آهن آنلاین
فیلترها

قیمت ناودانی

ناودانی ناب تبریز
| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز حالت واحد محل تحویل قیمت (تومان)
8
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
20,640
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : +0.4%
10
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
20,640
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : +0.4%
12
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
20,640
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : +0.4%
14
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
22,480
آخرین بروز رسانی : 1402/8/22
نوسانات : 0
16
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
22,480
آخرین بروز رسانی : 1402/8/22
نوسانات : 0
| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز حالت واحد محل تحویل قیمت (تومان)
6
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
21,840
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
6
6 متری
کیلوگرم
بنگاه تهران
22,750
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
8
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
21,740
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
8
6 متری
کیلوگرم
بنگاه تهران
22,750
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
10
12 متری
کیلوگرم
کارخانه
21,840
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
10
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
21,740
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
10
6 متری
کیلوگرم
بنگاه تهران
22,750
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
12
6 متری
کیلوگرم
بنگاه تهران
22,850
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
14
6 متری
کیلوگرم
بنگاه تهران
22,850
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
ناودانی صنایع فولاد کوهپایه
| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز حالت واحد محل تحویل قیمت (تومان)
5
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
23,620
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
6
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
24,380
آخرین بروز رسانی : 1402/8/24
نوسانات : 0
| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز حالت واحد محل تحویل قیمت (تومان)
14
12 متری
کیلوگرم
بنگاه تهران
24,680
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
14
6 متری
کیلوگرم
بنگاه تهران
22,940
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
16
12 متری
کیلوگرم
بنگاه تهران
22,570
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
16
6 متری
کیلوگرم
بنگاه تهران
22,940
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
18
12 متری
کیلوگرم
بنگاه تهران
26,240
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
20
12 متری
کیلوگرم
بنگاه تهران
28,900
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
ناودانی هموزن اروپا
| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز حالت واحد محل تحویل قیمت (تومان)
8
12 متری
کیلوگرم
بنگاه تهران
24,040
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
10
12 متری
کیلوگرم
بنگاه تهران
22,480
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
12
12 متری
کیلوگرم
بنگاه تهران
22,020
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
14
12 متری
کیلوگرم
بنگاه تهران
22,940
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
16
12 متری
کیلوگرم
بنگاه تهران
22,480
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
18
12 متری
کیلوگرم
بنگاه تهران
25,050
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
20
12 متری
کیلوگرم
بنگاه تهران
27,070
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
22
12 متری
کیلوگرم
بنگاه تهران
27,520
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
24
12 متری
کیلوگرم
بنگاه تهران
25,230
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
ناودانی اروپا
| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز حالت واحد محل تحویل قیمت (تومان)
4
6 متری
کیلوگرم
بنگاه تهران
53,210
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
5
6 متری
کیلوگرم
بنگاه تهران
55,960
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
8
12 متری
کیلوگرم
بنگاه تهران
57,800
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
10
12 متری
کیلوگرم
بنگاه تهران
57,800
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
12
12 متری
کیلوگرم
بنگاه تهران
57,800
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
14
12 متری
کیلوگرم
بنگاه تهران
57,800
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
16
12 متری
کیلوگرم
بنگاه تهران
54,130
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
18
12 متری
کیلوگرم
بنگاه تهران
57,800
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
20
12 متری
کیلوگرم
بنگاه تهران
57,800
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
22
12 متری
کیلوگرم
بنگاه تهران
57,800
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
24
12 متری
کیلوگرم
بنگاه تهران
54,130
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
26
12 متری
کیلوگرم
-
57,800
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
28
12 متری
کیلوگرم
بنگاه تهران
54,590
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
30
12 متری
کیلوگرم
-
52,290
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
32
12 متری
کیلوگرم
بنگاه تهران
60,550
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
35
12 متری
کیلوگرم
بنگاه تهران
64,220
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
38
12 متری
کیلوگرم
بنگاه تهران
64,220
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
40
12 متری
کیلوگرم
بنگاه تهران
61,930
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
65
6 متری
کیلوگرم
بنگاه تهران
54,130
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
ناودانی فولاد تهران
| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز حالت واحد محل تحویل قیمت (تومان)
6
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
2,090
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
6
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
23,490
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
6
6 متری
کیلوگرم
بنگاه تهران
22,290
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
8
12 متری
کیلوگرم
کارخانه
2,120
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
8
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
23,490
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
8
6 متری
کیلوگرم
بنگاه تهران
22,110
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
10
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
2,070
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
10
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
23,490
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
10
6 متری
کیلوگرم
بنگاه تهران
22,110
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
ناودانی فولاد فراد
| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز حالت واحد محل تحویل قیمت (تومان)
8
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
22,940
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
10
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
22,940
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
10
6 متری
شاخه
کارخانه
2,350
آخرین بروز رسانی : 1402/8/16
نوسانات :
دریافت مشاوره از کارشناسان واحد ناودانی
کارشناسان واحد ناودانی
پرنیان امیدی
پرنیان امیدی (کارشناس فروش نبشی و ناودانی)
حمیدرضا حجتی
حمیدرضا حجتی (کارشناس فروش نبشی و ناودانی)
حامد پورآرمند
حامد پورآرمند (سرپرست خرید نبشی و ناودانی)

قیمت ناودانی

ناودانی‌ها یکی از مهمترین محصولات فولادی در ساختمان‌سازی و صنایع مختلف هستند که در انواع مختلفی تولید می‌شوند. هر کدام از این ناودانی‌ها دارای سایز و استاندارد خاصی هستند که بر اساس کاربرد آن‌ها در صنایع مختلف تعیین می‌شود. قیمت ناودانی‌ها نیز بسته به سایز، کیفیت و شرایط بازار متفاوت است. در این مقاله قصد داریم به بررسی قیمت ناودونی‌ها بپردازیم و عواملی که بر قیمت آن‌ها تأثیر می‌گذارند را مورد بررسی قرار دهیم. همچنین، با توجه به این که ناودانی‌های فولادی در صنایع مختلف به کار می‌روند، علاوه بر این به بررسی کاربردهای ناودانی‌های مختلف نیز خواهیم پرداخت.

یکی از انواع پروفیل های فولادی با مقطع باز، که معمولا شکل ظاهری آن به صورت U یا C است و در صنایع مختلفی همچون ساختمان سازی، خودروسازی، احداث پل و… کاربرد دارد، ناودانی، است. این محصول، در دو نوع و استاندارد UPN و UPE توسط صنایع و کارخانجات فولادی تولید و در بازار آهن آلات عرضه و در اختیار مصرف کنندگان قرار می گیرد. قیمت روز ناودانی، به طور ویژه به عواملی مانند: نوع، ضخامت، سایز، برند تولیدی، نرخ دلار و… بستگی دارد و از آنجاکه یک مقطع پرمصرف است، اطلاع از نرخ روزانه آن برای خریداران اهمیت دارد. قیمت ناودانی در لیست زیر از بهترین برندها و کارخانه‌های تولیدی قابل مشاهده است. برخی از کارخانه‌های تولید کننده معتبر به شرح زیر هستند: البرز غرب، فایکو، ناب تبریز، فولاد تهران، شکفته، نورد یاوران زنجان، مگا استیل، آریان فولاد، ذوب آهن، دهشیر و نورد سجاد.

قیمت ناودانی امروز

قیمت آهن ناودونی یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی کشور است و به عنوان یکی از نمادهای مهم توسعه اقتصادی شناخته می‌شود. این شاخص به صورت روزانه توسط بورس ارز، نمادهای ناودانی مختلف را با توجه به عرضه و تقاضای بازار، ارزش گذاری می‌کند. عوامل مختلفی مانند رشد اقتصادی، نرخ جمعیت، قوانین و مقررات داخلی و خارجی و نیز شرایط بین‌المللی بازار، بر قیمت ناودونی تأثیرگذار هستند.

با توجه به تاثیر عوامل مختلف در قیمت ناودونی، ممکن است قیمت آهن ناودانی در بازه زمانی کوتاه‌تر یا بلندتر، تغییر کند. علاوه بر این، نوسانات بیش از حد در قیمت پروفیل ناودانی ممکن است باعث ایجاد عدم‌اطمینانی در بازار شود و در نتیجه تأثیری بر روند توسعه اقتصادی کشور داشته باشد. در نتیجه، کنترل قیمت هر شاخه ناودانی یکی از چالش‌های مهم مدیریت اقتصادی در کشورهاست و تلاش برای کاهش نوسانات و افزایش پایداری در بازار، از اهداف اصلی سیاست‌گذاران اقتصادی است.

به طور کلی ناودانی‌ها به سه صورت اروپایی، هم وزن اروپایی و ساختمانی وجود دارند.

انواع ناودانی از نظر وزن به شرح زیر است:

به ناودانی اروپایی و هم وزن اروپایی، ناودانی سنگین می‌گویند.

ناودانی ساختمانی می‌تواند سبک و سنگین باشد، اما به طور کلی از دو نوع بالا سبک‌تر است.

انواع ناودانی از نظر طول عبارتند از:

دو طول 6 و 12 متری.

طول ناودانی همچنین می‌تواند بین 6 و 12 متر یا از 6 متر کمتر باشد، که به آن ناودانی نرمال می‌گویند.

کاربردهای ناودانی به شرح زیر است:

ناودانی به دلیلی شکل هندسی خاصی که دارد به طور گسترده در ایجاد قاب و پایه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد و برای پروژه‌های ساختمانی، ساختار ایده‌آلی را فراهم می‌کند. به دلیل کاربرد گسترده‌ این پروفیل در اجرای خرپاها و بادبندها، انتخاب پروفیل مناسب اهمیت بالایی در طراحی سازه‌ها دارد.

قیمت ناودانی به سایز، وزن و طول این محصول بستگی دارد.
قیمت ناودانی یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی کشور است.

 

عوامل موثر بر قیمت ناودانی

قیمت آهن ناودانی به عوامل مختلفی وابسته است که اغلب شامل عوامل اقتصادی، سیاسی و فرهنگی می‌شود. در ادامه به برخی از عوامل مهم موثر بر قیمت ناودانی اشاره می‌کنیم:

قیمت ناودانی 6

ناودانی 6 یکی دیگر از نوع‌های ناودانی است که در صنعت ساختمان سازی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این نوع ناودانی به دلیل سبک بودن و قابلیت حمل آسان، از محصولات محبوب در صنعت ساخت و ساز است. قیمت آهن ناودانی 6 نیز تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار می‌گیرد که از مهمترین آن‌ها می‌توان به تغییرات نرخ ارز، وضعیت بازار و قیمت مواد اولیه اشاره کرد.

با توجه به نوع کاربرد ناودانی 6 و میزان تقاضا برای آن در بازار، قیمت آن نیز ممکن است متفاوت باشد. همچنین، شرایط نگهداری و حمل و نقل نیز می‌تواند بر قیمت پروفیل ناودانی 6 تأثیرگذار باشد. با توجه به تأثیرگذاری این عوامل بر قیمت آهن ناودانی 6، برای تعیین قیمت مناسب، با کارشناسان آهن آنلاین در تماس باشید.

قیمت ناودانی 8

ناودانی 8 یکی از محصولات پر کاربرد در صنعت ساختمان سازی است. ناودانی 8، به آن دسته از ناودانی‌ها گفته می‌شود که ارتفاع بال آن 8 سانتی‌متر باشد؛ این محصول طبق استانداردهای اروپایی و ملی ساخت ‌شده و از کیفیت و استحکام بالایی برخوردار است. قیمت ناودانی 8، بسته به اینکه از جنس گالوانیزه، آلومینیوم، استیل یا آهن باشد، متفاوت خواهد بود.همچنین، عوامل دیگری نیز می‌توانند بر قیمت ناودانی 8 تأثیرگذار باشند، از جمله نوع کاربری آن، شرایط نگهداری و حمل و نقل. با توجه به تأثیرگذاری این عوامل بر قیمت، تعیین قیمت صحیح ناودانی 8 نیاز به مطالعه بازار و شرایط فعلی دارد. در نهایت، تعیین قیمت مناسب برای ناودانی 8 می‌تواند با توجه به نیاز مشتریان، رقابت در بازار و هزینه تولید مناسب، انجام شود.

این نوع ناودانی به دلیل ویژگی‌هایی که دارد، از جمله مقاومت بالا، سبک بودن و طول عمر طولانی، مورد استفاده قرار می‌گیرد. قیمت ناودونی 8 تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار می‌گیرد و متفاوت است.

قیمت ناودانی 10

ناودانی 10، مقاومت بالایی در برابر تنش‌های فولادی و ضربه دارد و فضای کمی را اشغال می‌کند. در ساخت این ناودانی معمولاً از دو استاندارد UPE و UPN استفاده می‌شود. قیمت ناودانی 10، بسته به کیفیت و استانداردها و مواد اولیه به‌کاررفته در ساخت آن، متفاوت است. با توجه به تأثیرگذاری این عوامل بر قیمت، تعیین قیمت مناسب برای ناودانی 10 نیاز به مطالعه بازار و شرایط فعلی دارد. به‌طور کلی، ناودانی 10 مورد استفاده در ساختمان‌های بلند مورد استفاده قرار می‌گیرد و معمولاً برای ساخت سازه‌های پایه و بستر مورد استفاده قرار می‌گیرد. در نهایت، برای تعیین قیمت مناسب برای ناودانی 10، باید به فاکتورهای مختلفی توجه کرد و با توجه به نیاز مشتریان، رقابت در بازار و هزینه تولید، قیمت را تعیین کرد.

قیمت ناودانی 12

ناودانی‌ها در سایزهای 6 تا 14 جزو محصولات فولادی پر تقاضا و پرمصرف بازار به‌شمار می‌آیند. ناودانی 12 نیز کاربردهای زیادی در صنایع دارد که ازجمله آن‌ها می‌توان به ساخت چهارچوب و کابین‌های ماشین سنگین و استفاده در موادی مانند ساپورت لوله‌کشی، بازسازی دیوارها با مهار وزن به‌وسیله ناودانی و... اشاره کرد. قیمت ناودانی 12، به‌دلیل تقاضای بالا در بازار، گران‌تر از بسیاری سایزهای دیگر است.

علاوه بر تقاضا، عوامل دیگری هم می‌توانند بر قیمت پروفیل ناودانی 12 تأثیرگذار باشند، مانند کیفیت مواد اولیه و استفاده شده در ساخت آن، شرایط حمل و نقل، تاثیر تورم و نرخ ارز. در حالی که ناودانی 12 یکی از سایزهای پرمصرف بازار است، اما با توجه به تأثیرگذاری عوامل مختلف بر قیمت آن، تعیین قیمت مناسب برای ناودانی 12 نیاز به مطالعه بازار و شرایط فعلی دارد.

عوامل مؤثر بر قیمت ناودانی

در کنار ویژگی‌هایی مانند سایز و جنس ناودانی‌ها، عوامل دیگری نیز وجود دارند که می‌توانند در قیمت روز ناودانی تأثیر بگذارند. ازجمله مهم‌ترین عوامل می‌توان به قیمت دلار، میزان عرضه و تقاضا، ارزش سوخت و انرژی، قیمت مواد اولیه، نرخ تورم، شرایط سیاسی و اقتصادی کشور، قیمت جهانی فولاد و... اشاره کرد؛ همچنین این عوامل بر قیمت نبشی نیز موثر هستند.

 

عوامل مختلفی مثل نوسانات بازار و قیمت مواد اولیه، بر قیمت انواع ناودانی اثرگذارند.
قیمت ناودانی، بسته به اینکه از نوع پرسی یا نورد شده، ساده یا مشبک و سبک یا سنگین باشد، متفاوت است.

 

قیمت انواع ناودانی

قیمت هر شاخه ناودانی، بسته به اینکه از نوع پرسی یا نورد شده، ساده یا مشبک و سبک یا سنگین باشد، متفاوت خواهد بود؛ زیرا در ساخت آن‌ها ممکن است از استانداردهای متفاوتی استفاده شود که این امر بر روی ویژگی‌هایی مانند سایز، وزن و... نیز تأثیر می‌گذارد. انواع ناودانی به‌دلیل کاربرد بالایی که در صنایع عمرانی، ساختمان‌سازی و ساخت ماشین‌آلات و تشکیلات دریایی دارند، نوسانات قیمتی زیادی را تجربه می‌کند.

طبق نظر کارشناسان آهن آنلاین:

"قیمت ناودانی با توجه به کیفیت برند تولیدکننده آن، تعیین شده و البته هر سایز هم در برندهای مختلف، وزن‌های متفاوتی دارد که گاها باعث اختلاف بسیار در هزینه هر شاخه ناودانی تهیه شده از کارخانه‌های متفاوت می‌شود." 

نحوه خرید ناودانی از آهن آنلاین

برای خرید ناودانی مناسب می‌توانید با کارشناسان آهن آنلاین تماس گرفته و از دانش و تخصص آن‌ها برای بهبود تجربه خرید خود بهره بگیرید. شما همچنین می‌توانید به‌صورت تلفنی و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ثبت سفارش کرده و پیش‌فاکتور خود را دریافت کنید. این روند به صرفه‌جویی در زمان و هزینه‌های شما کمک چشمگیری می‌کند؛ در مرحله بعد به‌منظور ادامه خرید، پیش‌فاکتور را تأیید کرده و برای کارشناس مربوطه ارسال کنید. با پرداخت مبلغ فاکتور، کالای موردنظر شما در سریع‌ترین زمان ممکن ارسال می‌شود. شما می‌توانید وضعیت ناودانی خریداری‌شده خود را با جستجوی کد رهگیری در قسمت پیگیری سفارش سایت مشاهده کنید. سایت آهن آنلاین این امکان را برای شما ایجاد کرده است که در صورت نیاز، میزان ناودانی را در فاکتور کم یا زیاد کنید.

سخن پایانی

با توجه به بررسی عوامل موثر بر قیمت ناودونی و مقایسه قیمت‌های مختلف ناودانی‌ها در بازار، می‌توان نتیجه گرفت که قیمت ناودانی‌ها تحت تأثیر عواملی مانند کیفیت، اندازه، استاندارد و مواد اولیه قرار می‌گیرد. همچنین، ناودانی‌ها با توجه به کاربردهای مختلفی که دارند، در بازار قیمت‌های متفاوتی دارند. برای انتخاب بهینه‌ترین ناودانی برای پروژه‌های مختلف، بهتر است قیمت‌ها را با کیفیت و نیاز‌های پروژه مقایسه کرده و در نهایت تصمیم گیری کنید. از طرفی، بازار ناودانی همواره تحت تأثیر عوامل اقتصادی و تقاضای بازار قرار دارد و برای بهترین خرید، بهتر است از تحلیل بازار و مشاوره متخصصان در این زمینه استفاده کنید.

همانطورکه گفتیم، ناودانی، یکی از مقاطع فولادی پرمصرف در اکثر صنایع است و بهای آن برای خریداران اهمیت بالایی دارد. ناودانی های اروپایی یا هم وزن آن در بازار بیشتر عرضه می شوند و پرفروش‌تر هستند. شما می توانید پس از مشاهده لیست قیمت ناودانی امروز، محصول مورد نظر خود را انتخاب و با کارشناسان مجموعه تماس بگیرید.

سوالات متداول

در تعیین قیمت ناودانی، چه مواردی اثرگذار است؟

برای قیمت گذاری ناودانی، پارامترهایی چون: ضخامت، طول، سایز، برند تولیدی و… همگی دخیل هستند و باعث اختلاف نرخ بین انواع این محصولات می شوند.

کدام یک از انواع ناودانی در بازار ایران به فروش می رسد؟

به طور کلی سه نوع ناودانی در بازار ایران موجود است که عبارتند از : 1- ناودانی اروپایی 2- ناودانی هم‌وزن اروپا 3- ناودانی ساختمانی

مهم‌ترین فاکتور مدنظر برای خرید ناودانی با کیفیت کدام مورد است؟

با توجه به تفاوت قیمت پایه ناودانی‌های موجود در بازار، برای اینکه خرید با کیفیت و بهینه‌تر داشته باشید باید دو فاکتور ابعاد و وزن هر شاخه را در خرید مدنظر داشته باشید.

... بیشتر

سوالات متداول

در تعیین قیمت ناودانی، چه مواردی اثرگذار است؟

برای قیمت گذاری ناودانی، پارامترهایی چون: ضخامت، طول، سایز، برند تولیدی و… همگی دخیل هستند و باعث اختلاف نرخ بین انواع این محصولات می شوند.

کدام یک از انواع ناودانی در بازار ایران به فروش می رسد؟

به طور کلی سه نوع ناودانی در بازار ایران موجود است که عبارتند از : 1- ناودانی اروپایی 2- ناودانی هم‌وزن اروپا 3- ناودانی ساختمانی

مهم‌ترین فاکتور مدنظر برای خرید ناودانی با کیفیت کدام مورد است؟

با توجه به تفاوت قیمت پایه ناودانی‌های موجود در بازار، برای اینکه خرید با کیفیت و بهینه‌تر داشته باشید باید دو فاکتور ابعاد و وزن هر شاخه را در خرید مدنظر داشته باشید.

ساعت کاری امروز ما به پایان رسیده است.
استعلام قیمت ثبت کنید تا در اولین فرصت با شما تماس بگیریم.
درخواست استعلام قیمت
فیلتر نتایج x