لیست قیمت ناودانی آهن آنلاین

تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۸
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  10
ناودانی ابهر ۱۰شاخه ۶ متری تهران
کیلوگرم
35,800 
  12
ناودانی ابهر ۱۲شاخه ۶ متری تهران
کیلوگرم
35,800 
  14
ناودانی ابهر ۱۴ شاخه ۶ متری تهران
کیلوگرم
35,800 
  16
ناودانی ۱۶ ابهر ۶ متری بنگاه تهران
کیلوگرم
35,800 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۸
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  4
ناودانی    ۴ اروپا ۶ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
  8
ناودانی ۸ اروپا  ۱۲ متری    تهران
کیلوگرم
  10
ناودانی ۱۰ اروپا  ۱۲ متری    تهران
کیلوگرم
  12
ناودانی ۱۲ اروپا  ۱۲ متری    تهران
کیلوگرم
  14
ناودانی ۱۴ اروپا  ۱۲ متری    تهران
کیلوگرم
  16
ناودانی ۱۶ اروپا  ۱۲ متری    تهران
کیلوگرم
  18
ناودانی ۱۸ اروپا  ۱۲ متری    تهران
کیلوگرم
  20
ناودانی ۲۰ اروپا  ۱۲ متری    تهران
کیلوگرم
  24
ناودانی ۲۴ اروپا  ۱۲ متری    تهران
کیلوگرم
  28
ناودانی ۲۸ اروپا  ۱۲ متری    تهران
کیلوگرم
  40
ناودانی    ۴۰ اروپا ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
  65
ناودانی    ۶۵ اروپا ۶ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۸
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  5
ناودانی  سبک  ۵ اسپیرال ۶ متری کارخانه 
کیلوگرم
36,450 
  5
ناودانی  سنگین  ۵ اسپیرال ۶ متری کارخانه 
کیلوگرم
36,250 
  6
ناودانی سبک اسپیرال ۶ شاخه ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
35,800 
  6
ناودانی  سنگین  ۶ اسپیرال ۶ متری کارخانه 
کیلوگرم
35,400 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۸
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  6
ناودانی    ۶ شکفته ۶ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
36,100 
  8
ناودانی ۸ شکفته  ۶ متری    تهران
کیلوگرم
35,800 
  10
ناودانی    ۱۰ شکفته ۶ متری کارخانه 
کیلوگرم
34,700 
  12
ناودانی    ۱۲ شکفته ۶ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
35,800 
  14
ناودانی    ۱۴ شکفته ۶ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
35,800 
  14
ناودانی    ۱۴ شکفته ۶ متری کارخانه 
کیلوگرم
34,700 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۸
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  8
ناودانی    ۸ فولاد تهران ۶ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
35,800 
  10
ناودانی    ۱۰ فولاد تهران ۶ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
35,800 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۸
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  8
ناودانی ۸ ناب  ۱۲ متری    کارخانه
کیلوگرم
34,800 
  8
ناودانی ۸ ناب  ۶ متری    کارخانه
کیلوگرم
34,800 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۸
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  12
ناودانی ۱۲ ناب تبریز  ۶ متری    کارخانه
کیلوگرم
34,900 
  14
ناودانی    ۱۴ ناب تبریز ۶ متری کارخانه 
کیلوگرم
34,900 
  16
ناودانی    ۱۶ ناب تبریز ۶ متری کارخانه 
کیلوگرم
34,900 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  8
ناودانی ۸ ابهر  ۱۲ متری    کارخانه
کیلوگرم
34,000 
  12
ناودانی ۱۲ ابهر  ۱۲ متری    کارخانه
کیلوگرم
34,800 
  14
ناودانی    ۱۴ ابهر ۶ متری کارخانه 
کیلوگرم
34,800 
  14
ناودانی ۱۴ ابهر  ۱۲ متری    کارخانه
کیلوگرم
34,800 
  16
ناودانی    ۱۶ ابهر ۶ متری کارخانه 
کیلوگرم
34,800 
  16
ناودانی ۱۶ ابهر  ۱۲ متری    کارخانه
کیلوگرم
34,800 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  5
ناودانی ۵ اروپا  ۶ متری    تهران
کیلوگرم
  22
ناودانی ۲۲ اروپا  ۱۲ متری    تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۵
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  6
ناودانی    ۶ شکفته ۶ متری کارخانه 
کیلوگرم
34,800 
  8
ناودانی    ۸ شکفته ۶ متری کارخانه 
کیلوگرم
34,700 
  12
ناودانی   ۱۲ شکفته ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
34,700 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۴
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  10
ناودانی ۱۰ آریان فولاد  ۶ متری    کارخانه
کیلوگرم
33,750 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۴
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  10
ناودانی    ۱۰ ناب تبریز ۱۲ متری کارخانه
کیلوگرم
34,600 
  10
ناودانی ۱۰ ناب تبریز  ۶ متری    کارخانه
کیلوگرم
34,600 
  12
ناودانی    ۱۲ ناب تبریز ۱۲ متری کارخانه 
کیلوگرم
34,600 
  14
ناودانی    ۱۴ ناب تبریز ۱۲ متری کارخانه 
کیلوگرم
34,600 
  16
ناودانی    ۱۶ ناب تبریز ۱۲ متری کارخانه 
کیلوگرم
34,600 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۱۲
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  6
ناودانی فولاد تهران ۶ شاخه ۶ متر تهران
کیلوگرم
35,300 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۰۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  6
ناودانی ۶ زنجان ۶ متری بنگاه تهران
کیلوگرم
29,500 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۰۵
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  10
ناودانی ۱۰ آریان فولاد  ۱۲ متری    کارخانه
شاخه
34,750 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۰۴
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  10
ناودانی    ۱۰ ابهر ۶ متری کارخانه 
کیلوگرم
35,500 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۲۲
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  8
ناودانی    ۸ نورد سجاد ۶ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
29,400 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۱۰
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  12
ناودانی ۱۲ یزد شاخه ۶ متری تهران
کیلوگرم
26,900 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۱/۲۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  18
ناودانی ۱۸ روسیه  ۱۲ متری    تهران
کیلوگرم
32,000 
  22
ناودانی ۲۲ روسیه  ۱۲ متری    تهران
کیلوگرم
46,500 
  30
ناودانی    ۳۰ روسیه ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
50,500 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۱/۱۹
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  20
ناودانی ۲۰ روسیه  ۱۲ متری    تهران
کیلوگرم
35,500 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۲/۰۵
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  6
ناودانی    ۶ زنجان ۶ متری کارخانه 
کیلوگرم
25,600 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۲/۰۵
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  12
ناودانی ۱۲ ناب  ۶ متری    کارخانه
شاخه
25,800 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۱/۰۸
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  10
ناودانی ۱۰ آریان فولاد  ۶ متری    کارخانه
شاخه
22,850 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۱/۰۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  4
ناودانی    ۴ ابهر ۶ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۱/۰۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  6
ناودانی  DIN1026-1  ۶ استاندارد اروپا ۶ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
  8
ناودانی  DIN1026-1  ۸ استاندارد اروپا ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
  12
ناودانی  DIN1026-1  ۱۲ استاندارد اروپا ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
  12
ناودانی    ۱۲ استاندارد اروپا ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
  14
ناودانی  DIN1026-1  ۱۴ استاندارد اروپا ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
  16
ناودانی  DIN1026-1  ۱۶ استاندارد اروپا ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
  18
ناودانی  DIN1026-1  ۱۸ استاندارد اروپا ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
  20
ناودانی  DIN1026-1  ۲۰ استاندارد اروپا ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۱/۰۲
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  8
ناودانی ۸ ناب  ۶ متری    تهران
کیلوگرم
24,800 
  14
ناودانی ۱۴ ناب  ۶ متری    تهران
کیلوگرم
24,800 
  16
ناودانی ۱۶ ناب  ۶ متری    تهران
کیلوگرم
26,500 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۱/۰۲
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  10
ناودانی ۱۰ ناب تبریز  ۶ متری    تهران
کیلوگرم
24,800 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۳۰
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  6
ناودانی    ۶ یزد ۶ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
23,100 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۱۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  16
ناودانی    ۱۶ ذوب آهن ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
24,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۱۴
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  8
ناودانی ابهر ۸ شاخه ۶ متری تهران
کیلوگرم
22,700 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۱۲
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  16
ناودانی ۱۶ اروپا  ۱۲ متری    تهران
شاخه
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۰۹
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  38
ناودانی    ۳۸ اروپا ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۰۲
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  6
ناودانی  سبک  ۶ فولاد تهران ۶ متری کارخانه 
کیلوگرم
23,000 
  6
ناودانی  سنگین  ۶ فولاد تهران ۶ متری کارخانه 
کیلوگرم
22,800 
  8
ناودانی  سبک  ۸ فولاد تهران ۶ متری کارخانه 
کیلوگرم
22,900 
  8
ناودانی  سنگین  ۸ فولاد تهران ۱۲ متری کارخانه 
کیلوگرم
23,100 
  10
ناودانی  سبک  ۱۰ فولاد تهران ۶ متری کارخانه 
کیلوگرم
22,900 
  10
ناودانی  سنگین  ۱۰ فولاد تهران ۶ متری کارخانه 
کیلوگرم
22,600 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۹/۲۶
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  8
ناودانی    ۸ فولاد تهران ۶ متری کارخانه 
کیلوگرم
21,850 
  10
ناودانی  سبک  ۱۰ فولاد تهران ۱۲ متری کارخانه 
کیلوگرم
22,300 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۹/۲۰
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  8
ناودانی  سبک  ۸ فولاد تهران ۱۲ متری کارخانه 
کیلوگرم
22,100 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۹/۰۵
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  10
ناودانی  سنگین  ۱۰ فولاد تهران ۱۲ متری کارخانه 
کیلوگرم
21,900 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۰۴
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  14
ناودانی    ۱۴ فایکو ۶ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
22,300 
  16
ناودانی    ۱۶ فایکو ۶ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
22,300 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۰۲
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  18
ناودانی    ۱۸ فایکو ۱۲ متری کارخانه 
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۲۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  8
ناودانی ۸ فولاد تهران  ۶ متری    تهران
کیلوگرم
22,100 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۲۲
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  18
ناودانی    ۱۸ فایکو ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
27,500 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۱۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  20
ناودانی    20 ابهر 12 متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۲۸
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  8
ناودانی    8 شکفته 12 متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۲۲
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  20
ناودانی    20 فایکو 12 متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۳/۲۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  10
ناودانی    10 فولاد تهران 12 متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
  10
ناودانی    10 فولاد تهران 12 متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۳/۲۰
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  14
ناودانی    14 ناب تبریز 6 متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۳/۰۹
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  14
ناودانی    ۱۴ فایکو ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
17,000 
  16
ناودانی    ۱۶ فایکو ۱۲ متری بنگاه تهران
کیلوگرم
17,200 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۳/۰۶
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  10
ناودانی ۱۰ شکفته ۱۲ متری بنگاه تهران
کیلوگرم
16,800 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۲/۲۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  14
ناودانی ۱۴ ابهر  ۱۲ متری    تهران
کیلوگرم
16,700 
  16
ناودانی ۱۶ ابهر  ۱۲ متری    تهران
کیلوگرم
16,700 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۲/۱۱
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  12
ناودانی    ۱۲ فولاد تهران ۶ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
17,400 
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۱۲/۰۹
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  14
ناودانی    14 فولاد تهران 6 متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۱۲/۰۱
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  12
ناودانی ۱۲ ابهر  ۱۲ متری    تهران
کیلوگرم
17,400 
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۱۱/۲۵
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  12
ناودانی ۱۲ یزد  ۶ متری    تهران
کیلوگرم
16,100 
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۱۱/۱۹
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  12
ناودانی    ۱۲ یزد ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
16,100 
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۱۰/۱۳
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  32
ناودانی    ۳۲ اروپا ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
29,400 
  35
ناودانی    ۳۵ اروپا ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
28,800 
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۹/۲۸
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  12
ناودانی ۱۲ ناب  ۶ متری    تهران
کیلوگرم
18,900 
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۸/۱۲
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  6
ناودانی    6 تهران برشی بنگاه تهران 
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۷/۱۹
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  20
ناودانی    20 ذوب آهن 12 متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۷/۱۱
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  8
ناودانی ۸ ابهر ۱۲ متری بنگاه تهران
کیلوگرم
16,350 
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۶/۰۲
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  6
ناودانی    ۶ اسپیرال ۶ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۵/۲۳
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  12
ناودانی ۱۲ ناب  ۱۲ متری    تهران
کیلوگرم
16,600 
  14
ناودانی ۱۴ ناب  ۱۲ متری    تهران
کیلوگرم
17,350 
  16
ناودانی ۱۶ ناب  ۱۲ متری    تهران
کیلوگرم
16,900 
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۵/۰۵
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  6
ناودانی    ۶ منظومه ۶ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۵/۰۵
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  18
ناودانی    ۱۸ چین ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۴/۲۸
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  18
ناودانی    ۱۸ روسیه ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۴/۲۱
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  6
ناودانی منظومه ۶ شاخه ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
17,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۳/۰۴
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  14
ناودانی ابهر ۱۴ بنگاه تهران شاخه ۶ متری
کیلوگرم
17,100 
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۲/۲۱
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  8
ناودانی  سبک  ۸ تهران ۶ متری کارخانه 
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۲/۱۹
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  8
ناودانی ۸ ناب تبریز ۶ متری بنگاه اصفهان
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۲/۰۴
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  8
ناودانی ۸ ناب  ۱۲ متری    تهران
کیلوگرم
19,300 
  10
ناودانی ۱۰ ناب  ۱۲ متری    تهران
کیلوگرم
19,300 
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۱۲/۰۳
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  16
ناودانی ۱۶ ناب  ۱۲ متری    تهران
شاخه
14,600 
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۱۱/۱۱
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  10
ناودانی ۱۰ روسیه  ۱۲ متری    تهران
کیلوگرم
21,840 
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۱۰/۱۲
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  14
ناودانی ۱۴ ابهر  ۱۲ متری    تهران
کیلوگرم
17,700 
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۱۰/۱۰
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  14
ناودانی ۱۴ روسیه  ۱۲ متری    تهران
کیلوگرم
22,540 
  14
ناودانی ۱۴ روسیه  ۶ متری    تهران
کیلوگرم
22,040 
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۰۵/۱۴
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  10
ناودانی ۱۰ ناب  ۱۲ متری    کارخانه
کیلوگرم
15,000 
  10
ناودانی ۱۰ ناب  ۶ متری    کارخانه
کیلوگرم
15,000 
  12
ناودانی ۱۲ ناب  ۱۲ متری    کارخانه
کیلوگرم
14,750 
  12
ناودانی ۱۲ ناب  ۶ متری    کارخانه
کیلوگرم
14,750 
  14
ناودانی ۱۴ ناب  ۱۲ متری    کارخانه
کیلوگرم
16,400 
  14
ناودانی ۱۴ ناب  ۶ متری    کارخانه
کیلوگرم
16,400 
  16
ناودانی ۱۶ ناب  ۱۲ متری    کارخانه
کیلوگرم
15,900 
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۰۳/۱۶
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  14
ناودانی ۱۴ ناب  ۶ متری    کارخانه
شاخه
17,150 
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۰۳/۱۲
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  12
ناودانی ۱۲ ناب تبریز  ۶ متری    تهران
کیلوگرم
16,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۰۲/۳۰
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  14
ناودانی ۱۴ ناب  ۱۲ متری    کارخانه
شاخه
17,100 
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۰۱/۳۱
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  28
ناودانی ۲۸ روسیه  ۱۲ متری    تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۳/۱۲/۱۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
 
ناودانی  آریان فولاد  ۶ متری   ST37 
Primary Unit
تاریخ بروزرسانی ۹۳/۰۹/۱۸
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  10
ناودانی ۱۰ نورد میلاد یزد  ۶ متری    کارخانه
کیلوگرم
18,400 
تاریخ بروزرسانی ۹۳/۰۶/۲۹
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  12
ناودانی ۱۲ تبریز  ۶ متری    کارخانه
کیلوگرم
19,200 
تاریخ بروزرسانی ۹۳/۰۶/۲۹
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  10
ناودانی ۱۰ فولاد فراد  ۶ متری    کارخانه
کیلوگرم
19,200 
تاریخ بروزرسانی ۹۳/۰۵/۱۶
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  10
ناودانی ۱۰ فولاد فراد  ۱۲ متری    کارخانه
شاخه
25,550 
  10
ناودانی ۱۰ فولاد فراد  ۶ متری    کارخانه
شاخه
25,550 
تاریخ بروزرسانی ۹۲/۰۳/۱۲
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  12
ناودانی ۱۲ آریان فولاد  ۶ متری    کارخانه
کیلوگرم
19,860 
تاریخ بروزرسانی ۹۲/۰۲/۲۵
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  12
ناودانی ۱۲ آریان فولاد  ۱۲ متری    کارخانه
کیلوگرم
19,960 
تاریخ بروزرسانی ۹۱/۱۱/۰۸
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  10
ناودانی ۱۰ اشتهارد  ۶ متری    تهران
کیلوگرم
21,740 
تاریخ بروزرسانی ۹۱/۱۱/۰۸
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  8
ناودانی ۸ تبریز  ۱۲ متری    تهران
کیلوگرم
21,940 
  8
ناودانی ۸ تبریز  ۶ متری    تهران
کیلوگرم
21,740 
  10
ناودانی ۱۰ تبریز  ۱۲ متری    تهران
کیلوگرم
21,940 
  10
ناودانی ۱۰ تبریز  ۶ متری    تهران
کیلوگرم
21,740 
  12
ناودانی ۱۲ تبریز  ۱۲ متری    تهران
کیلوگرم
22,140 
  12
ناودانی ۱۲ تبریز  ۶ متری    تهران
کیلوگرم
21,840 
  14
ناودانی ۱۴ تبریز  ۱۲ متری    تهران
کیلوگرم
22,340 
تاریخ بروزرسانی ۹۱/۱۱/۰۸
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  6
ناودانی ۶ طوس  ۶ متری    تهران
کیلوگرم
20,540 
تاریخ بروزرسانی ۹۱/۱۱/۰۸
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  30
ناودانی ۳۰ چین  ۱۲ متری    تهران
کیلوگرم
24,240 
telegram
 

توضیحات خرید

چنانچه انتقادى به روند فروش دارید، مانند تاخیر در ارسال پیش فاکتور یا عدم پاسخگویى به موقع، مى توانید با شماره داخلى 666 (صداى مشترى) تماس حاصل فرمایید. کلیه کالاهایى که در آهن آنلاین عرضه مى شوند اصلى بوده و هیچ گونه کالاى غیر اصلى در آهن آنلاین به فروش نمى رسد. لطفا مراقب افراد سودجو و سایتهاى مشابه باشید، آهن آنلاین هیچ گونه نمایندگى ندارد و تنها راه ارتباطى، تماس با شماره هاى مجموعه مى باشد. بدیهى است در صورت تماس با این افراد که بعضا عناوین و مدارك جعلى نیز تهیه نموده اند، آهن آنلاین هیچگونه مسئولیتى را پذیرا نخواهد بود. قبل از خرید، گرفتن تایید تلفنى الزامى است.

th0E1PEKBB

دریافت اخبار روزانه و قیمت های لحظه ای در کانال تلگرام نبشی و ناودانی آهن آنلاین

عضویت در کانال تخصصی نبشی و ناودانی آهن آنلاین:

https://telegram.me/AO_UNP_L

مژده صالحی : مدیر کل خرید و فروش

مژده صالحی

مدیر کل خرید و فروش

داخلى : 611
۰۲۱۶۳۴۲۸
09107686165

سارا سعیدی پور : مدیر گروه

سارا سعیدی پور

مدیر گروه

داخلى : 607
۰۲۱۶۳۴۲۸
09101430448

هانیه نظری : کارشناس فروش

هانیه نظری

کارشناس فروش

داخلى : 637
۰۲۱۶۳۴۲۸
09100014363

شهرزاد فاخری فر : کارشناس فروش

شهرزاد فاخری فر

کارشناس فروش

داخلى : 662
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100882

نیرم نعمت نژاد : مدیر خرید

نیرم نعمت نژاد

مدیر خرید

داخلى : 642
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100551

محمدرضا اسدی : کارشناس خرید

محمدرضا اسدی

کارشناس خرید

داخلى : 611
۰۲۱۶۳۴۲۸
09101430466