آهن آنلاین
فیلترها
محاسبه وزن

لوله درز مستقیم

لوله درز مستقیم صنعتی
| آخرین بروزرسانی : امروز
سایز ضخامت حالت استاندارد محل تحویل واحد قیمت (ریال)
1/2 اینچ
2
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
344,960
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
1/2 اینچ
2.5
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
335,780
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
1 اینچ
2
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
342,210
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
1 اینچ
2.5
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
333,030
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
1 اینچ
3
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
333,030
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
1/2 1 اینچ
2
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
342,210
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
1/2 1 اینچ
2.5
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
333,030
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
1/2 1 اینچ
3
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
333,030
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
1/4 1 اینچ
2
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
342,210
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
1/4 1 اینچ
2.5
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
333,030
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
1/4 1 اینچ
3
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
333,030
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
2 اینچ
2
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
342,210
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
2 اینچ
2.5
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
333,030
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
2 اینچ
3
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
333,030
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
2 اینچ
4
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
333,030
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
1/2 2 اینچ
2
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
342,210
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
1/2 2 اینچ
2.5
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
333,030
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
1/2 2 اینچ
3
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
333,030
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
1/2 2 اینچ
4
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
333,030
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
1/2 2 اینچ
4
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
333,030
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
1/2 2 اینچ
5
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
342,210
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
1/2 2 اینچ
6
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
342,210
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
3 اینچ
2.5
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
333,030
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
3 اینچ
3
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
333,030
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
3 اینچ
4
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
333,030
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
3 اینچ
5
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
342,210
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
3 اینچ
2
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
342,210
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
"3/4
2
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
344,960
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
"3/4
2.5
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
335,780
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
4 اینچ
2
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
342,210
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
4 اینچ
2.5
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
333,030
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
4 اینچ
3
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
333,030
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
4 اینچ
4
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
333,030
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
4 اینچ
5
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
342,210
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
4 اینچ
6
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
342,210
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
5 اینچ
2.5
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
333,030
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
5 اینچ
3
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
333,030
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
5 اینچ
4
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
333,030
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
5 اینچ
5
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
342,210
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
5 اینچ
6
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
342,210
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
6 اینچ
2.5
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
333,030
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
6 اینچ
3
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
333,030
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
6 اینچ
4
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
333,030
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
6 اینچ
5
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
342,210
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
6 اینچ
6
6 متری
صنعتی
کارخانه
کیلوگرم
342,210
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
لوله درز مستقیم تست گاز خانگی
| آخرین بروزرسانی : امروز
سایز ضخامت حالت استاندارد محل تحویل واحد قیمت (ریال)
1/2 اینچ
2.5
6 متری
تست گاز خانگی
کارخانه
کیلوگرم
399,090
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
1 اینچ
2.8
6 متری
تست گاز خانگی
کارخانه
کیلوگرم
399,090
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
1 اینچ
3
6 متری
تست گاز خانگی
بنگاه تهران
کیلوگرم
399,090
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
1/2 1 اینچ
3.5
6 متری
تست گاز خانگی
کارخانه
کیلوگرم
399,090
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
1/4 1 اینچ
2.8
6 متری
تست گاز خانگی
کارخانه
کیلوگرم
399,090
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
1/4 1 اینچ
3
6 متری
تست گاز خانگی
کارخانه
کیلوگرم
399,090
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
2 اینچ
3
6 متری
تست گاز خانگی
کارخانه
کیلوگرم
399,090
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
2 اینچ
3.5
6 متری
تست گاز خانگی
کارخانه
کیلوگرم
399,090
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
1/2 2 اینچ
3
6 متری
تست گاز خانگی
کارخانه
کیلوگرم
399,090
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
"3/4
2.5
6 متری
تست گاز خانگی
کارخانه
کیلوگرم
399,090
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
5 اینچ
3
شاخه 6 متری
تست گاز خانگی
بنگاه تهران
شاخه
24,587,160
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
5 اینچ
4
شاخه 6 متری
تست گاز خانگی
بنگاه تهران
شاخه
32,844,040
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
6 اینچ
3
شاخه 6 متری
تست گاز خانگی
بنگاه تهران
شاخه
29,633,030
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
6 اینچ
4
شاخه 6 متری
تست گاز خانگی
بنگاه تهران
شاخه
39,449,550
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
لوله درز مستقیم تست گاز API
| آخرین بروزرسانی : امروز
سایز ضخامت حالت استاندارد محل تحویل واحد قیمت (ریال)
"1/2
2.8
شاخه 6 متری
تست گاز API
بنگاه تهران
شاخه
3,761,470
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
1/2 اینچ
2.8
شاخه 6 متری
تست گاز API
بنگاه تهران
شاخه
3,577,990
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
1/2 اینچ
2.8
6 متری
تست گاز API
کارخانه
کیلوگرم
388,080
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
1 اینچ
3
6 متری
تست گاز API
کارخانه
کیلوگرم
388,080
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
1 اینچ
3.2
شاخه 6 متری
تست گاز API
بنگاه تهران
شاخه
6,330,280
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
1 اینچ
3.2
شاخه 6 متری
تست گاز API
بنگاه تهران
شاخه
6,422,020
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
1 اینچ
3.3
6 متری
تست گاز API
کارخانه
کیلوگرم
388,080
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
1/2 1 اینچ
3.2
شاخه 6 متری
تست گاز API
بنگاه تهران
شاخه
9,082,570
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
1/2 1 اینچ
3.7
6 متری
تست گاز API
بنگاه تهران
شاخه
10,733,950
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
1/2 1 اینچ
3.7
6 متری
تست گاز API
کارخانه
کیلوگرم
388,080
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
1/4 1 اینچ
3.2
شاخه 6 متری
تست گاز API
بنگاه تهران
شاخه
7,889,910
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
1/4 1 اینچ
3.6
6 متری
تست گاز API
کارخانه
کیلوگرم
388,080
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
1/4 1 اینچ
3.7
6 متری
تست گاز API
بنگاه تهران
شاخه
9,174,320
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
2 اینچ
3.9
شاخه 6 متری
تست گاز API
بنگاه تهران
شاخه
13,944,960
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
2 اینچ
2.9
6 متری
تست گاز API
کارخانه
کیلوگرم
388,080
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
2 اینچ
3.5
شاخه 6 متری
تست گاز API
بنگاه تهران
شاخه
12,293,580
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
1/2 2 اینچ
3.9
6 متری
تست گاز API
بنگاه تهران
شاخه
17,431,200
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
1/2 2 اینچ
3.5
شاخه 6 متری
تست گاز API
بنگاه تهران
شاخه
15,779,820
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
3 اینچ
3.5
شاخه 6 متری
تست گاز API
بنگاه تهران
شاخه
18,073,400
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
3
4
6 متری
تست گاز API
بنگاه تهران
شاخه
25,688,080
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
"3/4
2.8
شاخه 6 متری
تست گاز API
بنگاه تهران
شاخه
4,495,420
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
"3/4
2.9
شاخه 6 متری
تست گاز API
بنگاه تهران
شاخه
4,862,390
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
"3/4
2.9
6 متری
تست گاز API
کارخانه
کیلوگرم
388,080
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
4 اینچ
4
شاخه 6 متری
تست گاز API
بنگاه تهران
شاخه
26,605,510
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
4 اینچ
4
شاخه 6 متری
تست گاز API
بنگاه تهران
شاخه
26,605,510
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
لوله درز مستقیم تست گاز
| آخرین بروزرسانی : امروز
سایز ضخامت حالت استاندارد محل تحویل واحد قیمت (ریال)
1/2 اینچ
2.5
شاخه 6 متری
تست گاز
بنگاه تهران
شاخه
3,165,140
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
1/2 اینچ
2.5
شاخه 6 متری
تست گاز
بنگاه تهران
شاخه
3,302,760
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
1 اینچ
2.8
شاخه 6 متری
تست گاز
بنگاه تهران
شاخه
5,504,590
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
1 اینچ
3
شاخه 6 متری
تست گاز
بنگاه تهران
شاخه
6,146,790
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
1/2 1 اینچ
2.8
شاخه 6 متری
تست گاز
بنگاه تهران
شاخه
7,889,910
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
1/2 1 اینچ
3
شاخه 6 متری
تست گاز
بنگاه تهران
شاخه
8,669,730
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
1/4 1 اینچ
2.8
شاخه 6 متری
تست گاز
بنگاه تهران
شاخه
6,880,740
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
1/4 1 اینچ
3
شاخه 6 متری
تست گاز
بنگاه تهران
شاخه
7,477,070
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
2 اینچ
2.8
شاخه 6 متری
تست گاز
بنگاه تهران
شاخه
9,908,260
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
2 اینچ
3.5
شاخه 6 متری
تست گاز
بنگاه تهران
شاخه
12,201,840
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
1/2 2 اینچ
3.5
شاخه 6 متری
تست گاز
بنگاه تهران
شاخه
15,366,980
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
1/2 2 اینچ
4
شاخه 6 متری
تست گاز
بنگاه تهران
شاخه
17,752,300
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
3 اینچ
2.8
شاخه 6 متری
تست گاز
بنگاه تهران
شاخه
14,678,900
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
3 اینچ
3
شاخه 6 متری
تست گاز
بنگاه تهران
شاخه
15,779,820
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
3 اینچ
3.5
شاخه 6 متری
تست گاز
بنگاه تهران
شاخه
18,073,400
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
3 اینچ
4
شاخه 6 متری
تست گاز
بنگاه تهران
شاخه
20,825,690
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
"3/4
2.5
شاخه 6 متری
تست گاز
بنگاه تهران
شاخه
3,944,960
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
"3/4
2.5
شاخه 6 متری
تست گاز
بنگاه تهران
شاخه
3,944,960
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
4 اینچ
2.8
شاخه 6 متری
تست گاز
بنگاه تهران
شاخه
18,532,120
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
4 اینچ
3
شاخه 6 متری
تست گاز
بنگاه تهران
شاخه
20,137,620
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
4 اینچ
3.5
شاخه 6 متری
تست گاز
بنگاه تهران
شاخه
23,256,890
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
4 اینچ
4
شاخه 6 متری
تست گاز
بنگاه تهران
شاخه
26,605,510
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
لوله درز مستقیم تست آب
| آخرین بروزرسانی : امروز
سایز ضخامت حالت استاندارد محل تحویل واحد قیمت (ریال)
1/2 اینچ
2
6 متری
تست آب
کارخانه
کیلوگرم
366,980
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
1/2 اینچ
2.5
6 متری
تست آب
کارخانه
کیلوگرم
366,980
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
1 اینچ
2
6 متری
تست آب
کارخانه
کیلوگرم
357,800
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
1 اینچ
2.5
6 متری
تست آب
کارخانه
کیلوگرم
357,800
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
1/2 1 اینچ
2.5
6 متری
تست آب
کارخانه
کیلوگرم
357,800
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
1/2 1 اینچ
3
6 متری
تست آب
کارخانه
کیلوگرم
357,800
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
1/4 1 اینچ
2.5
6 متری
تست آب
کارخانه
کیلوگرم
357,800
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
1/4 1 اینچ
3
6 متری
تست آب
کارخانه
کیلوگرم
357,800
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
2 اینچ
2.5
6 متری
تست آب
کارخانه
کیلوگرم
357,800
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
2 اینچ
3
6 متری
تست آب
کارخانه
کیلوگرم
357,800
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
2 اینچ
4
6 متری
تست آب
کارخانه
کیلوگرم
357,800
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
1/2 2 اینچ
2.5
6 متری
تست آب
کارخانه
کیلوگرم
357,800
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
1/2 2 اینچ
3
6 متری
تست آب
کارخانه
کیلوگرم
357,800
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
1/2 2 اینچ
4
6 متری
تست آب
کارخانه
کیلوگرم
357,800
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
3 اینچ
3
6 متری
تست آب
کارخانه
کیلوگرم
357,800
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
3 اینچ
4
6 متری
تست آب
کارخانه
کیلوگرم
357,800
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
"3/4
2
6 متری
تست آب
کارخانه
کیلوگرم
366,980
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
"3/4
2.5
6 متری
تست آب
کارخانه
کیلوگرم
366,980
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
4 اینچ
3
6 متری
تست آب
کارخانه
کیلوگرم
357,800
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
4 اینچ
4
6 متری
تست آب
کارخانه
کیلوگرم
357,800
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
5 اینچ
3
6 متری
تست آب
کارخانه
کیلوگرم
357,800
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
5 اینچ
4
6 متری
تست آب
کارخانه
کیلوگرم
357,800
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
دریافت مشاوره از کارشناسان واحد لوله درز مستقیم
کارشناسان واحد لوله درز مستقیم
نوید وطن دوست
نوید وطن دوست (STB لوله پروفیل و ورق سرد)
مهرداد عسگری
مهرداد عسگری (سرپرست فروش لوله ساختمانی)
کیاوش مه پیما
کیاوش مه پیما (کارشناس خرید پروفیل)
منا کرامتی
منا کرامتی (کارشناس فروش لوله ساختمانی)
علیرضا قدیمی دیزج
علیرضا قدیمی دیزج (کارشناس خرید پروفیل)

لوله درز مستقیم

قیمت لوله درز مستقیم یا درزدار در سایز و ضخامت‌های مختلف قابل مشاهده است. لوله های درزمستقیم در سایزها و ضخامت های مختلف عرضه می‌شود که انواع لوله های درزدار بسته به نیاز و بودجه خریدار تولید و عرضه می‌شود.

سه دسته اصلی لوله‌های درز مستقیم عبارتند از:

 ارسال از معتبرترین کارخانه های اصفهان،تهران و شهرستان ها با مناسبترین قیمت و کیفیت، همچنین مشاوره در زمینه خرید و تامین لوله های مورد نیاز در پروژه های تاسیساتی وعمرانی نظیر هندریل، درین، فن کوئل، موتورخانه و … ارائه می شود. بهترین پیشنهاد قیمت، با توجه به محل تخلیه شما ارائه می گردد.

طبق نظر کارشناسان آهن آنلاین:

“با توجه به اختلاف قیمت لوله درزدار در برندهای مختلف، آگاهی از میزان کیفیت هر یک از این برندها و نیز کاربرد آن‌ها در جایگاه‌های مختلف، قبل از خرید، از اهمیت بالایی برخوردار است.” 
راهنمای خرید
پس از استعلام قیمت محصول توسط شما، کارشناسان فروش آهن آنلاین، قیمت و مشخصات محصول، شرایط پرداخت، زمان بارگیری و تحویل محصول و سایر جزئیات سفارش را در قالب پيش فاكتور به اطلاع شما می‌رسانند. پس از تایید پرداخت، واحد ترابری و لجستیک آهن آنلاین دستور بارگیری و ارسال بار را دریافت می‌کند؛ و بعد از تاييد قيمت كرايه از سوي مشتري، طبق زمان‌بندی اعلام شده، نسبت به تحویل بار به آدرس و مشخصات دریافتی از مشتری، اقدام می‌کند.
چند نکته در هنگام خرید
– مشخصات و ویژگی‌های هر محصول، اعم از نوع، سایز، حالت، استاندارد، محل بارگیری و تحویل (کارخانه یا بنگاه)، واحد، قیمت هر واحد و هم‌چنین تاریخ و ساعت آخرین به‌روزسانی در لیست قیمت‌ها آورده شده است.
– برای مشاهده نوسانات و«نمودار قیمت محصول»، روی آیکون نمودار مرتبط با هر محصول کلیک کنید.
– با توجه به نوسانات بازار، برای اطمینان از قیمت نهایی محصول، با کارشناسان آهن آنلاین در تماس باشید: 02154712
– در صورت عدم مشاهده محصول مورد نظر و مشاوره در زمینه خرید و فروش، با کارشناسان آهن آنلاین در تماس باشید: 02154712

سوالات متداول

آیا امکان دارد از کیفیت لوله درزدار مطمئن شویم؟

بله؛  پس از بارگیری این محصول و مشخص شدن هیت نامبر (شماره ذوب) مربوط به هر لوله، ارسال گواهینامه برای مشتری از سوی شرکت آهن آنلاین بلامانع است.

لوله درز مستقیم، در چه ضخامت‌هایی تامین می‌شود؟

لوله درزدار با سایزهای مختلف، در ضخامت‌های بین 2 تا 6 میلی‌متر (بسته به سایز درخواستی)، تامین می‌گردد.

... بیشتر
مشاوره رایگان و خرید
فیلتر نتایج x