آهن آنلاین
فیلترها
محاسبه وزن

پروفیل صنعتی

پروفیل صنعتی اصفهان
| آخرین بروزرسانی : امروز
سایز ضخامت حالت محل تحویل واحد قیمت (ریال)
80*80
5
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
335,780
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
90*90
5
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
335,780
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
100*100
5
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
335,780
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
120*120
5
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
335,780
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
140*140
5
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
335,780
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
100*100
6
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
335,780
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
120*120
6
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
335,780
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
60*120
6
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
335,780
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
140*140
6
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
335,780
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
250*150
6
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
335,780
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
پروفیل صنعتی تهران
| آخرین بروزرسانی : امروز
سایز ضخامت حالت محل تحویل واحد قیمت (ریال)
80*80
4
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
332,120
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
100*100
4
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
332,120
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
150*150
4
12 متری
کارخانه
کیلوگرم
332,120
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
60*60
5
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
339,450
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
70*70
5
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
339,450
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
40*80
5
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
339,450
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
60*80
5
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
339,450
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
80*80
5
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
339,450
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
90*90
5
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
339,450
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
100*100
5
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
339,450
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
50*100
5
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
339,450
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
120*120
5
12 متری
کارخانه
کیلوگرم
339,450
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
140*140
5
12 متری
کارخانه
کیلوگرم
339,450
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
100*150
5
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
339,450
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
150*150
5
12 متری
کارخانه
کیلوگرم
339,450
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
160*160
5
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
339,450
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
100*180
5
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
339,450
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
180*180
5
12 متری
کارخانه
کیلوگرم
339,450
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
100*200
5
12 متری
کارخانه
کیلوگرم
339,450
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
70*70
6
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
339,450
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
80*80
6
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
339,450
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
90*90
6
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
339,450
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
50*100
6
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
339,450
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
100*100
6
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
339,450
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
120*120
6
12 متری
کارخانه
کیلوگرم
339,450
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
140*140
6
12 متری
کارخانه
کیلوگرم
339,450
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
100*150
6
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
339,450
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
150*150
6
12 متری
کارخانه
کیلوگرم
339,450
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
160*160
6
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
339,450
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
160*160
6
6 متری
بنگاه تهران
کیلوگرم
341,290
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
180*180
6
12 متری
کارخانه
کیلوگرم
339,450
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
100*200
6
12 متری
کارخانه
کیلوگرم
339,450
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
80*80
8
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
366,980
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
90*90
8
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
366,980
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
100*100
8
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
366,980
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
120*120
8
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
366,980
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
140*140
8
12 متری
کارخانه
کیلوگرم
366,980
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
100*150
8
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
366,980
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
150*150
8
12 متری
کارخانه
کیلوگرم
366,980
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
100*180
8
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
366,980
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
180*180
8
12 متری
کارخانه
کیلوگرم
366,980
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
100*200
8
12 متری
کارخانه
کیلوگرم
366,980
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
پروفیل صنعتی کالوپ
| آخرین بروزرسانی : امروز
سایز ضخامت حالت محل تحویل واحد قیمت (ریال)
140*140
6
6 متری / 12 متری
کارخانه
کیلوگرم
339,450
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
180*180
6
6 متری / 12 متری
کارخانه
کیلوگرم
339,450
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
200*200
6
6 متری / 12 متری
کارخانه
کیلوگرم
339,450
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
300*300
6
6 متری / 12 متری
کارخانه
کیلوگرم
339,450
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
140*140
8
6 متری / 12 متری
کارخانه
کیلوگرم
366,980
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
180*180
8
6 متری / 12 متری
کارخانه
کیلوگرم
366,980
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
200*200
8
6 متری / 12 متری
کارخانه
کیلوگرم
366,980
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
150*250
8
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
366,980
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
300*300
8
6 متری / 12 متری
کارخانه
کیلوگرم
366,980
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
140*140
10
6 متری / 12 متری
کارخانه
کیلوگرم
366,980
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
180*180
10
6 متری / 12 متری
کارخانه
کیلوگرم
366,980
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
200*200
10
6 متری / 12 متری
کارخانه
کیلوگرم
366,980
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
300*300
10
6 متری / 12 متری
کارخانه
کیلوگرم
366,980
آخرین بروز رسانی : 1402/7/10
نوسانات : 0
دریافت مشاوره از کارشناسان واحد پروفیل صنعتی
کارشناسان واحد پروفیل صنعتی
مهدی شالی
مهدی شالی (کارشناس فروش پروفیل)
نوید وطن دوست
نوید وطن دوست (STB لوله پروفیل و ورق سرد)
محمد خلیل نژاد
محمد خلیل نژاد (کارشناس فروش پروفیل)
کیاوش مه پیما
کیاوش مه پیما (کارشناس خرید پروفیل)
علیرضا قدیمی دیزج
علیرضا قدیمی دیزج (کارشناس خرید پروفیل)

پروفیل صنعتی

در لیست زیر، قیمت پروفیل صنعتی در ضخامت‌ها و سایزهای مختلف قابل مشاهده است. پروفیل صنعتی تا سایز 400*400 در ضخامت های 5 ، 6 ، 8 ، 10 ،12 و 15 میلیمتر با کیفیت جوش بالا و تولید شده از ورق مبارکه و تحویل در کارخانه قابل عرضه است. بهترین پیشنهاد قیمت با توجه به محل تخلیه شما ارائه می‌گردد.

طبق نظر کارشناسان آهن آنلاین: 
“پروفیل صنعتی، در ضخامت ها و ابعاد مختلف توسط کارخانجات فولادی تولید می شوند؛ قیمت پروفیل صنعتی که در بازار به نام پروفیل سنگین نیز شناخته می شود، به عوامل مختلفی بستگی دارد. قیمت روز پروفیل صنعتی بر اساس سایز، ضخامت و طول این محصول محاسبه می شود و عواملی همچون تغییرات بازار اهن، نرخ ارز، قیمت مواد اولیه و… باعث نوسانات قیمت پروفیل سنگین می‌گردد.”

راهنمای خرید

پس از استعلام قیمت محصول توسط شما، کارشناسان فروش آهن آنلاین، قیمت و مشخصات محصول، شرایط پرداخت، زمان بارگیری و تحویل محصول و سایر جزئیات سفارش را در قالب پيش فاكتور به اطلاع شما می‌رسانند. پس از تایید پرداخت، واحد ترابری و لجستیک آهن آنلاین دستور بارگیری و ارسال بار را دریافت می‌کند؛ و بعد از تاييد قيمت كرايه از سوي مشتري، طبق زمان‌بندی اعلام شده، نسبت به تحویل بار به آدرس و مشخصات دریافتی از مشتری، اقدام می‌کند.

چند نکته در هنگام خرید

- مشخصات و ویژگی‌های هر محصول، اعم از نوع، سایز، حالت، استاندارد، محل بارگیری و تحویل (کارخانه یا بنگاه)، واحد، قیمت هر واحد و هم‌چنین تاریخ و ساعت آخرین به‌روزسانی در لیست قیمت‌ها آورده شده است.

- برای مشاهده نوسانات و«نمودار قیمت محصول»، روی آیکون نمودار مرتبط با هر محصول کلیک کنید.

- با توجه به نوسانات بازار، برای اطمینان از قیمت نهایی محصول، با کارشناسان آهن آنلاین در تماس باشید:  02154712

- در صورت عدم مشاهده محصول مورد نظر و مشاوره در زمینه خرید و فروش، با کارشناسان آهن آنلاین در تماس باشید.

قیمت پروفیل صنعتی، به صورت روزانه در این صفحه بروزرسانی می‌شود و همچنین شما می‌توانید در لیست زیر صفحات انواع دیگر پروفیل را مشاهده نمایید:

قیمت انواع مختلف قوطی بر حسب نوسانات بازار آهن، تغییر می‌کند.

سوالات متداول

1- لیست قیمت پروفیل صنعتی آهن آنلاین به روز است؟

بله، قیمت پروفیل صنعتی توسط تیم کارشناسان فروش، به صورت روزانه بروزرسانی می شود.

2- زمان تحویل پروفیل صنعتی خریداری شده از آهن آنلاین چقدر است؟

باتوجه به اینکه محصول در انبار وجود دارد یا از درب کارخانه خریداری می شود، زمان تحویل آن متغیر است. در زمان خرید، کارشناسان فروش زمان تحویل را به شما اطلاع می دهند.

... بیشتر
مشاوره رایگان و خرید
فیلتر نتایج x