آهن آنلاین
فیلترها

قیمت ورق روغنی

آخرین بروزرسانی: روزهای قبل ( 1403/2/26 )
ورق روغنی فولاد مبارکه
ضخامت سایز برند استاندارد محل تحویل حالت قیمت (تومان)
0.5
1000
فولاد مبارکه
ST12
بنگاه تهران
رول
46,180
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.0%
0.5
1250
فولاد مبارکه
ST12
بنگاه تهران
رول
46,180
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.0%
0.7
1000
فولاد مبارکه
ST12
بنگاه تهران
رول
42,820
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.1%
0.7
1250
فولاد مبارکه
ST12
بنگاه تهران
رول
42,820
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.1%
0.8
1000
فولاد مبارکه
ST12
بنگاه تهران
رول
43,730
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.0%
0.8
1250
فولاد مبارکه
ST12
بنگاه تهران
رول
42,820
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.1%
0.6
1000
فولاد مبارکه
ST12
بنگاه تهران
رول
44,180
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.0%
0.6
1250
فولاد مبارکه
ST12
بنگاه تهران
رول
44,180
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.0%
0.9
1000
فولاد مبارکه
ST12
بنگاه تهران
رول
43,270
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.0%
0.9
1250
فولاد مبارکه
ST12
بنگاه تهران
رول
43,270
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.0%
1
1000
فولاد مبارکه
ST12
بنگاه تهران
رول
43,450
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.0%
1
1250
فولاد مبارکه
ST12
بنگاه تهران
رول
43,450
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.0%
1.25
1000
فولاد مبارکه
ST12
بنگاه تهران
رول
42,910
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.0%
1.25
1250
فولاد مبارکه
ST12
بنگاه تهران
رول
42,910
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.0%
1.5
1000
فولاد مبارکه
ST12
بنگاه تهران
رول
43,450
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.0%
1.5
1250
فولاد مبارکه
ST12
بنگاه تهران
رول
43,450
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.0%
2
1000
فولاد مبارکه
ST12
بنگاه تهران
رول
44,640
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.0%
2
1250
فولاد مبارکه
ST12
بنگاه تهران
رول
44,640
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.0%
ورق روغنی هفت الماس
ضخامت سایز برند استاندارد محل تحویل حالت قیمت (تومان)
0.4
1000
هفت الماس
ST12
بنگاه تهران
رول
44,640
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.0%
0.4
1250
هفت الماس
ST12
بنگاه تهران
رول
44,640
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.0%
0.5
1000
هفت الماس
ST12
بنگاه تهران
رول
44,640
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.0%
0.5
1250
هفت الماس
ST12
بنگاه تهران
رول
44,640
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.0%
0.7
1000
هفت الماس
ST12
بنگاه تهران
رول
41,450
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.1%
0.7
1250
هفت الماس
ST12
بنگاه تهران
رول
41,450
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.1%
0.8
1000
هفت الماس
ST12
بنگاه تهران
رول
41,450
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.1%
0.8
1250
هفت الماس
ST12
بنگاه تهران
رول
41,450
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.1%
0.6
1000
هفت الماس
ST12
بنگاه تهران
رول
41,910
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.1%
0.6
1250
هفت الماس
ST12
بنگاه تهران
رول
41,910
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.1%
0.9
1000
هفت الماس
ST12
بنگاه تهران
رول
41,910
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.1%
0.9
1250
هفت الماس
ST12
بنگاه تهران
رول
41,910
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.1%
1
1000
هفت الماس
ST12
بنگاه تهران
رول
41,910
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.1%
1
1250
هفت الماس
ST12
بنگاه تهران
رول
41,910
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.1%
1.25
1000
هفت الماس
ST12
بنگاه تهران
رول
41,450
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.1%
1.25
1250
هفت الماس
ST12
بنگاه تهران
رول
41,450
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.1%
1.5
1000
هفت الماس
ST12
بنگاه تهران
رول
42,820
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.1%
1.5
1250
هفت الماس
ST12
بنگاه تهران
رول
42,820
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.1%
2
1000
هفت الماس
ST12
بنگاه تهران
رول
44,180
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.0%
2
1250
هفت الماس
ST12
بنگاه تهران
رول
44,180
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.0%
ورق روغنی فولاد غرب
ضخامت سایز برند استاندارد محل تحویل حالت قیمت (تومان)
0.4
1000
فولاد غرب
ST12
بنگاه تهران
رول
44,640
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.0%
0.5
1000
فولاد غرب
ST12
بنگاه تهران
رول
44,640
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.0%
0.5
1250
فولاد غرب
ST12
بنگاه تهران
رول
44,640
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.0%
0.7
1000
فولاد غرب
ST12
بنگاه تهران
رول
41,450
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.1%
0.7
1250
فولاد غرب
ST12
بنگاه تهران
رول
41,450
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.1%
0.8
1000
فولاد غرب
ST12
بنگاه تهران
رول
41,450
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.1%
0.8
1250
فولاد غرب
ST12
بنگاه تهران
رول
41,450
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.1%
0.6
1000
فولاد غرب
ST12
بنگاه تهران
رول
41,910
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.1%
0.6
1250
فولاد غرب
ST12
بنگاه تهران
رول
41,910
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.1%
0.9
1000
فولاد غرب
ST12
بنگاه تهران
رول
41,910
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.1%
0.9
1250
فولاد غرب
ST12
بنگاه تهران
رول
41,910
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.1%
1.2
1000
فولاد غرب
ST12
بنگاه تهران
رول
41,450
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.1%
1.2
1250
فولاد غرب
ST12
بنگاه تهران
رول
41,450
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.1%
1
1000
فولاد غرب
ST12
بنگاه تهران
رول
41,910
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.1%
1
1250
فولاد غرب
ST12
بنگاه تهران
رول
41,910
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.1%
1.5
1000
فولاد غرب
ST12
بنگاه تهران
رول
42,820
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.1%
1.5
1250
فولاد غرب
ST12
بنگاه تهران
رول
42,820
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.1%
2
1000
فولاد غرب
ST12
بنگاه تهران
رول
44,180
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.0%
2
1250
فولاد غرب
ST12
بنگاه تهران
رول
44,180
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.0%
کارشناسان واحد ورق روغنی
سروش پزشپور (کارشناس فروش ورق سرد)
سروش پزشپور
کارشناس فروش ورق سرد
مهیار ملک محمدی (سرپرست فروش ورق سرد)
مهیار ملک محمدی
سرپرست فروش ورق سرد
کسری نبوره اصل (کارشناس خرید ورق سرد)
کسری نبوره اصل
کارشناس خرید ورق سرد
محمدرضا قشقایی (سرپرست خرید ورق سرد)
محمدرضا قشقایی
سرپرست خرید ورق سرد
نوید وطن دوست (STB لوله پروفیل و ورق سرد)
نوید وطن دوست
STB لوله پروفیل و ورق سرد

قیمت ورق روغنی

در جدول زیر، قیمت ورق های سرد(روغنی) در انواع گریدهای کششی و فوق کشش با برند های داخلی (فولادمبارکه، فولاد غرب و هفت الماس) و وارداتی (روس، قزاق،کره و چین) موجود می‌باشد. ورق‌های روغنی در ابعاد و ضخامت‌های مختلف (میلی‌متر) به صورت رول، شیت و فابریک، قابل عرضه است.انواع خدمات برش، فرمینگ، نواربری (رشته بری) و پانچ طبق سفارش شما انجام می‌شود.
برای ثبت سفارش با ما در تماس باشید: 02154712

قیمت ورق روغنی 3 میل

در کارخانجات فولادی، برای تولید ورق روغنی با ضخامت 3 میل، از روش نورد سرد استفاده می شود. قیمت انواع ورق روغنی 3 میل، باتوجه به ابعاد و برند تولیدکننده و سایر عوامل خارجی اثرگذار بر بهای آن، به صورت روزانه تغییر می کند. شما می توانید قیمت روز ورق روغنی 3 میل برندهای مختلف بازار را در جداول لیست قیمت مشاهده کنید.

مطابق نظر کارشناسان آهن آنلاین:

"آگاهی از قیمت ورق روغنی (نورد سرد)، باتوجه به کاربردهای زیاد این محصول در صنایعی همچون: ساخت لوازم خانگی، صنعت خودروسازی، قفسه سازی و... برای فعالان صنعت اهمیت زیادی دارد. قیمت ورق روغنی که تحت تاثیر عواملی چون نوسانات بازار فولاد، بهای ارز، کارخانه تولیدکننده و... است، به‌صورت روزانه و لحظه‌ای ممکن است دچار تغییر شود."

راهنمای خرید

پس از استعلام قیمت محصول توسط شما، کارشناسان فروش آهن آنلاین، قیمت و مشخصات محصول، شرایط پرداخت، زمان بارگیری و تحویل محصول و سایر جزئیات سفارش را در قالب پيش فاكتور به اطلاع شما می‌رسانند. پس از تایید پرداخت، واحد ترابری و لجستیک آهن آنلاین دستور بارگیری و ارسال بار را دریافت می‌کند؛ و بعد از تاييد قيمت كرايه از سوي مشتري، طبق زمان‌بندی اعلام شده، نسبت به تحویل بار به آدرس و مشخصات دریافتی از مشتری، اقدام می‌کند.

چند نکته در هنگام خرید

– مشخصات و ویژگی‌های هر محصول، اعم از نوع، سایز، حالت، استاندارد، محل بارگیری و تحویل (کارخانه یا بنگاه)، واحد، قیمت هر واحد و هم‌چنین تاریخ و ساعت آخرین به‌روزسانی در لیست قیمت‌ها آورده شده است.
– برای مشاهده نوسانات و«نمودار قیمت محصول»، روی آیکون نمودار مرتبط با هر محصول کلیک کنید.
– با توجه به نوسانات بازار، برای اطمینان از قیمت نهایی محصول، با کارشناسان آهن آنلاین در تماس باشید: 02154712
– در صورت عدم مشاهده محصول مورد نظر و مشاوره در زمینه خرید و فروش، با کارشناسان آهن آنلاین در تماس باشید: 02154712
 
سوالات متداول

در آهن آنلاین خدماتی مانند برشکاری را بر روی ورق‌های روغنی انجام می‌دهید؟
بله، آهن آنلاین تمامی خدمات برشکاری، فرمینگ، نواربری، برش ابعادی، پانچ و کلیه خدمات مربوط به تولید انواع فلاشینگ را بر روی ورق روغنی به سفارش مشتریان گرامی انجام می دهد.
 
قصد دارم برای پوشش سقف از ورق رنگی استفاده کنم. شما می‌توانید طرح‌ها و رنگ‌هایی که برای این کار استفاده می‌شوند را معرفی کنید؟
بله، تیم ورق رنگی آهن آنلاین بعد از ثبت سفارش در سریع‌ترین زمان ممکن نقشه و عکس انواع طرح‌های موجود در بازار به همراه اطلاعات فنی و همچنین جدول رال رنگ‌های متنوعی که می‌توانید با استفاده از آن به راحتی رنگ دلخواه خود را پیدا کنید برای شما ارسال می‌کند.
 
چه برندهایی برای ورق روغنی موجود دارید؟
برندهای فولاد مبارکه، فولاد غرب آسیا، فولاد هفت الماس قزوین عمده برندهای موجود آهن آنلاین را شامل می شوند.
 
چه ویژگی‌ای آهن آنلاین را برای خرید ورق رنگی و روغنی نسبت به مابقی فروشندگان متمایز می‌کند؟
اینکه بدانید چه برندی برای چه کاری مناسب است نیاز به مشورت گرفتن از یک کارشناس مجرب دارد که می توانید با مراجعه سایت از مشاوره کارشناسان حرفه‌ای آهن آنلاین بهره‌مند شوید.
 
برای تولید قطعات صنعتی به ورق‌های روغنی با کیفیت بالا نیاز دارم، می‌توانید راهنمایی کنید؟
پیشنهاد آهن آنلاین به شما استفاده از بندل‌های آبی ورق‌های روغنی می‌باشد، این بندل‌ها شامل برگ‌های برش خورده ورق روغنی با کمترین تلرانس ابعادی هستند. همچنین سطح این ورق‌ها صاف و بدون اعوجاج است و توسط کارخانه بسته‌بندی و پلاک گذاری شده است.

قیمت ورق روغنی
... بیشتر

سوالات متداول

قصد دارم برای پوشش سقف از ورق رنگی استفاده کنم. شما می‌توانید طرح‌ها و رنگ‌هایی که برای این کار استفاده می‌شوند را معرفی کنید؟

بله، تیم ورق رنگی آهن آنلاین بعد از ثبت سفارش در سریع‌ترین زمان ممکن نقشه و عکس انواع طرح‌های موجود در بازار به همراه اطلاعات فنی و همچنین جدول رال رنگ‌های متنوعی که می‌توانید با استفاده از آن به راحتی رنگ دلخواه خود را پیدا کنید برای شما ارسال می‌کند.

چه برندهایی برای ورق روغنی موجود دارید؟

برندهای فولاد مبارکه، فولاد غرب آسیا، فولاد هفت الماس قزوین عمده برندهای موجود آهن آنلاین را شامل می شوند.

چه ویژگی‌ای آهن آنلاین را برای خرید ورق رنگی و روغنی نسبت به مابقی فروشندگان متمایز می‌کند؟

اینکه بدانید چه برندی برای چه کاری مناسب است نیاز به مشورت گرفتن از یک کارشناس مجرب دارد که می توانید با مراجعه سایت از مشاوره کارشناسان حرفه‌ای آهن آنلاین بهره‌مند شوید.

در آهن آنلاین خدماتی مانند برشکاری را بر روی ورق‌های روغنی انجام می‌دهید؟

بله، آهن آنلاین تمامی خدمات برشکاری، فرمینگ، نواربری، برش ابعادی، پانچ و کلیه خدمات مربوط به تولید انواع فلاشینگ را بر روی ورق روغنی به سفارش مشتریان گرامی انجام می دهد.

ساعت کاری امروز ما به پایان رسیده است.
استعلام قیمت ثبت کنید تا در اولین فرصت با شما تماس بگیریم.
درخواست استعلام قیمت
فیلتر نتایج x