لیست قیمت الکترود آهن آنلاین

تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۸
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
 
آذرجوش  بسته  بنگاه تهران  E10012-G  الکترود
کیلوگرم
65,000 
 
آذرجوش  بسته  بنگاه تهران  E308-15-16  الکترود
کیلوگرم
65,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۸
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  2
آذرجوش  بسته  بنگاه تهران  E309-15-16 ۲ الکترود
کیلوگرم
65,000 
  2
آذرجوش  بسته  بنگاه تهران  E347-16-16 ۲ الکترود
کیلوگرم
65,000 
  2
آما  بسته  بنگاه تهران  E308-15-16 ۲ الکترود
کیلوگرم
160,000 
  2
آما  بسته  بنگاه تهران  E309-15-16 ۲ الکترود
کیلوگرم
160,000 
  2
آما  بسته  بنگاه تهران  E6010 ۲ الکترود
کیلوگرم
160,000 
  2
آما  بسته  بنگاه تهران  E6011 ۲ الکترود
کیلوگرم
160,000 
  2
آما  بسته  بنگاه تهران  E6012 ۲ الکترود
کیلوگرم
160,000 
  2
آما  بسته  بنگاه تهران  E6014 ۲ الکترود
کیلوگرم
160,000 
  2
آما  بسته  بنگاه تهران  E6015 ۲ الکترود
کیلوگرم
160,000 
  2
اعتماد  بسته  بنگاه تهران  E10012-G ۲ الکترود
کیلوگرم
67,000 
  2
اعتماد  بسته  بنگاه تهران  E308-15-16 ۲ الکترود
کیلوگرم
67,000 
  2
اعتماد  بسته  بنگاه تهران  E309-15-16 ۲ الکترود
کیلوگرم
67,000 
  2
اعتماد  بسته  بنگاه تهران  E347-16-16 ۲ الکترود
کیلوگرم
67,000 
  2
اعتماد  بسته  بنگاه تهران  E6010 ۲ الکترود
کیلوگرم
67,000 
  2
اعتماد  بسته  بنگاه تهران  E6011 ۲ الکترود
کیلوگرم
67,000 
  2
اعتماد  بسته  بنگاه تهران  E6012 ۲ الکترود
کیلوگرم
67,000 
  2
اعتماد  بسته  بنگاه تهران  E6013 ۲ الکترود
کیلوگرم
67,000 
  2
الکترود   ۲   آما  E6011  بسته بنگاه تهران
کیلوگرم
160,000 
  2
الکترود   ۲   ایساب  E347-16-16  بسته بنگاه تهران
کیلوگرم
80,000 
  2
الکترود   ۲   ایساب  E6010  بسته بنگاه تهران
کیلوگرم
80,000 
  2
الکترود   ۲   ایساب  E6014  بسته بنگاه تهران
کیلوگرم
80,000 
  2
ایساب  بسته  بنگاه تهران  E10012-G ۲ الکترود
کیلوگرم
80,000 
  2
ایساب  بسته  بنگاه تهران  E308-15-16 ۲ الکترود
کیلوگرم
80,000 
  2
ایساب  بسته  بنگاه تهران  E309-15-16 ۲ الکترود
کیلوگرم
80,000 
  2
ایساب  بسته  بنگاه تهران  E310-15-16 ۲ الکترود
کیلوگرم
80,000 
  2
ایساب  بسته  بنگاه تهران  E347-16-16 ۲ الکترود
کیلوگرم
80,000 
  2
ایساب  بسته  بنگاه تهران  E6010 ۲ الکترود
کیلوگرم
80,000 
  2
ایساب  بسته  بنگاه تهران  E6011 ۲ الکترود
کیلوگرم
80,000 
  2
ایساب  بسته  بنگاه تهران  E6012 ۲ الکترود
کیلوگرم
80,000 
  2
ایساب  بسته  بنگاه تهران  E6013 ۲ الکترود
کیلوگرم
80,000 
  2
ایساب  بسته  بنگاه تهران  E6014 ۲ الکترود
کیلوگرم
80,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۸
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  2.5
آما  بسته  بنگاه تهران   ۲٫۵ الکترود
کیلوگرم
166,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۸
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  3
آما  بسته  بنگاه تهران   ۳ الکترود
کیلوگرم
80,000 
  3
آما  بسته  بنگاه تهران   ۳ الکترود
کیلوگرم
80,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۸
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  4
ایساب  بسته  بنگاه تهران  E308-15-16 ۴ الکترود
کیلوگرم
80,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  2
آما  بسته  بنگاه تهران  E10012-G ۲ الکترود
کیلوگرم
160,000 
  2
اعتماد  بسته  بنگاه تهران  E310-15-16 ۲ الکترود
کیلوگرم
67,000 
  2
اعتماد  بسته  بنگاه تهران  E6014 ۲ الکترود
کیلوگرم
67,000 
  2
الکترود   ۲   آما  E10012-G  بسته بنگاه تهران
کیلوگرم
160,000 
  2
الکترود   ۲   آما  E6010  بسته بنگاه تهران
کیلوگرم
160,000 
  2
الکترود   ۲   ایساب  E308-15-16  بسته بنگاه تهران
کیلوگرم
80,000 
  2
الکترود   ۲   ایساب  E6013  بسته بنگاه تهران
کیلوگرم
80,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  3
اعتماد  بسته  بنگاه تهران  E6013 ۳ الکترود
کیلوگرم
15,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۵
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  2
الکترود   ۲   آما  E308-15-16  بسته بنگاه تهران
کیلوگرم
80,000 
  2
الکترود   ۲   آما  E6014  بسته بنگاه تهران
کیلوگرم
80,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۴
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  2
الکترود   ۲   آما  E6012  بسته بنگاه تهران
کیلوگرم
  2
الکترود   ۲   اعتماد  E310-15-16  بسته بنگاه تهران
کیلوگرم
  2
الکترود   ۲   اعتماد  E6010  بسته بنگاه تهران
کیلوگرم
  2
الکترود   ۲   اعتماد  E6011  بسته بنگاه تهران
کیلوگرم
  2
الکترود   ۲   اعتماد  E6012  بسته بنگاه تهران
کیلوگرم
  2
الکترود   ۲   اعتماد  E6014  بسته بنگاه تهران
کیلوگرم
  2
الکترود   ۲   ایساب  E6012  بسته بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۳
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  2
الکترود   ۲   آما  E309-15-16  بسته بنگاه تهران
کیلوگرم
  2
الکترود   ۲   اعتماد  E309-15-16  بسته بنگاه تهران
کیلوگرم
  2
الکترود   ۲   اعتماد  E6013  بسته بنگاه تهران
کیلوگرم
  2
الکترود   ۲   ایساب  E310-15-16  بسته بنگاه تهران
کیلوگرم
  2
الکترود   ۲   ایساب  E6011  بسته بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۰
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  2
الکترود   ۲   اعتماد  E347-16-16  بسته بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۰۵
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  2
میکا  بسته  بنگاه تهران  E6010 ۲ الکترود
کیلوگرم
52,000 
  2
میکا  بسته  بنگاه تهران  E6010 ۲ الکترود
کیلوگرم
52,000 
  2
میکا  بسته  بنگاه تهران  E6011 ۲ الکترود
کیلوگرم
52,000 
  2
میکا  بسته  بنگاه تهران  E6011 ۲ الکترود
کیلوگرم
52,000 
  2
میکا  بسته  بنگاه تهران  E6014 ۲ الکترود
کیلوگرم
  2
میکا  بسته  بنگاه تهران  E6014 ۲ الکترود
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۰۵
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  2"
میکا  بسته  بنگاه تهران  E6015 ۲” الکترود
کیلوگرم
  2"
میکا  بسته  بنگاه تهران  E6015 ۲” الکترود
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۰۵
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  2
میکا  بسته  بنگاه تهران  E6020 ۲ الکترود
کیلوگرم
52,000 
  2
میکا  بسته  بنگاه تهران  E6020 ۲ الکترود
کیلوگرم
52,000 
  2
میکا  بسته  بنگاه تهران  E7018 ۲ الکترود
کیلوگرم
52,000 
  2
میکا  بسته  بنگاه تهران  E7018 ۲ الکترود
کیلوگرم
52,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۰۳
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  2
میکا  بسته  بنگاه تهران  E6012 ۲ الکترود
کیلوگرم
52,000 
  2
میکا  بسته  بنگاه تهران  E6012 ۲ الکترود
کیلوگرم
52,000 
  2
میکا  بسته  بنگاه تهران  E6013 ۲ الکترود
کیلوگرم
52,000 
  2
میکا  بسته  بنگاه تهران  E6013 ۲ الکترود
کیلوگرم
52,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۱/۲۳
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  2.5
الکترود ۲٫۵  متفرقه  ۲٫۵    بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۳/۲۹
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  1.5
الکترود 1.5  آریا  2.5    بنگاه تهران
عدد
telegram
 

توضیحات خرید

چنانچه انتقادى به روند فروش دارید، مانند تاخیر در ارسال پیش فاکتور یا عدم پاسخگویى به موقع، مى توانید با شماره داخلى 666 (صداى مشترى) تماس حاصل فرمایید. کلیه کالاهایى که در آهن آنلاین عرضه مى شوند اصلى بوده و هیچ گونه کالاى غیر اصلى در آهن آنلاین به فروش نمى رسد. لطفا مراقب افراد سودجو و سایتهاى مشابه باشید، آهن آنلاین هیچ گونه نمایندگى ندارد و تنها راه ارتباطى، تماس با شماره هاى مجموعه مى باشد. بدیهى است در صورت تماس با این افراد که بعضا عناوین و مدارك جعلى نیز تهیه نموده اند، آهن آنلاین هیچگونه مسئولیتى را پذیرا نخواهد بود. قبل از خرید، گرفتن تایید تلفنى الزامى است.

th0E1PEKBB

اطلاع از قیمت ها و اخبار اتصالات در کانال تلگرام الکترود و صفحه سنگ آهن آنلاین

عضویت در کانال تخصصی الکترود و صفحه سنگ آهن آنلاین:

https://t.me/AO_electrode

آیدا فعال : مدیر گروه

آیدا فعال

مدیر گروه

داخلى : 605
۰۲۱۶۳۴۲۸
09101430449

مرجان متقیان : کارشناس فروش

مرجان متقیان

کارشناس فروش

داخلى : 695
۰۲۱۶۳۴۲۸
09906161937

فاطمه داستانی : کارشناس فروش

فاطمه داستانی

کارشناس فروش

داخلى : 638
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100884