لیست قیمت لوله جدار چاه آهن آنلاین

***به علت نوسانات شدید بازار، نیاز به تایید مجدد قیمت می باشد.***

تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۷/۰۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  5
  " 12
لوله جدارچاه قزوین ۱۲ اینچ ضخامت ۵ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
47,000 
۱۲:۲۰
  6
  " 12
لوله جدار چاه قزوین ۱۲ اینچ ضخامت ۶ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
47,000 
۱۲:۲۰
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۷/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  6
  " 10
لوله جدار چاه ۶  ” ۱۰   کویر    ۶متری کارخانه
کیلوگرم
48,000 
۱۰:۵۳
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۷/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  8
  " 16
لوله جدار چاه ۸  ” ۱۶   کویر    ۶متری کارخانه
کیلوگرم
50,000 
۱۰:۵۳
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۵/۰۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  4
  " 14
لوله جدار چاه ملایر ۱۴ اینچ ضخامت ۴میل شاخه  ۶متری
کیلوگرم
۱۴:۰۷
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۵/۰۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  3
  " 10
لوله جدار چاه  ملایر ۱۰اینچ ضخامت ۳ میل شاخه ۶متری
شاخه
۱۴:۰۷
  4
  " 10
لوله جدارچاه ملایر ۱۰ اینچ ضخامت ۴ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
۱۴:۰۷
  5
  " 10
لوله جدارچاه ملایر ۱۰ اینچ ضخامت ۵ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
۱۴:۰۷
  6
  " 10
لوله جدارچاه ملایر ۱۰ اینچ ضخامت ۶ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
۱۴:۰۷
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۵/۰۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  3
  " 12
لوله جدارچاه ملایر “۱۲ اینچ ضخامت ۳ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
۱۴:۰۷
  4
  " 12
لوله جدارچاه ملایر ۱۲ اینچ ضخامت ۴ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
۱۴:۰۷
  5
  " 12
لوله جدار چاه ملایر ۱۲ اینچ ضخامت ۵ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
۱۴:۰۷
  6
  " 12
لوله جدار چاه ملایر ۱۲ اینچ ضخامت ۶ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
۱۴:۰۷
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۵/۰۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  3
  " 14
لوله جدار چاه ملایر  ” ۱۴ ضخامت ۳ میل شاخه ۶متری
کیلوگرم
۱۴:۰۷
  5
  " 14
لوله جدار چاه ملایر ” ۱۴ ضخامت ۵ میل شاخه ۶متری
کیلوگرم
۱۴:۰۷
  6
  " 14
لوله جدار چاه ملایر ” ۱۴ ضخامت ۶میل شاخه ۶متری
کیلوگرم
۱۴:۰۷
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۵/۰۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  3
  " 16
لوله جدار چاه ملایر ” ۱۶  ضخامت ۳میل شاخه  ۶متری
کیلوگرم
۱۴:۰۷
  4
  " 16
لوله جدارچاه ملایر ۱۶ اینچ ضخامت ۴ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
۱۴:۰۷
  5
  " 16
لوله جدارچاه ملایر ۱۶ اینچ ضخامت ۵ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
۱۴:۰۷
  6
  " 16
لوله جدارچاه ملایر ۱۶ اینچ ضخامت ۶ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
۱۴:۰۷
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۳۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  5
  " 14
لوله جدارچاه مشهد ۱۴ اینچ ضخامت ۵ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
۱۳:۵۶
  6
  " 14
لوله جدارچاه مشهد ۱۴ اینچ ضخامت ۶ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
۱۳:۵۶
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  8
  " 10
لوله جدار چاه ۸  ” ۱۰   کویر    ۶متری کارخانه
کیلوگرم
۱۱:۴۳
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  3
  " 10
لوله جدار چاه اصفهان ” ۱۰ اینچ ضخامت ۳ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
۱۵:۵۲
  4
  " 10
لوله جدارچاه اصفهان ۱۰ اینچ ضخامت ۴ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
۱۵:۵۲
  5
  " 10
لوله جدارچاه اصفهان ۱۰ اینچ ضخامت ۵ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
۱۵:۵۲
  6
  " 10
لوله جدار چاه اصفهان ۱۰ اینچ ضخامت ۶ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
۱۵:۵۲
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  4
  " 12
لوله جدارچاه اصفهان ۱۲ اینچ ضخامت ۴ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
۱۵:۵۲
  5
  " 12
لوله جدارچاه اصفهان ۱۲ اینچ ضخامت ۵ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
۱۵:۵۲
  6
  " 12
لوله جدار چاه اصفهان ۱۲ اینچ ضخامت ۶ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
۱۵:۵۲
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  4
  " 14
لوله جدارچاه اصفهان ۱۴ اینچ ضخامت ۴ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
۱۵:۵۲
  5
  " 14
لوله جدارچاه اصفهان ۱۴ اینچ ضخامت ۵ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
۱۵:۵۲
  6
  " 14
لوله جدارچاه اصفهان ۱۴ اینچ ضخامت ۶ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
۱۵:۵۲
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  4
  " 16
لوله جدارچاه اصفهان ۱۶ اینچ ضخامت ۴ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
۱۵:۵۲
  6
  " 16
لوله جدارچاه اصفهان ۱۶ اینچ ضخامت ۶ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
۱۵:۵۲
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۱۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
 
  " 12
لوله جدار چاه   ” ۱۲   تهران    ۶متری کارخانه
کیلوگرم
33,500 
۱۴:۴۷
  5
  12 اینچ
لوله جدار چاه ۵  ۱۲ اینچ   تهران    ۶متری کارخانه
کیلوگرم
33,500 
۱۴:۴۷
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۰۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  4
  " 14
لوله جدار چاه ۴  ” ۱۴   ملایر    ۶متری کارخانه
کیلوگرم
۱۱:۴۶
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۱/۱۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  4
  " 12
لوله جدارچاه قزوین 12 اینچ ضخامت 4 میل شاخه 6 متری
کیلوگرم
۱۲:۰۰
  6
  " 10
لوله جدارچاه اصفهان ۱۰ اینچ ضخامت ۶ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
26,500 
۱۱:۵۹
  6
  " 12
لوله جدارچاه قزوین 12 اینچ ضخامت 6 میل شاخه 6 متری
کیلوگرم
۱۲:۰۰
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۱/۱۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  4
  " 10
لوله جدار چاه ملایر ۱۰ اینچ ضخامت ۴ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
26,500 
۱۱:۵۸
  5
  " 10
لوله جدارچاه ملایر ۱۰ اینچ ضخامت ۵ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
26,500 
۱۱:۵۸
  6
  " 10
لوله جدارچاه ملایر ۱۰ اینچ ضخامت ۶ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
26,500 
۱۱:۵۸
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۱۱/۰۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  4
  " 10
لوله جدار چاه نوین آهن اهواز ” 10 اینچ ضخامت 4 میل شاخه 6 متری
کیلوگرم
۱۱:۵۰
  5
  " 10
لوله جدار چاه نوین آهن اهواز ” 10 اینچ ضخامت 5 میل شاخه 6 متری
کیلوگرم
۱۱:۵۰
  5
  " 12
لوله جدارچاه نوین آهن اهواز “12 اینچ ضخامت 5 میل شاخه 6 متری
کیلوگرم
۱۱:۵۱
  6
  " 10
لوله جدارچاه نوین آهن اهواز ” 10 اینچ ضخامت 6 میل شاخه 6 متری
کیلوگرم
۱۱:۵۱
  6
  " 12
لوله جدارچاه نوین آهن اهواز 12 اینچ ضخامت 6 میل شاخه 6 متری
کیلوگرم
۱۱:۵۱
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۱۰/۰۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  4
  " 12
لوله جدارچاه کویر ۱۲ اینچ ضخامت ۴ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
22,000 
۱۰:۵۰
  5
  " 12
لوله جدارچاه کویر ۱۲ اینچ ضخامت ۵ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
23,700 
۱۰:۵۰
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۳/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  3.8
  " 12
لوله سیاه نوین آهن نورد “۱۲ اینچ ضخامت ۳٫۸ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
۰۹:۱۷
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۳/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  3
  12 اینچ
لوله جدار چاه 3  12 اینچ   نوین آهن اهواز    6متری کارخانه
کیلوگرم
۰۹:۱۵
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۳/۲۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  3.8
  " 10
لوله سیاه نوین آهن نورد ” ۱۰ اینچ ضخامت ۳٫۸ میل شاخه ۶ متری
کیلوگرم
۱۲:۳۷
telegram
 

توضیحات خرید

چنانچه انتقادى به روند فروش دارید، مانند تاخیر در ارسال پیش فاکتور یا عدم پاسخگویى به موقع، مى توانید با شماره داخلى 666 (صداى مشترى) تماس حاصل فرمایید. کلیه کالاهایى که در آهن آنلاین عرضه مى شوند اصلى بوده و هیچ گونه کالاى غیر اصلى در آهن آنلاین به فروش نمى رسد. لطفا مراقب افراد سودجو و سایتهاى مشابه باشید، آهن آنلاین هیچ گونه نمایندگى ندارد و تنها راه ارتباطى، تماس با شماره هاى مجموعه مى باشد. بدیهى است در صورت تماس با این افراد که بعضا عناوین و مدارك جعلى نیز تهیه نموده اند، آهن آنلاین هیچگونه مسئولیتى را پذیرا نخواهد بود. قبل از خرید، گرفتن تایید تلفنى الزامى است.

دریافت اخبار و قیمت های لحظه ای در کانال تلگرام لوله و پروفیل کانال تخصصی لوله  آهن آنلاین : https://telegram.me/AO_Pipe_box

میکا حسینی : سرپرست فروش

میکا حسینی

سرپرست فروش

داخلى : 645
۰۲۱۶۳۴۲۸
09193014266

زهرا کشاورز : کارشناس فروش

زهرا کشاورز

کارشناس فروش

داخلى : 645
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100611

سارا خیراندیش : کارشناس فروش

سارا خیراندیش

کارشناس فروش

داخلى : 692
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100370

فرزاد عمادی : کارشناس فروش

فرزاد عمادی

کارشناس فروش

داخلى : 646
۰۲۱۶۳۴۲۸
09193014688

emadi@ahanonline.com