آهن آنلاین
محاسبه وزن

قیمت های اعلام شده روز های پیشین

لوله درز مستقیم صنعتی

| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز ضخامت حالت استاندارد محل تحویل واحد قیمت (ریال)
1/2 اینچ
2
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
356,890
آخرین بروز رسانی : 1401/12/25
نوسانات : 0
1/2 اینچ
2.5
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
356,890
آخرین بروز رسانی : 1401/12/25
نوسانات : 0
1 اینچ
2
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
354,130
آخرین بروز رسانی : 1401/12/25
نوسانات : 0
1 اینچ
2.5
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
354,130
آخرین بروز رسانی : 1401/12/25
نوسانات : 0
1 اینچ
3
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
354,130
آخرین بروز رسانی : 1401/12/25
نوسانات : 0
1/2 1 اینچ
2
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
354,130
آخرین بروز رسانی : 1401/12/25
نوسانات : 0
1/2 1 اینچ
2.5
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
354,130
آخرین بروز رسانی : 1401/12/25
نوسانات : 0
1/2 1 اینچ
3
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
354,130
آخرین بروز رسانی : 1401/12/25
نوسانات : 0
1/4 1 اینچ
2
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
354,130
آخرین بروز رسانی : 1401/12/25
نوسانات : 0
1/4 1 اینچ
2.5
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
354,130
آخرین بروز رسانی : 1401/12/25
نوسانات : 0
1/4 1 اینچ
3
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
354,130
آخرین بروز رسانی : 1401/12/25
نوسانات : 0
2 اینچ
2
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
354,130
آخرین بروز رسانی : 1401/12/25
نوسانات : 0
2 اینچ
2.5
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
354,130
آخرین بروز رسانی : 1401/12/25
نوسانات : 0
2 اینچ
3
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
354,130
آخرین بروز رسانی : 1401/12/25
نوسانات : 0
2 اینچ
4
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
354,130
آخرین بروز رسانی : 1401/12/25
نوسانات : 0
1/2 2 اینچ
2
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
354,130
آخرین بروز رسانی : 1401/12/25
نوسانات : 0
1/2 2 اینچ
2.5
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
354,130
آخرین بروز رسانی : 1401/12/25
نوسانات : 0
1/2 2 اینچ
3
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
354,130
آخرین بروز رسانی : 1401/12/25
نوسانات : 0
1/2 2 اینچ
4
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
354,130
آخرین بروز رسانی : 1401/12/25
نوسانات : 0
1/2 2 اینچ
4
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
354,130
آخرین بروز رسانی : 1401/12/25
نوسانات : 0
1/2 2 اینچ
5
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
381,660
آخرین بروز رسانی : 1401/12/25
نوسانات : 0
1/2 2 اینچ
6
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
381,660
آخرین بروز رسانی : 1401/12/25
نوسانات : 0
3 اینچ
2.5
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
354,130
آخرین بروز رسانی : 1401/12/25
نوسانات : 0
3 اینچ
3
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
354,130
آخرین بروز رسانی : 1401/12/25
نوسانات : 0
3 اینچ
4
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
354,130
آخرین بروز رسانی : 1401/12/25
نوسانات : 0
3 اینچ
5
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
381,660
آخرین بروز رسانی : 1401/12/25
نوسانات : 0
3 اینچ
2
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
354,130
آخرین بروز رسانی : 1401/12/25
نوسانات : 0
"3/4
2
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
356,890
آخرین بروز رسانی : 1401/12/25
نوسانات : 0
"3/4
2.5
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
356,890
آخرین بروز رسانی : 1401/12/25
نوسانات : 0
4 اینچ
2
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
354,130
آخرین بروز رسانی : 1401/12/25
نوسانات : 0
4 اینچ
2.5
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
354,130
آخرین بروز رسانی : 1401/12/25
نوسانات : 0
4 اینچ
3
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
354,130
آخرین بروز رسانی : 1401/12/25
نوسانات : 0
4 اینچ
4
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
354,130
آخرین بروز رسانی : 1401/12/25
نوسانات : 0
4 اینچ
5
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
381,660
آخرین بروز رسانی : 1401/12/25
نوسانات : 0
4 اینچ
6
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
381,660
آخرین بروز رسانی : 1401/12/25
نوسانات : 0
5 اینچ
2.5
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
354,130
آخرین بروز رسانی : 1401/12/25
نوسانات : 0
5 اینچ
3
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
354,130
آخرین بروز رسانی : 1401/12/25
نوسانات : 0
5 اینچ
4
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
354,130
آخرین بروز رسانی : 1401/12/25
نوسانات : 0
5 اینچ
5
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
381,660
آخرین بروز رسانی : 1401/12/25
نوسانات : 0
5 اینچ
6
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
381,660
آخرین بروز رسانی : 1401/12/25
نوسانات : 0
6 اینچ
2.5
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
354,130
آخرین بروز رسانی : 1401/12/25
نوسانات : 0
6 اینچ
3
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
354,130
آخرین بروز رسانی : 1401/12/25
نوسانات : 0
6 اینچ
4
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
354,130
آخرین بروز رسانی : 1401/12/25
نوسانات : 0
6 اینچ
5
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
381,660
آخرین بروز رسانی : 1401/12/25
نوسانات : 0
6 اینچ
6
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
381,660
آخرین بروز رسانی : 1401/12/25
نوسانات : 0

لوله درز مستقیم تست گاز خانگی

| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز ضخامت حالت استاندارد محل تحویل واحد قیمت (ریال)
1/2 اینچ
2.5
6 متری
تست گاز خانگی
کارخانه
کیلوگرم
355,410
آخرین بروز رسانی : 1401/12/25
نوسانات : 0
1 اینچ
2.8
6 متری
تست گاز خانگی
کارخانه
کیلوگرم
355,410
آخرین بروز رسانی : 1401/12/25
نوسانات : 0
1 اینچ
3
6 متری
تست گاز خانگی
بنگاه تهران
کیلوگرم
355,410
آخرین بروز رسانی : 1401/12/25
نوسانات : 0
1/2 1 اینچ
3.5
6 متری
تست گاز خانگی
کارخانه
کیلوگرم
355,410
آخرین بروز رسانی : 1401/12/25
نوسانات : 0
1/4 1 اینچ
2.8
6 متری
تست گاز خانگی
کارخانه
کیلوگرم
355,410
آخرین بروز رسانی : 1401/12/25
نوسانات : 0
1/4 1 اینچ
3
6 متری
تست گاز خانگی
کارخانه
کیلوگرم
355,410
آخرین بروز رسانی : 1401/12/25
نوسانات : 0
2 اینچ
3
6 متری
تست گاز خانگی
کارخانه
کیلوگرم
355,410
آخرین بروز رسانی : 1401/12/25
نوسانات : 0
2 اینچ
3.5
6 متری
تست گاز خانگی
کارخانه
کیلوگرم
355,410
آخرین بروز رسانی : 1401/12/25
نوسانات : 0
1/2 2 اینچ
3
6 متری
تست گاز خانگی
کارخانه
کیلوگرم
355,410
آخرین بروز رسانی : 1401/12/25
نوسانات : 0
"3/4
2.5
6 متری
تست گاز خانگی
کارخانه
کیلوگرم
355,410
آخرین بروز رسانی : 1401/12/25
نوسانات : 0
5 اینچ
3
شاخه 6 متری
تست گاز خانگی
بنگاه تهران
شاخه
27,250,890
آخرین بروز رسانی : 1401/12/25
نوسانات : 0
5 اینچ
4
شاخه 6 متری
تست گاز خانگی
بنگاه تهران
شاخه
35,891,420
آخرین بروز رسانی : 1401/12/25
نوسانات : 0
6 اینچ
3
شاخه 6 متری
تست گاز خانگی
بنگاه تهران
شاخه
32,568,140
آخرین بروز رسانی : 1401/12/25
نوسانات : 0
6 اینچ
4
شاخه 6 متری
تست گاز خانگی
بنگاه تهران
شاخه
43,202,630
آخرین بروز رسانی : 1401/12/25
نوسانات : 0

لوله درز مستقیم تست گاز API

| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز ضخامت حالت استاندارد محل تحویل واحد قیمت (ریال)
"1/2
2.8
شاخه 6 متری
تست گاز API
بنگاه تهران
شاخه
3,596,910
آخرین بروز رسانی : 1401/12/25
نوسانات : 0
1/2 اینچ
2.8
شاخه 6 متری
تست گاز API
بنگاه تهران
شاخه
3,560,660
آخرین بروز رسانی : 1401/12/25
نوسانات : 0
1/2 اینچ
2.8
6 متری
تست گاز API
کارخانه
کیلوگرم
427,930
آخرین بروز رسانی : 1401/12/25
نوسانات : 0
1 اینچ
3
6 متری
تست گاز API
کارخانه
کیلوگرم
425,250
آخرین بروز رسانی : 1401/12/25
نوسانات : 0
1 اینچ
3.2
شاخه 6 متری
تست گاز API
بنگاه تهران
شاخه
6,385,690
آخرین بروز رسانی : 1401/12/25
نوسانات : 0
1 اینچ
3.2
شاخه 6 متری
تست گاز API
بنگاه تهران
شاخه
6,532,260
آخرین بروز رسانی : 1401/12/25
نوسانات : 0
1 اینچ
3.3
6 متری
تست گاز API
کارخانه
کیلوگرم
425,250
آخرین بروز رسانی : 1401/12/25
نوسانات : 0
1/2 1 اینچ
3.2
شاخه 6 متری
تست گاز API
بنگاه تهران
شاخه
9,348,770
آخرین بروز رسانی : 1401/12/25
نوسانات : 0
1/2 1 اینچ
3.7
6 متری
تست گاز API
کارخانه
کیلوگرم
425,250
آخرین بروز رسانی : 1401/12/25
نوسانات : 0
1/2 1 اینچ
3.7
6 متری
تست گاز API
بنگاه تهران
شاخه
11,329,440
آخرین بروز رسانی : 1401/12/25
نوسانات : 0
1/4 1 اینچ
3.2
شاخه 6 متری
تست گاز API
بنگاه تهران
شاخه
7,764,230
آخرین بروز رسانی : 1401/12/25
نوسانات : 0
1/4 1 اینچ
3.6
6 متری
تست گاز API
کارخانه
کیلوگرم
425,250
آخرین بروز رسانی : 1401/12/25
نوسانات : 0
1/4 1 اینچ
3.7
6 متری
تست گاز API
بنگاه تهران
شاخه
9,618,140
آخرین بروز رسانی : 1401/12/25
نوسانات : 0
2 اینچ
3.9
شاخه 6 متری
تست گاز API
بنگاه تهران
شاخه
14,894,640
آخرین بروز رسانی : 1401/12/25
نوسانات : 0
2 اینچ
2.9
6 متری
تست گاز API
کارخانه
کیلوگرم
425,250
آخرین بروز رسانی : 1401/12/25
نوسانات : 0
2 اینچ
3.5
شاخه 6 متری
تست گاز API
بنگاه تهران
شاخه
13,886,560
آخرین بروز رسانی : 1401/12/25
نوسانات : 0
1/2 2 اینچ
3.9
6 متری
تست گاز API
بنگاه تهران
شاخه
19,172,890
آخرین بروز رسانی : 1401/12/25
نوسانات : 0
1/2 2 اینچ
3.5
شاخه 6 متری
تست گاز API
بنگاه تهران
شاخه
17,554,510
آخرین بروز رسانی : 1401/12/25
نوسانات : 0
3 اینچ
3.5
شاخه 6 متری
تست گاز API
بنگاه تهران
شاخه
19,172,890
آخرین بروز رسانی : 1401/12/25
نوسانات : 0
3
4
6 متری
تست گاز API
بنگاه تهران
شاخه
21,391,240
آخرین بروز رسانی : 1401/12/25
نوسانات : 0
"3/4
2.8
شاخه 6 متری
تست گاز API
بنگاه تهران
شاخه
4,119,800
آخرین بروز رسانی : 1401/12/25
نوسانات : 0
"3/4
2.9
شاخه 6 متری
تست گاز API
بنگاه تهران
شاخه
4,626,850
آخرین بروز رسانی : 1401/12/25
نوسانات : 0
"3/4
2.9
6 متری
تست گاز API
کارخانه
کیلوگرم
427,930
آخرین بروز رسانی : 1401/12/25
نوسانات : 0
4 اینچ
4
شاخه 6 متری
تست گاز API
بنگاه تهران
شاخه
28,997,010
آخرین بروز رسانی : 1401/12/25
نوسانات : 0
4 اینچ
4
شاخه 6 متری
تست گاز API
بنگاه تهران
شاخه
27,729,380
آخرین بروز رسانی : 1401/12/25
نوسانات : 0
بارگذاری موارد بیشتر ...
دریافت مشاوره از کارشناسان واحد لوله درز مستقیم
کارشناسان واحد لوله درز مستقیم
مهرداد عسگری
مهرداد عسگری (کارشناس فروش لوله و اتصالات)
منا کرامتی
منا کرامتی (کارشناس فروش لوله و اتصالات)

لوله درز مستقیم

قیمت لوله درز مستقیم یا درزدار در سایز و ضخامت‌های مختلف قابل مشاهده است. لوله های درزمستقیم در سایزها و ضخامت های مختلف عرضه می‌شود که انواع لوله های درزدار بسته به نیاز و بودجه خریدار تولید و عرضه می‌شود.

سه دسته اصلی لوله‌های درز مستقیم عبارتند از:

 ارسال از معتبرترین کارخانه های اصفهان،تهران و شهرستان ها با مناسبترین قیمت و کیفیت، همچنین مشاوره در زمینه خرید و تامین لوله های مورد نیاز در پروژه های تاسیساتی وعمرانی نظیر هندریل، درین، فن کوئل، موتورخانه و … ارائه می شود. بهترین پیشنهاد قیمت، با توجه به محل تخلیه شما ارائه می گردد.

طبق نظر کارشناسان آهن آنلاین:

“با توجه به اختلاف قیمت لوله درزدار در برندهای مختلف، آگاهی از میزان کیفیت هر یک از این برندها و نیز کاربرد آن‌ها در جایگاه‌های مختلف، قبل از خرید، از اهمیت بالایی برخوردار است.” 
راهنمای خرید
پس از استعلام قیمت محصول توسط شما، کارشناسان فروش آهن آنلاین، قیمت و مشخصات محصول، شرایط پرداخت، زمان بارگیری و تحویل محصول و سایر جزئیات سفارش را در قالب پيش فاكتور به اطلاع شما می‌رسانند. پس از تایید پرداخت، واحد ترابری و لجستیک آهن آنلاین دستور بارگیری و ارسال بار را دریافت می‌کند؛ و بعد از تاييد قيمت كرايه از سوي مشتري، طبق زمان‌بندی اعلام شده، نسبت به تحویل بار به آدرس و مشخصات دریافتی از مشتری، اقدام می‌کند.
چند نکته در هنگام خرید
– مشخصات و ویژگی‌های هر محصول، اعم از نوع، سایز، حالت، استاندارد، محل بارگیری و تحویل (کارخانه یا بنگاه)، واحد، قیمت هر واحد و هم‌چنین تاریخ و ساعت آخرین به‌روزسانی در لیست قیمت‌ها آورده شده است.
– برای مشاهده نوسانات و«نمودار قیمت محصول»، روی آیکون نمودار مرتبط با هر محصول کلیک کنید.
– با توجه به نوسانات بازار، برای اطمینان از قیمت نهایی محصول، با کارشناسان آهن آنلاین در تماس باشید: 02154712
– در صورت عدم مشاهده محصول مورد نظر و مشاوره در زمینه خرید و فروش، با کارشناسان آهن آنلاین در تماس باشید: 02154712

سوالات متداول

آیا امکان دارد از کیفیت لوله درزدار مطمئن شویم؟

بله؛  پس از بارگیری این محصول و مشخص شدن هیت نامبر (شماره ذوب) مربوط به هر لوله، ارسال گواهینامه برای مشتری از سوی شرکت آهن آنلاین بلامانع است.

لوله درز مستقیم، در چه ضخامت‌هایی تامین می‌شود؟

لوله درزدار با سایزهای مختلف، در ضخامت‌های بین 2 تا 6 میلی‌متر (بسته به سایز درخواستی)، تامین می‌گردد.

مشاوره رایگان و خرید
فیلتر نتایج x