آهن آنلاین
فیلترها

قیمت سه راه

سه راه
| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
نام کالا قیمت (ریال)
سه راه 11/2 رده 40
1,320,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
سه راه ناف دنده 50*11/2 UPVC
1,524,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
سه راه "2 مک
2,760,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
سه راه "2 درزدار
468,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
سه راه مانسمان 11/4*11/2 رده 40
1,320,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
سه راه مانسمان 1*2 رده 40
1,920,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
سه راه کنج "1 گالوانیزه
462,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
سه راه "8 درزدار
8,160,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
سه راه مانسمان 3/4*1 رده 40
684,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
سه راه ناف دنده 63*2 UPVC
2,136,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
سه راه "5 درزدار
2,940,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
سه راه 2 دنده ای 3000 فشار قوی
5,112,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
سه راه 87 درجه 50 پلی ران
521,724
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
سه راه 90 درجه چسبی 75 UPVC
1,368,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
سه راه "4*"21/2 گالوانیزه
3,120,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
سه راه "3 گالوانیزه
1,824,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
سه راه تبدیل پرسی 25*20*25 نیوپایپ
4,230,600
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
سه راه 11/4 رده 40
948,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
سه راه پرسی 16*16*16 نیوپایپ
2,039,280
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
سه راه "1/2 گالوانیزه
138,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
سه راه "21/2 مانسمان
1,560,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
سه راه مانسمان 4*6 رده 40
15,600,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
سه راه 1/2 دنده ای 6000 فشار قوی
3,672,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
سه راه "11/4*"3/4 گالوانیزه
420,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
سه راه 1/2 ساکت 6000 فشار قوی
2,532,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
سه راه تبدیل 45 درجه 50*75 پلی ران
824,952
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
سه راه "1/2 مانسمان
144,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
سه راه "21/2 گالوانیزه
1,320,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
سه راه "2*"3/4 گالوانیزه
720,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
سه راه "2*"11/2 گالوانیزه
768,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
سه راه تبدیل پرسی 25*20*20 نیوپایپ
3,811,560
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
سه راه تبدیل پرسی 20*20*16 نیوپایپ
2,797,320
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
سه راه کنج "1/2 گالوانیزه
228,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
سه راه "3*"3 گالوانیزه
1,800,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
سه راه "21/2*"3/4 گالوانیزه
1,416,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
سه راه "1 مانسمان
384,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
سه راه "4 مک
8,700,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
سه راه 90 درجه چسبی 50 UPVC
540,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
سه راه "4 گالوانیزه
3,120,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
سه راه "3/4 گالوانیزه
210,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
سه راه "3*"21/2 گالوانیزه
1,776,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
سه راه توپیچ پرسی 16*"1/2*16 نیوپایپ
2,531,160
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
سه راه 3 رده 40
4,680,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
سه راه 1/2 رده 40
456,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
سه راه "3 درزدار
936,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
سه راه "2*"11/4 گالوانیزه
768,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
سه راه مانسمان 2*4 رده 40
7,200,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
سه راه 45 درجه دو سر کوپله 75 ضخامت 3 پلیمر گلپایگان
678,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
سه راه "11/4 گالوانیزه
474,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
سه راه "11/4*"1 گالوانیزه
462,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
سه راه "1*"1/2 گالوانیزه
2,880,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
سه راه توپیچ پرسی 20*"1/2*20 نیوپایپ
3,137,040
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
سه راه "2*"1 گالوانیزه
720,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
سه راه 2 ساکت 3000 فشار قوی
12,672,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
سه راه"21/2*"1/2 گالوانیزه
1,416,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
سه راه 45 درجه دو سر کوپله 90 ضخامت 3 پلیمر گلپایگان
968,400
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
سه راه "21/2*"11/2 گالوانیزه
1,416,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
سه راه "11/2*"11/4 گالوانیزه
576,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
سه راه پرسی 32*32*32 نیوپایپ
6,295,440
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
سه راه "4*"4 گالوانیزه
3,300,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
سه راه "2 گالوانیزه
950,400
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
سه راه 3/4 رده 40
516,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
سه راه تبدیل 45 درجه 75*110 پلی ران
1,667,676
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
سه راه "1 مک
714,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
سه راه تبدیل چسبی 63*75 UPVC
2,220,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
سه راه "1 گالوانیزه
283,200
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
سه راه مانسمان 4*5 رده 40
10,800,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
سه راه ناف دنده 75*21/2 UPVC
3,576,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
سه راه "10 مانسمان
22,800,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
سه راه "21/2 درزدار
756,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
سه راه 2 دنده ای 6000 فشار قوی
35,856,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
سه راه تبدیل 87 درجه 50*75 پلی ران
750,708
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
سه راه 2 ساکت 6000 فشار قوی
19,308,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
سه راه "3 مانسمان
2,160,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
سه راه "2 مانسمان
960,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
سه راه 45 درجه 75 پلی ران
994,512
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
سه راه "3/4 درزدار
162,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
سه راه "4 مانسمان
3,540,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
سه راه "1/2 مک
264,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
سه راه "8 مانسمان
20,400,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
سه راه 87 درجه 110 پلی ران
1,828,020
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
سه راه "1/2 درزدار
90,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
سه راه 45 درجه دو سر کوپله 110ضخامت 3/2 پلیمر گلپایگان
1,219,200
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
سه راه 45 درجه دو سر کوپله 63 ضخامت 3 پلیمر گلپایگان
537,600
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
سه راه "3 مک
5,640,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
سه راه "1 درزدار
168,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
سه راه 1 رده 40
708,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
سه راه 1/2 ساکت 3000 فشار قوی
1,884,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
سه راه تبدیلی 1 ساکت 3000 فشار قوی
4,200,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
سه راه 1 دنده ای 6000 فشار قوی
8,376,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
سه راه "11/2 درزدار
348,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
سه راه "11/4 درزدار
264,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
سه راه تبدیل 87 درجه 50*110 پلی ران
1,272,360
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
سه راه "11/2 گالوانیزه
534,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
سه راه "11/4 مانسمان
600,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
سه راه 45 درجه 50 پلی ران
571,176
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
سه راه "3/4*"1/2 گالوانیزه
184,800
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
سه راه "11/2*"1 گالوانیزه
576,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
سه راه "11/4*"1/2 گالوانیزه
384,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
سه راه 4 رده 40
7,200,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
سه راه 45 درجه 110 پلی ران
2,112,744
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
سه راه "6 مانسمان
9,960,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
سه راه "4 درزدار
1,680,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
سه راه "11/2*"3/4 گالوانیزه
540,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
سه راه "3/4 مانسمان
360,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
سه راه بازدید 90 درجه 110 پلی ران
1,861,020
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
سه راه "11/2 مک
1,380,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
سه راه "3/4 مک
462,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
سه راه 21/2 رده 40
3,480,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
سه راه 1/2 دنده ای 3000 فشار قوی
4,008,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
سه راه "5 مانسمان
6,960,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
سه راه "11/2 مانسمان
660,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
سه راه "21/2*"1 گالوانیزه
1,416,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
سه راه بازدید 90 درجه 75 پلی ران
1,861,020
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
سه راه پرسی 25*25*25 نیوپایپ
4,926,840
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
سه راه مانسمان 4*8 رده 40
34,800,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
سه راه "21/2*"2 گالوانیزه
1,416,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
سه راه 1 ساکت 3000 فشار قوی
3,396,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
سه راه مانسمان 6*10 رده 40
60,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
سه راه 2 رده 40
2,040,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
سه راه "21/2 مک
3,900,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
سه راه تبدیل پرسی 20*16*16 نیوپایپ
2,118,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
سه راه "4*"3 گالوانیزه
3,120,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
سه راه "11/2*"1/2 گالوانیزه
492,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
سه راه کنج "3/4 گالوانیزه
309,600
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
سه راه پرسی 20*20*20 نیوپایپ
2,833,560
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
سه راه 90 درجه چسبی 63 UPVC
793,200
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
سه راه 1 دنده ای 3000 فشار قوی
6,708,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
سه راه تبدیل چسبی 50*63 UPVC
1,356,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
سه راه مانسمان 11/4*1 رده 40
924,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
سه راه "21/2*"11/4 گالوانیزه
1,416,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
سه راه "2*"1/2 گالوانیزه
720,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
سه راه "6 درزدار
4,560,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
سه راه مانسمان 2*3 رده 40
4,440,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
سه راه تبدیل 45 درجه 50*110 پلی ران
1,383,960
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
سه راه 1 ساکت 6000 فشار قوی
5,940,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
سه راه "1*"3/4 گالوانیزه
288,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
سه راه "11/4 مک
1,056,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
دریافت مشاوره از کارشناسان واحد سه راه
کارشناسان واحد سه راه
پگاه احمدی
پگاه احمدی (مدیر تیم اتصالات)
سحر اسکندری
سحر اسکندری (کارشناس فروش اتصالات)

قیمت سه راه فلزی

سه‌راهی‌ فلزی، را به صورت متداول از جنس برنج، فولاد، گالوانیزه، چدن و آلومینیوم تهیه و تولید می‌کنند. از این محصول برای گرفتن انشعاب از یک لوله استفاده خواهد شد، پس سه‌راهی‌ها در صنعت ساختمان‌سازی کاربرد بسیار زیادی دارند. ما را همراهی کنید تا شما را بیشتر با سه راهی آشنا کنیم.

قیمت سه راه فلزی

سه‌راه یکی از اتصالات T شکل است که از دو خروجی و یک انشعاب 90 درجه برخوردار است، برای توزیع و جمع آوری سیال از خطوط لوله استفاده می‌شود، محصول فوق در حقیقت قطعه‌ایی کوچک لوله شکل است و همانطور که گفته شد در مرکز آن یک انشعاب 90 درجه قرار دارد. قیمت سه‌راه فلزی، را بر اساس جنس و سایزی که قرار است مورد استفاده قرار بگیرد، می‌سنجند. برای خرید سه‌راه تبدیلی هم نیاز است تا مدل آن و جنسی که دارد، بررسی شود. برای برخی از مصارف مانند: لوله‌کشی‌های خطوط انتقال آب، لازم است تا از مدل مخصوص استفاده شود. برای اینکه نرخ روز این محصول را بررسی کنید می‌توانید از طریق همین سایت اقدام کنید. لازم به ذکر است که قیمت سه راه فلزی به موارد زیادی اعم از سایز، برند تولیدکننده، نوع و … بستگی دارد، اما یکی از مهم‌ترین مواردی که بر قیمت سه راه فلزی تاثیرگذار است، افزایش یا کاهش تقاضا در بازار است.

سه راه گالوانیزه

سه‌راه گالوانیزه، با توجه به این که کاربردهای مختلفی دارد و در صنایع از جمله تاسیسات انتقال آب، کارهای ساختمانی و صنعتی مورد استفاده قرار خواهد گرفت. این محصول در سایزهای یک و نیم اینچ تا ۵ اینچ تولید و تهیه می‌شوند. بر اساس استانداردهای خاصی باید دقت داشته باشید که قیمت سه‌راهی مساوی گالوانیزه، بر اساس داخلی بودن یا خارجی بودن آن، مقاومت در برابر خوردگی و استحکام آن در برابر مواد شیمیایی سنجیده می‌شود.

طبق نظر کارشناسان آهن آنلاین:

سه راه فلزی که در دو نوع مساوی و نامساوی در بازار موجود است، جهت انشعاب لوله و در خطوط انتقال سیالات به طور گسترده مورد استفاده واقع می‌شود. قیمت سه راه، علاوه بر جنس مواد اولیه و برند تولیدکننده‌اش، به سایز آن نیز وابسته است و البته عوامل و متغیرهای روز بازار آهن، قیمت خرید سه راه را به طور روزانه تحت تاثیر قرار می‌دهند.”

خرید سه راه مساوی فلزی

از جمله اتصالات آهنی که در بیشتر لوله کشی‌ها استفاده می‌شود سه‌راه مساوی فلزی، است. این محصول که به عنوان انشعاب‌دهنده لوله مورد استفاده قرار خواهد گرفت کاربرد مهم و اساسی دارد. در زمان خرید سه‌راه مساوی فلزی به این نکته دقت داشته باشید که حتما کارایی بالایی داشته باشد و در برابر مواد شیمیایی و عوامل طبیعی بتواند مقاومت خوبی را از خود نشان دهد.

 

سه راهی گالوانیزه در تصویر نشان داده شده است.

 

قیمت سه راه نیوپایپ

اگر به دنبال این هستید تا سه‌راه نیوپایپ را خریداری کنید و مایل هستید تا بدانید نرخ این محصول چقدر است باید فروشگاه‌های مختلفی را بررسی کنید. اما اگر می‌خواهید یک قیمت کلی برای این محصول بدانید لازم است ابتدا نیاز خود را بسنجید و بر اساس این که چه سایزی را می‌خواهید خریداری کنید این سه‌رای را سفارش دهید. استاندارد و شرکت تولیدکننده از جمله ویژگی‌های مهمی است که نقش بسیار کلیدی در نرخ نهایی این سه‌راه دارد.

عوامل موثر بر قیمت سه راه فلزی

عوامل تاثیرگذار بر قیمت سه راه فلزی موارد متعددی را شامل می‌شوند که هرکدام به نحوی در خرید این محصول مهم هستند، قیمت سه راه فلزی با توجه به موارد متعددی همچون نوع فلز، سایز، روش تولید و برند تولید کننده تعیین می‌شود، که در زیر به بررسی هرکدام از این موارد می‌پردازیم:

لازم به ذکر است که قیمت سه راه فلزی نسبت به سه راه فلزی از جنس استیل قیمت ارزان‌تری دارد و هرکدام از این نوع‌ها دارای سایزهای متعددی هستند که در نوع خود هرچقدر سایز بزرگ‌تر باشد قیمت آن سه راه بیشتر خواهد بود. روش تولید این محصول در معقوله قیمت هم قابل اهمییت است زیرا سه راه فلزی به دو روش دنده‌ایی و جوشی تولید می‌شود، روش جوشی از روش دنده‌ایی ارزان‌تر است.

خرید سه راه فلزی از آهن آنلاین 

برای خرید سه راه فلزی از سایت آهن آنلاین می‌توانید ابتدا جداول لیست قیمت سه راه را که در ابتدای این صفحه قرار دارد، مشاهده کنید. زیرا در این جداول کلیه سایزها با قیمت به روز قرار دارند، اما پیش از هرکاری ابتدا باید موارد زیر را بررسی کنید و بعد نسبت به ثبت سفارش آنلاین یا تلفنی اقدام کنید.

  • ابتدا از جنس فلزی برای کاربرد و نیاز خود اطمینان حاصل کنید
  • سایز مناسب سه راه خود را انتخاب کنید.
  • اگر برند تولیدکننده سه راه خاصی مدنظرتان است ابتدا از کارشناسان ما در مجموعه  آهن آنلاین بپرسید و بعد اقدام کنید.

ادر این مطلب سعی داشتیم تا شما را هر چه بیشتر با طراحی‌های انشعاب‌دهنده آشنا کنیم. انواع سه راه را می‌توانید از طریق همین سایت خریداری کنید. محصولاتی که ما در جدول قرار داده‎‌ایم می‌تواند نیاز بسیاری از افراد در مصارف ساختمانی و کارهای عمرانی را برآورده کند.

... بیشتر
مشاوره رایگان و خرید
فیلتر نتایج x