آهن آنلاین
محاسبه وزن

قیمت های اعلام شده روز های پیشین

قیمت لوله درزدار ضخامت 2

| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز ضخامت حالت استاندارد محل تحویل واحد قیمت (ریال)
3 1/2 اینچ
2
6 متری
صنعتی
بنگاه تهران
شاخه
8,023,420
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
1/2 2 اینچ
2
6 متری
صنعتی
بنگاه تهران
شاخه
5,116,980
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
1 اینچ
2
6 متری
صنعتی
بنگاه تهران
شاخه
2,491,750
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
1 1/4 اینچ
2
6 متری
صنعتی
بنگاه تهران
شاخه
3,169,500
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
1/2 اینچ
2
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
209,180
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
1/2 اینچ
2
6 متری
تست آب
کارخانه
کیلوگرم
224,780
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
1/2 اینچ
2
6 متری
-
بنگاه تهران
شاخه
1,694,390
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
3/4 اینچ
2
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
209,180
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
3/4 اینچ
2
6 متری
تست آب
کارخانه
کیلوگرم
224,780
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
3/4 اینچ
2
6 متری
-
بنگاه تهران
شاخه
1,824,320
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
1 اینچ
2
6 متری
تست آب
کارخانه
کیلوگرم
222,940
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
1 اینچ
2
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
207,340
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
1/2 1 اینچ
2
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
207,340
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
1/4 1 اینچ
2
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
207,340
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
2 اینچ
2
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
207,340
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
2 اینچ
2
6 متری
-
بنگاه تهران
شاخه
4,534,980
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
1/2 2 اینچ
2
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
207,340
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
3 اینچ
2
6متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
207,340
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
3 اینچ
2
6 متری
-
بنگاه تهران
شاخه
6,777,550
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
4 اینچ
2
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
207,340
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0

قیمت لوله درزدار ضخامت 2.5

| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز ضخامت حالت استاندارد محل تحویل واحد قیمت (ریال)
1 اینچ
2.5
6 متری
صنعتی
بنگاه تهران
شاخه
2,990,100
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
3/4 اینچ
2.5
شاخه 6 متری
تست گاز
بنگاه تهران
شاخه
2,267,890
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
1/2 اینچ
2.5
شاخه 6 متری
تست گاز
بنگاه تهران
شاخه
1,880,460
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
1/2 اینچ
2.5
شاخه 6 متری
تست گاز
بنگاه تهران
شاخه
1,842,670
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
3/4 اینچ
2.5
شاخه 6 متری
تست گاز
بنگاه تهران
شاخه
2,362,390
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
1/2 اینچ
2.5
6 متری
تست گاز خانگی
کارخانه
کیلوگرم
255,510
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
4 اینچ
2.5
6 متری
صنعتی
بنگاه تهران
شاخه
10,415,490
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
1 اینچ
2.5
6 متری
-
بنگاه تهران
شاخه
2,669,730
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
1/2 اینچ
2.5
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
209,180
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
1/2 اینچ
2.5
6 متری
تست آب
کارخانه
کیلوگرم
224,780
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
1/2 اینچ
2.5
6 متری
-
بنگاه تهران
شاخه
2,142,900
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
3/4 اینچ
2.5
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
209,180
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
3/4 اینچ
2.5
6 متری
تست آب
کارخانه
کیلوگرم
224,780
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
3/4 اینچ
2.5
6 متری
تست گاز خانگی
کارخانه
کیلوگرم
255,510
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
3/4 اینچ
2.5
6 متری
-
بنگاه تهران
شاخه
2,491,750
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
1 اینچ
2.5
6 متری
تست آب
کارخانه
کیلوگرم
222,940
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
1 اینچ
2.5
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
207,340
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
1/2 1 اینچ
2.5
6 متری
تست آب
کارخانه
کیلوگرم
222,940
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
1/2 1 اینچ
2.5
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
207,340
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
1/4 1 اینچ
2.5
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
207,340
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
1/4 1 اینچ
2.5
6 متری
تست آب
کارخانه
کیلوگرم
222,940
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
1/4 1 اینچ
2.5
6 متری
DIN2440
بنگاه تهران
شاخه
3,986,790
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
2 اینچ
2.5
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
207,340
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
2 اینچ
2.5
6 متری
تست آب
کارخانه
کیلوگرم
222,940
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
2 اینچ
2.5
6 متری
-
بنگاه تهران
شاخه
5,581,510
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
1/2 2 اینچ
2.5
6 متری
تست آب
کارخانه
کیلوگرم
222,940
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
1/2 2 اینچ
2.5
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
207,340
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
1/2 2 اینچ
2.5
6 متری
-
بنگاه تهران
شاخه
6,976,890
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
1/2 3 اینچ
2.5
6 متری
-
بنگاه تهران
شاخه
9,104,660
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
3 اینچ
2.5
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
207,340
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
3 اینچ
2.5
6 متری
-
بنگاه تهران
شاخه
7,475,230
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
4 اینچ
2.5
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
207,340
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
5 اینچ
2.5
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
207,340
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
5 اینچ
2.5
6 متری
-
بنگاه تهران
شاخه
12,957,070
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
6 اینچ
2.5
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
207,340
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
6 اینچ
2.5
6 متری
-
بنگاه تهران
شاخه
14,683,490
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0

قیمت لوله درزدار ضخامت 2.8

| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز ضخامت حالت استاندارد محل تحویل واحد قیمت (ریال)
4 اینچ
2.8
شاخه 6 متری
تست گاز
بنگاه تهران
شاخه
11,150,460
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
2 اینچ
2.8
شاخه 6 متری
تست گاز
بنگاه تهران
شاخه
6,236,700
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
3 اینچ
2.8
شاخه 6 متری
تست گاز
بنگاه تهران
شاخه
8,788,080
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
3/4 اینچ
2.8
شاخه 6 متری
تست گاز API
بنگاه تهران
شاخه
2,456,890
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
1 اینچ
2.8
شاخه 6 متری
تست گاز
بنگاه تهران
شاخه
3,260,100
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
1/2 اینچ
2.8
6 متری
صنعتی
بنگاه تهران
شاخه
2,135,780
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
1/2 اینچ
2.8
6 متری
تست گاز API
کارخانه
کیلوگرم
267,440
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
1/2 1 اینچ
2.8
شاخه 6 متری
تست گاز
بنگاه تهران
شاخه
4,724,780
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
1/4 1 اینچ
2.8
6 متری
تست گاز خانگی
کارخانه
کیلوگرم
255,510
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
1/2
2.8
شاخه 6 متری
تست گاز API
بنگاه تهران
شاخه
2,145,050
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
1/4 1 اینچ
2.8
شاخه 6 متری
تست گاز
بنگاه تهران
شاخه
4,299,550
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
1 اینچ
2.8
6 متری
تست گاز خانگی
کارخانه
کیلوگرم
255,510
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
1/2 اینچ
2.8
شاخه 6 متری
تست گاز API
بنگاه تهران
شاخه
1,965,140
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0

قیمت لوله درزدار ضخامت 2.9

| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز ضخامت حالت استاندارد محل تحویل واحد قیمت (ریال)
3/4 اینچ
2.9
شاخه 6 متری
تست گاز API
بنگاه تهران
شاخه
2,759,270
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
2 اینچ
2.9
6 متری
تست گاز API
کارخانه
کیلوگرم
265,140
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
3/4 اینچ
2.9
6 متری
تست گاز API
کارخانه
کیلوگرم
267,440
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0

قیمت لوله درزدار ضخامت 3

| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز ضخامت حالت استاندارد محل تحویل واحد قیمت (ریال)
4 اینچ
3
شاخه 6 متری
تست گاز
بنگاه تهران
شاخه
12,000,920
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
1 1/4 اینچ
3
6 متری
تست گاز خانگی
کارخانه
کیلوگرم
255,510
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
1/4 1 اینچ
3
6 متری
صنعتی
بنگاه تهران
شاخه
4,784,150
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
2 1/2 اینچ
3
6 متری
صنعتی
بنگاه تهران
شاخه
8,372,260
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
6 اینچ
3
شاخه 6 متری
تست گاز خانگی
بنگاه تهران
شاخه
17,954,130
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
1 اینچ
3
6 متری
تست گاز API
کارخانه
کیلوگرم
265,140
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
1/2 1 اینچ
3
شاخه 6 متری
تست گاز
بنگاه تهران
شاخه
5,339,000
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
1/4 1 اینچ
3
شاخه 6 متری
تست گاز
بنگاه تهران
شاخه
4,535,780
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
5 اینچ
3
شاخه 6 متری
تست گاز خانگی
بنگاه تهران
شاخه
14,741,290
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
1 اینچ
3
شاخه 6 متری
تست گاز
بنگاه تهران
شاخه
3,590,830
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
3 اینچ
3
شاخه 6 متری
تست گاز
بنگاه تهران
شاخه
9,401,840
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
3 اینچ
3
6 متری
صنعتی
بنگاه تهران
شاخه
10,166,320
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
1 اینچ
3
6 متری
صنعتی
بنگاه تهران
شاخه
3,588,120
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
4 اینچ
3
6 متری
صنعتی
بنگاه تهران
شاخه
12,458,720
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
1 اینچ
3
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
207,340
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
1 اینچ
3
6 متری
تست گاز خانگی
بنگاه تهران
کیلوگرم
255,510
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
1/2 1 اینچ
3
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
207,340
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
1/2 1 اینچ
3
6 متری
تست آب
کارخانه
کیلوگرم
222,940
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
1/2 1 اینچ
3
6 متری
-
بنگاه تهران
شاخه
5,681,180
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
1 1/4 اینچ
3
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
207,340
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
1 1/4 اینچ
3
6 متری
تست آب
کارخانه
کیلوگرم
222,940
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
2 اینچ
3
6 متری
تست آب
کارخانه
کیلوگرم
222,940
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
2 اینچ
3
6 متری
تست گاز خانگی
کارخانه
کیلوگرم
255,510
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
2 اینچ
3
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
207,340
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
2 اینچ
3
6 متری
-
بنگاه تهران
شاخه
6,628,040
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
2 اینچ
3
6 متری
-
بنگاه تهران
شاخه
6,628,040
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
1/2 2 اینچ
3
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
207,340
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
1/2 2 اینچ
3
6 متری
تست گاز خانگی
کارخانه
کیلوگرم
255,510
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
1/2 2 اینچ
3
6 متری
تست آب
کارخانه
کیلوگرم
222,940
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
3 اینچ
3
6 متری
تست آب
کارخانه
کیلوگرم
222,940
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
3 اینچ
3
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
207,340
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
3 اینچ
3
6 متری
-
بنگاه تهران
شاخه
10,166,320
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
4 اینچ
3
6 متری
تست آب
کارخانه
کیلوگرم
222,940
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
4 اینچ
3
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
207,340
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
4 اینچ
3
6 متری
-
بنگاه تهران
شاخه
12,757,730
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
5 اینچ
3
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
207,340
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
5 اینچ
3
6 متری
تست آب
کارخانه
کیلوگرم
222,940
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
5 اینچ
3
6 متری
-
بنگاه تهران
شاخه
15,448,810
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
6 اینچ
3
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
207,340
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
6 اینچ
3
6 متری
-
بنگاه تهران
شاخه
17,353,220
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0

قیمت لوله درزدار ضخامت 3.3

| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز ضخامت حالت استاندارد محل تحویل واحد قیمت (ریال)
1 اینچ
3.3
6 متری
تست گاز API
کارخانه
کیلوگرم
265,140
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0

قیمت لوله درزدار ضخامت 3.5

| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز ضخامت حالت استاندارد محل تحویل واحد قیمت (ریال)
4 اینچ
3.5
شاخه 6 متری
تست گاز
بنگاه تهران
شاخه
13,843,580
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
2 1/2 اینچ
3.5
6 متری
صنعتی
بنگاه تهران
شاخه
10,365,660
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
1/2 2 اینچ
3.5
شاخه 6 متری
تست گاز
بنگاه تهران
شاخه
9,166,060
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
2 اینچ
3.5
شاخه 6 متری
تست گاز
بنگاه تهران
شاخه
7,795,880
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
3 اینچ
3.5
شاخه 6 متری
تست گاز API
بنگاه تهران
شاخه
11,433,950
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
1/2 1 اینچ
3.5
6 متری
تست گاز خانگی
کارخانه
کیلوگرم
255,510
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
2 اینچ
3.5
شاخه 6 متری
تست گاز API
بنگاه تهران
شاخه
7,700,920
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
3 اینچ
3.5
شاخه 6 متری
تست گاز
بنگاه تهران
شاخه
10,913,770
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
1/2 2 اینچ
3.5
شاخه 6 متری
تست گاز API
بنگاه تهران
شاخه
9,355,050
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
3 اینچ
3.5
6 متری
صنعتی
بنگاه تهران
شاخه
12,359,050
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
2 اینچ
3.5
6 متری
تست گاز خانگی
کارخانه
کیلوگرم
255,510
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0

قیمت لوله درزدار ضخامت 3.6

| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز ضخامت حالت استاندارد محل تحویل واحد قیمت (ریال)
1/4 1 اینچ
3.6
6 متری
تست گاز API
کارخانه
کیلوگرم
265,140
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0

قیمت لوله درزدار ضخامت 3.7

| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز ضخامت حالت استاندارد محل تحویل واحد قیمت (ریال)
1/4 1 اینچ
3.7
6 متری
تست گاز API
بنگاه تهران
شاخه
5,735,880
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
1/2 1 اینچ
3.7
6 متری
تست گاز API
کارخانه
کیلوگرم
265,140
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
1/2 1 اینچ
3.7
6 متری
تست گاز API
بنگاه تهران
شاخه
6,756,430
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0

قیمت لوله درزدار ضخامت 3.9

| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز ضخامت حالت استاندارد محل تحویل واحد قیمت (ریال)
1/2 2 اینچ
3.9
6 متری
تست گاز API
بنگاه تهران
شاخه
11,433,950
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
2 اینچ
3.9
شاخه 6 متری
تست گاز API
بنگاه تهران
شاخه
8,882,570
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0

قیمت لوله درزدار ضخامت 4

| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز ضخامت حالت استاندارد محل تحویل واحد قیمت (ریال)
4 اینچ
4
شاخه 6 متری
تست گاز
بنگاه تهران
شاخه
16,489,450
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
3 اینچ
4
شاخه 6 متری
تست گاز
بنگاه تهران
شاخه
12,756,890
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
3 1/2 اینچ
4
6 متری
صنعتی
بنگاه تهران
شاخه
17,442,210
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
4
4
شاخه 6 متری
تست گاز API
بنگاه تهران
شاخه
17,292,670
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
6 اینچ
4
شاخه 6 متری
تست گاز خانگی
بنگاه تهران
شاخه
24,757,800
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
1/2 2 اینچ
4
شاخه 6 متری
تست گاز
بنگاه تهران
شاخه
10,913,770
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
4 اینچ
4
شاخه 6 متری
تست گاز API
بنگاه تهران
شاخه
16,536,700
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
5 اینچ
4
شاخه 6 متری
تست گاز خانگی
بنگاه تهران
شاخه
20,127,530
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
3 اینچ
4
6 متری
صنعتی
بنگاه تهران
شاخه
14,153,110
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
6 اینچ
4
6 متری
صنعتی
بنگاه تهران
شاخه
26,910,830
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
3
4
6 متری
تست گاز API
بنگاه تهران
شاخه
12,756,890
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
2 1/2 اینچ
4
6 متری
صنعتی
بنگاه تهران
شاخه
12,159,710
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
2 اینچ
4
6 متری
صنعتی
بنگاه تهران
شاخه
8,365,140
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
2 اینچ
4
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
220,190
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
2 اینچ
4
6 متری
تست آب
کارخانه
کیلوگرم
233,030
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
1/2 2 اینچ
4
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
220,190
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
1/2 2 اینچ
4
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
220,190
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
1/2 2 اینچ
4
6 متری
تست آب
کارخانه
کیلوگرم
233,030
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
3 اینچ
4
6 متری
تست آب
کارخانه
کیلوگرم
233,030
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
3 اینچ
4
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
220,190
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
4 اینچ
4
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
220,190
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
4 اینچ
4
6 متری
تست آب
کارخانه
کیلوگرم
233,030
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
4 اینچ
4
6 متری
-
بنگاه تهران
شاخه
18,438,900
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
5 اینچ
4
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
220,190
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
5 اینچ
4
6 متری
تست آب
کارخانه
کیلوگرم
233,030
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
5 اینچ
4
6 متری
-
بنگاه تهران
شاخه
20,467,890
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
6 اینچ
4
6 متری
تست آب
کارخانه
کیلوگرم
233,030
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
6 اینچ
4
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
220,190
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0

قیمت لوله درزدار ضخامت 5

| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز ضخامت حالت استاندارد محل تحویل واحد قیمت (ریال)
6 اینچ
5
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
238,540
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
4 اینچ
5
6 متری
صنعتی
بنگاه تهران
شاخه
24,419,090
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
3 اینچ
5
6 متری
صنعتی
بنگاه تهران
شاخه
19,435,600
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
4 اینچ
5
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
238,540
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
5 اینچ
5
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
238,540
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
1/2 2 اینچ
5
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
238,540
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
6 اینچ
5
6 متری
صنعتی
بنگاه تهران
شاخه
35,881,110
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
3 اینچ
5
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
238,540
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
5 اینچ
5
6 متری
-
بنگاه تهران
شاخه
28,477,070
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0

قیمت لوله درزدار ضخامت 6

| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز ضخامت حالت استاندارد محل تحویل واحد قیمت (ریال)
3 اینچ
6
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
238,540
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
4 اینچ
6
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
238,540
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
6 اینچ
6
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
238,540
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
5 اینچ
6
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
238,540
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
6 اینچ
6
6 متری
صنعتی
بنگاه تهران
شاخه
40,366,240
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
1/2 2 اینچ
6
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
238,540
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
5 اینچ
6
6 متری
صنعتی
بنگاه تهران
شاخه
36,877,800
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
4 اینچ
6
6 متری
صنعتی
بنگاه تهران
شاخه
31,591,750
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
دریافت مشاوره از کارشناسان واحد لوله درزدار
کارشناسان واحد لوله درزدار
مهرداد عسگری
مهرداد عسگری (کارشناس فروش لوله و اتصالات)
منا کرامتی
منا کرامتی (کارشناس فروش لوله و اتصالات)
خشایار خانی
خشایار خانی (کارشناس خرید لوله و اتصالات)

قیمت لوله درزدار

قیمت لوله درز مستقیم یا درزدار در سایز و ضخامت‌های مختلف قابل مشاهده است. لوله های درزمستقیم در سایزها و ضخامت های مختلف عرضه می‌شود که انواع لوله های درزدار بسته به نیاز و بودجه خریدار تولید و عرضه می‌شود.

سه دسته اصلی لوله‌های درز مستقیم عبارتند از:

 ارسال از معتبرترین کارخانه های اصفهان،تهران و شهرستان ها با مناسبترین قیمت و کیفیت، همچنین مشاوره در زمینه خرید و تامین لوله های مورد نیاز در پروژه های تاسیساتی وعمرانی نظیر هندریل، درین، فن کوئل، موتورخانه و … ارائه می شود. بهترین پیشنهاد قیمت، با توجه به محل تخلیه شما ارائه می گردد.

طبق نظر کارشناسان آهن آنلاین:

“با توجه به اختلاف قیمت لوله درزدار در برندهای مختلف، آگاهی از میزان کیفیت هر یک از این برندها و نیز کاربرد آن‌ها در جایگاه‌های مختلف، قبل از خرید، از اهمیت بالایی برخوردار است.” 
راهنمای خرید
پس از استعلام قیمت محصول توسط شما، کارشناسان فروش آهن آنلاین، قیمت و مشخصات محصول، شرایط پرداخت، زمان بارگیری و تحویل محصول و سایر جزئیات سفارش را در قالب پيش فاكتور به اطلاع شما می‌رسانند. پس از تایید پرداخت، واحد ترابری و لجستیک آهن آنلاین دستور بارگیری و ارسال بار را دریافت می‌کند؛ و بعد از تاييد قيمت كرايه از سوي مشتري، طبق زمان‌بندی اعلام شده، نسبت به تحویل بار به آدرس و مشخصات دریافتی از مشتری، اقدام می‌کند.
چند نکته در هنگام خرید
– مشخصات و ویژگی‌های هر محصول، اعم از نوع، سایز، حالت، استاندارد، محل بارگیری و تحویل (کارخانه یا بنگاه)، واحد، قیمت هر واحد و هم‌چنین تاریخ و ساعت آخرین به‌روزسانی در لیست قیمت‌ها آورده شده است.
– برای مشاهده نوسانات و«نمودار قیمت محصول»، روی آیکون نمودار مرتبط با هر محصول کلیک کنید.
– با توجه به نوسانات بازار، برای اطمینان از قیمت نهایی محصول، با کارشناسان آهن آنلاین در تماس باشید: 02154712
– در صورت عدم مشاهده محصول مورد نظر و مشاوره در زمینه خرید و فروش، با کارشناسان آهن آنلاین در تماس باشید: 02154712

سوالات متداول

آیا امکان دارد از کیفیت لوله درزدار مطمئن شویم؟

بله؛  پس از بارگیری این محصول و مشخص شدن هیت نامبر (شماره ذوب) مربوط به هر لوله، ارسال گواهینامه برای مشتری از سوی شرکت آهن آنلاین بلامانع است.

لوله درز مستقیم، در چه ضخامت‌هایی تامین می‌شود؟

لوله درزدار با سایزهای مختلف، در ضخامت‌های بین 2 تا 6 میلی‌متر (بسته به سایز درخواستی)، تامین می‌گردد.

مشاوره رایگان و خرید
فیلتر نتایج x