کیفیت ورق هنگام خرید تصمیم بگیرند. بنابراین، خریداران باید ضمن آشنایی با این محصول، در مورد کاربرد، مشخصات فنی، ویژگی‌ها، کارخانه‌های تولیدکننده آن، قیمت و عوامل موثر بر آن اطلاعات لازم ر داشته باشند تا با یک انتخاب مناسب بتوانند هزینه‌های پروژه خود را نیز مدیریت کنند.  ورق آهن به دلیل تولید از طریق فرآیند نورد گرم، قیمت پایین‌تری نسبت به انواع مشابه خود دارد. همین موضوع باعث می‌شود برای تولید دستگاه‌هایی با ابعاد بالا انتخاب مناسبی باشد و تقاضا بالایی در بازار فولاد داشته باشد و قیمت این محصول از اهمیت بالایی برخوردار باشد.

ورق سیاه چیست؟

یکی از محصولات فولادی پرکاربرد در صنایع مختلف ورق سیاه یا پلیت است که به روش نورد گرم و در دمایی بالاتر از 930 درجه سانتی‌گراد تولید می‌شود که تحت این فشار، در ضخامت‌های 1 تا 100 میلی‌متر ایجاد می‌شود. در واقع تختال با دو آلیاژ St37 و St52 را پس از حرارت شدید، از غلتک‌های بزرگی عبور داده و به این ترتیب علاوه بر کاهش ضخامت، مقاومت و انعطاف‌پذیری آن را زیاد می‌کنند. به همین دلیل، به‌عنوان ورق گرم نیز از آن یاد می‌شود. این مقطع طی فرایند تولید دچار اکسیداسیون و زنگ‌زدگی می‌شود و سطح آن تیره است.

طبق نظر کارشناسان آهن آنلاین:

“ورق سیاه (Hot Rolled Sheet)، اغلب از فولاد کربن به روش نورد گرم در دمای بالای 1000 درجه سانتی‌گراد براساس استانداردهای ASTM A36 و EN 10025 تولید می‌شود، همچنین براساس کاربری به دو نوع صنعتی (ST52) و معمولی (ST37) تقسیم می‌شوند. ورق‌های آهنی به دو صورت شیت و رول در بازار به فروش می‌رسند. ورق‌های رول (کویل یا کلاف)، معمولا ضخامتی بین 1.5 تا 15 میلی‌متر و عرض بین 1000 تا 2000 میلی‌متر دارند. ورق سیاه فابریک (شیت) در ضخامت‌های بیشتر از 15 میل تولید می‌شوند. قیمت ورق سیاه به عوامل مختلفی مانند ضخامت، ابعاد، کیفیت، استاندارد، برند و نوسانات بازار فولاد بستگی دارد. به طور کلی، قیمت ورق سیاه با ضخامت بیشتر و کیفیت بالاتر از قیمت ورق‌های نازک‌تر بیشتر است.”

 

ورق سیاه به صورت رول در انبار را مشاهده می کنید.
ورق سیاه به صورت رول در انبار را مشاهده می کنید.
 •  

انواع ورق سیاه

این مقاطع به دو نوع رولی و شیت یا همان پلیت تقسیم می‌شوند. طول ورق‌های رولی بدون محدودیت است و می‌تواند توسط خریدار به‌صورت سفارشی تعیین شود. عرض هم در هردو نوع برش خورده (پلیت) و رولی بین 100 تا 2000 سانتیمتر است. همچنین این محصولات براساس استاندارد انواع مختلفی دارند. ورق آهن سیاه با استانداردهای St37 ،St52 ،A283،A516،A36 و CK45 از انواع این مقاطع هستند.

ورق‌های آهن سیاه را بر اساس کاربرد آن‌ها به دو دسته صنعتی و معمولی تقسیم می‌کنند که به ترتیب دارای گریدهای ST52 و ST37 هستند. ورق ST37 به دلیل درصد کربن پایین‌تر، مقاومت و سختی کمتری دارد و معمولاً در مصارف ساختمانی مورداستفاده قرار می‌گیرد. ورق‌های صنعتی با گرید ST52 با سختی و مقاومت بالاتر خود توانسته به یکی از گزینه‌های عالی برای صنایعی مانند پتروشیمی تبدیل شود.

مشخصات فنی ورق سیاه

این محصولات دارای آنالیز شیمیایی و خواص مکانیکی منحصربه‌فرد خود هستند. هر یک از گریدهای ورق آهن را متناسب با استانداردهای موردنظر بر اساس پارامترهای خاصی تولید می‌کنند. برای آنکه بتوان مشخصات شیمیایی و مکانیکی شیت‌ها را بررسی کرد، باید به سراغ جدول‌های استاندارد این محصولات رفت. شیت‌های آهن را براساس دو استاندارد DIN 17100 و BS EN 10025 تولید می‌کنند.

ورق‌های آهن در طیف گسترده‌ای از اندازه‌ها تولید می‌شوند. ضخامت، عرض، طول، وزن و استاندارد آن جزء مشخصات فنی آن در نظر گرفته می‌شود. انواع ورق سیاه را می‌توان به دو دسته رول شده و فابریک تقسیم‌بندی کرد. ورق‌های رول شده که با نام‌هایی مثل کویل یا کلاف هم شناخته می‌شوند، بین ۱.۵ تا ۱۵ میلی‌متر ضخامت دارند و عرض آن‌ها نیز بین ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ میلی‌متر است. هرچقدر عرض و ضخامت محصول بیشتر باشد، قیمت کویل بالاتر می‌رود.

ورق سیاه فابریک با نام شیت هم شناخته می‌شود؛ این محصول در ابعاد مختلفی تولید می‌شود. عرض این محصولات بین ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ میلی‌متر و طول آن‌ها بین ۲۰۰۰ تا ۱۲ هزار میلی‌متر است. ضخامت ورق‌های فابریک بیشتر از ۱۵ میلیمتر است و قیمت آن‌ها با توجه به وزن و ابعادی که دارند، تعیین می‌شود. 

وزن و ضخامت ورق گرم رابطه مستقیم با یکدیگر دارند. هرچه ضخامت آن بیشتر باشد، وزن و به طبع آن، قیمت محصول بالاتر می‌رود. مقاطع ضخیم‌تر عمدتاً از نوع صنعتی هستند و استحکام و سختی بیشتری برای کاربرد موردنظر ارائه می‌دهند. ورق سیاه 2 میل از پرکاربردترین نوع این مقاطع است. عرض این مقطع از 100 سانتی‌متر تا 200 سانتی‌متر بوده و طولی بدون محدودیت دارند اما معمولا در طول‌های 6 متری خرید و فروش می‌شوند. 

 

مشخصات فنی ورق سیاه شامل ابعاد و وزن آن است.
مشخصات فنی ورق سیاه شامل ابعاد و وزن آن است.

 

مراحل تولید ورق آهن

ورق‌های آهن سیاه با استفاده از شمش و گندله به‌عنوان مواد اولیه تولید می‌شوند. ابتدا شمش در کوره قوس الکتریکی قرار گرفته و ذوب می‌شود تا با تغییر آلیاژ، گریدهای متفاوتی از آن به دست بیاید. در مراحل بعدی، مواد مذاب به‌صورت تختال درمی‌آید تا با قرار گرفتن در کوره و به دست آوردن حالت پیش گرم، امکان انجام عملیات نورد گرم بر روی آن فراهم شود. تختال در مرحله نورد تخت از بین غلتک عبور داده می‌شود تا ضخامت و ابعاد موردنظر را پیدا کند. برای ایجاد سطحی صاف و یکدست بر روی این مقاطع، در مرحله نورد نهایی آن را تحت حرارت قرار داده و مجدداً از غلتک‌های هیدرولیک عبور می‌دهند. پس از مرحله خنک کاری، ورق آماده عرضه به بازار است.

طبق نظر کارشناسان آهن آنلاین:

“ورق سیاه به دلیل تولید از طریق فرآیند نورد گرم، قیمت پایین‌تری نسبت به انواع مشابه خود دارد. همین موضوع باعث می‌شود ورق سیاه برای تولید دستگاه‌هایی با ابعاد بالا انتخاب مناسبی باشد و تقاضا بالایی در بازار فولاد داشته باشد و قیمت این ورق از اهمیت بالایی برخوردار باشد.”

 


 

مراحل تولید ورق سیاه در کارخانه را مشاهده می کنید.
مراحل تولید ورق سیاه در کارخانه را مشاهده می کنید.


 

قیمت انواع ورق آهن سیاه 

آگاهی از قیمت ورق سیاه قبل از خرید برای کاربران امری الزامی است؛ اما مهم‌تر از آن آشنایی با پارامترهایی است که بر قیمت این محصول تأثیر می‌گذارند و باعث نوسان قیمت آن می‌شوند. از طرفی، نوسانات قیمتی ورق آهن بر تولیدات دیگر کارخانه‌ها و اقتصاد کشور تأثیر به‌سزایی می‌گذارد؛ زیرا از این مقاطع به‌طور گسترده در صنایع مختلفی مانند خودروسازی و ساختمان‌سازی استفاده قرار می‌شود. 

جهت افزایش شفافیت قیمت در بازار فولاد، برخی فروشگاه‌های فولادی قیمت ورق آهن کیلویی و محصولات فولادی را به‌صورت روزانه در سایت خود قرار می‌دهند. کارخانه‌های فولاد مبارکه، فولاد اکسین، کاویان، نورد لوله اهواز، گیلان، قطعات و روس مهمترین تولید کنندگان این محصول به حساب می‌آیند و قیمت ورق گرم تولیدی توسط این کارخانه‌ها را در جداول این صفحه مشاهده می‌کنید. در ادامه به بررسی قیمت ورق‌های آهن با ضخامت‌های متفاوت می‌پردازیم:

 • قیمت ورق آهن 1 میل

یکی از رایج‌ترین ورق‌های آهن در صنایع مختلف، ورق آهن 1 میل است و اغلب در ساخت بدنه و تجهیزات داخلی خودرو، تانکرسازی، ساختمان‌سازی و … مورد استفاده قرار می‌گیرد. قیمت ورق آهن 1 میلیمتر، به صورت مستقیم به کارخانه سازنده و ابعاد مورد نظر بستگی دارد و بنابراین، اطلاع از قیمت روز این محصول برای پیمانکاران و فعالین صنایع بسیار مهم است. قیمت این محصول ممکن است در هر لحظه تغییر کند. برای اطلاع از آخرین قیمت روز ورق 1 میلی‌متری و خرید آن با کارشناسان آهن آنلاین در تماس باشید.

 • قیمت ورق آهن 2 میل

قیمت دقیق این محصولات به وزن و نوسان‌های روزانه قیمت فولاد بستگی دارد. ورق سیاه 2 میل، ضخامتی برابر با 2 میلی‌متر دارد و آن را در دو حالت برش‌خورده یا رولی به بازار عرضه می‌کنند. عرض ورق 2 میل، بین 1000 تا 2500 میلی‌متر متغیر است و از آن‌ها اغلب در ساخت تجهیزات و قطعات ظریف استفاده می‌کنند. قیمت امروز ورق سیاه 2 بین 33500 تا 36090 تومان، بسته به حالت و کارخانه تولیدکننده، قرار می‌گیرد. قیمت‌ها در مقایسه با ماه گذشته روند کاهشی داشته‌اند.
 

ورق آهن 2 میل رولی یکی از پرکاربردترین محصولات بازار است.
ورق آهن 2 میل رولی یکی از پرکاربردترین محصولات بازار است.

 

 • قیمت ورق ۳ میل

در صنایع مختلفی از ورق سیاه 3 میل استفاده می‌شود و اطلاع از قیمت آن، برای صنایع اهمیت به‌سزایی دارد. قیمت امروز ورق آهن 3 میل در اندازه‌های مختلف بین 33360 تا 36730 تومان متغیر است. قیمت‌ها نسبت به ماه گذشته روند کاهشی داشته و در ماه جدید تا به امروز، مسیر تقریبا ثابتی را طی کرده‌اند.

 • قیمت ورق st37

به دلیل قیمت مناسب، شکل پذیری بالا و جوش پذیری آسان، ورق st37 از شیت‌های شناخته شده بازار است. قیمت روز ورق اس تی 37 براساس برند تولیدی آن و میزان کربن به‌کاررفته در تولید این محصول محاسبه می‌شود. این محصول وزن کمی دارد و به‌همین‌علت، در ساختمان‌سازی برای کاهش وزن سازه و استحکام آن به کار برده می شود.

 • قیمت ورق آهن ۱۰ میل

این محصول بسته به خرید در یکی از حالت‌های رول، فابریک، شیت و برش‌خورده و همین‌طور برند تولیدکننده، قیمت متفاوتی دارد. قیمت امروز ورق سیاه ده میل در سایزهای مختلف بین 34000 الی 37090 تومان قرار دارد. وزن هر شیت از ورق گرم ۱۰ میل با طول و عرض ۱.۵ در ۶ تقریبا ۷۰۷ کیلوگرم است. علاوه بر این محصول، ورق‌های ۸ میل و ۱۲ میل نیز از سایزهای پرمصرف در صنایع ورق گرم هستند که برای اطلاع ازقیمت این محصولات می‌توانید به جداول قیمت این صفحه مراجعه کنید.

طبق نظر کارشناسان آهن آنلاین:

“قیمت ورق سیاه، در اکثر اوقات براساس گرید آن تعیین می‌شود؛ مواد اولیه این محصول در دمای 1100 درجه سانتی‌گراد ذوب می‌شود و در همین مرحله با تغییر آلیاژهای به کار رفته می‌توان گریدهای مختلفی از ورق سیاه درست کرد. از آنجا که این محصول جزو کالاهای پرتقاضا در بازارآهن محسوب می‌شود، قیمت روز آن غیرقابل پیش‌بینی بوده و توصیه می‌گردد قبل از ثبت خرید آن قیمت ورق گرم امروز را استعلام بگیرید تا در معاملات خود متضرر نشوید.“

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه

فولاد مبارکه یکی از تولیدکننده‌های برتر کشور در زمینه تولید شیت است. قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه، بسته به ضخامت و ابعاد موردنظر، متفاوت خواهد بود. به‌طورکلی، قیمت ورق آهن فولاد مبارکه در حال حاضر بین 33820 تا 34000 تومان خرید و فروش می‌شود.

 

ورق آهن 2 میل یکی از محصولات مهم کارخانه فولاد مبارکه است.
ورق آهن 2 میل یکی از محصولات مهم کارخانه فولاد مبارکه است.

 

با توجه به اینکه ورق ۱۰ میل از مهم‌ترین اندازه‌های این محصول در صنایع ساخت و تولید آهن‌آلات است، شرکت فولاد مبارکه اصفهان توانسته است سایزهای مختلف بازار را تأمین کند. طول و عرض ورق سیاه ۱۰ میل مبارکه ۱.۵ در ۶ متر است که برای مصارف مختلف، برش و تراش داده می‌شود.

بررسی نمودار قیمت ورق آهن در ماه‌های اخیر

برای آنکه بتوانید قیمت ورق آهن را در ماه‌های اخیر بررسی کنید، باید به سراغ مرجعی ثابت بروید. برای مثال ورق سیاه فولاد مبارکه را در نظر بگیرید. البته تغییرات قیمتی این برند در ضخامت‌های مختلف، متفاوت است؛ زیرا میزان عرضه و تقاضا سایزهای مختلف با یکدیگر تفاوت دارد. سایز 2.5 و 3 میل ورق سیاه از جمله پرطرفدارترین محصولات به شمار می‌روند. بر اساس نمودار، قیمت ورق آهن سیاه از اواخر بهمن تا اواخر اسفند 1402 روندی صعودی داشته و در فاصله شش روز از 19 تا 23 اسفند شاهد افت قیمت بوده‌ایم. سپس در فروردین ماه امسال، قیمت‌ها افزایش پیدا کرده و از 19 فروردین تا به امروز روندی کاهشی را پشت سر گذاشته است. این اطلاعات را بر اساس نمودار قیمت ورق سیاه 2.5 و 3 میل بیان کردیم. 

 

تغییرات قیمت ورق دو میل از سال 98 تا اسفند 1402
تغییرات قیمت ورق دو میل از سال 98 تا اسفند 1402

 

قیمت روز ورق سیاه به چه عواملی بستگی دارد؟

وزن ورق سیاه مهم‌ترین عاملی است که قیمت آن را تعیین می‌کند. لازم به ذکر است که وزن طبق استانداردهای تولید مشخص می‌شود؛ که برای هر کارخانه نسبت به شرکت‌ها و کارخانه‌های دیگر متفاوت است. ازاین‌رو، استاندارد تولید و برند تولیدکننده نیز می‌توانند در قیمت مؤثر باشند. از طرفی، هرچه برند معروف‌تر و معتبرتر باشد، ارزش محصولات آن بالاتر رفته و با قیمت بیشتری در بازار معامله می‌شود. همچنین ضخامت یک فاکتور بسیار مهم در تعیین قیمت آن است. به همین دلیل، قیمت ورق آهن 10 میل نسبت به ابعاد مشابه این محصول، بیشتر است. می‌توان گفت قیمت تمام محصولات فولادی و آهن‌آلات از عوامل مشابهی تأثیر می‌پذیرد. مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر قیمت روز ورق گرم عبارت است از:

 • میزان عرضه و تقاضا
 • رونق صنایع وابسته و مصرف‌کننده
 • قیمت روز آهن در ایران و جهان
 • نرخ ارز
 • نرخ تورم
 • زمان
 • هزینه حمل‌ونقل
 • شرایط کارخانه تولیدکننده

این عوامل، در زمان‌های مختلف تغییرات غیرقابل پیش‌بینی دارند. گاهی اوقات حتی عاملی باعث تغییر قیمت انواع ورق آهن می‌شود که در لیست بالا قرار ندارد و به‌صورت غیرمنتظره رخ می‌دهد. به‌همین‌دلیل، امکان پیش‌بینی دقیق قیمت این محصول وجود ندارد.

برترین کارخانه‌های تولید ورق سیاه

همان‌طور که اشاره شد، برند و کارخانه تولیدکننده نقش مهمی در کیفیت و قیمت این محصولات دارد. بنابراین، بسیار مهم است که در هنگام خرید به برند محصول توجه داشته باشید. بهترین کارخانه‌های تولیدکننده ورق سیاه عبارتند از:

 • فولاد مبارکه اصفهان
 • فولاد گیلان
 • فولاد اکسین خوزستان
 • فولاد کاویان اهواز

علت اختلاف قیمت ورق سیاه در بین تولیدکنندگان و فروشندگان مختلف

همان‌طور که اشاره شد، کارخانه‌های تولید کننده ورق سیاه بسیاری در کشور فعال هستند و گاهی اوقات قیمت این محصول در کارخانه‌های مختلف کاملا متفاوت است. تفاوت قیمت آن در یک بازه زمانی مشخص در بین تولیدکنندگان و فروشندگان مختلف به دلایل زیر اتفاق می‌افتد.

کارخانه‌های مختلف با برندهای تولیدکننده و واردکننده مختلفی در ارتباط هستند و به واسطه فاصله بین‌شهری کم‌تر یا بیشتر با آن‌ها که باعث تفاوت در هزینه‌های ارسال و لجستیک مواد اولیه می‌شود، هزینه تمام شده محصول و قیمت‌گذاری نهایی آن متفاوت خواهد بود. علاوه‌بر این، در کارخانه‌هایی که فاصله چرخه تولید تا فروش کمتری دارند واسطه‌های کمتری برای ارسال محصول از درب کارخانه تا محل پروژه مشتری قرار می‌گیرند و در نتیجه هزینه نهایی محصول برای مشتری ارزان‌تر تمام می‌شود. 

 

ورق سیاه در ابعاد مختلف تولید می شود.
ورق سیاه در ابعاد مختلف تولید می شود.


 هزینه‌های جانبی انبارداری در کارخانه‌ها و فروشگاه‌های آهن مختلف تفاوت دارد. مثلا خرید از شرکت‌هایی که انبار اختصاصی در اختیار دارند یا هزینه‌های خدمات بارگیری و ارسال آن‌ها کمتر است، برای مشتری به‌صرفه‌تر خواهد بود. تغییر در عرضه و تقاضا در یک منطقه خاص ممکن است باعث تفاوت قیمت محصول در آن منطقه در یک مدت زمان محدود شود. 

معمولا شرکت‌هایی که اعتبار، سابقه و شهرت خوبی در بازار دارند، کیفیت خدمات بهتری ارائه می‌دهند و بالطبع این کیفیت و اطمینان خاطر هزینه‌های متفاوتی هم برای مشتری به همراه دارد. مثلا بعضی از شرکت‌ها امکان سفارشی‌سازی در ابعاد دلخواه، پشتیبانی فعال، مشاوره و تضمین کیفیت کالا را برای مشتری خود فراهم می‌کنند که این موارد بر قیمت محصول موثر است. 

حاشیه سود شرکت از فروش یکی دیگر از موارد مهمی ‌است که بر قیمت نهایی تاثیر می‌گذارد. برخی از شرکت‌ها حاشیه سود خود را در سفارش‌های عمده و یا در صورت تکرار سفارش از یک مشتری کاهش می‌دهند که این موضوع برای مشتریان عمده و وفادار به شرکت مشوق خوبی برای خرید است. 

ورق سیاه چه کاربردی دارد؟

این محصول به دلیل استحکام و مقاومت بالا یکی از متریال‌های مهم در صنایع مختلف به شمار می‌رود. کاربرد این محصول در صنعت ساختمان‌سازی شناخته شده‌تر است، اما نباید از کاربرد ورق سیاه در سایر صنایع غافل شد. ورق استفاده شده در صنعت ساختمان سازی دارای درصد کربن پایین‌تر (ورق سیاه ST37) و در نتیجه مقاومت و سختی کمتر است. 

برای استفاده از این محصول در سایر صنایع نیاز به سختی و مقاومت بالاتر (گرید ST52) است تا قابل استفاده در صنایع مختلف باشد. صنعت خودروسازی از این محصول برای ساخت بدنه خودرو و صنعت نفت و گاز از آن برای ساخت لوله‌های انتقال و مخازن نفت و گاز استفاده می‌کند. علاوه‌بر این صنایع، ورق سیاه در صنایع دفاعی، نظامی، فضایی، دریایی و الکترونیکی، پتروشیمی ‌و حتی صنعت ظروف غذایی هم موارد استفاده متنوعی دارد.

 

ورق آهن به عنوان مواد اولیه در صنایع مختلفی کاربرد دارد.
ورق آهن به عنوان مواد اولیه در صنایع مختلفی کاربرد دارد.

 

ورق سیاه عمدتاً به‌صورت مستقیم استفاده نمی‌شود و بیشتر به‌عنوان مواد اولیه برای ساخت محصولات و تجهیزات مختلف در صنایع و کارخانه‌ها مورداستفاده قرار می‌گیرد. تجهیزات صنعتی، گارد ریل، تانکر و مخازن نفتی، رینگ چرخ در صنعت خودروسازی و... ازجمله کاربردهای رایج این محصول در صنایع مختلف هستند.

راهنمای خرید ورق آهن

مهم‌ترین نکته‌ای که در هنگام خرید باید به آن توجه شود، تناسب میان نوع ورق سیاه و کاربرد آن است. در غیر این صورت، استحکام موردنیاز را ارائه نمی‌دهد و می‌تواند موجب خسارت یا پایین آمدن کیفیت محصول نهایی شود. شما می‌توانید ورق گرم را در انواع رول (کلاف) یا فابریک (پلیت یا برش خورده) خریداری کنید. رول‌ها معمولاً در عرض‌های 1 تا 2 متر به بازار عرضه می‌شوند. ورق سیاه فابریک دارای ضخامت بالای 15 میلی‌متر است و در ابعاد 1*2، 1.25*2.5، 1*6، 2*6 و... تولید می‌شود.

ورق سیاه را می‌توانید به‌صورت مستقیم و بدون واسطه از کارخانه خریداری کنید؛ اما برای خرید از کارخانه لازم است حجم خرید شما حداقل 20-24 تن و برابر ظرفیت یک تریلی باشد. همچنین بسیاری از کارخانه‌ها فروش مستقیم ندارند و محصولات خود را تنها از طریق تأمین‌کنندگان و فروشندگان اصلی به بازار عرضه می‌کنند. بنابراین، بهره‌گیری از خدمات فروشگاه‌های معتبر و خرید آنلاین بدون صرف هزینه و زمان اضافه می‌تواند بهترین روش خرید برای بسیاری از خریداران باشد. آهن آنلاین، یکی از مراجعی است که امکان خرید آنلاین ورق آهن سیاه از محصولات انواع کارخانه‌ها و با کاربردها و سایزهای متنوع را فراهم کرده است. 

نحوه خرید ورق سیاه از آهن آنلاین

آهن آنلاین، امکان خرید ورق سیاه انواع کارخانه‌ها را برای مشتریان فراهم کرده است. در جداول ارائه شده در سایت می‌توانید قیمت محصولات مورد نظرتان را چک کنید و بعد از انتخاب ورق مناسب، با کارشناسان تماس بگیرید. آن‌ها راهنمایی‌های لازم را به شما ارائه می‌دهند، فاکتور سفارش را برایتان ثبت می‌کنند و بعد از پرداخت و نهایی شدن سفارش، محصولات مورد نظر به آدرس تعیین شده ارسال خواهد شد. 

خرید از آهن آنلاین بسیار ساده است.برای انتخاب ورق سیاه مناسب می‌توانید با شماره 02154712 تماس حاصل فرمایید و از مشاوره کارشناسان آهن آنلاین استفاده کنید و از کیفیت محصول و قیمت‌های به‌روز مطمئن باشید.  همچنین بعد از انتخاب محصول مورد نظر خود امکان ثبت سفارش وجود دارد و با تکمیل سفارش، همکاران آهن آنلاین محموله را به سرعت به آدرس مورد نظر شما ارسال خواهند کرد.

قیمت ورق سیاه
... بیشتر

سوالات متداول

آیا امکان برش ورق سیاه در طول های مختلف وجود دارد؟

بله، در رول‌های ورق سیاه، می‌توان ورق را در طول بهینه و طبق سفارش مشتری برش داد.

آیا قیمت ورق سیاه در سایت آهن آنلاین قیمت تمام‌شده است؟

بله، تمامی قیمت های اعلام شده در سایت، نهایی می‌باشد. همچنین باید در نظر داشت هزینه‌های حمل و نقل، بنگاه‌داری، بارگیری و خدمات به صورت جداگانه محاسبه و دریافت می گردد.

آیا ورق سیاه یا ضخامت زیر 2 میلیمتر در بازار موجود است؟

بله، برخی کارخانه‌های تولیدکننده ورق سیاه در ایران شامل فولاد مبارکه، نورد لوله اهواز و فولاد گیلان امکان تولید ورق های با ضخامت زیر 2 میلیمتر را دارا هستند اما با توجه به اینکه ضخامت های مذکور همچون: 1.8، 1.5، 1.2 میلیمتر کاربردی نیستند، تولید آن ها برای کارخانه ها صرفه اقتصادی ندارد.

آیا تمامی برندهای ورق سیاه و آجدار در سبد فروش آهن آنلاین وجود دارد؟

بله، تمامی برندهای موجود در بازار در کالاهای آهن آنلاین وجود دارد. از برندهای مطرح موجود ورق سیاه در بازار داخلی می‌توان کارخانه‌های فولاد مبارکه اصفهان، فولاد اکسین خوزستان، فولاد کاویان، نورد لوله اهواز، قطعات خودرو و فولاد گیلان را نام برد.

ساعت کاری امروز ما به پایان رسیده است.
استعلام قیمت ثبت کنید تا در اولین فرصت با شما تماس بگیریم.
درخواست استعلام قیمت
فیلتر نتایج x