آهن آنلاین
فیلترها

قیمت ناودانی

آخرین بروزرسانی: روزهای قبل ( 1403/4/24 )
ناودانی ناب تبریز
سایز حالت واحد محل تحویل قیمت (تومان)
16
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
27,820
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : +1.7%
8
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
26,820
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : +0.3%
10
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
26,820
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : +0.3%
14
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
26,820
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : +0.3%
12
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
26,820
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : +0.3%
سایز حالت واحد محل تحویل قیمت (تومان)
14
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
27,320
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : +0.0%
12
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
27,320
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : +0.0%
10
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
26,910
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : +0.0%
8
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
26,910
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : +0.0%
6
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
26,910
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : +0.0%
10
6 متری
کیلوگرم
بنگاه تهران
28,360
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : +0.0%
8
6 متری
کیلوگرم
بنگاه تهران
28,360
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : +0.0%
6
6 متری
کیلوگرم
بنگاه تهران
28,820
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : +0.0%
14
6 متری
کیلوگرم
بنگاه تهران
28,820
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : +0.0%
12
6 متری
کیلوگرم
بنگاه تهران
28,820
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : +0.0%
ناودانی صنایع فولاد کوهپایه
سایز حالت واحد محل تحویل قیمت (تومان)
5
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
28,590
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : +0.0%
سایز حالت واحد محل تحویل قیمت (تومان)
14
12 متری
کیلوگرم
بنگاه تهران
29,090
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : +0.0%
16
12 متری
کیلوگرم
بنگاه تهران
29,090
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : +0.0%
16
6 متری
کیلوگرم
بنگاه تهران
29,090
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : +0.0%
14
6 متری
کیلوگرم
بنگاه تهران
29,090
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : +0.0%
20
12 متری
کیلوگرم
بنگاه تهران
29,090
آخرین بروز رسانی : 1403/4/20
نمودار نوسانات : +4.2%
18
12 متری
کیلوگرم
بنگاه تهران
37,270
آخرین بروز رسانی : 1403/4/19
نمودار نوسانات : +0.0%
ناودانی هموزن اروپا
سایز حالت واحد محل تحویل قیمت (تومان)
22
12 متری
کیلوگرم
بنگاه تهران
36,360
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : +0.0%
24
12 متری
کیلوگرم
بنگاه تهران
30,450
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : +0.0%
20
12 متری
کیلوگرم
بنگاه تهران
29,090
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : +0.0%
18
12 متری
کیلوگرم
بنگاه تهران
36,360
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : +0.0%
16
12 متری
کیلوگرم
بنگاه تهران
29,550
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : +0.0%
14
12 متری
کیلوگرم
بنگاه تهران
29,550
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : +0.0%
12
12 متری
کیلوگرم
بنگاه تهران
29,550
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : +0.0%
10
12 متری
کیلوگرم
بنگاه تهران
29,090
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : +0.0%
8
12 متری
کیلوگرم
بنگاه تهران
29,550
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : +0.0%
28
12 متری
کیلوگرم
بنگاه تهران
51,360
آخرین بروز رسانی : 1403/4/20
نمودار نوسانات : +0.0%
26
12 متری
کیلوگرم
بنگاه تهران
51,360
آخرین بروز رسانی : 1403/4/20
نمودار نوسانات : +0.0%
ناودانی اروپا
سایز حالت واحد محل تحویل قیمت (تومان)
38
12 متری
کیلوگرم
بنگاه تهران
69,550
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : +0.0%
4
6 متری
کیلوگرم
بنگاه تهران
50,450
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : +0.0%
40
12 متری
کیلوگرم
بنگاه تهران
64,090
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : +0.0%
35
12 متری
کیلوگرم
بنگاه تهران
69,550
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : +0.0%
32
12 متری
کیلوگرم
بنگاه تهران
65,910
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : +0.0%
65
6 متری
کیلوگرم
بنگاه تهران
56,820
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : +0.0%
30
12 متری
کیلوگرم
-
61,360
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : +0.0%
26
12 متری
کیلوگرم
-
63,180
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : +0.0%
28
12 متری
کیلوگرم
بنگاه تهران
60,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : +0.0%
22
12 متری
کیلوگرم
بنگاه تهران
63,180
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : +0.0%
20
12 متری
کیلوگرم
بنگاه تهران
63,180
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : +0.0%
18
12 متری
کیلوگرم
بنگاه تهران
63,180
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : +0.0%
14
12 متری
کیلوگرم
بنگاه تهران
63,180
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : +0.0%
12
12 متری
کیلوگرم
بنگاه تهران
63,180
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : +0.0%
10
12 متری
کیلوگرم
بنگاه تهران
63,180
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : +0.0%
8
12 متری
کیلوگرم
بنگاه تهران
63,180
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : +0.0%
5
6 متری
کیلوگرم
بنگاه تهران
61,360
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : +0.0%
16
12 متری
کیلوگرم
بنگاه تهران
59,550
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : +0.0%
24
12 متری
کیلوگرم
بنگاه تهران
59,550
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : +0.0%
ناودانی فولاد تهران
سایز حالت واحد محل تحویل قیمت (تومان)
8
6 متری
کیلوگرم
بنگاه تهران
28,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : +0.0%
6
6 متری
کیلوگرم
بنگاه تهران
28,270
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : +0.0%
10
6 متری
کیلوگرم
بنگاه تهران
28,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : +0.0%
6
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
27,550
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : +0.0%
8
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
27,270
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : +0.0%
6
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
27,730
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : +0.0%
10
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
27,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : +0.0%
10
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
27,270
آخرین بروز رسانی : 1403/4/10
نمودار نوسانات : +0.0%
کارشناسان واحد ناودانی
پرنیان امیدی (کارشناس فروش نبشی و ناودانی)
پرنیان امیدی
کارشناس فروش نبشی و ناودانی
دنیا آذری (کارشناس فروش نبشی و ناودانی)
دنیا آذری
کارشناس فروش نبشی و ناودانی
کیاوش مه پیما (کارشناس خرید نبشی و ناودانی)
کیاوش مه پیما
کارشناس خرید نبشی و ناودانی
علی نیک بخت (کارشناس خرید نبشی و ناودانی)
علی نیک بخت
کارشناس خرید نبشی و ناودانی

قیمت روز ناودانی برندهای مختلف

از جمله پرکاربردترین پروفیل‌های موجود برای ساخت‌وساز می‌توان به ناودانی‌ها اشاره کرد که در صنایع مختلف برای ساخت سازه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند. ناودانی‌ها در جنس‌های مختلفی تولید می‌شوند و تولیدکنندگان، آن‌ها را متناسب با کاربرد موردنظر با روش‌های مختلف و شکل‌های ظاهری متفاوت می‌‌سازند. قیمت روز ناودانی، به طور ویژه به عواملی مانند نوع، ضخامت، سایز، برند تولیدی، نرخ دلار و… بستگی دارد و از آنجاکه یک مقطع پرمصرف است، اطلاع از نرخ روزانه آن برای خریداران اهمیت دارد. در ادامه این مقاله قصد داریم به طور کامل درباره مشخصات فنی، انواع و قیمت روز ناودانی صحبت کنیم.

مشخصات ناودانی

سایز، وزن، استانداردهای به‌کاررفته در تولید و جنس ناودانی، مشخصات این محصول را تشکیل می‌دهند. این مقطع فولادی، در دو نوع و استاندارد UPN و UPE توسط صنایع و کارخانجات فولادی تولید و در بازار آهن آلات عرضه و در اختیار مصرف کنندگان قرار می‌گیرد. لازم است بدانید که قیمت هر شاخه ناودانی تحت‌تأثیر مشخصات فنی آن قرار دارد. ازاین‌رو باید قبل از خرید با مشخصات فنی آن آشنا باشید. مشخصات فنی ناودانی شامل موارد زیر می‌شود.

وزن ناودانی

با کمک سایز، ارتفاع و عرض ناودانی می توانید به وزن هر متر از آن دست یابید، این مقاطع از نظر وزنی در دو نوع سبک و سنگین تولید می‌شوند. نوع سبک این محصولات را با حرف L و نمونه‌های سنگین آن را با حرف H می‌شناسند. در تولید پروفیل ناودانی سبک فولادی از استاندارد روسی GOST 8240 و در پروفیل‌های سنگین از استاندارد اروپایی DIN EN 1026-1 استفاده می‌شود. در این بخش برای آشنایی بهتر شما با انواع آن، جدول وزن ناودانی‌ها در سایزهای مختلف آورده شده است.

جدول وزن ناودانی سبک
جدول وزن ناودانی سبک سایزهای مختلف

 

جدول وزن ناودانی سنگین به شکل زیر است:

جدول وزن ناودانی سنگین سایزهای مختلف
جدول وزن ناودانی سنگین سایزهای مختلف

 

سایز ناودانی

در حالت استاندارد، ناودانی‌ در شاخه‌های 6 یا 12 متری تولید می‌‌شود که ضخامت آن‌ها می‌تواند بین 80 تا 160 میلی‌متر متغیر باشد. این پروفیل‌ها یک سطح افقی دارند که به آن جان گفته می‌شود و همچنین شامل دو سطح عمودی هستند که به آن‌ها بال می‌گویند. براساس سایز محصول، ضخامت جان ناودانی مشخص می‌شود. این مقاطع را از نظر ارتفاع بین 30 تا 400 میلی‌متر تولید می‌کنند. توجه کنید که به فاصله بین قسمت انتهایی دو بال، ارتفاع ناودانی گفته می‌شود که همان طول جان است.

استانداردهای ناودانی

تولید ناودانی‌ها بر اساس استانداردهای مشخصی انجام می‌شود که در هر کدام شکل و زاویه بال‌ها نسبت به جان متفاوت است. استانداردهای مورد استفاده در تولید این مقاطع به قرار زیر است:

 • استاندارد اروپا: DIN-1026 یا UPN و UPE
 • استاندارد فرانسه: NFA 45-255
 • استاندارد مقاومت در مقابل خوردگی: DIN EN ISO 12944-3

رایج‌ترین استانداردهایی که در تولید این محصولات مورد استفاده قرار می‌گیرد، استانداردهای UPN و UPE هستند. تفاوت پروفیل‌های تولیدشده با این دو استاندارد اروپایی در زاویه بال آن‌ها نسبت به جان است. به ناودانی‌های UPE به دلیل ظاهری که شبیه به حرف انگلیسی U دارند، پروفیل U نیز گفته می‌شود. در این نوع پروفیل زاویه بال نسبت به جان برابر با 90 درجه است. به ناودانی‌های UPN، پروفیل C گفته می‌شود که زاویه بال آن‌ها نسبت به جان، کمی بیشتر از 90 درجه است. این پروفیل‌ها، سطح مقطعی مخروطی شکل دارند. ضخامت بال این نوع مقاطع یکسان نیست و از بالا به پایین روند افزایشی دارد.

 

در تولید ناودانی از استانداردهای UPN و UPE استفاده می شود.
در تولید ناودانی از استانداردهای UPN و UPE استفاده می شود.

 

از دیگر استانداردهای موجود برای ناودانی‌ها می‌توان به UNP و UPA اشاره کرد. ناودانی‌های UNP در دسته پروفیل‌های سنگین هستند که ضخامت بالایی داشته و شکل آن‌ها شیب‌دار است. این مقاطع در ساخت سازه‌های صنعتی خیلی بزرگ مورد استفاده قرار می‌گیرند. به ناودانی‌های UPA، ناودانی ایرانی گفته می‌شود. این نوع پروفیل‌ها سبک بوده و در کاربردهای ساختمانی استفاده می‌شوند.

جنس ناودانی

این مقاطع در جنس‌های مختلف، آهنی، آلیاژی، آلومینیومی و گالوانیزه وجود دارند. جنس ناودانی‌ها در قیمت آن‌ها نیز تأثیر به‌سزایی دارد. برای مثال ناودانی‌های گالوانیزه در مقایسه با نمونه‌های آلومینیومی و فولادی از قیمت بالاتری برخوردار هستند. مقاومت بالای این نوع در برابر زنگ‌زدگی و خوردگی باعث می‌شود تا در شرایط خاص از آن‌ها استفاده کنند.

انواع ناودانی

اشکال و ابعاد مختلف، ضخامت‌ها و استانداردهای گوناگون انتخاب ناودانی مورد نظر را دشوار می‌کند، این مقاطع را براساس پارامترهای مختلفی می‌توان دسته‌بندی کرد. انواع ناودانی بر اساس جنس به قرار زیر است:

 • آلیاژی
 • گالوانیزه
 • آلومینیومی
 • آهنی

آنچه که در بالا گفته شد، از متداول‌ترین فلزهایی هستند که در تولید ناودانی مورد استفاده قرار می‌گیرند. ناودانی‌ها را بر اساس بال نیز می‌توان در دو گروه زیر دسته‌بندی کرد:

 • ساده: در ساخت سازه‌های باربر از ناودانی‌های ساده استفاده می‌شود. ناودانی‌های ساده را بسته به کاربردی که دارند، در اندازه‌های مختلف تولید می‌کنند.
 • لقمه: در ناودانی لقمه، ناودانی‌ها را به قطعات کوتاه‌تر با طول‌های مختلف برش می‌دهند. این مقطع در صنعت ساختمان‌سازی و سازه‌های فلزی به طور گسترده مورد استفاده قرار می‌گیرد. از رایج‌ترین انواع ناودانی‌های لقمه می‌توان به ناودانی لقمه 4، 5، 6 و  8 اشاره کرد. این مقاطع جنس فولادی دارند و در دو مدل فابریک و گالوانیزه استفاده می‌شوند.

 

کاربرد ناودانی را در ساخت سقف در تصویر می بینید.
کاربرد ناودانی را در ساخت سقف در تصویر می بینید.

 

انواع ناودانی بر اساس وزن

نوع سبک این مقطع فولادی از وزن کم‌تری نسبت به استانداردهای مشخص‌شده برخوردار هستند و  براساس استاندارد GOST 8240 تولید می‌شوند. وزن کم این مقاطع باعث شده تا از آن‌ها در ترمیم بنا، ساخت تجهیزات ساختمانی و ساخت پله‌ها استفاده کنند. اغلب در کاربردهایی که نیاز به تحمل وزن بار کم‌تری است، ناودانی‌های سبک مورد استفاده قرار می‌گیرند.

نوع سنگین ناودانی‌ها، وزنی براساس استانداردهای جدول اشتال دارد. وزن و ضخامت بیشتر این مقاطع باعث شده تا در کاربردهای صنعتی مانند ساخت تیر، ستون، خرپا و موارد دیگر مورد استفاده قرار گیرند. ناودانی‌های UPN و UPE در دسته سنگین قرار دارند. این نوع محصولات را براساس استاندارد DIN 1026 تولید می‌کنند. انواع این ناودانی‌ها سایزی متغیر بین 40 تا 400 میلی‌متر دارند.

کاربردهای ناودانی چیست؟

در تیرهای اصلی و فرعی، خرپاها، ستون‌ها، ساخت پایه و چارچوب از ناودانی‌ها استفاده می‌شود. از مهم‌ترین کاربردهای آن می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • ساخت چارچوب در و پنجره
 • ساخت خرپا
 • ساخت سکوهای نفتی
 • استفاده در تشکیلات دریایی
 • ساخت شاسی و کانتینر
 • استفاده در نمای ساختمان
 • ساخت اسکلت‌های فولادی در صنایع خودروسازی، کشتی‌سازی، ماشین‌آلات صنعتی سنگین و نیمه سنگین
 • زیرساخت‌های پایپینگ
 • ایجاد محافظ برای لوله‌ها
 • تولید گاردریل
 • تابلوهای راهنمایی و رانندگی
 • مهارسازی دیوار
 • کمک به جلوگیری از فروریزی دیوارهای قدیمی

 

کاربرد ناودانی در ساخت اسکلت سوله را در تصویر می بینید.
کاربرد ناودانی در ساخت اسکلت سوله را در تصویر می بینید.

 

قیمت انواع ناودانی امروز

با توجه به تاثیر عوامل مختلف در قیمت ناودانی، ممکن است قیمت در بازه زمانی کوتاه‌تر یا بلندتر، تغییر کند. علاوه بر این، نوسانات بیش از حد در قیمت ممکن است باعث ایجاد عدم‌اطمینانی در بازار شود و در نتیجه تأثیری بر روند توسعه اقتصادی کشور داشته باشد. در نتیجه، کنترل قیمت هر شاخه ناودانی یکی از چالش‌های مهم مدیریت اقتصادی در کشورهاست و تلاش برای کاهش نوسانات و افزایش پایداری در بازار، از اهداف اصلی سیاست‌گذاران اقتصادی است. قیمت ناودانی تحت‌تأثیر عوامل مختلفی قرار دارد و مهم‌ترین عامل، قیمت حال حاضر آهن و فولاد است. به‌طورکلی از مهم‌ترین عواملی که بر قیمت این محصول تأثیر می‌گذارد، می‌توان به وزن تولیدکنندگان، نوسانات قیمت ارز، قیمت آهن، عرضه و تقاضا و روش تولید اشاره کرد. در ادامه قیمت انواع ناودانی بررسی شده است.

قیمت ناودانی 6

این مقطع از طول بدنه 6 سانتی‌متر با ارتفاع هر شاخه 6 متر برخوردار است و وزنی برابر با 22 کیلوگرم دارد. ضخامت این ناودانی‌ها از 5 تا 40 میلی‌متر متغیر است. از جمله پارامترهای موثر در قیمت ناودانی 6 می‌توان به جنس مواد اولیه، وزن، ابعاد و روش تولید اشاره کرد. هر کدام از این پارامترها تاثیر مستقیم یا غیرمستقیم در قیمت این محصول دارند. قیمت ناودانی 6 در حال حاضر در محدوده 26910 تا 27730 تومان است.

قیمت ناودانی 8

سایز 8 ناودانی را شبیه به حرف U انگلیسی می‌سازند. ارتفاع ناودانی 8 سبک برابر با 80 میلی‌متر و عرض بال آن برابر با 40 میلی‌متر است. این محصول بسته به کاربرد مورد نظر در دو نوع سبک و سنگین ساخته می‌شود. قیمت و وزن آن در دو نوع سبک و سنگین متفاوت است. قیمت ناودانی 8 سبک و قیمت ناودانی 8 سنگین تحت تاثیر پارامترهای مختلفی از جمله وزن، ابعاد، استاندارد، برند تولیدکننده و موارد دیگر قرار دارد. قیمت ناودانی 8، بسته به اینکه از جنس گالوانیزه، آلومینیوم، استیل یا آهن باشد نیز متفاوت خواهد بود. قیمت ناودانی 8 در حال حاضر بین 26910 تا 63180تومان است.

قیمت ناودانی 10

این مقطع مقاومت بالایی در برابر تنش‌های فولادی و ضربه دارد و فضای کمی را اشغال می‌کند. در تولید این ناودانی معمولاً از دو استاندارد UPE و UPN استفاده می‌شود و ارتفاع بال آن برابر با 10 سانتی‌متر و ضخامتی در حدود 6 میلی‌متر دارد. ناودانی 10 را با دو روش پرسی و فابریک تولید می‌کنند. قیمت ناودانی 10 سبک با نوع سنگین آن تفاوت دارد که امری کاملا طبیعی است؛ چرا که در نوع سنگین از مواد اولیه بیشتری استفاده کرده‌اند.

 

تغییرات قیمت ناودانی 10 شکفته از سال 98 تا 1402
تغییرات قیمت ناودانی 10 شکفته از سال 98 تا 1402

 

قیمت ناودانی 10، بسته به کیفیت و استانداردها و مواد اولیه به‌کاررفته در ساخت آن، متفاوت است. با توجه به تأثیرگذاری این عوامل بر قیمت، تعیین قیمت مناسب برای این محصول نیاز به مطالعه بازار و شرایط فعلی دارد. به‌طور کلی، ناودانی 10 در ساختمان‌های بلند مورد استفاده قرار می‌گیرد. قیمت روز ناودانی 10 در بازار بین 25450 تا 29090 تومان است.

قیمت ناودانی 12

این مقطع بر اساس شکل تولید خود می‌تواند ظاهری U  یا C شکل داشته باشد.  جان آن طولی برابر با 12 میلی‌متر و طول بال‌ها برابر با 5.2 میلی‌متر است. ارتفاع ناودانی 12 برابر با 6 متر بوده و در دو نوع سبک و سنگین وجود دارد. قیمت ناودانی 12 همانند دیگر مقاطع از نوسانات ارز، میزان عرضه و تقاضا و مشخصات فنی تاثیر می‌پذیرد. ناودانی 12 نیز کاربردهای زیادی در صنایع دارد که ازجمله آن‌ها می‌توان به ساخت چهارچوب و کابین‌های ماشین سنگین و استفاده در موادی مانند ساپورت لوله‌کشی، بازسازی دیوارها با مهار وزن به‌وسیله ناودانی و... اشاره کرد. قیمت ناودانی 12، به‌دلیل تقاضای بالا در بازار، گران‌تر از بسیاری سایزهای دیگر است و در حال حاضر با قیمت  26820 تا 29550 تومان به فروش می‌رسد. 

قیمت ناودانی ۱۴

از دیگر مقاطع پروفیلی پرکاربرد، ناودانی 14 است که در کاربردهای مختلفی از آن استفاده می‌کنند. این نوع محصول را با روش پرسی یا فابریک تولید می‌کنند و ارتفاعی برابر با 140 میلی‌متر دارد. عرض بال ناودانی 14 برابر با 58 میلی‌متر است و آن را در طول‌های 6 متری و 12 متری تولید می‌کنند. از مهم‌ترین ویژگی‌های این مقطع می‌توان به وزن کم مقطع، مقاومت خوب در برابر ضربه، اشتغال فضای کم و مقرون‌به‌صرفه بودن آن اشاره کرد. قیمت ناودانی 14 نیز تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار دارد. قیمت ناودانی 14 در بازار امروز بین  26820 تا 29550 تومان است.

عوامل موثر بر قیمت ناودانی

عوامل مختلفی بر قیمت این محصول اثر دارند که اغلب شامل عوامل اقتصادی، سیاسی و فرهنگی می‌شود. در ادامه به برخی از عوامل مهم موثر بر قیمت روز ناودانی اشاره می‌کنیم:

 •  عرضه و تقاضا: بیشترین تأثیر روی قیمت ناودانی، به علت تعامل عرضه و تقاضا، دارد. در صورتی که تقاضا برای آن بیشتر از عرضه باشد، قیمت محصول افزایش خواهد یافت.
 • ارزش واحد پول: ارتباط واحد پول کشور با سایر واحد‌های پولی دیگر در جهان، تأثیر قابل ملاحظه‌ای بر روی قیمت آن دارد.
 • رشد اقتصادی: رشد اقتصادی، به عنوان یکی از مهمترین شاخص‌های اقتصادی، تأثیر بسزایی بر قیمت هر شاخه ناودانی دارد. در شرایطی که رشد اقتصادی کشور بالا باشد، قیمت آن نیز معمولاً در حال افزایش است.
 • سیاست‌های داخلی و خارجی: سیاست‌های داخلی و خارجی کشورها نیز می‌توانند تأثیر بسزایی بر قیمت ناودانی داشته باشند.
 • شرایط بین‌المللی: عواملی مانند تحریم‌ها، بحران‌های جهانی، تغییرات سیاسی و ...، می‌توانند تأثیر قابل توجهی بر روی قیمت ناودانی داشته باشند.
 • نوسانات بازار: نوسانات پرشتاب در بازارهای مالی می‌توانند عدم‌اطمینانی در بازار را افزایش داده و تأثیری بر قیمت ناودانی داشته باشند.

طبق نظر کارشناسان آهن آنلاین:

"قیمت ناودانی با توجه به کیفیت برند تولیدکننده آن، تعیین شده و البته هر سایز هم در برندهای مختلف، وزن‌های متفاوتی دارد که گاها باعث اختلاف بسیار در هزینه هر شاخه ناودانی تهیه شده از کارخانه‌های متفاوت می‌شود." 

راهنمای خرید ناودانی

کاربران هنگام خرید ناودانی برای داشتن بهترین انتخاب لازم است به نکاتی توجه داشته باشند تا با مشکلی روبه‌رو نشوند. داشتن سردرگمی و تردید در هنگام خرید می‌تواند شما را به سمت یک خرید اشتباه هدایت کند. اهمیت این مسئله باعث شده تا ما بخواهیم این بخش را به راهنمای خرید ناودانی اختصاص دهیم.

آشنایی با انواع ناودانی یکی از مهم‌ترین نکاتی است که شما در هنگام خرید باید به آن توجه داشته باشید. همان‌طور که پیش از این گفتیم، این نوع پروفیل‌ها از نظر ظاهر، جنس و وزن در گروه‌های مختلفی دسته‌بندی می‌شوند. شما با توجه به نوع کار خود باید به سراغ بهترین محصول با مشخصات فنی متناسب بروید. مسئله دیگری که باید به آن توجه داشته باشید، روش‌های تولید است. یکی از روش‌های تولید ناودانی، نورد گرم و روش دیگر استفاده از ورق‌های فولادی است. به ناودانی‌های تولید شده با نورد گرم، ناودانی فابریک گفته می‌شود. ناودانی‌های تولید شده با روش دوم را ناودانی‌های پرسی می‌نامند. لازم است بدانید که نوع پرسی از استقامت کم‌تری نسبت به نوع فابریک برخوردار هستند.

 

ناودانی بال مساوری را در تصویر مشاهده می کنید.
ناودانی بال مساوری را در تصویر مشاهده می کنید.

 

نکته دیگری که می‌تواند شما را به سمت داشتن بهترین خرید هدایت کند، توجه به تولیدکننده است. بهترین تولیدکننده‌های ناودانی، برندهایی هستند که کیفیت محصولات تولیدی را در صدر قرار می‌دهند و متناسب با نیازهای مختلف صنایع، محصولات متنوعی تولید می‌کنند. کاربران می‌توانند خرید خود را به دو شکل مستقیم از کارخانه تولیدکننده انجام دهند یا اینکه به‌صورت آنلاین محصولات مدنظر خود را سفارش داده و آن‌ها را در محل موردنظرشان دریافت کنند.

نحوه خرید ناودانی از آهن آنلاین

برای خرید ناودانی مناسب می‌توانید با کارشناسان آهن آنلاین تماس گرفته و از دانش و تخصص آن‌ها برای بهبود تجربه خرید خود بهره بگیرید. شما همچنین می‌توانید به‌صورت تلفنی و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ثبت سفارش کرده و پیش‌فاکتور خود را دریافت کنید. این روند به صرفه‌جویی در زمان و هزینه‌های شما کمک چشمگیری می‌کند؛ در مرحله بعد به‌منظور ادامه خرید، پیش‌فاکتور را تأیید کرده و برای کارشناس مربوطه ارسال کنید. با پرداخت مبلغ فاکتور، کالای موردنظر شما در سریع‌ترین زمان ممکن ارسال می‌شود. شما می‌توانید وضعیت ناودانی خریداری‌شده خود را با جستجوی کد رهگیری در قسمت پیگیری سفارش سایت مشاهده کنید. سایت آهن آنلاین این امکان را برای شما ایجاد کرده است که در صورت نیاز، میزان ناودانی را در فاکتور کم یا زیاد کنید.

... بیشتر

سوالات متداول

در تعیین قیمت ناودانی، چه مواردی اثرگذار است؟

قیمت ناودانی به عوامل مختلفی از جمله نوع ناودانی (ساده یا لقمه)، ضخامت، ابعاد، جنس (فولاد ساده یا گالوانیزه)، برند تولیدکننده، نرخ ارز، تورم، تقاضای بازار، هزینه‌های تولید و ... بستگی دارد.

تفاوت ناودانی ساده و لقمه چیست؟

بال‌های ناودانی ساده مساوی است اما بال‌ها نوع لقمه نامساوی است. ناودانی لقمه به علت شکل خاص خود، تحمل بار بیشتری دارد.

کدام یک از انواع ناودانی در بازار ایران به فروش می رسد؟

به طور کلی سه نوع ناودانی در بازار ایران موجود است که عبارتند از : 1- اروپایی 2- هم‌وزن اروپا 3- ساختمانی.

مهم‌ترین فاکتور مدنظر برای خرید ناودانی با کیفیت کدام مورد است؟

با توجه به تفاوت قیمت پایه ناودانی‌های موجود در بازار، برای اینکه خرید با کیفیت و بهینه‌تر داشته باشید باید دو فاکتور ابعاد و وزن هر شاخه را در خرید مدنظر داشته باشید.

مشاوره رایگان و خرید
فیلتر نتایج x