آهن آنلاین
فیلترها
محاسبه وزن

نبشی

| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز ضخامت حالت واحد محل تحویل قیمت (تومان)
70*70
7
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
20,830
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
40*40
3
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
21,330
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
40*40
4
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
20,830
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
40*40
4
6 متری
کیلوگرم
بنگاه تهران
23,390
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
50*50
4
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
20,830
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
50*50
5
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
20,830
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
50*50
5
6 متری
کیلوگرم
بنگاه تهران
23,360
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
60*60
6
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
20,830
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
60*60
6
6 متری
کیلوگرم
بنگاه تهران
23,320
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
80*80
8
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
20,830
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
80*80
8
6 متری
کیلوگرم
بنگاه تهران
23,360
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
100*100
10
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
20,960
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
100*100
10
6 متری
کیلوگرم
بنگاه تهران
23,730
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
120*120
12
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
20,960
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
120*120
12
6 متری
کیلوگرم
بنگاه تهران
23,730
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
150*150
15
12 متری
کیلوگرم
بنگاه تهران
36,330
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز ضخامت حالت واحد محل تحویل قیمت (تومان)
30*30
3
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
21,700
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
30*30
3
6 متری
کیلوگرم
بنگاه تهران
23,730
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
40*40
4
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
21,470
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
40*40
4
6 متری
کیلوگرم
بنگاه تهران
23,730
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
50*50
5
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
21,470
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
50*50
5
6 متری
کیلوگرم
بنگاه تهران
23,730
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
60*60
6
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
22,620
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
60*60
6
6 متری
کیلوگرم
بنگاه تهران
23,730
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
80*80
8
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
21,380
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
80*80
8
12 متری
کیلوگرم
کارخانه
21,840
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
80*80
8
6 متری
کیلوگرم
بنگاه تهران
24,280
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
100*100
10
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
21,420
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
100*100
10
12 متری
کیلوگرم
کارخانه
22,070
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
100*100
10
6 متری
کیلوگرم
بنگاه تهران
25,860
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
نبشی ناب تبریز
| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز ضخامت حالت واحد محل تحویل قیمت (تومان)
60*60
3
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
24,090
آخرین بروز رسانی : 1402/8/22
نوسانات : 0
40*40
4
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
20,640
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
50*50
4
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
20,640
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
60*60
4
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
22,960
آخرین بروز رسانی : 1402/8/22
نوسانات : 0
50*50
5
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
20,640
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
60*60
5
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
20,640
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
50*50
6
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
25,000
آخرین بروز رسانی : 1402/8/22
نوسانات : 0
70*70
7
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
20,640
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
80*80
8
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
20,640
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
نبشی صنایع فولاد کوهپایه
| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز ضخامت حالت واحد محل تحویل قیمت (تومان)
30*30
3
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
22,110
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
40*40
3
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
21,840
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
40*40
4
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
21,330
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
نبشی ظهوریان
| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز ضخامت حالت واحد محل تحویل قیمت (تومان)
30*30
3
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
21,510
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
30*30
3
6 متری
کیلوگرم
بنگاه تهران
23,450
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
40*40
4
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
21,290
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
40*40
4
6 متری
کیلوگرم
بنگاه تهران
23,450
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
50*50
5
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
21,290
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
50*50
5
6 متری
کیلوگرم
بنگاه تهران
23,450
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
60*60
6
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
21,510
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
60*60
6
6 متری
کیلوگرم
بنگاه تهران
23,450
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
80*80
8
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
21,190
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
80*80
8
6 متری
کیلوگرم
بنگاه تهران
23,450
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
100*100
10
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
21,240
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
نبشی آونگان
| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز ضخامت حالت واحد محل تحویل قیمت (تومان)
100*100
10
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
21,330
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
80 *80
8
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
21,190
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
60*60
6
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
22,750
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
120*120
12
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
21,330
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
نبشی منظومه
| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز ضخامت حالت واحد محل تحویل قیمت (تومان)
40*40
4
6 متری
کیلوگرم
بنگاه تهران
22,940
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
50*50
5
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
21,470
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
50*50
5
6 متری
کیلوگرم
بنگاه تهران
22,940
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
60*60
6
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
21,470
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
60*60
6
6 متری
کیلوگرم
بنگاه تهران
22,940
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
80*80
8
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
21,470
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
نبشی فولاد سپهر ایرانیان
| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز ضخامت حالت واحد محل تحویل قیمت (تومان)
120*120
12
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
22,430
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
100*100
10
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
22,430
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
80*80
8
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
22,110
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
60*60
6
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
22,110
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
60*60
5
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
22,110
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
50*50
5
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
22,110
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
50*50
3
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
22,110
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
40*40
4
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
22,110
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
30*30
2
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
22,480
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
40*40
2.5
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
21,740
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : +0.4%
40*40
3
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
21,740
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : +0.4%
نبشی فولاد جاوید بناب
| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز ضخامت حالت واحد محل تحویل قیمت (تومان)
40*40
4
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
20,640
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : -0.9%
60*60
3
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
22,480
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
60*60
4
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
21,560
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
60*60
5
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
20,830
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
50*50
5
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
20,830
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
40*40
3
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
20,830
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
50*50
4
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
20,830
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
نبشی ماهان ذوب
| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز ضخامت حالت واحد محل تحویل قیمت (تومان)
50*50
4
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
22,660
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
نبشی نستا
| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز ضخامت حالت واحد محل تحویل قیمت (تومان)
40*40
3
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
23,670
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
نبشی ابهر
| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز ضخامت حالت واحد محل تحویل قیمت (تومان)
40*40
4
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
22,750
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
40*40
4
6 متری
کیلوگرم
بنگاه تهران
23,230
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
نبشی زنجان
| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز ضخامت حالت واحد محل تحویل قیمت (تومان)
50*50
5
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
22,110
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
50*50
4
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
22,110
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
60*60
6
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
22,110
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
60*60
5
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
22,110
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
40*40
4
6 متری
کیلوگرم
بنگاه تهران
23,120
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
50*50
5
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
22,110
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
50*50
5
6 متری
کیلوگرم
بنگاه تهران
23,170
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
60*60
5
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
22,110
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
60*60
6
6 متری
کیلوگرم
کارخانه
22,110
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
60*60
6
6 متری
کیلوگرم
بنگاه تهران
23,170
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
دریافت مشاوره از کارشناسان واحد نبشی
کارشناسان واحد نبشی
پرنیان امیدی
پرنیان امیدی (کارشناس فروش نبشی و ناودانی)
حمیدرضا حجتی
حمیدرضا حجتی (کارشناس فروش نبشی و ناودانی)
حامد پورآرمند
حامد پورآرمند (سرپرست خرید نبشی و ناودانی)

نبشی

همواره در صنعت ساختمان سازی، استفاده از نبشی‌ها به عنوان عنصری مهم و حیاتی در ساخت و ساز مورد توجه قرار گرفته است. نبشی‌ یک محصول فولادی بسیار مهم در مقاومت سازه و نیز جلوگیری از ورود آب و هوا به داخل ساختمان عملکرد قابل توجهی دارند. اما با وجود اینکه نبشی‌ها از لحاظ عملکردی بسیار حائز اهمیت هستند، اما هزینه آنها نیز بسیار مهم است و برای سازندگان و مصرف کنندگان مهم می‌باشد. در اینجا قصد داریم تا به معرفی انواع مختلف نبشی‌ها و قیمت نبشی‌ها بپردازیم. با مطالعه این مقاله، شما علاقه‌مندان به صنعت ساختمان سازی می‌توانید با انواع مختلف نبشی‌ها و نحوه قیمت‌گذاری آنها آشنا شوید.
هدف ما از نوشتن این مطلب، تامین اطلاعات کافی و دقیق به مصرف کنندگان و سازندگان در خصوص نحوه انتخاب و خرید نبشی‌های مناسب و همچنین تعیین قیمت صحیح برای آنها است. به امید آنکه این مقاله برای شما مفید واقع شود و به شما کمک کند تا بهترین تصمیم را برای خرید نبشی در پروژه ساختمانی خودتان بگیرید.

مقطع نبشی با دو ظلع عمود بر هم، در دو نوع فابریک و پرسی وجود دارد که نبشی فابریک، از همان ابتدا و در ریخته‌گری به شکل قالب نبشی درمی‌آید ولی نبشی پرسی با خم کردن ورق به شکل این مقطع در ابعاد دلخواه، تبدیل می‌شود. نبشی‌ را معمولا با دو مشخصه طول بال، بر حسب سانتی‌متر و ضخامت، بر حسب میلی‌متر، دسته بندی می‌کنند، برای مثال: نبشی 4-5 به معنی نبشی بال مساوی، با طول بال 5 سانتی‌متر و ضخامت بال 4 میلی‌متر است که به صورت نبشی 4*50*50 هم نمایش داده می‌شود

نبشی، یکی از مهم‌ترین مقاطع فولادی برای ساختمان‌سازی است که در مواردی مثل ساختن کرمیت و خرپا، اتصال قسمت‌های فلزی به یکدیگر و ساختن ستون کاربرد دارد. قیمت نبشی، از مهم‌ترین مواردی است که هنگام برآورد بودجه ساختمان‌سازی باید به آن توجه کرد، زیرا معمولا پروژه‌های بزرگ به تعداد زیادی نبشی نیاز دارند. بنابراین، کوچک‌ترین نوسان در قیمت این محصول، تأثیر به‌سزایی روی قیمت تمام شده پروژه دارد.

قیمت روز نبشی

قیمت روز نبشی، مثل مقاطع فولادی دیگر، نوسان‌های قابل پیش‌بینی و غیرقابل پیش‌بینی را تجربه می‌کند و عوامل مختلفی می‌توانند روی هزینه این محصول تأثیر داشته باشند. به‌طورکلی، امکان پیش‌بینی دقیق قیمت وجود ندارد، زیرا در برخی موارد نوسان‌ها هیچ دلیلی ندارند و فقط به‌دنبال رکود یا تورمی که در سایر محصولات ایجاد شده، ایجاد می‌شوند.

بهترین روش برای بررسی قیمت روز نبشی، استفاده از جدول‌های ارائه شده در سایت آهن آنلاین است. این مجموعه هم قیمت بروزرسانی شده را به مشتریان اعلام می‌کند و هم امکان خرید در همان قیمت را برای آن‌ها فراهم کرده است.

قیمت نبشی در لیست زیر با توجه به آخرین قیمت بازار به‌روزرسانی می‌شود و می‌توانید با مراجعه به جدول مربوط به هر کارخانه، از قیمت روز هر محصول در اندازه‌های مختلف مطلع شوید. محصولات مربوط به هر برند در جداول جداگانه قرار گرفته‌اند؛ به عنوان مثال برای دسترسی آسان به قیمت نبشی اصفهان کافی است به لیست مربوط به آن مراجعه یا از فیلتر موجود در صفحه استفاده کنید. قیمت انواع نبشی شکفته مشهد، آریان فولاد، ناب تبریز و همچنین قیمت نبشی سپاهان اصفهان، ظهوریان و آونگان به صورت روزانه در در این صفحه قابل مشاهده است.

در نظر داشته باشید انواع نبشی بر اساس سایز نیز دسته‌بندی می‌شوند که برای دسترسی به قیمت نبشی 4، 5 و 3 به راحتی می‌توانید از دکمه‌های موجود در بالای لیست قیمت استفاده کنید. برای دسترسی به لیست مربوط به اندازه‌های دیگر از جمله 6، 8 ، 10 و دیگر اندازه‌ها، کافیست از فیلتر موجود در صفحه استفاده کنید.

 

نبشی از محصولات فولادی پرکاربرد در صنایع ساختمانی است.
نبشی از محصولات فولادی پرکاربرد در صنایع ساختمانی است.

 

قیمت روز انواع نبشی آهن یکی از فاکتورهای مهم در تعیین هزینه سازه‌های مختلف است، به طوری‌که کارشناسان آهن آنلاین معتقدند:

کاهش هزینه ساخت سازه‌ها را می‌توان یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های طراحان دانست. کاربرد گسترده انواع نبشی در ساخت سازه‌ها، اهمیت انتخاب نبشی مناسب با توجه به کاربردی که در طرح دارد را دوچندان می‌کند. انتخاب درست نبشی با ضخامت و طول مناسب در بهینه‌سازی هزینه‌های اجرای طرح نقش مهمی را ایفا می‌کند.

دسته بندی دیگری در فیلتر موجود در صفحه وجود دارد که توسط آن به راحتی می‌توانید به قیمت نبشی 80*80، 70*70، 30*30، 20*20، 40*40 و سازهای دیگر در اندازه‌های 6 و 12 متری دستری داشته باشید.

قیمت نبشی 3

سایز این محصول، باتوجه‌به ضخامت آن تعیین می‌شود؛ نبشی ۳ سانتی‌متری ظریف‌ترین مقطع فولادی است که به این شکل تولید می‌شود. قیمت نبشی ۳، نسبت به سایر انواع نبشی ارزان‌تر است، زیرا وزن کم‌تری دارد. نبشی ۳ سانتی‌متری، با توجه به ضخامت آن قیمتی ارزان‌تر نسبت به سایر انواع نبشی دارد. با این حال، باید توجه داشت که این نوع نبشی، ظریف‌ترین مقطع فولادی است که تولید می‌شود. به عبارتی، این نوع نبشی از نظر مقاومت کمی ضعیف‌تر است و در پروژه‌هایی با بار سنگین تر، استفاده از آن مناسب نیست.
همچنین، باید توجه داشت که قیمت نبشی ۳ نسبت به سایر نوع نبشی‌ها کمتر است، زیرا وزن کمتری دارد و در صورت استفاده از آن در پروژه‌های بزرگ، هزینه ساخت و ساز کاهش خواهد یافت. با این حال، قبل از انتخاب نوع نبشی برای پروژه خود، باید با توجه به شرایط و نیازهای خاص خود، انتخاب مناسبی را انجام داده و توجه لازم را به جزئیات فنی آن نمایید.

قیمت نبشی 4

نبشی سایز ۴، نه به اندازه سایز ۳ ظریف است و نه به اندازه سایز ۵ محکم و مقاوم. این محصول برای سازه‌های کوچکی که به نبشی خیلی بزرگ و محکم نیاز ندارند، مورد استفاده قرار می‌گیرد. قیمت نبشی ۴، در جدول‌های سایت آهن آنلاین ارائه شده است به عبارتی، نبشی سایز ۴، برای پروژه‌های با بار سبک تر و در مقیاس کوچکتری مناسب است.
قیمت نبشی ۴ نیز، همانند دیگر انواع نبشی‌ها در جدول‌های سایت‌های فروش آهن آنلاین در دسترس است و می‌توانید قبل از خرید، قیمت آن را با سایر نوع نبشی‌ها مقایسه کنید و انتخاب مناسبی را برای پروژه خود انجام دهید.

قیمت نبشی 5

نبشی ۵، برای سازه‌های بزرگ‌تر مورد استفاده قرار می‌گیرد. قیمت نبشی ۵، نسبت‌به سایر سایزهای این محصول بیشتر است. البته این بزرگ‌ترین سایز این محصول در بازار نیست، اما مهندسان در پروژه‌هایشان بیشتر از سایزهای ۳ تا ۵ سانتی‌متر استفاده می‌کنند و این محصولات کاربردهای متداول‌تری دارند. نبشی سایز ۵ به دلیل مقاومت و استحکام بیشتری که دارد، برای ساخت و سازهای بزرگ‌تر مورد استفاده قرار می‌گیرد. با این حال، قیمت نبشی ۵ نسبت به سایزهای دیگر از این محصول بیشتر است. معمولاً مهندسان در پروژه‌های خود از نبشی‌های سایزهای ۳ تا ۵ سانتی‌متر استفاده می‌کنند و به دلیل استحکام بیشتری که نسبت به سایر سایزها دارد، نبشی سایز ۵ برای سازه‌های بزرگ مورد توجه قرار می‌گیرد.

قیمت نبشی 8

نبشی سایز 8، از محصولات پر کاربرد در صنایع مختلف است و به دلیل وزن بیشتر آن، در پروژه‌های سنگین و با اهمیت بالا مانند ساختمان سازی، پل‌سازی و دیگر صنایع مورد استفاده قرار می‌گیرد. با این حال، قیمت نبشی سایز 8 نسبت به سایزهای کوچکتر، بسیار بالا است. اگر شما به دنبال خرید نبشی 8 هستید، بهترین راه مشاهده و مقایسه قیمت ها، جستجو در سایت‌های آنلاین آهن آلات می‌باشد.

قیمت انواع نبشی

این مقاطع فولادی به دو صورت بال مساوی و بال نامساوی تقسیم می‌شوند؛ این موضوع تا حدی روی قیمت آهن‌ها تأثیر دارد. از طرفی کارخانه‌های مختلف این محصولات را تولید می‌کنند و نرخ آن‌ها تاحدی با یکدیگر اختلاف دارد. کارشناسان آهن آنلاین حتی این اختلاف نرخ‌ها جزئی را هم در نظر گرفته‌اند و در جدول قیمت نبشی، دقیق‌ترین بهای این محصولات را ثبت کرد‌ه‌اند. 

 

قیمت نبشی به عوامل مختلفی مانند سایز آن بستگی دارد.
قیمت نبشی به عوامل مختلفی مانند سایز آن بستگی دارد.

 

قیمت نبشی 4 سبک

نبشی 4، مانند سایر نبشی‌ها در ضخامت‌های مختلفی تولید می‌شود و هر چه ضخامت این محصول کمتر باشد، وزن آن کمتر خواهد شد. در مورد این سایز ضخامت‌های 2 و 2.5 میلی‌متر در دسته محصولات سبک قرار می‌گیرند که در بسیاری از کارهای نماسازی، ساخت پروفیل و نیز مواردی که نیاز به ظرافت بیشتر و وزن کمتر در این محصول دارند، مورد استفاده واقع می‌شود.

طبق نظر کارشناسان آهن آنلاین:

"قیمت روز نبشی، باتوجه به عوامل مختلفی دچار تغییر و نوسان می شود و از آنجاکه این مقطع، یکی از محصولات فولادی پرکاربرد در صنایعی همچون ساختمان‌سازی، خودروسازی، ساخت لوازم خانگی و... است، اطلاع از این تغییرات بها برای خریداران اهمیت زیادی دارد. قیمت نبشی براساس فاکتورهایی مانند: سایز و ضخامت، وزن، نرخ دلار، میزان عرضه و تقاضای بازار و... تعیین می‌شود." 

قیمت نبشی 8

نبشی سایز 8، از محصولات فولادی پرکاربرد در صنایع مختلف همچون ساختمان سازی، درب و پنجره سازی و … است. به‌دلیل اینکه وزن این محصول از سایر سایزها بیشتر است، قیمت نبشی 8 کارخانه‌های فولادی به نسبت سایر سایزهای این مقطع بالاتر است. شما می‌توانید نرخ به روز و لحظه ای سایز 8 را در جداول لیست قیمت آهن آنلاین مشاهده کنید.

قیمت نبشی گالوانیزه

به‌علت مقاومت بالا در برابر خوردگی و زنگ‌زدگی، تقاضا برای این محصول فولادی در تمامی پروژه‌ها به خصوص پروژه‌های شمال کشور، بسیار زیاد است. قیمت نبشی گالوانیزه، مانند سایر محصولات فولادی به عوامل و متغیرهای موجود در بازار آهن وابسته است و تغییرات لحظه‌ای دارد.

راهنمای خرید نبشی از آهن آنلاین

بعد از مشاهده قیمت محصول مورد نظر خود، کافی است با شماره 02154712 تماس بگیرید تا در زمینه انتخاب محصول مناسب برای سازه خود، از مشاوره کارشناسان آهن آنلاین استفاده و برای ثبت سفارش مراحل مورد نیاز را طی کنید. البته در نظر داشته باشید امکان فروش نبشی از طریق سبد خرید نیز وجود دارد و با انتخاب محصولات خود و تکمیل مراحل خرید، اطلاعات شما برای همکاران ما ارسال می‌شود تا در سریع‌ترین زمان ممکن سفرش شما را پیگیری کنند. 

سخن پایانی

در این مطلب به معرفی انواع مختلف نبشی‌ها و نحوه قیمت‌گذاری آنها پرداختیم. در این راستا، بررسی شد که نوع و کیفیت مواد استفاده شده در تولید نبشی‌ها به شدت بر روی قیمت آنها تاثیرگذار است. همچنین این موضوع نیز مورد بررسی قرار گرفت که استفاده از نبشی‌های با کیفیت بالا، باعث صرفه‌جویی در زمان و هزینه ساخت و ساز می‌شود.
در نهایت، با توجه به مواردی که در این مقاله بررسی شد، مشخص است که انتخاب نبشی‌های مناسب و با کیفیت متناسب با پروژه ساختمانی، تاثیر مستقیمی بر روی هزینه‌های پروژه و همچنین عمر و مقاومت ساختمان دارد. در نتیجه، توصیه ما به شما عزیزان این است که در هنگام خرید نبشی، به انتخاب کیفیت و نوع مطلوب توجه نمایید و با توجه به مشخصات پروژه خود، قیمت‌گذاری مناسبی را برای خرید نبشی در نظر بگیرید.
سوالات متداول
نبشی‌های موجود در بازار ایران در چه سایز و اندازه‌هایی عرضه می‌شوند؟
نبشی‌های موجود در بازار ایران در حال حاضر در سایز‌های 2 تا 20 عرضه می‌شوند.
آیا امکان تهیه نبشی برش خورده (لقمه) در اندازه‌های مختلف از طریق آهن آنلاین وجود دارد؟
بله، به نبشی‏‌های برش خورده اصطلاحا نبشی لقمه می‏گویند. حداقل طول نبشی لقمه، 7 سانتی‏متر است.
 آیا نبشی بال نامساوی در بازار ایران وجود دارد و چگونه می‌توان این محصولات را تهیه کرد؟
بله، نبشی بال نامساوی به دو صورت موجود است. نوع اول، نبشی بال نامساوی که به صورت فابریک در کارخانه تولید می‏گردد. نوع دوم، نبشی بال نامساوی که توسط ماشین‏‌کاری تولید می‏‌شود.
 نبشی‌ها چگونه نام‌گذاری می‌شوند و علائم مربوط به آن‌ها در نقشه چه اطلاعاتی در اختیار ما می‌گذارند؟
در نام‌گذاری نبشی توجه به دو مشخصه طول بال و ضخامت ضروری است. به عنوان مثال در نبشی 6*60*60 اندازه هر کدام از بال‌ها 60 میلیمتر و ضخامت هر بال 6 میلیمتر می‌باشد.

... بیشتر

سوالات متداول

نبشی‌ها چگونه نام‌گذاری می‌شوند و علائم مربوط به آن‌ها در نقشه چه اطلاعاتی در اختیار ما می‌گذارند؟

در نام‌گذاری نبشی توجه به دو مشخصه طول بال و ضخامت ضروری است. به عنوان مثال در نبشی 6*60*60 اندازه هر کدام از بال‌ها 60 میلیمتر و ضخامت هر بال 6 میلیمتر می‌باشد.

آیا نبشی بال نامساوی در بازار ایران وجود دارد و چگونه می‌توان این محصولات را تهیه کرد؟

بله، نبشی بال نامساوی به دو صورت موجود است. نوع اول، نبشی بال نامساوی که به صورت فابریک در کارخانه تولید می‏گردد. نوع دوم، نبشی بال نامساوی که توسط ماشین‏‌کاری تولید می‏‌شود.

آیا امکان تهیه نبشی برش خورده (لقمه) در اندازه‌های مختلف از طریق آهن آنلاین وجود دارد؟

بله، به نبشی‏‌های برش خورده اصطلاحا نبشی لقمه می‏گویند. حداقل طول نبشی لقمه، 7 سانتی‏متر است.

نبشی‌های موجود در بازار ایران در چه سایز و اندازه‌هایی عرضه می‌شوند؟

نبشی‌های موجود در بازار ایران در حال حاضر در سایز‌های 2 تا 20 عرضه می‌شوند.

ساعت کاری امروز ما به پایان رسیده است.
استعلام قیمت ثبت کنید تا در اولین فرصت با شما تماس بگیریم.
درخواست استعلام قیمت
فیلتر نتایج x