لیست قیمت لوله درز مستقیم آهن آنلاین

***به علت نوسانات شدید بازار، نیاز به تایید مجدد قیمت می باشد.***

تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  2
  " 1/2
لوله درز مستقیم ۲  ” ۱/۲   تهران  صنعتی  ۶متری کارخانه
کیلوگرم
59,200 
۱۱:۰۶
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  2.5
  " 1/2
لوله درز مستقیم ۲٫۵  ” ۱/۲   تهران  صنعتی  ۶متری کارخانه
کیلوگرم
59,200 
۱۱:۰۷
  2.5
  " 1/2
لوله درز مستقیم ۲٫۵  ” ۱/۲   تهران  صنعتی  ۶متری کارخانه
کیلوگرم
59,200 
۱۱:۰۷
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  2
  " 3/4
لوله درز مستقیم ۲  ” ۳/۴   تهران  صنعتی  ۶متری کارخانه
کیلوگرم
59,200 
۱۱:۰۶
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  2.5
  " 3/4
لوله درز مستقیم ۲٫۵  ” ۳/۴   تهران  صنعتی  ۶متری کارخانه
کیلوگرم
59,200 
۱۱:۰۶
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  2
  " 1
لوله درز مستقیم ۲  ” ۱   تهران  صنعتی  ۶متری کارخانه
کیلوگرم
58,900 
۱۱:۰۶
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  2.5
  " 1
لوله درز مستقیم ۲٫۵  ” ۱   تهران  صنعتی  ۶متری کارخانه
کیلوگرم
58,900 
۱۱:۰۶
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  3
  " 1
لوله درز مستقیم ۳  ” ۱   تهران  صنعتی  ۶متری کارخانه
کیلوگرم
57,500 
۱۱:۰۷
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  2
  "1/4 1
لوله درز مستقیم ۲  “۱/۴ ۱   تهران  صنعتی  ۶متری کارخانه
کیلوگرم
58,900 
۱۱:۰۶
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  2.5
  "1/4 1
لوله درز مستقیم ۲٫۵  “۱/۴ ۱   تهران  صنعتی  ۶متری کارخانه
کیلوگرم
58,900 
۱۱:۰۷
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  3
  "1/4 1
لوله درز مستقیم ۳  “۱/۴ ۱   تهران  صنعتی  ۶متری کارخانه
کیلوگرم
57,500 
۱۱:۰۷
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  2
  "1/2 1
لوله درز مستقیم ۲  “۱/۲ ۱   تهران  صنعتی  ۶متری کارخانه
کیلوگرم
58,900 
۱۱:۰۶
  2.5
  "1/2 1
لوله درز مستقیم ۲٫۵  “۱/۲ ۱   تهران  صنعتی  ۶متری کارخانه
کیلوگرم
58,900 
۱۱:۰۶
  3
  "1/2 1
لوله درز مستقیم ۳  “۱/۲ ۱   تهران  صنعتی  ۶متری کارخانه
کیلوگرم
57,500 
۱۱:۰۷
  4
  " 1/2 2
لوله درز مستقیم ۴  ” ۱/۲ ۲   تهران  صنعتی  ۶متری کارخانه
کیلوگرم
۱۱:۰۷
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  2
  " 2
لوله درز مستقیم ۲  ” ۲   تهران  صنعتی  ۶متری کارخانه
کیلوگرم
58,900 
۱۱:۰۶
  2.5
  " 1/2 2
لوله درز مستقیم ۲٫۵  ” ۱/۲ ۲   تهران  صنعتی  ۶متری کارخانه
کیلوگرم
58,900 
۱۱:۰۷
  2.5
  " 2
لوله درز مستقیم ۲٫۵  ” ۲   تهران  صنعتی  ۶متری کارخانه
کیلوگرم
58,900 
۱۱:۰۷
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  3
  " 2
لوله درز مستقیم ۳  ” ۲   تهران  صنعتی  ۶متری کارخانه
کیلوگرم
57,500 
۱۱:۰۷
  4
  " 2
لوله درز مستقیم ۴  ” ۲   تهران  صنعتی  ۶متری کارخانه
کیلوگرم
۱۱:۰۷
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  2
  " 1/2 2
لوله درز مستقیم ۲  ” ۱/۲ ۲   تهران  صنعتی  ۶متری کارخانه
کیلوگرم
58,900 
۱۱:۰۶
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  2.5
  1/2 2 اینچ
لوله درز مستقیم ۲٫۵  ۱/۲ ۲ اینچ   تهران  تست آب  ۶متری کارخانه
کیلوگرم
۰۹:۰۴
  3
  " 1/2 2
لوله درز مستقیم ۳  ” ۱/۲ ۲   تهران  صنعتی  ۶متری کارخانه
کیلوگرم
57,500 
۱۱:۰۷
  4
  1/2 2 اینچ
لوله درز مستقیم ۴  ۱/۲ ۲ اینچ   تهران  تست آب  ۶متری کارخانه
کیلوگرم
۰۹:۰۷
  4
  " 1/2 2
لوله درز مستقیم ۴  ” ۱/۲ ۲   تهران  صنعتی  ۶متری کارخانه
کیلوگرم
۱۱:۰۷
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  2
  " 3
لوله درز مستقیم ۲  ” ۳   تهران  صنعتی  ۶متری کارخانه
کیلوگرم
58,900 
۱۱:۰۶
  2
  " 3
لوله درز مستقیم ۲  ” ۳   تهران  صنعتی  ۶متری کارخانه
کیلوگرم
58,900 
۱۱:۰۶
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  2.5
  " 3
لوله درز مستقیم ۲٫۵  ” ۳   تهران  صنعتی  ۶متری کارخانه
کیلوگرم
58,900 
۱۱:۰۷
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  3
  " 3
لوله درزدار  ” ۳ ضخامت۳ میل شاخه   ۶متری
کیلوگرم
57,500 
۱۱:۰۷
  4
  3 اینچ
لوله درز مستقیم ۴  ۳ اینچ   تهران  تست آب  ۶متری کارخانه
کیلوگرم
۰۹:۰۹
  4
  " 3
لوله درز مستقیم ۴  ” ۳   تهران  صنعتی  ۶متری کارخانه
کیلوگرم
۱۱:۰۷
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  2
  " 4
لوله درز مستقیم ۲  ” ۴   تهران  صنعتی  ۶متری کارخانه
کیلوگرم
58,900 
۱۱:۰۶
  2.5
  " 4
لوله درز مستقیم ۲٫۵  ” ۴   تهران  صنعتی  ۶متری کارخانه
کیلوگرم
58,900 
۱۱:۰۷
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  3
  " 4
لوله درز مستقیم ۳  ” ۴   تهران  صنعتی  ۶متری کارخانه
کیلوگرم
57,500 
۱۱:۰۷
  4
  " 4
لوله درز مستقیم ۴  ” ۴   تهران  صنعتی  ۶متری کارخانه
کیلوگرم
۱۱:۰۷
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  4
  5 اینچ
لوله درز مستقیم ۴  ۵ اینچ   تهران  تست آب  ۶متری کارخانه
کیلوگرم
۰۹:۱۲
  4
  " 5
لوله درز مستقیم ۴  ” ۵   تهران  صنعتی  ۶متری کارخانه
کیلوگرم
۱۱:۰۷
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  2.5
  " 5
لوله درز مستقیم ۲٫۵  ” ۵   تهران  صنعتی  ۶متری کارخانه
کیلوگرم
58,900 
۱۱:۰۷
  3
  " 5
لوله درز مستقیم ۳  ” ۵   تهران  صنعتی  ۶متری کارخانه
کیلوگرم
57,500 
۱۱:۰۷
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  2.5
  " 6
لوله درز مستقیم ۲٫۵  ” ۶   تهران  صنعتی  ۶متری کارخانه
کیلوگرم
58,900 
۱۱:۰۷
  3
  " 6
لوله درز مستقیم ۳  ” ۶   تهران  صنعتی  ۶متری کارخانه
کیلوگرم
57,500 
۱۱:۰۷
  4
  " 6
لوله درز مستقیم ۴  ” ۶   تهران  صنعتی  ۶متری کارخانه
کیلوگرم
۱۱:۰۷
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  4
  2 اینچ
لوله درز مستقیم ۴  ۲ اینچ   تهران  تست آب  ۶متری کارخانه
کیلوگرم
۱۱:۵۱
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  4
  4 اینچ
لوله درز مستقیم ۴  ۴ اینچ   تهران  تست آب  ۶متری کارخانه
کیلوگرم
۱۲:۰۰
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  2
  " 1/2
لوله درزدار تست آب ۱/۲ اینچ ضخامت ۲ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
۱۰:۲۲
  2.5
  1/2 اینچ
لوله درز مستقیم ۲٫۵  ۱/۲ اینچ   تهران  تست آب  ۶متری کارخانه
کیلوگرم
۱۰:۲۲
  2.5
  " 1/2
لوله درز مستقیم ۲٫۵  ” ۱/۲   تهران  صنعتی  ۶متری کارخانه
کیلوگرم
60,100 
۱۳:۰۴
  2.5
  " 1/2
لوله درز مستقیم ۲٫۵  ” ۱/۲   تهران  صنعتی  ۶متری کارخانه
کیلوگرم
60,100 
۱۳:۰۴
  2.5
  " 1/2
لوله درزدارتست گاز ۱/۲ اینچ ضخامت ۲/۵ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
۱۰:۲۲
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  2
  3/4 اینچ
لوله درز مستقیم ۲  ۳/۴ اینچ   تهران  تست آب  ۶متری کارخانه
کیلوگرم
۱۰:۲۲
  2.5
  " 3/4
لوله درزدار تست آب ۳/۴ اینچ ضخامت ۲/۵ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
۱۰:۲۲
  2.5
  " 3/4
لوله درزدار تست آب ۳/۴ اینچ ضخامت ۲/۵ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
۱۰:۲۲
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  2.5
  " 1
لوله درزدارتست آب ۱اینچ ضخامت ۲/۵ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
۱۰:۲۲
  3
  " 1
لوله درز دار”۱ تست آب  ضخامت ۳ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
۱۰:۲۲
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  2.5
  1/4 1 اینچ
لوله درز مستقیم ۲٫۵  ۱/۴ ۱ اینچ   تهران  تست آب  ۶متری کارخانه
کیلوگرم
59,800 
۱۳:۰۵
  2.5
  "1/4 1
لوله درزدار تست گاز ۱/۴ ۱ اینچ ضخامت ۲/۵ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
۱۰:۲۲
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  2.5
  "1/2 1
لوله درز مستقیم ۲٫۵  “۱/۲ ۱   تهران  تست آب  ۶متری کارخانه
کیلوگرم
۱۰:۲۲
  2.5
  "1/2 1
لوله درز مستقیم ۲٫۵  “۱/۲ ۱   تهران  تست گاز  ۶متری کارخانه
کیلوگرم
۱۰:۲۲
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  2.5
  " 2
لوله درز مستقیم ۲٫۵  ” ۲   تهران  تست آب  ۶متری کارخانه
کیلوگرم
۱۰:۲۲
  3
  " 2
لوله درز مستقیم ۳  ” ۲   تهران  تست آب  ۶متری کارخانه
کیلوگرم
۱۰:۲۲
  3
  " 2
لوله درز مستقیم ۳  ” ۲   تهران  تست گاز  ۶متری کارخانه
کیلوگرم
۱۰:۲۲
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  3
  " 1/2 2
لوله درز مستقیم ۳  ” ۱/۲ ۲   تهران  تست گاز  ۶متری کارخانه
کیلوگرم
۱۰:۲۲
  3
  " 1/2 2
لوله درزدار   ” ۱/۲ ۲ ضخامت ۳ میل شاخه   ۶متری
کیلوگرم
58,500 
۱۳:۰۷
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  2
  " 1/2 2
لوله درزدار تست آب ۱/۲ ۲ اینچ ضخامت ۲ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
۱۰:۲۲
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  2
  " 3
لوله درزدار تهران ۳ اینچ قطر بیرونی ۸۸ ضخامت ۲ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
59,800 
۱۳:۰۸
  2.5
  " 3
لوله درزدار تست آب ۳ اینچ ضخامت۲/۵ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
۱۰:۲۲
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  3
  " 3
لوله درز مستقیم ۳  ” ۳   تهران  تست آب  ۶متری کارخانه
کیلوگرم
۱۰:۲۲
  3
  " 3
لوله درز مستقیم ۳  ” ۳   تهران  تست گاز  ۶متری کارخانه
کیلوگرم
۱۰:۲۲
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  2.5
  " 4
لوله درز مستقیم ۲٫۵  ” ۴   تهران  تست آب  ۶متری کارخانه
کیلوگرم
۱۰:۲۲
  3
  " 4
لوله درز مستقیم ۳  ” ۴   تهران  تست آب  ۶متری کارخانه
کیلوگرم
۱۰:۲۲
  3
  " 4
لوله درز مستقیم ۳  ” ۴   تهران  تست گاز  ۶متری کارخانه
کیلوگرم
۱۰:۲۲
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  2.5
  " 5
لوله درزدار ۵ اینچ ضخامت۲/۵ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
59,800 
۱۳:۰۹
  3
  " 5
لوله درز مستقیم ۳  ” ۵   تهران  تست گاز  ۶متری کارخانه
کیلوگرم
۱۰:۲۲
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  2.5
  " 6
لوله درزدارتست آب ۶ اینچ ضخامت ۲/۵ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
۱۰:۲۲
  3
  " 6
لوله درزدارتست گاز ۶ اینچ ضخامت ۳ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
۱۰:۲۲
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  3
  " 1
لوله درز مستقیم ۳  ” ۱   تهران  صنعتی  ۶متری کارخانه
کیلوگرم
۱۱:۱۷
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۳/۰۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
 
  " 30
لوله درز مستقیم   ” ۳۰   تهران    ۶متری بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۳:۰۴
 
  " 30
لوله درز مستقیم   ” ۳۰   تهران    ۶متری بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۳:۰۴
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۱۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
 
  " 20
لوله درز مستقیم   ” ۲۰   تهران    ۶متری بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۰:۵۳
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۱/۱۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  6
  " 8
لوله درز مستقیم ۶  ” ۸   اصفهان  تست آب  ۱۲متری کارخانه
کیلوگرم
۱۲:۱۷
  6
  " 8
لوله درز مستقیم ۶  ” ۸   اصفهان  تست آب  ۶متری کارخانه
کیلوگرم
۱۲:۱۷
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۱/۱۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  6
  " 10
لوله درز مستقیم ۶  ” ۱۰   اصفهان  تست آب  ۱۲متری کارخانه
کیلوگرم
۱۲:۱۷
  6
  " 10
لوله درز مستقیم ۶  ” ۱۰   اصفهان  تست آب  ۱۲متری کارخانه
کیلوگرم
۱۲:۱۷
  6
  " 10
لوله درز مستقیم ۶  ” ۱۰   اصفهان  تست آب  ۶متری کارخانه
کیلوگرم
۱۲:۱۷
  10
  " 12
لوله درز مستقیم ۱۰  ” ۱۲   اصفهان  تست آب  ۶متری کارخانه
کیلوگرم
۱۲:۱۷
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۱/۱۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  6
  " 12
لوله درز مستقیم ۶  ” ۱۲   اصفهان  تست آب  ۶متری کارخانه
کیلوگرم
۱۲:۱۷
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۱/۱۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  6
  " 14
لوله درز مستقیم ۶  ” ۱۴   اصفهان  تست آب  ۱۲متری بنگاه اصفهان
کیلوگرم
۱۲:۱۷
  8
  " 14
لوله درز مستقیم ۸  ” ۱۴   اصفهان  تست آب  ۱۲متری کارخانه
کیلوگرم
۱۲:۱۷
  10
  " 14
لوله درز مستقیم ۱۰  ” ۱۴   اصفهان  تست آب  ۱۲متری کارخانه
کیلوگرم
۱۲:۱۷
  10
  " 14
لوله درز مستقیم ۱۰  ” ۱۴   اصفهان  تست آب  ۶متری کارخانه
کیلوگرم
۱۲:۱۷
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
 
 
لوله درز مستقیم     تهران    ۶متری کارخانه
متر
۱۴:۲۱
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۱۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
 
 
لوله درز مستقیم     تهران    ۶متری بنگاه تهران
شاخه
۱۳:۰۵
 
  " 1
لوله درز مستقیم   ” ۱   تهران    ۶متری بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۳:۰۶
 
  " 1/2
لوله درز مستقیم   ” ۱/۲   تهران    ۶متری بنگاه تهران
شاخه
۱۳:۰۵
  3
  " 2
لوله درز مستقیم ۳  ” ۲   تهران    ۶متری بنگاه تهران
شاخه
۱۳:۰۵
  4
  " 8
لوله درز مستقیم ۴  ” ۸   تهران    ۶متری بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۳:۰۵
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۱۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  2
  1 اینچ
لوله درز مستقیم ۲  ۱ اینچ   اصفهان  تست آب  ۶متری کارخانه
کیلوگرم
24,100 
۱۳:۰۱
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۱۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  2
  "1/4 1
لوله درز مستقیم ۲  “۱/۴ ۱   صابری    ۶متری کارخانه
کیلوگرم
24,000 
۱۳:۰۲
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۱۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  2
  "1/4 1
لوله درزدار اصفهان ۱/۴ ۱ اینچ قطر بیرونی ۴۲ ضخامت ۲ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
24,100 
۱۳:۰۲
  2.5
  "1/4 1
لوله درزدار تهران ۱/۴ ۱ اینچ قطر بیرونی ۴۲ ضخامت ۲٫۵ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
23,900 
۱۳:۰۱
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۱۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  2.5
  "1/4 1
لوله درزدار صابری ۱/۴ ۱ اینچ قطر بیرونی ۴۲ ضخامت ۲٫۵ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
24,000 
۱۳:۰۲
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۱۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  2
  "1/2 1
لوله درز مستقیم ۲  “۱/۲ ۱   صابری    ۶متری کارخانه
کیلوگرم
24,000 
۱۳:۰۲
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۱۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  2
  "1/2 1
لوله درزدار تهران ۱/۲ ۱ اینچ قطر بیرونی ۵۰ ضخامت ۲ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
24,400 
۱۳:۰۲
  2.5
  "1/2 1
لوله درزدار تهران ۱/۲ ۱ اینچ قطر بیرونی ۵۰ ضخامت ۲٫۵ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
23,900 
۱۳:۰۲
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۱۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  2.5
  "1/2 1
لوله درزدار صابری ۱/۲ ۱ اینچ قطر بیرونی ۵۰ ضخامت ۲٫۵ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
24,000 
۱۳:۰۲
  3
  1/2 1 اینچ
لوله درز مستقیم ۳  ۱/۲ ۱ اینچ   صابری  تست آب  ۶متری کارخانه
کیلوگرم
23,400 
۱۳:۰۲
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۱۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  2
  " 2
لوله درز مستقیم ۲  ” ۲   صابری    ۶متری کارخانه
کیلوگرم
24,000 
۱۳:۰۲
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۱۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  2
  " 2
لوله درزدار اصفهان ۲ اینچ قطر بیرونی۶۰ ضخامت ۲ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
24,100 
۱۳:۰۲
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۱۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  2.5
  " 2
لوله درزدار صابری ۲ اینچ قطر بیرونی ۶۰ ضخامت۲٫۵ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
24,000 
۱۳:۰۲
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۱۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  3
  " 2
لوله درزدار صابری ۲ اینچ قطر بیرونی ۶۰ضخامت۳ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
23,400 
۱۳:۰۲
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۱۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  2
  " 1/2 3
لوله درزدار اصفهان ۱/۲ ۳ اینچ قطر بیرونی ۱۰۲ ضخامت ۲ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
24,100 
۱۳:۰۲
  2
  " 1/2 3
لوله درزدار تهران ۱/۲ ۳ اینچ قطر بیرونی۱۰۲ ضخامت ۲ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
24,100 
۱۳:۰۲
  2.5
  " 1/2 3
لوله درزدار تهران ۱/۲ ۳ اینچ قطر بیرونی ۱۰۲ ضخامت ۲٫۵ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
23,900 
۱۳:۰۲
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۱/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  2.5
  "1/4 1
لوله درز مستقیم 2.5  “1/4 1   تهران  DIN2440  6متری کارخانه
کیلوگرم
۱۵:۳۹
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۹/۱۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
 
  " 1
لوله درز مستقیم   ” ۱   تهران    ۶متری بنگاه تهران
شاخه
۱۰:۵۹
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۷/۱۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
 
  " 8
لوله درز مستقیم   ” 8   تهران    6متری بنگاه تهران
شاخه
۱۲:۴۵
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۶/۱۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
 
  "44
لوله درز مستقیم   “۴۴   وارداتی    ۶متری بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۶:۱۶
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۵/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  2
  " 3/4
لوله درز مستقیم 2  ” 3/4   تهران    6متری بنگاه تهران
شاخه
۱۴:۰۰
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۵/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  2
  " 1
لوله درز مستقیم 2  ” 1   تهران    6متری بنگاه تهران
شاخه
۱۳:۵۶
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۴/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  2.5
  " 1
لوله درز مستقیم 2.5  ” 1   تهران    6متری بنگاه تهران
شاخه
۱۱:۲۱
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۴/۱۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  5
  " 14
لوله درز مستقیم ۵  ” ۱۴   اصفهان  تست آب  ۱۲متری بنگاه اصفهان
کیلوگرم
22,400 
۱۱:۲۶
  5
  " 14
لوله درز مستقیم ۵  ” ۱۴   اصفهان  تست آب  ۶متری بنگاه اصفهان
کیلوگرم
22,400 
۱۱:۲۶
  6.4
  " 14
لوله درز مستقیم ۶٫۴  ” ۱۴   اصفهان  تست آب  ۱۲متری بنگاه اصفهان
کیلوگرم
22,400 
۱۱:۲۷
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۴/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  5
  " 14
لوله درز مستقیم ۵  ” ۱۴   تهران    ۶متری بنگاه تهران
متر
۰۹:۳۷
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۳/۱۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
 
  " 10
لوله درز مستقیم   ” ۱۰   تهران    ۶متری بنگاه تهران
متر
۱۷:۴۷
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۳/۱۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  3
  " 6
لوله درز مستقیم 3  ” 6   تهران    6متری بنگاه تهران
شاخه
۱۸:۰۹
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۳/۱۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
 
  " 16
لوله درز مستقیم   ” ۱۶   تهران    ۶متری بنگاه تهران
متر
۰۹:۲۳
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۳/۰۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
 
  " 10
لوله درز مستقیم   ” ۱۰   تهران    ۶متری بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۰:۱۸
 
  " 8
لوله درز مستقیم   ” ۸   تهران    ۶متری بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۰:۱۴
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۲/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  5
  " 5
لوله درز مستقیم 5  ” 5   تهران    6متری بنگاه تهران
شاخه
۱۶:۳۹
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۲/۲۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
 
  "1/2 1
لوله درز مستقیم   “۱/۲ ۱   تهران    ۶متری بنگاه تهران
شاخه
۱۰:۰۸
 
  "1/4 1
لوله درز مستقیم   “۱/۴ ۱   تهران    ۶متری بنگاه تهران
شاخه
۱۰:۰۵
 
  "4
لوله درز مستقیم   “۴   تهران    ۶متری بنگاه تهران
شاخه
۱۰:۲۹
 
  " 1
لوله درز مستقیم   ” ۱   تهران    ۶متری بنگاه تهران
شاخه
۱۰:۰۱
 
  " 1/2 2
لوله درز مستقیم   ” ۱/۲ ۲   تهران    ۶متری بنگاه تهران
شاخه
۱۰:۱۶
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۲/۲۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  2
  " 1/2
لوله درز مستقیم 2  ” 1/2   تهران    6متری بنگاه تهران
شاخه
۰۹:۴۶
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۲/۲۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  2.5
  " 3/4
لوله درز مستقیم 2.5  ” 3/4   تهران    6متری بنگاه تهران
شاخه
۰۹:۵۵
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۲/۲۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  2
  " 2
لوله درز مستقیم 2  ” 2   تهران    6متری بنگاه تهران
شاخه
۱۰:۱۱
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۲/۲۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  2.5
  " 3
لوله درز مستقیم 2.5  ” 3   تهران    6متری بنگاه تهران
شاخه
۱۰:۲۰
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۲/۲۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  2.5
  " 1/2 3
لوله درز مستقیم 2.5  ” 1/2 3   تهران    6متری بنگاه تهران
شاخه
۱۰:۲۴
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۲/۲۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  4
  " 5
لوله درز مستقیم 4  ” 5   تهران    6متری بنگاه تهران
شاخه
۱۵:۰۹
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۲/۲۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  2.5
  " 6
لوله درز مستقیم 2.5  ” 6   تهران    6متری بنگاه تهران
شاخه
۱۵:۱۲
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۲/۲۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
 
  "1/4 1
لوله درز مستقیم   “۱/۴ ۱   تهران    ۶متری بنگاه تهران
شاخه
۰۹:۳۰
 
  " 1/2 2
لوله درز مستقیم   ” ۱/۲ ۲   تهران    ۶متری بنگاه تهران
شاخه
۰۹:۲۰
 
  " 3
لوله درز مستقیم   ” ۳   تهران    ۶متری بنگاه تهران
شاخه
۰۹:۱۷
 
  " 4
لوله درز مستقیم   ” ۴   تهران    ۶متری بنگاه تهران
شاخه
۰۹:۱۴
  4
  " 18
لوله درز مستقیم ۴  ” ۱۸   تهران    ۶متری بنگاه تهران
متر
۰۹:۳۲
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۲/۲۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  3
  " 2
لوله درز مستقیم 3  ” 2   تهران    6متری بنگاه تهران
شاخه
۰۹:۲۴
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۲/۲۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  2.5
  " 1/2 2
لوله درز مستقیم 2.5  ” 1/2 2   تهران    6متری بنگاه تهران
شاخه
۰۹:۲۲
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۲/۲۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  4
  " 4
لوله درز مستقیم 4  ” 4   تهران    6متری بنگاه تهران
شاخه
۰۹:۱۲
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۲/۲۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  4.55
  " 6
لوله درز مستقیم 4.55  ” 6   تهران    6متری بنگاه تهران
شاخه
۰۹:۱۰
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۲/۱۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  2
  " 2
لوله درز مستقیم ۲  ” ۲   تهران    ۶متری بنگاه تهران
شاخه
۱۶:۲۹
  3
  " 3
لوله درز مستقیم ۳  ” ۳   تهران    ۶متری بنگاه تهران
شاخه
۱۰:۳۰
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۲/۱۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  3
  " 5
لوله درز مستقیم 3  ” 5   تهران    6متری بنگاه تهران
شاخه
۱۰:۲۷
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۲/۱۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
 
  " 28
لوله درز مستقیم   ” ۲۸   تهران    ۶متری بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۷:۱۲
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۲/۱۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  3
  " 12
لوله درز مستقیم ۳  ” ۱۲   تهران    ۶متری بنگاه تهران
متر
۰۹:۱۱
  3.8
  " 16
لوله درز مستقیم ۳٫۸  ” ۱۶   تهران    ۶متری بنگاه تهران
متر
۰۹:۱۳
  4.85
  " 20
لوله درز مستقیم ۴٫۸۵  ” ۲۰   تهران    ۶متری بنگاه تهران
متر
۰۹:۱۷
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۲/۰۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  4
  " 6
لوله درز مستقیم ۴  ” ۶   اصفهان  تست آب  ۶متری کارخانه
کیلوگرم
21,500 
۱۰:۵۹
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۲/۰۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  2.5
  " 2
لوله درز مستقیم 2.5  ” 2   تهران    6متری بنگاه تهران
شاخه
۱۶:۵۶
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۱/۱۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
 
  " 10
لوله درز مستقیم   ” ۱۰   تهران    ۶متری بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۴:۱۱
 
  " 12
لوله درز مستقیم   ” ۱۲   تهران  تست آب  ۶متری بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۴:۲۱
 
  " 16
لوله درز مستقیم   ” ۱۶   تهران  تست آب  ۶متری بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۴:۱۴
 
  " 18
لوله درز مستقیم   ” ۱۸   تهران  تست آب  ۶متری بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۴:۲۴
 
  " 22
لوله درز مستقیم   ” ۲۲   تهران  تست آب  ۶متری بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۴:۱۸
 
  " 8
لوله درز مستقیم   ” ۸   تهران    ۶متری بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۴:۰۴
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۱/۱۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  5.8
  " 5
لوله درز مستقیم ۵٫۸  ” ۵   تهران    ۶متری بنگاه تهران
شاخه
۰۹:۳۵
  5.8
  " 5
لوله درز مستقیم ۵٫۸  ” ۵   تهران    ۶متری بنگاه تهران
کیلوگرم
۰۹:۳۲
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۱۲/۲۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  3
  " 10
لوله درز مستقیم ۳  ” ۱۰   نوین آهن اهواز    ۶متری کارخانه
کیلوگرم
۱۵:۳۳
  3.2
  " 10
لوله درز مستقیم ۳٫۲  ” ۱۰   نوین آهن اهواز    ۶متری کارخانه
کیلوگرم
۱۵:۳۵
  3.5
  " 10
لوله درز مستقیم ۳٫۵  ” ۱۰   نوین آهن اهواز    ۶متری کارخانه
کیلوگرم
۱۵:۴۰
  3.73
  " 10
لوله درز مستقیم ۳٫۷۳  ” ۱۰   نوین آهن اهواز    ۶متری کارخانه
کیلوگرم
۱۵:۴۴
  4
  " 10
لوله درز مستقیم ۴  ” ۱۰   نوین آهن اهواز    ۶متری کارخانه
کیلوگرم
۱۵:۴۹
  4.2
  " 10
لوله درز مستقیم ۴٫۲  ” ۱۰   نوین آهن اهواز    ۶متری کارخانه
کیلوگرم
۱۵:۵۲
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۱۲/۲۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
 
  " 10
لوله درز مستقیم   ” ۱۰   نوین آهن اهواز    ۶متری کارخانه
کیلوگرم
۱۵:۱۲
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۱۲/۲۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
 
  " 12
لوله درز مستقیم   ” ۱۲   اصفهان  تست آب  ۱۲متری کارخانه
کیلوگرم
21,500 
۱۱:۱۰
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۱۲/۱۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  3
  " 4
لوله درز مستقیم ۳  ” ۴   تهران    ۶متری بنگاه تهران
شاخه
۱۶:۱۹
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۱۲/۱۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  2.5
  " 5
لوله درز مستقیم 2.5  ” 5   تهران    6متری بنگاه تهران
شاخه
۱۶:۱۷
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۱۲/۱۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  5
  " 14
لوله درز مستقیم ۵  ” ۱۴   تهران    ۶متری بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۷:۲۱
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۱۲/۰۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
 
  " 3/4
لوله درز مستقیم   ” ۳/۴   تهران    ۶متری بنگاه تهران
شاخه
۱۱:۵۱
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۱۱/۱۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  2
  " 3
لوله درز مستقیم 2  ” 3   تهران    6متری بنگاه تهران
شاخه
۱۶:۲۷
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۱۰/۲۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
 
  "1/4 1
لوله درز مستقیم   “1/4 1   تهران    6متری بنگاه تهران
شاخه
۱۶:۳۵
 
  " 1
لوله درز مستقیم   ” 1   تهران    6متری بنگاه تهران
شاخه
۱۶:۲۸
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۰۹/۲۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  4
  " 6
لوله درز مستقیم 4  ” 6   اصفهان  تست آب  6متری کارخانه
کیلوگرم
۱۷:۱۵
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۰۹/۱۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  6
  " 6
لوله درز مستقیم ۶  ” ۶   اصفهان  تست آب  ۶/۱۱ متری کارخانه
کیلوگرم
22,000 
۱۸:۵۷
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۰۶/۰۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  2
  " 5
لوله درزدار ۵ ” اصفهان ۲ ۶متری ۱۴۱/۰۰   کارخانه
کیلوگرم
17,000 
۱۰:۵۱
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۰۴/۲۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  6
  " 8
لوله درز مستقیم ۶  ” ۸   اصفهان  تست آب  ۶/۱۱ متری کارخانه
کیلوگرم
24,750 
۱۱:۲۳
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۰۳/۲۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  3
  1/4 1 اینچ
لوله درز مستقیم 3  1/4 1 اینچ   اصفهان  تست آب  6متری کارخانه
کیلوگرم
۱۲:۴۶
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۰۲/۰۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  2.5
  " 1/2
لوله درزدار ۱/۲ ” تهران ۲٫۵ ۶متری ۲۱/۰۰   کارخانه
کیلوگرم
۱۱:۰۷
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۰۲/۰۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  6
  " 14
لوله سیاه درزدار ۱۴ اینچ ضخامت ۶ میل تست آب
کیلوگرم
۱۱:۴۳
  6
  " 24
لوله سیاه درزدار”۲۴ اینچ ضخامت ۶ میل تست آب
کیلوگرم
۱۱:۴۸
  8
  " 18
لوله سیاه درزدار “۱۸ اینچ ضخامت ۶ میل تست آب
کیلوگرم
۱۱:۴۳
  8
  " 32
لوله سیاه درزدار” ۳۲ اینچ ضخامت ۸ میل تست آب
کیلوگرم
۱۱:۵۶
  10
  " 28
لوله سیاه درزدار”۲۸ اینچ ضخامت ۱۰ میل تست آب
کیلوگرم
۱۱:۵۲
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۰۲/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  10
  " 40
لوله سیاه درزدار اصفهان سایز ۴۰ اینچ ضخامت ۱۰ میل
کیلوگرم
۰۹:۵۱
  10
  " 40
لوله سیاه درزدار تهران سایز ۴۰ اینچ ضخامت ۱۰ میل
کیلوگرم
۰۹:۴۲
  10
  " 10
لوله سیاه درزدار” ۲۸ ضخامت ۱۰ میل تست آب شاخه ۱۲ متری
کیلوگرم
۱۵:۲۷
تاریخ بروزرسانی ۹۳/۱۲/۲۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  3
  5 اینچ
لوله درز مستقیم 3  5 اینچ   تهران  تست آب  6متری کارخانه
کیلوگرم
۱۳:۰۳
telegram
 

توضیحات خرید

چنانچه انتقادى به روند فروش دارید، مانند تاخیر در ارسال پیش فاکتور یا عدم پاسخگویى به موقع، مى توانید با شماره داخلى 666 (صداى مشترى) تماس حاصل فرمایید. کلیه کالاهایى که در آهن آنلاین عرضه مى شوند اصلى بوده و هیچ گونه کالاى غیر اصلى در آهن آنلاین به فروش نمى رسد. لطفا مراقب افراد سودجو و سایتهاى مشابه باشید، آهن آنلاین هیچ گونه نمایندگى ندارد و تنها راه ارتباطى، تماس با شماره هاى مجموعه مى باشد. بدیهى است در صورت تماس با این افراد که بعضا عناوین و مدارك جعلى نیز تهیه نموده اند، آهن آنلاین هیچگونه مسئولیتى را پذیرا نخواهد بود. قبل از خرید، گرفتن تایید تلفنى الزامى است.

th0E1PEKBB

دریافت اخبار و قیمت های لحظه ای در کانال تلگرام لوله و پروفیل

کانال تخصصی لوله و پروفیل آهن آنلاین :

https://telegram.me/AO_Pipe_box

رویا کیامرزی : سرپرست فروش

رویا کیامرزی

سرپرست فروش

داخلى : 640
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100791

شیدا سلیمانی : کارشناس فروش

شیدا سلیمانی

کارشناس فروش

داخلى : 615
۰۲۱۶۳۴۲۸
09199904854

میکا حسینی : سرپرست فروش

میکا حسینی

سرپرست فروش

داخلى : 645
۰۲۱۶۳۴۲۸
09193014266

زهرا کشاورز : کارشناس فروش

زهرا کشاورز

کارشناس فروش

داخلى : 645
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100611

مهرداد عسگری : کارشناس فروش

مهرداد عسگری

کارشناس فروش

داخلى : 686
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100822