لیست قیمت الکترود آهن آنلاین

***به علت نوسانات شدید بازار، نیاز به تایید مجدد قیمت می باشد.***

تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
 
آذرجوش  بسته  بنگاه تهران  E10012-G  الکترود
کیلوگرم
85,000 
۱۰:۲۹
 
آذرجوش  بسته  بنگاه تهران  E308-15-16  الکترود
کیلوگرم
85,000 
۱۰:۲۹
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  2
آذرجوش  بسته  بنگاه تهران  E309-15-16 ۲ الکترود
کیلوگرم
85,000 
۱۰:۲۹
  2
آذرجوش  بسته  بنگاه تهران  E347-16-16 ۲ الکترود
کیلوگرم
85,000 
۱۰:۲۹
  2
آما  بسته  بنگاه تهران  E10012-G ۲ الکترود
کیلوگرم
99,800 
۱۰:۲۹
  2
آما  بسته  بنگاه تهران  E308-15-16 ۲ الکترود
کیلوگرم
99,800 
۱۰:۲۹
  2
آما  بسته  بنگاه تهران  E309-15-16 ۲ الکترود
کیلوگرم
99,800 
۱۰:۲۹
  2
آما  بسته  بنگاه تهران  E6010 ۲ الکترود
کیلوگرم
99,800 
۱۰:۲۹
  2
آما  بسته  بنگاه تهران  E6011 ۲ الکترود
کیلوگرم
99,800 
۱۰:۲۹
  2
آما  بسته  بنگاه تهران  E6012 ۲ الکترود
کیلوگرم
99,800 
۱۰:۲۹
  2
آما  بسته  بنگاه تهران  E6014 ۲ الکترود
کیلوگرم
99,800 
۱۰:۲۹
  2
آما  بسته  بنگاه تهران  E6015 ۲ الکترود
کیلوگرم
99,800 
۱۰:۲۹
  2
اعتماد  بسته  بنگاه تهران  E10012-G ۲ الکترود
کیلوگرم
68,000 
۱۰:۳۰
  2
اعتماد  بسته  بنگاه تهران  E308-15-16 ۲ الکترود
کیلوگرم
1,000,000 
۱۰:۳۰
  2
اعتماد  بسته  بنگاه تهران  E309-15-16 ۲ الکترود
کیلوگرم
1,100,000 
۱۰:۳۰
  2
اعتماد  بسته  بنگاه تهران  E310-15-16 ۲ الکترود
کیلوگرم
1,250,000 
۱۰:۳۰
  2
اعتماد  بسته  بنگاه تهران  E347-16-16 ۲ الکترود
کیلوگرم
68,000 
۱۰:۳۰
  2
اعتماد  بسته  بنگاه تهران  E6010 ۲ الکترود
کیلوگرم
118,000 
۱۰:۳۰
  2
اعتماد  بسته  بنگاه تهران  E6011 ۲ الکترود
کیلوگرم
118,000 
۱۰:۳۰
  2
اعتماد  بسته  بنگاه تهران  E6012 ۲ الکترود
کیلوگرم
118,000 
۱۰:۳۰
  2
اعتماد  بسته  بنگاه تهران  E6013 ۲ الکترود
کیلوگرم
85,000 
۱۰:۳۰
  2
اعتماد  بسته  بنگاه تهران  E6014 ۲ الکترود
کیلوگرم
68,000 
۱۰:۳۰
  2
الکترود   ۲   آما  E10012-G  بسته بنگاه تهران
کیلوگرم
99,800 
۱۰:۲۹
  2
الکترود   ۲   آما  E308-15-16  بسته بنگاه تهران
کیلوگرم
99,800 
۱۰:۲۹
  2
الکترود   ۲   آما  E6010  بسته بنگاه تهران
کیلوگرم
99,800 
۱۰:۲۹
  2
الکترود   ۲   آما  E6011  بسته بنگاه تهران
کیلوگرم
99,800 
۱۰:۲۹
  2
الکترود   ۲   آما  E6012  بسته بنگاه تهران
کیلوگرم
99,800 
۱۰:۲۹
  2
الکترود   ۲   آما  E6014  بسته بنگاه تهران
کیلوگرم
99,800 
۱۰:۲۹
  2
الکترود   ۲   اعتماد  E310-15-16  بسته بنگاه تهران
کیلوگرم
1,250,000 
۱۰:۳۰
  2
الکترود   ۲   اعتماد  E347-16-16  بسته بنگاه تهران
کیلوگرم
68,000 
۱۰:۳۰
  2
الکترود   ۲   اعتماد  E6010  بسته بنگاه تهران
کیلوگرم
118,000 
۱۰:۳۰
  2
الکترود   ۲   اعتماد  E6011  بسته بنگاه تهران
کیلوگرم
118,000 
۱۰:۳۰
  2
الکترود   ۲   اعتماد  E6012  بسته بنگاه تهران
کیلوگرم
118,000 
۱۰:۳۰
  2
الکترود   ۲   اعتماد  E6013  بسته بنگاه تهران
کیلوگرم
85,000 
۱۰:۳۰
  2
الکترود   ۲   اعتماد  E6014  بسته بنگاه تهران
کیلوگرم
68,000 
۱۰:۳۰
  2
الکترود   ۲   ایساب  E308-15-16  بسته بنگاه تهران
کیلوگرم
123,000 
۱۰:۳۲
  2
الکترود   ۲   ایساب  E310-15-16  بسته بنگاه تهران
کیلوگرم
123,000 
۱۰:۳۱
  2
الکترود   ۲   ایساب  E347-16-16  بسته بنگاه تهران
کیلوگرم
123,000 
۱۰:۳۱
  2
الکترود   ۲   ایساب  E6010  بسته بنگاه تهران
کیلوگرم
123,000 
۱۰:۳۱
  2
الکترود   ۲   ایساب  E6011  بسته بنگاه تهران
کیلوگرم
123,000 
۱۰:۳۱
  2
الکترود   ۲   ایساب  E6012  بسته بنگاه تهران
کیلوگرم
123,000 
۱۰:۳۱
  2
الکترود   ۲   ایساب  E6014  بسته بنگاه تهران
کیلوگرم
123,000 
۱۰:۳۱
  2
ام تی  بسته  بنگاه تهران  E6010 ۲ الکترود
کیلوگرم
113,000 
۱۰:۳۱
  2
ام تی  بسته  بنگاه تهران  E6010 ۲ الکترود
کیلوگرم
113,000 
۱۰:۳۱
  2
ام تی  بسته  بنگاه تهران  E6011 ۲ الکترود
کیلوگرم
113,000 
۱۰:۳۱
  2
ام تی  بسته  بنگاه تهران  E6011 ۲ الکترود
کیلوگرم
113,000 
۱۰:۳۱
  2
ام تی  بسته  بنگاه تهران  E6011 ۲ الکترود
کیلوگرم
113,000 
۱۰:۳۱
  2
ام تی  بسته  بنگاه تهران  E6011 ۲ الکترود
کیلوگرم
113,000 
۱۰:۳۱
  2
ام تی  بسته  بنگاه تهران  E6011 ۲ الکترود
کیلوگرم
113,000 
۱۰:۳۱
  2
ام تی  بسته  بنگاه تهران  E6013 ۲ الکترود
کیلوگرم
113,000 
۱۰:۳۱
  2
ام تی  بسته  بنگاه تهران  E6013 ۲ الکترود
کیلوگرم
113,000 
۱۰:۳۱
  2
ام تی  بسته  بنگاه تهران  E6013 ۲ الکترود
کیلوگرم
113,000 
۱۰:۳۱
  2
ام تی  بسته  بنگاه تهران  E6014 ۲ الکترود
کیلوگرم
113,000 
۱۰:۳۱
  2
ام تی  بسته  بنگاه تهران  E7018 ۲ الکترود
کیلوگرم
113,000 
۱۰:۳۱
  2
ام تی  بسته  بنگاه تهران  E7018 ۲ الکترود
کیلوگرم
113,000 
۱۰:۳۱
  2
ایساب  بسته  بنگاه تهران  E10012-G ۲ الکترود
کیلوگرم
123,000 
۱۰:۳۲
  2
ایساب  بسته  بنگاه تهران  E308-15-16 ۲ الکترود
کیلوگرم
123,000 
۱۰:۳۲
  2
ایساب  بسته  بنگاه تهران  E309-15-16 ۲ الکترود
کیلوگرم
123,000 
۱۰:۳۱
  2
ایساب  بسته  بنگاه تهران  E310-15-16 ۲ الکترود
کیلوگرم
123,000 
۱۰:۳۱
  2
ایساب  بسته  بنگاه تهران  E347-16-16 ۲ الکترود
کیلوگرم
123,000 
۱۰:۳۱
  2
ایساب  بسته  بنگاه تهران  E6010 ۲ الکترود
کیلوگرم
123,000 
۱۰:۳۱
  2
ایساب  بسته  بنگاه تهران  E6011 ۲ الکترود
کیلوگرم
123,000 
۱۰:۳۱
  2
ایساب  بسته  بنگاه تهران  E6012 ۲ الکترود
کیلوگرم
123,000 
۱۰:۳۱
  2
ایساب  بسته  بنگاه تهران  E6013 ۲ الکترود
کیلوگرم
123,000 
۱۰:۳۱
  2
ایساب  بسته  بنگاه تهران  E6014 ۲ الکترود
کیلوگرم
123,000 
۱۰:۳۱
  2
میکا  بسته  بنگاه تهران  E6010 ۲ الکترود
کیلوگرم
110,000 
۱۰:۳۲
  2
میکا  بسته  بنگاه تهران  E6010 ۲ الکترود
کیلوگرم
110,000 
۱۰:۳۲
  2
میکا  بسته  بنگاه تهران  E6011 ۲ الکترود
کیلوگرم
110,000 
۱۰:۳۲
  2
میکا  بسته  بنگاه تهران  E6011 ۲ الکترود
کیلوگرم
110,000 
۱۰:۳۲
  2
میکا  بسته  بنگاه تهران  E6012 ۲ الکترود
کیلوگرم
110,000 
۱۰:۳۲
  2
میکا  بسته  بنگاه تهران  E6013 ۲ الکترود
کیلوگرم
110,000 
۱۰:۳۲
  2
میکا  بسته  بنگاه تهران  E6013 ۲ الکترود
کیلوگرم
110,000 
۱۰:۳۲
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  2"
میکا  بسته  بنگاه تهران  E6015 ۲” الکترود
کیلوگرم
110,000 
۱۰:۳۲
  2"
میکا  بسته  بنگاه تهران  E6015 ۲” الکترود
کیلوگرم
110,000 
۱۰:۳۲
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  2
میکا  بسته  بنگاه تهران  E6020 ۲ الکترود
کیلوگرم
110,000 
۱۰:۳۲
  2
میکا  بسته  بنگاه تهران  E6020 ۲ الکترود
کیلوگرم
110,000 
۱۰:۳۲
  2
میکا  بسته  بنگاه تهران  E7018 ۲ الکترود
کیلوگرم
110,000 
۱۰:۳۲
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  2.5
آما  بسته  بنگاه تهران   ۲٫۵ الکترود
کیلوگرم
105,800 
۱۰:۲۹
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  3
آما  بسته  بنگاه تهران   ۳ الکترود
کیلوگرم
80,000 
۱۰:۲۹
  3
ام تی  بسته  بنگاه تهران  E6010 ۳ الکترود
کیلوگرم
110,000 
۱۰:۳۰
  3
ام تی  بسته  بنگاه تهران  E6010 ۳ الکترود
کیلوگرم
110,000 
۱۰:۳۰
  3
ام تی  بسته  بنگاه تهران  E6011 ۳ الکترود
کیلوگرم
110,000 
۱۰:۳۰
  3
ام تی  بسته  بنگاه تهران  E6012 ۳ الکترود
کیلوگرم
110,000 
۱۰:۳۰
  3
ام تی  بسته  بنگاه تهران  E6012 ۳ الکترود
کیلوگرم
110,000 
۱۰:۳۰
  3
ام تی  بسته  بنگاه تهران  E6014 ۳ الکترود
کیلوگرم
110,000 
۱۰:۳۰
  3
ام تی  بسته  بنگاه تهران  E6014 ۳ الکترود
کیلوگرم
110,000 
۱۰:۳۰
  3
ام تی  بسته  بنگاه تهران  E6015 ۳ الکترود
کیلوگرم
110,000 
۱۰:۳۱
  3
ام تی  بسته  بنگاه تهران  E6015 ۳ الکترود
کیلوگرم
110,000 
۱۰:۳۱
  3
ام تی  بسته  بنگاه تهران  E6015 ۳ الکترود
کیلوگرم
110,000 
۱۰:۳۰
  3
ام تی  بسته  بنگاه تهران  E6024 ۳ الکترود
کیلوگرم
110,000 
۱۰:۳۱
  3
ام تی  بسته  بنگاه تهران  E6024 ۳ الکترود
کیلوگرم
110,000 
۱۰:۳۱
  3
ام تی  بسته  بنگاه تهران  E6027 ۳ الکترود
کیلوگرم
110,000 
۱۰:۳۱
  3
ام تی  بسته  بنگاه تهران  E6027 ۳ الکترود
کیلوگرم
110,000 
۱۰:۳۱
  3
هیوندای  بسته  بنگاه تهران  E6010 ۳ الکترود
کیلوگرم
90,000 
۱۰:۳۴
  3
هیوندای  بسته  بنگاه تهران  E6011 ۳ الکترود
کیلوگرم
90,000 
۱۰:۳۴
  3
هیوندای  بسته  بنگاه تهران  E6012 ۳ الکترود
کیلوگرم
90,000 
۱۰:۳۴
  3
هیوندای  بسته  بنگاه تهران  E6013 ۳ الکترود
کیلوگرم
90,000 
۱۰:۳۴
  3
هیوندای  بسته  بنگاه تهران  E6013 ۳ الکترود
کیلوگرم
90,000 
۱۰:۳۴
  3
هیوندای  بسته  بنگاه تهران  E6014 ۳ الکترود
کیلوگرم
90,000 
۱۰:۳۴
  3
هیوندای  بسته  بنگاه تهران  E6014 ۳ الکترود
کیلوگرم
90,000 
۱۰:۳۴
  3
هیوندای  بسته  بنگاه تهران  E6015 ۳ الکترود
کیلوگرم
90,000 
۱۰:۳۴
  3
هیوندای  بسته  بنگاه تهران  E6015 ۳ الکترود
کیلوگرم
90,000 
۱۰:۳۴
  3
هیوندای  بسته  بنگاه تهران  E6020 ۳ الکترود
کیلوگرم
90,000 
۱۰:۳۴
  3
هیوندای  بسته  بنگاه تهران  E6020 ۳ الکترود
کیلوگرم
90,000 
۱۰:۳۴
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  4
ایساب  بسته  بنگاه تهران  E308-15-16 ۴ الکترود
کیلوگرم
123,000 
۱۰:۳۲
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۶
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  2
الکترود   ۲   آما  E309-15-16  بسته بنگاه تهران
کیلوگرم
99,800 
۱۰:۰۴
  2
الکترود   ۲   اعتماد  E309-15-16  بسته بنگاه تهران
کیلوگرم
1,100,000 
۱۰:۱۳
  2
الکترود   ۲   ایساب  E6013  بسته بنگاه تهران
کیلوگرم
123,000 
۱۰:۱۷
  2
ام تی  بسته  بنگاه تهران  E6014 ۲ الکترود
کیلوگرم
113,000 
۱۰:۱۶
  2
میکا  بسته  بنگاه تهران  E6012 ۲ الکترود
کیلوگرم
110,000 
۱۰:۱۹
  2
میکا  بسته  بنگاه تهران  E7018 ۲ الکترود
کیلوگرم
110,000 
۱۰:۱۹
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۶
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  3
ام تی  بسته  بنگاه تهران  E6015 ۳ الکترود
کیلوگرم
110,000 
۱۰:۱۵
  3
هیوندای  بسته  بنگاه تهران  E6012 ۳ الکترود
کیلوگرم
90,000 
۱۰:۱۹
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۵/۳۰
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  3
آما  بسته  بنگاه تهران   ۳ الکترود
کیلوگرم
80,000 
۱۰:۴۸
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۵/۱۰
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
 
ام تی  بسته  بنگاه تهران  E7024  الکترود
کیلوگرم
۱۳:۴۷
 
ام تی  بسته  بنگاه تهران  E7024  الکترود
کیلوگرم
۱۳:۴۷
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۵/۱۰
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  3
اعتماد  بسته  بنگاه تهران  E6013 ۳ الکترود
کیلوگرم
15,000 
۱۳:۴۶
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۳۰
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  3
میکا  بسته  بنگاه تهران  E6013 ۳ الکترود
کیلوگرم
۱۰:۴۷
  3
میکا  بسته  بنگاه تهران  E6013 ۳ الکترود
کیلوگرم
۱۰:۴۷
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۰۵
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  2
میکا  بسته  بنگاه تهران  E6014 ۲ الکترود
کیلوگرم
۰۸:۲۶
  2
میکا  بسته  بنگاه تهران  E6014 ۲ الکترود
کیلوگرم
۰۸:۲۶
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۱/۲۳
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  2.5
الکترود ۲٫۵  متفرقه  ۲٫۵    بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۵:۴۹
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۳/۲۹
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  1.5
الکترود 1.5  آریا  2.5    بنگاه تهران
عدد
۱۱:۳۴
telegram
 

توضیحات خرید

چنانچه انتقادى به روند فروش دارید، مانند تاخیر در ارسال پیش فاکتور یا عدم پاسخگویى به موقع، مى توانید با شماره داخلى 666 (صداى مشترى) تماس حاصل فرمایید. کلیه کالاهایى که در آهن آنلاین عرضه مى شوند اصلى بوده و هیچ گونه کالاى غیر اصلى در آهن آنلاین به فروش نمى رسد. لطفا مراقب افراد سودجو و سایتهاى مشابه باشید، آهن آنلاین هیچ گونه نمایندگى ندارد و تنها راه ارتباطى، تماس با شماره هاى مجموعه مى باشد. بدیهى است در صورت تماس با این افراد که بعضا عناوین و مدارك جعلى نیز تهیه نموده اند، آهن آنلاین هیچگونه مسئولیتى را پذیرا نخواهد بود. قبل از خرید، گرفتن تایید تلفنى الزامى است.

th0E1PEKBB

اطلاع از قیمت ها و اخبار اتصالات در کانال تلگرام الکترود و صفحه سنگ آهن آنلاین

عضویت در کانال تخصصی الکترود و صفحه سنگ آهن آنلاین:

https://t.me/AO_electrode

آیدا فعال : مدیر گروه

آیدا فعال

مدیر گروه

داخلى : 605
۰۲۱۶۳۴۲۸
09101430449

مرجان متقیان : کارشناس فروش

مرجان متقیان

کارشناس فروش

داخلى : 695
۰۲۱۶۳۴۲۸
09906161937

آرش مدنی پور : کارشناس خرید(مخصوص آهن فروشان جهت ارائه بارهای ویژه)

آرش مدنی پور

کارشناس خرید(مخصوص آهن فروشان جهت ارائه بارهای ویژه)

داخلى : 635
۰۲۱۶۳۴۲۸
09193014227

سهیل حبیب زاده : کارشناس خرید

سهیل حبیب زاده

کارشناس خرید

داخلى : 653
۰۲۱۶۳۴۲۸
09906161922

habibzadeh@ahanonline.com