آهن آنلاین
فیلترها
محاسبه وزن

لوله درز مستقیم

لوله درز مستقیم صنعتی
| امروز  ( 1403/3/1 )
سایز ضخامت حالت استاندارد محل تحویل واحد قیمت (تومان)
1/2 اینچ
2
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
37,910
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : -0.5%
1/2 اینچ
2.5
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
37,910
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : -0.5%
1 اینچ
2
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
37,640
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : -0.5%
1 اینچ
2.5
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
37,640
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : -0.5%
1 اینچ
3
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
37,640
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : -0.5%
1/2 1 اینچ
2
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
37,640
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : -0.5%
1/2 1 اینچ
2.5
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
37,640
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : -0.5%
1/2 1 اینچ
3
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
37,640
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : -0.5%
1/4 1 اینچ
2
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
37,640
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : -0.5%
1/4 1 اینچ
2.5
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
37,640
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : -0.5%
1/4 1 اینچ
3
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
37,640
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : -0.5%
2 اینچ
2
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
37,640
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : -0.5%
2 اینچ
2.5
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
37,640
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : -0.5%
2 اینچ
3
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
37,640
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : -0.5%
2 اینچ
4
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
41,000
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : -1.1%
1/2 2 اینچ
2
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
37,640
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : -0.5%
1/2 2 اینچ
2.5
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
37,640
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : -0.5%
1/2 2 اینچ
3
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
37,640
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : -0.5%
1/2 2 اینچ
4
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
41,000
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : -1.1%
1/2 2 اینچ
4
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
41,000
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : -1.1%
1/2 2 اینچ
5
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
41,000
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : -1.1%
1/2 2 اینچ
6
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
41,000
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : -1.1%
3 اینچ
2.5
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
37,640
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : -0.5%
3 اینچ
3
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
37,640
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : -0.5%
3 اینچ
4
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
41,000
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : -1.1%
3 اینچ
5
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
41,000
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : -1.1%
3 اینچ
2
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
37,640
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : -0.5%
"3/4
2
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
37,910
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : -0.5%
"3/4
2.5
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
37,910
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : -0.5%
4 اینچ
2
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
37,640
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : -0.5%
4 اینچ
2.5
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
37,640
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : -0.5%
4 اینچ
3
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
37,640
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : -0.5%
4 اینچ
4
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
41,000
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : -1.1%
4 اینچ
5
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
41,000
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : -1.1%
4 اینچ
6
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
41,000
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : -1.1%
5 اینچ
2.5
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
37,640
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : -0.5%
5 اینچ
3
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
37,640
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : -0.5%
5 اینچ
4
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
41,000
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : -1.1%
5 اینچ
5
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
41,000
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : -1.1%
5 اینچ
6
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
41,000
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : -1.1%
6 اینچ
2.5
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
37,640
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : -0.5%
6 اینچ
3
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
37,640
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : -0.5%
6 اینچ
4
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
41,000
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : -1.1%
6 اینچ
5
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
41,000
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : -1.1%
6 اینچ
6
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
41,000
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : -1.1%
لوله درز مستقیم تست گاز خانگی
| امروز  ( 1403/3/1 )
سایز ضخامت حالت استاندارد محل تحویل واحد قیمت (تومان)
1/2 اینچ
2.5
6 متری
تست گاز خانگی
کارخانه
کیلوگرم
421,360
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : +0.0%
1 اینچ
2.8
6 متری
تست گاز خانگی
کارخانه
کیلوگرم
599,270
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : +0.0%
1 اینچ
3
6 متری
تست گاز خانگی
بنگاه تهران
کیلوگرم
589,910
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : +0.0%
1/2 1 اینچ
3.5
6 متری
تست گاز خانگی
کارخانه
کیلوگرم
1,030,000
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : +0.0%
1/4 1 اینچ
2.8
6 متری
تست گاز خانگی
کارخانه
کیلوگرم
739,730
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : +0.0%
1/4 1 اینچ
3
6 متری
تست گاز خانگی
کارخانه
کیلوگرم
763,140
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : +0.0%
2 اینچ
3
6 متری
تست گاز خانگی
کارخانه
کیلوگرم
1,058,090
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : +0.0%
2 اینچ
3.5
6 متری
تست گاز خانگی
کارخانه
کیلوگرم
1,236,000
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : +0.0%
1/2 2 اینچ
3
6 متری
تست گاز خانگی
کارخانه
کیلوگرم
1,357,730
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : +0.0%
"3/4
2.5
6 متری
تست گاز خانگی
کارخانه
کیلوگرم
421,360
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : +0.0%
5 اینچ
3
شاخه 6 متری
تست گاز خانگی
بنگاه تهران
شاخه
3,263,260
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : +0.0%
5 اینچ
4
شاخه 6 متری
تست گاز خانگی
بنگاه تهران
شاخه
4,359,130
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : +0.0%
6 اینچ
3
شاخه 6 متری
تست گاز خانگی
بنگاه تهران
شاخه
3,932,950
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : +0.0%
6 اینچ
4
شاخه 6 متری
تست گاز خانگی
بنگاه تهران
شاخه
5,235,820
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : +0.0%
لوله درز مستقیم تست گاز API
| امروز  ( 1403/3/1 )
سایز ضخامت حالت استاندارد محل تحویل واحد قیمت (تومان)
"1/2
2.8
شاخه 6 متری
تست گاز API
بنگاه تهران
شاخه
585,400
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : +0.0%
1/2 اینچ
2.8
شاخه 6 متری
تست گاز API
بنگاه تهران
شاخه
596,660
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : +0.0%
1/2 اینچ
2.8
6 متری
تست گاز API
کارخانه
کیلوگرم
41,430
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : +0.0%
1 اینچ
3
6 متری
تست گاز API
کارخانه
کیلوگرم
41,430
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : +0.0%
1 اینچ
3.2
شاخه 6 متری
تست گاز API
بنگاه تهران
شاخه
743,430
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : +0.0%
1 اینچ
3.2
شاخه 6 متری
تست گاز API
بنگاه تهران
شاخه
743,010
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : +0.0%
1 اینچ
3.3
6 متری
تست گاز API
کارخانه
کیلوگرم
41,430
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : +0.0%
1/2 1 اینچ
3.2
شاخه 6 متری
تست گاز API
بنگاه تهران
شاخه
1,182,060
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : +0.0%
1/2 1 اینچ
3.7
6 متری
تست گاز API
بنگاه تهران
شاخه
1,463,500
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : +0.0%
1/2 1 اینچ
3.7
6 متری
تست گاز API
کارخانه
کیلوگرم
41,430
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : +0.0%
1/4 1 اینچ
3.2
شاخه 6 متری
تست گاز API
بنگاه تهران
شاخه
1,013,190
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : +0.0%
1/4 1 اینچ
3.6
6 متری
تست گاز API
کارخانه
کیلوگرم
41,430
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : +0.0%
1/4 1 اینچ
3.7
6 متری
تست گاز API
بنگاه تهران
شاخه
1,147,010
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : +0.0%
2 اینچ
3.9
شاخه 6 متری
تست گاز API
بنگاه تهران
شاخه
1,744,940
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : +0.0%
2 اینچ
2.9
6 متری
تست گاز API
کارخانه
کیلوگرم
41,430
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : +0.0%
2 اینچ
3.5
شاخه 6 متری
تست گاز API
بنگاه تهران
شاخه
1,519,790
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : +0.0%
1/2 2 اینچ
3.9
6 متری
تست گاز API
بنگاه تهران
شاخه
2,195,250
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : +0.0%
1/2 2 اینچ
3.5
شاخه 6 متری
تست گاز API
بنگاه تهران
شاخه
1,970,100
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : +0.0%
3 اینچ
3.5
شاخه 6 متری
تست گاز API
بنگاه تهران
شاخه
2,124,090
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : +0.0%
3
4
6 متری
تست گاز API
بنگاه تهران
شاخه
2,701,850
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : +0.0%
"3/4
2.8
شاخه 6 متری
تست گاز API
بنگاه تهران
شاخه
585,400
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : +0.0%
"3/4
2.9
شاخه 6 متری
تست گاز API
بنگاه تهران
شاخه
531,020
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : +0.0%
"3/4
2.9
6 متری
تست گاز API
کارخانه
کیلوگرم
41,430
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : +0.0%
4 اینچ
4
شاخه 6 متری
تست گاز API
بنگاه تهران
شاخه
3,239,240
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : +0.0%
4 اینچ
4
شاخه 6 متری
تست گاز API
بنگاه تهران
شاخه
3,377,310
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : +0.0%
لوله درز مستقیم تست گاز
| امروز  ( 1403/3/1 )
سایز ضخامت حالت استاندارد محل تحویل واحد قیمت (تومان)
1/2 اینچ
2.5
شاخه 6 متری
تست گاز
بنگاه تهران
شاخه
446,060
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : +0.0%
1/2 اینچ
2.5
شاخه 6 متری
تست گاز
بنگاه تهران
شاخه
484,080
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : +0.0%
1 اینچ
2.8
شاخه 6 متری
تست گاز
بنگاه تهران
شاخه
679,710
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : +0.0%
1 اینچ
3
شاخه 6 متری
تست گاز
بنگاه تهران
شاخه
731,750
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : +0.0%
1/2 1 اینچ
2.8
شاخه 6 متری
تست گاز
بنگاه تهران
شاخه
971,770
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : +0.0%
1/2 1 اینچ
3
شاخه 6 متری
تست گاز
بنگاه تهران
شاخه
1,150,660
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : +0.0%
1/4 1 اینچ
2.8
شاخه 6 متری
تست گاز
بنگاه تهران
شاخه
865,570
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : +0.0%
1/4 1 اینچ
3
شاخه 6 متری
تست گاز
بنگاه تهران
شاخه
992,370
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : +0.0%
2 اینچ
2.8
شاخه 6 متری
تست گاز
بنگاه تهران
شاخه
1,216,040
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : +0.0%
2 اینچ
3.5
شاخه 6 متری
تست گاز
بنگاه تهران
شاخه
1,519,790
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : +0.0%
1/2 2 اینچ
3.5
شاخه 6 متری
تست گاز
بنگاه تهران
شاخه
2,161,480
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : +0.0%
1/2 2 اینچ
4
شاخه 6 متری
تست گاز
بنگاه تهران
شاخه
2,206,510
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : +0.0%
3 اینچ
2.8
شاخه 6 متری
تست گاز
بنگاه تهران
شاخه
1,936,320
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : +0.0%
3 اینچ
3
شاخه 6 متری
تست گاز
بنگاه تهران
شاخه
1,975,780
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : +0.0%
3 اینچ
3.5
شاخه 6 متری
تست گاز
بنگاه تهران
شاخه
2,262,960
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : +0.0%
3 اینچ
4
شاخه 6 متری
تست گاز
بنگاه تهران
شاخه
2,607,570
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : +0.0%
"3/4
2.5
شاخه 6 متری
تست گاز
بنگاه تهران
شاخه
477,920
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : +0.0%
"3/4
2.5
شاخه 6 متری
تست گاز
بنگاه تهران
شاخه
484,080
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : +0.0%
4 اینچ
2.8
شاخه 6 متری
تست گاز
بنگاه تهران
شاخه
2,336,500
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : +0.0%
4 اینچ
3
شاخه 6 متری
تست گاز
بنگاه تهران
شاخه
2,521,420
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : +0.0%
4 اینچ
3.5
شاخه 6 متری
تست گاز
بنگاه تهران
شاخه
2,911,980
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : +0.0%
4 اینچ
4
شاخه 6 متری
تست گاز
بنگاه تهران
شاخه
3,331,260
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : +0.0%
لوله درز مستقیم تست آب
| امروز  ( 1403/3/1 )
سایز ضخامت حالت استاندارد محل تحویل واحد قیمت (تومان)
1/2 اینچ
2
6 متری
تست آب
کارخانه
کیلوگرم
38,550
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : -0.5%
1/2 اینچ
2.5
6 متری
تست آب
کارخانه
کیلوگرم
38,550
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : -0.5%
1 اینچ
2
6 متری
تست آب
کارخانه
کیلوگرم
38,090
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : -0.5%
1 اینچ
2.5
6 متری
تست آب
کارخانه
کیلوگرم
38,090
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : -0.5%
1/2 1 اینچ
2.5
6 متری
تست آب
کارخانه
کیلوگرم
38,090
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : -0.5%
1/2 1 اینچ
3
6 متری
تست آب
کارخانه
کیلوگرم
38,090
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : -0.5%
1/4 1 اینچ
2.5
6 متری
تست آب
کارخانه
کیلوگرم
38,090
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : -0.5%
1/4 1 اینچ
3
6 متری
تست آب
کارخانه
کیلوگرم
38,090
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : -0.5%
2 اینچ
2.5
6 متری
تست آب
کارخانه
کیلوگرم
38,090
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : -0.5%
2 اینچ
3
6 متری
تست آب
کارخانه
کیلوگرم
38,090
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : -0.5%
2 اینچ
4
6 متری
تست آب
کارخانه
کیلوگرم
40,640
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : -1.1%
1/2 2 اینچ
2.5
6 متری
تست آب
کارخانه
کیلوگرم
38,090
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : -0.5%
1/2 2 اینچ
3
6 متری
تست آب
کارخانه
کیلوگرم
38,090
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : -0.5%
1/2 2 اینچ
4
6 متری
تست آب
کارخانه
کیلوگرم
40,640
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : -1.1%
3 اینچ
3
6 متری
تست آب
کارخانه
کیلوگرم
38,090
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : -0.5%
3 اینچ
4
6 متری
تست آب
کارخانه
کیلوگرم
40,640
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : -1.1%
"3/4
2
6 متری
تست آب
کارخانه
کیلوگرم
38,550
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : -0.5%
"3/4
2.5
6 متری
تست آب
کارخانه
کیلوگرم
38,550
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : -0.5%
4 اینچ
3
6 متری
تست آب
کارخانه
کیلوگرم
38,090
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : -0.5%
4 اینچ
4
6 متری
تست آب
کارخانه
کیلوگرم
40,640
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : -1.1%
5 اینچ
3
6 متری
تست آب
کارخانه
کیلوگرم
38,090
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : -0.5%
5 اینچ
4
6 متری
تست آب
کارخانه
کیلوگرم
40,640
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : -1.1%
کارشناسان واحد لوله درز مستقیم
ریحانه فیض آبادی (کارشناس فروش لوله)
ریحانه فیض آبادی
کارشناس فروش لوله
میلاد احدی آتشگاه (کارشناس خرید لوله)
میلاد احدی آتشگاه
کارشناس خرید لوله
محمد حسن یگانه امیری (سرپرست خرید لوله)
محمد حسن یگانه امیری
سرپرست خرید لوله
گلنوش قیاسی (مدیر تیم لوله)
گلنوش قیاسی
مدیر تیم لوله

لوله درز مستقیم

قیمت لوله درز مستقیم یا درزدار در سایز و ضخامت‌های مختلف قابل مشاهده است. لوله های درزمستقیم در سایزها و ضخامت های مختلف عرضه می‌شود که انواع لوله های درزدار بسته به نیاز و بودجه خریدار تولید و عرضه می‌شود.

سه دسته اصلی لوله‌های درز مستقیم عبارتند از:

 ارسال از معتبرترین کارخانه های اصفهان،تهران و شهرستان ها با مناسبترین قیمت و کیفیت، همچنین مشاوره در زمینه خرید و تامین لوله های مورد نیاز در پروژه های تاسیساتی وعمرانی نظیر هندریل، درین، فن کوئل، موتورخانه و … ارائه می شود. بهترین پیشنهاد قیمت، با توجه به محل تخلیه شما ارائه می گردد.

طبق نظر کارشناسان آهن آنلاین:

“با توجه به اختلاف قیمت لوله درزدار در برندهای مختلف، آگاهی از میزان کیفیت هر یک از این برندها و نیز کاربرد آن‌ها در جایگاه‌های مختلف، قبل از خرید، از اهمیت بالایی برخوردار است.” 
راهنمای خرید
پس از استعلام قیمت محصول توسط شما، کارشناسان فروش آهن آنلاین، قیمت و مشخصات محصول، شرایط پرداخت، زمان بارگیری و تحویل محصول و سایر جزئیات سفارش را در قالب پيش فاكتور به اطلاع شما می‌رسانند. پس از تایید پرداخت، واحد ترابری و لجستیک آهن آنلاین دستور بارگیری و ارسال بار را دریافت می‌کند؛ و بعد از تاييد قيمت كرايه از سوي مشتري، طبق زمان‌بندی اعلام شده، نسبت به تحویل بار به آدرس و مشخصات دریافتی از مشتری، اقدام می‌کند.
چند نکته در هنگام خرید
– مشخصات و ویژگی‌های هر محصول، اعم از نوع، سایز، حالت، استاندارد، محل بارگیری و تحویل (کارخانه یا بنگاه)، واحد، قیمت هر واحد و هم‌چنین تاریخ و ساعت آخرین به‌روزسانی در لیست قیمت‌ها آورده شده است.
– برای مشاهده نوسانات و«نمودار قیمت محصول»، روی آیکون نمودار مرتبط با هر محصول کلیک کنید.
– با توجه به نوسانات بازار، برای اطمینان از قیمت نهایی محصول، با کارشناسان آهن آنلاین در تماس باشید: 02154712
– در صورت عدم مشاهده محصول مورد نظر و مشاوره در زمینه خرید و فروش، با کارشناسان آهن آنلاین در تماس باشید: 02154712

سوالات متداول

آیا امکان دارد از کیفیت لوله درزدار مطمئن شویم؟

بله؛  پس از بارگیری این محصول و مشخص شدن هیت نامبر (شماره ذوب) مربوط به هر لوله، ارسال گواهینامه برای مشتری از سوی شرکت آهن آنلاین بلامانع است.

لوله درز مستقیم، در چه ضخامت‌هایی تامین می‌شود؟

لوله درزدار با سایزهای مختلف، در ضخامت‌های بین 2 تا 6 میلی‌متر (بسته به سایز درخواستی)، تامین می‌گردد.

... بیشتر

سوالات متداول

لوله درز مستقیم در چه ضخامت‌هایی تامین می‌شود؟

لوله درزدار با سایزهای مختلف، در ضخامت‌های بین 2 تا 6 میلیمتر (بسته به سایز درخواستی)، تامین می‌گردد.

آیا امکان دارد از کیفیت لوله درزدار مطمئن شویم؟

بله؛ پس از بارگیری این محصول و مشخص شدن هیت نامبر (شماره ذوب) مربوط به هر لوله، ارسال گواهینامه برای مشتری از سوی شرکت آهن آنلاین بلامانع می باشد.

ساعت کاری امروز ما به پایان رسیده است.
استعلام قیمت ثبت کنید تا در اولین فرصت با شما تماس بگیریم.
درخواست استعلام قیمت
فیلتر نتایج x