آهن آنلاین
فیلترها
محاسبه وزن

قیمت ورق سیاه

قیمت ورق سیاه 2

| آخرین بروزرسانی : امروز
سایز برند حالت محل تحویل قیمت (ریال)
1000
فولاد مبارکه
رول
کارخانه
346,790
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : 0
1250
فولاد مبارکه
رول
کارخانه
337,620
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : 0

قیمت ورق سیاه 3

| آخرین بروزرسانی : امروز
سایز برند حالت محل تحویل قیمت (ریال)
1000
فولاد مبارکه
رول
کارخانه
337,620
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : 0
1250
فولاد مبارکه
رول
کارخانه
322,020
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : +0.3%
1500
فولاد مبارکه
رول
کارخانه
315,600
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : 0
1500
فولاد مبارکه
رول
بنگاه تهران
321,110
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : -0.6%
2500*1250
فولاد مبارکه
برش خورده
بنگاه تهران
328,900
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : +0.3%
6000*1500
فولاد مبارکه
برش خورده
بنگاه تهران
321,110
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : -0.6%

قیمت ورق سیاه 4

| آخرین بروزرسانی : امروز
سایز برند حالت محل تحویل قیمت (ریال)
1000
فولاد مبارکه
رول
کارخانه
342,210
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : 0
1250
فولاد مبارکه
رول
کارخانه
316,520
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : 0
1500
فولاد مبارکه
رول
کارخانه
322,940
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : 0
1500
فولاد مبارکه
رول
بنگاه تهران
326,150
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : -1.4%
1000*2000
فولاد مبارکه
برش خورده
بنگاه تهران
340,370
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : -2.6%
6000*1500
فولاد مبارکه
برش خورده
بنگاه تهران
326,150
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : -1.4%

قیمت ورق سیاه 5

| آخرین بروزرسانی : امروز
سایز برند حالت محل تحویل قیمت (ریال)
1000
فولاد مبارکه
رول
کارخانه
342,210
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : 0
1500
فولاد مبارکه
رول
کارخانه
321,110
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : 0
1500
فولاد مبارکه
رول
بنگاه تهران
322,940
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : -1.8%

قیمت ورق سیاه 6

| آخرین بروزرسانی : امروز
سایز برند حالت محل تحویل قیمت (ریال)
1000
فولاد مبارکه
رول
کارخانه
332,670
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : -1.5%
1000
فولاد مبارکه
رول
بنگاه تهران
340,370
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : -1.3%
1250
فولاد مبارکه
رول
کارخانه
316,520
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : 0
1500
فولاد مبارکه
رول
کارخانه
313,770
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : -2.6%

قیمت ورق سیاه 8

| آخرین بروزرسانی : امروز
سایز برند حالت محل تحویل قیمت (ریال)
12000*2000
اکسین اهواز
فابريك
کارخانه
396,790
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : 0
1500
فولاد مبارکه
رول
کارخانه
304,590
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : -2.9%
1500
فولاد مبارکه
رول
بنگاه تهران
321,110
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : -0.3%
6000*2000
اکسین اهواز
فابريك
کارخانه
396,790
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : 0

قیمت ورق سیاه 10

| آخرین بروزرسانی : امروز
سایز برند حالت محل تحویل قیمت (ریال)
6000*1200
قطعات
شیت
کارخانه
302,300
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : +0.3%
6000*1000
گیلان
شیت
بنگاه تهران
297,710
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : -1.5%
6000*1200
قطعات
شیت
بنگاه تهران
302,300
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : +0.3%
1500
فولاد مبارکه
رول
کارخانه
304,590
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : -2.9%
1500
فولاد مبارکه
رول
بنگاه تهران
321,110
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : -0.3%
6000*2000
اکسین اهواز
فابريك
کارخانه
354,130
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : 0

قیمت ورق سیاه 12

| آخرین بروزرسانی : امروز
سایز برند حالت محل تحویل قیمت (ریال)
6000*1200
قطعات
شیت
کارخانه
302,300
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : +0.3%
12000*2000
اکسین اهواز
فابريك
کارخانه
354,130
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : 0
6000*1200
قطعات
شیت
بنگاه تهران
302,300
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : +0.3%
1500
فولاد مبارکه
رول
کارخانه
304,590
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : -2.9%
1500
فولاد مبارکه
رول
بنگاه تهران
321,110
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : -0.3%
6000*2000
اکسین اهواز
فابريك
کارخانه
354,130
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : 0

قیمت ورق سیاه 15

| آخرین بروزرسانی : امروز
سایز برند حالت محل تحویل قیمت (ریال)
6000*1200
قطعات
شیت
بنگاه تهران
302,300
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : +0.3%
6000*1200
قطعات
شیت
کارخانه
302,300
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : +0.3%
1500
فولاد مبارکه
رول
کارخانه
304,590
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : -2.9%
12000*2000
اکسین اهواز
فابريك
کارخانه
354,130
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : 0
6000*2000
اکسین اهواز
فابريك
کارخانه
354,130
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : 0

قیمت ورق سیاه 20

| آخرین بروزرسانی : امروز
سایز برند حالت محل تحویل قیمت (ریال)
12000*2000
اکسین اهواز
فابريك
کارخانه
288,080
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : 0
6000*1250
کاویان
فابريك
کارخانه
270,190
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : 0
6000*1500
کاویان
فابريك
کارخانه
288,080
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : -0.9%
6000*2000
اکسین اهواز
فابريك
کارخانه
288,080
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : 0

قیمت ورق سیاه 25

| آخرین بروزرسانی : امروز
سایز برند حالت محل تحویل قیمت (ریال)
12000*2000
اکسین اهواز
فابريك
کارخانه
288,080
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : 0
6000*1250
کاویان
فابريك
کارخانه
270,190
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : 0
6000*1500
کاویان
فابريك
کارخانه
288,080
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : -0.9%
6000*2000
اکسین اهواز
فابريك
کارخانه
288,080
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : 0

قیمت ورق سیاه 30

| آخرین بروزرسانی : امروز
سایز برند حالت محل تحویل قیمت (ریال)
6000*1250
کاویان
فابريك
کارخانه
270,190
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : 0
6000*1500
کاویان
فابريك
کارخانه
288,080
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : -0.9%
6000*2000
اکسین اهواز
فابريك
کارخانه
293,120
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : 0

قیمت ورق سیاه 35

| آخرین بروزرسانی : امروز
سایز برند حالت محل تحویل قیمت (ریال)
12000*2000
اکسین اهواز
فابريك
کارخانه
309,180
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : 0
6000*1250
کاویان
فابريك
کارخانه
270,190
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : 0
6000*1500
کاویان
فابريك
کارخانه
288,080
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : -0.9%
6000*2000
اکسین اهواز
فابريك
کارخانه
309,180
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : 0

قیمت ورق سیاه 40

| آخرین بروزرسانی : امروز
سایز برند حالت محل تحویل قیمت (ریال)
12000*2000
اکسین اهواز
فابريك
کارخانه
311,930
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : 0
6000*1250
کاویان
فابريك
کارخانه
270,190
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : 0
6000*1500
کاویان
فابريك
کارخانه
288,080
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : -0.9%
6000*2000
اکسین اهواز
فابريك
کارخانه
311,930
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : 0

قیمت ورق سیاه 45

| آخرین بروزرسانی : امروز
سایز برند حالت محل تحویل قیمت (ریال)
6000*2000
اکسین اهواز
فابريك
کارخانه
311,930
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : 0

قیمت ورق سیاه 50

| آخرین بروزرسانی : امروز
سایز برند حالت محل تحویل قیمت (ریال)
12000*2000
اکسین اهواز
فابريك
کارخانه
307,340
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : 0
6000*2000
اکسین اهواز
فابريك
کارخانه
401,840
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : 0

قیمت ورق سیاه 60

| آخرین بروزرسانی : امروز
سایز برند حالت محل تحویل قیمت (ریال)
6000*2000
اکسین اهواز
فابريك
کارخانه
316,980
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : 0

قیمت ورق سیاه 70

| آخرین بروزرسانی : امروز
سایز برند حالت محل تحویل قیمت (ریال)
6000*2000
اکسین اهواز
فابريك
کارخانه
305,970
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : 0

قیمت ورق سیاه 80

| آخرین بروزرسانی : امروز
سایز برند حالت محل تحویل قیمت (ریال)
6000*2000
اکسین اهواز
فابريك
کارخانه
305,970
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : 0

قیمت ورق سیاه

قیمت ورق سیاه 2

| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز برند حالت محل تحویل قیمت (ریال)
1000*2000
فولاد مبارکه
برش خورده
بنگاه تهران
354,130
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : 0
1250*2500
فولاد مبارکه
برش خورده
بنگاه تهران
344,960
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : 0

قیمت ورق سیاه 3

| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز برند حالت محل تحویل قیمت (ریال)
1250
فولاد مبارکه
رول
بنگاه تهران
328,900
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : 0
1000*2000
فولاد مبارکه
برش خورده
بنگاه تهران
344,960
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : 0

قیمت ورق سیاه 4

| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز برند حالت محل تحویل قیمت (ریال)
1250*2500
فولاد مبارکه
برش خورده
بنگاه تهران
323,860
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : 0
1500*3000
فولاد مبارکه
برش خورده
بنگاه تهران
330,740
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : 0

قیمت ورق سیاه 5

| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز برند حالت محل تحویل قیمت (ریال)
1000
فولاد مبارکه
رول
بنگاه تهران
349,550
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : 0
6000*1500
فولاد مبارکه
برش خورده
بنگاه تهران
322,940
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : -1.8%
6000*1500
فولاد مبارکه
فابريك
بنگاه تهران
338,540
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : 0

قیمت ورق سیاه 6

| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز برند حالت محل تحویل قیمت (ریال)
1000*2000
گیلان
شيت
بنگاه تهران
302,480
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : 0
1250*2500
گیلان
شيت
بنگاه تهران
330,920
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : 0
6000*1000
گیلان
برش خورده
بنگاه تهران
302,300
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : 0
6000*1250
گیلان
شيت
بنگاه تهران
330,920
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : 0
6000*1500
فولاد مبارکه
برش خورده
بنگاه تهران
321,110
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : -0.3%
6000*1500
فولاد مبارکه
فابريك
بنگاه تهران
333,490
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : 0

قیمت ورق سیاه 8

| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز برند حالت محل تحویل قیمت (ریال)
2000*6000
اکسین اهواز
فابريك
بنگاه تهران
406,430
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : 0
6000*1250
گیلان
شيت
بنگاه تهران
305,970
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : 0
6000*1500
فولاد مبارکه
فابريك
بنگاه تهران
333,490
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : 0
6000*1500
فولاد مبارکه
برش خورده
بنگاه تهران
321,110
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : -0.3%

قیمت ورق سیاه 10

| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز برند حالت محل تحویل قیمت (ریال)
1000
گیلان
رول
کارخانه
312,850
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : 0
12000*2000
اکسین اهواز
فابريك
بنگاه تهران
364,680
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : 0
6000*1250
گیلان
شیت
بنگاه تهران
302,300
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : 0
6000*1500
فولاد مبارکه
برش خورده
بنگاه تهران
321,110
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : -0.3%
6000*1500
فولاد مبارکه
فابريك
بنگاه تهران
333,490
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : 0
6000*2000
اکسین اهواز
فابريك
بنگاه تهران
364,680
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : 0

قیمت ورق سیاه 12

| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز برند حالت محل تحویل قیمت (ریال)
1000
گیلان
رول
کارخانه
280,740
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : 0
12000*2000
اکسین اهواز
فابريك
بنگاه تهران
356,430
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : 0
6000*1500
فولاد مبارکه
برش خورده
بنگاه تهران
321,110
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : -0.3%
6000*1500
فولاد مبارکه
فابريك
بنگاه تهران
333,490
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : 0
6000*2000
اکسین اهواز
فابريك
بنگاه تهران
356,430
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : 0

قیمت ورق سیاه 15

| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز برند حالت محل تحویل قیمت (ریال)
6000*1000
نورد اصفهان
فابریک
کارخانه
295,880
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : 0
1000
گیلان
رول
کارخانه
280,740
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : 0
6000*1250
گیلان
شیت
بنگاه تهران
302,300
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : 0
6000*1000
نورد اصفهان
فابریک
بنگاه تهران
296,790
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : 0
1250
گیلان
رول
کارخانه
310,560
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : 0
6000*1250
کاویان
فابريك
کارخانه
302,760
آخرین بروز رسانی : 1402/3/6
نوسانات : 0
6000*1250
کاویان
فابريك
بنگاه تهران
311,930
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : 0
6000*1500
کاویان
فابريك
کارخانه
321,560
آخرین بروز رسانی : 1402/3/6
نوسانات : 0
6000*1500
فولاد مبارکه
فابريك
بنگاه تهران
333,490
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : 0
6000*1500
کاویان
فابريك
بنگاه تهران
287,160
آخرین بروز رسانی : 1402/3/8
نوسانات : 0
6000*1500
فولاد مبارکه
برش خورده
بنگاه تهران
321,110
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : -0.3%
6000*2000
اکسین اهواز
فابريك
بنگاه تهران
373,400
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : 0

قیمت ورق سیاه 20

| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز برند حالت محل تحویل قیمت (ریال)
6000*1250
خرم آباد
فابریک
بنگاه تهران
280,740
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : 0
6000*1250
فولاد درخشان
فابریک
بنگاه تهران
257,800
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : 0
6000*1000
نورد اصفهان
فابریک
کارخانه
255,970
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : 0
6000*1000
نورد اصفهان
فابریک
بنگاه تهران
259,640
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : 0
6000*1250
کاویان
فابريك
بنگاه تهران
277,070
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : 0
6000*1500
کاویان
فابريك
بنگاه تهران
298,630
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : 0
6000*2000
اکسین اهواز
فابريك
بنگاه تهران
294,960
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : 0

قیمت ورق سیاه 25

| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز برند حالت محل تحویل قیمت (ریال)
6000*1250
فولاد درخشان
فابریک
بنگاه تهران
257,800
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : 0
6000*1250
خرم آباد
فابریک
بنگاه تهران
280,740
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : 0
6000*1000
نورد اصفهان
فابریک
بنگاه تهران
259,640
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : 0
6000*1000
نورد اصفهان
فابریک
کارخانه
255,970
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : 0
12000*2000
اکسین اهواز
فابريك
بنگاه تهران
294,960
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : 0
6000*1250
کاویان
فابريك
بنگاه تهران
277,070
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : 0
6000*1500
کاویان
فابريك
بنگاه تهران
298,630
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : 0
6000*2000
اکسین اهواز
فابريك
بنگاه تهران
294,960
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : 0

قیمت ورق سیاه 30

| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز برند حالت محل تحویل قیمت (ریال)
6000*1000
نورد اصفهان
فابریک
بنگاه تهران
259,640
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : 0
6000*1250
خرم آباد
فابریک
بنگاه تهران
280,740
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : 0
6000*1000
نورد اصفهان
فابریک
کارخانه
255,970
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : 0
6000*1250
کاویان
فابريك
بنگاه تهران
277,070
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : 0
6000*1500
کاویان
فابريك
بنگاه تهران
298,630
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : 0
6000*2000
اکسین اهواز
فابريك
بنگاه تهران
297,710
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : 0

قیمت ورق سیاه 35

| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز برند حالت محل تحویل قیمت (ریال)
6000*1250
کاویان
فابريك
بنگاه تهران
277,070
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : 0
6000*1500
کاویان
فابريك
بنگاه تهران
298,720
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : 0
6000*2000
اکسین اهواز
فابريك
بنگاه تهران
311,930
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : 0

قیمت ورق سیاه 40

| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز برند حالت محل تحویل قیمت (ریال)
6000*1250
کاویان
فابريك
بنگاه تهران
277,160
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : 0
6000*1500
کاویان
فابريك
بنگاه تهران
298,720
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : 0
6000*2000
اکسین اهواز
فابريك
بنگاه تهران
326,150
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : 0

قیمت ورق سیاه 45

| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز برند حالت محل تحویل قیمت (ریال)
6000*2000
اکسین اهواز
فابريك
بنگاه تهران
326,150
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : 0

قیمت ورق سیاه 50

| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز برند حالت محل تحویل قیمت (ریال)
12000*2000
اکسین اهواز
فابريك
بنگاه تهران
340,370
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : 0

قیمت ورق سیاه 60

| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز برند حالت محل تحویل قیمت (ریال)
6000*2000
اکسین اهواز
فابريك
بنگاه تهران
340,370
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : 0

قیمت ورق سیاه 70

| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز برند حالت محل تحویل قیمت (ریال)
6000*2000
اکسین اهواز
فابريك
بنگاه تهران
356,520
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : 0

قیمت ورق سیاه 80

| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز برند حالت محل تحویل قیمت (ریال)
6000*2000
اکسین اهواز
فابريك
بنگاه تهران
309,270
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : 0
دریافت مشاوره از کارشناسان واحد ورق سیاه
کارشناسان واحد ورق سیاه
المیرا میراعظمی
المیرا میراعظمی (مدیر تیم ورق سیاه)
پونه صباغیان
پونه صباغیان (کارشناس فروش ورق سیاه)
نگار مهرآئین
نگار مهرآئین (سرپرست فروش ورق گرم)
سلجوق مستغنی
سلجوق مستغنی (کارشناس خرید ورق سیاه)
مسعود ارجمند
مسعود ارجمند (کارشناس خرید ورق سیاه)

قیمت ورق سیاه

در دنیای صنعت و ساختمانی، ورق‌های سیاه به عنوان یکی از مهمترین و پرکاربردترین محصولات فلزی محسوب می‌شوند. این ورق‌ها به دلیل ویژگی‌های منحصر به فرد خود، مانند استحکام بالا، قابلیت انعطاف پذیری، سهولت در برش و خم کردن، مقاومت در برابر خوردگی و زنگ زدگی، مورد استفاده قرار می‌گیرند.

اما با گسترش صنایع و رشد سریع تولیدات، قیمت ورق سیاه نیز افزایش یافته است. این موضوع ممکن است برای خریداران و کاربران این محصول، مسأله‌ای چالش برانگیز و پرهزینه باشد. بنابراین، در این مقاله به معرفی انواع ورق‌های سیاه و نحوه تعیین قیمت آن‌ها پرداخته و راهکارهایی برای صرفه جویی در هزینه‌های خرید و استفاده از این محصول ارائه خواهیم داد. با پوشش دادن به جزئیات و اطلاعات مفید در این مقاله، امیدواریم که به علاقه‌مندان صنعت و ساختمان، کاربران و خریداران ورق سیاه، کمک کنیم تا با دانش بیشتری در مورد این محصول، قادر به انتخاب بهتر و هوشمندانه‌تری از ورق سیاه خود باشند. 

ورق سیاه، محصولی تولید شده از فرآیند نورد گرم، تحت عملیاتی فشاری در دمایی بالاتر از 900 درجه است که تحت این فشار، در ضخامت‌های 1 تا 100 میلی‌متر ایجاد می‌شود. در واقع تختال با دو آلیاژ st37 و st52 را پس از حرارت شدید، از غلتک‌های بزرگی عبور داده و به این ترتیب علاوه بر کاهش ضخامت ورق، مقاومت و انعطاف‌پذیری آن را زیاد می‌کنند. قیمت ورق سیاه، بسته به جنس و آلیاژ مواد اولیه و نیز میزان رعایت استانداردها در ساخت آن، بستگی دارد. این محصول برای ساخت پروفیل، مخازن و گاردریل، تابلوهای ترافیکی و در صنایعی مثل خودروسازی و کشتی‌سازی، به‌کار می‌رود. جالب است بدانید که حتی بعضی از افراد برای سرمایه‌گذاری از این محصول استفاده می‌کنند و از نوسان‌های قیمت روز، سود به دست می‌آورند.

قیمت روز ورق سیاه به چه عواملی بستگی دارد؟

می‌توان گفت قیمت تمام محصولات فولادی و آهن‌آلات از عوامل مشابهی تأثیر می‌پذیرد. در ادامه به مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر قیمت روز ورق سیاه اشاره می‌کنیم.

این عوامل، در زمان‌های مختلف تغییرات غیرقابل پیش‌بینی دارند. گاهی اوقات حتی عاملی باعث تغییر قیمت انواع ورق آهن می‌شود که در لیست بالا قرار ندارد و به‌صورت غیرمنتظره رخ می‌دهد. به‌همین‌دلیل، امکان پیش‌بینی دقیق قیمت این محصول وجود ندارد.

 

ورق سیاه در ساخت و ساز کاربرد بسیاری دارد.
ورق سیاه در ساخت و ساز کاربرد بسیاری دارد.

 

قیمت پلیت

یکی از مقاطع فولادی پرمصرف در بازار، پلیت یا ورق سیاه است که در سایزها و ضخامت‌های مختلف توسط کارخانه‌های فولادی تولید و از مبادی مختلف، به فروش می‌رسد. قیمت پلیت، باتوجه به کاربرد آن در صنایع مختلف علی‌الخصوص صنایع خودروسازی، تولید لوازم خانگی و… برای فعالین در این حوزه‌ها اهمیت بسیار بالایی دارد. این مقاطع از طریق نورد گرم و با تحمل درجه حرارت 1280، به‌صورت رول و شیت تولید می‌شوند و ضخامت‌های مختلفی دارند.

قیمت ورق آهن 1 میل

ورق آهن 1 میل، از محصولات فولادی پرمصرف در صنایع می باشد که توسط کارخانه های فولادی معتبری همچون فولاد مبارکه اصفهان تولید می شود. قیمت ورق آهن 1 میل وابستگی مستقیمی به کارخانه سازنده و ابعاد آن دارد. از این محصول در صنایعی همچون: ساخت تانکر، ساختمان سازی، خودروسازی، سوله سازی و... استفاده می شود، پس اطلاع از قیمت روز ورق آهن 1 میل، برای پیمانکاران و فعالین صنایع اهمیت بالایی دارد. ورق آهن با ضخامت 1 میلیمتر، یکی از پرمصرف‌ترین محصولات فولادی است که در صنایع مختلفی مانند صنعت تانکرسازی، ساختمان‌سازی، خودروسازی، سوله‌سازی و غیره به کار می‌رود.  قیمت ورق آهن 1 میلیمتر، به صورت مستقیم به کارخانه سازنده و ابعاد مورد نظر بستگی دارد و بنابراین، اطلاع از قیمت روز این محصول برای پیمانکاران و فعالین صنایع بسیار مهم است. به همین دلیل، آگاهی از قیمت ورق آهن 1 میلیمتر، به عنوان یکی از مصرف‌کنندگان این محصول، بسیار حائز اهمیت است. علاوه بر این، قیمت ورق آهن 1 میلیمتر، تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار می‌گیرد. برخی از این عوامل شامل قیمت فولاد خام، نرخ ارز، هزینه تولید، تقاضا و عرضه در بازار و... هستند. بنابراین، در هر زمان، قیمت ورق آهن 1 میلیمتر ممکن است تغییر کند و برای کسب موفقیت در بازار، لازم است به روز باشید و قیمت روز را به خوبی درک کنید. شما همچنین می‌توانید از طریق اینترنت و سایت‌های مربوطه، به دنبال قیمت روز ورق آهن 1 میلیمتر باشید و در صورت نیاز، با کارشناسان صنعت و فروش، در مورد خرید و فروش این محصول مشورت کنید.

قیمت ورق سیاه 1.5، 2 و 3 میل

ورق‌های سیاه ۱.۵، ۲ و ۳ میل، معمولا به‌شکل رول شده تولید و عرضه می‌شوند. قیمت دقیق این محصولات به وزن و نوسان‌های روزانه قیمت فولاد بستگی دارد.

قیمت ورق سیاه به دلیل تقاضای بالایی که دارد تأثیر مستقیمی بر بازار فولاد می‌گذارد. این تاثیرگذاری به این دلیل است که:

ورق سیاه به دلیل تولید از طریق فرآیند نورد گرم، قیمت پایین‌تری نسبت به انواع مشابه خود دارد. همین موضوع باعث می‌شود ورق سیاه برای تولید دستگاه‌هایی با ابعاد بالا انتخاب مناسبی باشد و تقاضا بالایی در بازار فولاد داشته باشد و قیمت این ورق از اهمیت بالایی برخوردار باشد.

کارخانه‌های فولاد مبارکه، فولاد اکسین، ورق کاویان، نورد لوله اهواز، گیلان، قطعات و روس مهمترین تولید کنندگان این محصول به حساب می‌آیند و قیمت ورق سیاه تولیدی توسط این کارخانه‌ها را در جدول زیر مشاهده می‌کنید.

ورق سیاه به صورت رول و یا شیت‌های برش خورده تولید می‌شود و در اندازه‌های 6*1.5، 6*2، 12*2، 2*1 و 2.5*1.25 در بازار موجود است.

این ورق‌ها با ضخامتی بین 1.8 تا 100 میلیمتر عرضه می‌شود که پر استفاده‌ترین  آنها را شاید بتوان ورق سیاه 2 میل دانست.

قیمت ورق آهن 10 میل

با توجه به اینکه ورق ۱۰ میل از مهمترین اندازه‌های ورق سیاه در صنایع ساخت و تولید آهن‌آلات است، شرکت فولاد مبارکه اصفهان توانسته است سایزهای مختلف بازار را تأمین کند. ورق سیاه ۱۰ میل اصفهان، یکی از پرمصرف‌ترین سایزهای ورق سیاه است که به دلیل کم‌بودن ضخامت آن، طرفداران خاص خود را دارد. طول و عرض ورق سیاه ۱۰ میل مبارکه ۱.۵ در ۶ متر است که برای مصارف مختلف، برش و تراش داده می‌شود و بسته به نیاز، ورق‌های مختلف در اندازه‌های مختلف برش داده می‌شوند. وزن هر شیت از ورق سیاه ۱۰ میل با طول و عرض ۱.۵ در ۶ تقریبا ۷۰۷ کیلوگرم است. علاوه بر ورق ۱۰ میل، ورق‌های ۸ میل و ۱۲ میل نیز از سایزهای پرمصرف در صنایع ورق سیاه هستند که برای اخذ قیمت ورق‌های ۸ میل و ۱۰ میل می‌توانید به جدول قیمت ورق سیاه مراجعه کنید.

قیمت ورق ST37

ورق st37، که با نام ورق سیاه نیز دربازار شناخته می شود، در صنایع مختلفی مانند ساختمان‌سازی، احداث سوله و خودروسازی مورد استفاده قرار می‌گیرد. قیمت روز ورق اس تی 37 براساس برند تولیدی آن و میزان کربن به‌کاررفته در تولید این محصول محاسبه می‌شود. این محصول وزن کمی دارد و به‌همین‌علت، در ساختمان‌سازی برای کاهش وزن سازه و استحکام آن به کار برده می شود، پس اطلاع از قیمت ورق st37 مورد توجه پیمانکاران و ساختمان سازان زیادی است.

قیمت انواع ورق سیاه

انواع ورق سیاه را می‌توان به دو دسته رول شده و فابریک تقسیم‌بندی کرد. ورق‌های رول شده که با نام‌هایی مثل کویل یا کلاف هم شناخته می‌شوند، بین ۱.۵ تا ۱۵ میلی‌متر ضخامت دارند و عرض آن‌ها نیز بین ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ میلی‌متر است. هرچقدر عرض و ضخامت محصول بیشتر باشد، قیمت کویل بالاتر می‌رود.

ورق سیاه فابریک با نام شیت هم شناخته می‌شود؛ این محصول در ابعاد مختلفی تولید می‌شود. عرض ورق‌های تولیدی بین ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ میلی‌متر و طول آن‌ها بین ۲۰۰۰ تا ۱۲ هزار میلی‌متر است. ضخامت ورق‌های فابریک بیشتر از ۱۵ میلیمتر است و قیمت آن‌ها با توجه به وزن و ابعادی که دارند، تعیین می‌شود. قیمت انواع ورق سیاه را در لیست زیر می توانید مشاهده کنید:

 

ورق سیاه تولیدی در کارخانه به تصویر کشیده شده است.
ورق سیاه تولیدی در کارخانه به تصویر کشیده شده است.

 

طبق نظر کارشناسان آهن آنلاین:

قیمت ورق سیاه، در اکثر اوقات براساس گرید آن تعیین می‌شود؛ مواد اولیه این محصول در دمای 1100 درجه سانتی‌گراد ذوب می‌شود و در همین مرحله با تغییر آلیاژهای به کار رفته می‌توان گریدهای مختلفی از ورق سیاه درست کرد. از آنجا که این محصول جزو کالاهای پرتقاضا در بازارآهن محسوب می‌شود، قیمت روز ورق سیاه غیرقابل پیش‌بینی بوده و توصیه می‌گردد قبل از ثبت خرید آن قیمت ورق سیاه امروز را استعلام بگیرید تا در معاملات خود متضرر نشوید.“

نحوه خرید ورق سیاه از آهن آنلاین

آهن آنلاین، امکان خرید ورق سیاه انواع کارخانه‌ها را برای مشتریان فراهم کرده است. در جداول ارائه شده در سایت می‌توانید قیمت محصولات مورد نظرتان را چک کنید و بعد از انتخاب ورق مناسب، با کارشناسان تماس بگیرید. آن‌ها راهنمایی‌های لازم را به شما ارائه می‌دهند، فاکتور سفارش را برایتان ثبت می‌کنند و بعد از پرداخت و نهایی شدن سفارش، محصولات مورد نظر به آدرس تعیین شده ارسال خواهد شد. 

برای انتخاب ورق سیاه مناسب می‌توانید با شماره 02154712 تماس حاصل فرمایید و از مشاوره کارشناسان آهن آنلاین استفاده کنید؛ همچنین بعد از انتخاب محصول مورد نظر خود امکان ثبت سفارش وجود دارد و با تکمیل سفارش، همکاران آهن آنلاین محموله را به سرعت به آدرس مورد نظر شما ارسال خواهند کرد.

سخن پایانی

در نتیجه، می‌توان گفت که ورق‌های سیاه به دلیل ویژگی‌های فوق العاده‌ی خود، همواره در صنعت و ساختمان‌سازی بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرند. این ورق‌ها، با توجه به نوع و ضخامت مورد نیاز، قیمت‌های مختلفی دارند که در این مقاله به توضیح و معرفی آن‌ها پرداختیم. علاوه بر این، با بررسی نکاتی مهم مانند انواع ورق سیاه، فرایند تولید، و تعیین قیمت، توانستیم به خریداران و کاربران این محصول کمک کنیم تا با دانش بیشتر، بهترین گزینه را انتخاب کنند و صرفه جویی در هزینه‌های خود داشته باشند. بنابراین، اگر شما هم به دنبال اطلاعات بیشتر در مورد قیمت ورق سیاه هستید، این مقاله می‌تواند به شما کمک کند. در پایان، به شما توصیه می‌کنیم که در صورتی که سوالی درباره این موضوع دارید، آن را در کامنت‌ها مطرح کنید تا بتوانیم به آن پاسخ دهیم.

سوالات متداول

آیا قیمت اعلامی در سایت تمام شده می باشد؟ 

بله، تمامی قیمت های اعلام شده در سایت، نهایی می‌باشد. همچنین باید در نظر داشت هزینه‌های حمل و نقل، بنگاه‌داری، بارگیری و خدمات به صورت جداگانه محاسبه و دریافت می گردد.

آیا امکان برش ورق سیاه و آجدار در طول های مختلف وجود دارد؟

بله، در رول‌های ورق سیاه و آجدار، می‌توان ورق را در طول بهینه و طبق سفارش مشتری برش داد.

آیا تمامی برندهای ورق سیاه و آجدار در سبد فروش آهن آنلاین وجود دارد؟

بله، تمامی برندهای موجود در بازار ورق سیاه و آجدار در سبد کالای آهن آنلاین وجود دارد. از برندهای مطرح موجود ورق سیاه در بازار داخلی می‌توان کارخانه‌های فولاد مبارکه اصفهان، فولاد اکسین خوزستان، فولاد کاویان، نورد لوله اهواز، قطعات خودرو و فولاد گیلان را نام برد. همچنین تولیدات ورق آجدار فولاد مبارکه و برندهای وارداتی چین، قزاق، روس و اوکراین نیز قابل ارائه می باشد.

آیا ورق سیاه با ضخامت زیر 2 میلیمتر در بازار موجود است؟

بله، برخی کارخانه‌های تولیدکننده ورق سیاه در ایران شامل فولاد مبارکه، نورد لوله اهواز و فولاد گیلان امکان تولید ورق های با ضخامت زیر 2 میلیمتر را دارا هستند اما با توجه به اینکه ضخامت های مذکور همچون: 1.8، 1.5، 1.2 میلیمتر کاربردی نیستند، تولید آن ها برای کارخانه ها صرفه اقتصادی ندارد.

... بیشتر
مشاوره رایگان و خرید
فیلتر نتایج x