آهن آنلاین
فیلترها
محاسبه وزن

قیمت میلگرد

قیمت میلگرد میانه

| آخرین بروزرسانی : امروز
نوع سایز حالت استاندارد محل تحویل واحد قیمت (ریال)
میلگرد آجدار
10
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
242,530
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : +0.4%
میلگرد آجدار
12
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
242,990
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : +0.4%
میلگرد آجدار
14
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
242,530
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : +0.4%
میلگرد آجدار
16
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
242,530
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : +0.4%
میلگرد آجدار
18
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
242,530
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : +0.4%
میلگرد آجدار
20
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
242,530
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : +0.4%
میلگرد آجدار
22
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
242,530
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : +0.4%
میلگرد آجدار
25
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
242,530
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : +0.4%
میلگرد آجدار
28
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
242,530
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : +0.4%
میلگرد آجدار
32
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
242,530
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : +0.4%

قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان

| آخرین بروزرسانی : امروز
نوع سایز حالت استاندارد محل تحویل واحد قیمت (ریال)
میلگرد آجدار
14
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
246,790
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
16
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
246,790
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
18
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
244,040
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
20
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
244,130
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
22
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
244,960
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
25
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
244,910
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
28
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
244,040
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
32
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
244,960
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0

قیمت میلگرد ظفر بناب

| آخرین بروزرسانی : امروز
نوع سایز حالت استاندارد محل تحویل واحد قیمت (ریال)
میلگرد آجدار
8
شاخه 12 متری
A2
کارخانه
کیلوگرم
259,050
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
10
شاخه 12 متری
A2
کارخانه
کیلوگرم
257,220
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
12
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
257,220
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
14
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
255,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
16
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
255,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
18
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
255,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
20
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
255,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
22
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
255,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
25
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
255,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
28
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
255,000
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0

قیمت میلگرد نیشابور

| آخرین بروزرسانی : امروز
نوع سایز حالت استاندارد محل تحویل واحد قیمت (ریال)
میلگرد آجدار
12
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
265,580
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
14
شاخه
A3
بنگاه تهران
کیلوگرم
254,020
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
14
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
251,730
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
16
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
251,730
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
16
شاخه
A3
بنگاه تهران
کیلوگرم
254,020
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
18
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
251,730
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
18
شاخه
A3
بنگاه تهران
کیلوگرم
254,210
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
20
شاخه
A3
بنگاه تهران
کیلوگرم
254,020
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
20
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
251,730
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
22
شاخه
A3
بنگاه تهران
کیلوگرم
254,020
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
22
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
251,730
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
25
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
251,730
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
25
شاخه
A3
بنگاه تهران
کیلوگرم
254,020
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
28
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
251,730
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
28
شاخه
A3
بنگاه تهران
کیلوگرم
253,650
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
32
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
251,730
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0

قیمت میلگرد آذرفولاد امین

| آخرین بروزرسانی : امروز
نوع سایز حالت استاندارد محل تحویل واحد قیمت (ریال)
میلگرد آجدار
8
شاخه 12 متری
A2
کارخانه
کیلوگرم
249,890
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
10
شاخه 12 متری
A2
کارخانه
کیلوگرم
248,970
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
10
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
249,900
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
12
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
248,050
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
14
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
244,360
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
16
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
244,360
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
18
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
244,360
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
20
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
244,360
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
22
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
244,360
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
25
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
244,360
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
28
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
244,360
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
32
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
244,360
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0

قیمت میلگرد ابهر

| آخرین بروزرسانی : امروز
نوع سایز حالت استاندارد محل تحویل واحد قیمت (ریال)
میلگرد ساده
5.5
کلاف
A1
کارخانه
کیلوگرم
257,800
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد ساده
6.5
کلاف
A1
کارخانه
کیلوگرم
257,340
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
8
شاخه 12 متری
A2
کارخانه
کیلوگرم
255,560
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
10
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
242,400
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
10
شاخه 12 متری
A2
کارخانه
کیلوگرم
246,780
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
12
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
242,360
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
12
شاخه 12 متری
A2
کارخانه
کیلوگرم
246,730
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
14
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
239,900
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
16
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
239,910
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
18
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
239,910
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
20
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
239,910
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
22
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
239,910
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
25
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
239,910
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0

قیمت میلگرد امیرکبیر

| آخرین بروزرسانی : امروز
نوع سایز حالت استاندارد محل تحویل واحد قیمت (ریال)
میلگرد آجدار
10
شاخه 12 متری
A2
کارخانه
کیلوگرم
245,510
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
10
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
247,810
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
12
شاخه
A3
بنگاه تهران
کیلوگرم
259,640
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
12
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
245,940
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
14
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
242,110
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
14
شاخه
A3
بنگاه تهران
کیلوگرم
241,700
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
16
شاخه
A3
بنگاه تهران
کیلوگرم
241,700
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
16
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
242,110
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
18
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
242,110
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
18
شاخه
A3
بنگاه تهران
کیلوگرم
241,700
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
20
شاخه
A3
بنگاه تهران
کیلوگرم
242,620
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
20
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
242,110
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
22
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
242,110
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
22
شاخه
A3
بنگاه تهران
کیلوگرم
241,700
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
25
شاخه
A3
بنگاه تهران
کیلوگرم
241,700
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
25
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
242,110
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
28
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
243,940
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
32
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
243,940
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0

قیمت میلگرد فایکو

| آخرین بروزرسانی : امروز
نوع سایز حالت استاندارد محل تحویل واحد قیمت (ریال)
میلگرد آجدار
10
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
252,960
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
12
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
252,590
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
14
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
243,370
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
16
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
243,370
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
18
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
243,370
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
20
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
243,370
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
22
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
243,370
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
25
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
243,380
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
32
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
243,380
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0

قیمت میلگرد جهان فولاد سیرجان

| آخرین بروزرسانی : امروز
نوع سایز حالت استاندارد محل تحویل واحد قیمت (ریال)
میلگرد آجدار
12
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
246,200
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
14
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
237,940
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
16
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
237,940
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
18
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
236,110
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
20
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
236,110
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
22
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
236,110
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
25
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
236,110
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
28
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
236,110
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0

قیمت میلگرد بافق یزد

| آخرین بروزرسانی : امروز
نوع سایز حالت استاندارد محل تحویل واحد قیمت (ریال)
میلگرد آجدار
8
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
274,410
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
10
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
252,760
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
12
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
252,760
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
14
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
244,590
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
16
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
244,590
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
18
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
242,670
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
20
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
242,670
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
22
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
242,670
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
25
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
242,670
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
28
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
242,670
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
32
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
242,670
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0

قیمت میلگرد شاهرود

| آخرین بروزرسانی : امروز
نوع سایز حالت استاندارد محل تحویل واحد قیمت (ریال)
میلگرد آجدار
10
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
265,700
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
12
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
262,890
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
14
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
252,620
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
16
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
252,620
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
18
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
252,620
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
20
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
252,620
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
22
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
255,380
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
25
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
255,380
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0

قیمت میلگرد شاهین بناب

| آخرین بروزرسانی : امروز
نوع سایز حالت استاندارد محل تحویل واحد قیمت (ریال)
میلگرد آجدار
8
شاخه 12 متری
A2
کارخانه
کیلوگرم
260,080
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
10
شاخه 12 متری
A2
کارخانه
کیلوگرم
257,280
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
12
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
257,300
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
14
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
254,450
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
16
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
254,450
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
18
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
254,450
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
20
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
254,450
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
22
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
254,450
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
25
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
254,450
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
28
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
254,450
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
32
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
254,450
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0

قیمت میلگرد صبا فولاد زاگرس

| آخرین بروزرسانی : امروز
نوع سایز حالت استاندارد محل تحویل واحد قیمت (ریال)
میلگرد آجدار
14
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
244,040
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
16
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
244,040
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
18
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
244,040
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
20
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
244,040
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
22
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
244,040
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
25
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
244,040
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0

قیمت میلگرد راد همدان

| آخرین بروزرسانی : امروز
نوع سایز حالت استاندارد محل تحویل واحد قیمت (ریال)
میلگرد آجدار
8
شاخه 12 متری
A2
کارخانه
کیلوگرم
267,300
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
10
شاخه 12 متری
A2
کارخانه
کیلوگرم
264,550
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
12
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
261,040
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
14
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
259,200
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
16
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
259,200
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
18
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
259,200
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
20
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
259,200
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
22
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
259,200
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
25
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
258,740
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
28
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
258,740
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0

قیمت میلگرد حدید سیرجان

| آخرین بروزرسانی : امروز
نوع سایز حالت استاندارد محل تحویل واحد قیمت (ریال)
میلگرد آجدار
8
شاخه 12 متری
A2
کارخانه
کیلوگرم
263,600
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
10
شاخه 12 متری
A2
کارخانه
کیلوگرم
261,800
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
12
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
261,800
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
14
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
258,120
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
16
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
258,120
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
18
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
258,120
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
20
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
258,120
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
22
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
258,120
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
25
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
258,120
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0

قیمت میلگرد آناهیتا گیلان

| آخرین بروزرسانی : امروز
نوع سایز حالت استاندارد محل تحویل واحد قیمت (ریال)
میلگرد آجدار
8
شاخه
A2
بنگاه تهران
کیلوگرم
265,690
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
10
شاخه 12 متری
A2
کارخانه
کیلوگرم
263,630
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
12
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
263,580
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
14
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
258,120
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
16
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
258,120
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
18
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
258,120
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
20
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
258,120
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
22
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
261,790
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
25
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
261,790
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
28
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
261,790
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
32
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
261,790
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0

قیمت میلگرد کاشان

| آخرین بروزرسانی : امروز
نوع سایز حالت استاندارد محل تحویل واحد قیمت (ریال)
میلگرد آجدار
14
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
257,990
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
16
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
257,990
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
20
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
258,390
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
22
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
258,390
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
25
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
258,390
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
28
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
258,390
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
32
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
257,930
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد ساده
5.5
کلاف
A1
کارخانه
کیلوگرم
257,800
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد ساده
6.5
کلاف
A1
کارخانه
کیلوگرم
257,800
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0

قیمت میلگرد قائم

| آخرین بروزرسانی : امروز
نوع سایز حالت استاندارد محل تحویل واحد قیمت (ریال)
میلگرد آجدار
12
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
242,540
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
14
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
242,080
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
16
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
242,080
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
18
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
242,080
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
20
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
242,080
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
22
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
242,080
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
25
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
242,080
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
28
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
242,080
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
32
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
242,080
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0

قیمت میلگرد نورد گرم سمنان

| آخرین بروزرسانی : امروز
نوع سایز حالت استاندارد محل تحویل واحد قیمت (ریال)
میلگرد آجدار
8
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
260,930
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
10
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
251,700
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
12
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
253,990
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
14
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
254,910
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0

قیمت میلگرد آریان فولاد

| آخرین بروزرسانی : امروز
نوع سایز حالت استاندارد محل تحویل واحد قیمت (ریال)
میلگرد آجدار
10
شاخه 12 متری
A2
کارخانه
کیلوگرم
249,470
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
10
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
252,760
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
12
شاخه 12 متری
A2
کارخانه
کیلوگرم
249,530
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
12
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
252,750
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
14
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
243,080
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
16
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
243,080
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
18
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
243,080
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
20
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
243,120
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
22
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
243,120
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
25
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
243,120
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0

قیمت میلگرد فولاد سپهر ایرانیان

| آخرین بروزرسانی : امروز
نوع سایز حالت استاندارد محل تحویل واحد قیمت (ریال)
میلگرد آجدار
8
شاخه 12 متری
A2
کارخانه
کیلوگرم
260,050
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0

قیمت میلگرد کاوه تیکمه داش

| آخرین بروزرسانی : امروز
نوع سایز حالت استاندارد محل تحویل واحد قیمت (ریال)
میلگرد آجدار
8
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
253,670
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
8
شاخه 12 متری
A2
کارخانه
کیلوگرم
247,290
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
10
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
252,750
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
10
شاخه 12 متری
A2
کارخانه
کیلوگرم
246,260
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
12
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
246,260
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
14
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
245,340
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
16
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
245,340
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
18
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
245,340
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
20
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
245,340
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
20
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
245,340
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
22
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
245,340
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
25
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
245,340
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
28
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
245,340
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
32
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
245,340
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0

قیمت میلگرد ذوب و نورد کرمان

| آخرین بروزرسانی : امروز
نوع سایز حالت استاندارد محل تحویل واحد قیمت (ریال)
میلگرد آجدار
14
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
241,590
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
16
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
241,590
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
18
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
240,690
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
20
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
240,670
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
22
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
241,590
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0

قیمت میلگرد درپاد تبریز

| آخرین بروزرسانی : امروز
نوع سایز حالت استاندارد محل تحویل واحد قیمت (ریال)
میلگرد آجدار
14
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
271,930
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
16
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
271,930
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
18
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
271,930
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
20
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
271,930
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
22
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
271,930
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
25
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
271,930
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0

قیمت میلگرد کوثر اهواز

| آخرین بروزرسانی : امروز
نوع سایز حالت استاندارد محل تحویل واحد قیمت (ریال)
میلگرد آجدار
12
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
237,020
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
14
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
236,560
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
16
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
236,560
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
18
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
237,020
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
20
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
237,020
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
22
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
237,020
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
25
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
237,020
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
28
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
237,020
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
32
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
237,020
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0

قیمت میلگرد هیربد

| آخرین بروزرسانی : امروز
نوع سایز حالت استاندارد محل تحویل واحد قیمت (ریال)
میلگرد آجدار
8
شاخه 12 متری
A2
کارخانه
کیلوگرم
247,330
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
12
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
243,460
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
14
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
241,120
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
16
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
241,120
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
18
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
240,660
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
20
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
240,660
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
22
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
240,660
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
25
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
240,660
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
28
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
240,830
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
32
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
240,830
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0

قیمت میلگرد ابرکوه

| آخرین بروزرسانی : امروز
نوع سایز حالت استاندارد محل تحویل واحد قیمت (ریال)
میلگرد آجدار
10
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
242,920
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
12
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
243,180
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
14
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
241,090
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
16
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
241,090
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
18
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
241,090
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
20
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
241,090
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
22
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
242,530
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
25
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
241,090
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
28
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
241,090
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
32
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
241,100
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0

قیمت میلگرد ذوب آهن آرمان آسیا

| آخرین بروزرسانی : امروز
نوع سایز حالت استاندارد محل تحویل واحد قیمت (ریال)
-
10
شاخه 12 متری
A2
کارخانه
کیلوگرم
246,790
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
-
8
شاخه 12 متری
A2
کارخانه
کیلوگرم
245,800
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
-
12
شاخه 12 متری
A2
کارخانه
کیلوگرم
246,790
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
14
شاخه
A3
کارخانه
کیلوگرم
246,720
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
16
شاخه
A3
کارخانه
کیلوگرم
247,690
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
18
شاخه
A3
کارخانه
کیلوگرم
246,740
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0

قیمت میلگرد پردیس

| آخرین بروزرسانی : امروز
نوع سایز حالت استاندارد محل تحویل واحد قیمت (ریال)
-
12
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
256,010
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
-
10
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
247,750
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
-
8
شاخه 12 متری
A2
کارخانه
کیلوگرم
257,800
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
-
10
شاخه 12 متری
A2
کارخانه
کیلوگرم
246,840
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
14
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
240,650
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
16
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
240,650
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
18
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
240,650
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
20
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
240,650
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
22
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
240,650
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
25
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
240,650
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
28
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
245,260
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
32
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
245,260
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0

قیمت میلگرد پرشین فولاد

| آخرین بروزرسانی : امروز
نوع سایز حالت استاندارد محل تحویل واحد قیمت (ریال)
میلگرد آجدار
10
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
247,630
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
12
شاخه
A3
کارخانه
کیلوگرم
243,580
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
14
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
239,790
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
16
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
239,780
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
25
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
239,780
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
28
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
239,790
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
میلگرد آجدار
32
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کیلوگرم
239,790
آخرین بروز رسانی : 1402/3/13
نوسانات : 0
دریافت مشاوره از کارشناسان واحد میلگرد
کارشناسان واحد میلگرد
ماریه رنجبر
ماریه رنجبر (کارشناس فروش میلگرد)
مجتبی کاتوزیان
مجتبی کاتوزیان (مدیر تیم میلگرد)
سعید مرزوقی
سعید مرزوقی (کارشناس فروش تیرآهن)
هومن امون
هومن امون (سرپرست فروش میلگرد)
بلال عبداللهی پور
بلال عبداللهی پور (کارشناس فروش میلگرد)
حمید رضا پور افخمی
حمید رضا پور افخمی (کارشناس خرید میلگرد)
مهشید رافعی
مهشید رافعی (کارشناس فروش میلگرد)

قیمت میلگرد امروز در بازار

در این صفحه، به‌روزرسانی‌های منظم در مورد قیمت‌های میلگرد ارائه می‌کنیم. ما اهمیت به روز ماندن در مورد نوسانات بازار و اطمینان از دسترسی مشتریان به اطلاعات دقیق و به موقع را درک می کنیم. چه به دنبال خرید میلگرد برای یک پروژه ساختمانی در مقیاس بزرگ باشید یا صرفاً می خواهید از روندهای صنعت مطلع شوید، به روز رسانی قیمت میلگرد ما منبع ارزشمندی است. بنابراین، این صفحه را نشانه گذاری کنید و اغلب برای آخرین اطلاعات در مورد قیمت میلگرد امروز، دوباره چک کنید.

میلگرد که مخفف «میله تقویت کننده» است، یک میله فولادی است که در ساختمان سازی برای تقویت سازه های بتنی و بنایی استفاده می شود. معمولاً از فولاد کربنی ساخته می‌شود و دارای برجستگی‌ها یا تغییر شکل‌هایی در سطح آن است تا چسبندگی بهتری بین میلگرد و بتن یا بنایی اطراف ایجاد کند. میلگرد در اندازه ها و طول های مختلف وجود دارد و ضخامت آن بر حسب میلی متر یا اینچ اندازه گیری می شود. این جزء ضروری ساخت و ساز مدرن است و نقش مهمی در افزایش دوام و استحکام سازه های بتنی ایفا می کند.
بیشترین کاربرد میلگرد در سازه های بتن آرمه مانند ساختمان ها، پل ها، جاده ها و سدها می باشد. میلگرد برای ایجاد استحکام بیشتر به سازه های بتنی و کمک به مقاومت در برابر وزن و فشار بارهای سنگین استفاده می شود. همچنین در بنایی برای تقویت دیوارها و پشتیبانی اضافی برای عناصر سازه ای مانند لنگه ها و تیرها استفاده می شود. میلگرد جزء ضروری ساخت و ساز است.

از مقاطع فولادی پرکاربرد در اکثر صنایع علی‌الخصوص صنعت ساختمان‌سازی، میلگرد، است که بخاطر کاربرد زیادی که دارد؛ باعث استحکام بتن در سازه و بالابردن ضریب امینت بنا می‌شود؛ به‌همین‌علت، قیمت میلگرد برای تمامی فعالین حوزه‌های ساخت‌وساز و پیمانکاران و مجریان عمرانی، اهمیت بالایی دارد. در ادامه به بررسی پارامترهای موثر بر تغییرات قیمت میلگرد امروز، برندهای مختلف در بازار آهن آلات کشور می‌پردازیم؛ با ما همراه باشید. 

فولاد و میلگرد بخاطر شرایط بازار و میزان عرضه و تقاضا، هرروز قیمت منحصر به فردی دارند. به همین دلیل خریداران، فروشندگان و سرمایه‌گذاران باید هرروز نرخ انواع مختلف این مقطع فولادی را از یک منبع معتبر بررسی کنند تا در معاملات یا برآورد بودجه با مشکل مواجه نشوند. آخرین قیمت میلگرد را می‌توانید به صورت روزانه در آهن آنلاین بررسی کنید.

میلگرد

از میلگرد، به‌عنوان مقطعی برای ایجاد مقاومت در بتن استفاده می‌شود؛ درواقع جبران ضعف مقاومتی بتن در برابر نیروهای کششی و خمشی، با کمک میلگرد صورت می‌گیرد. مقطع میلگرد در انواع ساده و آجدار و نیز گریدهای متفاوتی تولید می‌شود که نوع آجدار آن به واسطه وجود شیارهای موجود در سطح، میزان اصطکاک و در نتیجه مقاومتش در بتن بیشتر است.

ضریب انبساط حرارتی میلگرد، عددی نزدیک به بتن است و بنابراین با تغییرات دما، وجود میلگرد در بتن از ترک‌خوردگی و تخریب آن جلوگیری می‌کند. این مقطع فولادی در برندها و سایزهای مختلف تولید شده و نزدیک بودن هر تولیدکننده به استانداردهای تولید جهانی، بر قیمت میلگرد آن برند، تاثیر می‌گذارد. میلگرد A1 یا ساده برای عملیات آهنگری و جوشکاری و میلگردهای آجدار A2 و A3 برای عملیات خاموت‌زنی و سیویل صنعتی و ساختمانی مناسب هستند.

البته مقاوم‌سازی بتن، تنها کاربرد این مقاطع فولادی نیست. این محصولات در صنایع مختلف دیگر نیز کاربرد دارند. به عنوان مثال بسیاری از کارگاه‌های ساخت توری‌های فلزی از این مقاطع طویل به عنوان پایه استفاده می‌کنند. صنایع خودروسازی و ماشین آلات صنعتی هم در بعضی از قسمت‌های دستگاه‌هایی که تولید می‌کنند، از استاندارد A1 (بدون آج) بهره می‌برند.

میلگرد چیست؟

احتمالا همه شما پیش‌فرضی از پاسخ به این سوال دارید. اگر قاعده دایره‌ای استوانه کوچک باشد، به عنوان میله شناخته می‌شود. پس میلگرد میله‌ای است فولادی که سطح جانبی آن به‌صورت ساده یا طرح‌دار تولید می‌شود. میله‌هایی که سطح جانبی طرح‌دار دارند، با نام میلگرد آجدار شناخته می‌شوند. آج این محصولات در شکل‌های گوناگونی تولید می‌شود و مشتریان می‌توانند متناسب با نیازشان، آج منحصر‌به‌فردی انتخاب کنند. هریک از این آج‌ها برای موارد و مصارف مختلفی استفاده شده و میزان مقاومت کششی و فشاری متفاوتی ارائه می‌دهند. پس باتوجه به نوع سازه، نوع و مشخصات میلگرد آن، توسط سازنده تعیین خواهد شد.

طبق نظرات کارشناسان آهن‌آنلاین:

دلایل مختلفی باعث نوسان در قیمت میلگرد می‌شود، میلگرد یا به‌طور دقیق‌تر میلگرد تقویتی یک نوع پروفیل است که به دلیل حجم مصرف بالا در صنایع مختلف از جمله ساختمان‌سازی محبوب است، تغییر ناگهانی قیمت مواد اولیه تاثیر مستقیم بر قیمت میلگرد دارد. میلگرد فولادی است که به شکل میله یا مش است و یکی از دلایل مصرف میلگردهای فولادی، بهبود مقاومت کششی بتن است.

با وجود اینکه شکل کلی میلگرد در تمام کشورهای جهان یکسان است، اما فرم آج‌ها یا استانداردهایی که برای ضخامت یا طول محصول در نظر گرفته می‌شود، باهم تفاوت دارد. کارخانه‌های ایرانی برای تولید محصولاتشان هم از استانداردهای داخلی پیروی می‌کنند و هم استانداردهای بین‌المللی. با این کار هم امنیت و کیفیت تولیداتشان افزایش پیدا می‌کند و هم امکان صادرات میلگرد به کشورهای دیگر را خواهند داشت.

استانداردهای میلگرد

استانداردها به بالابردن کیفیت ساخت کمک می‌کنند و اولین بار در سال 1878 تادئوس هایت استاندارد سازی و تولید نظام‌مند را در ساخت میلگردها مطرح کرد. قبل از آن، تولید این قطعات بدون در نظر گرفتن قواعد و روشی خاص و تنها بر پایه آزمون و خطا انجام می‌شد. با توجه به کاربردهای روزافزون آرماتورها و نقش مهم آن‌ها در استحکام سازه‌ها، تعیین و تعریف استاندارد میلگرد اهمیت زیادی پیدا کرد. در نتیجه، شرکت‌های زیادی در کشورهای مختلف استانداردهای گوناگونی را در جهت تولید، رواداری، مشخصات و کاربرد انواع آنها تدوین و انتشار دادند. به‌طور کلی، استانداردها قواعدی را در رابطه با موارد زیر تعریف می‌کنند.

این موضوع به بررسی ساده یا آجدار بودن میلگرد تمرکز دارد.

شامل فاکتورهایی مانند میزان کربن، منگنز، فسفر، سیلیسیم، گوگرد، نیتروژن و حداکثر کربن معادل است که در دسته مشخصات شیمیایی قرار می‌گیرند.

شامل سطح مقطع محصول، قطر آن، میزان رواداری و طول هستند که در جدول وزنی آن‌ها نوشته می‌شوند.

 شامل میزان ازدیاد طول نسبی، استحکام کششی، استحکام تسلیم و نسبت استحکام کششی به استحکام تسلیم است که هر تولید کننده باید آنها را به طور شفاف اعلام کند.

استفاده از این استانداردها باعث می‌شود که تولید کنندگان معیاری واحد را در تولید دنبال کنند و محصولات با کیفیت بالا را به خریداران ارائه دهند.

تولیدکنندگان مختلف محصولات‌شان را مطابق با استانداردهای داخلی و خارجی تولید می‌کنند. معمولا کارخانه‌هایی که مقاطع فولادی‌شان به کشورهای دیگر صادر می‌شود، باید معیارهای استاندارد اروپایی را هم در نظر بگیرند. البته کیفیت استانداردهای داخلی هم کم‌ از نمونه‌های بین‌المللی ندارد. اگر مقاطع مورد نظرتان را از برندهای معتبر بخرید، از کیفیت آن اطمینان خواهید داشت و می‌دانید که امنیت پروژه‌تان تأمین می‌شود.

در ادامه به چند مورد از استانداردهایی که کارخانه‌های ایرانی برای تولید محصولات‌شان در نظر می‌گیرند، اشاره می‌کنیم.

یکی از استانداردهای کاربردی در ایران، استاندارد میلگرد روسی است که از استاندارد GOST 5781 کشور روسیه الهام گرفته شده است. این استاندارد در کارخانه ذوب آهن اصفهان به کار گرفته می‌شود و 4 نوع میلگرد (A1، A2، A3، A4) با مقاومت کششی 3800، 5000 و 6000 و مقاومت تسلیم 2300، 3000 و 4000 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع براساس این استاندارد با سختی نرم، نیمه‌سخت و سخت تولید می‌شوند. همچنین، قطر این قطعات تا 40 میلیمتر متغیر است.

استاندارد میلگرد ایران با شماره ISIRI 3132، تحت عنوان "میلگردهای فولادی گرم نوردیده برای تسلیح بتن - ویژگی‌ها و روش‌های آزمون"، اولین بار در سال 1369 توسط سازمان ملی استاندارد ایران تدوین شد و در تیرماه سال 1392، تجدید نظر شد.این استاندارد، برگرفته از استانداردهای مرجع EN، DIN، ژاپن GIS، آمریکا ASTM و استاندارد جهانی ISO است. از سال 1371 به بعد، تمامی تولیدکنندگان در ایران، ملزم به استفاده از این استاندارد و اجرای آن شدند. هدف اصلی در تدوین استاندارد، تعیین خصوصیات و روش‌های آزمون آرماتورهای گرم نوردیده ساده و آجدار در تسلیح بتن بوده است. در ویرایش جدید این استاندارد، تعریف زیر برای این محصول ارائه شده است: "محصول فولادی گرم نوردیده به‌شکل ساده یا آجدار با سطح مقطع گرد که به‌صورت کلاف یا شاخه‌ای بسته‌بندی می‌شود. در این استاندارد، میلگردها به چهار دسته کلی تقسیم می‌شوند که در بازار به نام‌های A1، A2، A3 و A4 شناخته می‌شوند. اعداد موجود در علامت مشخصه، مقاومت تسلیم محصول را نشان می‌دهند."همچنین، در این استاندارد، شرح کامل نمونه‌برداری، روش آزمون‌ها، روش بسته‌بندی انواع سایز، اطلاعات لازم برای درج در شناسه، نشانه‌گذاری، گواهینامه فنی و شرایط جوشکاری نیز ذکر شده است.

شرایط و خصوصیات مورد نیاز در تولید میلگردها را مشخص می‌کند. طبق این آیین‌نامه، مقاومت تسلیم آرماتور در سازه‌های مقاوم در برابر زلزله، نباید بیش از ۴۰۰ مگاپاسکال باشد.

قیمت میلگرد امروز در بازار

میلگرد، یکی از مهم‌ترین ابزار مورد استفاده در صنایع مختلف است و به‌همین‌دلیل است که اطلاع از قیمت میلگرد امروز برای پیمانکاران و مدیران صنایع مختلف اهمیت بسیاری دارد. این محصول انواع مختلفی دارد و در سایزهای گوناگون تولید می‌شود تا برای کاربردهای مختلف مناسب باشد. اولین اولویت مهندسان در هر پروژه، تشخیص نوع میلگرد و اندازه مناسب برای پروژه است؛ بعد از آن هم برآورد قیمت و بودجه مورد نیاز برای پروژه اهمیت دارد که البته نرخ سایر مقاطع فولادی مانند قیمت تیرآهن، معمولا سهم کمتری را نسبت به قیمت میلگرد در هزینه کلی پروژه‌ها، به خود اختصاص می‌دهد. 

دقت داشته باشید که قیمت امروز این محصول با قیمت روز قبل و بعد متفاوت است. حتی در برخی روزها، امکان نوسان لحظه‌ای قیمت هم وجود دارد. اگر نیاز دارید که از آخرین قیمت این مقاطع فولادی اطلاع داشته باشید، توصیه می‌کنیم جستجوی امروزتان را دوباره تکرار کنید و هرروز با عبارت «قیمت میلگرد امروز» وارد آهن آنلاین شوید و نرخ سایزهای مختلف محصولات را چک کنید.

انواع میلگرد

تولیدکنندگان برای هرکدام از انواع مقاطع فولادی انواع مختلفی در نظر می‌گیرند تا برای کاربردهای گوناگون مناسب باشند. به‌عنوان‌مثال میلگردهای ظریف‌تر برای ساخت ظریف‌کاری‌هایی مثل اتصالات به کار می‌روند و نمونه‌های بزرگ‌تر برای آرماتور بندی بتن به کار می‌روند. در ادامه جدولی ارائه می‌دهیم که در آن انواع میلگرد معرفی شده‌اند.

 

در این تصویر انواع میلگرد را مشاهده میکنید.
در این تصویر انواع میلگرد را مشاهده میکنید.

 

علاوه بر اطلاعاتی که در جدول بالا ارائه شده، موارد زیر هم به عنوان انواع میلگرد شناخته می‌شود و به متریال به کار رفته در تولید محصولات بستگی دارد.

 

قیمت روز میلگرد به عوامل مختلفی چون تغییرات نرخ ارز بستگی دارد.
قیمت روز میلگرد به عوامل مختلفی وابسته است.

روش‌های دیگری هم برای دسته‌بندی انواع میلگرد وجود دارد. به عنوان مثال این محصول هم به صورت شاخه‌ای تولید می‌شود و هم کلاف. همچنین استانداردهایی که کارخانه‌های مختلف برای تولید محصولاتشان در نظر می‌گیرند، متفاوت است و این مقاطع را می‌توان بر اساس استانداردهایشان نیز به دسته‌های مختلفی تقسیم بندی کرد.

عوامل موثر بر قیمت روز میلگرد

قیمت همه مقاطع فولادی، از جمله میلگرد، در روزهای مختلف سال نوسان‌های بسیاری را تجربه می‌کند. این موضوع بخاطر عرضه و تقاضا، عملکرد کارخانه‌ها و تغییرات سیاسی و اقتصادی بستگی دارد. در ادامه به لیست عوامل تأثیرگذار بر قیمت روز میلگرد اشاره می‌کنیم:

براساس نظر متخصصان آهن آنلاین:

“میلگرد، با روش‌های گوناگون در کارخانه‌های فولادی پس از تحمل حرارت 1100 درجه تولید و دربازار عرضه می‌شود. قیمت میلگرد امروز، به چندین عامل بستگی دارد که از اساسی‌ترین موارد آن می‌توان به: سایز، وزن، برند تولیدکننده، نوع استاندارد (A1، A2، A3، A4) و... اشاره کرد. بهتر است قبل از خرید میلگرد، از آخرین و جدیدترین قیمت روز میلگرد در بازار آگاهی داشته باشید تا با بهترین نرخ بتوانید این محصول فولادی را تهیه و با بهره‌گیری از حداکثر سود، از آن در پروژه‌های خود استفاده کنید.”

میلگرد آجدار

میلگرد آجدار که از سایز 8 تا 36 و حتی سایز 40 نیز در بازار موجود است، به روش نورد گرم، نورد سرد، ترمکس و میکروآلیاژی تولید می‌شود که در ادامه متن به‌طورکامل شرح داده شده‌اند. میلگرد آجدار در سه گرید A3، A2 و A4 تولید شده که اختلافات اندکی در مشخصات فیزیکی و شیمیایی خود دارند. میلگرد آجدار A2، با آج‌های مارپیچ دارای خاصیت شکنندگی است و از لحاظ سختی، در دسته نیمه‌سخت قرار می‌گیرد. آج میلگرد A3 جناغی‌شکل و نیمه‌سخت است که البته نسبت به نوع A2، استحکام بالاتری دارد. درکل به دلیل خواص شیمیایی، استفاده از این دو گرید برای جوشکاری توصیه نمی‌شود. گرید A4، با آج مرکب نسبت به دو گرید قبلی، دارای استحکام و مقاومت بالاتری است. قیمت میلگرد آجدار در گریدهای مختلف، ممکن است متفاوت اعلام شود. مقاطع آجدار بیشتر در پروژه‌های عمرانی برای مقاوم‌سازی بتن، خاموت زنی و کاربردهایی از این قبیل مورد استفاده قرار می‌گیرند. اما مقاطع ساده و بدون آج در صنایع دیگری چون ماشین‌سازی کاربرد دارند.

بررسی قیمت لحظه‌ای میلگرد

بررسی لحظه ای قیمت میلگرد، همیشه از جمله اصلی‌ترین کارهای فعالان بازارآهن بوده است. نوسانات بازار این محصول به حدی زیاد است که گاهی اوقات امکان دارد نرخ آن در چند لحظه زیر و رو شود و بی‌توجهی به نرخ لحظه‌ای این کالا، بعضا ضررهای هنگفتی به خریداران این محصول وارد می‌کند. آهن آنلاین با در نظر گرفتن این دغدغه مشتریان خود، امکان مشاهده قیمت لحظه‌ای و روز میلگرد را در برند و سایزهای مختلف مانند قیمت میلگرد میانه و سایر برندها در سایزهای مختلف را فراهم کرده است. معمولا همه برندها در آغاز روز، نرخ مورد نظر خود را با بررسی فاکتورهای مختلف اعلام کرده و درصورت ایجاد تغییراتی درطول روز، فروش خود را با نرخ قبلی متوقف و با بهای جدید آغاز می‌کنند. فروشندگان و واسطه‌گران بازار آهن نیز، دائما با کارخانه‌ها در تماس بوده و هرگونه نوسانی را در معاملات خود لحاظ می‌نمایند. یکی از مهم‌ترین گروه‌هایی که به نوسان‌ها و قیمت لحظه‌ای میلگرد توجه دارند، سرمایه‌گذاران هستند. ممکن است تفاوت‌های قیمت جزئی که در طول روز ایجاد می‌شود، برای خریداران خرد این محصول اهمیت زیادی نداشته باشد. اما بعضی از افراد روی حجم بالای میلگرد سرمایه‌گذاری می‌کنند و کوچک‌ترین نوسان در نرخ این محصول، برایشان مهم است.

طبق نظر کارشناسان آهن آنلاین:

"باتوجه به‌آن‌که میلگرد جزء اصلی فعالیت‌های عمرانی و ساخت‌وساز است، اطلاع از شرایط و تغییرات قیمت میلگرد امروز به پیمانکاران فعال در این صنایع کمک می‌کند تا برآورد دقیق‌تری برای هزینه نهایی پروژه‌های خود داشته باشند. قیمت روز میلگرد به پارامترهای متعددی مانند نوسانات بازار آهن، نرخ ارز، میزان عرضه‌وتقاضا، میزان عوارض صادراتی و... بستگی دارد. این فاکتورها اثر زیادی بر قیمت میلگردهای 14 و 16 به‌عنوان پرفروش‌ترین سایزهای این محصول دارند."

 

تغییرات قیمت روز میلگرد طبق عوامل مختلفی رخ می دهد.

 

قیمت هر کیلو میلگرد

برندهای مختلف به‌خاطر تفاوت در مواد اولیه مورد استفاده، شیوه تولید و حساسیتی که جهت نزدیک بودن محصول نهایی خود به استاندارد جهانی بکار می‌برند، عددی متفاوت از یکدیگر برای قیمت هر کیلو میلگرد اعلام می‌نمایند. درواقع، این نرخ علاوه بر نوسانات کلی بازار آهن که باعث تغییرات روزانه آن می‌شود، بین برندهای مختلف، با توجه به کیفیت تولیدشان فرق می‌کند. ازطرفی نرخ اعلامی تولیدکنندگان اصلی نسبت به فروشندگان و واسطه‌گران بازار، متفاوت بوده و در بازه پایین‌تری قرار دارد؛ زیرا فروشندگان بازار آهن، امکان باز کردن بندیل و فروش در تناژ دلخواه و حتی به‌صورت شاخه‌ای را برای خریداران فراهم کرده و کار مشتریان را در پروژه‌های کوچک تسهیل می‌نمایند. نکته جالبی که باید بدانید این است که قیمت هر کیلو میلگرد به برند و سایز محصول نیز بستگی دارد. به عنوان مثال قیمت هر کیلوگرم از سایز ۱۴ اصفهان با سایز ۱۴ فایکو متفاوت است. همچنین قیمت هر کیلوگرم از سایز ۱۴ اصفهان با هر کیلوگرم از سایز ۱۶ همین برند، اختلاف جزئی دارد. علت اصلی این اختلافات قیمت، میزان عرضه و تقاضا در بازار است. نوسان‌های بازار فولاد به اندازه‌ای زیاد است که حتی روی روندهای آن هم نمی‌توان حساب کرد. یعنی اگر امروز روند بازار نزولی است، احتمال دارد فردا صعودی باشد و قیمت را چند درصد افزایش بدهد. بنابراین اگر روی تداوم نزول حساب کرده باشید، احتمالا در برآورد بودجه با مشکل مواجه خواهید شد. بازار فولاد یکی از غیرقابل پیشبینی‌ترین بازارها در سراسر جهان است که فاکتورهای مختلفی آن را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

قیمت میلگرد به روز

اطلاع از آخرین نرخ میلگردهای موجود در بازار کمک می کند تا در هنگام تصمیم‌گیری برای بودجه پروژه های خود، بتوانید انتخاب مناسبی داشته باشید. بازار آهن با فاکتورهای مختلفی تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد و ممکن است نرخ‌های اعلامی در عرض چند روز اختلاف زیادی با یکدیگر داشته باشند. به‌همین‌دلیل است که هزینه نهایی یک پروژه درگیر با محصولات فولادی را نمی‌توان دقیق تخمین زده و تنها در روز خرید این مقاطع و براساس بهای اعلامی میلگرد و سایر محصولات در همان روز، هزینه کلی مشخص خواهد شد. جدیدترین لیست قیمت میلگرد به روز برندهای مختلف را در این صفحه از آهن آنلاین می توانید مشاهده کنید و پس از انتخاب میلگرد موردنظر خود آن را به کارشناسان فروش مجموعه سفارش دهید. نوسان‌های بازار فولاد به اندازه‌ای زیاد است که حتی روی روندهای آن هم نمی‌توان حساب کرد. یعنی اگر امروز روند بازار نزولی است، احتمال دارد فردا صعودی باشد و قیمت را چند درصد افزایش بدهد. بنابراین اگر روی تداوم نزول حساب کرده باشید، احتمالا در برآورد بودجه با مشکل مواجه خواهید شد. بازار فولاد یکی از غیرقابل پیشبینی‌ترین بازارها در سراسر جهان است که فاکتورهای مختلفی آن را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

قیمت هر شاخه میلگرد

تعیین قیمت این مقاطع فولادی، به دو نوع کیلویی و شاخه ای در بازار انجام می پذیرد و اکثر افرادی که قصد خرید آن را در حجم کم دارند، به دنبال اطلاع از قیمت هر شاخه میلگرد هستند. برای به دست آوردن این نرخ، لازم است به مواردی چون: وزن و سایز، نوسانات بازار، نرخ ارز، بهای مواد اولیه، کارخانه تولید کننده، کارمزد واسطه ها و … توجه داشت. معمولا در این مقطع فولادی، باتوجه به مصرف بالای آن نرخ شاخه‌ای کمتر از کیلویی استعلام می‌شود؛ زیرا حتی در پروژه‌های کوچک نیز، خریداران خرید بندیلی انجام می‌دهند. اما در مواردی که چندین شاخه مورد نیاز مشتری باشد، فروشندگان بازار آهن، هر شاخه را قیمت‌گذاری کرده و در اختیار ایشان قرار می‌دهند. کارخانه‌ها معمولا قیمت را به صورت شاخه‌ای اعلام نمی‌کنند. آن‌ها محصولاتشان را در حجم زیاد می‌فروشند و قیمت را به صورت کیلویی به مشتریان اعلام می‌کنند. البته در این زمینه استثنا هم وجود دارد و ممکن است بعضی از تولیدکننده‌ها قیمت هر شاخه میلگرد را به مشتریان بدهند.

قیمت میلگرد دیروز و امروز

ازآنجایی‌که میلگرد، یکی از پرمصرف‌ترین مقاطع فولادی در حوزه‌های عمرانی و ساختمان‌سازی است؛ نوسانات بهای آن براساس متغیرهای زیادی رخ می‌دهد. تمام این عوامل ممکن است یک روز منجر به بالارفتن قیمت میلگرد و در روز بعدی افت نرخ را رقم بزند؛ به‌همین‌خاطر، بررسی قیمت میلگرد دیروز و امروز و روند آن، می‌تواند پیش از خرید آن به شما دیدی مناسب بدهد تا درباره بودجه پروژه‌های خود دقیق‌تر تصمیم‌گیری کنید. درواقع با بررسی این روند شما ممکن است د رخرید خود تعجیل کرده و یا حتی آن را به زمانی دیگر موکول نمایید. پس جهت برنامه‌ریزی دقیق برای شروع پروژه و خرید مقاطع مورد نظرتان، بررسی این نرخ در روزهای مختلف امری ضروری محسوب می‌شود.

نکات خرید میلگرد

اگر در بازار میلگرد هستید، چندین نکته برای خرید وجود دارد که باید در نظر بگیرید تا بهترین معاملات را داشته باشید. یکی از موثرترین استراتژی ها خرید عمده است. بسیاری از تامین کنندگان برای سفارش های بزرگتر تخفیف ارائه می کنند، بنابراین خرید یکباره مقدار قابل توجهی میلگرد می تواند در دراز مدت باعث صرفه جویی در هزینه شما شود. علاوه بر این، خرید به صورت عمده می تواند به شما کمک کند از دردسر مجبور به سفارش مجدد مکرر جلوگیری کنید که می تواند زمان بر و پرهزینه باشد.
نکته مهم دیگر مذاکره با تامین کنندگان است. از درخواست قیمت بهتر یا خرید در اطراف برای بهترین معامله نترسید. ممکن است تعجب کنید که چقدر می توانید صرفاً با مذاکره با تأمین کنندگان مختلف صرفه جویی کنید. علاوه بر این، مهم است که با تامین کننده خود رابطه خوبی برقرار کنید تا مطمئن شوید که بهترین قیمت ها و خدمات را در آینده دریافت خواهید کرد.
در نهایت از تخفیف ها و تبلیغات استفاده کنید. بسیاری از تامین کنندگان در طول سال تخفیف و تبلیغات ارائه می دهند، بنابراین مراقب این فرصت ها باشید. این ممکن است شامل فروش فصلی، برنامه های وفاداری یا تخفیف های عمده باشد. با فعال بودن و استفاده از این فرصت ها می توانید مقدار قابل توجهی در هزینه خرید میلگرد خود صرفه جویی کنید

نحوه خرید میلگرد از آهن آنلاین

برای خرید میلگرد از آهن آنلاین، تنها کافی است برند و سایز محصول مورد نظرتان را انتخاب کنید. نرخ اکثر محصولات در جدول قیمت درج شده‌اند، برای اطلاع از قیمت میلگرد 16 و سایر سایزهای این محصول که نوسان‌های لحظه‌ای دارند، می توانید با کارشناسان مجموعه تماس گرفته و از بهای آن‌ها مطلع شوید. این مجموعه، امکان تهیه تناژهای مختلف میلگرد از برندهای مختلف را در بنگاه و کارخانه فراهم نموده و با معرفی مناسب‌ترین محصول باتوجه به پروژه شما که در نزدیک‌ترین کارخانه یا بنگاه محل کارتان قرار دارد، تجربه خریدی به‌صرفه، اقتصادی و امن را برای شما رقم خواهد زد.

خرید میلگرد از کارخانه

کارخانه‌های مختلف، روش‌های گوناگونی برای عرضه محصولاتشان ارائه می‌دهند. برخی از آن‌ها محصولات را درب کارخانه به مشتری تحویل می‌دهند و تأمین ماشین حمل‌و‌نقل و مراجعه به درب کارخانه برای دریافت محصول، بر عهده مشتری است.

برخی از کارخانه‌ها هم محصولاتشان را به واسطه‌ها می‌دهند تا در بازار با قیمت بالاتر عرضه شود. این روش‌ها سختی‌های بسیاری دارد، به‌خصوص برای پروژه‌هایی که در شهرهای کوچک فعالیت می‌کنند و پیمانکاران آن‌ها نمی‌توانند در مدت کوتاهی خود را به بازار محصولات فولادی برسانند و خرید انجام بدهند؛ به‌همین‌دلیل با مشکلاتی مواجه خواهند شد. 

دلایل نوسان قیمت میلگرد

قیمت میلگرد، یکی از پرنوسان‌ترین مقادیر در بازار فولاد است. همانطور که در ابتدای این مطلب گفتیم، میزان تقاضا برای این محصول بسیار زیاد است. تقاضای مشتریان در اثر عوامل خارجی تغییر می‌کند و همین مسئله باعث تغییر قیمت میلگرد می‌شود. در ادامه فاکتورهایی که روی میزان تقاضای این محصول تأثیر دارد را بررسی می‌کنیم.

البته گاهی اوقات هم نوسان قیمت بخاطر عرضه این محصول است. در برخی موارد کارخانه‌ها بخاطر مشکلات خط تولید، تصمیمات سیاسی، شرایط اقتصادی و اجتماعی و روندهای بین‌المللی، میزان عرضه خود را کاهش یا افزایش می‌دهند. این کارها هم روی نرخ مقاطع تأثیر دارد.
 

در نمودار زیر تغییرات قیمت میلگرد را در دو سال اخیر مشاهده می کنید
در این نمودار تغییرات قیمت میلگرد را در دو سال اخیر مشاهده می کنید

 

بعد از به‌دست آوردن اطلاعات اولیه، از طریق راه‌های ارتباطی موجود در سایت با کارشناسان آهن آنلاین تماس بگیرید؛ آن‌ها سفارش شما را دریافت می‌کنند و در کمتر از ۳۰ دقیقه برای شما فاکتور صادر خواهند کرد. بعد از صدور فاکتور و نهایی شدن سفارش، محصولات در کوتاه‌ترین زمان ممکن به باربری تحویل و به سمت مقصد مورد نظر شما ارسال خواهد شد. برخی از محصولات از درب کارخانه و برخی دیگر از انبار آهن آنلاین برای شما ارسال می‌شوند.

میلگرد شاخه ای چند؟

نرخ این محصول معمولا به صورت کیلویی محاسبه می‌شود و تنها در مواردی که مصرف‌کنندگان برای استفاده‌های خرد و کم تناژ، نیاز به خرید چند شاخه خارج از بندیل دارند، قیمت میلگرد شاخه‌ای را استعلام می‌نمایند. نرخ کیلویی نسبت به شاخه‌ای به‌صرفه‌تر است؛ برای مثال قیمت میلگرد بناب شاخه‌ای نسبت به نرخ کیلویی آن بیشتر بوده و درصورتی که قصد خرید تناژ بالایی از آن را دارید، به‌صرفه‌تر است که به‌صورت کیلویی و حتی‌الامکان از کارخانه، اقدام به خرید کنید. البته فروشندگان و واسطه‌گران بازار آهن ممکن است نرخ شاخه‌ای که اعلام می‌کنند متفاوت باشد.

کاربردهای میلگرد

این میله‌ها در صنایع مختلفی مورد استفاده قرار می‌گیرند، اما ساختمان‌سازی یکی از مهم‌ترین مصرف‌کنندگان محسوب می‌شود. میلگرد در ساختمان برای افزایش مقاومت بتن، ساخت اتصالات، ساخت ستون و آرماتوربندی به کار می‌رود. صنایع خودروسازی، راه‌‌سازی و پل‌سازی از دیگر صنایع مصرف‌کننده این محصول هستند.

علت کاربرد گسترده میلگرد، مقاومت پیچشی و کششی آن است. ساختار بتن استحکام زیادی دارد. خرد کردن یا تقسیم آن به قطعات مختلف، بعد از خشک شدن، کار ساده‌ای نیست، اما مقاومت کششی پایین آن باعث می‌شود به محض بروز لرزش یا فشارهای جانبی، خرد شود و فرو بریزد. به‌همین‌دلیل داخل ستون‌های بتنی از آرماتور استفاده می‌کنند. آمارتورها مقاومت کششی خوبی دارند و می‌توانند ضعف بتن را جبران کنند.

 

در این تصویر، کاربردهای میلگرد را مشاهده می کنید.
در این تصویر، کاربردهای میلگرد را مشاهده می کنید.

فرآیند تولید میلگرد

کارخانه‌های مختلف از روش‌های گوناگونی برای تولید این مقاطع فولادی استفاده می‌کنند. خروجی نهایی خطوط تولید کارخانه‌ها میلگردهایی به‌شکل میله، شبکه یا رول است و مشتریان با توجه به کاربرد مورد نظرشان باید نوع مناسب را انتخاب کنند. در ادامه شیوه‌های مختلفی که برای تولید این محصولات وجود دارد را بررسی می‌کنیم.

روش نورد گرم

روش نورد گرم متداول‌ترین متدی است که برای تولید میلگرد به کار می‌رود. در این متد، دمای شمش فولادی را افزایش می‌دهند تا انعطاف آن بیشتر شود. سپس شمش را از میان دو غلطک که فاصله استانداردی باهم دارند و خلاف جهت یکدیگر می‌چرخند، عبور می‌دهند. فاصله کم دو غلطک باعث افزایش طول شمش و کاهش ضخامت آن می‌شود. این کار تا زمانی که شمش به اندازه مورد نظر برای میلگرد درآید، ادامه پیدا می‌کند. بعد از آن، طرح‌های لازم برای مقاطع آجدار را روی بدنه فولاد گرم ایجاد می‌کنند. در نهایت میلگرد سرد می‌شود و برای عرضه به بازار آماده است.

برای خرید میلگرد با بهترین قیمت، می توانید لیست قیمت میلگرد در سایزهای مختلف را از آهن آنلاین مشاهده کنید.
برای خرید میلگرد با بهترین قیمت، می توانید لیست قیمت میلگرد در سایزهای مختلف را از آهن آنلاین مشاهده کنید.

روش نورد سرد

اکثر بخش‌های این روش شبیه به فرایند نورد گرم است، اما در مرحله آخر به جای اینکه فولاد آرام آرام سرد شود و به دمای اتاق برسد، به یکباره سرد خواهد شد. در این فرایند، میلگردها بعد از شکل گرفتن، از میان غلطک‌های سردی عبور می‌کنند که دمای‌شان کم‌تر از مقدار مورد نیاز برای تبلور مجدد است. این کار ساختار مولکولی فولاد را به هم می‌ریزد، مقاومت آن را افزایش می‌دهد، اما انعطافش را کم‌تر می‌کند.

روش میکروآلیاژی

در این متد ریز ذراتی از مواد شیمیایی مثل وانادیوم، نیوبیوم و تیتانیوم در فرایند تولید میلگرد به فولاد اضافه می‌شود تا مقاومت آن را افزایش بدهد. این ذرات با نام مقاوم‌ساز شناخته می‌شوند. این متد یکی از جدیدترین شیوه‌هایی است که برای تولید مقاطع فولادی به کار می‌رود.

روش ترمکس

ترمکس متد پیشرفته نورد سرد است. در روش ترمکس، بعد از اینکه مقاطع از غلطک‌های نورد سرد عبور کردند، دوباره حرارت می‌بینند و گرم می‌شوند. با این کار، انعطاف‌پذیری که بخاطر به‌هم‌ریختن ساختار مولکولی از دست رفته بود، دوباره افزایش پیدا می‌کند. محصولاتی که با این روش تولید می‌شوند، هم مقاوم هستند و هم انعطاف خوبی دارند.

مشخصات فنی میلگرد

یکی از مهم‌ترین نکاتی که هنگام خرید باید به آن توجه داشته باشید، مشخصات فنی میلگرد است. این مشخصات شامل مواردی است که در ادامه نام می‌بریم:

بدیهی است که امکان اندازه‌گیری این مشخصات برای همه مقاطع وجود ندارد. به‌همین‌دلیل کارخانه‌ها مقادیر استانداردی در نظر می‌گیرند و محصولات‌شان را مطابق با این مقادیر تولید می‌کنند. هرچه مشخصات محصول تولیدی یک کارخانه به استاندارد جهانی مقطع، نزدیک‌تر باشد، قطعا نرخ بالاتری نیز خواهد داشت. به‌همین‌دلیل قیمت میلگرد اصفهان باتوجه رعایت استانداردها در تولید، در بازه بالایی نسبت به سایر محصولات مشابه‌اش قرار دارد. در ادامه جدول مشخصات فنی میلگرد را قرار می‌دهیم تا بتوانید بررسی کنید ویژگی‌های محصول مورد نظرتان چیست.

 

در این تصویر، مشخصات فنی میلگرد را مشاهده می کنید.
در این تصویر، مشخصات فنی میلگرد را مشاهده می کنید.

 

سخن پایانی

با گذشت چندین سال از تجربه در زمینه ساخت و ساز، می‌توانم بگویم که قیمت میلگرد یکی از مهمترین مواردی است که برای هر سازنده ساختمانی بسیار اهمیت دارد. همانطور که می‌دانید، میلگرد به عنوان یکی از مهمترین مقاطع ساختمانی در بسیاری از سازه‌ها به کار می‌رود و برای سازندگان، داشتن اطلاعات کامل درباره آن بسیار حائز اهمیت است. برای شروع، بهتر است مشخصات میلگرد را بررسی کنیم. میلگرد در واقع یکی از فولادهای شکل دار است که در ابعاد و اندازه‌های مختلفی تولید می‌شود. این ماده ساختمانی در فرآیند تولید خود، از مواد خامی مانند آهن، کربن و غیره ساخته می‌شود. هر چه میلگرد بیشتری کربن داشته باشد، سختی و مقاومت آن بیشتر خواهد بود. کاربردهای میلگرد نیز بسیار گسترده هستند. از ساخت و ساز ساختمان‌های بلند، پل‌ها و تونل‌ها تا ساخت ماشین‌آلات صنعتی و نظامی، میلگرد در بسیاری از صنایع کاربرد دارد. برای هر کاربردی، اندازه، شکل و نوع میلگرد متفاوت است و برای اینکه بتوانید به درستی نرخ آن را محاسبه کنید، باید با تمام این موارد آشنا باشید.  در این مقاله به صورت کامل به بررسی تمام این نکات پرداختیم.

سوالات متداول

قیمت میلگرد چگونه تعیین می شود؟

قیمت میلگرد معمولاً توسط نیروهای بازار از جمله عرضه و تقاضا تعیین می شود. عواملی مانند تغییر در هزینه مواد اولیه، تغییر در ظرفیت تولید و تغییرات تقاضا همگی می توانند بر قیمت میلگرد تأثیر بگذارند.

علت اختلاف قیمت هر شاخه میلگرد، در برندهای مختلف چیست؟

وزن و کیفیت میلگرد تولیدی در برندهای مختلف، متفاوت بوده و از این رو قیمت هر شاخه میلگرد تولیدی در یک کارخانه با دیگری فرق دارد.

قیمت میلگرد در سایت آهن آنلاین به روز است؟

بله؛ آهن آنلاین با در نظر گرفتن اینکه قیمت روز میلگرد ممکن است برای برخی از فعالان بازارآهن کافی نباشد، قیمت میلگرد امروز تمامی برندها را در سایزهای مختلف، به صورت لحظه به لحظه بروزرسانی می‌کند.

... بیشتر