آهن آنلاین
فیلترها
محاسبه وزن

قیمت میلگرد آجدار

دسترسی سریـــــــع
آخرین بروزرسانی: روزهای قبل ( 1403/2/26 )
سایز استاندارد محل تحویل قیمت (تومان)
10
A3
کارخانه
24,090
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -2.9%
12
A3
کارخانه
23,640
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -3.0%
14
A3
کارخانه
22,730
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -3.1%
16
A3
کارخانه
22,730
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -3.1%
18
A3
کارخانه
22,730
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -3.1%
20
A3
کارخانه
22,730
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -3.1%
22
A3
کارخانه
22,730
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -3.1%
25
A3
کارخانه
22,730
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -3.1%
28
A3
کارخانه
22,730
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -3.1%
32
A3
کارخانه
22,730
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -3.1%
سایز استاندارد محل تحویل قیمت (تومان)
14
A3
کارخانه
24,550
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.8%
16
A3
کارخانه
24,450
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.8%
18
A3
کارخانه
24,360
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.8%
20
A3
کارخانه
24,360
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.8%
22
A3
کارخانه
24,360
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.8%
25
A3
کارخانه
25,000
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.8%
28
A3
کارخانه
24,270
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.8%
32
A3
کارخانه
24,910
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.8%
سایز استاندارد محل تحویل قیمت (تومان)
8
A2
کارخانه
24,730
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.7%
10
A2
کارخانه
24,550
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.7%
12
A3
کارخانه
24,550
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.7%
14
A3
کارخانه
24,180
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.8%
16
A3
کارخانه
24,180
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.8%
18
A3
کارخانه
24,180
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.8%
20
A3
کارخانه
24,180
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.8%
22
A3
کارخانه
24,180
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.8%
25
A3
کارخانه
24,180
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.8%
28
A3
کارخانه
24,180
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.8%
سایز استاندارد محل تحویل قیمت (تومان)
12
A3
کارخانه
24,550
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
14
A3
کارخانه
23,410
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
14
A3
بنگاه تهران
23,640
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.5%
16
A3
کارخانه
23,410
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
16
A3
بنگاه تهران
23,640
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.5%
18
A3
کارخانه
23,410
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
18
A3
بنگاه تهران
23,640
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.5%
20
A3
کارخانه
23,410
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
20
A3
بنگاه تهران
23,640
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.5%
22
A3
کارخانه
23,410
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
22
A3
بنگاه تهران
23,640
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.5%
25
A3
کارخانه
23,410
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
25
A3
بنگاه تهران
23,640
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.5%
28
A3
کارخانه
23,410
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
28
A3
بنگاه تهران
23,640
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.5%
32
A3
کارخانه
23,950
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
سایز استاندارد محل تحویل قیمت (تومان)
5.5
A1
کارخانه
25,000
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
6.5
A1
کارخانه
25,000
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
8
A2
کارخانه
24,910
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -0.4%
10
A3
کارخانه
23,090
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -0.4%
10
A2
کارخانه
23,090
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -0.4%
12
A2
کارخانه
23,090
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -0.4%
12
A3
کارخانه
23,090
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -0.4%
14
A3
کارخانه
23,090
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -0.4%
16
A3
کارخانه
23,090
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -0.4%
18
A3
کارخانه
23,090
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -0.4%
20
A3
کارخانه
23,090
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -0.4%
22
A3
کارخانه
23,090
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -0.4%
25
A3
کارخانه
23,090
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -0.4%
سایز استاندارد محل تحویل قیمت (تومان)
10
A3
کارخانه
24,180
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.2%
10
A2
کارخانه
23,730
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.2%
12
A3
کارخانه
23,730
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.2%
12
A3
بنگاه تهران
24,640
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -0.7%
14
A3
کارخانه
23,270
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.2%
14
A3
بنگاه تهران
23,180
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -0.8%
16
A3
کارخانه
23,270
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.2%
16
A3
بنگاه تهران
23,180
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -0.8%
18
A3
کارخانه
23,270
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.2%
18
A3
بنگاه تهران
23,180
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -0.8%
20
A3
کارخانه
23,270
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.2%
20
A3
بنگاه تهران
23,180
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -0.8%
22
A3
کارخانه
23,270
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.2%
22
A3
بنگاه تهران
23,180
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -0.8%
25
A3
کارخانه
23,270
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.2%
25
A3
بنگاه تهران
23,180
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -0.8%
28
A3
کارخانه
23,550
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.2%
32
A3
کارخانه
23,550
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.2%
سایز استاندارد محل تحویل قیمت (تومان)
10
A3
کارخانه
24,550
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -0.4%
12
A3
کارخانه
23,910
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -0.4%
14
A3
کارخانه
23,180
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -0.4%
16
A3
کارخانه
23,180
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -0.4%
18
A3
کارخانه
23,180
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -0.4%
20
A3
کارخانه
23,180
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -0.4%
22
A3
کارخانه
23,180
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -0.4%
25
A3
کارخانه
23,180
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -0.4%
28
A3
کارخانه
23,180
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -0.4%
32
A3
کارخانه
23,180
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -0.4%
سایز استاندارد محل تحویل قیمت (تومان)
12
A3
کارخانه
24,450
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -0.7%
14
A3
کارخانه
22,730
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -0.8%
16
A3
کارخانه
22,730
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -0.8%
18
A3
کارخانه
22,640
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -0.8%
20
A3
کارخانه
22,640
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -0.8%
22
A3
کارخانه
22,640
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -0.8%
25
A3
کارخانه
22,640
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -0.8%
28
A3
کارخانه
22,640
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -0.8%
سایز استاندارد محل تحویل قیمت (تومان)
8
A3
کارخانه
23,550
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
10
A3
کارخانه
25,450
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
12
A3
کارخانه
25,180
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
14
A3
کارخانه
23,640
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
16
A3
کارخانه
23,640
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
18
A3
کارخانه
23,450
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
20
A3
کارخانه
23,450
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
22
A3
کارخانه
23,450
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
25
A3
کارخانه
23,450
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
28
A3
کارخانه
23,450
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
32
A3
کارخانه
23,450
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
سایز استاندارد محل تحویل قیمت (تومان)
10
A3
کارخانه
24,550
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.1%
12
A3
کارخانه
24,360
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.1%
14
A3
کارخانه
23,360
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.2%
16
A3
کارخانه
23,360
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.2%
18
A3
کارخانه
23,360
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.2%
20
A3
کارخانه
23,360
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.2%
22
A3
کارخانه
23,590
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.1%
25
A3
کارخانه
23,590
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.1%
سایز استاندارد محل تحویل قیمت (تومان)
8
A2
کارخانه
24,240
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -0.4%
10
A2
کارخانه
23,940
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -0.4%
12
A3
کارخانه
23,940
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -0.4%
14
A3
کارخانه
23,640
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -0.4%
16
A3
کارخانه
23,640
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -0.4%
18
A3
کارخانه
23,640
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -0.4%
20
A3
کارخانه
23,640
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -0.4%
22
A3
کارخانه
23,640
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -0.4%
25
A3
کارخانه
23,640
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -0.4%
28
A3
کارخانه
23,640
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -0.4%
32
A3
کارخانه
23,640
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -0.4%
سایز استاندارد محل تحویل قیمت (تومان)
14
A3
کارخانه
23,640
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
16
A3
کارخانه
23,640
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
18
A3
کارخانه
23,640
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
20
A3
کارخانه
23,640
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
22
A3
کارخانه
23,640
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
25
A3
کارخانه
23,640
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
سایز استاندارد محل تحویل قیمت (تومان)
8
A2
کارخانه
25,750
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.2%
10
A2
کارخانه
25,300
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.2%
12
A3
کارخانه
24,660
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.3%
14
A3
کارخانه
24,390
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.3%
16
A3
کارخانه
24,390
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.3%
18
A3
کارخانه
24,390
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.3%
20
A3
کارخانه
24,390
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.3%
22
A3
کارخانه
24,390
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.3%
25
A3
کارخانه
24,430
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.3%
28
A3
کارخانه
24,430
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.3%
سایز استاندارد محل تحویل قیمت (تومان)
8
A2
بنگاه تهران
24,360
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -0.7%
10
A2
کارخانه
24,180
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -0.7%
12
A3
کارخانه
24,180
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -0.7%
14
A3
کارخانه
23,640
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -0.8%
16
A3
کارخانه
23,640
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -0.8%
18
A3
کارخانه
23,640
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -0.8%
20
A3
کارخانه
23,640
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -0.8%
22
A3
کارخانه
23,640
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -0.8%
25
A3
کارخانه
24,000
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -0.8%
28
A3
کارخانه
24,000
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -0.8%
32
A3
کارخانه
24,000
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -0.8%
سایز استاندارد محل تحویل قیمت (تومان)
10
A3
کارخانه
26,450
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
12
A3
کارخانه
26,450
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
14
A3
کارخانه
24,550
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
16
A3
کارخانه
24,550
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
20
A3
کارخانه
24,550
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
22
A3
کارخانه
24,550
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
25
A3
کارخانه
24,550
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
28
A3
کارخانه
24,550
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
32
A3
کارخانه
24,550
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
5.5
A1
کارخانه
25,000
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
6.5
A1
کارخانه
25,000
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
سایز استاندارد محل تحویل قیمت (تومان)
12
A3
کارخانه
23,640
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
14
A3
کارخانه
23,000
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
16
A3
کارخانه
23,000
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
18
A3
کارخانه
23,000
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
20
A3
کارخانه
23,000
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
22
A3
کارخانه
23,000
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
25
A3
کارخانه
23,000
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
28
A3
کارخانه
23,000
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
32
A3
کارخانه
23,000
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
سایز استاندارد محل تحویل قیمت (تومان)
8
A3
کارخانه
25,450
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
10
A3
کارخانه
24,360
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -0.4%
12
A3
کارخانه
23,180
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
14
A3
کارخانه
24,360
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
سایز استاندارد محل تحویل قیمت (تومان)
10
A3
کارخانه
24,590
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -0.6%
10
A2
کارخانه
24,410
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -0.6%
12
A3
کارخانه
24,410
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -0.6%
12
A2
کارخانه
24,140
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -0.6%
14
A3
کارخانه
23,680
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -0.6%
16
A3
کارخانه
23,680
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -0.6%
18
A3
کارخانه
23,680
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -0.6%
20
A3
کارخانه
23,680
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -0.6%
22
A3
کارخانه
23,680
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -0.6%
25
A3
کارخانه
23,680
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -0.6%
سایز استاندارد محل تحویل قیمت (تومان)
8
A2
کارخانه
25,270
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
سایز استاندارد محل تحویل قیمت (تومان)
8
A2
کارخانه
24,320
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
8
A3
کارخانه
24,860
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
10
A2
کارخانه
24,140
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
10
A3
کارخانه
24,770
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
12
A3
کارخانه
24,140
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
14
A3
کارخانه
23,680
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
16
A3
کارخانه
23,680
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
18
A3
کارخانه
23,680
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
20
A3
کارخانه
23,680
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
20
A3
کارخانه
23,680
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
22
A3
کارخانه
23,680
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
25
A3
کارخانه
23,680
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
28
A3
کارخانه
23,680
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
32
A3
کارخانه
23,680
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
سایز استاندارد محل تحویل قیمت (تومان)
14
A3
کارخانه
23,360
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
16
A3
کارخانه
23,360
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
18
A3
کارخانه
23,360
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
20
A3
کارخانه
23,360
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
22
A3
کارخانه
23,360
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
25
A3
کارخانه
23,360
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
سایز استاندارد محل تحویل قیمت (تومان)
12
A3
کارخانه
24,180
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
14
A3
کارخانه
22,730
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
16
A3
کارخانه
22,730
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
18
A3
کارخانه
22,730
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
20
A3
کارخانه
22,730
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
22
A3
کارخانه
22,730
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
25
A3
کارخانه
22,730
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
28
A3
کارخانه
22,730
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
32
A3
کارخانه
22,730
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
سایز استاندارد محل تحویل قیمت (تومان)
14
A3
کارخانه
22,450
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
16
A3
کارخانه
22,450
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
18
A3
کارخانه
22,450
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
20
A3
کارخانه
22,450
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
22
A3
کارخانه
22,450
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
25
A3
کارخانه
22,450
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
28
A3
کارخانه
22,450
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
سایز استاندارد محل تحویل قیمت (تومان)
8
A2
کارخانه
23,590
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -0.6%
10
A2
کارخانه
23,590
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -0.6%
12
A3
کارخانه
23,590
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -0.6%
14
A3
کارخانه
23,230
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -0.6%
16
A3
کارخانه
23,230
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -0.6%
18
A3
کارخانه
23,230
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -0.6%
20
A3
کارخانه
23,230
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -0.6%
22
A3
کارخانه
23,230
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -0.6%
25
A3
کارخانه
23,230
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -0.6%
28
A3
کارخانه
23,230
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -0.6%
32
A3
کارخانه
23,230
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -0.6%
سایز استاندارد محل تحویل قیمت (تومان)
10
A3
کارخانه
23,360
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -0.4%
12
A3
کارخانه
23,360
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -0.4%
14
A3
کارخانه
22,820
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -0.4%
16
A3
کارخانه
22,820
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -0.4%
18
A3
کارخانه
22,820
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -0.4%
20
A3
کارخانه
22,820
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -0.4%
22
A3
کارخانه
22,820
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -0.4%
25
A3
کارخانه
22,820
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -0.4%
28
A3
کارخانه
22,820
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -0.4%
32
A3
کارخانه
22,820
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -0.4%
میلگرد پردیس
سایز استاندارد محل تحویل قیمت (تومان)
8
A2
کارخانه
25,180
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
12
A3
کارخانه
23,820
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
10
A3
کارخانه
23,730
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
10
A2
کارخانه
23,730
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
14
A3
کارخانه
23,180
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
16
A3
کارخانه
23,180
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
18
A3
کارخانه
23,180
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
20
A3
کارخانه
23,180
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
22
A3
کارخانه
23,180
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
25
A3
کارخانه
23,180
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
28
A3
کارخانه
23,180
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
32
A3
کارخانه
23,450
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
سایز استاندارد محل تحویل قیمت (تومان)
10
A3
کارخانه
24,320
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
12
A3
کارخانه
23,950
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
14
A3
کارخانه
23,180
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
16
A3
کارخانه
23,180
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
18
A3
کارخانه
23,180
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
20
A3
کارخانه
23,180
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
22
A3
کارخانه
23,180
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
25
A3
کارخانه
23,180
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
28
A3
کارخانه
23,180
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
32
A3
کارخانه
23,180
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
کارشناسان واحد میلگرد
بلال عبداللهی پور (کارشناس فروش میلگرد)
بلال عبداللهی پور
کارشناس فروش میلگرد
مهشید رافعی (کارشناس فروش میلگرد)
مهشید رافعی
کارشناس فروش میلگرد
سپیده سلطان محمدی (کارشناس فروش میلگرد)
سپیده سلطان محمدی
کارشناس فروش میلگرد
هومن امون (سرپرست فروش میلگرد)
هومن امون
سرپرست فروش میلگرد
سلجوق مستغنی (کارشناس خرید میلگرد)
سلجوق مستغنی
کارشناس خرید میلگرد
حمید رضا پور افخمی (کارشناس خرید میلگرد)
حمید رضا پور افخمی
کارشناس خرید میلگرد
مجتبی کاتوزیان (مدیر تیم میلگرد)
مجتبی کاتوزیان
مدیر تیم میلگرد

قیمت میلگرد امروز

بازار فولاد در روزهای اخیر شاهد نوساناتی بوده است که قیمت میلگرد را نیز تحت تاثیر قرار داده است. قیمت روز میلگرد، براساس وزن تعیین می شود و در حال حاضر هر کیلو آن 22450 تا 26450 تومان است. قیمت میلگرد لحظه ای، یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده هزینه ساخت و ساز در ایران است. در حال حاضر، قیمت روز این محصول در بازار ایران تحت تأثیر عوامل مختلفی مانند افزایش قیمت مواد اولیه، کاهش عرضه و افزایش تقاضا در حال افزایش است. این افزایش قیمت، می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر هزینه ساخت و ساز داشته باشد. قیمت میلگرد به روز یک عامل متغیر است که تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار دارد. آگاهی از این عوامل تأثیرگذار می‌تواند به خریداران و فروشندگان میلگرد کمک کند تا تصمیمات بهتری در مورد خرید و فروش این محصول اتخاذ کنند.

میلگرد چیست؟

یکی از پرکاربردترین مقاطع فولادی، میلگرد (Reinforcing Bar)، است که به‌طورمعمول به‌شکل استوانه‌ای طویل با سطح مقطع دایره‌ای و دارای برآمدگی هایی روی سطح خود می‌باشد که در صنعت ساخت‌وساز بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد. میلگردها در سایزهای 8 تا 40، معمولا در طول های 12 متری و در استانداردهای مختلف تولید می شوند؛ این محصول از جنس فولاد کربنی است که دارای درصد کربن بین 0.1 تا 0.25 درصد است و از مقاومت کششی، فشاری و خمشی بالایی برخوردار می باشد.

 

میلگرد آجدار از مقاومت کششی بالایی برخوردار است.
میلگرد آجدار از مقاومت کششی بالایی برخوردار است.

 

 اهمیت استفاده از میلگرد باکیفیت در سازه

استفاده از میلگرد باکیفیت، تضمین‌کننده‌ سازه‌ای مقاوم در برابر بلایای طبیعی مانند زلزله، طوفان و رانش زمین خواهد بود. به‌کارگیری میلگردهای غیراستاندارد و نامرغوب، می‌تواند خطرات جبران‌ناپذیری را به‌همراه داشته باشد و جان و مال انسان‌ها را به خطر اندازد. علاوه بر ایمنی، استفاده از میلگرد باکیفیت، مزایای دیگری نیز به همراه دارد. این میلگردها، به‌دلیل برخورداری از مقاومت بیشتر، طول عمر سازه را افزایش می‌دهند و از هدر رفتن مصالح و هزینه‌های اضافی در تعمیرات و بازسازی جلوگیری می‌کنند.

با وجود تنوع برندها و قیمت‌های مختلف میلگرد در بازار، انتخاب محصول باکیفیت و استاندارد، از اهمیت بالایی برخوردار است. خرید از مراکز معتبر و شناخته شده، بررسی گواهی‌نامه‌ها و نشان‌های استاندارد و توجه به فاکتورهایی مانند گرید، سایز، آج و نوع فولاد، از جمله نکات کلیدی در انتخاب میلگرد مناسب به شمار می‌روند. در نهایت، به‌کارگیری میلگرد باکیفیت در سازه‌ها، سرمایه‌گذاری در جهت حفظ جان انسان‌ها، افزایش طول عمر بناها و صرفه‌جویی در هزینه‌ها تلقی می‌شود.

مهم ترین کاربردهای میلگرد

یکی از مقاطع فولادی که در پایداری بناها نقش اساسی ایفا می کنند، میلگردها هستند که با ایجاد یک شبکه در داخل بتن، مقاومت کششی آن را افزایش می‌دهند و به آن کمک می‌کنند تا در برابر نیروهای وارده مانند بارهای مرده، زنده و جانبی مقاومت کند. میلگردها در انواع مختلف ستون‌ها، تیرها، دال‌ها و دیوارها نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند. انتخاب نوع میلگرد مناسب برای کاربرد مورد نظر، با توجه به عوامل مختلفی مانند مقاومت کششی، استاندارد، شکل ظاهر و قیمت صورت می‌گیرد. کاربردهای میلگرد به موارد ذکر شده محدود نمی‌شود و در صنایع مختلف دیگری مانند پل‎سازی، سدسازی، سازه‌های فولادی و غیره نیز استفاده می‌شود.

 

میلگردها، در برابر نیروی کششی و خمشی، مقاومت بتن را افزایش می‌ دهند.
میلگردها، در برابر نیروی کششی و خمشی، مقاومت بتن را افزایش می‌ دهند.

 

 انواع میلگردها

امروزه میلگردهای موجود در بازار براساس شکل ظاهری، استاندارد، مقاومت و کاربرد به انواع مختلفی تقسیم می‌شوند؛ به طور کلی از نظر شکل ظاهری، میلگردها در دو دسته ساده و آجدار وجود دارند. میلگرد ساده فاقد شیار بر روی سطح خود است و میلگرد آجدار دارای شیارهایی در سطح خود است که باعث افزایش چسبندگی میلگرد به بتن می‌شود. همچنین از نظر استاندارد، این مقاطع در سه دسته A3، A2 و A4 موجود هستند. از نظر مقاومت، انواع میلگرد شامل: میلگرد اروپایی، کربنی، پوشش اپوکسی، گالوانیزه و ضد زنگ تقسیم می‌شوند و همچنین از نظر کاربرد، میلگردها در انواع مختلفی مانند میلگرد تقویتی، نرمال، بستر، حرارتی، دورپیچ، زیگزاگ، ترانس و کلاهدار در بازار به فروش می رسند.

  

جدول مشخصات انواع میلگرد شامل نوع میلگرد، استاندارد و استحکام کششی است.
جدول مشخصات انواع میلگرد شامل نوع میلگرد، استاندارد و استحکام کششی است.

 

روش های تولید میلگرد

برای تولید میلگرد از روش های مختلفی استفاده می شود که هر کدام مزایا و معایب خاص خود را دارند. نورد گرم، نورد سرد و ترمکس از جمله روش های تولید میلگرد هستند. در فرایند تولید میلگرد به روش نورد گرم، آهن قراضه و مواد افزودنی در کوره ذوب می شوند و سپس به میلگرد تبدیل می‌شود. در روش نورد سرد، بیلت (میلگرد خام)، بدون ذوب شدن به شکل میلگرد در می‌آید. در روش ترمکس، مواد اولیه، بیلت (میلگرد خام) در دمای بالا گرم می‌شود و محصول نهایی میلگرد خواهد بود.

 

فرآیند تولید میلگرد در این تصویر نمایش داده شده است.
فرآیند تولید میلگرد به روش نورد گرم در این تصویر نمایش داده شده است.

 

براساس نظر متخصصان آهن آنلاین:

“میلگرد، با روش‌های گوناگون در کارخانه‌های فولادی پس از تحمل حرارت 1100 درجه تولید و دربازار عرضه می‌شود. قیمت میلگرد امروز، به چندین عامل بستگی دارد که از اساسی‌ترین موارد آن می‌توان به: سایز، وزن، برند تولیدکننده، نوع استاندارد (A1، A2، A3، A4) و... اشاره کرد. بهتر است قبل از خرید میلگرد، از آخرین و جدیدترین قیمت روز میلگرد در بازار آگاهی داشته باشید تا با بهترین نرخ بتوانید این محصول فولادی را تهیه و با بهره‌گیری از حداکثر سود، از آن در پروژه‌های خود استفاده کنید.”

مشخصات فنی میلگردها

کیفیت و کارایی میلگردها به مجموعه‌ای از مشخصات فنی آن ها بستگی دارد که در استانداردهای ملی و بین‌المللی تعیین شده‌اند. مشخصات فنی میلگرد، ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی آن هستند که بر خواص و کاربرد آن تأثیر می‌گذارند. مقاومت کششی و مقاومت تسلیم، مهم‌ترین مشخصات فنی میلگرد می باشند. این مشخصات، بر توانایی این مقطع فولادی در تحمل بارهای وارده اثرگذار است. این مقاطع با مقاومت کششی و مقاومت تسلیم بالاتر، می‌توانند بارهای بیشتری را تحمل کنند. انعطاف‌پذیری نیز یک مشخصه مهم این محصول است؛ میلگردهای انعطاف‌پذیر، می‌توانند بدون شکستن تغییر شکل دهند. این امر، به میلگرد کمک می‌کند تا در برابر بارهای ناگهانی مقاومت کند. قطر و طول، مشخصاتی هستند که اندازه میلگرد را تعیین می‌کنند. این مشخصات، بر وزن میلگرد و مقدار فولاد مورد نیاز برای ساخت سازه تأثیر می‌گذارند.
 

 

جدول مشخصات فنی میلگرد را مشاهده می کنید.
جدول مشخصات فنی میلگرد را مشاهده می کنید.

 

استانداردهای میلگرد

برای تضمین کیفیت، ایمنی و عملکرد مناسب میلگرد در سازه‌های مختلف، مجموعه‌ای از استانداردها تدوین شده‌اند که به تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان چارچوبی مشخص ارائه می‌کنند. در ایران، استاندارد ملی ایران 3132، مشخصات فنی میلگردهای فولادی ساختمانی را تعیین می‌کند؛ این استاندارد، براساس استانداردهای بین‌المللی ISO 10080 و ASTM A615 تدوین شده است. رعایت استانداردهای میلگرد، نقش مهمی در ایمنی سازه‌های بتنی ایفا می‌کند. میلگردهای باکیفیت، می‌توانند در برابر بارهای وارد بر سازه، مقاومت کنند و از آن محافظت کنند.

نحوه محاسبه وزن میلگرد

چالش اساسی در برآورد مقاطع مورد نیاز برای هر پروژه ساختمانی، محاسبه دقیق وزن میلگرد است. وزن میلگرد، مشخصه‌ای مهم در این محصول است که به مشخصات آن، مانند قطر و طول، بستگی دارد و براساس استاندارد ملی ایران 3132، تعیین می‌شود. این استانداردها، وزن میلگردهای تولید شده توسط کارخانه های تولیدکننده را بر حسب کیلوگرم بر متر تعیین می‌کنند. به طور کلی، هرچه قطر میلگرد بیشتر باشد یا طول آن بیشتر باشد، وزن آن نیز بیشتر خواهد بود. برای محاسبه وزن میلگرد، می‌توان از فرمول زیر استفاده کرد:

وزن میلگرد= [شعاع میلگرد (mm) * شعاع میلگرد (mm) * طول میلگرد (m) * 3.14 * 7.85 (چگالی آهن)]/1000

عوامل تاثیرگذار بر قیمت میلگرد

عوامل تاثیرگذار بر قیمت میلگرد تمام کارخانه ها به دو دسته داخلی و خارجی تقسیم می شود. عوامل داخلی شامل قیمت تمام شده مواد اولیه، هزینه‌های تولید و سیاست‌های اقتصادی هستند. عوامل خارجی نیز شامل شرایط اقتصادی جهانی، تقاضا و عرضه و عوامل سیاسی و اجتماعی هستند. در نتیجه، عوامل تاثیرگذار بر قیمت میلگرد بسیار متنوع هستند و می‌توانند با توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی حاکم بر کشور و جهان، تغییر کنند.

طبق نظرات کارشناسان آهن‌آنلاین:

“دلایل مختلفی باعث نوسان در قیمت میلگرد می‌شود، میلگرد یا به‌طور دقیق‌تر میلگرد تقویتی یک نوع پروفیل است که به دلیل حجم مصرف بالا در صنایع مختلف از جمله ساختمان‌سازی محبوب است، تغییر ناگهانی قیمت مواد اولیه تاثیر مستقیم بر قیمت میلگرد دارد. میلگرد فولادی است که به شکل میله یا مش است و یکی از دلایل مصرف میلگردهای فولادی، بهبود مقاومت کششی بتن است.”

 

میلگرد آجدار از مهم ترین عناصر در صنعت ساخت و ساز است.
میلگرد آجدار از مهم ترین عناصر در صنعت ساخت و ساز است.

 

تحلیل قیمت میلگرد در روزهای آینده

بازار میلگرد در ایران، همواره دستخوش نوسانات و تحولات بوده است. عوامل متعددی از جمله نرخ ارز، قیمت جهانی فولاد، سیاست‌های دولت، میزان تقاضا و عرضه و شرایط عمومی اقتصاد کلان، بر قیمت این محصول استراتژیک اثرگذار هستند. به طور خلاصه، پیش‌بینی دقیق قیمت میلگرد در روزهای آینده به دلیل وجود ابهامات و عوامل تاثیرگذار متعدد، دشوار است. با این حال، با رصد اخبار و تحلیل عوامل مختلف، می‌توان تا حدودی به چشم‌انداز آتی بازار پی برد. توصیه می‌شود فعالان بازار و خریداران میلگرد، قبل از هرگونه اقدامی، با بررسی دقیق شرایط بازار و مشورت با کارشناسان، نسبت به خرید یا سرمایه‌گذاری در این محصول اقدام نمایند.

نمودار قیمت میلگرد: مشاهده و تحلیل قیمت میلگرد

بازار فولاد، به ویژه میلگرد، در ماه های اخیر شاهد نوسانات قیمتی قابل توجهی بوده است. این تغییرات، که تحت تاثیر عوامل متعددی از جمله قیمت جهانی فولاد، نرخ ارز، و تحولات داخلی در زنجیره فولاد رخ داده است، نگرانی هایی را در میان فعالان این حوزه و به خصوص سازندگان ایجاد کرده است. نمودار قیمت میلگرد، یک ابزار مهم برای درک روند تغییرات قیمت میلگرد آجدار در طول زمان است. این نمودار می‌تواند شامل اطلاعات مختلفی مانند قیمت هر کیلو میلگرد در تاریخ‌های مختلف، میانگین قیمت میلگرد در بازه‌های زمانی مختلف و حداکثر و حداقل قیمت میلگرد در بازه‌های زمانی مختلف باشد. نمودار قیمت میلگرد می‌تواند برای اهداف مختلفی مانند بررسی روند تغییرات قیمت میلگرد شاخه ای، تعیین عوامل تاثیرگذار بر قیمت میلگرد، پیش‌بینی قیمت میلگرد در آینده و اتخاذ تصمیمات تجاری در مورد خرید یا فروش میلگرد استفاده شود.

  

تغییرات قیمت میلگرد از سال 98 تا سال 1402
تغییرات قیمت میلگرد از سال 98 تا سال 1402

 

طبق نظر کارشناسان آهن آنلاین:

"باتوجه به‌آن‌که میلگرد جزء اصلی فعالیت‌های عمرانی و ساخت‌وساز است، اطلاع از شرایط و تغییرات قیمت میلگرد امروز به پیمانکاران فعال در این صنایع کمک می‌کند تا برآورد دقیق‌تری برای هزینه نهایی پروژه‌های خود داشته باشند. قیمت روز میلگرد به پارامترهای متعددی مانند نوسانات بازار آهن، نرخ ارز، میزان عرضه‌وتقاضا، میزان عوارض صادراتی و... بستگی دارد. این فاکتورها اثر زیادی بر قیمت میلگردهای 14 و 16 به‌عنوان پرفروش‌ترین سایزهای این محصول دارند."

مقایسه کیفیت و قیمت میلگرد آجدار کارخانه های مختلف

کیفیت میلگرد به عوامل مختلفی مانند کیفیت مواد اولیه، روش تولید و کنترل کیفیت بستگی دارد. آخرین قیمت میلگرد کارخانجات مختلف نیز تحت تأثیر عواملی مانند قیمت مواد اولیه، هزینه‌های تولید و تقاضا و عرضه قرار می گیرد.. با جمع‌آوری و تجزیه‌وتحلیل این اطلاعات، می‌توان کیفیت و قیمت به روز میلگرد کارخانه های تولید کننده میلگرد را با یکدیگر مقایسه کرد. این مقایسه می‌تواند به خریداران کمک کند تا بهترین میلگرد را با توجه به نیاز و بودجه خود انتخاب کنند.

 

ترکیبات شیمیایی انواع میلگرد موجود در بازار
ترکیبات شیمیایی انواع میلگرد موجود در بازار

 

 قیمت میلگرد کیلویی با ارزش افزوده

دقت داشته باشید که برآورد قیمت میلگرد با احتساب ارزش افزوده با برآورد آن بدون ارزش افزوده تفاوت دارد. نرخ‌های اعلام شده در جدول‌های قیمتی در ازای هر کیلوگرم از هر محصول اعلام می‌شوند. در قسمت بالای تمام جدول‌های آهن آنلاین، گزینه‌ای تحت عنوان «نمایش قیمت با ارزش افزوده» وجود دارد که اگر آن را فعال کنید، ۹ درصد به اعداد موجود در جدول اضافه خواهد شد و هزینه‌ واقعی که شما برای هر کیلوگرم میله گرد پرداخت می‌کنید، به شما نمایش داده می‌شود. در صورت غیرفعال کردن این گزینه نیز نرخ هر کیلوگرم میلگرد به صورت خام به شما نمایش داده می‌شود و ارزش افزوده و سایر هزینه‌های جانبی در هنگام صدور فاکتور به آن اضافه خواهد شد.

 

جدول قیمت میلگرد آجدار
جدول قیمت میلگرد آجدار

 

پرفروش ترین میلگرد بازار کدام است؟

در میان انبوه میلگردهای موجود در بازار، برخی به دلیل کیفیت بالا، قیمت مناسب و کاربردهای متنوع، از محبوبیت بیشتری برخوردارند و به عنوان پرفروش ترین میلگردها شناخته می شوند. میلگرد سایز 14، پرفروش ترین میلگرد بازار ایران است. این میلگرد برای مصارف ساختمانی مناسب است و از استحکام و دوام بالایی برخوردار است. همچنین میلگرد سایز 16 نیز از دیگر میلگردهای پرفروش بازار است که برای پروژه‌های عمرانی سنگین‌تر مورد استفاده قرار می‌گیرد. عوامل مختلفی بر میزان فروش میلگرد تأثیر می‌گذارند که از جمله آنها می‌توان به کیفیت، قیمت و تقاضا اشاره کرد. میلگرد آجدار با گرید A3، معمولاً از کیفیت بالایی برخوردار است و قیمت مناسبی نیز دارد. علاوه بر این، تقاضا برای این محصولات در بازار نیز زیاد است. این عوامل، باعث شده‌اند که این میلگرد به پرفروش ترین میلگرد بازار تبدیل شود. میلگرد سایز 18 یک نوع میلگرد فولادی است که قطر آن 18 میلی‌متر است که از فروش خوبی در بازار برخوردار است، این میلگرد به دلیل استحکام و دوام بالا در ساختمان‌سازی، صنایع خودرو و تاسیسات دریایی کاربرد فراوانی دارد.

  

سایزهای مختلف میلگرد
سایزهای مختلف میلگرد

 

 راهنمای خرید میلگرد از درب کارخانه و بازار

خرید میلگرد از بازار و کارخانه، دارای تفاوت‌هایی است که در ادامه به بررسی آنها می‌پردازیم:

  • قیمت: معمولاً قیمت میلگرد درب کارخانه، کمتر از قیمت میلگرد در بازار است.
  • کیفیت: میلگرد تولیدشده توسط کارخانجات معتبر، معمولاً از کیفیت بالاتری برخوردار است.
  • تنوع: معمولاً تنوع میلگرد در کارخانه‌ها، بیشتر از تنوع میلگرد در بازار است.

در نهایت، انتخاب بین خرید میلگرد از بازار و کارخانه، به عوامل مختلفی مانند نیاز، بودجه و دسترسی خریدار بستگی دارد. به عنوان مثال، اگر خریدار به دنبال میلگرد با کیفیت بالا و قیمت مناسب است، خرید میلگرد از کارخانه گزینه بهتری است. اما اگر خریدار به دنبال دسترسی آسان و امکان خرید خرد است، خرید میلگرد از بازار گزینه مناسب تری خواهد بود. برای خرید میلگرد از آهن آنلاین، می‌توانید از راهنمای خرید میلگرد این فروشگاه استفاده کنید. این راهنمای جامع، شامل اطلاعات مهمی در مورد انواع میلگرد، سایز و گرید، کاربرد و قیمت میلگرد است که می‌تواند به شما در خریدی مطمئن کمک کند.

رصد قیمت آنلاین میلگرد

آهن آنلاین، به عنوان مرجعی معتبر در صنعت آهن و فولاد، امکان رصد آنلاین قیمت میلگرد، تیرآهن، پروفیل، ورق سیاه و… را برای شما فراهم کرده است. با استفاده از این سامانه، می‌توانید به اطلاعات کاملی از قیمت روز میلگرد در کارخانه‌ها، سایزها و گریدهای مختلف دست پیدا کنید. با توجه به نوسانات قیمت در بازار، اطلاعات به روز و دقیق از قیمت لحظه‌ای میلگرد برای تصمیم‌گیری‌های مالی و تجاری بسیار اهمیت دارد.

هزینه حمل بار میلگرد

همانطورکه قیمت میلگرد برندهای مختلف به‌عنوان یکی از ارکان اصلی در محاسبه هزینه نهایی پروژه‌های ساختمانی نقش دارد، حمل‌ونقل این محصول نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. در واقع، هزینه حمل بار میلگرد، به عنوان یک عامل تاثیرگذار، می‌تواند قیمت نهایی میلگرد در محل پروژه را به طور قابل توجهی تحت الشعاع قرار دهد.

عوامل متعددی در تعیین هزینه حمل میلگرد دخیل هستند که از جمله آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • مسافت: مسافت بین مبدا و مقصد، یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین کننده هزینه حمل است. هر چه مسافت بیشتر باشد، به طبع هزینه حمل نیز افزایش می‌یابد.
  • حجم بار: حجم بار نیز بر هزینه حمل تاثیر می‌گذارد. به طور کلی، حمل بارهای حجیم‌تر به دلیل نیاز به تجهیزات و نیروی انسانی بیشتر، هزینه بالاتری خواهد داشت.
  • نوع بار: نوع میلگرد (آجدار، ساده، گالوانیزه و ...) و همچنین نحوه بسته بندی آن می‌تواند بر هزینه حمل تاثیر بگذارد.
  • نوع وسیله حمل و نقل: انتخاب وسیله حمل‌و‌نقل مناسب (مانند کامیون، تریلر، کامیونت و ...) با توجه به حجم و نوع بار، از دیگر عوامل موثر بر هزینه حمل است.
  • شرایط آب و هوایی: شرایط آب و هوایی، به خصوص در فصول سرد سال، می‌تواند بر هزینه حمل و نقل به دلیل افزایش سختی و خطرات احتمالی، تاثیر بگذارد.
  • هزینه‌های جانبی: هزینه‌های جانبی مانند عوارض جاده‌ای، بیمه بار، تخلیه و بارگیری و ... نیز باید در محاسبه نهایی هزینه حمل لحاظ شوند.

با توجه به موارد ذکر شده، انتخاب روش حمل‌و‌نقل مناسب و مقرون به‌صرفه، یکی از چالش‌های مهم در معادله قیمت نهایی میلگرد به شمار می‌رود. خریداران میلگرد، به خصوص در خریدهای عمده و یا برای پروژه‌های در محل‌های دور افتاده، باید به‌دقت هزینه‌های حمل را بررسی و مقایسه کنند تا بتوانند بهترین و اقتصادی‌ترین روش را برای حمل میلگرد به محل پروژه انتخاب نمایند.

در این راستا، بخش باربری آهن آنلاین، خدمات حمل‌و‌نقل را نیز به مشتریان خود ارائه می‌دهند. استفاده از این خدمات می‌تواند تا حدودی در کاهش هزینه‌ها و همچنین آسودگی خاطر خریداران موثر باشد.

خرید میلگرد از آهن آنلاین

آهن آنلاین، یکی از معتبرترین فروشگاه‌های اینترنتی فروش و اعلام قیمت آهن در ایران است که امکان خرید میلگرد با قیمت مناسب و کیفیت بالا را برای مشتریان فراهم می‌کند. برای خرید میلگرد از آهن آنلاین، ابتدا باید نیاز خود را به درستی شناسایی کنید. سپس، با توجه به نوع پروژه و کاربرد میلگرد، سایز و گرید مناسب را انتخاب کنید. پس از انتخاب میلگرد، می‌توانید از طریق سایت آهن آنلاین سفارش خود را ثبت کرده یا با کارشناسان ما تماس بگیرید. آهن آنلاین میلگردهای خود را از معتبرترین کارخانه‌های تولیدکننده تهیه می‌کند و با ارائه ضمانت اصالت کالا، خیال مشتریان را از بابت کیفیت محصول راحت می‌کند. همچنین، آهن آنلاین امکان ارسال میلگرد به سراسر کشور را دارد تا مشتریان در هر نقطه‌ای از ایران بتوانند به راحتی میلگرد مورد نیاز خود را خریداری کنند. آهن آنلاین، در فاکتور رسمی، اطلاعات کامل خریدار، فروشنده (حقیقی یا حقوقی) و سفارش را درج می کند. به عنوان مثال در فاکتور خرید میلگرد، تعداد شاخه‌ها، سایز مقاطع خریداری شده، نرخ هر کیلوگرم از مقاطع، ارزش افزوده و هزینه حمل و نقل مشخص می‌شود.

قیمت میلگرد
... بیشتر

سوالات متداول

میلگرد کدام کارخانه بهتر است؟

بهترین کارخانه برای خرید میلگرد بستگی به استفاده از میلگرد در کاربردهای مختلف و محل تحویل بار دارد.

چه مدت زمانی بعد از ثبت سفارش میلگرد، کالا به مقصد ارسال می شود؟

بستگی به کارخانه مربوطه دارد و این زمان متغییر است؛ گاهی بعد از ثبت سفارش امکان ارسال بار بعد از 2 3 ساعت وجود دارد و گاهی این زمان می تواند به یک هفته افزایش یابد.

فرآیند خرید میلگرد از آهن آنلاین به چه صورت است؟

فرآیند خرید میلگرد از آهن آنلاین، شامل ثبت سفارش، صدور پیش فاکتور، پرداخت مبلغ و ارسال بار است.

آیا فاکتور رسمی برای سفارشات ارائه می شود؟

بله؛ برای تمام خریدها فاکتور رسمی که شامل مشخصات خریدار، فروشنده، جزئیات محصول خریداری شده است ارائه می شود.

وزن میلگرد 14، 16 و 18 چند کیلوگرم است؟

وزن میلگرد 14 بین 13 تا 15 کیلوگرم؛ وزن میلگرد 16 بین 17 تا 20 کیلوگرم و وزن میلگرد 18 بین 23 تا 25 کیلوگرم است.

هزینه حمل و نقل میلگرد چگونه محاسبه می شود؟

هزینه حمل و نقل براساس وزن محصول، فاصله جغرافیایی و… محاسبه می شود.

ساعت کاری امروز ما به پایان رسیده است.
استعلام قیمت ثبت کنید تا در اولین فرصت با شما تماس بگیریم.
درخواست استعلام قیمت
فیلتر نتایج x