آهن آنلاین
فیلترها
محاسبه وزن

قیمت میلگرد امروز

| آخرین بروزرسانی : امروز ( 1402/9/7 )
سایز برند استاندارد محل تحویل واحد قیمت (تومان)
10
میانه
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,410
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : +0.9%
12
میانه
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,410
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : +0.9%
14
میانه
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : +0.9%
16
میانه
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : +0.9%
18
میانه
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : +0.9%
20
میانه
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : +0.9%
22
میانه
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : +0.9%
25
میانه
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : +0.9%
28
میانه
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : +0.9%
32
میانه
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : +0.9%
| آخرین بروزرسانی : امروز ( 1402/9/7 )
سایز برند استاندارد محل تحویل واحد قیمت (تومان)
14
ذوب آهن اصفهان
A3
کارخانه
کیلوگرم
21,240
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : 0
16
ذوب آهن اصفهان
A3
کارخانه
کیلوگرم
21,240
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : 0
18
ذوب آهن اصفهان
A3
کارخانه
کیلوگرم
21,330
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : 0
20
ذوب آهن اصفهان
A3
کارخانه
کیلوگرم
21,100
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : 0
22
ذوب آهن اصفهان
A3
کارخانه
کیلوگرم
21,010
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : 0
25
ذوب آهن اصفهان
A3
کارخانه
کیلوگرم
21,100
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : 0
28
ذوب آهن اصفهان
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,870
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : 0
32
ذوب آهن اصفهان
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,870
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : 0
| آخرین بروزرسانی : امروز ( 1402/9/7 )
سایز برند استاندارد محل تحویل واحد قیمت (تومان)
8
ظفر بناب
A2
کارخانه
کیلوگرم
21,350
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : -3.7%
10
ظفر بناب
A2
کارخانه
کیلوگرم
21,170
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : -3.8%
12
ظفر بناب
A3
کارخانه
کیلوگرم
21,170
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : -3.8%
14
ظفر بناب
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,960
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : -3.8%
16
ظفر بناب
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,960
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : -3.8%
18
ظفر بناب
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,960
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : -3.8%
20
ظفر بناب
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,960
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : -3.8%
22
ظفر بناب
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,960
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : -3.8%
25
ظفر بناب
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,960
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : -3.8%
28
ظفر بناب
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,960
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : -3.8%
| آخرین بروزرسانی : امروز ( 1402/9/7 )
سایز برند استاندارد محل تحویل واحد قیمت (تومان)
12
نیشابور
A3
کارخانه
کیلوگرم
22,020
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : 0
14
نیشابور
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,830
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : 0
14
نیشابور
A3
بنگاه تهران
کیلوگرم
21,560
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : +2.2%
16
نیشابور
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,830
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : 0
16
نیشابور
A3
بنگاه تهران
کیلوگرم
21,560
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : +2.2%
18
نیشابور
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,830
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : 0
18
نیشابور
A3
بنگاه تهران
کیلوگرم
21,560
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : +2.2%
20
نیشابور
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,830
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : 0
20
نیشابور
A3
بنگاه تهران
کیلوگرم
21,560
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : +2.2%
22
نیشابور
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,830
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : 0
22
نیشابور
A3
بنگاه تهران
کیلوگرم
21,560
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : +2.2%
25
نیشابور
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,830
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : 0
25
نیشابور
A3
بنگاه تهران
کیلوگرم
21,560
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : +2.2%
28
نیشابور
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,830
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : 0
28
نیشابور
A3
بنگاه تهران
کیلوگرم
21,560
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : +2.2%
32
نیشابور
A3
کارخانه
کیلوگرم
21,470
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : 0
| آخرین بروزرسانی : امروز ( 1402/9/7 )
سایز برند استاندارد محل تحویل واحد قیمت (تومان)
5.5
ابهر
A1
کارخانه
کیلوگرم
21,930
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : 0
6.5
ابهر
A1
کارخانه
کیلوگرم
21,930
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : 0
8
ابهر
A2
کارخانه
کیلوگرم
20,830
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : 0
10
ابهر
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,090
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : 0
10
ابهر
A2
کارخانه
کیلوگرم
20,090
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : 0
12
ابهر
A2
کارخانه
کیلوگرم
20,090
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : 0
12
ابهر
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,090
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : 0
14
ابهر
A3
کارخانه
کیلوگرم
19,910
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : 0
16
ابهر
A3
کارخانه
کیلوگرم
19,910
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : 0
18
ابهر
A3
کارخانه
کیلوگرم
19,910
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : 0
20
ابهر
A3
کارخانه
کیلوگرم
19,910
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : 0
22
ابهر
A3
کارخانه
کیلوگرم
19,910
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : 0
25
ابهر
A3
کارخانه
کیلوگرم
19,910
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : 0
| آخرین بروزرسانی : امروز ( 1402/9/7 )
سایز برند استاندارد محل تحویل واحد قیمت (تومان)
10
امیرکبیر
A3
کارخانه
کیلوگرم
21,290
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : -1.3%
10
امیرکبیر
A2
کارخانه
کیلوگرم
20,830
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : -1.3%
12
امیرکبیر
A3
بنگاه تهران
کیلوگرم
21,840
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : +0.4%
12
امیرکبیر
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,830
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : -1.3%
14
امیرکبیر
A3
بنگاه تهران
کیلوگرم
20,460
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : +0.5%
14
امیرکبیر
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,370
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : -1.3%
16
امیرکبیر
A3
بنگاه تهران
کیلوگرم
20,460
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : +0.5%
16
امیرکبیر
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,370
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : -1.3%
18
امیرکبیر
A3
بنگاه تهران
کیلوگرم
20,460
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : +0.5%
18
امیرکبیر
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,370
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : -1.3%
20
امیرکبیر
A3
بنگاه تهران
کیلوگرم
20,460
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : +0.5%
20
امیرکبیر
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,370
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : -1.3%
22
امیرکبیر
A3
بنگاه تهران
کیلوگرم
20,460
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : +0.5%
22
امیرکبیر
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,370
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : -1.3%
25
امیرکبیر
A3
بنگاه تهران
کیلوگرم
20,460
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : +0.5%
25
امیرکبیر
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,370
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : -1.3%
28
امیرکبیر
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,690
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : -1.3%
32
امیرکبیر
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,690
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : -1.3%
| آخرین بروزرسانی : امروز ( 1402/9/7 )
سایز برند استاندارد محل تحویل واحد قیمت (تومان)
10
فایکو
A3
کارخانه
کیلوگرم
21,290
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : 0
12
فایکو
A3
کارخانه
کیلوگرم
21,290
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : 0
14
فایکو
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,370
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : 0
16
فایکو
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,370
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : 0
18
فایکو
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,370
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : 0
20
فایکو
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,370
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : 0
22
فایکو
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,370
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : 0
25
فایکو
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,370
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : 0
28
فایکو
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,370
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : +406.3%
32
فایکو
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,370
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : 0
| آخرین بروزرسانی : امروز ( 1402/9/7 )
سایز برند استاندارد محل تحویل واحد قیمت (تومان)
12
جهان فولاد سیرجان
A3
کارخانه
کیلوگرم
22,020
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : 0
14
جهان فولاد سیرجان
A3
کارخانه
کیلوگرم
19,910
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : 0
16
جهان فولاد سیرجان
A3
کارخانه
کیلوگرم
19,910
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : 0
18
جهان فولاد سیرجان
A3
کارخانه
کیلوگرم
19,730
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : 0
20
جهان فولاد سیرجان
A3
کارخانه
کیلوگرم
19,730
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : 0
22
جهان فولاد سیرجان
A3
کارخانه
کیلوگرم
19,730
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : 0
25
جهان فولاد سیرجان
A3
کارخانه
کیلوگرم
19,730
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : 0
28
جهان فولاد سیرجان
A3
کارخانه
کیلوگرم
19,730
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : 0
| آخرین بروزرسانی : امروز ( 1402/9/7 )
سایز برند استاندارد محل تحویل واحد قیمت (تومان)
8
بافق یزد
A3
کارخانه
کیلوگرم
22,850
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : 0
10
بافق یزد
A3
کارخانه
کیلوگرم
21,560
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : 0
12
بافق یزد
A3
کارخانه
کیلوگرم
21,380
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : 0
14
بافق یزد
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,370
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : 0
16
بافق یزد
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,370
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : 0
18
بافق یزد
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,180
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : 0
20
بافق یزد
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,180
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : 0
22
بافق یزد
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,180
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : 0
25
بافق یزد
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,180
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : 0
28
بافق یزد
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,180
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : 0
32
بافق یزد
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,180
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : 0
| آخرین بروزرسانی : امروز ( 1402/9/7 )
سایز برند استاندارد محل تحویل واحد قیمت (تومان)
10
شاهرود
A3
کارخانه
کیلوگرم
22,070
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : 0
12
شاهرود
A3
کارخانه
کیلوگرم
21,420
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : 0
14
شاهرود
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,640
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : 0
16
شاهرود
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,640
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : 0
18
شاهرود
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,640
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : 0
20
شاهرود
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,640
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : 0
22
شاهرود
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,920
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : 0
25
شاهرود
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,920
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : 0
| آخرین بروزرسانی : امروز ( 1402/9/7 )
سایز برند استاندارد محل تحویل واحد قیمت (تومان)
8
شاهین بناب
A2
کارخانه
کیلوگرم
20,600
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : 0
10
شاهین بناب
A2
کارخانه
کیلوگرم
20,320
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : 0
12
شاهین بناب
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,320
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : 0
14
شاهین بناب
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,050
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : 0
16
شاهین بناب
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,050
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : 0
18
شاهین بناب
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,050
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : 0
20
شاهین بناب
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,050
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : 0
22
شاهین بناب
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,050
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : 0
25
شاهین بناب
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,050
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : 0
28
شاهین بناب
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,050
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : 0
32
شاهین بناب
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,050
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : 0
| آخرین بروزرسانی : امروز ( 1402/9/7 )
سایز برند استاندارد محل تحویل واحد قیمت (تومان)
14
صبا فولاد زاگرس
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,510
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : 0
16
صبا فولاد زاگرس
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,510
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : 0
18
صبا فولاد زاگرس
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,510
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : 0
20
صبا فولاد زاگرس
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,510
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : 0
22
صبا فولاد زاگرس
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,510
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : 0
25
صبا فولاد زاگرس
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,510
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : 0
| آخرین بروزرسانی : امروز ( 1402/9/7 )
سایز برند استاندارد محل تحویل واحد قیمت (تومان)
8
راد همدان
A2
کارخانه
کیلوگرم
22,750
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : +0.4%
10
راد همدان
A2
کارخانه
کیلوگرم
22,480
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : +0.4%
12
راد همدان
A3
کارخانه
کیلوگرم
21,930
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : +0.4%
14
راد همدان
A3
کارخانه
کیلوگرم
21,700
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : +0.4%
16
راد همدان
A3
کارخانه
کیلوگرم
21,700
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : +0.4%
18
راد همدان
A3
کارخانه
کیلوگرم
21,700
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : +0.4%
20
راد همدان
A3
کارخانه
کیلوگرم
21,700
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : +0.4%
22
راد همدان
A3
کارخانه
کیلوگرم
21,700
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : +0.4%
25
راد همدان
A3
کارخانه
کیلوگرم
21,700
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : +0.4%
28
راد همدان
A3
کارخانه
کیلوگرم
21,700
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : +0.4%
| آخرین بروزرسانی : امروز ( 1402/9/7 )
سایز برند استاندارد محل تحویل واحد قیمت (تومان)
8
آناهیتا گیلان
A2
بنگاه تهران
کیلوگرم
21,650
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : 0
10
آناهیتا گیلان
A2
کارخانه
کیلوگرم
21,470
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : 0
12
آناهیتا گیلان
A3
کارخانه
کیلوگرم
21,470
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : 0
14
آناهیتا گیلان
A3
کارخانه
کیلوگرم
21,290
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : 0
16
آناهیتا گیلان
A3
کارخانه
کیلوگرم
21,290
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : 0
18
آناهیتا گیلان
A3
کارخانه
کیلوگرم
21,290
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : 0
20
آناهیتا گیلان
A3
کارخانه
کیلوگرم
21,290
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : 0
22
آناهیتا گیلان
A3
کارخانه
کیلوگرم
21,290
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : 0
25
آناهیتا گیلان
A3
کارخانه
کیلوگرم
21,290
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : 0
28
آناهیتا گیلان
A3
کارخانه
کیلوگرم
21,290
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : 0
32
آناهیتا گیلان
A3
کارخانه
کیلوگرم
21,290
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : 0
| آخرین بروزرسانی : امروز ( 1402/9/7 )
سایز برند استاندارد محل تحویل واحد قیمت (تومان)
10
کاشان
A3
کارخانه
کیلوگرم
23,170
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : 0
12
کاشان
A3
کارخانه
کیلوگرم
23,030
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : 0
14
کاشان
A3
کارخانه
کیلوگرم
21,290
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : 0
16
کاشان
A3
کارخانه
کیلوگرم
21,290
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : 0
20
کاشان
A3
کارخانه
کیلوگرم
21,290
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : 0
22
کاشان
A3
کارخانه
کیلوگرم
21,290
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : 0
25
کاشان
A3
کارخانه
کیلوگرم
21,290
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : 0
28
کاشان
A3
کارخانه
کیلوگرم
21,290
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : 0
32
کاشان
A3
کارخانه
کیلوگرم
21,290
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : 0
5.5
کاشان
A1
کارخانه
کیلوگرم
24,500
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : 0
6.5
کاشان
A1
کارخانه
کیلوگرم
24,500
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : 0
| آخرین بروزرسانی : امروز ( 1402/9/7 )
سایز برند استاندارد محل تحویل واحد قیمت (تومان)
12
قائم
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,550
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : 0
14
قائم
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,280
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : 0
16
قائم
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,280
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : 0
18
قائم
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,280
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : 0
20
قائم
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,280
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : 0
22
قائم
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,280
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : 0
25
قائم
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,280
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : 0
28
قائم
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,280
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : 0
32
قائم
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,280
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : 0
| آخرین بروزرسانی : امروز ( 1402/9/7 )
سایز برند استاندارد محل تحویل واحد قیمت (تومان)
8
نورد گرم سمنان
A3
کارخانه
کیلوگرم
21,010
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : 0
10
نورد گرم سمنان
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,730
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : 0
12
نورد گرم سمنان
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,460
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : 0
14
نورد گرم سمنان
A3
کارخانه
کیلوگرم
19,730
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : 0
| آخرین بروزرسانی : امروز ( 1402/9/7 )
سایز برند استاندارد محل تحویل واحد قیمت (تومان)
10
آریان فولاد
A2
کارخانه
کیلوگرم
20,370
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : 0
10
آریان فولاد
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,460
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : 0
12
آریان فولاد
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,460
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : 0
12
آریان فولاد
A2
کارخانه
کیلوگرم
20,280
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : 0
14
آریان فولاد
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,280
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : 0
16
آریان فولاد
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,280
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : 0
18
آریان فولاد
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,280
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : 0
20
آریان فولاد
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,180
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : 0
22
آریان فولاد
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,180
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : 0
25
آریان فولاد
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,180
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : 0
| آخرین بروزرسانی : امروز ( 1402/9/7 )
سایز برند استاندارد محل تحویل واحد قیمت (تومان)
8
فولاد سپهر ایرانیان
A2
کارخانه
کیلوگرم
21,290
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : 0
| آخرین بروزرسانی : امروز ( 1402/9/7 )
سایز برند استاندارد محل تحویل واحد قیمت (تومان)
8
کاوه تیکمه داش
A3
کارخانه
کیلوگرم
21,380
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : 0
8
کاوه تیکمه داش
A2
کارخانه
کیلوگرم
20,830
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : 0
10
کاوه تیکمه داش
A3
کارخانه
کیلوگرم
21,290
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : 0
10
کاوه تیکمه داش
A2
کارخانه
کیلوگرم
20,730
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : 0
12
کاوه تیکمه داش
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,730
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : 0
14
کاوه تیکمه داش
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,550
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : 0
16
کاوه تیکمه داش
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,550
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : 0
18
کاوه تیکمه داش
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,550
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : 0
20
کاوه تیکمه داش
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,550
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : 0
20
کاوه تیکمه داش
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,550
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : 0
22
کاوه تیکمه داش
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,550
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : 0
25
کاوه تیکمه داش
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,550
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : 0
28
کاوه تیکمه داش
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,550
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : 0
32
کاوه تیکمه داش
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,550
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : 0
| آخرین بروزرسانی : امروز ( 1402/9/7 )
سایز برند استاندارد محل تحویل واحد قیمت (تومان)
14
درپاد تبریز
A3
کارخانه
کیلوگرم
19,630
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : -3.2%
16
درپاد تبریز
A3
کارخانه
کیلوگرم
19,630
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : -3.2%
18
درپاد تبریز
A3
کارخانه
کیلوگرم
19,630
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : -3.2%
20
درپاد تبریز
A3
کارخانه
کیلوگرم
19,630
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : -3.2%
22
درپاد تبریز
A3
کارخانه
کیلوگرم
19,630
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : -3.2%
25
درپاد تبریز
A3
کارخانه
کیلوگرم
19,630
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : -3.2%
| آخرین بروزرسانی : امروز ( 1402/9/7 )
سایز برند استاندارد محل تحویل واحد قیمت (تومان)
12
کوثر اهواز
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,920
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : 0
14
کوثر اهواز
A3
کارخانه
کیلوگرم
19,730
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : 0
16
کوثر اهواز
A3
کارخانه
کیلوگرم
19,730
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : 0
18
کوثر اهواز
A3
کارخانه
کیلوگرم
19,730
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : 0
20
کوثر اهواز
A3
کارخانه
کیلوگرم
19,730
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : 0
22
کوثر اهواز
A3
کارخانه
کیلوگرم
19,730
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : 0
25
کوثر اهواز
A3
کارخانه
کیلوگرم
19,730
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : 0
28
کوثر اهواز
A3
کارخانه
کیلوگرم
19,730
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : 0
32
کوثر اهواز
A3
کارخانه
کیلوگرم
19,730
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : 0
| آخرین بروزرسانی : امروز ( 1402/9/7 )
سایز برند استاندارد محل تحویل واحد قیمت (تومان)
14
خلیج فارس
A3
کارخانه
کیلوگرم
19,540
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : +0.5%
16
خلیج فارس
A3
کارخانه
کیلوگرم
19,540
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : +0.5%
18
خلیج فارس
A3
کارخانه
کیلوگرم
19,540
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : +0.5%
20
خلیج فارس
A3
کارخانه
کیلوگرم
19,540
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : +0.5%
22
خلیج فارس
A3
کارخانه
کیلوگرم
19,540
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : +0.5%
25
خلیج فارس
A3
کارخانه
کیلوگرم
19,540
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : +0.5%
28
خلیج فارس
A3
کارخانه
کیلوگرم
19,540
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : +0.5%
| آخرین بروزرسانی : امروز ( 1402/9/7 )
سایز برند استاندارد محل تحویل واحد قیمت (تومان)
8
هیربد
A2
کارخانه
کیلوگرم
20,600
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : 0
10
هیربد
A2
کارخانه
کیلوگرم
20,370
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : 0
12
هیربد
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,410
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : 0
14
هیربد
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,050
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : 0
16
هیربد
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,050
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : 0
18
هیربد
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : 0
20
هیربد
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : 0
22
هیربد
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : 0
25
هیربد
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,510
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : 0
28
هیربد
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,550
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : 0
32
هیربد
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,090
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : 0
| آخرین بروزرسانی : امروز ( 1402/9/7 )
سایز برند استاندارد محل تحویل واحد قیمت (تومان)
10
ابرکوه
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,640
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : 0
12
ابرکوه
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,280
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : 0
14
ابرکوه
A3
کارخانه
کیلوگرم
19,630
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : 0
16
ابرکوه
A3
کارخانه
کیلوگرم
19,630
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : 0
18
ابرکوه
A3
کارخانه
کیلوگرم
19,540
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : 0
20
ابرکوه
A3
کارخانه
کیلوگرم
19,540
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : 0
22
ابرکوه
A3
کارخانه
کیلوگرم
19,540
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : 0
25
ابرکوه
A3
کارخانه
کیلوگرم
19,540
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : 0
28
ابرکوه
A3
کارخانه
کیلوگرم
19,540
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : 0
32
ابرکوه
A3
کارخانه
کیلوگرم
19,540
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : 0
میلگرد پردیس
| آخرین بروزرسانی : امروز ( 1402/9/7 )
سایز برند استاندارد محل تحویل واحد قیمت (تومان)
10
پردیس
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,620
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : 0
12
پردیس
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,520
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : 0
10
پردیس
A2
کارخانه
کیلوگرم
20,470
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : 0
8
پردیس
A2
کارخانه
کیلوگرم
21,070
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : 0
14
پردیس
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : 0
16
پردیس
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : 0
18
پردیس
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : 0
20
پردیس
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : 0
22
پردیس
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : 0
25
پردیس
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : 0
28
پردیس
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,460
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : 0
32
پردیس
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,460
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : 0
| آخرین بروزرسانی : امروز ( 1402/9/7 )
سایز برند استاندارد محل تحویل واحد قیمت (تومان)
10
پرشین فولاد
A3
کارخانه
کیلوگرم
21,100
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : 0
12
پرشین فولاد
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,730
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : 0
14
پرشین فولاد
A3
کارخانه
کیلوگرم
19,960
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : 0
16
پرشین فولاد
A3
کارخانه
کیلوگرم
19,960
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : 0
18
پرشین فولاد
A3
کارخانه
کیلوگرم
19,960
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : 0
20
پرشین فولاد
A3
کارخانه
کیلوگرم
19,960
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : 0
22
پرشین فولاد
A3
کارخانه
کیلوگرم
19,960
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : 0
25
پرشین فولاد
A3
کارخانه
کیلوگرم
19,960
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : 0
28
پرشین فولاد
A3
کارخانه
کیلوگرم
19,960
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : 0
32
پرشین فولاد
A3
کارخانه
کیلوگرم
19,960
آخرین بروز رسانی : 1402/9/7
نوسانات : 0
دریافت مشاوره از کارشناسان واحد میلگرد
کارشناسان واحد میلگرد
ماریه رنجبر
ماریه رنجبر (کارشناس فروش میلگرد)
بلال عبداللهی پور
بلال عبداللهی پور (کارشناس فروش میلگرد)
مهشید رافعی
مهشید رافعی (کارشناس فروش میلگرد)
هومن امون
هومن امون (سرپرست فروش میلگرد)
حمید رضا پور افخمی
حمید رضا پور افخمی (کارشناس خرید میلگرد)
مجتبی کاتوزیان
مجتبی کاتوزیان (مدیر تیم میلگرد)

قیمت روز میلگرد در کارخانه و بازار

قیمت میلگرد، براساس وزن تعیین می شود و در حال حاضر هر کیلو آن 19540 تا 23170 تومان است. روزانه افراد بسیاری قیمت روز میلگرد را بررسی می‌کنند تا با بررسی نرخ روز آن، بودجه مورد نیاز برای خرید محصولات برآورد کنند. گروهی هم بخاطر سرمایه‌گذاری روی این مقاطع فولادی، نرخ روز آن‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهند تا بهترین قیمت برای خرید یا فروش را پیدا کنند. نرخ میلگرد به شرایط حاکم بر بازار آهن در هر روز و همچنین قیمت جهانی میلگرد امروز بستگی دارد. در ادامه آنچه لازم است درباره قیمت امروز میلگرد بدانید را بررسی می‌کنیم و جدول به‌روز این محصولات را نیز ارائه خواهیم داد.

طبق نظرات کارشناسان آهن‌آنلاین:

دلایل مختلفی باعث نوسان در قیمت میلگرد می‌شود، میلگرد یا به‌طور دقیق‌تر میلگرد تقویتی یک نوع پروفیل است که به دلیل حجم مصرف بالا در صنایع مختلف از جمله ساختمان‌سازی محبوب است، تغییر ناگهانی قیمت مواد اولیه تاثیر مستقیم بر قیمت میلگرد دارد. میلگرد فولادی است که به شکل میله یا مش است و یکی از دلایل مصرف میلگردهای فولادی، بهبود مقاومت کششی بتن است.

قیمت میلگرد آجدار

می‌دانید که این مقاطع فولادی در حالت کلی در دو نوع ساده و آجدار تولید می‌شوند که نمونه‌های آجدار، خود انواع مختلفی دارند. قیمت میله گرد آجدار بخاطر کاربرد بیشتر در صنایع و پیچیدگی فرایند تولید، تاحدودی بالاتر از میله‌های ساده است. اکثر کارخانه‌های ایرانی محصولات خود را به صورت آجدار تولید می‌کنند. در جدول‌های سایت آهن آنلاین، نرخ روز این محصولات فولادی درج شده است و به محض تغییر نیز بروزرسانی خواهد شد.

 

قیمت روز میلگرد
قیمت روز میلگرد

 

مشخصات فنی میلگرد A3 و A4

قیمت روز میلگرد آجدار با توجه به مشخصات فنی محصول تعیین می‌شود، اما از آنجایی که این مشخصات همیشه ثابت هستند، عامل نوسان به شمار نمی‌آیند. آنچه باعث نوسان قیمت می‌شود، میزان عرضه و تقاضا برای هر محصول است.

مهم‌ترین مشخصات فنی مقاطع گرید A3 و A4 عبارت است از:

قیمت میلگرد A3 معمولا نسبت به مقاطع گرید A4 مناسب‌تر است. علت این مسئله به مقاومت بالاتر میله‌های گرید A4 و کاربرد بیشتری که در صنعت ساخت و ساز دارند، برمی‌گردد. البته استاندارد A3 هم جزو استانداردهای مقاوم محسوب می‌شود و در رده دوم، بعد از گرید A4، قرار دارد.

 

جدول مشخصات فنی میلگرد
جدول مشخصات فنی میلگرد

 

قیمت روز میلگرد کارخانه های مختلف

کارخانه‌های مختلف استراتژی و سیاست‌گذاری‌های متفاوتی برای قیمت‌گذاری محصولاتشان دارند. به همین دلیل ممکن است نرخ هر شاخه میلگرد هم‌سایز از دو برند مختلف، باهم متفاوت باشد.

علاوه بر سیاست قیمت‌گذاری، میزان تقاضا برای محصولات هر کارخانه هم روی نرخ آن‌ها تأثیر دارد. به عنوان مثال هزینه میلگردهای برند ذوب آهن اصفهان بخاطر اعتبار این برند و تقاضای بیشتر برای محصولات، از برندهای دیگر تاحدودی بالاتر است.

لیست قیمت میلگرد امروز در بازار و کارخانه

قیمت روز میلگرد در بازار همیشه بیشتر از کارخانه است. اما خرید از کارخانه شرایط خاصی دارد که در قسمت‌های بعدی به آن می‌پردازیم و بخاطر همین شرایط، اغلب مهندسان ترجیح می‌دهند مقاطع مورد نیازشان را از بازار خرید کنند. امروز اختلاف قیمت مقاطع فولادی سایز ۱۴ در بازار و کارخانه بین ۲۰۰ تا ۵۰۰ تومان بوده است؛ یعنی مقاطع سایز ۱۴ در کارخانه‌های مختلف با نرخ بین ۲۱ هزار و ۶۰۰ تومان تا ۲۲ هزار و ۷۰۰ تومان خرید و فروش شده‌اند و نرخ این محصولات در بازار بین ۲۲ هزار و ۱۰۰ تا ۲۳ هزار و ۲۰۰ تومان بوده است. 

 

نمودار قیمت میلگرد
نمودار قیمت میلگرد

 

استعلام قیمت آنلاین میلگرد تمامی سایزها

استعلام آنلاین قیمت میلگرد بروز، ساده‌ترین روشی است که برای این کار وجود دارد؛ اما باید به اعتبار منبعی که از آن‌ نرخ‌ها را استعلام می‌گیرید، دقت داشته باشید. آهن آنلاین منبع معتبری برای استعلام آنلاین قیمت مقاطع فولادی در سایزهای مختلف و برندهای گوناگون است که به صورت روزانه نرخ اعلام شده توسط کارخانه‌های مختلف را در سایت درج می‌کند. با بررسی روزانه آهن آنلاین، در جریان نوسان‌های روزمره بازار میلگرد قرار می‌گیرید.

جدول قیمت لحظه ای میلگرد

معمولا کارخانه‌ها قیمت روز آرماتور را اعلام می‌کنند، اما وقتی جو بازار متشنج باشد، احتمال نوسان‌های لحظه‌ای و ساعتی نیز وجود دارد. گاهی اوقات هم نرخ محصولات یک برند، به صورت موقت افزایش شدیدی پیدا می‌کند، اما بعد از چند ساعت به محدوده قیمتی قبلی برمی‌گردد. در این صورت نیز جدول قیمت لحظه‌ای میلگرد اهمیت دارد. در آهن آنلاین، جدول‌ها به محض نوسان بروزرسانی می‌شوند و در کنار آن‌ها، نمودار مقاطع فولادی مختلف نیز وجود دارد که تغییرات لحظه‌ای را در هر روز به شما نشان خواهند داد.

براساس نظر متخصصان آهن آنلاین:

“میلگرد، با روش‌های گوناگون در کارخانه‌های فولادی پس از تحمل حرارت 1100 درجه تولید و دربازار عرضه می‌شود. قیمت میلگرد امروز، به چندین عامل بستگی دارد که از اساسی‌ترین موارد آن می‌توان به: سایز، وزن، برند تولیدکننده، نوع استاندارد (A1، A2، A3، A4) و... اشاره کرد. بهتر است قبل از خرید میلگرد، از آخرین و جدیدترین قیمت روز میلگرد در بازار آگاهی داشته باشید تا با بهترین نرخ بتوانید این محصول فولادی را تهیه و با بهره‌گیری از حداکثر سود، از آن در پروژه‌های خود استفاده کنید.”

 

میلگردها در انواع ساده و آجدار تولید می شوند.
میلگرد آجدار

 

جدیدترین قیمت انواع میلگرد امروز

کم‌تر پیش می‌آید که قیمت میلگرد در بازار و کارخانه طی چند روز متوالی بدون تغییر باقی بماند. بنابراین اگر هر چند روز یکبار بازار را چک می‌کنید یا از منابعی استفاده می‌کنید که هزینه‌های هفتگی را به شما اعلام می‌کنند،‌ اطلاعتتان درباره بازار میلگرد به‌روز نیست و ممکن است هنگام خرید، بخاطر این مسئله با مشکل مواجه شوید.

نوسان‌های امروز بازار کم‌تر از ۲ درصد بوده است و نرخ بسیاری از محصولات نیز ثابت باقی مانده. به عنوان مثال قیمت میلگرد ۱۶ در بازار امروز از برندهای مختلف در بازه ۲۱ هزار و ۵۰۰ تومان تا ۲۳ هزار و ۶۰۰ تومان در ازای هر کیلوگرم اعلام شده است. اما اکثر برندهای بازار، نرخ هر کیلوگرم میلگرد ۱۴ خود را ۲۲ هزار و ۱۰۰ تومان و بیشتر اعلام کرده‌اند.

اطلاع از قیمت میلگرد دیروز و امروز برندهای معتبر

اکثر منابع، قیمت هر کیلو میلگرد امروز را در جدول‌ها درج می‌کنند. به همین دلیل مشتریانی که به بررسی نرخ دیروز یا تاریخچه قیمتی محصولات نیاز دارند، به اعداد و ارقام روزهای گذشته دسترسی نخواهند داشت. جدول‌های آهن آنلاین هم قیمت امروز مقاطع برندهای مختلف را به شما اعلام می‌کنند، اما امکان استعلام قیمت میلگرد دیروز را هم دارند. برای بررسی تاریخچه، تنها کافی است روی علامت نمودار در جدول کلیک کنید. در نمودار قیمت مقاطع مختلف، هزینه محصولات در روزهای قبلی به همراه تاریخ هر روز درج شده است و نوسانات نیز قابل مشاهده است.

 

کاربردهای میلگرد
کاربردهای میلگرد

 

نگاهی به تغییرات قیمت آرماتور در روزهای گذشته

بررسی نوسان‌ها و روندهای گذشته هم در کنار قیمت زنده میلگرد اهمیت دارد. زیرا به کمک تاریخچه می‌توانید بررسی کنید که در هر بازه زمانی، چه نوساناتی در بازار آهن و فولاد وجود داشته یا هر اتفاق سیاسی،‌ اجتماعی یا اقتصادی که رخ داده، روی نرخ محصولات مورد نظر شما چه تأثیر گذاشته است.

روند آرماتورها در روزهای گذشته، اغلب ثابت و نزولی بوده است و نوسان‌های این مقاطع باعث شده اوج و کف قیمت مقطعی این محصولات بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ تومان باهم اختلاف داشته باشد. البته بعضی از محصولات مانند تولیدات کارخانه ذوب اصفهان، چند روز گذشته را بدون نوسان پشت سر گذاشته‌اند و تعدادی از برندها مانند محصولات بناب نیز افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند.

استعلام قیمت میلگرد؛ خرید و فروش با بهترین قیمت

وقتی از منبع معتبری برای استعلام قیمت میلگرد استفاده می‌کنید، امکان خرید و فروش محصولات با بهترین هزینه را خواهید داشت. خریداران همیشه به دنبال خرید محصولات با پایین‌ترین قیمت هستند و فروشنده‌ها هم به دنبال موقعیت‌هایی می‌گردند که بتوانند میله‌هایشان را با بالاترین نرخ ممکن بفروشند. نوسان‌های بازار، گاهی فرصت را به خریداران می‌دهد و گاهی هم فروشنده‌ها را خوشحال می‌کند! اگر در جریان روندهای کوتاه مدت بازار قرار داشته باشید و نرخ آرماتورها را به صورت منظم استعلام بگیرید، بهترین زمان‌ها برای خرید یا فروش مقاطع مورد نظرتان را پیدا خواهید کرد و معامله‌ای انجام خواهید داد که به نفع شماست.

 

قیمت میلگرد
قیمت میلگرد

 

نمودار قیمت میلگرد ساختمانی

در پروژه‌های ساختمانی معمولا از مقاطع آجدار استفاده می‌شود. نرخ این میلگردها در سال ۱۴۰۲ در بازه بین ۲۷ تا ۲۱ هزار تومان بوده است. روند نرخ این محصولات در سه ماه گذشته، اغلب نزولی بود، اما از ابتدای این ماه، نمودارها اصلاحی شدند و تاحدودی رشد قیمت را تجربه کردند. البته اصلاح نمودارها منظم نبود و در بعضی از روزها نیز روندها نزولی می‌شد. آخرین نرخ سایزهای مختلف میلگرد ساختمانی از برندهای گوناگون بین ۲۱ تا ۲۵ هزار تومان تعیین شده است. در تصویر زیر، تغییرات قیمت میلگرد را در 2 سال اخیر مشاهده می کنید.

 

تغییرات قیمت میلگرد
تغییرات قیمت میلگرد

 

مقایسه قیمت میلگرد شاخه ای در سایزهای پرفروش

قیمت جدید میلگرد در سایزهای پرفروش معمولا نوسان‌های بیشتری دارد؛ زیرا میزان عرضه و تقاضا برای این محصولات بالاتر است. در آهن آنلاین شما می‌توانید نرخ مقاطع سایزهای پرفروش در برندهای مختلف را باهم مقایسه کنید. هزینه سایزهای پرفروش در برندهای مختلف، معمولا اختلاف‌های جزئی با یکدیگر دارد. به همین دلیل خریداران ترجیح می‌دهند این کالاها را از برندی بخرند که قیمت مناسب‌تری پیشنهاد می‌دهد.

طبق نظر کارشناسان آهن آنلاین:

"باتوجه به‌آن‌که میلگرد جزء اصلی فعالیت‌های عمرانی و ساخت‌وساز است، اطلاع از شرایط و تغییرات قیمت میلگرد امروز به پیمانکاران فعال در این صنایع کمک می‌کند تا برآورد دقیق‌تری برای هزینه نهایی پروژه‌های خود داشته باشند. قیمت روز میلگرد به پارامترهای متعددی مانند نوسانات بازار آهن، نرخ ارز، میزان عرضه‌وتقاضا، میزان عوارض صادراتی و... بستگی دارد. این فاکتورها اثر زیادی بر قیمت میلگردهای 14 و 16 به‌عنوان پرفروش‌ترین سایزهای این محصول دارند."

قیمت میلگرد کیلویی با ارزش افزوده

دقت داشته باشید که برآورد قیمت میلگرد با احتساب ارزش افزوده با برآورد آن بدون ارزش افزوده تفاوت دارد. نرخ‌های اعلام شده در جدول‌های قیمتی در ازای هر کیلوگرم از هر محصول اعلام می‌شوند. در قسمت بالای تمام جدول‌های آهن آنلاین، گزینه‌ای تحت عنوان « نمایش قیمت با ارزش افزوده» وجود دارد که اگر آن را فعال کنید، ۹ درصد به اعداد موجود در جدول اضافه خواهد شد و هزینه‌ واقعی که شما برای هر کیلوگرم میله گرد پرداخت می‌کنید، به شما نمایش داده می‌شود. در صورت غیرفعال کردن این گزینه نیز نرخ هر کیلوگرم میلگرد به صورت خام به شما نمایش داده می‌شود و ارزش افزوده و سایر هزینه‌های جانبی در هنگام صدور فاکتور به آن اضافه خواهد شد.

بررسی تفاوت خرید میلگرد از کارخانه و بازار آهن

بعضی از افراد ترجیح می‌دهند تمام محصولات مورد نیازشان را از یک برند مشخص خریداری کنند، اما گروهی هم به دنبال خرید مقاطع فولادی با بهترین هزینه هستند و به سراغ برندی می‌روند که نرخ پایین‌تری داشته باشد. گروه دوم برای پیدا کردن مقاطع مورد نیازشان به قیمت میلگرد تمام کارخانه ها نیاز دارند.

اگر خودتان بخواهید نرخ‌ها را از کارخانه‌ها استعلام بگیرید تا مناسب‌ترین قیمت را پیدا کنید، احتمالا چند ساعت درگیر این کار خواهید بود. اما همانطور که گفتیم، در آهن آنلاین، نرخ تمام سایزهای برندهای گوناگون میلگرد در کارخانه و بازار درج می‌شود. در نتیجه به راحتی می‌توانید هزینه‌ها را باهم مقایسه کنید و خرید خود را از برندی انجام دهید که بیشترین صرفه اقتصادی را برای شما دارد.

نکاتی که قبل از خرید میلگرد باید بدانید

بررسی اینکه میلگرد شاخه ای چند است، اهمیت دارد، اما نکات دیگری هم وجود دارد که پیش از خرید باید به آن‌ها توجه داشته باشید. مثلا باید مشخص کنید به فاکتور رسمی نیاز دارید یا خیر و آیا فروشنده مورد نظرتان، این فاکتور را به شما ارائه خواهد داد؟ یا به عنوان مثالی دیگر باید درباره خرید حضوری یا اینترنتی تصمیم‌گیری کنید و برآوردی هم درباره هزینه‌های جانبی از جمله هزینه حمل و نقل داشته باشید. در ادامه توضیحاتی درباره هرکدام از این موارد ارائه خواهیم داد.

 

تغییرات شیمیایی میلگرد
تغییرات شیمیایی میلگرد

 

خرید میلگرد آنلاین یا حضوری؟

در خرید حضوری، شما می‌توانید محصولات را پیش از خرید ببینید و کیفیت و اصالت آن‌ها را بررسی کنید. اما مراجعه به بازار آهن، تحقیق درباره قیمت فروشندگان مختلف و خرید محصولات معمولا چند ساعت از زمان شما را می‌گیرد. این مسئله برای پروژه‌هایی که در شهرهای کوچک قرار دارند، سخت‌تر است. زیرا مهندسان برای خرید حضوری باید برای تأمین محصولات مورد نیازشان به بازار آهن مراکز استان یا شهرهای بزرگ مراجعه کنند.

در خرید اینترنتی، شما امکان بررسی کیفیت و اصالت میلگردها را نخواهید داشت. به همین دلیل باید فروشنده معتبری انتخاب کنید که سابقه طولانی در بازار آهن دارد و مشتریان آن راضی هستند. در این شیوه از خرید میلگرد، تنها کافی است قیمت‌ها را استعلام بگیرید، با کارشناسان فروش تماس بگیرید و حجم مقاطع مورد نیازتان را اعلام کنید. بعد از صدور فاکتور و بررسی آن، هزینه سفارش خود را پرداخت کنید و در نهایت، مقاطع را در محل پروژه خود تحویل بگیرید. مسئولیت حمل و نقل و ارسال محموله به محل پروژه جزو خدماتی است که فروشنده‌های آنلاین به مشتریان خود ارائه می‌دهند.

خرید میلگرد به همراه دریافت فاکتور رسمی

فاکتور رسمی در خرید و فروش میلگرد اهمیت بسیاری دارد و سندی برای معامله شما محسوب می‌شود. بعضی از خریداران، مدت‌هاست با یک تأمین‌کننده خاص کار می‌کنند و به واسطه اعتبار و اعتمادی که بین طرفین وجود دارد، فاکتور رسمی نمی‌گیرند. اما در حالت کلی، وجود فاکتور رسمی برای سفارش‌های آهن‌آلات، تضمین‌کننده اعتبار معامله و راهکارهای برای پیگیری مشکلات احتمالی خواهد بود.

در فاکتور رسمی، اطلاعات کامل خریدار، فروشنده (حقیقی یا حقوقی) و سفارش درج می‌شود. به عنوان مثال در فاکتور خرید میلگرد، تعداد شاخه‌ها، سایز مقاطع خریداری شده، نرخ هر کیلوگرم از مقاطع، ارزش افزوده و هزینه حمل و نقل مشخص می‌شود.

خرید میلگرد از بهترین کارخانه های تولیدکننده میلگرد داخل کشور

کارخانه های فولادی ایران، محصولات خود را به شیوه‌های متفاوتی عرضه می‌کنند. بعضی از آن‌ها محصولاتشان را با قیمت میلگرد دولتی در بورس کالا عرضه می‌کنند. خرید از بورس کالا شرایط خاص خود را دارد و تنها با مجوز ساخت و ساز امکان‌پذیر است. گروهی از کارخانه‌ها هم محصولاتشان را به صورت عمده به نمایندگی‌های خاص خود می‌فروشند و نمایندگی‌ها نیز مقاطع را در بازار میلگرد عرضه می‌کنند.

 

انواع میلگرد
انواع میلگرد

 

با وجود اینکه قیمت میلگرد کارخانه از بازار مناسب‌تر است، اما به سه دلیل کلیدی، مشتریان ترجیح می‌دهند محصولات را از بازار خریداری کنند:

هزینه حمل و نقل میلگرد به عهده خریدار است یا فروشنده؟

هنگام محاسبه قیمت یک تن میلگرد، باید به هزینه حمل و نقل نیز توجه داشته باشید. به طور کلی پرداخت هزینه حمل و نقل میلگرد یا سایر مقاطع فولادی تا محل پروژه، برعهده خریدار است. بعضی از فروشنده‌ها (به خصوص فروشنده‌های آنلاین) امکان ارسال سفارش به سراسر کشور را فراهم کرده‌اند. بنابراین مشتری تنها هزینه باربری را با توجه به تعرفه‌های اعلام‌شده از سوی سازمان باربری می‌پردازد و در تاریخ مشخص نیز محموله را در محل دریافت پروژه خود دریافت خواهد کرد. اما بعضی از فروشنده‌ها، محصولات را در محل انبار به مشتری تحویل می‌دهند و هماهنگی باربری تا محل پروژه را نیز به مشتری واگذار می‌کنند.

خرید از فروشنده‌هایی که خدمات باربری را نیز ارائه می‌دهند، تا حد زیادی در زمان شما صرفه‌جویی می‌کند و دغدغه‌هایتان را هم کم‌تر خواهد کرد.

 

انواع میلگرد آجدار
انواع میلگرد آجدار

 

خدمات آهن آنلاین برای خرید میلگرد

مجموعه آهن آنلاین یک مرجع معتبر برای فعالان بازار فولاد است که هم نرخ روز انواع مقاطع فولادی از جمله میلگرد را در اختیار خریداران قرار می‌دهد و هم خدمات فروش محصولات را به آن‌ها ارائه خواهد داد. در آهن آنلاین، انواع آرماتورها از برندهای مختلف و سایزهای گوناگون موجود و قابل عرضه هستند.

شما بلافاصله بعد از استعلام قیمت، می‌توانید با کارشناسان فروش تماس بگیرید و محصولات مورد نیازتان را سفارش دهید. پیش فاکتور سفارش در کوتاه‌ترین زمان ممکن (کم‌تر از ۳۰ دقیقه) برای شما صادر خواهد شد و بعد از پرداخت نیز فاکتور رسمی صادر می‌شود. در نهایت سفارش شما پردازش شده و به مقصد مورد نظرتان ارسال خواهد شد. در آهن آنلاین، خریداران هیچ دغدغه‌ای از بابت تأمین و ارسال سفارششان ندارند و در موعد مشخص، محموله را محلی که تعیین کرده‌اند، تحویل می‌گیرند.

قیمت میلگرد
... بیشتر

سوالات متداول

هزینه حمل و نقل میلگرد چگونه محاسبه می شود؟

هزینه حمل و نقل براساس وزن محصول، فاصله جغرافیایی و… محاسبه می شود.

آیا فاکتور رسمی برای سفارشات ارائه می شود؟

بله؛ برای تمام خریدها فاکتور رسمی که شامل مشخصات خریدار، فروشنده، جزئیات محصول خریداری شده است ارائه می شود.

وزن میلگرد 14، 16 و 18 چند کیلوگرم است؟

وزن میلگرد 14، بین 13 تا 15 کیلوگرم؛ وزن میلگرد 16، بین 17 تا 20 کیلوگرم؛ وزن میلگرد 18، بین 23 تا 25 کیلوگرم است.

ساعت کاری امروز ما به پایان رسیده است.
استعلام قیمت ثبت کنید تا در اولین فرصت با شما تماس بگیریم.
درخواست استعلام قیمت
فیلتر نتایج x