لیست قیمت انواع ورق آهن آنلاین

***به علت نوسانات شدید بازار، نیاز به تایید مجدد قیمت می باشد.***

تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  0.3
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۳ کاشان ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران
کیلوگرم
125,000 
۱۳:۰۰
  0.3
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۳ کاشان ۱۰۰۰  رول کارخانه
کیلوگرم
124,500 
۱۳:۰۱
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  0.35
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۳۵ کاشان ۱۰۰۰  رول بنگاه تهران
کیلوگرم
112,000 
۱۳:۰۰
  0.35
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۳۵ کاشان ۱۰۰۰  رول کارخانه
کیلوگرم
111,500 
۱۳:۰۱
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  0.4
  1000
ورق روغنی ۰٫۴ فولاد مبارکه ۱۰۰۰  رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۳:۴۶
  0.4
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۴ کاشان ۱۰۰۰ رول کارخانه
کیلوگرم
87,000 
۱۳:۰۱
  0.4
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۴ شهرکرد ۱۰۰۰  رول بنگاه تهران
کیلوگرم
87,500 
۱۲:۵۷
  0.4
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۴ شهرکرد ۱۰۰۰  رول کارخانه
کیلوگرم
87,000 
۱۲:۵۸
  0.4
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۴ هفت الماس ۱۰۰۰ رول کارخانه
کیلوگرم
85,500 
۱۵:۲۶
  0.4
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۴ هفت الماس ۱۰۰۰  رول بنگاه تهران
کیلوگرم
86,000 
۱۵:۲۵
  0.4
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۴ کاشان ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران
کیلوگرم
87,500 
۱۳:۰۰
  0.4
  1250
ورق گالوانیزه ۰٫۴ کاشان ۱۲۵۰ رول کارخانه
کیلوگرم
87,000 
۱۳:۰۱
  0.4
  1250
ورق گالوانیزه ۰٫۴ هفت الماس ۱۲۵۰ رول کارخانه
کیلوگرم
84,000 
۱۵:۲۶
  0.4
  1250
ورق گالوانیزه ۰٫۴ هفت الماس ۱۲۵۰  رول بنگاه تهران
کیلوگرم
86,000 
۱۵:۲۵
  0.4
  1250
ورق گالوانیزه ۰٫۴ کاشان ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران
کیلوگرم
87,500 
۱۳:۰۰
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  0.45
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۴۵ کاشان ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران
کیلوگرم
76,000 
۱۲:۵۹
  0.45
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۴۵ کاشان ۱۰۰۰  رول کارخانه
کیلوگرم
75,500 
۱۳:۰۱
  0.45
  1250
ورق گالوانیزه ۰٫۴۵ کاشان ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران
کیلوگرم
76,000 
۱۲:۵۹
  0.45
  1250
ورق گالوانیزه ۰٫۴۵ کاشان ۱۲۵۰  رول کارخانه
کیلوگرم
75,500 
۱۳:۰۱
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  0.5
  1000
آلوزینک ۰٫۵ هفت الماس ۱۰۰۰  رول بنگاه تهران
کیلوگرم
73,300 
۱۳:۱۵
  0.5
  1000
آلوزینک ۰٫۵ هفت الماس ۱۰۰۰  رول کارخانه
کیلوگرم
74,600 
۱۳:۱۴
  0.5
  1000
ورق روغنی ۰٫۵ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۳:۴۶
  0.5
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۵ شهرکرد ۱۰۰۰ رول کارخانه
کیلوگرم
74,500 
۱۲:۵۸
  0.5
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۵ شهرکرد ۱۰۰۰  رول بنگاه تهران
کیلوگرم
74,000 
۱۲:۵۷
  0.5
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۵ هفت الماس ۱۰۰۰ رول کارخانه
کیلوگرم
72,000 
۱۵:۲۶
  0.5
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۵ هفت الماس ۱۰۰۰  رول بنگاه تهران
کیلوگرم
72,500 
۱۵:۲۵
  0.5
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۵ کاشان ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران
کیلوگرم
73,800 
۱۲:۵۹
  0.5
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۵ کاشان ۱۰۰۰ رول کارخانه
کیلوگرم
73,300 
۱۳:۰۱
  0.5
  1250
آلوزینک ۰٫۵ هفت الماس ۱۲۵۰  رول بنگاه تهران
کیلوگرم
74,500 
۱۳:۱۵
  0.5
  1250
آلوزینک ۰٫۵ هفت الماس ۱۲۵۰  رول کارخانه
کیلوگرم
75,100 
۱۳:۱۴
  0.5
  1250
ورق روغنی ۰٫۵ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۳:۴۶
  0.5
  1250
ورق گالوانیزه ۰٫۵ شهرکرد ۱۲۵۰رول کارخانه
کیلوگرم
73,600 
۱۲:۵۸
  0.5
  1250
ورق گالوانیزه ۰٫۵ کاشان ۱۲۵۰ رول کارخانه
کیلوگرم
73,300 
۱۳:۰۱
  0.5
  1250
ورق گالوانیزه ۰٫۵ هفت الماس ۱۲۵۰ رول کارخانه
کیلوگرم
72,300 
۱۵:۲۶
  0.5
  1250
ورق گالوانیزه ۰٫۵ هفت الماس ۱۲۵۰  رول بنگاه تهران
کیلوگرم
72,800 
۱۵:۲۵
  0.5
  1250
ورق گالوانیزه ۰٫۵ کاشان ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران
کیلوگرم
73,800 
۱۲:۵۹
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  0.55
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۵۵ کاشان ۱۰۰۰  رول بنگاه تهران
کیلوگرم
73,800 
۱۲:۵۹
  0.55
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۵۵ کاشان ۱۰۰۰  رول کارخانه
کیلوگرم
73,300 
۱۳:۰۱
  0.55
  1250
ورق گالوانیزه ۰٫۵۵ کاشان ۱۲۵۰  رول بنگاه تهران
کیلوگرم
73,800 
۱۲:۵۹
  0.55
  1250
ورق گالوانیزه ۰٫۵۵ کاشان ۱۲۵۰  رول کارخانه
کیلوگرم
73,300 
۱۳:۰۱
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  0.6
  1000
آلوزینک ۰٫۶ هفت الماس ۱۰۰۰  رول بنگاه تهران
کیلوگرم
74,500 
۱۳:۱۵
  0.6
  1000
آلوزینک ۰٫۶ هفت الماس ۱۰۰۰  رول کارخانه
کیلوگرم
75,100 
۱۳:۱۴
  0.6
  1000
ورق روغنی ۰٫۶ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۳:۴۶
  0.6
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۶ شهرکرد ۱۰۰۰رول کارخانه
کیلوگرم
71,300 
۱۲:۵۸
  0.6
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۶ شهرکرد ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران
کیلوگرم
71,800 
۱۲:۵۷
  0.6
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۶ هفت الماس ۱۰۰۰ رول کارخانه
کیلوگرم
69,700 
۱۵:۲۶
  0.6
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۶ هفت الماس ۱۰۰۰  رول بنگاه تهران
کیلوگرم
70,200 
۱۵:۲۵
  0.6
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۶ کاشان ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران
کیلوگرم
71,500 
۱۲:۵۹
  0.6
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۶ کاشان ۱۰۰۰ رول کارخانه
کیلوگرم
71,000 
۱۳:۰۱
  0.6
  1250
آلوزینک ۰٫۶ هفت الماس ۱۲۵۰  رول بنگاه تهران
کیلوگرم
74,200 
۱۳:۱۵
  0.6
  1250
آلوزینک ۰٫۶ هفت الماس ۱۲۵۰  رول کارخانه
کیلوگرم
74,800 
۱۳:۱۴
  0.6
  1250
ورق روغنی ۰٫۶ فولاد مبارکه ۱۲۵۰  رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۳:۴۶
  0.6
  1250
ورق گالوانیزه ۰٫۶ شهرکرد ۱۲۵۰ رول کارخانه
کیلوگرم
71,300 
۱۲:۵۸
  0.6
  1250
ورق گالوانیزه ۰٫۶ هفت الماس ۱۲۵۰ رول کارخانه
کیلوگرم
69,200 
۱۵:۲۶
  0.6
  1250
ورق گالوانیزه ۰٫۶ هفت الماس ۱۲۵۰  رول بنگاه تهران
کیلوگرم
69,700 
۱۵:۲۵
  0.6
  1250
ورق گالوانیزه ۰٫۶ کاشان ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران
کیلوگرم
71,500 
۱۲:۵۹
  0.6
  1250
ورق گالوانیزه ۰٫۶ کاشان ۱۲۵۰ رول کارخانه
کیلوگرم
71,000 
۱۳:۰۱
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  0.7
  1000
آلوزینک ۰٫۷ هفت الماس ۱۰۰۰  رول بنگاه تهران
کیلوگرم
73,400 
۱۳:۱۴
  0.7
  1000
آلوزینک ۰٫۷ هفت الماس ۱۰۰۰  رول کارخانه
کیلوگرم
74,000 
۱۳:۱۴
  0.7
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۷ شهرکرد ۱۰۰۰رول بنگاه تهران
کیلوگرم
68,800 
۱۲:۵۷
  0.7
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۷ شهرکرد ۱۰۰۰رول کارخانه
کیلوگرم
68,300 
۱۲:۵۸
  0.7
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۷ کاشان ۱۰۰۰ رول کارخانه
کیلوگرم
69,200 
۱۳:۰۱
  0.7
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۷ هفت الماس ۱۰۰۰ رول کارخانه
کیلوگرم
69,500 
۱۵:۲۶
  0.7
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۷ هفت الماس ۱۰۰۰  رول بنگاه تهران
کیلوگرم
70,000 
۱۵:۲۵
  0.7
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۷ کاشان ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران
کیلوگرم
69,700 
۱۲:۵۹
  0.7
  1250
آلوزینک ۰٫۷ هفت الماس ۱۲۵۰  رول بنگاه تهران
کیلوگرم
73,200 
۱۳:۱۴
  0.7
  1250
آلوزینک ۰٫۷ هفت الماس ۱۲۵۰  رول کارخانه
کیلوگرم
73,800 
۱۳:۱۴
  0.7
  1250
ورق گالوانیزه ۰٫۷ شهرکرد ۱۲۵۰رول بنگاه تهران
کیلوگرم
68,800 
۱۲:۵۷
  0.7
  1250
ورق گالوانیزه ۰٫۷ شهرکرد ۱۲۵۰رول کارخانه
کیلوگرم
68,300 
۱۲:۵۸
  0.7
  1250
ورق گالوانیزه ۰٫۷ هفت الماس ۱۲۵۰ رول کارخانه
کیلوگرم
69,700 
۱۵:۲۶
  0.7
  1250
ورق گالوانیزه ۰٫۷ هفت الماس ۱۲۵۰  رول بنگاه تهران
کیلوگرم
70,200 
۱۵:۲۵
  0.7
  1250
ورق گالوانیزه ۰٫۷ کاشان ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران
کیلوگرم
69,900 
۱۲:۵۹
  0.7
  1250
ورق گالوانیزه ۰٫۷ کاشان ۱۲۵۰ رول کارخانه
کیلوگرم
69,400 
۱۳:۰۱
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  0.8
 
عرشه فولادی گالوانیزه ۰٫۸ هفت الماس   شیت بنگاه تهران
کیلوگرم
72,000 
۱۴:۲۶
  0.8
 
ورق گالوانیزه ۰٫۸ شهرکرد رول کارخانه
کیلوگرم
68,700 
۱۲:۵۸
  0.8
  1000
ورق روغنی ۰٫۸ فولاد مبارکه ۱۰۰۰  رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۳:۴۶
  0.8
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۸ شهرکرد ۱۰۰۰رول بنگاه تهران
کیلوگرم
69,200 
۱۲:۵۷
  0.8
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۸ کاشان ۱۰۰۰ رول کارخانه
کیلوگرم
69,700 
۱۳:۰۰
  0.8
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۸ هفت الماس ۱۰۰۰ رول کارخانه
کیلوگرم
69,800 
۱۵:۲۶
  0.8
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۸ هفت الماس ۱۰۰۰  رول بنگاه تهران
کیلوگرم
70,300 
۱۵:۲۵
  0.8
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۸ کاشان ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران
کیلوگرم
70,200 
۱۲:۵۹
  0.8
  1250
ورق روغنی ۰٫۸ فولاد مبارکه ۱۲۵۰  رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۳:۴۶
  0.8
  1250
ورق گالوانیزه ۰٫۸ کاشان ۱۲۵۰ رول کارخانه
کیلوگرم
69,800 
۱۳:۰۰
  0.8
  1250
ورق گالوانیزه ۰٫۸ شهرکرد ۱۲۵۰ رول کارخانه
کیلوگرم
68,700 
۱۲:۵۸
  0.8
  1250
ورق گالوانیزه ۰٫۸ هفت الماس ۱۲۵۰ رول کارخانه
کیلوگرم
70,300 
۱۵:۲۶
  0.8
  1250
ورق گالوانیزه ۰٫۸ هفت الماس ۱۲۵۰  رول بنگاه تهران
کیلوگرم
70,800 
۱۵:۲۵
  0.8
  1250
ورق گالوانیزه ۰٫۸ کاشان ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران
کیلوگرم
70,300 
۱۲:۵۹
  0.8
  1250
ورق گالوانیزه ۰٫۸شهرکرد ۱۲۵۰رول بنگاه تهران
کیلوگرم
69,200 
۱۲:۵۷
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  0.9
 
عرشه فولادی گالوانیزه ۰٫۹ هفت الماس   شیت بنگاه تهران
کیلوگرم
72,500 
۱۴:۲۶
  0.9
 
ورق روغنی ۰٫۹ فولاد مبارکه   رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۳:۴۶
  0.9
  1000
ورق روغنی ۰٫۹ فولاد مبارکه ۱۰۰۰  رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۳:۴۶
  0.9
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۹ شهرکرد ۱۰۰۰ رول کارخانه
کیلوگرم
69,300 
۱۲:۵۸
  0.9
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۹ شهرکرد ۱۰۰۰  رول بنگاه تهران
کیلوگرم
69,800 
۱۲:۵۷
  0.9
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۹ هفت الماس ۱۰۰۰ رول کارخانه
کیلوگرم
70,000 
۱۵:۲۶
  0.9
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۹ هفت الماس ۱۰۰۰  رول بنگاه تهران
کیلوگرم
70,500 
۱۵:۲۵
  0.9
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۹ کاشان ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران
کیلوگرم
69,900 
۱۲:۵۹
  0.9
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۹ کاشان ۱۰۰۰ رول کارخانه
کیلوگرم
69,400 
۱۳:۰۰
  0.9
  1250
ورق گالوانیزه ۰٫۹ کاشان ۱۲۵۰ رول کارخانه
کیلوگرم
69,400 
۱۳:۰۰
  0.9
  1250
ورق گالوانیزه ۰٫۹ شهرکرد ۱۲۵۰ رول کارخانه
کیلوگرم
69,300 
۱۲:۵۸
  0.9
  1250
ورق گالوانیزه ۰٫۹ هفت الماس ۱۲۵۰ رول کارخانه
کیلوگرم
70,000 
۱۵:۲۶
  0.9
  1250
ورق گالوانیزه ۰٫۹ هفت الماس ۱۲۵۰  رول بنگاه تهران
کیلوگرم
70,500 
۱۵:۲۵
  0.9
  1250
ورق گالوانیزه ۰٫۹ کاشان ۱۲۵۰  رول بنگاه تهران
کیلوگرم
69,900 
۱۲:۵۹
  0.9
  1250
ورق گالوانیزه ۰٫۹شهرکرد ۱۲۵۰رول بنگاه تهران
کیلوگرم
69,800 
۱۲:۵۷
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  1
 
عرشه فولادی گالوانیزه ۱ هفت الماس   شیت بنگاه تهران
کیلوگرم
72,500 
۱۴:۲۶
  1
  1000
ورق روغنی ۱ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۳:۴۶
  1
  1000
ورق گالوانیزه ۱ شهرکرد ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران
کیلوگرم
69,800 
۱۲:۵۷
  1
  1000
ورق گالوانیزه ۱ شهرکرد ۱۰۰۰ رول کارخانه
کیلوگرم
69,300 
۱۲:۵۸
  1
  1000
ورق گالوانیزه ۱ هفت الماس ۱۰۰۰ رول کارخانه
کیلوگرم
69,500 
۱۵:۲۶
  1
  1000
ورق گالوانیزه ۱ هفت الماس ۱۰۰۰  رول بنگاه تهران
کیلوگرم
70,000 
۱۵:۲۵
  1
  1000
ورق گالوانیزه ۱ کاشان ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران
کیلوگرم
69,900 
۱۲:۵۹
  1
  1000
ورق گالوانیزه ۱ کاشان ۱۰۰۰ رول کارخانه
کیلوگرم
69,400 
۱۳:۰۰
  1
  1250
ورق روغنی ۱ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۳:۴۶
  1
  1250
ورق روغنی ۱ فولاد مبارکه ۱۲۵۰  رول st 14 بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۳:۴۶
  1
  1250
ورق گالوانیزه ۱ کاشان ۱۲۵۰ رول کارخانه
کیلوگرم
70,300 
۱۳:۰۱
  1
  1250
ورق گالوانیزه ۱ شهرکرد ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران
کیلوگرم
69,800 
۱۲:۵۷
  1
  1250
ورق گالوانیزه ۱ شهرکرد ۱۲۵۰ رول کارخانه
کیلوگرم
69,300 
۱۲:۵۸
  1
  1250
ورق گالوانیزه ۱ هفت الماس ۱۲۵۰ رول کارخانه
کیلوگرم
69,800 
۱۵:۲۶
  1
  1250
ورق گالوانیزه ۱ هفت الماس ۱۲۵۰  رول بنگاه تهران
کیلوگرم
70,300 
۱۵:۲۵
  1
  1250
ورق گالوانیزه ۱کاشان ۱۲۵۰رول بنگاه تهران
کیلوگرم
70,800 
۱۲:۵۹
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  1.25
  1000
ورق گالوانیزه ۱٫۲۵ کاشان ۱۰۰۰ رول کارخانه
کیلوگرم
68,700 
۱۳:۰۱
  1.25
  1000
ورق گالوانیزه ۱٫۲۵ شهرکرد ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران
کیلوگرم
69,200 
۱۲:۵۷
  1.25
  1000
ورق گالوانیزه ۱٫۲۵ شهرکرد ۱۰۰۰ رول کارخانه
کیلوگرم
68,700 
۱۲:۵۸
  1.25
  1000
ورق گالوانیزه ۱٫۲۵ هفت الماس ۱۰۰۰ رول کارخانه
کیلوگرم
61,200 
۱۵:۲۶
  1.25
  1000
ورق گالوانیزه ۱٫۲۵ هفت الماس ۱۰۰۰  رول بنگاه تهران
کیلوگرم
69,700 
۱۵:۲۵
  1.25
  1000
ورق گالوانیزه ۱٫۲۵ کاشان ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران
کیلوگرم
69,200 
۱۲:۵۹
  1.25
  1250
ورق روغنی ۱٫۲۵ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۳:۴۶
  1.25
  1250
ورق گالوانیزه ۱٫۲۵ کاشان ۱۲۵۰ رول کارخانه
کیلوگرم
68,800 
۱۳:۰۰
  1.25
  1250
ورق گالوانیزه ۱٫۲۵ شهرکرد ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران
کیلوگرم
69,800 
۱۲:۵۷
  1.25
  1250
ورق گالوانیزه ۱٫۲۵ شهرکرد ۱۲۵۰ رول کارخانه
کیلوگرم
69,300 
۱۲:۵۸
  1.25
  1250
ورق گالوانیزه ۱٫۲۵ هفت الماس ۱۲۵۰  رول بنگاه تهران
کیلوگرم
70,300 
۱۵:۲۵
  1.25
  1250
ورق گالوانیزه ۱٫۲۵ هفت الماس ۱۲۵۰  رول کارخانه
کیلوگرم
69,800 
۱۵:۲۶
  1.25
  1250
ورق گالوانیزه ۱٫۲۵کاشان ۱۲۵۰رول بنگاه تهران
کیلوگرم
69,300 
۱۲:۵۹
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  1.5
  1000
ورق روغنی ۱٫۵ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۳:۴۶
  1.5
  1000
ورق گالوانیزه ۱٫۵ کاشان ۱۰۰۰ رول کارخانه
کیلوگرم
71,200 
۱۳:۰۰
  1.5
  1000
ورق گالوانیزه ۱٫۵ شهرکرد ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران
کیلوگرم
71,200 
۱۲:۵۷
  1.5
  1000
ورق گالوانیزه ۱٫۵ شهرکرد ۱۰۰۰ رول کارخانه
کیلوگرم
70,700 
۱۲:۵۸
  1.5
  1000
ورق گالوانیزه ۱٫۵ هفت الماس ۱۰۰۰ رول کارخانه
کیلوگرم
69,900 
۱۵:۲۶
  1.5
  1000
ورق گالوانیزه ۱٫۵ هفت الماس ۱۰۰۰  رول بنگاه تهران
کیلوگرم
69,900 
۱۵:۲۵
  1.5
  1000
ورق گالوانیزه ۱٫۵ کاشان ۱۰۰۰رول بنگاه تهران
کیلوگرم
71,700 
۱۲:۵۹
  1.5
  1250
ورق روغنی ۱٫۵ فولاد مبارکه ۱۲۵۰  رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۳:۴۶
  1.5
  1250
ورق گالوانیزه ۱٫۵ شهرکرد ۱۲۵۰ رول کارخانه
کیلوگرم
70,700 
۱۲:۵۸
  1.5
  1250
ورق گالوانیزه ۱٫۵ هفت الماس ۱۲۵۰ رول کارخانه
کیلوگرم
70,200 
۱۵:۲۶
  1.5
  1250
ورق گالوانیزه ۱٫۵ هفت الماس ۱۲۵۰  رول بنگاه تهران
کیلوگرم
70,700 
۱۵:۲۵
  1.5
  1250
ورق گالوانیزه ۱٫۵شهرکرد ۱۲۵۰رول بنگاه تهران
کیلوگرم
71,200 
۱۲:۵۷
  1.5
  2000*1000
ورق روغنی ۱٫۵ قزاق ۲۰۰۰*۱۰۰۰  شیت ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۶:۲۴
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  2
  1000
ورق اسید شوئی ۲ فولاد مبارکه ۱۰۰۰  رول W22 بنگاه تهران
کیلوگرم
63,000 
۱۳:۳۰
  2
  1000
ورق گالوانیزه ۲ شهرکرد ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران
کیلوگرم
72,200 
۱۲:۵۷
  2
  1000
ورق گالوانیزه ۲ شهرکرد ۱۰۰۰ رول کارخانه
کیلوگرم
71,700 
۱۲:۵۸
  2
  1000
ورق گالوانیزه ۲ هفت الماس ۱۰۰۰ رول کارخانه
کیلوگرم
71,500 
۱۵:۲۶
  2
  1000
ورق گالوانیزه ۲ هفت الماس ۱۰۰۰  رول بنگاه تهران
کیلوگرم
72,000 
۱۵:۲۵
  2
  1250
ورق اسید شوئی ۲ فولاد مبارکه ۱۲۵۰  رول ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
61,500 
۱۳:۳۰
  2
  1250
ورق اسید شوئی ۲ فولاد مبارکه ۱۲۵۰  رول W22 بنگاه تهران
کیلوگرم
61,500 
۱۳:۳۰
  2
  1250
ورق روغنی ۲ فولاد مبارکه ۱۲۵۰  رول ST12 بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۳:۴۶
  2
  1250
ورق گالوانیزه ۲ شهرکرد ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران
کیلوگرم
73,800 
۱۲:۵۷
  2
  1250
ورق گالوانیزه ۲ شهرکرد ۱۲۵۰ رول کارخانه
کیلوگرم
73,300 
۱۲:۵۸
  2
  1250
ورق گالوانیزه ۲ هفت الماس ۱۲۵۰ رول کارخانه
کیلوگرم
73,300 
۱۵:۲۶
  2
  1250
ورق گالوانیزه ۲ هفت الماس ۱۲۵۰  رول بنگاه تهران
کیلوگرم
73,800 
۱۵:۲۵
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  2.5
  1000
ورق گالوانیزه ۲٫۵ هفت الماس ۱۰۰۰ رول کارخانه
کیلوگرم
72,100 
۱۵:۲۶
  2.5
  1000
ورق گالوانیزه ۲٫۵ هفت الماس ۱۰۰۰  رول بنگاه تهران
کیلوگرم
72,600 
۱۵:۲۵
  2.5
  1250
ورق اسید شوئی ۲٫۵ فولاد مبارکه ۱۲۵۰  رول W22 بنگاه تهران
کیلوگرم
62,000 
۱۳:۳۰
  2.5
  1250
ورق گالوانیزه ۲٫۵ هفت الماس ۱۲۵۰ رول کارخانه
کیلوگرم
73,100 
۱۵:۲۶
  2.5
  1250
ورق گالوانیزه ۲٫۵ هفت الماس ۱۲۵۰  رول بنگاه تهران
کیلوگرم
73,600 
۱۵:۲۵
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  5
  1000
ورق اسید شوئی ۵ فولاد مبارکه ۱۰۰۰  رول W22 بنگاه تهران
کیلوگرم
56,800 
۱۳:۳۰
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  20
  6000*2000
ورق ST52 20 چین ۶۰۰۰*۲۰۰۰  فابریک بندر امام
کیلوگرم
۱۶:۲۱
  20
  6000*2000
ورق ST52 20 چین ۶۰۰۰*۲۰۰۰  فابریک بندر امام
کیلوگرم
۱۶:۲۱
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  25
  6000*2000
ورق ST52 25 چین ۶۰۰۰*۲۰۰۰  فابریک ST52 بندر امام
کیلوگرم
۱۶:۱۰
  25
  6000*2000
ورق ST52 25 چین ۶۰۰۰*۲۰۰۰  فابریک ST52 بندر امام
کیلوگرم
۱۶:۱۰
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  35
  6000*2000
ورق ST52 35 چین ۶۰۰۰*۲۰۰۰  فابریک ST52 بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۶:۲۳
  35
  6000*2000
ورق ST52 35 چین ۶۰۰۰*۲۰۰۰  فابریک ST52 بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۶:۲۳
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  50
  6000*2000
ورق ST52 50 چین ۶۰۰۰*۲۰۰۰  فابریک بندر امام
کیلوگرم
۱۶:۱۹
  50
  6000*2000
ورق ST52 50 چین ۶۰۰۰*۲۰۰۰  فابریک ST52 بندر امام
کیلوگرم
۱۶:۱۵
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  فوم 2 سانتی متری
  0.5
ساندویچ پانل سقفی  فوم ۲ سانتی متری
متر
615,000 
۱۳:۱۳
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  فوم 3 سانتی متری
  0.5
ساندویچ پانل سقفی  فوم ۳ سانتی متری
متر
680,000 
۱۳:۱۳
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  فوم 4 سانتی متری
  0.4
ساندویچ پانل دیواری  فوم ۴ سانتی متری
متر
440,000 
۱۳:۱۳
  فوم 4 سانتی متری
  0.4
ساندویچ پانل دیواری  فوم ۴ سانتی متری
متر
580,000 
۱۳:۱۳
  فوم 4 سانتی متری
  0.4
ساندویچ پانل سقفی  فوم ۴ سانتی متری
متر
480,000 
۱۳:۱۲
  فوم 4 سانتی متری
  0.4
ساندویچ پانل سقفی  فوم ۴ سانتی متری
متر
1,464,500 
۱۳:۱۲
  فوم 4 سانتی متری
  0.5
ساندویچ پانل دیواری  فوم ۴ سانتی متری
متر
710,000 
۱۳:۱۳
  فوم 4 سانتی متری
  0.5
ساندویچ پانل دیواری  فوم ۴ سانتی متری
متر
460,000 
۱۳:۱۳
  فوم 4 سانتی متری
  0.5
ساندویچ پانل دیواری فوم ۴ سانتی متری  ۰٫۵       یک رو ورق بنگاه تهران
متر
۱۳:۱۳
  فوم 4 سانتی متری
  0.5
ساندویچ پانل سقفی  فوم ۴ سانتی متری
متر
670,000 
۱۳:۱۲
  فوم 4 سانتی متری
  0.5
ساندویچ پانل سقفی  فوم ۴ سانتی متری
متر
1,464,500 
۱۳:۱۲
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  فوم 5 سانتی متری
 
ساندویچ پانل دیواری  فوم ۵ سانتی متری
متر
770,000 
۱۳:۱۳
  فوم 5 سانتی متری
  0.5
ساندویچ پانل سقفی  فوم ۵ سانتی متری
متر
800,000 
۱۳:۱۳
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  فوم 6 سانتی متری
  0.4
ساندویچ پانل دیواری  فوم ۶ سانتی متری
متر
650,000 
۱۳:۱۳
  فوم 6 سانتی متری
  0.4
ساندویچ پانل دیواری  فوم ۶ سانتی متری
متر
510,000 
۱۳:۱۳
  فوم 6 سانتی متری
  0.4
ساندویچ پانل سقفی  فوم ۶ سانتی متری
متر
1,550,000 
۱۳:۱۳
  فوم 6 سانتی متری
  0.4
ساندویچ پانل سقفی  فوم ۶ سانتی متری
متر
1,550,000 
۱۳:۱۲
  فوم 6 سانتی متری
  0.5
ساندویچ پانل دیواری  فوم ۶ سانتی متری
متر
750,000 
۱۳:۱۳
  فوم 6 سانتی متری
  0.5
ساندویچ پانل دیواری  فوم ۶ سانتی متری
متر
820,000 
۱۳:۱۳
  فوم 6 سانتی متری
  0.5
ساندویچ پانل سقفی  فوم ۶ سانتی متری
متر
755,000 
۱۳:۱۳
  فوم 6 سانتی متری
  0.5
ساندویچ پانل سقفی  فوم ۶ سانتی متری
متر
1,550,000 
۱۳:۱۲
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  فوم 8 سانتی متری
  0.4
ساندویچ پانل دیواری  فوم ۸ سانتی متری
متر
580,000 
۱۳:۱۳
  فوم 8 سانتی متری
  0.4
ساندویچ پانل دیواری  فوم ۸ سانتی متری
متر
۱۳:۱۳
  فوم 8 سانتی متری
  0.4
ساندویچ پانل سقفی  فوم ۸ سانتی متری
متر
640,000 
۱۳:۱۳
  فوم 8 سانتی متری
  0.4
ساندویچ پانل سقفی  فوم ۸ سانتی متری
متر
780,000 
۱۳:۱۳
  فوم 8 سانتی متری
  0.5
ساندویچ پانل دیواری  فوم ۸ سانتی متری
متر
830,000 
۱۳:۱۳
  فوم 8 سانتی متری
  0.5
ساندویچ پانل دیواری  فوم ۸ سانتی متری
متر
895,000 
۱۳:۱۳
  فوم 8 سانتی متری
  0.5
ساندویچ پانل سقفی  فوم ۸ سانتی متری
متر
835,000 
۱۳:۱۳
  فوم 8 سانتی متری
  0.5
ساندویچ پانل سقفی  فوم ۸ سانتی متری
متر
925,000 
۱۳:۱۳
telegram
 

توضیحات خرید

چنانچه انتقادى به روند فروش دارید، مانند تاخیر در ارسال پیش فاکتور یا عدم پاسخگویى به موقع، مى توانید با شماره داخلى 666 (صداى مشترى) تماس حاصل فرمایید. کلیه کالاهایى که در آهن آنلاین عرضه مى شوند اصلى بوده و هیچ گونه کالاى غیر اصلى در آهن آنلاین به فروش نمى رسد. لطفا مراقب افراد سودجو و سایتهاى مشابه باشید، آهن آنلاین هیچ گونه نمایندگى ندارد و تنها راه ارتباطى، تماس با شماره هاى مجموعه مى باشد. بدیهى است در صورت تماس با این افراد که بعضا عناوین و مدارك جعلى نیز تهیه نموده اند، آهن آنلاین هیچگونه مسئولیتى را پذیرا نخواهد بود. قبل از خرید، گرفتن تایید تلفنى الزامى است.


th0E1PEKBB

th0E1PEKBB

دریافت قیمت های لحظه ای و اخبار ورق های رنگی،گالوانیزه،روغنی در کانال تلگرام  تین‌پلیت آهن آنلاین

عضویت در کانال تخصصی تین‌پلیت آهن آنلاین:

https://telegram.me/AO_thinplate

دریافت قیمت های لحظه ای و اخبار ورق های سیاه،اسیدشویی،آجدار،برشی  در کانال تلگرام  پلیت آهن آنلاین

عضویت در کانال تخصصی پلیت آهن آنلاین:

https://telegram.me/AO_plate

دریافت قیمت های لحظه ای و اخبار ورق برشی در کانال تلگرام

https://t.me/AO_Varaghboreshi

شیوا ستار :  مدیر کل خرید و فروش

شیوا ستار

مدیر کل خرید و فروش

داخلى : 604
۰۲۱۶۳۴۲۸
09199904851

کامران جعفری : کارشناس فروش

کامران جعفری

کارشناس فروش

داخلى : 652
۰۲۱۶۳۴۲۸
09107686164

k.Jafari@ahanonline.com

محمد مهدی نیا : کارشناس خرید

محمد مهدی نیا

کارشناس خرید

داخلى : 688
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100340

mehdinia@ahanonline.com

المیرا میراعظمی : مدیر گروه

المیرا میراعظمی

مدیر گروه

داخلى : 603
۰۲۱۶۳۴۲۸
09906161934

varagh

نسیم قنبری : کارشناس فروش

نسیم قنبری

کارشناس فروش

داخلى : 603
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100360

ghanbari@ahanonline.com

امیررضا نیک آرا : کارشناس فروش

امیررضا نیک آرا

کارشناس فروش

داخلى : 668
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100633

nikara@ahanonline.com

امین صادقی : سرپرست فروش

امین صادقی

سرپرست فروش

داخلى : 622
۰۲۱۶۳۴۲۸
09100014380

غزال تاجدینی : کارشناس فروش

غزال تاجدینی

کارشناس فروش

داخلى : 676
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100445

آیدین هماوندی : کارشناس خرید

آیدین هماوندی

کارشناس خرید

داخلى : 670
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100620

میرقاسم محمدی : کارشناس خرید

میرقاسم محمدی

کارشناس خرید

داخلى : 634
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100870

سینا حجت پناه : مدیر کل خرید و فروش

سینا حجت پناه

مدیر کل خرید و فروش

داخلى : 619
۰۲۱۶۳۴۲۸
09120128205

مهرنوش قاسمی : کارشناس فروش

مهرنوش قاسمی

کارشناس فروش

داخلى : 649
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100891

پونه صباغیان : کارشناس فروش

پونه صباغیان

کارشناس فروش

داخلى : 673
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100866

امیر شهریاری : کارشناس فروش

امیر شهریاری

کارشناس فروش

داخلى : 674
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100447

کیمیا نیکونژاد : کارشناس فروش

کیمیا نیکونژاد

کارشناس فروش

داخلى : 667
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100226

گلبو عالی پور : کارشناس فروش

گلبو عالی پور

کارشناس فروش

داخلى : 691
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100442

سید جلال سیدزاده : کارشناس فروش

سید جلال سیدزاده

کارشناس فروش

داخلى : 643
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100750

فرهاد نصرالله زاده : کارشناس خرید(مخصوص آهن فروشان جهت ارائه بارهای ویژه)

فرهاد نصرالله زاده

کارشناس خرید(مخصوص آهن فروشان جهت ارائه بارهای ویژه)

داخلى : 663
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100833

ادیب کیامرزی : کارشناس خرید(مخصوص آهن فروشان جهت ارائه بارهای ویژه)

ادیب کیامرزی

کارشناس خرید(مخصوص آهن فروشان جهت ارائه بارهای ویژه)

داخلى : 679
۰۲۱۶۳۴۲۸
09906161998

علی علیپور : کارشناس خرید(مخصوص آهن فروشان جهت ارائه بارهای ویژه)

علی علیپور

کارشناس خرید(مخصوص آهن فروشان جهت ارائه بارهای ویژه)

داخلى : 688
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100291

احسان آسوده : کارشناس فروش

احسان آسوده

کارشناس فروش

داخلى : 604
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100456

asodeh@ahanonline.com