آهن آنلاین
فیلترها
محاسبه وزن

قیمت نبشی

آخرین بروزرسانی: روزهای قبل ( 1403/2/26 )
سایز ضخامت حالت واحد محل تحویل قیمت (تومان)
70*70
7
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
25,230
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -0.4%
40*40
3
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
25,950
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -0.3%
40*40
4
6 متری
کیلوگرم
بنگاه تهران
25,450
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -0.4%
40*40
4
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
24,590
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -0.4%
50*50
4
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
24,500
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.6%
50*50
5
6 متری
کیلوگرم
بنگاه تهران
25,270
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -0.4%
50*50
5
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
24,500
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.6%
60*60
6
6 متری
کیلوگرم
بنگاه تهران
25,270
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -0.4%
60*60
6
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
24,500
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -0.4%
80*80
8
6 متری
کیلوگرم
بنگاه تهران
25,270
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -0.4%
80*80
8
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
24,500
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -0.4%
100*100
10
6 متری
کیلوگرم
بنگاه تهران
26,000
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -0.3%
100*100
10
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
25,140
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -0.4%
120*120
12
6 متری
کیلوگرم
بنگاه تهران
26,000
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -0.3%
120*120
12
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
25,140
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -0.4%
150*150
15
12 متری
کیلوگرم
بنگاه تهران
47,090
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -0.2%
سایز ضخامت حالت واحد محل تحویل قیمت (تومان)
30*30
3
6 متری
کیلوگرم
بنگاه تهران
26,000
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -0.3%
30*30
3
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
24,270
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
40*40
4
6 متری
کیلوگرم
بنگاه تهران
25,730
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -0.4%
40*40
4
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
23,820
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
50*50
5
6 متری
کیلوگرم
بنگاه تهران
25,730
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -0.4%
50*50
5
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
23,640
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
60*60
6
6 متری
کیلوگرم
بنگاه تهران
25,730
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -0.4%
60*60
6
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
23,640
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
80*80
8
6 متری
کیلوگرم
بنگاه تهران
25,730
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -0.4%
80*80
8
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
23,640
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
80*80
8
12 متری
کیلوگرم
کارخانه
22,640
آخرین بروز رسانی : 1403/2/9
نوسانات : +0.0%
100*100
10
6 متری
کیلوگرم
بنگاه تهران
25,820
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -0.4%
100*100
10
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
23,730
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
نبشی ناب تبریز
سایز ضخامت حالت واحد محل تحویل قیمت (تومان)
40*40
4
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
23,820
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
50*50
4
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
23,180
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
60*60
4
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
24,730
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
50*50
5
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
23,180
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
60*60
5
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
24,450
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
70*70
6
12 متری
کیلوگرم
کارخانه
26,730
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
70*70
7
12 متری
کیلوگرم
کارخانه
26,640
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
70*70
7
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
24,820
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
80*80
8
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
25,000
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
80*80
8
12 متری
کیلوگرم
کارخانه
26,550
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
نبشی صنایع فولاد کوهپایه
سایز ضخامت حالت واحد محل تحویل قیمت (تومان)
30*30
3
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
27,720
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
40*40
3
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
27,620
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
40*40
4
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
27,520
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
نبشی ظهوریان
سایز ضخامت حالت واحد محل تحویل قیمت (تومان)
30*30
3
6 متری
کیلوگرم
بنگاه تهران
24,640
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -0.4%
30*30
3
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
24,230
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
40*40
4
6 متری
کیلوگرم
بنگاه تهران
24,640
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -0.4%
40*40
4
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
24,000
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
50*50
5
6 متری
کیلوگرم
بنگاه تهران
24,640
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -0.4%
50*50
5
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
24,000
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
60*60
6
6 متری
کیلوگرم
بنگاه تهران
24,640
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -0.4%
60*60
6
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
24,000
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
80*80
8
6 متری
کیلوگرم
بنگاه تهران
24,640
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -0.4%
80*80
8
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
24,000
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
100*100
10
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
24,000
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
نبشی آونگان
سایز ضخامت حالت واحد محل تحویل قیمت (تومان)
80 *80
8
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
24,180
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -3.3%
70*70
7
12 متری
کیلوگرم
بنگاه تهران
26,450
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -7.6%
60*60
6
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
24,820
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
150*150
15
12 متری
کیلوگرم
بنگاه تهران
46,820
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +3.0%
140*140
14
12 متری
کیلوگرم
بنگاه تهران
41,550
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.4%
100*100
10
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
23,910
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -12.3%
120*120
12
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
24,730
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -3.9%
نبشی منظومه
سایز ضخامت حالت واحد محل تحویل قیمت (تومان)
40*40
4
6 متری
کیلوگرم
بنگاه تهران
24,820
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -0.4%
50*50
5
6 متری
کیلوگرم
بنگاه تهران
24,820
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -0.4%
50*50
5
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
24,360
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
60*60
6
6 متری
کیلوگرم
بنگاه تهران
24,820
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -0.4%
60*60
6
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
24,360
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
80*80
8
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
24,360
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
نبشی فولاد سپهر ایرانیان
سایز ضخامت حالت واحد محل تحویل قیمت (تومان)
25*25
2.5
6 متری
کیلوگرم
بنگاه تهران
28,450
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
30*30
2
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
25,910
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.0%
40*40
4
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
24,730
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
40*40
2.5
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
24,730
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
40*40
3
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
24,730
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
نبشی فولاد جاوید بناب
سایز ضخامت حالت واحد محل تحویل قیمت (تومان)
60*60
3
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
26,550
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
60*60
4
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
25,640
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
60*60
5
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
25,640
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
50*50
5
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
25,640
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
40*40
4
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
25,640
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
40*40
3
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
25,640
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
50*50
4
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
25,640
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
نبشی ماهان ذوب
سایز ضخامت حالت واحد محل تحویل قیمت (تومان)
50*50
4
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
24,550
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
نبشی نستا
سایز ضخامت حالت واحد محل تحویل قیمت (تومان)
40*40
3
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
24,730
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
30*30
2
6 متری
کیلوگرم
بنگاه تهران
25,000
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -0.4%
30*30
3
6 متری
کیلوگرم
بنگاه تهران
24,820
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -0.4%
40*40
3
6 متری
کیلوگرم
بنگاه تهران
24,910
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -0.4%
40*40
4
6متری سبک
کیلوگرم
بنگاه تهران
24,820
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -0.4%
نبشی ابهر
سایز ضخامت حالت واحد محل تحویل قیمت (تومان)
40*40
4
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
24,550
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
40*40
4
6 متری
کیلوگرم
بنگاه تهران
24,820
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -0.4%
نبشی زنجان
سایز ضخامت حالت واحد محل تحویل قیمت (تومان)
60*60
5
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
24,360
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -0.4%
60*60
6
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
24,360
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -0.4%
50*50
4
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
24,360
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -0.4%
50*50
5
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
24,360
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -0.4%
40*40
4
6 متری
کیلوگرم
بنگاه تهران
24,820
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -0.4%
50*50
5
6 متری
کیلوگرم
بنگاه تهران
24,820
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -0.4%
50*50
5
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
24,360
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -0.4%
60*60
5
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
24,360
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -0.4%
60*60
6
6 متری
کیلوگرم
بنگاه تهران
24,820
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -0.4%
60*60
6
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
24,360
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -0.4%
نبشی اشتهارد
سایز ضخامت حالت واحد محل تحویل قیمت (تومان)
80*80
8
6 متری
کیلوگرم
بنگاه تهران
24,550
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -0.7%
80*80
8
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
23,640
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -0.8%
100*100
10
6 متری
کیلوگرم
بنگاه تهران
24,360
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -2.9%
100*100
10
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
23,820
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -3.0%
120*120
12
6 متری
کیلوگرم
بنگاه تهران
25,730
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.4%
120*120
12
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
25,090
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.4%
کارشناسان واحد نبشی
پرنیان امیدی (کارشناس فروش نبشی و ناودانی)
پرنیان امیدی
کارشناس فروش نبشی و ناودانی
دنیا آذری (کارشناس فروش نبشی و ناودانی)
دنیا آذری
کارشناس فروش نبشی و ناودانی
کیاوش مه پیما (کارشناس خرید نبشی و ناودانی)
کیاوش مه پیما
کارشناس خرید نبشی و ناودانی
علی نیک بخت (کارشناس خرید نبشی و ناودانی)
علی نیک بخت
کارشناس خرید نبشی و ناودانی

قیمت روز نبشی در همه سایزها

در اسکلت فلزی ساختمان‌ها، خرپاها و دیگر سازه‌های عظیم، ردپای نبشی به وضوح قابل مشاهده است. پروفیل نبشی یکی از مقاطع فولادی پرکاربرد در صنعت ساخت‌وساز است که دو بال آن عمود بر هم هستند. اگر زاویه میان بال‌ها 90 درجه باشد به حرف انگلیسی L شباهت دارد. ازطرفی، چنانچه دو بال با زاویه متفاوتی در کنار هم وصل شده باشند، ظاهری شبیه به حرف انگلیسی V دارد. ضمنا، این پروفیل در زبان انگلیسی به Angel Bar معروف است. در این مطلب، هرآنچه که درباره پروفیل نبشی یا Angel Bar باید بدانید را به‌صورت کامل و تخصصی توضیح داده‌ایم.

نبشی، یکی از مهم‌ترین مقاطع فولادی برای ساختمان‌سازی است که در جلوگیری از ورود آب و هوا به داخل ساختمان عملکرد قابل توجهی دارد. این مقطع در مواردی مثل ساختن کرمیت و خرپا، اتصال قسمت‌های فلزی به یکدیگر و ساختن ستون کاربرد دارد. قیمت نبشی، از مهم‌ترین مواردی است که هنگام برآورد بودجه ساختمان‌سازی باید به آن توجه کرد، زیرا معمولا پروژه‌های بزرگ به تعداد زیادی از این مقطع نیاز دارند. بنابراین، کوچک‌ترین نوسان در قیمت این محصول، تأثیر به‌سزایی روی قیمت تمام شده پروژه دارد.

مشخصات فنی نبشی ها

در میان انبوه پروفیل های فولادی، نبشی V شکل کاربردهای فراوانی در سازه ها دارد. این مقطع فولادی را معمولا با دو مشخصه طول بال، بر حسب سانتی‌متر و ضخامت، بر حسب میلی‌متر، دسته بندی می‌کنند، برای مثال: نبشی 4-5 به معنی نبشی بال مساوی، با طول بال 5 سانتی‌متر و ضخامت بال 4 میلی‌متر است که به صورت نبشی 4*50*50 هم نمایش داده می‌شود.

این پروفیل در ابعاد و ضخامت‌های مختلف موجود است و معمولا در ابعاد 6 متری و ضخامت‌های 4 الی 16 میلی‌متری تولید و روانه بازار می‌شود. از‌این‌رو، مصرف‌کنندگان می‌توانند ضخامت‌های مختلف (مانند 4، 5، 6، 8، 10، 12، 14، 16 میلی‌متر) را با توجه به پروژه خود انتخاب کنند. شایان ذکر است، عرض هر بال و ضخامت هر بال نبشی به سایز آن بستگی دارد. بنابراین، شما در زمان خرید محصول باید به سایز آن توجه داشته باشید.

 

 

نبشی در دو نوع بال مساوی و بال نامساوی تولید می شود.
نبشی در دو نوع بال مساوی و بال نامساوی تولید می شود.

 

وزن نبشی نیز یکی دیگر از مشخصات فنی آن است که باید به جدول اشتال نزدیک باشد. این محصول ازنظر جنس هم تنوع بالایی دارد. این مقطع براساس جنس شامل فولاد ساده (ST37) و فولاد گالوانیزه می‌شود. درواقع، نبشی فولادی نوعی پروفیل باز است که با توجه به جنس و مشخصاتی که دارد در حوزه خاصی بکار گرفته می‌شود. درکل، خواص مکانیکی این محصول به آلیاژ و سایز آن بستگی دارد.

جدول وزن نبشی

در صنعت ساختمان، نبشی به عنوان یکی از المان‌های کلیدی، نقشی اساسی در استحکام و پایداری بنا ایفا می‌کند. وزن نبشی یکی از معیارهای اصلی است که قبل از خرید باید به آن توجه کرد. دلیل این موضوع، تاثیری است که وزن محصول بر قیمت تمام‌شده آن می‌گذارد. برای مشاهده وزن انواع نبشی کافی است به جدول مختص به آن مراجعه کنید. در این جدول، اطلاعات وزنی سایزهای مختلف قید شده است. ضمنا، وزن محصولات خریداری‌شده باید با وزن مندرج در این جدول مطابقت داشته باشد؛ در صورت وجود اختلاف زیاد از تحویل آن خودداری کنید.

 

جدول وزن نبشی بال نامساوی را در تصویر می‌بینید
جدول وزن نبشی بال نامساوی را در تصویر می‌بینید

 

انواع نبشی

این مقطع فولادی براساس روش تولید به دو گروه نبشی فابریک و نبشی پرسی تقسیم می‌شود. مدل فابریک با فرآیند نورد گرم به دست می‌آید؛ در این فرآیند، با شکل‌دهی اسلب‌های گداخته می‌توان محصولات باکیفیتی تولید کرد. برای تولید مدل پرسی نیز از ورق آهن استفاده می‌کنند؛ در این حالت، با حرکت ورق نواربری‌شده از خط تولید، فرم‌دهی سرد صورت می‌گیرد. ضمنا، محصولات نهایی پرسی اغلب از نوع ST37 و بال مساوی هستند.

همان‌طور که اشاره شد، ظاهر نبشی‌ها با یکدیگر فرق دارد و در یک دسته‌بندی شامل نبشی بال مساوی و نبشی بال نامساوی می‌شود. اگر طول دو ضلع محصول با یکدیگر برابر باشد از نوع بال مساوی است. درمقابل، چنانچه طول بال‌ها با یکدیگر برابر نباشد نشان‌دهنده بال نامساوی بودن آن است. این مقطع فولادی ازلحاظ وزن نیز به گروه‌های نبشی سنگین و نبشی سبک تقسیم می‌شود. مدل سبک به دلیل وزن کمتر، قابلیت حمل راحت‌تری دارد و آن را می‌توان به راحتی شخصی‌سازی کرد. مدل سنگین هم همان‌طور که از نامش پیداست، وزن و ساختار سنگین‌تری نسبت به نوع دیگر دارد.

 

مراحل تولید نبشی را در تصویر می بینید.
مراحل تولید نبشی را در تصویر می بینید.

 

این محصول ازنظر جنس نیز به انواع اسپیرال، پلاستیکی، لقمه، پی‌وی‌سی و همین‌طور نبشی استیل و گالوانیزه تقسیم می‌شود؛ مدل‌های استیل و گالوانیزه طرفداران بیشتری در دنیای ساخت‌وساز دارند. درواقع، پوشش محصولات دسته گالوانیزه از روی است و مقاومت عالی در برابر خوردگی از خود نشان می‌دهند؛ به‌همین‌دلیل، از آن‌ها در اماکن مستعد خوردگی استفاده می‌کنند. به‌عبارتی، این مقاطع با توجه به جنس و مقاومتی که دارند در محیط‌های متفاوتی بکار گرفته می‌شوند. این محصول فولادی از نظر ضخامت نیز متنوع بوده و همان‌طور که توضیح داده شد در ضخامت‌های 4، 5، 6، 8، 10، 12، 14 و 16 میلی‌متری تولید می‌شود.

قیمت نبشی امروز در بازار

در حال حاضر با توجه به شرایط مختلف بازار، قیمت هر کیلو نبشی در محدوده 23180 هزار تومان قرار دارد. به‌طورکلی، نرخ این محصول نوسانات زیادی دارد و بهای آن باید به‌صورت روزانه پیگیری شود.

برای رصد قیمت روز نبشی کافی است به منابع معتبر این حوزه رجوع کنید. به‌عبارتی، قیمت‌گذاری این محصول روال ثابتی ندارد و به دلایل مختلفی که در ادامه خواهیم گفت، دستخوش تغییرات زیادی می‌شود. به‌طورکلی، امکان پیش‌بینی دقیق قیمت وجود ندارد، زیرا در برخی موارد نوسان‌ها هیچ دلیلی ندارند و فقط به‌دنبال رکود یا تورمی که در سایر محصولات ایجاد شده، ایجاد می‌شوند. با استفاده از لیست قیمت موجود در سایت آهن آنلاین می‌توانید نرخ تغییرات این محصول را به صورت روزانه مشاهده کنید.

قیمت نبشی ضخامت های مختلف

مقاومت نبشی به عواملی همچون ضخامت آن بستگی دارد. مقاطع با ضخامت کم مانند نبشی 3 ظریف‌تر از مابقی هستند و مقاومت کمتری نسبت به ضخامت‌های بالاتر دارند. بدیهی‌ست محصولاتی که ضخامت کمتری دارند و استقامت آن‌ها نیز پایین‌تر است با بهای ارزان‌تری به فروش می‌رسند. در ادامه قیمت این محصول در ضخامت‌های مختلف را بررسی کرده‌ایم:

قیمت نبشی 3

سایز 3 نبشی کارخانجات مختلف در بازه قیمتی 24270 الی 26000 تومان قرار دارد. این محصول در ماه‌های گذشته با بهای بیشتری فروخته می‌شد؛ اما درحال‌حاضر، اصلاح قیمت خورده است و با نرخ متعادل‌تری ارائه می‌شود. درکل، سایز 3 جزو محصولات پرفروش بازار است؛ به‌همین‌جهت، دچار نوسانات زیادی در بازه‌های زمانی مختلف سال می‌شود.

قیمت نبشی 4

اکثر تولیدکنندگان این محصول را در محدوده قیمت 23820 الی 24640  تومان به فروش می‌رسانند. این مدل همچون سایر محصولات در مدت اخیر مدام جهش قیمت داشته است. به‌عبارتی، سایز 4 در ماه‌های اخیر گاهی در مدار صعودی و برخی مواقع در محور نزولی قیمت در حرکت بود. اکنون نیز وارد شیب نزولی شده است و با نرخ کمتری نسبت به ماه‌های گذشته در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد. این محصول به ظریفی سایز 3 و به مستحکمی سایز 5 نیست. از نبشی سایز ۴ برای سازه‌های کوچکی که به نبشی خیلی بزرگ و محکم نیاز ندارند، استفاده می‌شود. به عبارتی، نبشی سایز ۴، برای پروژه‌هایی با بار سبک تر و در مقیاس کوچکتر مناسب است.

 

تغییرات قیمت نبشی 4 را در تصویر می‌بینید.
تغییرات قیمت نبشی 4 را در تصویر می بینید.

 

قیمت نبشی 5

این محصول به عنوان یکی از پرطرفدارترین نبشی‌های بازار همواره دچار جهش قیمت می‌شود. در‌حال‌حاضر، آخرین قیمت سایز 5 در بازه 23180 تا 25640 تومان گزارش شده است. این مدل نیز مانند سایرین در چند وقت اخیر نوسانات نزولی داشته است و با ارزش کمتری نسبت به ماه‌های قبل معامله می‌شود. نبشی سایز ۵ به دلیل مقاومت و استحکام بیشتری که دارد، برای ساخت و سازهای بزرگ‌تر مورد استفاده قرار می‌گیرد. قیمت نبشی 5 نسبت به سایزهای دیگر از این محصول بیشتر است. معمولاً مهندسان در پروژه‌های خود از سایزهای ۳ تا ۵ سانتی‌متر استفاده می‌کنند.

قیمت نبشی 6

محدوده قیمت سایز 6 برندهای مختلف در حدود 24360 الی 26730 تومان تعیین شده است. این محصول مانند ضخامت‌های دیگر به‌صورت روزانه جهش قیمت دارد؛ اما اکنون از هیجانات بازار به دور مانده است و ثبات بیشتری نسبت به ماه‌های گذشته دارد. به‌طورکلی، انواع نبشی ازجمله همین محصول در حال اصلاح قیمت هستند.

قیمت نبشی 8

سایز 8 نبشی از محصولات پر کاربرد در صنایع مختلف است و به دلیل وزن بیشتر آن، در پروژه‌های سنگین و با اهمیت بالا مانند ساختمان سازی، پل‌سازی و دیگر صنایع مورد استفاده قرار می‌گیرد. با این حال، قیمت نبشی سایز 8 نسبت به سایزهای کوچکتر، بسیار بالا است. قیمت نبشی 8 در حال حاضر بین 22640 تا 25730 تعیین شده است.

قیمت نبشی گالوانیزه

به‌علت مقاومت بالا در برابر خوردگی و زنگ‌زدگی، تقاضا برای این محصول فولادی در تمامی پروژه‌ها به خصوص پروژه‌های شمال کشور، بسیار زیاد است. قیمت نبشی گالوانیزه، مانند سایر محصولات فولادی به عوامل و متغیرهای موجود در بازار آهن وابسته است و تغییرات لحظه‌ای دارد.

 

نبشی گالوانیزه یکی از محصولات پرفروش در بازار است
نبشی گالوانیزه یکی از محصولات پرفروش در بازار است

 

عوامل موثر بر قیمت نبشی

از عوامل تاثیرگذار بر قیمت نبشی می‌توان به جنس، ابعاد، هزینه تولید، حجم تقاضا و عرضه در بازار، نرخ ارز و تورم و همین‌طور، وجود رقابت میان تولیدکنندگان اشاره کرد. این عوامل منجر به کاهش یا افزایش بهای محصول در بازار مصرف شده‌اند. درواقع، مقاطع فولادی براساس مشخصات فنی که دارند، ارزش‌گذاری می‌شوند. هزینه تولید نیز عبارت است از قیمت مواد اولیه و فرآیند تولید که تاثیر قابل‌توجهی بر نرخ نهایی آن می‌گذارند. علاوه بر این موارد، وضعیت اقتصادی کشور و جو حاکم بر بازار فولاد می‌توانند قیمت محصولات را تا حد زیادی تحت‌تاثیر قرار دهند.

چرا قیمت نبشی تولیدکنندگان مختلف تفاوت دارد؟

تولیدکنندگان مختلف شرایط یکسانی جهت تولید و عرضه محصولات خود ندارند. به‌عبارت‌بهتر، کارخانه‌های فولادسازی جهت مدیریت خطوط تولید خود از فناوری و استانداردهای مختلفی استفاده می‌کنند و تعداد پرسنل آن‌ها نیز با یکدیگر فرق دارد. با توجه به این موارد، اختلاف قیمت نبشی‌های تولیدکنندگان کشور کاملا طبیعی است. با این شرایط، مصرف‌کنندگان می‌توانند قیمت جدید کارخانجات مختلف را با یکدیگر مقایسه کنند و درنهایت، محصولی را که به بودجه آن‌ها نزدیک‌تر است، خریداری نمایند. اصولا، تنوع قیمت محصولات مزایایی همچون افزایش توان خرید تمام مصرف‌کنندگان را به دنبال دارد.

راهنمای خرید نبشی 

توجه به کیفیت، استانداردها و گارانتی محصول از مهم‌ترین نکات در زمان خرید نبشی است. برای سفارش یک محصول باکیفیت و استاندارد می‌بایست به سراغ برندهای معتبر و خوش‌نام کشور بروید. برندهای برتر با توجه به بازار به‌شدت رقابتی امروز هرگز محصول بی‌کیفیت در اختیار مشتریان خود قرار نمی‌دهند؛ زیرا این کار باعث پیشی گرفتن رقبایشان می‌شود. بنابراین، به معتبر بودن برند تولیدکننده و سطح کیفی محصول آن توجه داشته باشید. همچنین، لیست قیمت کارخانه‌های مختلف را ملاحظه نمایید و بهترین آن‌ها را با توجه به مبلغ مدنظر خود انتخاب کنید. درکل، تنها به فکر خرید نبشی ارزان نباشید و به مرغوبیت آن هم دقت داشته باشید.

کاربردهای نبشی

در قسمت زیر، با موارد مصرف و کاربردهای نبشی در حوزه‌های مختلف صنعتی آشنا خواهید شد:

  • صنعت خودرو در قسمت شاسی و بدنه
  • صنعت نفت و گاز در قسمت سکوها و دکل‌های نفتی
  • صنعت کشاورزی در بخش‌های گلخانه، حصارکشی و تجهیزات آبیاری
  • صنعت ساختمان در بخش‌های اسکلت فلزی، درب و پنجره، خرپا، حفاظ و...
  • صنعت لوازم خانگی در تولید وسایلی همچون یخچال، اجاق گاز، ماشین لباسشویی و…

 

 از نبشی در صنایع مختلفی مثل ساختمان سازی استفاده می شود.
 از نبشی در صنایع مختلفی مثل ساختمان سازی استفاده می شود.

 

خرید نبشی از آهن آنلاین

برای خرید نبشی از آهن آنلاین فقط کافی است با بخش فروش مرتبط با محصول تماس بگیرید. کارشناسان فروش مجموعه بعد از دریافت سفارش‌های مشتریان یک پیش‌فاکتور ظرف کمتر از 30 دقیقه در اختیار آن‌ها قرار می‌دهند. در‌صورتی‌که پیش‌فاکتور به تایید مشتری برسد و وجه موردنظر پرداخت شود، فاکتور رسمی صادر خواهد شد. این فاکتور شامل مشخصات محصول خریداری‌شده و اطلاعات طرفین معامله است. درنهایت، محموله با باربری مناسب به مقصد موردنظر خریدار ارسال خواهد شد؛ هزینه ارسال سفارش‌ها نیز برعهده خریداران است. تمام مراحل خرید محصول از ثبت سفارش گرفته تا تحویل آن در فضایی کاملا امن توسط کادری مجرب انجام خواهد گرفت.

نبشی
... بیشتر

سوالات متداول

آیا نبشی بال نامساوی در بازار ایران وجود دارد؟

بله، نبشی بال نامساوی به دو صورت موجود است. نوع اول، نبشی بال نامساوی که به صورت فابریک در کارخانه تولید می‌‏گردد. نوع دوم، نبشی بال نامساوی که توسط ماشین‏‌کاری تولید می‏‌شود. هر دو نوع نبشی را می‌توانید از آهن آنلاین خریداری کنید.

آیا امکان خرید نبشی برش خورده (لقمه) در اندازه‌های مختلف از طریق آهن آنلاین وجود دارد؟

بله. برای خرید نبشی در طول‌های مختلف با کارشناسان آهن آنلاین تماس بگیرید. حداقل طول نبشی لقمه، 7 سانتی‏متر است.

نبشی‌های موجود در بازار ایران در چه سایز و اندازه‌هایی عرضه می‌شوند؟

نبشی‌های بازار ایران در سایز‌های 2 تا 20 میلی‌متر عرضه می‌شوند.

نبشی‌ها چگونه نام‌گذاری می‌شوند و علائم مربوط به آن‌ها در نقشه چه اطلاعاتی در اختیار ما می‌گذارند؟

در نام‌گذاری نبشی توجه به دو مشخصه طول بال و ضخامت ضروری است. به عنوان مثال در نبشی 6*60*60 اندازه هر کدام از بال‌ها 60 میلیمتر و ضخامت هر بال 6 میلیمتر می‌باشد.

ساعت کاری امروز ما به پایان رسیده است.
استعلام قیمت ثبت کنید تا در اولین فرصت با شما تماس بگیریم.
درخواست استعلام قیمت
فیلتر نتایج x