آهن آنلاین
فیلترها
محاسبه وزن

قیمت پروفیل سبک

پروفیل مبلی 0.7
| امروز  ( 1403/3/1 )
سایز حالت محل تحویل ضخامت واحد قیمت (تومان)
10*20
6 متری
کارخانه
0.7
کیلوگرم
50,910
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : +0.0%
10*25
6 متری
کارخانه
0.7
کیلوگرم
50,910
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : +0.0%
20*20
6 متری
کارخانه
0.7
کیلوگرم
50,910
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : +0.0%
20*30
6 متری
کارخانه
0.7
کیلوگرم
50,910
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : +0.0%
30*30
6 متری
کارخانه
0.7
کیلوگرم
50,910
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : +0.0%
40*20
6 متری
کارخانه
0.7
کیلوگرم
50,910
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : +0.0%
40*40
6 متری
کارخانه
0.7
کیلوگرم
50,910
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : +0.0%
50*30
6 متری
کارخانه
0.7
کیلوگرم
50,910
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : +0.0%
60*30
6 متری
کارخانه
0.7
کیلوگرم
50,910
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : +0.0%
60*60
6 متری
کارخانه
0.7
کیلوگرم
50,910
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : +0.0%
80*40
6 متری
کارخانه
0.7
کیلوگرم
50,910
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : +0.0%
پروفیل مبلی 0.9
| امروز  ( 1403/3/1 )
سایز حالت محل تحویل ضخامت واحد قیمت (تومان)
10*20
6 متری
کارخانه
0.9
کیلوگرم
50,910
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : +0.0%
20*20
6 متری
کارخانه
0.9
کیلوگرم
50,910
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : +0.0%
20*30
6 متری
کارخانه
0.9
کیلوگرم
50,910
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : +0.0%
30*30
6 متری
کارخانه
0.9
کیلوگرم
50,910
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : +0.0%
40*20
6 متری
کارخانه
0.9
کیلوگرم
50,910
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : +0.0%
40*40
6 متری
کارخانه
0.9
کیلوگرم
50,910
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : +0.0%
50*30
6 متری
کارخانه
0.9
کیلوگرم
50,910
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : +0.0%
60*30
6 متری
کارخانه
0.9
کیلوگرم
50,910
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : +0.0%
60*60
6 متری
کارخانه
0.9
کیلوگرم
50,910
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : +0.0%
80*40
6 متری
کارخانه
0.9
کیلوگرم
50,910
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : +0.0%
پروفیل مبلی 1
| امروز  ( 1403/3/1 )
سایز حالت محل تحویل ضخامت واحد قیمت (تومان)
10*20
6 متری
کارخانه
1
کیلوگرم
50,910
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : +0.0%
20*20
6 متری
کارخانه
1
کیلوگرم
50,910
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : +0.0%
20*30
6 متری
کارخانه
1
کیلوگرم
50,910
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : +0.0%
30*30
6 متری
کارخانه
1
کیلوگرم
50,910
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : +0.0%
40*20
6 متری
کارخانه
1
کیلوگرم
50,910
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : +0.0%
40*40
6 متری
کارخانه
1
کیلوگرم
50,910
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : +0.0%
40*80
6 متری
کارخانه
1
کیلوگرم
50,910
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : +0.0%
50*30
6 متری
کارخانه
1
کیلوگرم
50,910
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : +0.0%
50*50
6 متری
کارخانه
1
کیلوگرم
50,910
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : +0.0%
60*30
6 متری
کارخانه
1
کیلوگرم
50,910
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : +0.0%
60*60
6 متری
کارخانه
1
کیلوگرم
50,910
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : +0.0%
پروفیل مبلی 1.25
| امروز  ( 1403/3/1 )
سایز حالت محل تحویل ضخامت واحد قیمت (تومان)
10*20
6 متری
کارخانه
1.25
کیلوگرم
50,910
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : +0.0%
20*20
6 متری
کارخانه
1.25
کیلوگرم
50,910
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : +0.0%
20*30
6 متری
کارخانه
1.25
کیلوگرم
50,910
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : +0.0%
30*30
6 متری
کارخانه
1.25
کیلوگرم
50,910
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : +0.0%
40*20
6 متری
کارخانه
1.25
کیلوگرم
50,910
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : +0.0%
40*40
6 متری
کارخانه
1.25
کیلوگرم
50,910
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : +0.0%
50*30
6 متری
کارخانه
1.25
کیلوگرم
50,910
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : +0.0%
60*30
6 متری
کارخانه
1.25
کیلوگرم
50,910
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : +0.0%
60*60
6 متری
کارخانه
1.25
کیلوگرم
50,910
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : +0.0%
80*40
6 متری
کارخانه
1.25
کیلوگرم
50,910
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : +0.0%
پروفیل مبلی 1.5
| امروز  ( 1403/3/1 )
سایز حالت محل تحویل ضخامت واحد قیمت (تومان)
10*10
6 متری
کارخانه
1.5
کیلوگرم
50,910
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : +0.0%
10*20
6 متری
کارخانه
1.5
کیلوگرم
50,910
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : +0.0%
10*25
6 متری
کارخانه
1.5
کیلوگرم
50,910
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : +0.0%
20*20
6 متری
کارخانه
1.5
کیلوگرم
50,910
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : +0.0%
20*30
6 متری
کارخانه
1.5
کیلوگرم
50,910
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : +0.0%
25*25
6 متری
کارخانه
1.5
کیلوگرم
50,910
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : +0.0%
30*30
6 متری
کارخانه
1.5
کیلوگرم
50,910
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : +0.0%
40*20
6 متری
کارخانه
1.5
کیلوگرم
50,910
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : +0.0%
40*40
6 متری
کارخانه
1.5
کیلوگرم
50,910
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : +0.0%
50*30
6 متری
کارخانه
1.5
کیلوگرم
50,910
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : +0.0%
50*50
6 متری
کارخانه
1.5
کیلوگرم
50,910
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : +0.0%
60*30
6 متری
کارخانه
1.5
کیلوگرم
50,910
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : +0.0%
60*60
6 متری
کارخانه
1.5
کیلوگرم
50,910
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : +0.0%
80*40
6 متری
کارخانه
1.5
کیلوگرم
50,910
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : +0.0%
کارشناسان واحد پروفیل مبلی
هانیه نظری (کارشناس فروش پروفیل)
هانیه نظری
کارشناس فروش پروفیل
بهنوش براتی هفدانی (کارشناس فروش پروفیل)
بهنوش براتی هفدانی
کارشناس فروش پروفیل
علیرضا قدیمی دیزج (کارشناس خرید پروفیل)
علیرضا قدیمی دیزج
کارشناس خرید پروفیل
حمید حاج صادقیان (کارشناس خرید پروفیل)
حمید حاج صادقیان
کارشناس خرید پروفیل
محمد حسن یگانه امیری (سرپرست خرید لوله)
محمد حسن یگانه امیری
سرپرست خرید لوله
نوید وطن دوست (STB لوله پروفیل و ورق سرد)
نوید وطن دوست
STB لوله پروفیل و ورق سرد

قیمت پروفیل مبلی

پروفیل مبلی یا سبک یکی از محصولات پرکاربرد در صنایع مختلف است که با استفاده از ورق روغنی یا سیاه تولید و در بازار عرضه می‌شود. این پروفیل‌ها به دلیل سبکی، شکل‌پذیری مناسب و جوش با کیفیت بالا، در بسیاری از صنایع مبلمان، ساختمانی و خودروسازی مورد استفاده قرار می‌گیرند. قوطی و پروفیل مبلی در سایز و ابعاد متفاوت و با استفاده از ورق‌های روغنی یا سیاه با متریال‌های ST12، ST14 و ST37 تولید می‌شوند و به صورت سفارشی براساس نیازهای مشتری در دسترس قرار می‌گیرند.

اما شما نظرتون چیه؟ آیا تجربه‌ای در استفاده از پروفیل مبلی داشتید؟ هرگونه سوال یا نظری درباره قیمت پروفیل مبلی یا موارد دیگر مرتبط با آن را با ما در کامنت‌ها به اشتراک بگذارید. منتظر نظرات و تجربیات شما هستیم!

پروفیل مبلی یا سبک، از محصولات پرکاربرد در صنایع مختلف است که با استفاده از ورق روغنی یا سیاه تولید و در بازار عرضه می گردد. در لیست زیر قیمت پروفیل سبک در ضخامت‌های مختلف قابل مشاهده است. قوطی و پروفیل مبلی در سایز و ابعاد متفاوت با شکل پذیری مناسب و جوش با کیفیت بالا و تولید شده از ورق روغنی یا سیاه با متریال  ST12  و ST14 و ST37، طبق سفارش مشتری موجود است.
قیمت پروفیل سبک از کارخانه‌های خاور صنعت هما، کارخانه کویر، کارخانه خلیج فارس، کارخانه صبا و کارخانه موفق موجود است و پس از انتخاب محصول مورد نظر برای ثبت سفارش با کارشناسان آهن آنلاین در تماس باشید.

قیمت پروفیل مبلی امروز

قیمت پروفیل مبلی، معمولا براساس وزن و ضخامت آن مشخص می شود. هر چه وزن بیشتر باشد، نرخ این محصول نیز بالاتر می رود. علاوه بر این، قیمت ورق روغنی به عنوان ماده اولیه تولید این کالا، نقش بسیار اساسی در تعیین قیمت روز پروفیل مبلی دارد.  همچنین، ضخامت پروفیل مبلی نیز به عنوان یک عامل مهم در تعیین قیمت آن می‌باشد. پروفیل‌های با ضخامت بیشتر، اغلب قیمت بالاتری نسبت به پروفیل‌های با ضخامت کمتر دارند.

همچنین، عوامل دیگری همچون نوع و کیفیت متریال مورد استفاده در تولید پروفیل مبلی، تکنولوژی تولید، مارک و برند تولید کننده، بازار و تقاضا، همچنین تحولات بازار ورق روغنی و ارزش ارزی و سیاست‌های تجاری نیز می‌توانند بر قیمت پروفیل مبلی تأثیرگذار باشند.

بنابراین، برای اطلاع از قیمت روز پروفیل مبلی، توصیه می‌شود به صفحه اصلی سایت آهن آنلاین مراجعه کنید و  از آخرین قیمت‌ها و شرایط فروش آنها مطلع شوید. همچنین، در هنگام خرید پروفیل مبلی، به جنبه‌های کیفیت و تطابق با استانداردها نیز توجه کنید تا بهترین گزینه را برای نیازهای خود انتخاب کنید.


 

 

قیمت روز پروفیل مبلی براساس عوامل مختلفی تعیین می شود.
قیمت روز پروفیل مبلی براساس عوامل مختلفی تعیین می شود.

 

قیمت پروفیل سبک

قیمت پروفیل سبک بسته به سایز و ضخامت متفاوت است و در حال حاضر به ازای هر کیلو در حدود 50910 تومان است. از پروفیل های سبک در مواردی همچون: خودروسازی، لوازم خانگی، صنایع هوایی و... استفاده می شود، به همین علت اطلاع از قیمت پروفیل سبک به صورت روزانه برای فعالین صنایع اهمیت بالایی دارد. این محصول فولادی که در ضخامت های مختلف تولید و در بازار عرضه می شود، به دلیل کاربرد زیاد و مواردی همچون نوسانات نرخ ارز، قیمت مواد اولیه، میزان عرضه و تقاضا و... دچار تغییر قیمت می شود. همچنین، تکنولوژی تولید، کیفیت متریال استفاده شده، برند تولید کننده، و وضعیت بازار و صنعت مرتبط نیز می‌توانند بر قیمت پروفیل سبک تأثیرگذار باشند. به علاوه، عواملی همچون نوسانات قیمت مواد اولیه مانند قیمت فولاد و سایر متریال‌های استفاده شده در تولید پروفیل سبک، نرخ ارز، تغییرات تقاضا و عرضه در بازار، و شرایط اقتصادی کشورها و جوامع مختلف نیز می‌توانند بر قیمت پروفیل سبک تأثیرگذار باشند. به همین دلیل، برای اطلاع از قیمت روز پروفیل سبک، توصیه می‌شودبه سایت آهن انلاین مراجعه کنید و با فروشندگان معتبر تماس بگیرید و از آخرین قیمت‌ها و شرایط فروش آنها مطلع شوید.

خرید پروفیل سبک

برای خرید پروفیل سبک (مبلی)، لازم است تا از آخرین نوسانات قیمت آن مطلع شوید؛ در جداول لیست قیمت این صفحه، هزینه این کالا برای سایزهای مختلف درج شده است و شما می توانید پس از انتخاب محصول مورد نظر خود، با کارشناسان سایت تماس بگیرید و با مناسب ترین قیمت، پروفیل سبک را خریداری کنید. همچنین، در هنگام خرید پروفیل سبک، به جنبه‌های کیفیت و تطابق با استانداردها نیز توجه کنید تا بهترین گزینه را برای نیازهای خود انتخاب کنید همچنین، با توجه به نوع کاربرد و نیاز خود، می توانید پروفیل سبک با ضخامت و ابعاد مختلف را خریداری کنید. لازم به ذکر است که قبل از خرید، بهتر است از کیفیت محصول و مشخصات فنی آن مطمئن شوید تا بهترین گزینه را برای خود انتخاب کنید

از نظر کارشناسان آهن آنلاین:
“قیمت پروفیل سبک مبلی، با نرخ ورق ورغنی که از آن تولید می‌شود رابطه مستقیم دارد و از اصلی‌ترین فاکتورهای تعیین کننده قیمت این محصول محسوب می‌شود. از دیگر عوامل تأثیرگذار بر روی قیمت روز پروفیل سبک می‌توان به مواردی از جمله: نرخ پروفیل، میزان عرضه و تقاضا،قیمت پروفیل مبلی در بازار جهانی و هزینه تمام شده برای مواد اولیه، اشاره کرد.”

 

 

قیمت پروفیل سبک یا مبلی، به صورت روزانه در این صفحه بروزرسانی می‌شود و همچنین شما می‌توانید در لیست زیر صفحات انواع دیگر پروفیل را مشاهده نمایید:

قیمت انواع مختلف قوطی بر حسب نوسانات بازار آهن، تغییر می‌کند.

راهنمای خرید

پس از استعلام قیمت محصول توسط شما، کارشناسان فروش آهن آنلاین، قیمت و مشخصات محصول، شرایط پرداخت، زمان بارگیری و تحویل محصول و سایر جزئیات سفارش را در قالب پيش فاكتور به اطلاع شما می‌رسانند. پس از تایید پرداخت، واحد ترابری و لجستیک آهن آنلاین دستور بارگیری و ارسال بار را دریافت می‌کند؛ و بعد از تاييد قيمت كرايه از سوي مشتري، طبق زمان‌بندی اعلام شده، نسبت به تحویل بار به آدرس و مشخصات دریافتی از مشتری، اقدام می‌کند.

چند نکته در هنگام خرید

– مشخصات و ویژگی‌های هر محصول، اعم از نوع، سایز، حالت، استاندارد، محل بارگیری و تحویل (کارخانه یا بنگاه)، واحد، قیمت هر واحد و هم‌چنین تاریخ و ساعت آخرین به‌روزسانی در لیست قیمت‌ها آورده شده است.
– برای مشاهده نوسانات و«نمودار قیمت محصول»، روی آیکون نمودار مرتبط با هر محصول کلیک کنید.
– با توجه به نوسانات بازار، برای اطمینان از قیمت نهایی محصول، با کارشناسان آهن آنلاین در تماس باشید: 02154712
– در صورت عدم مشاهده محصول مورد نظر و مشاوره در زمینه خرید و فروش، با کارشناسان آهن آنلاین در تماس باشید.

سخن پایانی

با توجه به مطالب بالا، می‌توان نتیجه گرفت که پروفیل مبلی یکی از محصولات پرکاربرد در صنایع مختلف است که از ورق روغنی یا سیاه تولید می‌شود. قیمت پروفیل مبلی در ضخامت‌های مختلف و با سایز و ابعاد متفاوت در بازار عرضه می‌شود. با توجه به اینکه پروفیل مبلی تولید شده از ورق‌های ST12 و ST14 و ST37 با جوش با کیفیت بالا موجود است، می‌توان این نوع پروفیل را برای استفاده در صنعت مبلمان توصیه کرد.

اگر سوالات یا نظراتی در مورد قیمت پروفیل مبلی دارید، می‌توانید در قسمت کامنت‌ها با ما و سایر کاربران در میان بگذارید. منتظر نظرات شما هستیم!

سوالات متداول

پروفیل مبلی یا همان پروفیل سبک به چه دسته ای از انواع پروفیل‌ها گفته می شود؟

عموما به پروفیل هایی که ضخامتی پایین تر از 2 میلی متر دارند پروفیل سبک یا پروفیل مبلی گویند، که از ورق روغنی ST12-14 تولید میشوند. 

برای خرید پروفیل روغنی یا همان مبلی از آهن آنلاین توجه به چه مواردی بیشترین اهمیت را دارد؟

این نوع پروفیل بیشتر در صنایعی مانند لوازم خانگی، خودرو سازی، دوچرخه‌ سازی و مبلمان کاربرد فراوان دارد. شکل پذیری و کیفیت سطحی مطلوب، خاصیت آبکاری و جوش پذیری بالا از ویژگی های این نوع از پروفیل می باشد.
 
آیا آهن آنلاین قادر به تامین ضخامت های خاص و سفارشی در نوع پروفیل سبک، هست ؟

بله، آهن آنلاین انواع پروفیل مبلی را در ضخامت های 0.6 ، 0.7 ، 0.8 ، 0.9 ، 1 ، 1.25 و 1.5 میتواند تامین کند و حتی در صورت عدم موجودی در سایز های خاص باتوجه به میزان درخواستی در کوتاهترین زمان ممکن سفارش مشتری را تولید و تامین نماید.
 
لیست قیمت پروفیل سبک در سایت آهن آنلاین در چه بازه زمانی به روز رسانی می‌شود؟

قیمت پروفیل مبلی در جدول موجود در سایت به صورت روزانه و به محض تغییر قیمت در بازار به روزرسانی می‌شود و شما به اخرین قیمت این محصول در بازار دسترسی خواهید داشت.

پروفیل مبلی
... بیشتر

سوالات متداول

لیست قیمت پروفیل سبک در سایت آهن آنلاین در چه بازه زمانی به روز رسانی می‌شود؟

قیمت پروفیل مبلی در جدول موجود در سایت به صورت روزانه و به محض تغییر قیمت در بازار به روزرسانی می‌شود و شما به اخرین قیمت این محصول در بازار دسترسی خواهید داشت.

آیا آهن آنلاین قادر به تامین ضخامت های خاص و سفارشی در نوع پروفیل سبک، هست ؟

بله، آهن آنلاین انواع پروفیل مبلی را در ضخامت های 0.6 ، 0.7 ، 0.8 ، 0.9 ، 1 ، 1.25 و 1.5 میتواند تامین کند و حتی در صورت عدم موجودی در سایز های خاص باتوجه به میزان درخواستی در کوتاهترین زمان ممکن سفارش مشتری را تولید و تامین نماید.

برای خرید پروفیل روغنی یا همان مبلی از آهن آنلاین توجه به چه مواردی بیشترین اهمیت را دارد؟

این نوع پروفیل بیشتر در صنایعی مانند لوازم خانگی، خودرو سازی، دوچرخه‌ سازی و مبلمان کاربرد فراوان دارد. شکل پذیری و کیفیت سطحی مطلوب، خاصیت آبکاری و جوش پذیری بالا از ویژگی های این نوع از پروفیل می باشد.

پروفیل مبلی یا همان پروفیل سبک به چه دسته ای از انواع پروفیل‌ها گفته می شود؟

عموما به پروفیل هایی که ضخامتی پایین تر از 2 میلی متر دارند پروفیل سبک یا پروفیل مبلی گویند، که از ورق روغنی ST12-14 تولید میشوند.

ساعت کاری امروز ما به پایان رسیده است.
استعلام قیمت ثبت کنید تا در اولین فرصت با شما تماس بگیریم.
درخواست استعلام قیمت
فیلتر نتایج x