آهن آنلاین
فیلترها

قیمت ورق آلومینیوم

ورق آلومینیوم نورد اراک
| امروز  ( 1403/3/1 )
آلیاژ ضخامت حالت ابعاد برند انبار قیمت (تومان)
3105
0.3
رول
عرض 1000
نورد آلومینیوم اراک
بنگاه تهران
213,640
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : -3.3%
3105
0.3
شیت
1000*2000
نورد آلومینیوم اراک
بنگاه تهران
213,640
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : -3.3%
3105
0.4
رول
عرض 1000
نورد آلومینیوم اراک
بنگاه تهران
210,910
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : -3.3%
3105
0.4
شیت
1000*2000
نورد آلومینیوم اراک
بنگاه تهران
210,910
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : -3.3%
3105
0.4
شیت
1250*2500
نورد آلومینیوم اراک
بنگاه تهران
210,910
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : -3.3%
3105
0.5
رول
عرض 1000
نورد آلومینیوم اراک
بنگاه تهران
210,910
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : -3.3%
3105
0.5
رول
عرض 1250
نورد آلومینیوم اراک
بنگاه تهران
210,910
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : -3.3%
3105
0.5
شیت
1000*2000
نورد آلومینیوم اراک
بنگاه تهران
210,910
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : -3.3%
3105
0.5
شیت
1250*2500
نورد آلومینیوم اراک
بنگاه تهران
210,910
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : -3.3%
3105
0.6
شیت
1000*2000
نورد آلومینیوم اراک
بنگاه تهران
210,910
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : -3.3%
3105
0.6
شیت
1250*2500
نورد آلومینیوم اراک
بنگاه تهران
210,910
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : -3.3%
3105
0.7
رول
عرض 1000
نورد آلومینیوم اراک
بنگاه تهران
210,910
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : -3.3%
3105
0.7
رول
عرض 1250
نورد آلومینیوم اراک
بنگاه تهران
210,910
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : -3.3%
3105
0.7
شیت
1250*2500
نورد آلومینیوم اراک
بنگاه تهران
210,910
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : -3.3%
3105
0.8
رول
عرض 1000
نورد آلومینیوم اراک
بنگاه تهران
210,910
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : -3.3%
3105
0.8
رول
عرض 1250
نورد آلومینیوم اراک
بنگاه تهران
210,910
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : -3.3%
3105
0.8
شیت
1000*2000
نورد آلومینیوم اراک
بنگاه تهران
210,910
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : -3.3%
3105
0.8
شیت
1250*2500
نورد آلومینیوم اراک
بنگاه تهران
210,910
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : -3.3%
3105
1
رول
عرض 1000
نورد آلومینیوم اراک
بنگاه تهران
210,910
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : -3.3%
3105
1
شیت
1000*2000
نورد آلومینیوم اراک
بنگاه تهران
210,910
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : -3.3%
3105
1
شیت
1250*2500
نورد آلومینیوم اراک
بنگاه تهران
210,910
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : -3.3%
3105
1.5
رول
عرض 1000
نورد آلومینیوم اراک
بنگاه تهران
210,910
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : -3.3%
3105
1.5
شیت
1000*2000
نورد آلومینیوم اراک
بنگاه تهران
210,910
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : -3.3%
3105
1.5
شیت
1250*2500
نورد آلومینیوم اراک
بنگاه تهران
210,910
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : -3.3%
3105
1.6
شیت
1000*2000
نورد آلومینیوم اراک
بنگاه تهران
210,910
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : -3.3%
3105
2
رول
عرض 1000
نورد آلومینیوم اراک
بنگاه تهران
210,910
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : -3.3%
3105
2
شیت
1000*2000
نورد آلومینیوم اراک
بنگاه تهران
210,910
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : -3.3%
3105
2
شیت
1250*2500
نورد آلومینیوم اراک
بنگاه تهران
210,910
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : -3.3%
3105
2.5
شیت
1250*2500
نورد آلومینیوم اراک
بنگاه تهران
211,370
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : -3.3%
3105
3
شیت
1000*2000
نورد آلومینیوم اراک
بنگاه تهران
211,830
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : -3.3%
3105
3
شیت
1250*2500
نورد آلومینیوم اراک
بنگاه تهران
211,830
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : -3.3%
3105
4
شیت
1000*2000
نورد آلومینیوم اراک
بنگاه تهران
211,830
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : -3.3%
3105
4
شیت
1250*2500
نورد آلومینیوم اراک
بنگاه تهران
211,830
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : -3.3%
ورق آلومینیوم پارس آلومان کار
| امروز  ( 1403/3/1 )
آلیاژ ضخامت حالت ابعاد برند انبار قیمت (تومان)
1050
0.5
شیت
1000*2000
پارس آلومان کار
بنگاه تهران
200,000
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : -4.3%
1050
0.7
شیت
1000*2000
پارس آلومان کار
بنگاه تهران
200,000
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : -4.3%
1050
3
شیت
1000*2000
پارس آلومان کار
بنگاه تهران
200,000
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : -4.3%
ورق آلومینیوم پارس
| امروز  ( 1403/3/1 )
آلیاژ ضخامت حالت ابعاد برند انبار قیمت (تومان)
1050
0.5
شیت
1000*2000
آلومینیوم پارس
بنگاه تهران
200,000
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : -4.3%
1050
0.8
شیت
1000*2000
آلومینیوم پارس
بنگاه تهران
200,000
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : -4.3%
1050
1
شیت
1000*2000
آلومینیوم پارس
بنگاه تهران
200,000
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : -4.3%
1050
2
شیت
1000*2000
آلومینیوم پارس
بنگاه تهران
200,000
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : -4.3%
1050
5
رول
1000*2000
آلومینیوم پارس
بنگاه تهران
213,640
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : -4.1%
1050
6
شیت
1000*2000
آلومینیوم پارس
بنگاه تهران
213,640
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : -4.1%
3105
7
شیت
1000*2000
آلومینیوم پارس
بنگاه تهران
213,640
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : -4.1%
3105
8
شیت
1000*2000
آلومینیوم پارس
بنگاه تهران
213,640
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : -4.1%
1050
12
شیت
1000*2000
آلومینیوم پارس
بنگاه تهران
246,360
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : -3.6%
1050
14
شیت
1000*2000
آلومینیوم پارس
بنگاه تهران
246,360
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : -3.6%
1050
15
شیت
1000*2000
آلومینیوم پارس
بنگاه تهران
246,360
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : -3.6%
آخرین بروزرسانی: روزهای قبل ( 1403/2/18 )
ورق آلومینیوم نورد اراک
آلیاژ ضخامت حالت ابعاد برند انبار قیمت (تومان)
3105
0.7
شیت
1000*2000
نورد آلومینیوم اراک
بنگاه تهران
218,180
آخرین بروز رسانی : 1403/2/18
نوسانات : +0.0%
ورق آلومینیوم پارس آلومان کار
آلیاژ ضخامت حالت ابعاد برند انبار قیمت (تومان)
1050
0.6
شیت
1000*2000
پارس آلومان کار
بنگاه تهران
209,090
آخرین بروز رسانی : 1403/2/11
نوسانات : +0.0%
کارشناسان واحد ورق آلومینیوم
ساناز علی محمدی (کارشناس فروش استیل)
ساناز علی محمدی
کارشناس فروش استیل
شهرزاد فاخری فر (سرپرست فروش استیل)
شهرزاد فاخری فر
سرپرست فروش استیل
علی علی پور شهمیری (کارشناس خرید استیل و فلزات رنگی)
علی علی پور شهمیری
کارشناس خرید استیل و فلزات رنگی
رامتین گلناریان (کارشناس خرید استیل)
رامتین گلناریان
کارشناس خرید استیل
المیرا میراعظمی (مدیر بازرگانی)
المیرا میراعظمی
مدیر بازرگانی
سید محسن رجبی (STB ورق گرم)
سید محسن رجبی
STB ورق گرم

قیمت روز ورق آلومینیوم

در حال حاضر صنعت به موادی که خواص منحصربه‌فرد و فوق‌العاده داشته باشد مانند ورق آلومینیوم و آلیاژ آن نیاز دارد. به همین دلیل ورق آلومینیوم را می‌توان یکی از پرمصرف‌ترین ورق‌های فولادی دانست که جنس آن از فلز آلومینیوم است و وزن و مقاومت کمی دارد. به‌طورکلی عنصر آلومینیوم باعث بهره‌وری و رشد تولید می‌شود. حال ممکن است سوال کنید که قیمت ورق آلومینیوم در بازار چگونه است؟ در ادامه ورق آلومینیوم و نکات مهم آن شرح داده شده است، بنابراین برای کسب اطلاعات بیشتر ادامه مطلب را از دست ندهید.

در لیست زیر، قیمت ورق آلومینیوم، از بهترین کارخانه‌ها و برندهای تولیدی معتبر را مشاهده می‌کنید. از جمله این برندها می‌توان به برندهای نورد، آلومینیوم اراک، آلومینیوم پارس و پارس آلومان کار اشاره کرد.  انواع ورق آلومینیوم شامل ورق «ساده و آجدار»، «رنگی»، «آنادیز شده»، «پلی کرافت» و «فرم دار» در ضخامت‌های 2/0 تا 30 میلی‌متر و آلیاژهای مختلف (سری 1000 تا 7000) به دو صورت رول (عرض 1000 و 1250 میلی‌متر) و شیت (1000*2000 و 1250*2500) قابل عرضه و ارائه می‌باشد.
پس از انتخاب محصول مورد نظر برای ثبت سفارش با کارشناسان آهن آنلاین در تماس باشید: 02154712

قیمت روز ورق آلومینیوم

قیمت ورق آلومینیوم باتوجه‌به عوامل مختلفی تعیین می‌شود که این عوامل به شرح زیر است:

موارد ذکرشده در قیمت آلومینیوم تاثیر خواهد گذاشت، توصیه کارشناسان این است که برای اطلاع از نرخ روز این ورق‌ها به سایت‌های معتبر مراجعه کنید. برای مشاهده نمودار قیمت ورق آلومینیوم می‌توانید به این صفحه مراجعه کنید

طبق نظر کارشناسان آهن آنلاین:

“ورق آلومینیوم، یکی از انواع ورق‌های پرکاربرد و پرطرفدار در بازار آهن آلات است که کارخانه های مختلفی اقدام به تولید این محصول می کنند. قیمت ورق آلومینیوم به عوامل مختلفی همچون: ضخامت، طول ورق، کارخانه تولیدکننده و آلیاژ آن بستگی دارد؛ همچنین عوامل خارجی مثل نرخ تورم، قیمت دلار و ارز، هزینه حامل‌های انرژی و… بر قیمت این محصول اثرگذار است. به خاطر اینکه قیمت ورق آلومینیوم می‌تواند در هزینه نهایی محصولات آلومینیومی ساخته شده در صنایع اثرگذار باشد، اطلاع از قیمت روز ورق آلومینیوم در آلیاژها و ضخامت‌های متفاوت برای پیمانکاران و خریداران این محصول اهمیت زیادی دارد.”

ورق آلومینیوم چیست؟

در دنیای امروز ورق آلومینیوم یکی از پرکاربردترین ورق‌ها است که به آن فلز سبک نیز گفته می‌شود. به همین دلیل وزن سبک این ورق‌ها، آن را به محصولی پرطرفدار در بین مصرف‌کنندگان تبدیل کرده است. ورق آلومینیوم 2 میل یکی از ورق‌های پرکاربرد در صنعت است.

 

تصویری از ورق آلومینیوم
تصویری از ورق آلومینیوم

 

معرفی انواع ورق آلومینیوم

ورق‌های آلومینیومی مختلفی در بازار وجود دارند که قبل از خرید باید اطلاعات کافی در مورد آنها داشته باشید. به همین منظور در این قسمت به معرفی چند نوع ورق آلومینیومی پرداخته‌ایم:

مشخصات ورق آلومینیوم

مشخصات ورق آلومینیوم نازک براساس ضخامت و ابعاد به صورت زیر است:

براساس وزن و ضخامت

از مشخصات ورق آلومینیوم براساس وزن و ضخامت می‌توان وزن بسیار سبک، ضخامت و اندازه مناسب آن را نام برد. به‌طورکلی ضخامت این ورق‌ها بین 0.2 تا 30 میلی‌متر است.

براساس ابعاد و اندازه

ابعاد و اندازه ورق آلومینیوم به شرح زیر است:

جدول وزن ورق آلومینیوم

جدول وزن ورق آلومینیوم به شرح زیر است:

 

در این تصویر می‌توانید جدول استاندارد وزنی ورق آلومینویم را مشاهده کنید.
در این تصویر می‌توانید جدول استاندارد وزنی ورق آلومینویم را مشاهده کنید.

 

برای مشاهده وزن ورق آلومینیوم می‌توانید به صفحه مرتبط مراجعه کنید و از مشخصات محصول مورد نظرتان به طور دقیق مطلع شوید.

فرآیند تولید ورق آلومینیومی

پروسه تولید این ورق‌ها ساده بوده و برای مدیران پروژه و صاحبان صنعت، بسیار کارآمد و با ارزش است. توجه داشته باشید که بعد از کاربردهای وسیع این ورق، قیمت مناسب آن باعث افزایش محبوبیت آن در بین افراد شده چرا که استفاده از آن در پروژه‌های مختلف، صرفه اقتصادی دارد. از فرایند تولید ورق آلومینیومی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

جنس ورق آلومینیوم

همان گونه که در قسمت‌های قبل ذکر شد ورق آلومینیوم از 2 عنصر سیلیکون و منیزیم ساخته می‌شود. این ورق بسیار سبک است، در برابر شرایط نامناسب آب و هوایی مقاوم بوده و دچار خوردگی نمی‌شود.

ویژگی و مزایای ورق آلومینیوم
از ویژگی‌ها و مزایای ورق آلومینیومی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 این ورق‌ها را می‌توان بدون از دست دادن خواص اولیه، به صورت مداوم بازیافت کرد. انجام این کار به میزان 90 درصد، در انرژی لازم برای تولید مجدد این ورق صرفه‌جویی می‌کند.

چه مناطقی از ورق آلومینیوم استفاده می‌کنند؟

استفاده از ورق آلومینیوم تقریبا هیچ محدودیتی ندارد و در تمام نقاط دنیا این فلز محبوب در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد. اما با توجه به اینکه این فلز در برابر اکسیده شدن بسیار مقاوم است، استفاده از آن در شهرهایی با آب و هوای مرطوب می‌تواند بسیار عاقلانه باشد.

برترین کارخانه‌های تولیدکننده ورق آلومینیوم

در ایران کارخانه‌های تولیدکننده ورق آلومینیوم بسیاری وجود دارند که با توجه به تقاضای مردم محصولات با کیفیت خود را تولید و به بازار عرضه می‌کنند. از برخی تولیدکننده‌های ورق آلومینیومی در ایران میتوان به کارخانه ایرالکو اراک، آلومینای ایران، سالکو و هرمزال اشاره کرد.

راهنمای خرید ورق آلومینیوم

با توجه به لحظه‌ای بودن قیمت آلومینیوم و نوسانات روزانه، برای خرید این این ورق‌ها و اطلاع از قیمت‌های روز می‌توانید از کارشناسان واحد فروش آهن آنلاین کمک بگیرید. پس از دریافت راهنمایی‌های لازم از این کارشناسان متخصص، می‌توانید محصول موردنظر خود را سفارش دهید. درنهایت پس از صدور پیش‌فاکتور نحوه تسویه را مشخص می‌کنید. بعد از بررسی کنترل کیفیت محصولات به‌وسیله افراد متخصص، سفارش شما در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارسال می‌شود.

راهنمای خرید ورق آلومینیوم از آهن آنلاین

پس از استعلام قیمت محصول توسط شما، کارشناسان فروش آهن آنلاین، قیمت و مشخصات محصول، شرایط پرداخت، زمان بارگیری و تحویل محصول و سایر جزئیات سفارش را در قالب پيش فاكتور به اطلاع شما می‌رسانند. پس از تایید پرداخت، واحد ترابری و لجستیک آهن آنلاین دستور بارگیری و ارسال بار را دریافت می‌کند؛ و بعد از تاييد قيمت كرايه از سوي مشتري، طبق زمان‌بندی اعلام شده، نسبت به تحویل بار به آدرس و مشخصات دریافتی از مشتری، اقدام می‌کند.

چند نکته در هنگام خرید

- مشخصات و ویژگی‌های هر محصول، اعم از نوع، سایز، حالت، استاندارد، محل بارگیری و تحویل (کارخانه یا بنگاه)، واحد، قیمت هر واحد و هم‌چنین تاریخ و ساعت آخرین به‌روزسانی در لیست قیمت‌ها آورده شده است.

- برای مشاهده نوسانات و«نمودار قیمت محصول»، روی آیکون نمودار مرتبط با هر محصول کلیک کنید.

- با توجه به نوسانات بازار، برای اطمینان از قیمت نهایی محصول، با کارشناسان آهن آنلاین در تماس باشید: 02154712

- در صورت عدم مشاهده محصول مورد نظر و مشاوره در زمینه خرید و فروش، با کارشناسان آهن آنلاین در تماس باشید: 02154712

سوالات متداول

قیمت ورق آلومینیوم در آهن آنلاین به روز است؟

بله، کارشناسان سایت به‌صورت روزانه و لحظه‌ای قیمت این محصول در سایت را بروزرسانی می‌کنند. جهت اطلاع از آخرین قیمت ورق آلومینیوم در ابعاد مختلف به این صفحه مراجعه کنید.

ابعاد و ضخامت‌های پرفروش ورق آلومینیوم کدامند؟

ورق آلومینیوم با ضخامت های 0.3، 0.4، 0.5، 1 تا 15 میلی متر در آهن آنلاین موجود است که باتوجه به کاربرد مورد نیاز می‌توانید آن را با مناسب ترین قیمت بازار تهیه کنید.

قیمت ورق آلومینیوم
... بیشتر

سوالات متداول

قیمت ورق آلومینیوم در آهن آنلاین به روز است؟

بله، کارشناسان سایت به‌صورت روزانه و لحظه‌ای قیمت این محصول در سایت را بروزرسانی می‌کنند. جهت اطلاع از آخرین قیمت ورق آلومینیوم در ابعاد مختلف به این صفحه مراجعه کنید.

ابعاد و ضخامت‌های پرفروش ورق آلومینیوم کدامند؟

ورق آلومینیوم با ضخامت های 0.3، 0.4، 0.5، 1 تا 15 میلی متر در آهن آنلاین موجود است که باتوجه به کاربرد مورد نیاز می‌توانید آن را با مناسب ترین قیمت بازار تهیه کنید.

ساعت کاری امروز ما به پایان رسیده است.
استعلام قیمت ثبت کنید تا در اولین فرصت با شما تماس بگیریم.
درخواست استعلام قیمت
فیلتر نتایج x