لیست قیمت پروفیل مبلی آهن آنلاین

***به علت نوسانات شدید بازار، نیاز به تایید مجدد قیمت می باشد.***

تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  0.7
  10*20
پروفیل مبلی ۰٫۷  ۱۰*۲۰   تهران    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
72,500 
۰۸:۴۹
  0.7
  10*25
پروفیل مبلی ۰٫۷  ۱۰*۲۵   تهران    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
72,500 
۰۸:۴۸
  0.7
  20*20
پروفیل مبلی ۰٫۷  ۲۰*۲۰   تهران    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
72,500 
۰۸:۴۹
  0.7
  20*30
پروفیل مبلی ۰٫۷  ۲۰*۳۰   تهران    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
72,500 
۰۸:۴۹
  0.7
  30*30
پروفیل مبلی ۰٫۷  ۳۰*۳۰   تهران    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
72,500 
۰۸:۴۹
  0.7
  40*20
پروفیل مبلی ۰٫۷  ۴۰*۲۰   تهران    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
72,500 
۰۸:۴۹
  0.7
  40*40
پروفیل مبلی ۰٫۷  ۴۰*۴۰   تهران    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
72,500 
۰۸:۴۹
  0.7
  40*40
پروفیل مبلی ۰٫۷  ۴۰*۴۰   تهران    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
72,500 
۰۸:۴۹
  0.7
  50*30
پروفیل مبلی ۰٫۷  ۵۰*۳۰   تهران    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
72,500 
۰۸:۴۹
  0.7
  50*30
پروفیل مبلی ۰٫۷  ۵۰*۳۰   تهران    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
72,500 
۰۸:۴۹
  0.7
  60*30
پروفیل مبلی ۰٫۷  ۶۰*۳۰   تهران    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
72,500 
۰۸:۴۹
  0.7
  60*60
پروفیل مبلی ۰٫۷  ۶۰*۶۰   تهران    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
72,500 
۰۸:۴۹
  0.7
  60*60
پروفیل مبلی ۰٫۷  ۶۰*۶۰   تهران    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
72,500 
۰۸:۴۹
  0.7
  80*40
پروفیل مبلی ۰٫۷  ۸۰*۴۰   تهران    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
72,500 
۰۸:۵۰
  0.7
  80*40
پروفیل مبلی ۰٫۷  ۸۰*۴۰   تهران    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
72,500 
۰۸:۵۰
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  0.9
  10*20
پروفیل  ۰٫۹*۱۰*۲۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
72,500 
۰۸:۴۸
  0.9
  20*30
پروفیل مبلی ۰٫۹  ۲۰*۳۰   تهران    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
72,500 
۰۸:۴۹
  0.9
  20*20
پروفیل۰٫۹*۲۰*۲۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
72,500 
۰۸:۴۸
  0.9
  30*30
پروفیل مبلی ۰٫۹  ۳۰*۳۰   تهران    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
72,500 
۰۸:۴۹
  0.9
  40*20
پروفیل مبلی ۰٫۹  ۴۰*۲۰   تهران    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
72,500 
۰۸:۴۹
  0.9
  40*40
پروفیل مبلی ۰٫۹  ۴۰*۴۰   تهران    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
72,500 
۰۸:۴۹
  0.9
  40*40
پروفیل مبلی ۰٫۹  ۴۰*۴۰   تهران    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
72,500 
۰۸:۴۹
  0.9
  50*30
پروفیل مبلی ۰٫۹  ۵۰*۳۰   تهران    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
72,500 
۰۸:۴۹
  0.9
  60*30
پروفیل مبلی ۰٫۹  ۶۰*۳۰   تهران    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
72,500 
۰۸:۴۹
  0.9
  60*60
پروفیل مبلی ۰٫۹  ۶۰*۶۰   تهران    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
72,500 
۰۸:۴۹
  0.9
  80*40
پروفیل مبلی ۰٫۹  ۸۰*۴۰   تهران    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
72,500 
۰۸:۵۰
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  1
  10*20
پروفیل ۱*۱۰*۲۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
72,500 
۰۸:۴۸
  1
  20*20
پروفیل ۱*۲۰*۲۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
72,500 
۰۸:۴۸
  1
  20*30
پروفیل ۱*۲۰*۳۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
72,500 
۰۸:۴۸
  1
  30*30
پروفیل ۱*۳۰*۳۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
72,500 
۰۸:۴۸
  1
  40*80
پروفیل مبلی ۱  ۴۰*۸۰   تهران    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
72,500 
۰۸:۵۰
  1
  40*20
پروفیل ۱*۲۰*۴۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
72,500 
۰۸:۴۸
  1
  40*40
پروفیل ۱*۴۰*۴۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
72,500 
۰۸:۴۸
  1
  50*30
پروفیل مبلی ۱  ۵۰*۳۰   تهران    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
72,500 
۰۸:۴۹
  1
  50*50
پروفیل ۱*۵۰*۵۰ شاخه۶ متری
کیلوگرم
72,500 
۰۸:۴۹
  1
  60*30
پروفیل مبلی ۱  ۶۰*۳۰   تهران    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
72,500 
۰۸:۴۹
  1
  60*60
پروفیل مبلی ۱  ۶۰*۶۰   تهران    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
72,500 
۰۸:۵۰
  1
  60*60
پروفیل مبلی ۱  ۶۰*۶۰   تهران    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
72,500 
۰۸:۵۰
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  1.25
  10*20
پروفیل مبلی ۱٫۲۵  ۱۰*۲۰   تهران    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
72,500 
۰۸:۴۹
  1.25
  20*20
پروفیل مبلی ۱٫۲۵  ۲۰*۲۰   تهران    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
72,500 
۰۸:۴۹
  1.25
  20*30
پروفیل۱٫۲۵*۲۰*۳۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
72,500 
۰۸:۴۸
  1.25
  30*30
پروفیل ۱٫۲۵*۳۰*۳۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
72,500 
۰۸:۴۸
  1.25
  40*20
پروفیل مبلی ۱٫۲۵  ۴۰*۲۰   تهران    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
72,500 
۰۸:۴۹
  1.25
  40*40
پروفیل مبلی ۱٫۲۵  ۴۰*۴۰   تهران    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
72,500 
۰۸:۴۹
  1.25
  50*30
پروفیل مبلی ۱٫۲۵  ۵۰*۳۰   تهران    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
72,500 
۰۸:۴۹
  1.25
  60*30
پروفیل مبلی ۱٫۲۵  ۶۰*۳۰   تهران    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
72,500 
۰۸:۴۹
  1.25
  60*30
پروفیل مبلی ۱٫۲۵  ۶۰*۳۰   تهران    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
72,500 
۰۸:۴۹
  1.25
  60*60
پروفیل مبلی ۱٫۲۵  ۶۰*۶۰   تهران    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
72,500 
۰۸:۵۰
  1.25
  60*60
پروفیل مبلی ۱٫۲۵  ۶۰*۶۰   تهران    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
72,500 
۰۸:۵۰
  1.25
  80*40
پروفیل ۱٫۲۵*۴۰*۸۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
72,500 
۰۸:۴۹
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  1.5
  10*20
پروفیل ۱٫۵*۱۰*۲۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
72,500 
۰۸:۴۸
  1.5
  10*25
پروفیل ۱٫۵*۲۵*۱۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
72,500 
۰۸:۴۸
  1.5
  20*30
پروفیل ۱٫۵ * ۲۰*۳۰   شاخه ۶ متری
کیلوگرم
72,500 
۰۸:۴۸
  1.5
  20*20
پروفیل۱٫۵*۲۰*۲۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
72,500 
۰۸:۴۸
  1.5
  25*25
پروفیل ۱٫۵ * ۲۵*۲۵  شاخه ۶ متری
کیلوگرم
72,500 
۰۸:۴۸
  1.5
  30*30
پروفیل  ۱٫۵* ۳۰*۳۰   شاخه ۶ متری
کیلوگرم
72,500 
۰۸:۴۸
  1.5
  40*20
پروفیل  ۱٫۵* ۴۰*۲۰  شاخه ۶ متری
کیلوگرم
72,500 
۰۸:۴۸
  1.5
  40*40
پروفیل ۱٫۵*۴۰*۴۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
72,500 
۰۸:۴۸
  1.5
  50*30
پروفیل مبلی ۱٫۵  ۵۰*۳۰   تهران    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
72,500 
۰۸:۴۹
  1.5
  50*50
پروفیل ۱٫۵*۵۰*۵۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
72,500 
۰۸:۴۸
  1.5
  60*30
پروفیل مبلی ۱٫۵  ۶۰*۳۰   تهران    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
72,500 
۰۸:۴۹
  1.5
  60*30
پروفیل مبلی ۱٫۵  ۶۰*۳۰   تهران    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
72,500 
۰۸:۴۹
  1.5
  60*60
پروفیل مبلی ۱٫۵  ۶۰*۶۰   تهران    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
72,500 
۰۸:۵۰
  1.5
  80*40
پروفیل ۱٫۵*۸۰*۴۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
72,500 
۰۸:۴۸
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  1.5
  10*10
پروفیل ۱٫۵*۱۰*۱۰ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
72,500 
۰۹:۵۲
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  1.25
  20*20
پروفیل مبلی ۱٫۲۵  ۲۰*۲۰   تهران    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
72,500 
۱۱:۲۶
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  1.5
  50*30
پروفیل مبلی ۱٫۵  ۵۰*۳۰   تهران    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
72,500 
۱۱:۲۶
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  1
  60*30
پروفیل مبلی ۱  ۶۰*۳۰   تهران    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
72,500 
۱۰:۵۳
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  1.5
  60*60
پروفیل مبلی ۱٫۵  ۶۰*۶۰   تهران    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
72,500 
۱۱:۰۳
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  0.7
  10*20
پروفیل مبلی ۰٫۷  ۱۰*۲۰   تهران    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
72,500 
۱۰:۰۱
  0.7
  30*30
پروفیل مبلی ۰٫۷  ۳۰*۳۰   تهران    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
72,500 
۱۰:۰۱
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۱۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  0.8
  10*20
پروفیل مبلی ۰٫۸  ۱۰*۲۰   تهران    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
۱۴:۴۶
  0.8
  10*20
پروفیل مبلی ۰٫۸  ۱۰*۲۰   تهران    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
۱۴:۴۶
  0.8
  20*20
پروفیل مبلی ۰٫۸  ۲۰*۲۰   تهران    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
۱۴:۵۹
  0.8
  20*30
پروفیل مبلی ۰٫۸  ۲۰*۳۰   تهران    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
۱۵:۱۹
  0.8
  30*30
پروفیل مبلی ۰٫۸  ۳۰*۳۰   تهران    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
۱۵:۲۸
  0.8
  40*20
پروفیل مبلی ۰٫۸  ۴۰*۲۰   تهران    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
۱۵:۴۲
  0.8
  40*20
پروفیل مبلی ۰٫۸  ۴۰*۲۰   تهران    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
۱۵:۴۲
  0.8
  40*40
پروفیل مبلی ۰٫۸  ۴۰*۴۰   تهران    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
۱۶:۳۴
  0.8
  40*40
پروفیل مبلی ۰٫۸  ۴۰*۴۰   تهران    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
۱۶:۳۴
  0.8
  50*30
پروفیل مبلی ۰٫۸  ۵۰*۳۰   تهران    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
۱۶:۵۱
  0.8
  50*30
پروفیل مبلی ۰٫۸  ۵۰*۳۰   تهران    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
۱۶:۵۱
  0.8
  50*30
پروفیل مبلی ۰٫۸  ۵۰*۳۰   تهران    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
۱۶:۴۷
  0.8
  60*30
پروفیل مبلی ۰٫۸  ۶۰*۳۰   تهران    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
۱۷:۰۴
  0.8
  60*30
پروفیل مبلی ۰٫۸  ۶۰*۳۰   تهران    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
۱۷:۰۴
  0.8
  60*60
پروفیل مبلی ۰٫۸  ۶۰*۶۰   تهران    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
۱۷:۲۰
  0.8
  80*40
پروفیل مبلی ۰٫۸  ۸۰*۴۰   تهران    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
۱۷:۳۰
  0.8
  80*40
پروفیل مبلی ۰٫۸  ۸۰*۴۰   تهران    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
۱۷:۳۰
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۱۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  0.9
  80*40
پروفیل مبلی ۰٫۹  ۸۰*۴۰   تهران    ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
۱۷:۲۸
telegram
 

توضیحات خرید

چنانچه انتقادى به روند فروش دارید، مانند تاخیر در ارسال پیش فاکتور یا عدم پاسخگویى به موقع، مى توانید با شماره داخلى 666 (صداى مشترى) تماس حاصل فرمایید. کلیه کالاهایى که در آهن آنلاین عرضه مى شوند اصلى بوده و هیچ گونه کالاى غیر اصلى در آهن آنلاین به فروش نمى رسد. لطفا مراقب افراد سودجو و سایتهاى مشابه باشید، آهن آنلاین هیچ گونه نمایندگى ندارد و تنها راه ارتباطى، تماس با شماره هاى مجموعه مى باشد. بدیهى است در صورت تماس با این افراد که بعضا عناوین و مدارك جعلى نیز تهیه نموده اند، آهن آنلاین هیچگونه مسئولیتى را پذیرا نخواهد بود. قبل از خرید، گرفتن تایید تلفنى الزامى است.

th0E1PEKBB

برای دریافت اخبار و قیمت های لحظه ای انواع پروفیل به کانال تلگرام پروفیل آهن آنلاین بپیوندید

عضویت در کانال تخصصی پروفیل آهن آنلاین:

https://telegram.me/ao_pipe_box

افسانه کلهری : کارشناس فروش

افسانه کلهری

کارشناس فروش

داخلى : 620
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100844

مهدی شالی : کارشناس فروش

مهدی شالی

کارشناس فروش

داخلى : 644
۰۲۱۶۳۴۲۸
09193014277