آهن آنلاین
فیلترها
محاسبه وزن

لوله درز مستقیم

لوله درز مستقیم صنعتی
| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز ضخامت حالت استاندارد محل تحویل واحد قیمت (تومان)
1/2 اینچ
2
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
34,310
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : +1.4%
1/2 اینچ
2.5
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
33,400
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : +1.4%
1 اینچ
2
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
34,040
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : +1.4%
1 اینچ
2.5
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
33,120
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : +1.4%
1 اینچ
3
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
33,120
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : +1.4%
1/2 1 اینچ
2
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
34,040
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : +1.4%
1/2 1 اینچ
2.5
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
33,120
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : +1.4%
1/2 1 اینچ
3
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
33,120
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : +1.4%
1/4 1 اینچ
2
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
34,040
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : +1.4%
1/4 1 اینچ
2.5
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
33,120
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : +1.4%
1/4 1 اینچ
3
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
33,120
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : +1.4%
2 اینچ
2
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
34,040
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : +1.4%
2 اینچ
2.5
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
33,120
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : +1.4%
2 اینچ
3
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
33,120
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : +1.4%
2 اینچ
4
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
34,040
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
1/2 2 اینچ
2
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
34,040
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : +1.4%
1/2 2 اینچ
2.5
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
33,120
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : +1.4%
1/2 2 اینچ
3
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
33,120
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : +1.4%
1/2 2 اینچ
4
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
34,040
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
1/2 2 اینچ
4
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
34,040
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
1/2 2 اینچ
5
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
35,410
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
1/2 2 اینچ
6
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
35,410
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
3 اینچ
2.5
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
33,120
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : +1.4%
3 اینچ
3
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
33,120
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : +1.4%
3 اینچ
4
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
34,040
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
3 اینچ
5
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
35,410
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
3 اینچ
2
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
34,040
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : +1.4%
"3/4
2
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
34,310
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : +1.4%
"3/4
2.5
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
33,400
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : +1.4%
4 اینچ
2
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
34,040
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : +1.4%
4 اینچ
2.5
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
33,120
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : +1.4%
4 اینچ
3
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
33,120
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : +1.4%
4 اینچ
4
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
34,040
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
4 اینچ
5
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
35,410
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
4 اینچ
6
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
35,410
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
5 اینچ
2.5
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
33,120
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : +1.4%
5 اینچ
3
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
33,120
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : +1.4%
5 اینچ
4
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
34,040
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
5 اینچ
5
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
35,410
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
5 اینچ
6
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
35,410
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
6 اینچ
2.5
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
33,120
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : +1.4%
6 اینچ
3
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
33,120
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : +1.4%
6 اینچ
4
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
34,040
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
6 اینچ
5
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
35,410
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
6 اینچ
6
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
35,410
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
لوله درز مستقیم تست گاز خانگی
| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز ضخامت حالت استاندارد محل تحویل واحد قیمت (تومان)
1/2 اینچ
2.5
6 متری
تست گاز خانگی
کارخانه
کیلوگرم
412,850
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
1 اینچ
2.8
6 متری
تست گاز خانگی
کارخانه
کیلوگرم
587,160
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
1 اینچ
3
6 متری
تست گاز خانگی
بنگاه تهران
کیلوگرم
577,980
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
1/2 1 اینچ
3.5
6 متری
تست گاز خانگی
کارخانه
کیلوگرم
1,009,180
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
1/4 1 اینچ
2.8
6 متری
تست گاز خانگی
کارخانه
کیلوگرم
724,770
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
1/4 1 اینچ
3
6 متری
تست گاز خانگی
کارخانه
کیلوگرم
747,710
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
2 اینچ
3
6 متری
تست گاز خانگی
کارخانه
کیلوگرم
1,036,700
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
2 اینچ
3.5
6 متری
تست گاز خانگی
کارخانه
کیلوگرم
1,211,010
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
1/2 2 اینچ
3
6 متری
تست گاز خانگی
کارخانه
کیلوگرم
1,330,280
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
"3/4
2.5
6 متری
تست گاز خانگی
کارخانه
کیلوگرم
412,850
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
5 اینچ
3
شاخه 6 متری
تست گاز خانگی
بنگاه تهران
شاخه
2,659,350
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
5 اینچ
4
شاخه 6 متری
تست گاز خانگی
بنگاه تهران
شاخه
3,552,410
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
6 اینچ
3
شاخه 6 متری
تست گاز خانگی
بنگاه تهران
شاخه
3,205,110
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
6 اینچ
4
شاخه 6 متری
تست گاز خانگی
بنگاه تهران
شاخه
4,266,860
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
لوله درز مستقیم تست گاز API
| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز ضخامت حالت استاندارد محل تحویل واحد قیمت (تومان)
"1/2
2.8
شاخه 6 متری
تست گاز API
بنگاه تهران
شاخه
477,070
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
1/2 اینچ
2.8
شاخه 6 متری
تست گاز API
بنگاه تهران
شاخه
486,240
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
1/2 اینچ
2.8
6 متری
تست گاز API
کارخانه
کیلوگرم
39,910
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
1 اینچ
3
6 متری
تست گاز API
کارخانه
کیلوگرم
39,910
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
1 اینچ
3.2
شاخه 6 متری
تست گاز API
بنگاه تهران
شاخه
642,200
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
1 اینچ
3.2
شاخه 6 متری
تست گاز API
بنگاه تهران
شاخه
605,510
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
1 اینچ
3.3
6 متری
تست گاز API
کارخانه
کیلوگرم
39,910
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
1/2 1 اینچ
3.2
شاخه 6 متری
تست گاز API
بنگاه تهران
شاخه
963,300
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
1/2 1 اینچ
3.7
6 متری
تست گاز API
بنگاه تهران
شاخه
1,192,660
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
1/2 1 اینچ
3.7
6 متری
تست گاز API
کارخانه
کیلوگرم
39,910
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
1/4 1 اینچ
3.2
شاخه 6 متری
تست گاز API
بنگاه تهران
شاخه
825,690
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
1/4 1 اینچ
3.6
6 متری
تست گاز API
کارخانه
کیلوگرم
39,910
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
1/4 1 اینچ
3.7
6 متری
تست گاز API
بنگاه تهران
شاخه
990,830
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
2 اینچ
3.9
شاخه 6 متری
تست گاز API
بنگاه تهران
شاخه
1,422,020
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
2 اینچ
2.9
6 متری
تست گاز API
کارخانه
کیلوگرم
39,910
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
2 اینچ
3.5
شاخه 6 متری
تست گاز API
بنگاه تهران
شاخه
1,238,530
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
1/2 2 اینچ
3.9
6 متری
تست گاز API
بنگاه تهران
شاخه
1,788,990
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
1/2 2 اینچ
3.5
شاخه 6 متری
تست گاز API
بنگاه تهران
شاخه
1,605,510
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
3 اینچ
3.5
شاخه 6 متری
تست گاز API
بنگاه تهران
شاخه
1,834,860
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
3
4
6 متری
تست گاز API
بنگاه تهران
شاخه
2,201,840
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
"3/4
2.8
شاخه 6 متری
تست گاز API
بنگاه تهران
شاخه
477,070
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
"3/4
2.9
شاخه 6 متری
تست گاز API
بنگاه تهران
شاخه
458,720
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
"3/4
2.9
6 متری
تست گاز API
کارخانه
کیلوگرم
39,910
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
4 اینچ
4
شاخه 6 متری
تست گاز API
بنگاه تهران
شاخه
2,798,170
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
4 اینچ
4
شاخه 6 متری
تست گاز API
بنگاه تهران
شاخه
2,752,290
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
لوله درز مستقیم تست گاز
| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز ضخامت حالت استاندارد محل تحویل واحد قیمت (تومان)
1/2 اینچ
2.5
شاخه 6 متری
تست گاز
بنگاه تهران
شاخه
385,320
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
1/2 اینچ
2.5
شاخه 6 متری
تست گاز
بنگاه تهران
شاخه
394,500
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
1 اینچ
2.8
شاخه 6 متری
تست گاز
بنگاه تهران
شاخه
587,160
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
1 اینچ
3
شاخه 6 متری
تست گاز
بنگاه تهران
شاخه
596,330
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
1/2 1 اینچ
2.8
شاخه 6 متری
تست گاز
بنگاه تهران
شاخه
839,450
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
1/2 1 اینچ
3
شاخه 6 متری
تست گاز
بنگاه تهران
شاخه
937,720
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
1/4 1 اینچ
2.8
شاخه 6 متری
تست گاز
بنگاه تهران
شاخه
747,710
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
1/4 1 اینچ
3
شاخه 6 متری
تست گاز
بنگاه تهران
شاخه
808,720
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
2 اینچ
2.8
شاخه 6 متری
تست گاز
بنگاه تهران
شاخه
1,050,460
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
2 اینچ
3.5
شاخه 6 متری
تست گاز
بنگاه تهران
شاخه
1,238,530
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
1/2 2 اینچ
3.5
شاخه 6 متری
تست گاز
بنگاه تهران
شاخه
1,761,470
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
1/2 2 اینچ
4
شاخه 6 متری
تست گاز
بنگاه تهران
شاخه
1,798,170
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
3 اینچ
2.8
شاخه 6 متری
تست گاز
بنگاه تهران
شاخه
1,577,980
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
3 اینچ
3
شاخه 6 متری
تست گاز
بنگاه تهران
شاخه
1,706,750
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
3 اینچ
3.5
شاخه 6 متری
تست گاز
بنگاه تهران
شاخه
1,954,820
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
3 اینچ
4
شاخه 6 متری
تست گاز
بنگاه تهران
شاخه
2,252,510
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
"3/4
2.5
شاخه 6 متری
تست گاز
بنگاه تهران
شاخه
412,850
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
"3/4
2.5
شاخه 6 متری
تست گاز
بنگاه تهران
شاخه
394,500
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
4 اینچ
2.8
شاخه 6 متری
تست گاز
بنگاه تهران
شاخه
2,018,350
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
4 اینچ
3
شاخه 6 متری
تست گاز
بنگاه تهران
شاخه
2,178,090
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
4 اینچ
3.5
شاخه 6 متری
تست گاز
بنگاه تهران
شاخه
2,515,470
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
4 اینچ
4
شاخه 6 متری
تست گاز
بنگاه تهران
شاخه
2,877,650
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
لوله درز مستقیم تست آب
| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز ضخامت حالت استاندارد محل تحویل واحد قیمت (تومان)
1/2 اینچ
2
6 متری
تست آب
کارخانه
کیلوگرم
36,240
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
1/2 اینچ
2.5
6 متری
تست آب
کارخانه
کیلوگرم
36,240
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
1 اینچ
2
6 متری
تست آب
کارخانه
کیلوگرم
35,780
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
1 اینچ
2.5
6 متری
تست آب
کارخانه
کیلوگرم
35,780
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
1/2 1 اینچ
2.5
6 متری
تست آب
کارخانه
کیلوگرم
35,780
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
1/2 1 اینچ
3
6 متری
تست آب
کارخانه
کیلوگرم
35,780
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
1/4 1 اینچ
2.5
6 متری
تست آب
کارخانه
کیلوگرم
35,780
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
1/4 1 اینچ
3
6 متری
تست آب
کارخانه
کیلوگرم
35,780
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
2 اینچ
2.5
6 متری
تست آب
کارخانه
کیلوگرم
35,780
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
2 اینچ
3
6 متری
تست آب
کارخانه
کیلوگرم
35,780
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
2 اینچ
4
6 متری
تست آب
کارخانه
کیلوگرم
35,780
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
1/2 2 اینچ
2.5
6 متری
تست آب
کارخانه
کیلوگرم
35,780
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
1/2 2 اینچ
3
6 متری
تست آب
کارخانه
کیلوگرم
35,780
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
1/2 2 اینچ
4
6 متری
تست آب
کارخانه
کیلوگرم
35,780
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
3 اینچ
3
6 متری
تست آب
کارخانه
کیلوگرم
35,780
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
3 اینچ
4
6 متری
تست آب
کارخانه
کیلوگرم
35,780
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
"3/4
2
6 متری
تست آب
کارخانه
کیلوگرم
36,240
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
"3/4
2.5
6 متری
تست آب
کارخانه
کیلوگرم
36,240
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
4 اینچ
3
6 متری
تست آب
کارخانه
کیلوگرم
35,780
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
4 اینچ
4
6 متری
تست آب
کارخانه
کیلوگرم
35,780
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
5 اینچ
3
6 متری
تست آب
کارخانه
کیلوگرم
35,780
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
5 اینچ
4
6 متری
تست آب
کارخانه
کیلوگرم
35,780
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
دریافت مشاوره از کارشناسان واحد لوله درز مستقیم
کارشناسان واحد لوله درز مستقیم
ریحانه فیض آبادی
ریحانه فیض آبادی (کارشناس فروش لوله)
مهرداد عسگری
مهرداد عسگری (سرپرست فروش لوله)
میلاد احدی آتشگاه
میلاد احدی آتشگاه (کارشناس خرید لوله)
محمد حسن یگانه امیری
محمد حسن یگانه امیری (سرپرست خرید لوله)
سپهر شعبانی
سپهر شعبانی (STB لوله پروفیل و ورق سرد)

لوله درز مستقیم

قیمت لوله درز مستقیم یا درزدار در سایز و ضخامت‌های مختلف قابل مشاهده است. لوله های درزمستقیم در سایزها و ضخامت های مختلف عرضه می‌شود که انواع لوله های درزدار بسته به نیاز و بودجه خریدار تولید و عرضه می‌شود.

سه دسته اصلی لوله‌های درز مستقیم عبارتند از:

 ارسال از معتبرترین کارخانه های اصفهان،تهران و شهرستان ها با مناسبترین قیمت و کیفیت، همچنین مشاوره در زمینه خرید و تامین لوله های مورد نیاز در پروژه های تاسیساتی وعمرانی نظیر هندریل، درین، فن کوئل، موتورخانه و … ارائه می شود. بهترین پیشنهاد قیمت، با توجه به محل تخلیه شما ارائه می گردد.

طبق نظر کارشناسان آهن آنلاین:

“با توجه به اختلاف قیمت لوله درزدار در برندهای مختلف، آگاهی از میزان کیفیت هر یک از این برندها و نیز کاربرد آن‌ها در جایگاه‌های مختلف، قبل از خرید، از اهمیت بالایی برخوردار است.” 
راهنمای خرید
پس از استعلام قیمت محصول توسط شما، کارشناسان فروش آهن آنلاین، قیمت و مشخصات محصول، شرایط پرداخت، زمان بارگیری و تحویل محصول و سایر جزئیات سفارش را در قالب پيش فاكتور به اطلاع شما می‌رسانند. پس از تایید پرداخت، واحد ترابری و لجستیک آهن آنلاین دستور بارگیری و ارسال بار را دریافت می‌کند؛ و بعد از تاييد قيمت كرايه از سوي مشتري، طبق زمان‌بندی اعلام شده، نسبت به تحویل بار به آدرس و مشخصات دریافتی از مشتری، اقدام می‌کند.
چند نکته در هنگام خرید
– مشخصات و ویژگی‌های هر محصول، اعم از نوع، سایز، حالت، استاندارد، محل بارگیری و تحویل (کارخانه یا بنگاه)، واحد، قیمت هر واحد و هم‌چنین تاریخ و ساعت آخرین به‌روزسانی در لیست قیمت‌ها آورده شده است.
– برای مشاهده نوسانات و«نمودار قیمت محصول»، روی آیکون نمودار مرتبط با هر محصول کلیک کنید.
– با توجه به نوسانات بازار، برای اطمینان از قیمت نهایی محصول، با کارشناسان آهن آنلاین در تماس باشید: 02154712
– در صورت عدم مشاهده محصول مورد نظر و مشاوره در زمینه خرید و فروش، با کارشناسان آهن آنلاین در تماس باشید: 02154712

سوالات متداول

آیا امکان دارد از کیفیت لوله درزدار مطمئن شویم؟

بله؛  پس از بارگیری این محصول و مشخص شدن هیت نامبر (شماره ذوب) مربوط به هر لوله، ارسال گواهینامه برای مشتری از سوی شرکت آهن آنلاین بلامانع است.

لوله درز مستقیم، در چه ضخامت‌هایی تامین می‌شود؟

لوله درزدار با سایزهای مختلف، در ضخامت‌های بین 2 تا 6 میلی‌متر (بسته به سایز درخواستی)، تامین می‌گردد.

... بیشتر

سوالات متداول

لوله درز مستقیم در چه ضخامت‌هایی تامین می‌شود؟

لوله درزدار با سایزهای مختلف، در ضخامت‌های بین 2 تا 6 میلیمتر (بسته به سایز درخواستی)، تامین می‌گردد.

آیا امکان دارد از کیفیت لوله درزدار مطمئن شویم؟

بله؛ پس از بارگیری این محصول و مشخص شدن هیت نامبر (شماره ذوب) مربوط به هر لوله، ارسال گواهینامه برای مشتری از سوی شرکت آهن آنلاین بلامانع می باشد.

ساعت کاری امروز ما به پایان رسیده است.
استعلام قیمت ثبت کنید تا در اولین فرصت با شما تماس بگیریم.
درخواست استعلام قیمت
فیلتر نتایج x