آهن آنلاین

قیمت های اعلام شده روز های پیشین

سه راه

| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
نام کالا قیمت (ریال)
سه راه "11/4 مانسمان
418,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/17
نوسانات : 0
سه راه "3 مانسمان
1,500,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/17
نوسانات : 0
سه راه "4 مانسمان
2,600,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/17
نوسانات : 0
سه راه "1/2 درزدار
68,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/17
نوسانات : 0
سه راه "2 درزدار
370,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/17
نوسانات : 0
سه راه "21/2 درزدار
595,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/17
نوسانات : 0
سه راه "5 درزدار
2,050,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/17
نوسانات : 0
سه راه "6 درزدار
3,420,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/17
نوسانات : 0
سه راه "8 درزدار
6,340,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/17
نوسانات : 0
سه راه ناف دنده 50*11/2 UPVC
1,260,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/17
نوسانات : 0
سه راه ناف دنده 63*2 UPVC
1,780,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/17
نوسانات : 0
سه راه ناف دنده 75*21/2 UPVC
3,480,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/17
نوسانات : 0
سه راه 90 درجه چسبی 50 UPVC
450,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/17
نوسانات : 0
سه راه 90 درجه چسبی 63 UPVC
660,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/17
نوسانات : 0
سه راه "1/2 گالوانیزه
105,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/17
نوسانات : 0
سه راه "3/4 گالوانیزه
160,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/17
نوسانات : 0
سه راه "11/2 گالوانیزه
405,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/17
نوسانات : 0
سه راه "3 گالوانیزه
1,380,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/17
نوسانات : 0
سه راه "4 گالوانیزه
2,350,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/17
نوسانات : 0
سه راه 87 درجه 110 پلی ران
1,523,350
آخرین بروز رسانی : 1401/11/17
نوسانات : 0
سه راه 45 درجه 110 پلی ران
1,760,620
آخرین بروز رسانی : 1401/11/17
نوسانات : 0
سه راه 45 درجه 75 پلی ران
828,760
آخرین بروز رسانی : 1401/11/17
نوسانات : 0
سه راه تبدیل 87 درجه 50*75 پلی ران
625,590
آخرین بروز رسانی : 1401/11/17
نوسانات : 0
سه راه تبدیل 45 درجه 50*75 پلی ران
687,460
آخرین بروز رسانی : 1401/11/17
نوسانات : 0
سه راه تبدیل 45 درجه 50*110 پلی ران
1,153,300
آخرین بروز رسانی : 1401/11/17
نوسانات : 0
سه راه بازدید 90 درجه 75 پلی ران
841,510
آخرین بروز رسانی : 1401/11/17
نوسانات : 0
سه راه بازدید 90 درجه 110 پلی ران
1,550,850
آخرین بروز رسانی : 1401/11/17
نوسانات : 0
سه راه 45 درجه دو سر کوپله 63 ضخامت 3 پلیمر گلپایگان
448,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/17
نوسانات : 0
سه راه 45 درجه دو سر کوپله 75 ضخامت 3 پلیمر گلپایگان
565,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/17
نوسانات : 0
سه راه 45 درجه دو سر کوپله 110ضخامت 3/2 پلیمر گلپایگان
1,016,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/17
نوسانات : 0
سه راه تبدیل چسبی 63*75 UPVC
1,850,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/17
نوسانات : 0
سه راه تبدیل چسبی 50*63 UPVC
1,130,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/17
نوسانات : 0
سه راه 1/2 ساکت 3000 فشار قوی
1,410,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/17
نوسانات : 0
سه راه "8 مانسمان
15,000,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/17
نوسانات : 0
سه راه "5 مانسمان
5,500,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/17
نوسانات : 0
سه راه 1 ساکت 3000 فشار قوی
2,544,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/17
نوسانات : 0
سه راه 45 درجه 50 پلی ران
475,980
آخرین بروز رسانی : 1401/11/17
نوسانات : 0
سه راه "2 مانسمان
650,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/17
نوسانات : 0
سه راه "3/4 درزدار
115,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/17
نوسانات : 0
سه راه "2 گالوانیزه
720,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/17
نوسانات : 0
سه راه 2 ساکت 3000 فشار قوی
9,492,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/17
نوسانات : 0
سه راه 2 رده 40 مانسمان
1,700,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/17
نوسانات : 0
سه راه "21/2 مانسمان
1,290,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/17
نوسانات : 0
سه راه "1 گالوانیزه
215,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/17
نوسانات : 0
سه راه "1 درزدار
122,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/17
نوسانات : 0
سه راه "11/4 درزدار
199,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/17
نوسانات : 0
سه راه تبدیلی 1 ساکت 3000 فشار قوی
3,144,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/17
نوسانات : 0
سه راه "11/2 درزدار
243,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/17
نوسانات : 0
سه راه 1/2 دنده ای 3000 فشار قوی
1,680,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/17
نوسانات : 0
سه راه 1 دنده ای 3000 فشار قوی
4,068,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/17
نوسانات : 0
سه راه 2 دنده ای 3000 فشار قوی
12,828,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/17
نوسانات : 0
سه راه 1/2 دنده ای 6000 فشار قوی
2,748,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/17
نوسانات : 0
سه راه 1 دنده ای 6000 فشار قوی
6,252,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/17
نوسانات : 0
سه راه 2 دنده ای 6000 فشار قوی
26,880,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/17
نوسانات : 0
سه راه 1/2 ساکت 6000 فشار قوی
1,896,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/17
نوسانات : 0
سه راه 1 ساکت 6000 فشار قوی
4,452,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/17
نوسانات : 0
سه راه 2 ساکت 6000 فشار قوی
14,472,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/17
نوسانات : 0
سه راه 1/2 رده 40 مانسمان
380,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/17
نوسانات : 0
سه راه 3/4 رده 40 مانسمان
430,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/17
نوسانات : 0
سه راه 1 رده 40 مانسمان
590,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/17
نوسانات : 0
سه راه 11/4 رده 40 مانسمان
790,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/17
نوسانات : 0
سه راه 11/2 رده 40 مانسمان
1,100,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/17
نوسانات : 0
سه راه 21/2 رده 40 مانسمان
2,900,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/17
نوسانات : 0
سه راه 4 رده 40 مانسمان
6,000,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/17
نوسانات : 0
سه راه مانسمان 3/4*1 رده 40
570,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/17
نوسانات : 0
سه راه مانسمان 11/4*1 رده 40
770,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/17
نوسانات : 0
سه راه مانسمان 11/4*11/2 رده 40
1,100,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/17
نوسانات : 0
سه راه مانسمان 1*2 رده 40
1,600,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/17
نوسانات : 0
سه راه مانسمان 2*3 رده 40
3,700,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/17
نوسانات : 0
سه راه مانسمان 2*4 رده 40
6,000,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/17
نوسانات : 0
سه راه مانسمان 4*5 رده 40
9,000,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/17
نوسانات : 0
سه راه مانسمان 4*6 رده 40
13,000,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/17
نوسانات : 0
سه راه مانسمان 6*10 رده 40
50,000,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/17
نوسانات : 0
سه راه مانسمان 4*8 رده 40
29,000,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/17
نوسانات : 0
سه راه کنج "1/2 گالوانیزه
172,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/17
نوسانات : 0
سه راه کنج "3/4 گالوانیزه
235,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/17
نوسانات : 0
سه راه کنج "1 گالوانیزه
350,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/17
نوسانات : 0
سه راه "3/4*"1/2 گالوانیزه
140,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/17
نوسانات : 0
سه راه "1*"1/2 گالوانیزه
220,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/17
نوسانات : 0
سه راه "11/4*"1/2 گالوانیزه
280,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/17
نوسانات : 0
سه راه "1*"3/4 گالوانیزه
220,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/17
نوسانات : 0
سه راه "11/4*"3/4 گالوانیزه
320,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/17
نوسانات : 0
سه راه "11/4*"1 گالوانیزه
350,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/17
نوسانات : 0
سه راه "11/2*"1/2 گالوانیزه
375,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/17
نوسانات : 0
سه راه "11/2*"3/4 گالوانیزه
400,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/17
نوسانات : 0
سه راه "11/2*"11/4 گالوانیزه
520,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/17
نوسانات : 0
سه راه "2*"1/2 گالوانیزه
540,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/17
نوسانات : 0
سه راه "11/2*"1 گالوانیزه
440,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/17
نوسانات : 0
سه راه "2*"3/4 گالوانیزه
550,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/17
نوسانات : 0
سه راه "2*"1 گالوانیزه
550,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/17
نوسانات : 0
سه راه "2*"11/4 گالوانیزه
550,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/17
نوسانات : 0
سه راه "2*"11/2 گالوانیزه
580,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/17
نوسانات : 0
سه راه "11/2 مانسمان
470,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/17
نوسانات : 0
سه راه"21/2*"1/2 گالوانیزه
1,080,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/17
نوسانات : 0
سه راه "21/2*"3/4 گالوانیزه
1,080,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/17
نوسانات : 0
سه راه "21/2*"1 گالوانیزه
1,080,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/17
نوسانات : 0
سه راه "21/2*"11/2 گالوانیزه
1,080,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/17
نوسانات : 0
سه راه "21/2*"11/4 گالوانیزه
1,080,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/17
نوسانات : 0
سه راه "21/2*"2 گالوانیزه
1,080,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/17
نوسانات : 0
سه راه "3*"3 گالوانیزه
1,344,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/17
نوسانات : 0
سه راه "3*"21/2 گالوانیزه
1,350,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/17
نوسانات : 0
سه راه "4*"21/2 گالوانیزه
2,400,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/17
نوسانات : 0
سه راه "4*"3 گالوانیزه
2,400,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/17
نوسانات : 0
سه راه "4*"4 گالوانیزه
2,520,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/17
نوسانات : 0
سه راه پرسی 16*16*16 نیوپایپ
1,259,100
آخرین بروز رسانی : 1401/11/17
نوسانات : 0
سه راه پرسی 20*20*20 نیوپایپ
1,749,500
آخرین بروز رسانی : 1401/11/17
نوسانات : 0
سه راه پرسی 25*25*25 نیوپایپ
3,042,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/17
نوسانات : 0
سه راه پرسی 32*32*32 نیوپایپ
3,887,100
آخرین بروز رسانی : 1401/11/17
نوسانات : 0
سه راه تبدیل پرسی 20*16*16 نیوپایپ
1,386,200
آخرین بروز رسانی : 1401/11/17
نوسانات : 0
سه راه "1/2 مک
220,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/17
نوسانات : 0
سه راه "3/4 مک
385,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/17
نوسانات : 0
سه راه "1 مک
595,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/17
نوسانات : 0
سه راه تبدیل پرسی 25*20*20 نیوپایپ
2,353,400
آخرین بروز رسانی : 1401/11/17
نوسانات : 0
سه راه تبدیل پرسی 20*20*16 نیوپایپ
1,830,800
آخرین بروز رسانی : 1401/11/17
نوسانات : 0
سه راه "11/4 مک
880,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/17
نوسانات : 0
سه راه "11/2 مک
1,150,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/17
نوسانات : 0
سه راه تبدیل پرسی 25*20*25 نیوپایپ
2,612,200
آخرین بروز رسانی : 1401/11/17
نوسانات : 0
سه راه 45 درجه دو سر کوپله 90 ضخامت 3 پلیمر گلپایگان
807,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/17
نوسانات : 0
سه راه "2 مک
2,300,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/17
نوسانات : 0
سه راه 87 درجه 50 پلی ران
434,770
آخرین بروز رسانی : 1401/11/17
نوسانات : 0
سه راه "3 مک
4,700,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/17
نوسانات : 0
سه راه "21/2 مک
3,250,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/17
نوسانات : 0
سه راه توپیچ پرسی 16*"1/2*16 نیوپایپ
1,562,900
آخرین بروز رسانی : 1401/11/17
نوسانات : 0
سه راه "4 مک
7,250,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/17
نوسانات : 0
سه راه "1/2 مانسمان
110,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/17
نوسانات : 0
سه راه توپیچ پرسی 20*"1/2*20 نیوپایپ
1,937,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/17
نوسانات : 0
سه راه "3/4 مانسمان
115,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/17
نوسانات : 0
سه راه "1 مانسمان
297,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/17
نوسانات : 0
سه راه "6 مانسمان
7,500,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/17
نوسانات : 0
سه راه 90 درجه چسبی 75 UPVC
1,140,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/17
نوسانات : 0
سه راه "10 مانسمان
18,000,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/17
نوسانات : 0
سه راه "4 درزدار
1,190,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/17
نوسانات : 0
سه راه 3 رده 40 مانسمان
3,900,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/17
نوسانات : 0
سه راه تبدیل 87 درجه 50*110 پلی ران
1,060,300
آخرین بروز رسانی : 1401/11/17
نوسانات : 0
سه راه "3 درزدار
750,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/17
نوسانات : 0
سه راه "21/2 گالوانیزه
1,000,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/17
نوسانات : 0
سه راه "11/4 گالوانیزه
360,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/17
نوسانات : 0
سه راه تبدیل 45 درجه 75*110 پلی ران
1,389,730
آخرین بروز رسانی : 1401/11/17
نوسانات : 0
بارگذاری موارد بیشتر ...
دریافت مشاوره از کارشناسان واحد سه راه
کارشناسان واحد سه راه
پگاه احمدی
پگاه احمدی (کارشناس فروش اتصالات)
سحر اسکندری
سحر اسکندری (کارشناس فروش اتصالات)

سه راه

سه‌راهی‌ فلزی، را به صورت متداول از جنس برنج، فولاد، گالوانیزه، چدن و آلومینیوم تهیه و تولید می‌کنند. از این محصول برای گرفتن انشعاب از یک لوله استفاده خواهد شد، پس سه‌راهی‌ها در صنعت ساختمان‌سازی کاربرد بسیار زیادی دارند. ما را همراهی کنید تا شما را بیشتر با سه راهی آشنا کنیم.

قیمت سه راه فلزی

قیمت سه‌راه فلزی، را بر اساس جنس و سایزی که قرار است مورد استفاده قرار بگیرد، می‌سنجند. برای خرید سه‌راه تبدیلی هم نیاز است تا مدل آن و جنسی که دارد، بررسی شود. برای برخی از مصارف مانند: لوله‌کشی‌های خطوط انتقال آب، لازم است تا از مدل مخصوص استفاده شود. برای اینکه نرخ روز این محصول را بررسی کنید می‌توانید از طریق همین سایت اقدام کنید.

سه راه گالوانیزه

سه‌راه گالوانیزه، با توجه به این که کاربردهای مختلفی دارد و در صنایع از جمله تاسیسات انتقال آب، کارهای ساختمانی و صنعتی مورد استفاده قرار خواهد گرفت. این محصول در سایزهای یک و نیم اینچ تا ۵ اینچ تولید و تهیه می‌شوند. بر اساس استانداردهای خاصی باید دقت داشته باشید که قیمت سه‌راهی مساوی گالوانیزه، بر اساس داخلی بودن یا خارجی بودن آن، مقاومت در برابر خوردگی و استحکام آن در برابر مواد شیمیایی سنجیده می‌شود.

طبق نظر کارشناسان آهن آنلاین:

سه راه فلزی که در دو نوع مساوی و نامساوی در بازار موجود است، جهت انشعاب لوله و در خطوط انتقال سیالات به طور گسترده مورد استفاده واقع می‌شود. قیمت سه راه، علاوه بر جنس مواد اولیه و برند تولیدکننده‌اش، به سایز آن نیز وابسته است و البته عوامل و متغیرهای روز بازار آهن، قیمت خرید سه راه را به طور روزانه تحت تاثیر قرار می‌دهند.”

خرید سه راه مساوی فلزی

از جمله اتصالات آهنی که در بیشتر لوله کشی‌ها استفاده می‌شود سه‌راه مساوی فلزی، است. این محصول که به عنوان انشعاب‌دهنده لوله مورد استفاده قرار خواهد گرفت کاربرد مهم و اساسی دارد. در زمان خرید سه‌راه مساوی فلزی به این نکته دقت داشته باشید که حتما کارایی بالایی داشته باشد و در برابر مواد شیمیایی و عوامل طبیعی بتواند مقاومت خوبی را از خود نشان دهد.

 

سه راهی گالوانیزه در تصویر نشان داده شده است.

 

قیمت سه راه نیوپایپ

اگر به دنبال این هستید تا سه‌راه نیوپایپ را خریداری کنید و مایل هستید تا بدانید نرخ این محصول چقدر است باید فروشگاه‌های مختلفی را بررسی کنید. اما اگر می‌خواهید یک قیمت کلی برای این محصول بدانید لازم است ابتدا نیاز خود را بسنجید و بر اساس این که چه سایزی را می‌خواهید خریداری کنید این سه‌رای را سفارش دهید. استاندارد و شرکت تولیدکننده از جمله ویژگی‌های مهمی است که نقش بسیار کلیدی در نرخ نهایی این سه‌راه دارد.

سخن پایانی

در این مطلب سعی داشتیم تا شما را هر چه بیشتر با طراحی‌های انشعاب‌دهنده آشنا کنیم. این محصولات را می‌توانید از طریق همین سایت خریداری کنید. محصولاتی که ما در جدول قرار داده‎‌ایم می‌تواند نیاز بسیاری از افراد در مصارف ساختمانی و کارهای عمرانی را برآورده کند.

مشاوره رایگان و خرید
فیلتر نتایج x