لیست قیمت انواع ورق آهن آنلاین

تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.3
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۳ کاشان ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران
کیلوگرم
71,600 
  0.3
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۳ کاشان ۱۰۰۰  رول کارخانه
کیلوگرم
71,300 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.35
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۳۵ کاشان ۱۰۰۰  رول بنگاه تهران
کیلوگرم
66,600 
  0.35
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۳۵ کاشان ۱۰۰۰  رول کارخانه
کیلوگرم
66,300 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.4
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۴ کاشان ۱۰۰۰ رول کارخانه
کیلوگرم
55,700 
  0.4
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۴ شهرکرد ۱۰۰۰  رول کارخانه
کیلوگرم
52,100 
  0.4
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۴ کاشان ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران
کیلوگرم
56,000 
  0.4
  1250
ورق گالوانیزه ۰٫۴ کاشان ۱۲۵۰ رول کارخانه
کیلوگرم
52,300 
  0.4
  1250
ورق گالوانیزه ۰٫۴ کاشان ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران
کیلوگرم
52,600 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.45
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۴۵ کاشان ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران
کیلوگرم
50,100 
  0.45
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۴۵ کاشان ۱۰۰۰  رول کارخانه
کیلوگرم
49,800 
  0.45
  1250
ورق گالوانیزه ۰٫۴۵ کاشان ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران
کیلوگرم
50,100 
  0.45
  1250
ورق گالوانیزه ۰٫۴۵ کاشان ۱۲۵۰  رول کارخانه
کیلوگرم
49,800 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.5
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۵ شهرکرد ۱۰۰۰ رول کارخانه
کیلوگرم
48,050 
  0.5
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۵ کاشان ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران
کیلوگرم
48,700 
  0.5
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۵ کاشان ۱۰۰۰ رول کارخانه
کیلوگرم
48,400 
  0.5
  1250
ورق گالوانیزه ۰٫۵ کاشان ۱۲۵۰ رول کارخانه
کیلوگرم
49,100 
  0.5
  1250
ورق گالوانیزه ۰٫۵ تاراز ۱۲۵۰  رول بنگاه تهران
کیلوگرم
47,900 
  0.5
  1250
ورق گالوانیزه ۰٫۵ تاراز ۱۲۵۰  رول کارخانه
کیلوگرم
47,300 
  0.5
  1250
ورق گالوانیزه ۰٫۵ کاشان ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران
کیلوگرم
49,400 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.55
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۵۵ کاشان ۱۰۰۰  رول بنگاه تهران
کیلوگرم
47,850 
  0.55
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۵۵ کاشان ۱۰۰۰  رول کارخانه
کیلوگرم
47,550 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.6
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۶ تاراز ۱۰۰۰  رول بنگاه تهران
کیلوگرم
47,200 
  0.6
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۶ تاراز ۱۰۰۰  رول کارخانه
کیلوگرم
46,600 
  0.6
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۶ کاشان ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران
کیلوگرم
48,200 
  0.6
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۶ کاشان ۱۰۰۰ رول کارخانه
کیلوگرم
47,900 
  0.6
  1250
ورق گالوانیزه ۰٫۶ تاراز ۱۲۵۰  رول بنگاه تهران
کیلوگرم
47,600 
  0.6
  1250
ورق گالوانیزه ۰٫۶ تاراز ۱۲۵۰  رول کارخانه
کیلوگرم
47,000 
  0.6
  1250
ورق گالوانیزه ۰٫۶ کاشان ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران
کیلوگرم
48,400 
  0.6
  1250
ورق گالوانیزه ۰٫۶ کاشان ۱۲۵۰ رول کارخانه
کیلوگرم
48,100 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.7
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۷ شهرکرد ۱۰۰۰رول کارخانه
کیلوگرم
45,900 
  0.7
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۷ کاشان ۱۰۰۰ رول کارخانه
کیلوگرم
46,400 
  0.7
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۷ کاشان ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران
کیلوگرم
46,700 
  0.7
  1250
ورق گالوانیزه ۰٫۷ تاراز ۱۲۵۰  رول بنگاه تهران
کیلوگرم
46,600 
  0.7
  1250
ورق گالوانیزه ۰٫۷ تاراز ۱۲۵۰  رول کارخانه
کیلوگرم
46,000 
  0.7
  1250
ورق گالوانیزه ۰٫۷ کاشان ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران
کیلوگرم
47,300 
  0.7
  1250
ورق گالوانیزه ۰٫۷ کاشان ۱۲۵۰ رول کارخانه
کیلوگرم
47,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.8
 
عرشه فولادی گالوانیزه ۰٫۸ هفت الماس   شیت بنگاه تهران
کیلوگرم
  0.8
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۸ کاشان ۱۰۰۰ رول کارخانه
کیلوگرم
45,900 
  0.8
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۸ تاراز ۱۰۰۰  رول بنگاه تهران
کیلوگرم
45,800 
  0.8
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۸ تاراز ۱۰۰۰  رول کارخانه
کیلوگرم
45,200 
  0.8
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۸ کاشان ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران
کیلوگرم
46,200 
  0.8
  1250
ورق گالوانیزه ۰٫۸ کاشان ۱۲۵۰ رول کارخانه
کیلوگرم
47,300 
  0.8
  1250
ورق گالوانیزه ۰٫۸ شهرکرد ۱۲۵۰ رول کارخانه
کیلوگرم
45,800 
  0.8
  1250
ورق گالوانیزه ۰٫۸ کاشان ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران
کیلوگرم
47,600 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.9
 
عرشه فولادی گالوانیزه ۰٫۹ هفت الماس   شیت بنگاه تهران
کیلوگرم
48,000 
  0.9
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۹ شهرکرد ۱۰۰۰ رول کارخانه
کیلوگرم
45,600 
  0.9
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۹ کاشان ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران
کیلوگرم
46,600 
  0.9
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۹ کاشان ۱۰۰۰ رول کارخانه
کیلوگرم
46,300 
  0.9
  1250
ورق گالوانیزه ۰٫۹ کاشان ۱۲۵۰ رول کارخانه
کیلوگرم
46,600 
  0.9
  1250
ورق گالوانیزه ۰٫۹ تاراز ۱۲۵۰  رول بنگاه تهران
کیلوگرم
46,300 
  0.9
  1250
ورق گالوانیزه ۰٫۹ تاراز ۱۲۵۰  رول کارخانه
کیلوگرم
45,700 
  0.9
  1250
ورق گالوانیزه ۰٫۹ شهرکرد ۱۲۵۰ رول کارخانه
کیلوگرم
45,600 
  0.9
  1250
ورق گالوانیزه ۰٫۹ کاشان ۱۲۵۰  رول بنگاه تهران
کیلوگرم
46,900 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  1
 
عرشه فولادی گالوانیزه ۱ هفت الماس   شیت بنگاه تهران
کیلوگرم
48,000 
  1
  1000
ورق گالوانیزه ۱ شهرکرد ۱۰۰۰ رول کارخانه
کیلوگرم
45,900 
  1
  1000
ورق گالوانیزه ۱ کاشان ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران
کیلوگرم
46,900 
  1
  1000
ورق گالوانیزه ۱ کاشان ۱۰۰۰ رول کارخانه
کیلوگرم
46,600 
  1
  1250
ورق گالوانیزه ۱ کاشان ۱۲۵۰ رول کارخانه
کیلوگرم
46,600 
  1
  1250
ورق گالوانیزه ۱ شهرکرد ۱۲۵۰ رول کارخانه
کیلوگرم
45,700 
  1
  1250
ورق گالوانیزه ۱کاشان ۱۲۵۰رول بنگاه تهران
کیلوگرم
46,900 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  1.25
  1000
ورق گالوانیزه ۱٫۲۵ کاشان ۱۰۰۰ رول کارخانه
کیلوگرم
46,600 
  1.25
  1000
ورق گالوانیزه ۱٫۲۵ شهرکرد ۱۰۰۰ رول کارخانه
کیلوگرم
45,900 
  1.25
  1000
ورق گالوانیزه ۱٫۲۵ کاشان ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران
کیلوگرم
46,900 
  1.25
  1250
ورق گالوانیزه ۱٫۲۵ کاشان ۱۲۵۰ رول کارخانه
کیلوگرم
47,500 
  1.25
  1250
ورق گالوانیزه ۱٫۲۵ شهرکرد ۱۲۵۰ رول کارخانه
کیلوگرم
46,900 
  1.25
  1250
ورق گالوانیزه ۱٫۲۵کاشان ۱۲۵۰رول بنگاه تهران
کیلوگرم
47,800 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  1.5
  1000
ورق گالوانیزه ۱٫۵ کاشان ۱۰۰۰ رول کارخانه
کیلوگرم
47,100 
  1.5
  1000
ورق گالوانیزه ۱٫۵ شهرکرد ۱۰۰۰ رول کارخانه
کیلوگرم
46,200 
  1.5
  1000
ورق گالوانیزه ۱٫۵ کاشان ۱۰۰۰رول بنگاه تهران
کیلوگرم
47,400 
  1.5
  1250
ورق گالوانیزه ۱٫۵ تاراز ۱۲۵۰  رول بنگاه تهران
کیلوگرم
48,100 
  1.5
  1250
ورق گالوانیزه ۱٫۵ تاراز ۱۲۵۰  رول کارخانه
کیلوگرم
47,500 
  1.5
  1250
ورق گالوانیزه ۱٫۵ شهرکرد ۱۲۵۰ رول کارخانه
کیلوگرم
47,700 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2
  1000
رول استیل ۳۰۴ ۲ میل عرض ۱۰۰۰ برند تیسکو چین
کیلوگرم
175,000 
  2
  1000
ورق گالوانیزه ۲ تاراز ۱۰۰۰  رول بنگاه تهران
کیلوگرم
49,300 
  2
  1000
ورق گالوانیزه ۲ تاراز ۱۰۰۰  رول کارخانه
کیلوگرم
48,700 
  2
  1000
ورق گالوانیزه ۲ شهرکرد ۱۰۰۰ رول کارخانه
کیلوگرم
48,900 
  2
  1250*2500
ورق استیل شیت  ۲  ۱۲۵۰*۲۵۰۰
کیلوگرم
175,000 
  2
  1250*2500
ورق استیل ۳۰۴  ۲  ۱۲۵۰*۲۵۰۰
کیلوگرم
175,000 
  2
  1250*3000
ورق سیاه برش خورده ۲ فولاد مبارکه ۱۲۵۰*۳۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
37,300 
  2
  1250
ورق گالوانیزه ۲ تاراز ۱۲۵۰  رول بنگاه تهران
کیلوگرم
49,300 
  2
  1250
ورق گالوانیزه ۲ تاراز ۱۲۵۰  رول کارخانه
کیلوگرم
48,700 
  2
  1250
ورق گالوانیزه ۲ شهرکرد ۱۲۵۰ رول کارخانه
کیلوگرم
48,900 
  2
  1500*3000
ورق استیل صنعتی ۳۰۴  ۲  ۱۵۰۰*۳۰۰۰
کیلوگرم
175,000 
  2
  1500*3000
ورق استیل شیت  ۲  ۱۵۰۰*۳۰۰۰
کیلوگرم
175,000 
  2
  2000*1000
ورق استیل ۳۰۴  ۲  ۲۰۰۰*۱۰۰۰
کیلوگرم
175,000 
  2
  2000*1250
ورق سیاه برش خورده ۲ فولاد مبارکه ۲۰۰۰*۱۲۵۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
37,300 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2.5
  1000*2000
ورق استیل ۳۰۴  ۲٫۵  ۱۰۰۰*۲۰۰۰
کیلوگرم
175,000 
  2.5
  1250*2500
ورق استیل شیت  ۲٫۵  ۱۲۵۰*۲۵۰۰
کیلوگرم
175,000 
  2.5
  1500*3000
ورق استیل صنعتی ۳۰۴  ۲٫۵  ۱۵۰۰*۳۰۰۰
کیلوگرم
175,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  3
  1000*2000
ورق آجدار ۳ فولاد مبارکه ۱۰۰۰*۲۰۰۰  برش خورده بنگاه تهران
کیلوگرم
48,100 
  3
  1000*2000
ورق استیل ۳۰۴  ۳  ۱۰۰۰*۲۰۰۰
کیلوگرم
175,000 
  3
  1250*2500
ورق آجدار ۳ فولاد مبارکه ۱۲۵۰*۲۵۰۰  برش خورده بنگاه تهران
کیلوگرم
47,100 
  3
  1250*2500
ورق آجدار ۳ قزاق ۱۲۵۰*۲۵۰۰ برش خورده بنگاه تهران
کیلوگرم
52,600 
  3
  1250*2500
ورق استیل ۳۰۴  ۳  ۱۲۵۰*۲۵۰۰
کیلوگرم
175,000 
  3
  1250*2500
ورق استیل ۳۰۴  ۳  ۱۲۵۰*۲۵۰۰
کیلوگرم
175,000 
  3
  1250*3000
ورق سیاه برش خورده ۳ فولاد مبارکه ۱۲۵۰*۳۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
34,500 
  3
  1500*3000
ورق استیل شیت  ۳  ۱۵۰۰*۳۰۰۰
کیلوگرم
175,000 
  3
  1500*6000
ورق استیل ۳۰۴  ۳  ۱۵۰۰*۶۰۰۰
کیلوگرم
175,000 
  3
  1500*3000
ورق سیاه برش خورده ۳ فولاد مبارکه ۱۵۰۰*۳۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
34,500 
  3
  1500*3000
ورق سیاه برش خورده ۳ فولاد مبارکه ۱۵۰۰*۳۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
34,500 
  3
  1500
ورق سیاه ۳ فولاد مبارکه ۱۵۰۰ رول ST37 کارخانه
کیلوگرم
33,800 
  3
  2000*1000
ورق آجدار ۳ قزاق ۲۰۰۰*۱۰۰۰  برش خورده ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
52,600 
  3
  2000*1250
ورق سیاه برش خورده ۳ فولاد مبارکه ۲۰۰۰*۱۲۵۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
34,500 
  3
  6000*1500
ورق آجدار ۳ فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰  برش خورده بنگاه تهران
کیلوگرم
44,100 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  4
  1000
ورق استیل ۳۰۴  ۴  ۱۰۰۰
کیلوگرم
175,000 
  4
  1000*2500
ورق سیاه برش خورده ۴ فولاد مبارکه ۱۰۰۰*۲۵۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
34,400 
  4
  1000*3000
ورق سیاه برش خورده ۴ فولاد مبارکه ۱۰۰۰*۳۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
34,400 
  4
  1250*2500
ورق آجدار ۴ قزاق ۱۲۵۰*۲۵۰۰  برش خورده ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
40,100 
  4
  1250
ورق استیل ۳۰۴  ۴  ۱۲۵۰
کیلوگرم
175,000 
  4
  1250*2500
ورق استیل ۳۰۴  ۴  ۱۲۵۰*۲۵۰۰
کیلوگرم
175,000 
  4
  1250*3000
ورق سیاه برش خورده ۴ فولاد مبارکه ۱۲۵۰*۳۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
34,400 
  4
  1500*6000
ورق استیل شیت  ۴  ۱۵۰۰*۶۰۰۰
کیلوگرم
175,000 
  4
  1500
ورق استیل ۳۰۴  ۴  ۱۵۰۰
کیلوگرم
175,000 
  4
  1500*3000
ورق استیل ۳۰۴  ۴  ۱۵۰۰*۳۰۰۰
کیلوگرم
175,000 
  4
  1500*1000
ورق سیاه برش خورده ۴ فولاد مبارکه ۱۵۰۰*۱۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
34,400 
  4
  1500*3000
ورق سیاه برش خورده ۴ فولاد مبارکه ۱۵۰۰*۳۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
34,400 
  4
  1500
ورق سیاه ۴ فولاد مبارکه ۱۵۰۰ رول ST37 کارخانه
کیلوگرم
33,800 
  4
  2000*1000
ورق آجدار ۴ قزاق ۲۰۰۰*۱۰۰۰  برش خورده ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
40,100 
  4
  2000*1250
ورق سیاه برش خورده ۴ فولاد مبارکه ۲۰۰۰*۱۲۵۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
34,400 
  4
  6000*1500
ورق آجدار ۴ فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰  برش خورده بنگاه تهران
کیلوگرم
39,100 
  4
  6000*1000
ورق سیاه برش خورده ۴ فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
34,400 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  5
  1000
ورق استیل ۳۰۴  ۵  ۱۰۰۰
کیلوگرم
174,000 
  5
  1000*2000
ورق استیل ۳۰۴  ۵  ۱۰۰۰*۲۰۰۰
کیلوگرم
175,000 
  5
  1000*1000
ورق سیاه برش خورده ۵ فولاد مبارکه ۱۰۰۰*۱۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
32,500 
  5
  1000*2000
ورق سیاه برش خورده ۵ فولاد مبارکه ۱۰۰۰*۲۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
32,500 
  5
  1000*2500
ورق سیاه برش خورده ۵ فولاد مبارکه ۱۰۰۰*۲۵۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
32,500 
  5
  1000*3000
ورق سیاه برش خورده ۵ فولاد مبارکه ۱۰۰۰*۳۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
32,500 
  5
  1250*2500
ورق استیل صنعتی ۳۰۴L  ۵  ۱۲۵۰*۲۵۰۰
کیلوگرم
175,000 
  5
  1250
ورق استیل ۳۰۴  ۵  ۱۲۵۰
کیلوگرم
174,000 
  5
  1250*2500
ورق استیل ۳۰۴  ۵  ۱۲۵۰*۲۵۰۰
کیلوگرم
175,000 
  5
  1250*3000
ورق سیاه برش خورده ۵ فولاد مبارکه ۱۲۵۰*۳۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
32,500 
  5
  1500
ورق استیل ۳۰۴  ۵  ۱۵۰۰
کیلوگرم
175,000 
  5
  1500*6000
ورق استیل ۳۰۴  ۵  ۱۵۰۰*۶۰۰۰
کیلوگرم
175,000 
  5
  1500*6000
ورق استیل ۳۰۴  ۵  ۱۵۰۰*۶۰۰۰
کیلوگرم
175,000 
  5
  1500*1000
ورق سیاه برش خورده ۵ فولاد مبارکه ۱۵۰۰*۱۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
32,500 
  5
  1500*3000
ورق سیاه برش خورده ۵ فولاد مبارکه ۱۵۰۰*۳۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
32,500 
  5
  1500
ورق سیاه ۵ فولاد مبارکه ۱۵۰۰ رول کارخانه
کیلوگرم
31,900 
  5
  2000*1250
ورق سیاه برش خورده ۵ فولاد مبارکه ۲۰۰۰*۱۲۵۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
32,500 
  5
  6000*1500
ورق آجدار ۵ فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰  برش خورده بنگاه تهران
کیلوگرم
39,100 
  5
  6000*1000
ورق سیاه برش خورده ۵ فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
32,500 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  6
  1000
  ورق سیاه برشی ساختمانی ۶  فولاد مبارکه بنگاه تهران   
کیلوگرم
32,700 
  6
  1000*2000
ورق استیل صنعتی ۳۰۴  ۶  ۱۰۰۰*۲۰۰۰
کیلوگرم
175,000 
  6
  1000*2000
ورق استیل ۳۰۴  ۶  ۱۰۰۰*۲۰۰۰
کیلوگرم
175,000 
  6
  1250*2500
ورق استیل شیت  ۶  ۱۲۵۰*۲۵۰۰
کیلوگرم
175,000 
  6
  1500
ورق استیل صنعتی ۳۰۴  ۶  ۱۵۰۰
کیلوگرم
175,000 
  6
  1500*3000
ورق استیل صنعتی ۳۰۴  ۶  ۱۵۰۰*۳۰۰۰
کیلوگرم
175,000 
  6
  1500*6000
ورق استیل صنعتی ۳۰۴  ۶  ۱۵۰۰*۶۰۰۰
کیلوگرم
175,000 
  6
  1500*3000
ورق سیاه برش خورده ۶ فولاد مبارکه ۱۵۰۰*۳۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
32,500 
  6
  1500
ورق سیاه ۶ فولاد مبارکه ۱۵۰۰ رول کارخانه
کیلوگرم
31,900 
  6
  2000*1000
ورق آجدار ۶ فولاد مبارکه ۲۰۰۰*۱۰۰۰  برش خورده بنگاه تهران
کیلوگرم
40,700 
  6
  6000*1500
ورق آجدار ۶ فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰  برش خورده بنگاه تهران
کیلوگرم
39,100 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  8
  1000
  ورق سیاه برشی ساختمانی ۸  فولاد مبارکه بنگاه تهران   
کیلوگرم
32,700 
  8
  1000
ورق استیل ۳۰۴  ۸  ۱۰۰۰
کیلوگرم
175,000 
  8
  1500*6000
ورق استیل صنعتی ۳۰۴  ۸  ۱۵۰۰*۶۰۰۰
کیلوگرم
175,000 
  8
  1500*6000
ورق استیل ۳۰۴  ۸  ۱۵۰۰*۶۰۰۰
کیلوگرم
175,000 
  8
  1500*3000
ورق سیاه برش خورده ۸ فولاد مبارکه ۱۵۰۰*۳۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
32,500 
  8
  6000*1500
ورق آجدار ۸ فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰  برش خورده بنگاه تهران
کیلوگرم
39,100 
  8
  6000*1500
ورق آجدار ۸ فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰  برش خورده بنگاه تهران
کیلوگرم
39,100 
  8
  6000*2000
ورق سیاه ۸ اکسین اهواز ۶۰۰۰*۲۰۰۰ برش خورده کارخانه
کیلوگرم
33,300 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  10
  1000*2000
ورق استیل شیت  ۱۰  ۱۰۰۰*۲۰۰۰
کیلوگرم
184,000 
  10
  1500*3000
ورق استیل شیت  ۱۰  ۱۵۰۰*۳۰۰۰
کیلوگرم
184,000 
  10
  1500
ورق سیاه ۱۰ فولاد مبارکه ۱۵۰۰ رول کارخانه
کیلوگرم
31,900 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  12
  1000*2000
ورق استیل ۳۰۴  ۱۲  ۱۰۰۰*۲۰۰۰
کیلوگرم
185,000 
  12
  1500
ورق سیاه ۱۲ فولاد مبارکه ۱۵۰۰ رول کارخانه
کیلوگرم
31,900 
  12
  6000*2000
ورق سیاه ۱۲ اکسین اهواز ۶۰۰۰*۲۰۰۰ برش خورده کارخانه
کیلوگرم
32,900 
  12
  6000*1500
ورق صنعتی ۱۲ فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰  شیت A516 Gr 70 بنگاه تهران
کیلوگرم
36,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  15
 
ورق سیاه برشی ساختمانی ۱۵ کاویان   بنگاه تهران
کیلوگرم
33,200 
  15
  1250*3000
ورق سیاه برش خورده ۱۵ کاویان ۱۲۵۰*۳۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
33,000 
  15
  1500*6000
ورق استیل ۳۰۴  ۱۵  ۱۵۰۰*۶۰۰۰
کیلوگرم
184,000 
  15
  1500*3000
ورق سیاه برش خورده ۱۵ کاویان ۱۵۰۰*۳۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
33,000 
  15
  2000*1250
ورق سیاه برش خورده ۱۵ کاویان ۲۰۰۰*۱۲۵۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
33,000 
  15
  2000*1250
ورق سیاه برش خورده ۱۵ کاویان ۲۰۰۰*۱۲۵۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
33,000 
  15
  6000*2000
ورق سیاه ۱۵ اکسین اهواز ۶۰۰۰*۲۰۰۰ برش خورده کارخانه
کیلوگرم
33,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  20
 
ورق سیاه برشی ساختمانی ۲۰ اکسین اهواز   بنگاه تهران
کیلوگرم
34,600 
  20
 
ورق سیاه برشی ساختمانی ۲۰ کاویان   بنگاه تهران
کیلوگرم
33,200 
  20
  1500*6000
ورق استیل شیت  ۲۰  ۱۵۰۰*۶۰۰۰
کیلوگرم
194,000 
  20
  1500*3000
ورق سیاه برش خورده ۲۰ کاویان ۱۵۰۰*۳۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
33,000 
  20
  2000*1000
ورق سیاه برش خورده ۲۰ اکسین اهواز ۲۰۰۰*۱۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
33,900 
  20
  2000*2000
ورق سیاه برش خورده ۲۰ اکسین اهواز ۲۰۰۰*۲۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
33,900 
  20
  2000*3000
ورق سیاه برش خورده ۲۰ اکسین اهواز ۲۰۰۰*۳۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
33,900 
  20
  6000*2000
ورق سیاه ۲۰ اکسین اهواز ۶۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک کارخانه
کیلوگرم
32,900 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  25
 
  ورق سیاه برشی ساختمانی ۲۵  اکسین اهواز بنگاه تهران   
کیلوگرم
34,600 
  25
  1000
  ورق سیاه برشی ساختمانی ۲۵  کاویان بنگاه تهران   
کیلوگرم
33,200 
  25
  1500*3000
ورق سیاه برش خورده ۲۵ کاویان ۱۵۰۰*۳۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
33,000 
  25
  2000*1000
ورق سیاه برش خورده ۲۵ اکسین اهواز ۲۰۰۰*۱۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
33,900 
  25
  2000*1000
ورق سیاه برش خورده ۲۵ اکسین اهواز ۲۰۰۰*۱۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
33,900 
  25
  2000*2000
ورق سیاه برش خورده ۲۵ اکسین اهواز ۲۰۰۰*۲۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
33,900 
  25
  2000*3000
ورق سیاه برش خورده ۲۵ اکسین اهواز ۲۰۰۰*۳۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
33,900 
  25
  6000*2000
ورق سیاه ۲۵ اکسین اهواز ۶۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک کارخانه
کیلوگرم
33,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  30
 
ورق سیاه برشی ساختمانی ۳۰ اکسین اهواز   بنگاه تهران
کیلوگرم
34,700 
  30
  1000
  ورق سیاه برشی ساختمانی ۳۰  کاویان بنگاه تهران   
کیلوگرم
33,200 
  30
  1500*3000
ورق سیاه برش خورده ۳۰ کاویان ۱۵۰۰*۳۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
33,000 
  30
  2000*1000
ورق سیاه برش خورده ۳۰ اکسین اهواز ۲۰۰۰*۱۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
34,000 
  30
  2000*2000
ورق سیاه برش خورده ۳۰ اکسین اهواز ۲۰۰۰*۲۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
34,000 
  30
  2000*3000
ورق سیاه برش خورده ۳۰ اکسین اهواز ۲۰۰۰*۳۰۰۰  بنگاه تهران
کیلوگرم
34,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  35
 
  ورق سیاه برشی ساختمانی ۳۵  کاویان بنگاه تهران   
کیلوگرم
33,800 
  35
 
ورق سیاه برشی ساختمانی ۳۵ اکسین اهواز   بنگاه تهران
کیلوگرم
34,700 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  40
 
  ورق سیاه برشی ساختمانی ۴۰  اکسین اهواز بنگاه تهران   
کیلوگرم
34,700 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  50
  6000*2000
ورق استیل ۳۰۴  ۵۰  ۶۰۰۰*۲۰۰۰
کیلوگرم
192,000 
telegram
 

توضیحات خرید

چنانچه انتقادى به روند فروش دارید، مانند تاخیر در ارسال پیش فاکتور یا عدم پاسخگویى به موقع، مى توانید با شماره داخلى 666 (صداى مشترى) تماس حاصل فرمایید. کلیه کالاهایى که در آهن آنلاین عرضه مى شوند اصلى بوده و هیچ گونه کالاى غیر اصلى در آهن آنلاین به فروش نمى رسد. لطفا مراقب افراد سودجو و سایتهاى مشابه باشید، آهن آنلاین هیچ گونه نمایندگى ندارد و تنها راه ارتباطى، تماس با شماره هاى مجموعه مى باشد. بدیهى است در صورت تماس با این افراد که بعضا عناوین و مدارك جعلى نیز تهیه نموده اند، آهن آنلاین هیچگونه مسئولیتى را پذیرا نخواهد بود. قبل از خرید، گرفتن تایید تلفنى الزامى است.


th0E1PEKBB

th0E1PEKBB

دریافت قیمت های لحظه ای و اخبار ورق های رنگی،گالوانیزه،روغنی در کانال تلگرام  تین‌پلیت آهن آنلاین

عضویت در کانال تخصصی تین‌پلیت آهن آنلاین:

https://telegram.me/AO_thinplate

دریافت قیمت های لحظه ای و اخبار ورق های سیاه،اسیدشویی،آجدار،برشی  در کانال تلگرام  پلیت آهن آنلاین

عضویت در کانال تخصصی پلیت آهن آنلاین:

https://telegram.me/AO_plate

دریافت قیمت های لحظه ای و اخبار ورق برشی در کانال تلگرام

https://t.me/AO_Varaghboreshi

شیوا ستار :  مدیر کل خرید و فروش

شیوا ستار

مدیر کل خرید و فروش

داخلى : 650
۰۲۱۶۳۴۲۸
09199904851

کامران جعفری : کارشناس فروش

کامران جعفری

کارشناس فروش

داخلى : 652
۰۲۱۶۳۴۲۸
09197686164

k.Jafari@ahanonline.com

محمد مهدی نیا : کارشناس خرید

محمد مهدی نیا

کارشناس خرید

داخلى : 688
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100340

mehdinia@ahanonline.com

المیرا میراعظمی : مدیر گروه

المیرا میراعظمی

مدیر گروه

داخلى : 603
۰۲۱۶۳۴۲۸
09906161934

varagh

نسیم قنبری : کارشناس فروش

نسیم قنبری

کارشناس فروش

داخلى : 603
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100360

ghanbari@ahanonline.com

امیررضا نیک آرا : کارشناس فروش

امیررضا نیک آرا

کارشناس فروش

داخلى : 668
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100633

nikara@ahanonline.com

مرضیه قدیری فر : سرپرست فروش

مرضیه قدیری فر

سرپرست فروش

داخلى : 604
۰۲۱۶۳۴۲۸
09100014373

امین صادقی : سرپرست فروش

امین صادقی

سرپرست فروش

داخلى : 622
۰۲۱۶۳۴۲۸
09100014380

محمد شانه جانی : مدیر کل خرید و فروش

محمد شانه جانی

مدیر کل خرید و فروش

داخلى : 655
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100391

نیلوفر ترابی : مدیر گروه

نیلوفر ترابی

مدیر گروه

داخلى : 612
۰۲۱۶۳۴۲۸
09193014988

غزال تاجدینی : کارشناس فروش

غزال تاجدینی

کارشناس فروش

داخلى : 676
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100445

آیدین هماوندی : کارشناس خرید

آیدین هماوندی

کارشناس خرید

داخلى : 670
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100620

میرقاسم محمدی : کارشناس خرید

میرقاسم محمدی

کارشناس خرید

داخلى : 634
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100870

سینا حجت پناه : مدیر خرید

سینا حجت پناه

مدیر خرید

داخلى : 619
۰۲۱۶۳۴۲۸
09120128205

مهرنوش قاسمی : کارشناس فروش

مهرنوش قاسمی

کارشناس فروش

داخلى : 649
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100891

پونه صباغیان : کارشناس فروش

پونه صباغیان

کارشناس فروش

داخلى : 673
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100866

امیر شهریاری : کارشناس فروش

امیر شهریاری

کارشناس فروش

داخلى : 674
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100447

کیمیا نیکونژاد : کارشناس فروش

کیمیا نیکونژاد

کارشناس فروش

داخلى : 667
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100226

گلبو عالی پور : کارشناس فروش

گلبو عالی پور

کارشناس فروش

داخلى : 691
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100442

سید جلال سیدزاده : کارشناس فروش

سید جلال سیدزاده

کارشناس فروش

داخلى : 643
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100750

سید محسن رجبی : کارشناس خرید(مخصوص آهن فروشان جهت ارائه بارهای ویژه)

سید محسن رجبی

کارشناس خرید(مخصوص آهن فروشان جهت ارائه بارهای ویژه)

داخلى : 613
۰۲۱۶۳۴۲۸
09128342785

فرهاد نصرالله زاده : کارشناس خرید(مخصوص آهن فروشان جهت ارائه بارهای ویژه)

فرهاد نصرالله زاده

کارشناس خرید(مخصوص آهن فروشان جهت ارائه بارهای ویژه)

داخلى : 663
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100833

ادیب کیامرزی : کارشناس خرید(مخصوص آهن فروشان جهت ارائه بارهای ویژه)

ادیب کیامرزی

کارشناس خرید(مخصوص آهن فروشان جهت ارائه بارهای ویژه)

داخلى : 679
۰۲۱۶۳۴۲۸
09906161998

علی علیپور : کارشناس خرید(مخصوص آهن فروشان جهت ارائه بارهای ویژه)

علی علیپور

کارشناس خرید(مخصوص آهن فروشان جهت ارائه بارهای ویژه)

داخلى : 688
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100291