لیست قیمت لوله گالوانیزه آهن آنلاین

تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۰۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2
  " 1/2
لوله گالوانیزه تهران ۱/۲ اینچ قطر بیرونی ۲۱ ضخامت ۲ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
  2
  " 1/2
لوله گالوانیزه قزوین سایز ۱/۲ اینچ قطر بیرونی۲۱ میل ضخامت۲ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
  2.5
  " 1/2
لوله گالوانیزه تهران ۱/۲ اینچ قطر بیرونی ۲۱ ضخامت ۲٫۵ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۰۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  " 3/4
لوله گالوانیزه   ” ۳/۴   تهران    ۶متری بنگاه تهران
شاخه
  2
  " 3/4
لوله گالوانیزه قزوین ۳/۴ اینچ قطر بیرونی ۲۶ ضخامت ۲ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
  2
  " 3/4
لوله گالوانیزه ۲  ” ۳/۴   تهران    ۶متری بنگاه تهران
شاخه
  2
  " 3/4
لوله گالوانیزه ۳/۴ اینچ قطر بیرونی ۲۶ ضخامت ۲ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
  2.5
  " 3/4
لوله گالوانیزه تهران۳/۴ اینچ قطر بیرونی ۲۶ ضخامت ۲٫۵ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۰۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2
  " 1
لوله گالوانیزه تهران ۱ اینچ قطر بیرونی ۳۳ ضخامت ۲ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
  2
  " 1
لوله گالوانیزه قزوین ۱ اینچ قطر بیرونی ۳۳ میل ضخامت ۲ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
  2
  " 1
لوله گالوانیزه   ” ۱   تهران    ۶متری بنگاه تهران
شاخه
  2.5
  " 1
لوله گالوانیزه تهران ۱ اینج قطر بیرونی ۳۳ ضخامت ۲٫۵ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
  3
  " 1
لوله گالوانیزه ۱ اینچ ضخامت ۳ میل شاخه ۶متری
شاخه
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۰۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  "1/4 1
لوله گالوانیزه ۱/۴ ۱ اینچ ضخامت ۳ میل شاخه ۶متری
شاخه
 
  "1/4 1
لوله گالوانیزه   “۱/۴ ۱   تهران    ۶متری بنگاه تهران
شاخه
  2
  "1/4 1
لوله گالوانیزه تهران ۱/۴ ۱ اینچ قطر بیرونی ۴۲ ضخامت ۲ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
  2
  "1/4 1
لوله گالوانیزه قزوین ۱/۴ ۱ اینچ قطر بیرونی ۴۲ میل ضخامت ۲ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
  2.5
  "1/4 1
لوله گالوانیزه تهران ۱/۴ ۱ اینچ قطر بیرونی ۴۲ ضخامت ۲٫۵ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
  3
  "1/4 1
لوله گالوانیزه ۳  “۱/۴ ۱   تهران    ۶متری بنگاه تهران
شاخه
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۰۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  "1/2 1
لوله گالوانیزه ۱/۲ ۱ اینچ ضخامت ۳ میل شاخه ۶متری
شاخه
 
  "1/2 1
لوله گالوانیزه   “۱/۲ ۱   تهران    ۶متری بنگاه تهران
شاخه
  3
  "1/2 1
لوله گالوانیزه ۳  “۱/۲ ۱   تهران    ۶متری بنگاه تهران
شاخه
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۰۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2
  "1/2 1
لوله گالوانیزه  تهران ۱/۲ ۱ اینچ قطر بیرونی ۵۰ ضخامت ۲ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
  2
  "1/2 1
لوله گالوانیزه قزوین ۱/۲ ۱ اینچ قطر بیرونی ۵۰ میل ضخامت ۲ شاخه ۶ متری
کیلوگرم
  2.5
  "1/2 1
لوله گالوانیزه  تهران ۱/۲ ۱ اینچ قطر بیرونی ضخامت ۲٫۵ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
  2.5
  "1/2 1
لوله گالوانیزه  قزو.ین ۱/۲ ۱ اینچ قطر بیرونی ۵۰ ضخامت ۲٫۵ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۰۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2
  " 2
لوله گالوانیزه ۲  ” ۲   قزوین    ۶متری کارخانه
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۰۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2.31
  " 2
لوله گالوانیزه سمنان ۲ اینچ ضخامت ۲٫۳۵ شاخه ۶ متری
شاخه
  2.5
  " 2
لوله گالوانیزه قزوین ۲ اینچ قطر بیرونی ۶۰ ضخامت ۲٫۵ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
  2.5
  " 2
لوله گالوانیزه  تهران ۲ اینچ قطر بیرونی ۶۰ ضخامت ۲٫۵میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۰۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2
  " 1/2 2
لوله گالوانیزه تهران ۱/۲ ۲ اینچ قطر بیرونی ۷۶ ضخامت ۲ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۰۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2
  " 1/2 2
لوله گالوانیزه  قزوین ۱/۲ ۲ اینچ قطر بیرونی۷۶ ضخامت ۲ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۰۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2.5
  " 1/2 2
لوله گالوانیزه تهران ۱/۲ ۲ اینچ قطر بیرونی ۷۶ ضخامت ۲٫۵ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
  2.5
  " 1/2 2
لوله گالوانیزه قزوین ۱/۲ ۲ اینچ قطر بیرونی ۷۶ ضخامت ۲٫۵ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۰۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2.5
  " 3
لوله گالوانیزه تهران ۳ اینچ قطر بیرونی ۸۸ ضخامت ۲٫۵ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
  2.5
  " 3
لوله گالوانیزه قزوین ۳ اینچ قطر بیرونی ۸۸ ضخامت ۲٫۵ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
  3
  " 3
لوله گالوانیزه تهران ۳ اینچ قطر بیرونی ۸۸ ضخامت ۳ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
  3
  " 3
لوله گالوانیزه ۳ اینچ ضخامت ۳ میل شاخه ۶متری
شاخه
  3
  " 3
لوله گالوانیزه  قزوین ۳ اینچ قطر بیرونی ۸۸ ضخامت ۳ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۰۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2.5
  " 1/2 3
لوله گالوانیزه قزوین ۱/۲ ۳ اینچ قطر بیرونی ۱۰۱ ضخامت ۲٫۵ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
  2.5
  " 1/2 3
لوله گالوانیزه تهران۱/۲ ۳ اینچ قطر بیرونی ۱۰۱ ضخامت ۲٫۵ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
  3
  " 1/2 3
لوله گالوانیزه قزوین ۱/۲ ۳ اینچ قطر بیرونی ۱۰۱ ضخامت ۳ میل شاخه۶ متری
کیلوگرم
  3
  " 1/2 3
لوله گالوانیزه تهران ۱/۲ ۳ اینچ قطر بیرونی ۱۰۱ ضخامت ۳ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۰۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2.5
  " 4
لوله گالوانیزه تهران ۴ اینچ قطر بیرونی ۱۱۴ ضخامت ۲٫۵ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۰۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2.5
  " 4
لوله گالوانیزه قزوین ۴ اینچ قطر بیرونی ۱۱۴ ضخامت ۲٫۵ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
  2.5
  "4
لوله گالوانیزه قزوین ۴” گوشت ۲٫۵ میل شاخه ۶ متری دو سر رزوه
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۰۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  3
  " 4
لوله گالوانیزه  تهران ۴ اینچ قطر بیرونی ۱۱۴ ضخامت ۳ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
  3
  " 4
لوله گالوانیزه  ۴ اینچ ضخامت ۳ میل شاخه ۶متری
شاخه
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۰۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  3
  " 4
لوله گالوانیزه قزوین ۴اینچ قطر بیرونی ۱۱۴ ضخامت ۳ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۳/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  " 5
لوله گالوانیزه   ” ۵   تهران    ۶متری بنگاه تهران
شاخه
 
  " 5
لوله گالوانیزه   ” ۵   تهران    ۶متری بنگاه تهران
شاخه
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۲/۰۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2.5
  "1/4 1
لوله گالوانیزه قزوین ۱/۴ ۱ اینچ قطر بیرونی ۴۲ ضخامت ۲٫۵ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
47,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۱/۱۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
 
لوله گالوانیزه     تهران    ۶متری کارخانه
متر
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۹/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  " 1/2
لوله ‘گالوانیزه تهران ” ۱/۲ اینچ شاخه ۶متری
شاخه
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۹/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  " 2
لوله گالوانیزه   ” ۲   تهران    ۶متری بنگاه تهران
شاخه
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۹/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  3
  " 1/2 2
لوله گالوانیزه ۳  ” ۱/۲ ۲   تهران    ۶متری بنگاه تهران
شاخه
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۹/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  5
  " 6
لوله گالوانیزه ۵  ” ۶   تهران    ۶متری بنگاه تهران
شاخه
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۹/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  " 8
لوله گالوانیزه تهران ۸ اینچ شاخه ۶ متری
شاخه
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۰۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2.5
  " 1
لوله گالوانیزه قزوین ۱ اینچ قطر بیرونی ۳۳ ضخامت ۲٫۵ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
41,000 
telegram
همراهان گرامی چنانچه بعد از ۳۰ دقیقه از تماس با ما پاسخ مناسبی دریافت ننمودید با داخلی ۶۹۴ تماس گرفته و با اعلام مراتب ما را در خدمت رسانی هرچه بهتر یاری نمایید

توضیحات خرید

چنانچه انتقادى به روند فروش دارید، مانند تاخیر در ارسال پیش فاکتور یا عدم پاسخگویى به موقع، مى توانید با شماره داخلى 666 (صداى مشترى) تماس حاصل فرمایید. کلیه کالاهایى که در آهن آنلاین عرضه مى شوند اصلى بوده و هیچ گونه کالاى غیر اصلى در آهن آنلاین به فروش نمى رسد. لطفا مراقب افراد سودجو و سایتهاى مشابه باشید، آهن آنلاین هیچ گونه نمایندگى ندارد و تنها راه ارتباطى، تماس با شماره هاى مجموعه مى باشد. بدیهى است در صورت تماس با این افراد که بعضا عناوین و مدارك جعلى نیز تهیه نموده اند، آهن آنلاین هیچگونه مسئولیتى را پذیرا نخواهد بود. قبل از خرید، گرفتن تایید تلفنى الزامى است.

th0E1PEKBB

دریافت اخبار و قیمت های لحظه ای در کانال تلگرام لوله و پروفیل

کانال تخصصی لوله و پروفیل آهن آنلاین :

https://telegram.me/AO_Pipe_box

میکا حسینی : سرپرست فروش

میکا حسینی

سرپرست فروش

داخلى : 645
۰۲۱۶۳۴۲۸
09193014266

مهرداد عسگری : کارشناس فروش

مهرداد عسگری

کارشناس فروش

داخلى : 686
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100822

زهرا کشاورز : کارشناس فروش

زهرا کشاورز

کارشناس فروش

داخلى : 645
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100611

افسانه کلهری : کارشناس فروش

افسانه کلهری

کارشناس فروش

داخلى : 640
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100844