آهن آنلاین

قیمت های اعلام شده امروز

قیمت ورق آلومینیوم نورد اراک

| آخرین بروزرسانی : امروز
آلیاژ ضخامت حالت ابعاد برند انبار قیمت (ریال)
3105
0.3
رول
عرض 1000
نورد آلومینیوم اراک
بنگاه تهران
1,093,670
آخرین بروز رسانی : 1401/9/7
نوسانات : 0
3105
0.3
شیت
1000*2000
نورد آلومینیوم اراک
بنگاه تهران
1,093,670
آخرین بروز رسانی : 1401/9/7
نوسانات : 0
3105
0.3
شیت
1250*2500
نورد آلومینیوم اراک
بنگاه تهران
1,093,670
آخرین بروز رسانی : 1401/9/7
نوسانات : 0
3105
0.4
شیت
1250*2500
نورد آلومینیوم اراک
بنگاه تهران
1,093,670
آخرین بروز رسانی : 1401/9/7
نوسانات : 0
3105
0.4
شیت
1000*2000
نورد آلومینیوم اراک
بنگاه تهران
1,093,670
آخرین بروز رسانی : 1401/9/7
نوسانات : 0
3105
0.4
رول
عرض 1000
نورد آلومینیوم اراک
بنگاه تهران
1,093,670
آخرین بروز رسانی : 1401/9/7
نوسانات : 0
3105
0.5
رول
عرض 1250
نورد آلومینیوم اراک
بنگاه تهران
1,093,670
آخرین بروز رسانی : 1401/9/7
نوسانات : 0
3105
0.5
شیت
1250*2500
نورد آلومینیوم اراک
بنگاه تهران
1,093,670
آخرین بروز رسانی : 1401/9/7
نوسانات : 0
3105
0.5
رول
عرض 1000
نورد آلومینیوم اراک
بنگاه تهران
1,093,670
آخرین بروز رسانی : 1401/9/7
نوسانات : 0
3105
0.5
شیت
1000*2000
نورد آلومینیوم اراک
بنگاه تهران
1,093,670
آخرین بروز رسانی : 1401/9/7
نوسانات : 0
3105
0.6
رول
عرض 1000
نورد آلومینیوم اراک
بنگاه تهران
1,093,670
آخرین بروز رسانی : 1401/9/7
نوسانات : 0
3105
0.6
شیت
1250*2500
نورد آلومینیوم اراک
بنگاه تهران
1,093,670
آخرین بروز رسانی : 1401/9/7
نوسانات : 0
3105
0.6
شیت
1000*2000
نورد آلومینیوم اراک
بنگاه تهران
1,093,670
آخرین بروز رسانی : 1401/9/7
نوسانات : 0
3105
0.6
رول
عرض 1200
نورد آلومینیوم اراک
بنگاه تهران
1,093,670
آخرین بروز رسانی : 1401/9/7
نوسانات : 0
3105
0.7
شیت
1250*2500
نورد آلومینیوم اراک
بنگاه تهران
1,093,670
آخرین بروز رسانی : 1401/9/7
نوسانات : 0
3105
0.7
شیت
1000*2000
نورد آلومینیوم اراک
بنگاه تهران
1,093,670
آخرین بروز رسانی : 1401/9/7
نوسانات : 0
3105
0.7
رول
عرض 1250
نورد آلومینیوم اراک
بنگاه تهران
1,093,670
آخرین بروز رسانی : 1401/9/7
نوسانات : 0
3105
0.7
رول
عرض 1000
نورد آلومینیوم اراک
بنگاه تهران
1,093,670
آخرین بروز رسانی : 1401/9/7
نوسانات : 0
3105
0.8
شیت
1250*2500
نورد آلومینیوم اراک
بنگاه تهران
1,093,670
آخرین بروز رسانی : 1401/9/7
نوسانات : 0
3105
0.8
رول
عرض 1000
نورد آلومینیوم اراک
بنگاه تهران
1,093,670
آخرین بروز رسانی : 1401/9/7
نوسانات : 0
3105
0.8
رول
عرض 1250
نورد آلومینیوم اراک
بنگاه تهران
1,093,670
آخرین بروز رسانی : 1401/9/7
نوسانات : 0
3105
0.8
شیت
1000*2000
نورد آلومینیوم اراک
بنگاه تهران
1,093,670
آخرین بروز رسانی : 1401/9/7
نوسانات : 0
3105
1
رول
عرض 1000
نورد آلومینیوم اراک
بنگاه تهران
1,093,670
آخرین بروز رسانی : 1401/9/7
نوسانات : 0
3105
1
شیت
1000*2000
نورد آلومینیوم اراک
بنگاه تهران
1,093,670
آخرین بروز رسانی : 1401/9/7
نوسانات : 0
3105
1
شیت
1250*2500
نورد آلومینیوم اراک
بنگاه تهران
1,093,670
آخرین بروز رسانی : 1401/9/7
نوسانات : 0
3105
1
رول
عرض 1250
نورد آلومینیوم اراک
بنگاه تهران
1,093,670
آخرین بروز رسانی : 1401/9/7
نوسانات : 0
3105
1.25
شیت
1000*2000
نورد آلومینیوم اراک
بنگاه تهران
1,093,670
آخرین بروز رسانی : 1401/9/7
نوسانات : 0
3105
1.25
رول
عرض 1000
نورد آلومینیوم اراک
بنگاه تهران
1,093,670
آخرین بروز رسانی : 1401/9/7
نوسانات : 0
3105
1.25
رول
عرض 1250
نورد آلومینیوم اراک
بنگاه تهران
1,093,670
آخرین بروز رسانی : 1401/9/7
نوسانات : 0
3105
1.25
شیت
1250*2500
نورد آلومینیوم اراک
بنگاه تهران
1,093,670
آخرین بروز رسانی : 1401/9/7
نوسانات : 0
3105
1.5
شیت
1250*2500
نورد آلومینیوم اراک
بنگاه تهران
1,093,670
آخرین بروز رسانی : 1401/9/7
نوسانات : 0
3105
1.5
شیت
1000*2000
نورد آلومینیوم اراک
بنگاه تهران
1,093,670
آخرین بروز رسانی : 1401/9/7
نوسانات : 0
3105
1.5
رول
عرض 1000
نورد آلومینیوم اراک
بنگاه تهران
1,093,670
آخرین بروز رسانی : 1401/9/7
نوسانات : 0
3105
1.6
شیت
1000*2000
نورد آلومینیوم اراک
بنگاه تهران
1,093,670
آخرین بروز رسانی : 1401/9/7
نوسانات : 0
3105
2
شیت
1250*2500
نورد آلومینیوم اراک
بنگاه تهران
1,093,670
آخرین بروز رسانی : 1401/9/7
نوسانات : 0
3105
2
شیت
1000*2000
نورد آلومینیوم اراک
بنگاه تهران
1,093,670
آخرین بروز رسانی : 1401/9/7
نوسانات : 0
3105
2
رول
عرض 1000
نورد آلومینیوم اراک
بنگاه تهران
1,093,670
آخرین بروز رسانی : 1401/9/7
نوسانات : 0
3105
2.5
شیت
1250*2500
نورد آلومینیوم اراک
بنگاه تهران
1,098,260
آخرین بروز رسانی : 1401/9/7
نوسانات : 0
3105
2.5
شیت
1000*2000
نورد آلومینیوم اراک
بنگاه تهران
1,093,670
آخرین بروز رسانی : 1401/9/7
نوسانات : 0
3105
3
شیت
1250*2500
نورد آلومینیوم اراک
بنگاه تهران
1,102,850
آخرین بروز رسانی : 1401/9/7
نوسانات : 0
3105
3
شیت
1000*2000
نورد آلومینیوم اراک
بنگاه تهران
1,102,850
آخرین بروز رسانی : 1401/9/7
نوسانات : 0
3105
4
شیت
1250*2500
نورد آلومینیوم اراک
بنگاه تهران
1,102,850
آخرین بروز رسانی : 1401/9/7
نوسانات : 0
3105
4
شیت
1000*2000
نورد آلومینیوم اراک
بنگاه تهران
1,102,850
آخرین بروز رسانی : 1401/9/7
نوسانات : 0

قیمت ورق آلومینیوم پارس آلومان کار

| آخرین بروزرسانی : امروز
آلیاژ ضخامت حالت ابعاد برند انبار قیمت (ریال)
1050
0.4
شیت
1000*2000
پارس آلومان کار
بنگاه تهران
1,075,330
آخرین بروز رسانی : 1401/9/7
نوسانات : 0
1050
0.5
شیت
1000*2000
پارس آلومان کار
بنگاه تهران
1,075,330
آخرین بروز رسانی : 1401/9/7
نوسانات : 0
1050
0.6
شیت
1000*2000
پارس آلومان کار
بنگاه تهران
1,075,330
آخرین بروز رسانی : 1401/9/7
نوسانات : 0
1050
0.7
شیت
1000*2000
پارس آلومان کار
بنگاه تهران
1,075,330
آخرین بروز رسانی : 1401/9/7
نوسانات : 0
1050
1
شیت
1000*2000
پارس آلومان کار
بنگاه تهران
1,075,330
آخرین بروز رسانی : 1401/9/7
نوسانات : 0
1050
2
شیت
1000*2000
پارس آلومان کار
بنگاه تهران
1,075,330
آخرین بروز رسانی : 1401/9/7
نوسانات : 0
1050
3
شیت
1000*2000
پارس آلومان کار
بنگاه تهران
1,075,330
آخرین بروز رسانی : 1401/9/7
نوسانات : 0

قیمت ورق آلومینیوم پارس

| آخرین بروزرسانی : امروز
آلیاژ ضخامت حالت ابعاد برند انبار قیمت (ریال)
1050
0.8
شیت
1000*2000
آلومینیوم پارس
بنگاه تهران
1,075,330
آخرین بروز رسانی : 1401/9/7
نوسانات : 0
1050
0.5
شیت
1000*2000
آلومینیوم پارس
بنگاه تهران
1,075,330
آخرین بروز رسانی : 1401/9/7
نوسانات : 0
1050
0.6
شیت
1000*2000
آلومینیوم پارس
بنگاه تهران
1,075,330
آخرین بروز رسانی : 1401/9/7
نوسانات : 0
1050
1
شیت
1000*2000
آلومینیوم پارس
بنگاه تهران
1,075,330
آخرین بروز رسانی : 1401/9/7
نوسانات : 0
1050
2
شیت
1000*2000
آلومینیوم پارس
بنگاه تهران
1,075,330
آخرین بروز رسانی : 1401/9/7
نوسانات : 0
1050
3
شیت
1000*2000
آلومینیوم پارس
بنگاه تهران
1,075,330
آخرین بروز رسانی : 1401/9/7
نوسانات : 0
1050
5
رول
1000*2000
آلومینیوم پارس
بنگاه تهران
1,194,590
آخرین بروز رسانی : 1401/9/7
نوسانات : 0
1050
6
شیت
1000*2000
آلومینیوم پارس
بنگاه تهران
1,194,590
آخرین بروز رسانی : 1401/9/7
نوسانات : 0
3105
7
شیت
1000*2000
آلومینیوم پارس
بنگاه تهران
1,194,590
آخرین بروز رسانی : 1401/9/7
نوسانات : 0
3105
8
شیت
1000*2000
آلومینیوم پارس
بنگاه تهران
1,194,590
آخرین بروز رسانی : 1401/9/7
نوسانات : 0
1050
10
شیت
1000*2000
آلومینیوم پارس
بنگاه تهران
1,194,590
آخرین بروز رسانی : 1401/9/7
نوسانات : 0
1050
12
شیت
1000*2000
آلومینیوم پارس
بنگاه تهران
1,286,340
آخرین بروز رسانی : 1401/9/7
نوسانات : 0
1050
14
شیت
1000*2000
آلومینیوم پارس
بنگاه تهران
1,286,340
آخرین بروز رسانی : 1401/9/7
نوسانات : 0
1050
15
شیت
1000*2000
آلومینیوم پارس
بنگاه تهران
1,286,340
آخرین بروز رسانی : 1401/9/7
نوسانات : 0
دریافت مشاوره از کارشناسان واحد ورق آلومینیوم
کارشناسان واحد ورق آلومینیوم

قیمت ورق آلومینیوم

در لیست زیر، قیمت ورق آلومینیوم، از بهترین کارخانه‌ها و برندهای تولیدی معتبر را مشاهده می‌کنید. از جمله این برندها می‌توان به برندهای نورد، آلومینیوم اراک، آلومینیوم پارس و پارس آلومان کار اشاره کرد.  انواع ورق آلومینیوم شامل ورق «ساده و آجدار»، «رنگی»، «آنادیز شده»، «پلی کرافت» و «فرم دار» در ضخامت‌های 2/0 تا 30 میلی‌متر و آلیاژهای مختلف (سری 1000 تا 7000) به دو صورت رول (عرض 1000 و 1250 میلی‌متر) و شیت (1000*2000 و 1250*2500) قابل عرضه و ارائه می‌باشد.
پس از انتخاب محصول مورد نظر برای ثبت سفارش با کارشناسان آهن آنلاین در تماس باشید: 02154712

طبق نظر کارشناسان آهن آنلاین:

“ورق آلومینیوم، یکی از انواع ورق‌های پرکاربرد و پرطرفدار در بازار آهن آلات است که کارخانه های مختلفی اقدام به تولید این محصول می کنند. قیمت ورق آلومینیوم به عوامل مختلفی همچون: ضخامت، طول ورق، کارخانه تولیدکننده و آلیاژ آن بستگی دارد؛ همچنین عوامل خارجی مثل نرخ تورم، قیمت دلار و ارز، هزینه حامل‌های انرژی و… بر قیمت این محصول اثرگذار است. به خاطر اینکه قیمت ورق آلومینیوم می‌تواند در هزینه نهایی محصولات آلومینیومی ساخته شده در صنایع اثرگذار باشد، اطلاع از قیمت روز ورق آلومینیوم در آلیاژها و ضخامت‌های متفاوت برای پیمانکاران و خریداران این محصول اهمیت زیادی دارد.”

راهنمای خرید
پس از استعلام قیمت محصول توسط شما، کارشناسان فروش آهن آنلاین، قیمت و مشخصات محصول، شرایط پرداخت، زمان بارگیری و تحویل محصول و سایر جزئیات سفارش را در قالب پيش فاكتور به اطلاع شما می‌رسانند. پس از تایید پرداخت، واحد ترابری و لجستیک آهن آنلاین دستور بارگیری و ارسال بار را دریافت می‌کند؛ و بعد از تاييد قيمت كرايه از سوي مشتري، طبق زمان‌بندی اعلام شده، نسبت به تحویل بار به آدرس و مشخصات دریافتی از مشتری، اقدام می‌کند.

چند نکته در هنگام خرید

- مشخصات و ویژگی‌های هر محصول، اعم از نوع، سایز، حالت، استاندارد، محل بارگیری و تحویل (کارخانه یا بنگاه)، واحد، قیمت هر واحد و هم‌چنین تاریخ و ساعت آخرین به‌روزسانی در لیست قیمت‌ها آورده شده است.

- برای مشاهده نوسانات و«نمودار قیمت محصول»، روی آیکون نمودار مرتبط با هر محصول کلیک کنید.

- با توجه به نوسانات بازار، برای اطمینان از قیمت نهایی محصول، با کارشناسان آهن آنلاین در تماس باشید: 02154712

- در صورت عدم مشاهده محصول مورد نظر و مشاوره در زمینه خرید و فروش، با کارشناسان آهن آنلاین در تماس باشید: 02154712

سوالات متداول

قیمت ورق آلومینیوم در آهن آنلاین به روز است؟

بله، کارشناسان سایت به‌صورت روزانه و لحظه‌ای قیمت این محصول در سایت را بروزرسانی می‌کنند. جهت اطلاع از آخرین قیمت ورق آلومینیوم در ابعاد مختلف به این صفحه مراجعه کنید.

ابعاد و ضخامت‌های پرفروش ورق آلومینیوم کدامند؟

ورق آلومینیوم با ضخامت های 0.3، 0.4، 0.5، 1 تا 15 میلی متر در آهن آنلاین موجود است که باتوجه به کاربرد مورد نیاز می‌توانید آن را با مناسب ترین قیمت بازار تهیه کنید.

مشاوره رایگان و خرید
فیلتر نتایج x