لیست قیمت لوله گالوانیزه آهن آنلاین

***به علت نوسانات شدید بازار، نیاز به تایید مجدد قیمت می باشد.***

تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  2
  " 1/2
لوله گالوانیزه ۲  ” ۱/۲   تهران  تست آب  ۶متری کارخانه
کیلوگرم
۱۰:۵۷
  2
  " 1/2
لوله گالوانیزه ۲  ” ۱/۲   قزوین  صنعتی  ۶متری کارخانه
کیلوگرم
82,900 
۱۰:۵۷
  2.5
  " 1/2
لوله گالوانیزه ۲٫۵  ” ۱/۲   تهران  صنعتی  ۶متری کارخانه
کیلوگرم
۱۰:۵۷
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  2.5
  " 1/2
لوله گالوانیزه ۲٫۵  ” ۱/۲   قزوین  تست آب  ۶متری کارخانه
کیلوگرم
۱۰:۵۷
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  2
  " 3/4
لوله گالوانیزه ۲  ” ۳/۴   تهران  تست آب  ۶متری کارخانه
کیلوگرم
۱۰:۵۷
  2
  " 3/4
لوله گالوانیزه ۲  ” ۳/۴   قزوین  صنعتی  ۶متری کارخانه
کیلوگرم
82,900 
۱۰:۵۷
  2.5
  " 3/4
لوله گالوانیزه ۲٫۵  ” ۳/۴   تهران  صنعتی  ۶متری کارخانه
کیلوگرم
۱۰:۵۷
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  2.5
  " 3/4
لوله گالوانیزه ۲٫۵  ” ۳/۴   قزوین  تست آب  ۶متری کارخانه
کیلوگرم
۱۰:۵۷
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  2
  " 1
لوله گالوانیزه ۲  ” ۱   تهران  تست آب  ۶متری کارخانه
کیلوگرم
۱۰:۵۷
  2
  " 1
لوله گالوانیزه ۲  ” ۱   قزوین  صنعتی  ۶متری کارخانه
کیلوگرم
82,700 
۱۰:۵۷
  2.5
  " 1
لوله گالوانیزه ۲٫۵  ” ۱   تهران  صنعتی  ۶متری کارخانه
کیلوگرم
۱۰:۵۷
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  2.5
  " 1
لوله گالوانیزه ۲٫۵  ” ۱   قزوین  تست آب  ۶متری کارخانه
کیلوگرم
۱۰:۵۷
  3
  " 1
لوله گالوانیزه ۳  ” ۱   قزوین  تست آب  ۶متری کارخانه
کیلوگرم
۱۰:۵۷
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  2
  "1/4 1
لوله گالوانیزه ۲  “۱/۴ ۱   قزوین  صنعتی  ۶متری کارخانه
کیلوگرم
82,700 
۱۰:۵۷
  2.5
  "1/4 1
لوله گالوانیزه ۲٫۵  “۱/۴ ۱   تهران  صنعتی  ۶متری کارخانه
کیلوگرم
۱۰:۵۷
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  2.5
  "1/4 1
لوله گالوانیزه ۲٫۵  “۱/۴ ۱   قزوین  تست آب  ۶متری کارخانه
کیلوگرم
۱۰:۵۷
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  2.5
  "1/4 1
لوله گالوانیزه ۲٫۵  “۱/۴ ۱   قزوین  تست آب  ۶متری کارخانه
کیلوگرم
۱۰:۵۷
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  3
  "1/4 1
لوله گالوانیزه ۳  “۱/۴ ۱   قزوین  تست آب  ۶متری کارخانه
کیلوگرم
۱۰:۵۷
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  2.5
  "1/2 1
لوله گالوانیزه ۲٫۵  “۱/۲ ۱   قزوین  تست آب  ۶متری کارخانه
کیلوگرم
۱۰:۵۷
  3
  "1/2 1
لوله گالوانیزه ۳  “۱/۲ ۱   قزوین  تست آب  ۶متری کارخانه
کیلوگرم
۱۰:۵۷
  3
  " 1/2 2
لوله گالوانیزه ۳  ” ۱/۲ ۲   قزوین  صنعتی  ۶متری کارخانه
کیلوگرم
۱۰:۵۸
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  2
  "1/2 1
لوله گالوانیزه ۲  “۱/۲ ۱   قزوین  صنعتی  ۶متری کارخانه
کیلوگرم
82,700 
۱۰:۵۷
  2.5
  "1/2 1
لوله گالوانیزه ۲٫۵  “۱/۲ ۱   تهران  تست آب  ۶متری کارخانه
کیلوگرم
۱۰:۵۷
  2.5
  "1/2 1
لوله گالوانیزه ۲٫۵  “۱/۲ ۱   قزوین  صنعتی  ۶متری کارخانه
کیلوگرم
81,700 
۱۰:۵۷
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  2
  " 2
لوله گالوانیزه ۲  ” ۲   قزوین  صنعتی  ۶متری کارخانه
کیلوگرم
82,700 
۱۰:۵۸
  2.5
  " 2
لوله گالوانیزه ۲٫۵  ” ۲   تهران  صنعتی  ۶متری کارخانه
کیلوگرم
۱۰:۵۷
  2.5
  " 2
لوله گالوانیزه ۲٫۵  ” ۲   قزوین  تست آب  ۶متری کارخانه
کیلوگرم
۱۰:۵۷
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  3
  " 2
لوله گالوانیزه ۳  ” ۲   قزوین  تست آب  ۶متری کارخانه
کیلوگرم
۱۰:۵۷
  3
  " 2
لوله گالوانیزه ۳  ” ۲   قزوین  صنعتی  ۶متری کارخانه
کیلوگرم
۱۰:۵۸
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  2
  " 1/2 2
لوله گالوانیزه ۲  ” ۱/۲ ۲   قزوین  صنعتی  ۶متری کارخانه
کیلوگرم
82,700 
۱۰:۵۸
  2.5
  " 1/2 2
لوله گالوانیزه ۲٫۵  ” ۱/۲ ۲   تهران  صنعتی  ۶متری کارخانه
کیلوگرم
۱۰:۵۷
  2.5
  " 1/2 2
لوله گالوانیزه ۲٫۵  ” ۱/۲ ۲   قزوین  صنعتی  ۶متری کارخانه
کیلوگرم
81,700 
۱۰:۵۷
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  3
  " 1/2 2
لوله گالوانیزه ۳  ” ۱/۲ ۲   قزوین  تست آب  ۶متری کارخانه
کیلوگرم
۱۰:۵۷
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  2
  " 3
لوله گالوانیزه ۲  ” ۳   قزوین  صنعتی  ۶متری کارخانه
کیلوگرم
۱۰:۵۸
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  2.5
  " 3
لوله گالوانیزه ۲٫۵  ” ۳   قزوین  صنعتی  ۶متری کارخانه
کیلوگرم
81,700 
۱۰:۵۷
  3
  " 3
لوله گالوانیزه ۳  ” ۳   تهران  تست آب  ۶متری کارخانه
کیلوگرم
۱۰:۵۷
  3
  " 3
لوله گالوانیزه ۳  ” ۳   قزوین  صنعتی  ۶متری کارخانه
کیلوگرم
80,900 
۱۰:۵۸
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  2
  " 4
لوله گالوانیزه ۲  ” ۴   قزوین  صنعتی  ۶متری کارخانه
کیلوگرم
۱۰:۵۸
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  2.5
  "4
لوله گالوانیزه ۲٫۵  “۴   قزوین  صنعتی  ۶متری کارخانه
کیلوگرم
۱۰:۵۸
  3
  " 4
لوله گالوانیزه ۳  ” ۴   تهران  تست آب  ۶متری کارخانه
کیلوگرم
۱۰:۵۷
  3
  " 4
لوله گالوانیزه ۳  ” ۴   قزوین  صنعتی  ۶متری کارخانه
کیلوگرم
80,900 
۱۰:۵۸
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  2
  " 3/4
لوله گالوانیزه ۲  ” ۳/۴   تهران    ۶متری بنگاه تهران
شاخه
۱۱:۳۹
  2.5
  " 3/4
لوله گالوانیزه ۲٫۵  ” ۳/۴   تهران    ۶متری بنگاه تهران
شاخه
۱۱:۳۹
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  2
  " 1
لوله گالوانیزه   ” ۱   تهران    ۶متری بنگاه تهران
شاخه
۱۱:۳۹
  3
  " 1
لوله گالوانیزه ۱ اینچ ضخامت ۳ میل شاخه ۶متری
شاخه
۱۱:۳۹
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
 
  "1/4 1
لوله گالوانیزه ۱/۴ ۱ اینچ ضخامت ۳ میل شاخه ۶متری
شاخه
۱۱:۳۹
 
  "1/4 1
لوله گالوانیزه   “۱/۴ ۱   تهران    ۶متری بنگاه تهران
شاخه
۱۱:۳۹
  2
  "1/4 1
لوله گالوانیزه تهران ۱/۴ ۱ اینچ قطر بیرونی ۴۲ ضخامت ۲ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
۱۱:۳۹
  3
  "1/4 1
لوله گالوانیزه ۳  “۱/۴ ۱   تهران    ۶متری بنگاه تهران
شاخه
۱۱:۳۹
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
 
  "1/2 1
لوله گالوانیزه ۱/۲ ۱ اینچ ضخامت ۳ میل شاخه ۶متری
شاخه
۱۱:۳۹
 
  "1/2 1
لوله گالوانیزه   “۱/۲ ۱   تهران    ۶متری بنگاه تهران
شاخه
۱۱:۳۹
  3
  "1/2 1
لوله گالوانیزه ۳  “۱/۲ ۱   تهران    ۶متری بنگاه تهران
شاخه
۱۱:۳۹
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  2
  "1/2 1
لوله گالوانیزه  تهران ۱/۲ ۱ اینچ قطر بیرونی ۵۰ ضخامت ۲ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
۱۱:۳۹
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  2.31
  " 2
لوله گالوانیزه سمنان ۲ اینچ ضخامت ۲٫۳۵ شاخه ۶ متری
شاخه
۱۱:۳۹
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  2
  " 1/2 2
لوله گالوانیزه تهران ۱/۲ ۲ اینچ قطر بیرونی ۷۶ ضخامت ۲ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
۱۱:۳۹
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  2.5
  " 3
لوله گالوانیزه تهران ۳ اینچ قطر بیرونی ۸۸ ضخامت ۲٫۵ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
۱۱:۳۹
  3
  " 3
لوله گالوانیزه ۳ اینچ ضخامت ۳ میل شاخه ۶متری
شاخه
۱۱:۳۹
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  2.5
  " 1/2 3
لوله گالوانیزه قزوین ۱/۲ ۳ اینچ قطر بیرونی ۱۰۱ ضخامت ۲٫۵ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
81,700 
۱۱:۴۴
  2.5
  " 1/2 3
لوله گالوانیزه تهران۱/۲ ۳ اینچ قطر بیرونی ۱۰۱ ضخامت ۲٫۵ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
۱۱:۳۹
  3
  " 1/2 3
لوله گالوانیزه قزوین ۱/۲ ۳ اینچ قطر بیرونی ۱۰۱ ضخامت ۳ میل شاخه۶ متری
کیلوگرم
80,900 
۱۱:۴۴
  3
  " 1/2 3
لوله گالوانیزه تهران ۱/۲ ۳ اینچ قطر بیرونی ۱۰۱ ضخامت ۳ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
۱۱:۳۹
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  2.5
  " 4
لوله گالوانیزه تهران ۴ اینچ قطر بیرونی ۱۱۴ ضخامت ۲٫۵ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
۱۱:۳۹
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  2.5
  " 4
لوله گالوانیزه قزوین ۴ اینچ قطر بیرونی ۱۱۴ ضخامت ۲٫۵ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
81,700 
۱۱:۴۳
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  3
  " 4
لوله گالوانیزه  ۴ اینچ ضخامت ۳ میل شاخه ۶متری
شاخه
۱۱:۳۹
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۳/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
 
  " 5
لوله گالوانیزه   ” ۵   تهران    ۶متری بنگاه تهران
شاخه
۱۰:۰۵
  2.5
  " 5
لوله گالوانیزه ۲٫۵  ” ۵   تهران    ۶متری بنگاه تهران
شاخه
۱۰:۰۵
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۱/۱۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
 
 
لوله گالوانیزه     تهران    ۶متری کارخانه
متر
۱۰:۰۹
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۹/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  2
  " 1/2
لوله گالوانیزه ۲  ” ۱/۲   تهران    ۶متری بنگاه تهران
شاخه
۱۰:۲۴
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۹/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  2
  " 2
لوله گالوانیزه ۲  ” ۲   تهران    ۶متری بنگاه تهران
شاخه
۱۰:۲۵
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۹/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  3
  " 1/2 2
لوله گالوانیزه ۳  ” ۱/۲ ۲   تهران    ۶متری بنگاه تهران
شاخه
۱۰:۲۴
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۹/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  5
  " 6
لوله گالوانیزه ۵  ” ۶   تهران    ۶متری بنگاه تهران
شاخه
۱۰:۲۵
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۹/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
 
  " 8
لوله گالوانیزه تهران ۸ اینچ شاخه ۶ متری
شاخه
۱۰:۲۴
telegram
 

توضیحات خرید

چنانچه انتقادى به روند فروش دارید، مانند تاخیر در ارسال پیش فاکتور یا عدم پاسخگویى به موقع، مى توانید با شماره داخلى 666 (صداى مشترى) تماس حاصل فرمایید. کلیه کالاهایى که در آهن آنلاین عرضه مى شوند اصلى بوده و هیچ گونه کالاى غیر اصلى در آهن آنلاین به فروش نمى رسد. لطفا مراقب افراد سودجو و سایتهاى مشابه باشید، آهن آنلاین هیچ گونه نمایندگى ندارد و تنها راه ارتباطى، تماس با شماره هاى مجموعه مى باشد. بدیهى است در صورت تماس با این افراد که بعضا عناوین و مدارك جعلى نیز تهیه نموده اند، آهن آنلاین هیچگونه مسئولیتى را پذیرا نخواهد بود. قبل از خرید، گرفتن تایید تلفنى الزامى است.

th0E1PEKBB

دریافت اخبار و قیمت های لحظه ای در کانال تلگرام لوله و پروفیل

کانال تخصصی لوله و پروفیل آهن آنلاین :

https://telegram.me/AO_Pipe_box

رویا کیامرزی : سرپرست فروش

رویا کیامرزی

سرپرست فروش

داخلى : 640
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100791

شیدا سلیمانی : کارشناس فروش

شیدا سلیمانی

کارشناس فروش

داخلى : 615
۰۲۱۶۳۴۲۸
09199904854

میکا حسینی : سرپرست فروش

میکا حسینی

سرپرست فروش

داخلى : 645
۰۲۱۶۳۴۲۸
09193014266

زهرا کشاورز : کارشناس فروش

زهرا کشاورز

کارشناس فروش

داخلى : 645
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100611

مهرداد عسگری : کارشناس فروش

مهرداد عسگری

کارشناس فروش

داخلى : 686
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100822