لیست قیمت ناودانی آهن آنلاین

***به علت نوسانات شدید بازار، نیاز به تایید مجدد قیمت می باشد.***

تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۷/۰۳
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  10
ناودانی ابهر ۱۰شاخه ۶ متری تهران
کیلوگرم
47,500 
۱۳:۳۵
  14
ناودانی ابهر ۱۴ شاخه ۶ متری تهران
کیلوگرم
47,500 
۱۳:۳۶
  16
ناودانی ۱۶ ابهر ۶ متری بنگاه تهران
کیلوگرم
47,500 
۱۳:۳۶
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۷/۰۳
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  5
ناودانی ۵ اروپا  ۶ متری    تهران
کیلوگرم
82,500 
۱۳:۴۰
  8
ناودانی ۸ اروپا  ۱۲ متری    تهران
کیلوگرم
85,200 
۱۳:۴۰
  10
ناودانی ۱۰ اروپا  ۱۲ متری    تهران
کیلوگرم
85,200 
۱۳:۴۰
  12
ناودانی ۱۲ اروپا  ۱۲ متری    تهران
کیلوگرم
85,200 
۱۳:۴۰
  14
ناودانی ۱۴ اروپا  ۱۲ متری    تهران
کیلوگرم
85,200 
۱۳:۴۰
  16
ناودانی ۱۶ اروپا  ۱۲ متری    تهران
کیلوگرم
85,200 
۱۳:۴۰
  18
ناودانی ۱۸ اروپا  ۱۲ متری    تهران
کیلوگرم
90,200 
۱۳:۴۰
  20
ناودانی ۲۰ اروپا  ۱۲ متری    تهران
کیلوگرم
90,200 
۱۳:۴۰
  22
ناودانی ۲۲ اروپا  ۱۲ متری    تهران
کیلوگرم
85,000 
۱۳:۴۰
  24
ناودانی ۲۴ اروپا  ۱۲ متری    تهران
کیلوگرم
90,200 
۱۳:۴۰
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۷/۰۳
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  5
ناودانی  سبک  ۵ اسپیرال ۶ متری کارخانه 
کیلوگرم
50,350 
۱۰:۳۱
  5
ناودانی  سنگین  ۵ اسپیرال ۶ متری کارخانه 
کیلوگرم
50,150 
۱۰:۳۰
  6
ناودانی سبک اسپیرال ۶ شاخه ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
49,650 
۱۰:۲۸
  6
ناودانی  سنگین  ۶ اسپیرال ۶ متری کارخانه 
کیلوگرم
49,300 
۱۰:۲۹
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۷/۰۳
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  6
ناودانی    ۶ شکفته ۶ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
48,500 
۱۳:۳۶
  6
ناودانی    ۶ شکفته ۶ متری کارخانه 
کیلوگرم
47,100 
۱۳:۳۸
  8
ناودانی    ۸ شکفته ۶ متری کارخانه 
کیلوگرم
47,000 
۱۳:۳۸
  8
ناودانی ۸ شکفته  ۶ متری    تهران
کیلوگرم
47,800 
۱۳:۳۴
  10
ناودانی    ۱۰ شکفته ۶ متری کارخانه 
کیلوگرم
47,000 
۱۳:۳۸
  12
ناودانی   ۱۲ شکفته ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
47,000 
۱۳:۳۸
  12
ناودانی    ۱۲ شکفته ۶ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
47,800 
۱۳:۳۴
  14
ناودانی    ۱۴ شکفته ۶ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
47,800 
۱۳:۳۴
  14
ناودانی    ۱۴ شکفته ۶ متری کارخانه 
کیلوگرم
47,000 
۱۳:۳۸
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۷/۰۳
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  8
ناودانی ۸ ناب  ۱۲ متری    کارخانه
کیلوگرم
47,000 
۱۳:۲۰
  8
ناودانی ۸ ناب  ۶ متری    کارخانه
کیلوگرم
47,000 
۱۳:۲۰
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۷/۰۳
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  10
ناودانی ۱۰ ناب تبریز  ۶ متری    کارخانه
کیلوگرم
47,000 
۱۳:۲۰
  12
ناودانی    ۱۲ ناب تبریز ۱۲ متری کارخانه 
کیلوگرم
47,000 
۱۳:۲۰
  12
ناودانی ۱۲ ناب تبریز  ۶ متری    کارخانه
کیلوگرم
47,000 
۱۳:۲۰
  14
ناودانی    ۱۴ ناب تبریز ۶ متری کارخانه 
کیلوگرم
47,000 
۱۳:۲۰
  16
ناودانی    ۱۶ ناب تبریز ۱۲ متری کارخانه 
کیلوگرم
47,000 
۱۳:۲۰
  16
ناودانی    ۱۶ ناب تبریز ۶ متری کارخانه 
کیلوگرم
47,000 
۱۳:۲۰
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۷/۰۲
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  10
ناودانی    ۱۰ ابهر ۶ متری کارخانه 
کیلوگرم
44,500 
۱۲:۳۳
  14
ناودانی    ۱۴ ابهر ۶ متری کارخانه 
کیلوگرم
44,500 
۱۲:۳۳
  14
ناودانی ۱۴ ابهر  ۱۲ متری    کارخانه
کیلوگرم
44,500 
۱۲:۳۳
  16
ناودانی    ۱۶ ابهر ۶ متری کارخانه 
کیلوگرم
44,500 
۱۲:۳۳
  16
ناودانی ۱۶ ابهر  ۱۲ متری    کارخانه
کیلوگرم
44,500 
۱۲:۳۳
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۷/۰۲
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  16
ناودانی ۱۶ اروپا  ۱۲ متری    تهران
شاخه
82,000 
۱۳:۲۳
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  10
ناودانی ۱۰ آریان فولاد  ۶ متری    کارخانه
کیلوگرم
43,550 
۱۲:۱۱
  12
ناودانی ۱۲ آریان فولاد  ۶ متری    کارخانه
کیلوگرم
43,550 
۱۲:۱۱
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۵
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  6
ناودانی    ۶ زنجان ۶ متری کارخانه 
کیلوگرم
45,000 
۱۳:۳۰
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۲
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  28
ناودانی ۲۸ اروپا  ۱۲ متری    تهران
کیلوگرم
90,200 
۱۱:۰۸
  65
ناودانی    ۶۵ اروپا ۶ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
90,200 
۱۱:۰۸
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۰۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  10
ناودانی    ۱۰ ناب تبریز ۱۲ متری کارخانه
کیلوگرم
42,000 
۰۹:۴۳
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۰۵
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  16
ناودانی    ۱۶ ذوب آهن ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
42,000 
۱۳:۲۸
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۰۵
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  8
ناودانی    ۸ شکفته ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
42,700 
۱۳:۳۰
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۰۵
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  16
ناودانی    ۱۶ فایکو ۶ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
42,000 
۱۳:۳۱
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۰۵
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  12
ناودانی    ۱۲ یزد ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
41,800 
۱۳:۲۹
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۵/۲۸
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  8
ناودانی    ۸ فابریک ۶ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
۱۲:۴۰
  8
ناودانی    ۸ فابریک ۶ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
۱۲:۳۲
  8
ناودانی    ۸ فابریک ۶ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
۱۲:۳۲
  10
ناودانی    ۱۰ فابریک ۶ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
۱۲:۴۰
  12
ناودانی    ۱۲ فابریک ۶ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
۱۳:۲۰
  14
ناودانی    ۱۴ فابریک ۶ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
۱۳:۲۲
  16
ناودانی    ۱۶ فابریک ۶ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
۱۳:۲۷
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۵/۲۸
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  8
ناودانی    ۸ فولاد تهران ۶ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
44,200 
۱۳:۲۷
  10
ناودانی    ۱۰ فولاد تهران ۶ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
44,000 
۱۳:۲۶
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۵/۲۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  16
ناودانی ۱۶ ابهر  ۱۲ متری    تهران
کیلوگرم
46,200 
۱۳:۱۳
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۵/۱۱
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  4
ناودانی    ۴ اروپا ۶ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
92,000 
۱۱:۱۶
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۵/۰۹
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  8
ناودانی ابهر ۸ شاخه ۶ متری تهران
کیلوگرم
55,500 
۱۳:۱۰
  12
ناودانی ابهر ۱۲شاخه ۶ متری تهران
کیلوگرم
55,500 
۱۳:۱۰
  12
ناودانی ۱۲ ابهر  ۱۲ متری    تهران
کیلوگرم
55,500 
۱۳:۱۰
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۵/۰۹
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  6
ناودانی فولاد تهران ۶ شاخه ۶ متر تهران
کیلوگرم
55,500 
۱۳:۱۰
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۵/۰۶
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  40
ناودانی    ۴۰ اروپا ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
۱۳:۴۷
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۵/۰۳
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  12
ناودانی ۱۲ ابهر  ۱۲ متری    کارخانه
کیلوگرم
41,500 
۱۳:۲۷
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۵/۰۳
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  8
ناودانی  DIN1026-1  ۸ استاندارد اروپا ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
43,000 
۱۴:۰۵
  12
ناودانی  DIN1026-1  ۱۲ استاندارد اروپا ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
42,000 
۱۴:۰۵
  12
ناودانی    ۱۲ استاندارد اروپا ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
43,000 
۱۴:۰۵
  14
ناودانی  DIN1026-1  ۱۴ استاندارد اروپا ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
42,000 
۱۴:۰۵
  16
ناودانی  DIN1026-1  ۱۶ استاندارد اروپا ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
43,000 
۱۴:۰۶
  18
ناودانی  DIN1026-1  ۱۸ استاندارد اروپا ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
43,000 
۱۴:۰۶
  20
ناودانی  DIN1026-1  ۲۰ استاندارد اروپا ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
43,000 
۱۴:۰۶
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۵/۰۳
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  14
ناودانی    ۱۴ ناب تبریز ۱۲ متری کارخانه 
کیلوگرم
42,000 
۱۳:۵۲
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  8
ناودانی ۸ ابهر  ۱۲ متری    کارخانه
کیلوگرم
34,000 
۱۲:۱۵
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۰۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  6
ناودانی ۶ زنجان ۶ متری بنگاه تهران
کیلوگرم
29,500 
۱۲:۲۹
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۰۵
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  10
ناودانی ۱۰ آریان فولاد  ۱۲ متری    کارخانه
شاخه
34,750 
۱۲:۴۰
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۲۲
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  8
ناودانی    ۸ نورد سجاد ۶ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
29,400 
۱۳:۲۳
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۱۰
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  12
ناودانی ۱۲ یزد شاخه ۶ متری تهران
کیلوگرم
26,900 
۱۳:۲۷
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۱/۲۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  18
ناودانی ۱۸ روسیه  ۱۲ متری    تهران
کیلوگرم
32,000 
۱۲:۰۰
  22
ناودانی ۲۲ روسیه  ۱۲ متری    تهران
کیلوگرم
46,500 
۱۲:۰۰
  30
ناودانی    ۳۰ روسیه ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
50,500 
۱۲:۰۰
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۱/۱۹
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  20
ناودانی ۲۰ روسیه  ۱۲ متری    تهران
کیلوگرم
35,500 
۱۳:۲۰
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۲/۰۵
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  12
ناودانی ۱۲ ناب  ۶ متری    کارخانه
شاخه
25,800 
۱۲:۵۲
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۱/۰۸
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  10
ناودانی ۱۰ آریان فولاد  ۶ متری    کارخانه
شاخه
22,850 
۱۱:۳۸
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۱/۰۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  4
ناودانی    ۴ ابهر ۶ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
۱۳:۱۴
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۱/۰۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  6
ناودانی  DIN1026-1  ۶ استاندارد اروپا ۶ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
۱۳:۱۴
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۱/۰۲
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  8
ناودانی ۸ ناب  ۶ متری    تهران
کیلوگرم
24,800 
۱۴:۱۱
  14
ناودانی ۱۴ ناب  ۶ متری    تهران
کیلوگرم
24,800 
۱۴:۱۳
  16
ناودانی ۱۶ ناب  ۶ متری    تهران
کیلوگرم
26,500 
۱۴:۱۴
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۱/۰۲
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  10
ناودانی ۱۰ ناب تبریز  ۶ متری    تهران
کیلوگرم
24,800 
۱۴:۱۲
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۳۰
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  6
ناودانی    ۶ یزد ۶ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
23,100 
۱۳:۵۰
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۰۹
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  38
ناودانی    ۳۸ اروپا ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
۱۲:۴۹
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۰۲
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  6
ناودانی  سبک  ۶ فولاد تهران ۶ متری کارخانه 
کیلوگرم
23,000 
۱۱:۲۱
  6
ناودانی  سنگین  ۶ فولاد تهران ۶ متری کارخانه 
کیلوگرم
22,800 
۱۱:۲۰
  8
ناودانی  سبک  ۸ فولاد تهران ۶ متری کارخانه 
کیلوگرم
22,900 
۱۱:۲۱
  8
ناودانی  سنگین  ۸ فولاد تهران ۱۲ متری کارخانه 
کیلوگرم
23,100 
۱۱:۲۲
  10
ناودانی  سبک  ۱۰ فولاد تهران ۶ متری کارخانه 
کیلوگرم
22,900 
۱۱:۲۶
  10
ناودانی  سنگین  ۱۰ فولاد تهران ۶ متری کارخانه 
کیلوگرم
22,600 
۱۱:۲۳
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۹/۲۶
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  8
ناودانی    ۸ فولاد تهران ۶ متری کارخانه 
کیلوگرم
21,850 
۱۱:۰۶
  10
ناودانی  سبک  ۱۰ فولاد تهران ۱۲ متری کارخانه 
کیلوگرم
22,300 
۱۱:۰۶
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۹/۲۰
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  8
ناودانی  سبک  ۸ فولاد تهران ۱۲ متری کارخانه 
کیلوگرم
22,100 
۱۱:۲۱
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۹/۰۵
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  10
ناودانی  سنگین  ۱۰ فولاد تهران ۱۲ متری کارخانه 
کیلوگرم
21,900 
۱۱:۴۴
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۰۴
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  14
ناودانی    ۱۴ فایکو ۶ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
22,300 
۱۱:۰۷
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۰۲
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  18
ناودانی    ۱۸ فایکو ۱۲ متری کارخانه 
کیلوگرم
۱۳:۱۴
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۲۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  8
ناودانی ۸ فولاد تهران  ۶ متری    تهران
کیلوگرم
22,100 
۱۰:۴۷
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۲۲
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  18
ناودانی    ۱۸ فایکو ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
27,500 
۱۲:۳۸
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۱۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  20
ناودانی    20 ابهر 12 متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
۱۳:۳۵
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۲۲
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  20
ناودانی    20 فایکو 12 متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
۱۵:۴۸
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۳/۲۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  10
ناودانی    10 فولاد تهران 12 متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
۱۵:۰۷
  10
ناودانی    10 فولاد تهران 12 متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
۱۵:۰۷
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۳/۲۰
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  14
ناودانی    14 ناب تبریز 6 متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
۱۳:۲۴
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۳/۰۹
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  14
ناودانی    ۱۴ فایکو ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
17,000 
۱۳:۰۵
  16
ناودانی    ۱۶ فایکو ۱۲ متری بنگاه تهران
کیلوگرم
17,200 
۱۳:۰۵
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۳/۰۶
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  10
ناودانی ۱۰ شکفته ۱۲ متری بنگاه تهران
کیلوگرم
16,800 
۱۳:۰۵
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۲/۲۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  14
ناودانی ۱۴ ابهر  ۱۲ متری    تهران
کیلوگرم
16,700 
۱۴:۵۲
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۲/۱۱
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  12
ناودانی    ۱۲ فولاد تهران ۶ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
17,400 
۱۵:۱۹
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۱۲/۰۹
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  14
ناودانی    14 فولاد تهران 6 متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
۱۶:۳۱
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۱۰/۱۳
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  32
ناودانی    ۳۲ اروپا ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
29,400 
۱۵:۳۸
  35
ناودانی    ۳۵ اروپا ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
28,800 
۱۵:۳۸
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۹/۲۸
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  12
ناودانی ۱۲ ناب  ۶ متری    تهران
کیلوگرم
18,900 
۱۸:۴۳
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۸/۱۲
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  6
ناودانی    6 تهران برشی بنگاه تهران 
کیلوگرم
۱۲:۳۹
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۷/۱۹
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  20
ناودانی    20 ذوب آهن 12 متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
۱۵:۵۷
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۷/۱۱
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  8
ناودانی ۸ ابهر ۱۲ متری بنگاه تهران
کیلوگرم
16,350 
۱۵:۳۶
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۶/۰۲
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  6
ناودانی    ۶ اسپیرال ۶ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
۱۲:۱۲
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۵/۲۳
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  12
ناودانی ۱۲ ناب  ۱۲ متری    تهران
کیلوگرم
16,600 
۱۳:۲۸
  14
ناودانی ۱۴ ناب  ۱۲ متری    تهران
کیلوگرم
17,350 
۱۳:۲۸
  16
ناودانی ۱۶ ناب  ۱۲ متری    تهران
کیلوگرم
16,900 
۱۳:۲۸
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۵/۰۵
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  6
ناودانی    ۶ منظومه ۶ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
۱۱:۵۷
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۵/۰۵
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  18
ناودانی    ۱۸ چین ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
۱۰:۱۰
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۴/۲۱
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  6
ناودانی منظومه ۶ شاخه ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
17,000 
۱۱:۳۳
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۳/۰۴
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  14
ناودانی ابهر ۱۴ بنگاه تهران شاخه ۶ متری
کیلوگرم
17,100 
۱۱:۴۵
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۲/۲۱
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  8
ناودانی  سبک  ۸ تهران ۶ متری کارخانه 
کیلوگرم
۱۰:۳۷
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۲/۱۹
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  8
ناودانی ۸ ناب تبریز ۶ متری بنگاه اصفهان
کیلوگرم
۱۴:۴۶
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۲/۰۴
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  8
ناودانی ۸ ناب  ۱۲ متری    تهران
کیلوگرم
19,300 
۱۳:۲۳
  10
ناودانی ۱۰ ناب  ۱۲ متری    تهران
کیلوگرم
19,300 
۱۳:۲۴
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۱۲/۰۳
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  16
ناودانی ۱۶ ناب  ۱۲ متری    تهران
شاخه
14,600 
۱۲:۳۲
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۱۱/۱۱
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  10
ناودانی ۱۰ روسیه  ۱۲ متری    تهران
کیلوگرم
21,840 
۱۱:۰۳
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۱۰/۱۲
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  14
ناودانی ۱۴ ابهر  ۱۲ متری    تهران
کیلوگرم
17,700 
۱۲:۱۸
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۱۰/۱۰
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  14
ناودانی ۱۴ روسیه  ۱۲ متری    تهران
کیلوگرم
22,540 
۱۱:۳۵
  14
ناودانی ۱۴ روسیه  ۶ متری    تهران
کیلوگرم
22,040 
۱۱:۳۵
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۰۵/۱۴
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  10
ناودانی ۱۰ ناب  ۱۲ متری    کارخانه
کیلوگرم
15,000 
۱۵:۰۳
  10
ناودانی ۱۰ ناب  ۶ متری    کارخانه
کیلوگرم
15,000 
۱۵:۰۳
  12
ناودانی ۱۲ ناب  ۱۲ متری    کارخانه
کیلوگرم
14,750 
۱۵:۰۳
  12
ناودانی ۱۲ ناب  ۶ متری    کارخانه
کیلوگرم
14,750 
۱۵:۰۳
  14
ناودانی ۱۴ ناب  ۱۲ متری    کارخانه
کیلوگرم
16,400 
۱۵:۰۳
  14
ناودانی ۱۴ ناب  ۶ متری    کارخانه
کیلوگرم
16,400 
۱۵:۰۳
  16
ناودانی ۱۶ ناب  ۱۲ متری    کارخانه
کیلوگرم
15,900 
۱۵:۰۳
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۰۳/۱۶
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  14
ناودانی ۱۴ ناب  ۶ متری    کارخانه
شاخه
17,150 
۱۴:۲۸
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۰۳/۱۲
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  12
ناودانی ۱۲ ناب تبریز  ۶ متری    تهران
کیلوگرم
16,000 
۱۲:۵۲
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۰۲/۳۰
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  14
ناودانی ۱۴ ناب  ۱۲ متری    کارخانه
شاخه
17,100 
۱۱:۳۴
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۰۱/۳۱
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  28
ناودانی ۲۸ روسیه  ۱۲ متری    تهران
کیلوگرم
۱۴:۲۶
تاریخ بروزرسانی ۹۳/۱۲/۱۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
 
ناودانی  آریان فولاد  ۶ متری   ST37 
Primary Unit
۱۷:۳۵
تاریخ بروزرسانی ۹۳/۰۹/۱۸
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  10
ناودانی ۱۰ نورد میلاد یزد  ۶ متری    کارخانه
کیلوگرم
18,400 
۰۷:۰۷
تاریخ بروزرسانی ۹۳/۰۶/۲۹
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  12
ناودانی ۱۲ تبریز  ۶ متری    کارخانه
کیلوگرم
19,200 
۱۳:۰۲
تاریخ بروزرسانی ۹۳/۰۶/۲۹
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  10
ناودانی ۱۰ فولاد فراد  ۶ متری    کارخانه
کیلوگرم
19,200 
۰۹:۳۲
تاریخ بروزرسانی ۹۳/۰۵/۱۶
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  10
ناودانی ۱۰ فولاد فراد  ۱۲ متری    کارخانه
شاخه
25,550 
۱۱:۰۹
  10
ناودانی ۱۰ فولاد فراد  ۶ متری    کارخانه
شاخه
25,550 
۱۱:۰۹
تاریخ بروزرسانی ۹۲/۰۲/۲۵
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  12
ناودانی ۱۲ آریان فولاد  ۱۲ متری    کارخانه
کیلوگرم
19,960 
۰۷:۱۳
تاریخ بروزرسانی ۹۱/۱۱/۰۸
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  10
ناودانی ۱۰ اشتهارد  ۶ متری    تهران
کیلوگرم
21,740 
۱۰:۳۵
تاریخ بروزرسانی ۹۱/۱۱/۰۸
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  8
ناودانی ۸ تبریز  ۱۲ متری    تهران
کیلوگرم
21,940 
۱۰:۳۵
  8
ناودانی ۸ تبریز  ۶ متری    تهران
کیلوگرم
21,740 
۱۰:۳۵
  10
ناودانی ۱۰ تبریز  ۱۲ متری    تهران
کیلوگرم
21,940 
۱۰:۳۵
  10
ناودانی ۱۰ تبریز  ۶ متری    تهران
کیلوگرم
21,740 
۱۰:۳۵
  12
ناودانی ۱۲ تبریز  ۱۲ متری    تهران
کیلوگرم
22,140 
۱۰:۳۵
  12
ناودانی ۱۲ تبریز  ۶ متری    تهران
کیلوگرم
21,840 
۱۰:۳۵
  14
ناودانی ۱۴ تبریز  ۱۲ متری    تهران
کیلوگرم
22,340 
۱۰:۳۵
تاریخ بروزرسانی ۹۱/۱۱/۰۸
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  6
ناودانی ۶ طوس  ۶ متری    تهران
کیلوگرم
20,540 
۱۰:۳۵
تاریخ بروزرسانی ۹۱/۱۱/۰۸
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  30
ناودانی ۳۰ چین  ۱۲ متری    تهران
کیلوگرم
24,240 
۱۰:۳۵
telegram
 

توضیحات خرید

چنانچه انتقادى به روند فروش دارید، مانند تاخیر در ارسال پیش فاکتور یا عدم پاسخگویى به موقع، مى توانید با شماره داخلى 666 (صداى مشترى) تماس حاصل فرمایید. کلیه کالاهایى که در آهن آنلاین عرضه مى شوند اصلى بوده و هیچ گونه کالاى غیر اصلى در آهن آنلاین به فروش نمى رسد. لطفا مراقب افراد سودجو و سایتهاى مشابه باشید، آهن آنلاین هیچ گونه نمایندگى ندارد و تنها راه ارتباطى، تماس با شماره هاى مجموعه مى باشد. بدیهى است در صورت تماس با این افراد که بعضا عناوین و مدارك جعلى نیز تهیه نموده اند، آهن آنلاین هیچگونه مسئولیتى را پذیرا نخواهد بود. قبل از خرید، گرفتن تایید تلفنى الزامى است.

th0E1PEKBB دریافت اخبار روزانه و قیمت های لحظه ای در کانال تلگرام نبشی و ناودانی آهن آنلاین عضویت در کانال تخصصی نبشی و ناودانی آهن آنلاین: https://telegram.me/AO_UNP_L

مژده صالحی : مدیر کل خرید و فروش

مژده صالحی

مدیر کل خرید و فروش

داخلى : 611
۰۲۱۶۳۴۲۸
09107686165

سارا سعیدی پور : مدیر گروه

سارا سعیدی پور

مدیر گروه

داخلى : 607
۰۲۱۶۳۴۲۸
09101430448

هانیه نظری : کارشناس فروش

هانیه نظری

کارشناس فروش

داخلى : 637
۰۲۱۶۳۴۲۸
09100014363

شهرزاد فاخری فر : کارشناس فروش

شهرزاد فاخری فر

کارشناس فروش

داخلى : 662
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100882

نیرم نعمت نژاد : مدیر خرید

نیرم نعمت نژاد

مدیر خرید

داخلى : 642
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100551

محمدرضا اسدی : کارشناس خرید

محمدرضا اسدی

کارشناس خرید

داخلى : 611
۰۲۱۶۳۴۲۸
09101430466