لیست قیمت لوله درز مستقیم آهن آنلاین

تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2
  " 1/2
لوله درزدار ۱/۲ اینچ ضخامت ۲ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
38,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2
  " 1/2
لوله درزدار تست آب ۱/۲ اینچ ضخامت ۲ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
  2.5
  " 1/2
لوله درزدار تست آب  ” ۱/۲ ضخامت ۲/۵ میل شاخه    ۶متری
کیلوگرم
  2.5
  " 1/2
لوله درزدارتست گاز ۱/۲ اینچ ضخامت ۲/۵ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2
  " 3/4
لوله درزدار ۳/۴ اینچ ضخامت ۲ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
37,900 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2
  " 3/4
لوله درزدارتست آب ۳/۴ اینچ ضخامت ۲ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
  2.5
  " 3/4
لوله درزدار تست آب ۳/۴ اینچ ضخامت ۲/۵ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
  2.5
  " 3/4
لوله درزدار تست آب ۳/۴ اینچ ضخامت ۲/۵ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2.5
  " 1
لوله درزدار تهران ۱ اینچ ضخامت ۲٫۵ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
37,700 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2.5
  " 1
لوله درزدارتست آب ۱اینچ ضخامت ۲/۵ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
  3
  " 1
لوله درز دار”۱ تست آب  ضخامت ۳ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2
  "1/4 1
لوله درزدار ۱/۴ ۱ اینچ ضخامت ۲ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
37,700 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2.5
  "1/4 1
لوله درز مستقیم ۲٫۵  “۱/۴ ۱   تهران    ۶متری کارخانه
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2.5
  "1/4 1
لوله درزدار تست گاز ۱/۴ ۱ اینچ ضخامت ۲/۵ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
  2.5
  "1/4 1
لوله درزدار ۱/۴ ۱ اینچ ضخامت ۲/۵ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
37,700 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2
  "1/2 1
لوله درزدار ۱/۲ ۱ اینچ ضخامت ۲ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
37,700 
  2.5
  "1/2 1
لوله درز مستقیم ۲٫۵  “۱/۲ ۱   تهران  تست آب  ۶متری کارخانه
کیلوگرم
  2.5
  "1/2 1
لوله درز مستقیم ۲٫۵  “۱/۲ ۱   تهران  تست گاز  ۶متری کارخانه
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2
  " 2
لوله درزدار تهران ۲ اینچ ضخامت ۲ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
37,700 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2.5
  " 2
لوله درز مستقیم ۲٫۵  ” ۲   تهران  تست آب  ۶متری کارخانه
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2.5
  " 1/2 2
لوله درزدار تهران ۱/۲ ۲ اینچضخامت ۲٫۵ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
37,700 
  2.5
  " 2
لوله درزدار تهران ۲ اینچ ضخامت ۲٫۵ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
37,700 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  3
  " 2
لوله درز مستقیم ۳  ” ۲   تهران  تست آب  ۶متری کارخانه
کیلوگرم
  3
  " 2
لوله درز مستقیم ۳  ” ۲   تهران  تست گاز  ۶متری کارخانه
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  3
  " 1/2 2
لوله درز مستقیم ۳  ” ۱/۲ ۲   تهران  تست گاز  ۶متری کارخانه
کیلوگرم
  3
  " 1/2 2
لوله درزدار   ” ۱/۲ ۲ ضخامت ۳ میل شاخه   ۶متری
کیلوگرم
37,700 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2
  " 1/2 2
لوله درزدار تست آب ۱/۲ ۲ اینچ ضخامت ۲ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
  2
  " 1/2 2
لوله درزدار تهران ۱/۲ ۲ اینچضخامت ۲ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
37,700 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2
  " 3
لوله درزدار تهران ۳ اینچ قطر بیرونی ۸۸ ضخامت ۲ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
37,700 
  2.5
  " 3
لوله درزدار تست آب ۳ اینچ ضخامت۲/۵ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
  2.5
  " 3
لوله درزدار تهران ۳ اینچ قطر بیرونی ۸۸ ضخامت۲٫۵ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
37,700 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  3
  " 3
لوله درز مستقیم ۳  ” ۳   تهران  تست آب  ۶متری کارخانه
کیلوگرم
  3
  " 3
لوله درز مستقیم ۳  ” ۳   تهران  تست گاز  ۶متری کارخانه
کیلوگرم
  3
  " 3
لوله درزدار  ” ۳ ضخامت۳ میل شاخه   ۶متری
کیلوگرم
37,700 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2
  " 4
لوله درزدار تهران۴ اینچ قطر بیرونی ۱۱۴ ضخامت ۲ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
37,700 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2.5
  " 4
لوله درز مستقیم ۲٫۵  ” ۴   تهران  تست آب  ۶متری کارخانه
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2.5
  " 4
لوله درزدار تهران ۴ اینچ قطر بیرونی۱۱۴ ضخامت ۲٫۵ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
37,700 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  3
  " 4
لوله درز مستقیم ۳  ” ۴   تهران  تست آب  ۶متری کارخانه
کیلوگرم
  3
  " 4
لوله درز مستقیم ۳  ” ۴   تهران  تست گاز  ۶متری کارخانه
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2.5
  " 5
لوله دردار ۵ اینچ ضخامت ۲/۵ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
37,700 
  2.5
  " 5
لوله درزدار ۵ اینچ ضخامت۲/۵ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
37,700 
  3
  " 5
لوله درز مستقیم ۳  ” ۵   تهران  تست گاز  ۶متری کارخانه
کیلوگرم
  3
  " 5
لوله درزدار ۵ اینچ ضخامت ۳ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
37,700 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2.5
  " 6
لوله درزدار ۶ اینچ ضخامت ۲/۵ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
37,700 
  2.5
  " 6
لوله درزدارتست آب ۶ اینچ ضخامت ۲/۵ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
  3
  " 6
لوله درزدارتست گاز ۶ اینچ ضخامت ۳ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۳/۰۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  " 30
لوله درز مستقیم   ” ۳۰   تهران    ۶متری بنگاه تهران
کیلوگرم
 
  " 30
لوله درز مستقیم   ” ۳۰   تهران    ۶متری بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۱۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  " 20
لوله درز مستقیم   ” ۲۰   تهران    ۶متری بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۱/۱۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  6
  " 8
لوله درز مستقیم ۶  ” ۸   اصفهان  تست آب  ۱۲متری کارخانه
کیلوگرم
  6
  " 8
لوله درز مستقیم ۶  ” ۸   اصفهان  تست آب  ۶متری کارخانه
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۱/۱۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  6
  " 10
لوله درز مستقیم ۶  ” ۱۰   اصفهان  تست آب  ۱۲متری کارخانه
کیلوگرم
  6
  " 10
لوله درز مستقیم ۶  ” ۱۰   اصفهان  تست آب  ۱۲متری کارخانه
کیلوگرم
  6
  " 10
لوله درز مستقیم ۶  ” ۱۰   اصفهان  تست آب  ۶متری کارخانه
کیلوگرم
  10
  " 12
لوله درز مستقیم ۱۰  ” ۱۲   اصفهان  تست آب  ۶متری کارخانه
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۱/۱۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  6
  " 12
لوله درز مستقیم ۶  ” ۱۲   اصفهان  تست آب  ۶متری کارخانه
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۱/۱۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  6
  " 14
لوله درز مستقیم ۶  ” ۱۴   اصفهان  تست آب  ۱۲متری بنگاه اصفهان
کیلوگرم
  8
  " 14
لوله درز مستقیم ۸  ” ۱۴   اصفهان  تست آب  ۱۲متری کارخانه
کیلوگرم
  10
  " 14
لوله درز مستقیم ۱۰  ” ۱۴   اصفهان  تست آب  ۱۲متری کارخانه
کیلوگرم
  10
  " 14
لوله درز مستقیم ۱۰  ” ۱۴   اصفهان  تست آب  ۶متری کارخانه
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
 
لوله درز مستقیم     تهران    ۶متری کارخانه
متر
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۱۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
 
لوله درز مستقیم     تهران    ۶متری بنگاه تهران
شاخه
 
  " 1
لوله درز مستقیم   ” ۱   تهران    ۶متری بنگاه تهران
کیلوگرم
 
  " 1/2
لوله درز مستقیم   ” ۱/۲   تهران    ۶متری بنگاه تهران
شاخه
  3
  " 2
لوله درز مستقیم ۳  ” ۲   تهران    ۶متری بنگاه تهران
شاخه
  4
  " 8
لوله درز مستقیم ۴  ” ۸   تهران    ۶متری بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۱۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2
  " 3/4
لوله درزدار اصفهان ۳/۴ اینچ قطر بیرونی ۲۶ ضخامت ۲ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
24,100 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۱۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2
  " 1
لوله درزدار اصفهان ۱ اینچ قطر بیرونی ۳۳ ضخامت ۲ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
24,100 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۱۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2
  "1/4 1
لوله درزدار اصفهان ۱/۴ ۱ اینچ قطر بیرونی ۴۲ ضخامت ۲ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
24,100 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۱۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2
  "1/4 1
لوله درزدار صابری ۱/۴ ۱ اینچ قطر بیرونی ۴۲ ضخامت ۲ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
24,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۱۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2.5
  "1/4 1
لوله درزدار تهران ۱/۴ ۱ اینچ قطر بیرونی ۴۲ ضخامت ۲٫۵ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
23,900 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۱۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2.5
  "1/4 1
لوله درزدار صابری ۱/۴ ۱ اینچ قطر بیرونی ۴۲ ضخامت ۲٫۵ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
24,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۱۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2
  "1/2 1
لوله درزدار تهران ۱/۲ ۱ اینچ قطر بیرونی ۵۰ ضخامت ۲ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
24,400 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۱۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2
  "1/2 1
لوله درزدار صابری ۱/۲ ۱ اینچ قطر بیرونی ۵۰ ضخامت ۲ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
24,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۱۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2.5
  "1/2 1
لوله درزدار اصفهان ۱/۲ ۱ اینچ قطر بیرونی ۵۰ ضخامت ۲٫۵ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
24,200 
  2.5
  "1/2 1
لوله درزدار تهران ۱/۲ ۱ اینچ قطر بیرونی ۵۰ ضخامت ۲٫۵ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
23,900 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۱۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2.5
  "1/2 1
لوله درزدار صابری ۱/۲ ۱ اینچ قطر بیرونی ۵۰ ضخامت ۲٫۵ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
24,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۱۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  3
  "1/2 1
لوله درزدار صابری ۱/۲ ۱ اینچ قطر بیرونی ۵۰ ضخامت ۳ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
23,400 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۱۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2
  " 2
لوله درزدار اصفهان ۲ اینچ قطر بیرونی۶۰ ضخامت ۲ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
24,100 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۱۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2
  " 2
لوله درزدار صابری ۲ اینچ قطر بیرونی ۶۰ ضخامت ۲ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
24,000 
  2.5
  " 2
لوله درزدار صابری ۲ اینچ قطر بیرونی ۶۰ ضخامت۲٫۵ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
24,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۱۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  3
  " 2
لوله درزدار صابری ۲ اینچ قطر بیرونی ۶۰ضخامت۳ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
23,400 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۱۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2
  " 1/2 3
لوله درزدار اصفهان ۱/۲ ۳ اینچ قطر بیرونی ۱۰۲ ضخامت ۲ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
24,100 
  2
  " 1/2 3
لوله درزدار تهران ۱/۲ ۳ اینچ قطر بیرونی۱۰۲ ضخامت ۲ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
24,100 
  2.5
  " 1/2 3
لوله درزدار تهران ۱/۲ ۳ اینچ قطر بیرونی ۱۰۲ ضخامت ۲٫۵ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
23,900 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۱/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2.5
  "1/4 1
لوله درز مستقیم 2.5  “1/4 1   تهران  DIN2440  6متری کارخانه
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۹/۱۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  " 1
لوله درز مستقیم   ” ۱   تهران    ۶متری بنگاه تهران
شاخه
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۷/۱۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  " 8
لوله درز مستقیم   ” 8   تهران    6متری بنگاه تهران
شاخه
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۶/۱۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  "44
لوله درز مستقیم   “۴۴   وارداتی    ۶متری بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۴/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  " 1
لوله درز مستقیم   ” ۱   تهران    ۶متری بنگاه تهران
شاخه
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۴/۱۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  5
  " 14
لوله درز مستقیم ۵  ” ۱۴   اصفهان  تست آب  ۱۲متری بنگاه اصفهان
کیلوگرم
22,400 
  5
  " 14
لوله درز مستقیم ۵  ” ۱۴   اصفهان  تست آب  ۶متری بنگاه اصفهان
کیلوگرم
22,400 
  6.4
  " 14
لوله درز مستقیم ۶٫۴  ” ۱۴   اصفهان  تست آب  ۱۲متری بنگاه اصفهان
کیلوگرم
22,400 
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۴/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  5
  " 14
لوله درز مستقیم ۵  ” ۱۴   تهران    ۶متری بنگاه تهران
متر
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۳/۱۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  " 10
لوله درز مستقیم   ” ۱۰   تهران    ۶متری بنگاه تهران
متر
 
  " 6
لوله درز مستقیم   ” ۶   تهران    ۶متری بنگاه تهران
شاخه
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۳/۱۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  " 16
لوله درز مستقیم   ” ۱۶   تهران    ۶متری بنگاه تهران
متر
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۳/۰۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  " 10
لوله درز مستقیم   ” ۱۰   تهران    ۶متری بنگاه تهران
کیلوگرم
 
  " 8
لوله درز مستقیم   ” ۸   تهران    ۶متری بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۲/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  "1/4 1
لوله درز مستقیم   “۱/۴ ۱   تهران    ۶متری بنگاه تهران
کیلوگرم
 
  " 5
لوله درز مستقیم   ” ۵   تهران    ۶متری بنگاه تهران
شاخه
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۲/۲۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  "1/2 1
لوله درز مستقیم   “۱/۲ ۱   تهران    ۶متری بنگاه تهران
شاخه
 
  "1/4 1
لوله درز مستقیم   “۱/۴ ۱   تهران    ۶متری بنگاه تهران
شاخه
 
  "4
لوله درز مستقیم   “۴   تهران    ۶متری بنگاه تهران
شاخه
 
  " 1
لوله درز مستقیم   ” ۱   تهران    ۶متری بنگاه تهران
شاخه
 
  " 1/2 2
لوله درز مستقیم   ” ۱/۲ ۲   تهران    ۶متری بنگاه تهران
شاخه
 
  " 1/2 3
لوله درز مستقیم   ” ۱/۲ ۳   تهران    ۶متری بنگاه تهران
شاخه
 
  " 3
لوله درز مستقیم   ” ۳   تهران    ۶متری بنگاه تهران
شاخه
 
  " 3/4
لوله درز مستقیم   ” ۳/۴   تهران    ۶متری بنگاه تهران
شاخه
 
  " 5
لوله درز مستقیم   ” ۵   تهران    ۶متری بنگاه تهران
شاخه
 
  " 6
لوله درز مستقیم   ” ۶   تهران    ۶متری بنگاه تهران
شاخه
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۲/۲۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2
  " 1/2
لوله درز مستقیم 2  ” 1/2   تهران    6متری بنگاه تهران
شاخه
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۲/۲۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2
  " 2
لوله درز مستقیم 2  ” 2   تهران    6متری بنگاه تهران
شاخه
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۲/۲۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  "1/4 1
لوله درز مستقیم   “۱/۴ ۱   تهران    ۶متری بنگاه تهران
شاخه
 
  " 1/2 2
لوله درز مستقیم   ” ۱/۲ ۲   تهران    ۶متری بنگاه تهران
شاخه
 
  " 1/2 2
لوله درز مستقیم   ” ۱/۲ ۲   تهران    ۶متری بنگاه تهران
شاخه
 
  " 2
لوله درز مستقیم   ” ۲   تهران    ۶متری بنگاه تهران
شاخه
 
  " 3
لوله درز مستقیم   ” ۳   تهران    ۶متری بنگاه تهران
شاخه
 
  " 4
لوله درز مستقیم   ” ۴   تهران    ۶متری بنگاه تهران
شاخه
  4
  " 18
لوله درز مستقیم ۴  ” ۱۸   تهران    ۶متری بنگاه تهران
متر
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۲/۲۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  4
  " 4
لوله درز مستقیم 4  ” 4   تهران    6متری بنگاه تهران
شاخه
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۲/۲۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  4.55
  " 6
لوله درز مستقیم 4.55  ” 6   تهران    6متری بنگاه تهران
شاخه
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۲/۱۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2
  " 2
لوله درز مستقیم ۲  ” ۲   تهران    ۶متری بنگاه تهران
شاخه
  3
  " 3
لوله درز مستقیم ۳  ” ۳   تهران    ۶متری بنگاه تهران
شاخه
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۲/۱۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  3
  " 5
لوله درز مستقیم 3  ” 5   تهران    6متری بنگاه تهران
شاخه
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۲/۱۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  " 28
لوله درز مستقیم   ” ۲۸   تهران    ۶متری بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۲/۱۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  3
  " 12
لوله درز مستقیم ۳  ” ۱۲   تهران    ۶متری بنگاه تهران
متر
  3.8
  " 16
لوله درز مستقیم ۳٫۸  ” ۱۶   تهران    ۶متری بنگاه تهران
متر
  4.85
  " 20
لوله درز مستقیم ۴٫۸۵  ” ۲۰   تهران    ۶متری بنگاه تهران
متر
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۲/۰۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  4
  " 6
لوله درز مستقیم ۴  ” ۶   اصفهان  تست آب  ۶متری کارخانه
کیلوگرم
21,500 
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۲/۰۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  " 2
لوله درز مستقیم   ” ۲   تهران    ۶متری بنگاه تهران
شاخه
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۱/۱۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  " 10
لوله درز مستقیم   ” ۱۰   تهران    ۶متری بنگاه تهران
کیلوگرم
 
  " 12
لوله درز مستقیم   ” ۱۲   تهران  تست آب  ۶متری بنگاه تهران
کیلوگرم
 
  " 16
لوله درز مستقیم   ” ۱۶   تهران  تست آب  ۶متری بنگاه تهران
کیلوگرم
 
  " 18
لوله درز مستقیم   ” ۱۸   تهران  تست آب  ۶متری بنگاه تهران
کیلوگرم
 
  " 22
لوله درز مستقیم   ” ۲۲   تهران  تست آب  ۶متری بنگاه تهران
کیلوگرم
 
  " 8
لوله درز مستقیم   ” ۸   تهران    ۶متری بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۱/۱۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  5.8
  " 5
لوله درز مستقیم ۵٫۸  ” ۵   تهران    ۶متری بنگاه تهران
شاخه
  5.8
  " 5
لوله درز مستقیم ۵٫۸  ” ۵   تهران    ۶متری بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۱۲/۲۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  3
  " 10
لوله درز مستقیم ۳  ” ۱۰   نوین آهن اهواز    ۶متری کارخانه
کیلوگرم
  3.2
  " 10
لوله درز مستقیم ۳٫۲  ” ۱۰   نوین آهن اهواز    ۶متری کارخانه
کیلوگرم
  3.5
  " 10
لوله درز مستقیم ۳٫۵  ” ۱۰   نوین آهن اهواز    ۶متری کارخانه
کیلوگرم
  3.73
  " 10
لوله درز مستقیم ۳٫۷۳  ” ۱۰   نوین آهن اهواز    ۶متری کارخانه
کیلوگرم
  4
  " 10
لوله درز مستقیم ۴  ” ۱۰   نوین آهن اهواز    ۶متری کارخانه
کیلوگرم
  4.2
  " 10
لوله درز مستقیم ۴٫۲  ” ۱۰   نوین آهن اهواز    ۶متری کارخانه
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۱۲/۲۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  " 10
لوله درز مستقیم   ” ۱۰   نوین آهن اهواز    ۶متری کارخانه
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۱۲/۲۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  " 12
لوله درز مستقیم   ” ۱۲   اصفهان  تست آب  ۱۲متری کارخانه
کیلوگرم
21,500 
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۱۲/۱۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  3
  " 4
لوله درز مستقیم ۳  ” ۴   تهران    ۶متری بنگاه تهران
شاخه
  3
  " 5
لوله درز مستقیم ۳  ” ۵   تهران    ۶متری بنگاه تهران
شاخه
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۱۲/۱۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  5
  " 14
لوله درز مستقیم ۵  ” ۱۴   تهران    ۶متری بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۱۲/۰۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  " 3/4
لوله درز مستقیم   ” ۳/۴   تهران    ۶متری بنگاه تهران
شاخه
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۱۱/۱۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2
  " 3
لوله درز مستقیم 2  ” 3   تهران    6متری بنگاه تهران
شاخه
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۱۰/۲۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  "1/4 1
لوله درز مستقیم   “1/4 1   تهران    6متری بنگاه تهران
شاخه
 
  " 1
لوله درز مستقیم   ” 1   تهران    6متری بنگاه تهران
شاخه
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۰۹/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2
  " 1
لوله درز مستقیم ۲  ” ۱   تهران    ۶متری کارخانه
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۰۹/۲۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  4
  " 6
لوله درز مستقیم 4  ” 6   اصفهان  تست آب  6متری کارخانه
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۰۹/۱۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  6
  " 6
لوله درز مستقیم ۶  ” ۶   اصفهان  تست آب  ۶/۱۱ متری کارخانه
کیلوگرم
22,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۰۶/۰۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2
  " 5
لوله درزدار ۵ ” اصفهان ۲ ۶متری ۱۴۱/۰۰   کارخانه
کیلوگرم
17,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۰۴/۲۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  6
  " 8
لوله درز مستقیم ۶  ” ۸   اصفهان  تست آب  ۶/۱۱ متری کارخانه
کیلوگرم
24,750 
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۰۲/۰۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2.5
  " 1/2
لوله درزدار ۱/۲ ” تهران ۲٫۵ ۶متری ۲۱/۰۰   کارخانه
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۰۲/۰۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  6
  " 14
لوله سیاه درزدار ۱۴ اینچ ضخامت ۶ میل تست آب
کیلوگرم
  6
  " 24
لوله سیاه درزدار”۲۴ اینچ ضخامت ۶ میل تست آب
کیلوگرم
  8
  " 18
لوله سیاه درزدار “۱۸ اینچ ضخامت ۶ میل تست آب
کیلوگرم
  8
  " 32
لوله سیاه درزدار” ۳۲ اینچ ضخامت ۸ میل تست آب
کیلوگرم
  10
  " 28
لوله سیاه درزدار”۲۸ اینچ ضخامت ۱۰ میل تست آب
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۰۲/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  10
  " 40
لوله سیاه درزدار اصفهان سایز ۴۰ اینچ ضخامت ۱۰ میل
کیلوگرم
  10
  " 40
لوله سیاه درزدار تهران سایز ۴۰ اینچ ضخامت ۱۰ میل
کیلوگرم
  10
  " 10
لوله سیاه درزدار” ۲۸ ضخامت ۱۰ میل تست آب شاخه ۱۲ متری
کیلوگرم
telegram
 

توضیحات خرید

چنانچه انتقادى به روند فروش دارید، مانند تاخیر در ارسال پیش فاکتور یا عدم پاسخگویى به موقع، مى توانید با شماره داخلى 666 (صداى مشترى) تماس حاصل فرمایید. کلیه کالاهایى که در آهن آنلاین عرضه مى شوند اصلى بوده و هیچ گونه کالاى غیر اصلى در آهن آنلاین به فروش نمى رسد. لطفا مراقب افراد سودجو و سایتهاى مشابه باشید، آهن آنلاین هیچ گونه نمایندگى ندارد و تنها راه ارتباطى، تماس با شماره هاى مجموعه مى باشد. بدیهى است در صورت تماس با این افراد که بعضا عناوین و مدارك جعلى نیز تهیه نموده اند، آهن آنلاین هیچگونه مسئولیتى را پذیرا نخواهد بود. قبل از خرید، گرفتن تایید تلفنى الزامى است.

th0E1PEKBB

دریافت اخبار و قیمت های لحظه ای در کانال تلگرام لوله و پروفیل

کانال تخصصی لوله و پروفیل آهن آنلاین :

https://telegram.me/AO_Pipe_box

میکا حسینی : سرپرست فروش

میکا حسینی

سرپرست فروش

داخلى : 645
۰۲۱۶۳۴۲۸
09193014266

مهرداد عسگری : کارشناس فروش

مهرداد عسگری

کارشناس فروش

داخلى : 686
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100822

زهرا کشاورز : کارشناس فروش

زهرا کشاورز

کارشناس فروش

داخلى : 645
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100611

افسانه کلهری : کارشناس فروش

افسانه کلهری

کارشناس فروش

داخلى : 640
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100844