لیست قیمت تیرآهن آهن آنلاین

تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۴
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  16
تیرآهن ۱۶ آرین  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
6,200,000 
  18
تیرآهن ۱۸ آرین  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
7,300,000 
  20
تیرآهن ۲۰ آرین  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
8,850,000 
  22
تیرآهن ۲۲ آرین  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
10,500,000 
  24
تیرآهن    ۲۴ آرین ۱۲ متری بنگاه تهران 
شاخه
12,000,000 
  27
تیرآهن  IPE  ۲۷ آرین ۱۲ متری بنگاه تهران 
شاخه
14,600,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۴
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  12
تیرآهن ۱۲ ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
4,320,000 
  14
تیرآهن ۱۴ ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
5,400,000 
  16
تیرآهن ۱۶ ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
6,400,000 
  18
تیرآهن ۱۸ ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
7,700,000 
  20
تیرآهن ۲۰ ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
10,150,000 
  22
تیرآهن ۲۲ ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
11,150,000 
  24
تیرآهن ۲۴ ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
12,950,000 
  27
تیرآهن ۲۷ ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
15,350,000 
  30
تیرآهن ۳۰ ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
18,350,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۴
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  14
تیرآهن    ۱۴ فایکو ۱۲ متری بنگاه تهران 
شاخه
5,200,000 
  16
تیرآهن  IPE  ۱۶ فایکو ۱۲ متری بنگاه تهران 
شاخه
6,200,000 
  18
تیرآهن    ۱۸ فایکو ۱۲ متری بنگاه تهران 
شاخه
7,300,000 
  20
تیرآهن   ۲۰ فایکو ۱۲ متری بنگاه تهران
شاخه
8,900,000 
  22
تیرآهن  ۲۲ فایکو ۱۲ متری بنگاه تهران
شاخه
10,500,000 
  24
تیرآهن   ۲۴ فایکو ۱۲ متری بنگاه تهران
شاخه
12,000,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۴
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  14
تیرآهن ۱۴ ناب تبریز  ۱۲ متری   IPE کارخانه
شاخه
35,900 
  16
تیرآهن ۱۶ ناب تبریز  ۱۲ متری   IPE کارخانه
شاخه
35,900 
  18
تیرآهن  IPE  ۱۸ ناب تبریز ۱۲ متری کارخانه 
کیلوگرم
35,500 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۴
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  14
تیرآهن ۱۴ کرمانشاه  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
4,900,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۴
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  14
تیرآهن ۱۴ یزد  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
5,150,000 
  16
تیرآهن ۱۶ یزد  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
6,200,000 
  20
تیرآهن ۲۰ یزد  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
8,850,000 
  22
تیرآهن  IPE  ۲۲ یزد ۱۲ متری بنگاه تهران 
شاخه
10,500,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۱۹
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  14
تیرآهن ۱۴ ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE کارخانه
کیلوگرم
34,000 
  16
تیرآهن ۱۶ ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE کارخانه
کیلوگرم
33,000 
  18
تیرآهن ۱۸ ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE کارخانه
کیلوگرم
33,000 
  20
تیرآهن ۲۰ ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE کارخانه
کیلوگرم
37,000 
  24
تیرآهن    ۲۴ ذوب آهن ۱۲ متری بنگاه اصفهان 
شاخه
12,800,000 
  27
تیرآهن    ۲۷ ذوب آهن ۱۲ متری بنگاه اصفهان 
شاخه
15,000,000 
  30
تیرآهن  IPE  ۳۰ ذوب آهن ۱۲ متری کارخانه 
کیلوگرم
37,100 
  30
تیرآهن    ۳۰ ذوب آهن ۱۲ متری بنگاه اصفهان 
شاخه
18,350,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۱۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  14
تیرآهن    ۱۴ فایکو ۱۲ متری کارخانه 
شاخه
4,700,000 
  18
تیرآهن    ۱۸ فایکو ۱۲ متری کارخانه 
شاخه
7,200,000 
  20
تیرآهن    ۲۰ فایکو ۱۲ متری کارخانه 
شاخه
9,020,000 
  24
تیرآهن    ۲۴ فایکو ۱۲ متری کارخانه 
شاخه
11,920,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۱۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  14
تیرآهن  IPE  ۱۴ کرمانشاه ۱۲ متری کارخانه 
شاخه
37,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۱۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  14
تیرآهن ۱۴ یزد  ۱۲ متری   IPE کارخانه
کیلوگرم
34,100 
  16
تیرآهن ۱۶ یزد  ۱۲ متری   IPE کارخانه
کیلوگرم
33,100 
  18
تیرآهن ۱۸ یزد  ۱۲ متری   IPE کارخانه
شاخه
34,000 
  20
تیرآهن ۲۰ یزد  ۱۲ متری   IPE کارخانه
کیلوگرم
35,000 
  22
تیرآهن  IPE  ۲۲ یزد ۱۲ متری کارخانه 
کیلوگرم
34,500 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۱۶
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  22
تیرآهن ۲۲ ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE کارخانه
کیلوگرم
35,000 
  24
تیرآهن ۲۴ ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE کارخانه
کیلوگرم
35,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۱۶
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  18
تیرآهن ۱۸ یزد  ۱۲ متری   IPE کارخانه
کیلوگرم
34,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۱۴
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  18
تیرآهن ۱۸ آرین ۱۲ متری کارخانه
کیلوگرم
7,300,000 
  27
تیرآهن ۲۷ آرین کارخانه شاخه ۱۲ متری
شاخه
14,700,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۱۴
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  14
تیرآهن ۱۴ اهواز  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
3,600,000 
  18
تیرآهن ۱۸ اهواز  ۱۲ متری   IPE کارخانه
شاخه
35,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۱۴
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  16
تیرآهن    ۱۶ فایکو ۱۲ متری کارخانه 
شاخه
6,100,000 
  22
تیرآهن    ۲۲ فایکو ۱۲ متری کارخانه 
شاخه
10,420,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۱۳
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  12
تیرآهن  IPE  ۱۲ ذوب آهن ۱۲ متری کارخانه 
کیلوگرم
  27
تیرآهن ۲۷ ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE کارخانه
کیلوگرم
35,100 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۱۲
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  18
تیرآهن ۱۸ آرین کارخانه شاخه ۱۲ متری
شاخه
7,300,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۱۲
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  16
تیرآهن  IPE  ۱۶ ذوب آهن ۱۲ متری کارخانه 
شاخه
34,000 
  16
تیرآهن  IPE  ۱۶ ذوب آهن ۱۲ متری کارخانه 
شاخه
34,000 
  18
تیرآهن  IPE  ۱۸ ذوب آهن ۱۲ متری کارخانه 
شاخه
33,800 
  22
تیرآهن  IPE  ۲۲ ذوب آهن ۱۲ متری کارخانه 
شاخه
35,000 
  22
تیرآهن  IPE  ۲۲ ذوب آهن ۱۲ متری کارخانه 
شاخه
35,000 
  24
تیرآهن  IPE  ۲۴ ذوب آهن ۱۲ متری کارخانه 
شاخه
35,000 
  27
تیرآهن  IPE  ۲۷ ذوب آهن ۱۲ متری کارخانه 
شاخه
35,000 
  27
تیرآهن    ۲۷ ذوب آهن ۱۲ متری کارخانه 
شاخه
35,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۱۰
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  12
تیرآهن    ۱۲ ذوب آهن ۱۲ متری کارخانه 
شاخه
35,200 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۰۵
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  18
تیرآهن ۱۸ اهواز  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
7,300,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۳/۲۲
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  30
تیرآهن  IPE  ۳۰ ذوب آهن ۱۲ متری کارخانه 
شاخه
34,500 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۳/۱۲
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  16
تیرآهن ۱۶ اهواز  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
5,080,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۳/۰۶
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  16
تیرآهن ۱۶ ناب تبریز ۶ متری بنگاه تهران
کیلوگرم
4,110,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۳/۰۵
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  18
تیرآهن ۱۸ یزد  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
6,220,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۳/۰۲
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  18
تیرآهن    ۱۸ ماهان ۱۲ متری بنگاه تهران 
شاخه
  18
تیرآهن    ۱۸ ماهان ۱۲ متری بنگاه تهران 
شاخه
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۱۵
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  14
تیرآهن    ۱۴ ماهان ۱۲ متری بنگاه تهران 
شاخه
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۰۶
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  16
تیرآهن ۱۶ ناب تبریز ۱۲ متری بنگاه تهران
کیلوگرم
4,700,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۱/۰۴
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  20
تیرآهن ۲۰ ذوب آهن   نرمال کارخانه
کیلوگرم
25,300 
  22
تیرآهن ۲۲ ذوب آهن   نرمال کارخانه
کیلوگرم
26,350 
  24
تیرآهن    ۲۴ ذوب آهن ۹ متری کارخانه 
کیلوگرم
27,350 
  27
تیرآهن    ۲۷ ذوب آهن ۹ متری کارخانه 
کیلوگرم
27,300 
  30
تیرآهن  نرمال  ۳۰ ذوب آهن کارخانه
کیلوگرم
27,300 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۲۸
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  33
تیرآهن  IPE  ۳۳ ترک ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
  36
تیرآهن    ۳۶ ترک ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
  40
تیرآهن  IPE  ۴۰ ترک ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
  45
تیرآهن  IPE  ۴۵ ترک ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
  50
تیرآهن  IPE  ۵۰ ترک ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
  55
تیرآهن  IPE  ۵۵ ترک ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
  60
تیرآهن  IPE  ۶۰ ترک ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۲۸
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  33
تیرآهن    ۳۳ کره ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
  36
تیرآهن  IPE  ۳۶ کره ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
  40
تیرآهن    ۴۰ کره ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
  45
تیرآهن  IPE  ۴۵ کره ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
  50
تیرآهن  IPE  ۵۰ کره ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
  50
تیرآهن  IPE  ۵۰ کره ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
  55
تیرآهن  IPE  ۵۵ کره ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۱۹
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  14
تیرآهن ۱۴ صفاطوس  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۰۹
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  20
تیرآهن ۲۰ آرین کارخانه شاخه ۱۲ متری
شاخه
6,200,000 
  22
تیرآهن ۲۲ آرین کارخانه شاخه ۱۲ متری
شاخه
7,400,000 
  24
تیرآهن ۲۴ آرین کارخانه شاخه ۱۲ متری
شاخه
9,400,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۰۹
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  14
تیرآهن ۱۴ بناب  ۱۲ متری   IPE کارخانه
شاخه
24,300 
  16
تیرآهن ۱۶ بناب  ۱۲ متری   IPE کارخانه
شاخه
24,300 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۹/۱۸
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  14
تیرآهن IPE-تیرآهن ۱۴ اشتهارد ۱۲ متری
کیلوگرم
3,000,000 
  14
تیرآهن    ۱۴ اشتهارد ۱۲متری بنگاه تهران
شاخه
3,000,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۲۳
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  14
تیرآهن  IPE  ۱۴ کرمانشاه ۱۲ متری کارخانه 
کیلوگرم
25,200 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۲۲
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  50
تیرآهن  IPE  ۵۰ روسیه ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
33,500 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۱۵
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  14
تیرآهن  IPE  ۱۴ اهواز ۱۲ متری کارخانه 
کیلوگرم
24,800 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۰۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  20
تیرآهن    ۲۰ فایکو ۱۲ متری بندر انزلی 
شاخه
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۳۰
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  16
تیرآهن  IPE  ۱۶ اهواز ۱۲ متری کارخانه 
کیلوگرم
24,050 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۲۹
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  18
تیرآهن ۱۸ آریان فولاد  ۱۲ متری    کارخانه
شاخه
4,970,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۲۹
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  14
تیرآهن ۱۴ بناب  ۱۲ متری   IPE کارخانه
کیلوگرم
24,450 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۲۹
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  16
تیرآهن ۱۶ کرمانشاه  ۱۲ متری   IPE کارخانه
کیلوگرم
25,250 
  16
تیرآهن ۱۶ کرمانشاه  ۱۲ متری   IPE کارخانه
شاخه
25,250 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۱۳
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  16
تیرآهن    16 تبریز 12 متری بنگاه تهران 
شاخه
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۲۶
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  16
تیرآهن    16 تبریز 12 متری بنگاه تهران 
شاخه
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۱۹
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  16
تیرآهن ۱۶ کرمانشاه  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
1,910,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۱۲
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  14
تیرآهن  IPE  ۱۴ بناب ۱۲ متری کارخانه 
کیلوگرم
25,350 
  16
تیرآهن  IPE  ۱۶ بناب ۱۲ متری کارخانه 
کیلوگرم
25,350 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۱۱
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  14
تیرآهن ۱۴ ذوب آهن نرمال کارخانه
کیلوگرم
27,600 
  16
تیرآهن ۱۶ ذوب آهن نرمال کارخانه
کیلوگرم
26,400 
  18
تیرآهن ۱۸ ذوب آهن   نرمال کارخانه
کیلوگرم
28,100 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۲۲
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  12
تیرآهن    12 تبریز 12 متری بنگاه تهران 
شاخه
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۱۰
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  20
تیرآهن  IPE  20 ذوب آهن 12 متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۰۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  35
تیرآهن  IPE  ۳۵ روسیه ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
31,800 
  40
تیرآهن  IPE  ۴۰ روسیه ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
31,800 
  45
تیرآهن  IPE  ۴۵ روسیه ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
31,800 
  50
تیرآهن  IPE  ۵۰ روسیه ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
31,800 
  60
تیرآهن  IPE  ۶۰ روسیه ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
31,800 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۴/۲۲
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  16
تیرآهن    16 ذوب آهن 12 متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۴/۱۳
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  14
تیرآهن    ۱۴ ابهر ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۳/۰۹
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  10
تیرآهن ۱۰ ترک  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
2,150,000 
  24
تیرآهن ۲۴ ترک  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
7,950,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۳/۰۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  55
تیرآهن ۵۵ روسیه ۱۲ متری بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۲/۲۸
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  35
تیرآهن    35 روسیه 12 متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۲/۲۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  12
تیرآهن  IPE  12 لهستان 12 متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۲/۲۶
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  20
تیرآهن ۲۰ کره  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
6,300,000 
  22
تیرآهن ۲۲ کره  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
7,350,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۲/۲۴
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  14
تیرآهن  IPE  14 اشتهارد 12 متری کارخانه 
شاخه
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۲/۲۴
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  14
تیرآهن ۱۴ اهواز  ۱۲ متری   IPE کارخانه
شاخه
2,300,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۲/۱۶
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  33
تیرآهن    ۳۳ روسیه ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
24,700 
  40
تیرآهن    ۴۰ روسیه ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
25,100 
  45
تیرآهن    ۴۵ روسیه ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
24,700 
  50
تیرآهن    ۵۰ روسیه ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
25,100 
  55
تیرآهن    ۵۵ روسیه ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
25,800 
  60
تیرآهن    ۶۰ روسیه ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
25,800 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۱/۲۶
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  30
تیرآهن ۳۰ ترک  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
11,800,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۱۲/۰۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  24
تیرآهن ۲۴ ترک سنگین  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
7,370,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۱۲/۰۱
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  27
تیرآهن ۲۷ ترک سنگین  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
9,320,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۱۱/۰۴
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  30
تیرآهن ۳۰ روسیه  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
10,500,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۱۰/۲۵
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  18
تیرآهن ۱۸ ترک سنگین  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
3,995,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۸/۰۹
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  16
تیرآهن ۱۶ اهواز  ۱۲ متری   IPE کارخانه
شاخه
2,620,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۷/۲۹
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  8
تیرآهن  IPE  8 ترک 12 متری بنگاه تهران 
شاخه
  8
تیرآهن  IPE  8 ترک 12 متری بنگاه تهران 
شاخه
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۷/۱۸
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  20
تیرآهن    20 ذوب آهن 9 متری کارخانه 
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۶/۱۰
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  14
تیرآهن ۱۴ ترک  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
1,980,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۶/۰۹
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  20
تیرآهن ۲۰ آرین ۱۲ متری کارخانه
کیلوگرم
16,100 
  22
تیرآهن ۲۲ آرین ۱۲ متری کارخانه
کیلوگرم
16,700 
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۶/۰۹
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
 
تیرآهن  ترک  ۱۲ متری   IPE تهران
کیلوگرم
2,170,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۶/۰۴
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  16
تیرآهن ۱۶ آرین ۱۲ متری کارخانه
کیلوگرم
15,150 
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۵/۲۶
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  14
تیرآهن ۱۴ یزد  ۱۲ متری   IPE کارخانه
شاخه
15,250 
  16
تیرآهن ۱۶ یزد  ۱۲ متری   IPE کارخانه
شاخه
14,950 
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۳/۳۰
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  20
تیرآهن ۲۰ ترک سنگین  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
5,965,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۳/۰۴
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  12
تیرآهن ۱۲ ترک  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
2,110,000 
  27
تیرآهن ۲۷ ترک  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
8,570,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۳/۰۴
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  24
تیرآهن ۲۴ کره  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
7,390,000 
  27
تیرآهن ۲۷ کره  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
9,150,000 
  30
تیرآهن ۳۰ کره  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
11,390,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۱/۲۴
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  22
تیرآهن ۲۲ ترک  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
5,570,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۱۲/۱۲
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  14
تیرآهن ۱۴ آرین ۱۲ متری کارخانه
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۱۲/۱۲
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  40
تیرآهن ۴۰ اروپا ۱۲ متری بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۱۱/۱۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  20
تیرآهن ۲۰ روسیه  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
4,925,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۱۱/۰۸
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  50
تیرآهن 50 اروپا 12 متری بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۱۱/۰۴
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  14
تیرآهن ۱۴ آرین  ۱۲ متری   IPE کارخانه
شاخه
1,805,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۰۸/۱۲
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  24
تیرآهن ۲۴ کره بندر امام  ۱۲ متری   IPE کارخانه
شاخه
3,045,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۰۷/۲۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  18
تیرآهن ۱۸ ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE تهران
کیلوگرم
3,800,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۰۶/۲۲
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  20
تیرآهن ۲۰ ترک – تهران
شاخه
4,520,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۰۶/۲۱
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  12
تیرآهن ۱۲ ترک سنگین  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
2,370,000 
  30
تیرآهن ۳۰ ترک سنگین  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
12,200,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۰۵/۱۲
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  18
تیرآهن ۱۸ کره  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۰۴/۲۳
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  22
تیرآهن ۲۲ ترک سنگین  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
6,500,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۰۳/۲۸
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  20
تیرآهن ۲۰ صفاطوس  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
5,045,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۰۲/۱۹
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  20
تیرآهن ۲۰ اهواز  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
5,075,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۰۲/۰۸
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  20
تیرآهن ۲۰ چین  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
4,670,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۰۱/۳۰
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  14
تیرآهن ۱۴ بناب  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
2,315,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۰۱/۳۰
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  14
تیر آهن ۱۴ ناب تبریز شاخه ۶ متری
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۰۱/۲۵
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
 
تیرآهن بال پهن ترک IPB سایز۳۰ استاندارد HEB
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۳/۱۲/۲۰
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  22
تیرآهن ۲۲ چین  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
5,625,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۳/۱۲/۱۴
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  20
تیرآهن ۲۰ اسپانیا  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
4,775,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۳/۰۹/۱۲
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  24
تیرآهن ۲۴ صفاطوس  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
7,485,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۳/۰۹/۱۲
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  18
تیرآهن ۱۸ چین  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
3,745,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۳/۰۹/۰۴
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  27
تیرآهن ۲۷ صفاطوس  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
9,135,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۳/۰۶/۱۸
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  27
تیرآهن ۲۷ ذوب آهن  ۱۲ متری   نرمال کارخانه
کیلوگرم
5,920,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۳/۰۲/۱۱
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  20
تیرآهن ۲۰ بناب  ۱۲ متری   IPE کارخانه
شاخه
5,325,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۳/۰۲/۰۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  20
تیرآهن ۲۰ طوس  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
5,625,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۳/۰۱/۲۶
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  24
تیرآهن ۲۴ چین  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
7,785,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۲/۱۲/۰۳
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  20
تیرآهن ۲۰ بناب  ۱۲ متری   IPE کارخانه
کیلوگرم
17,600 
تاریخ بروزرسانی ۹۲/۱۲/۰۱
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  16
تیرآهن ۱۶ صفاطوس  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
3,305,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۲/۱۱/۰۲
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  20
تیرآهن ۲۰ آریان فولاد  ۱۲ متری   IPE کارخانه
شاخه
5,020,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۲/۱۰/۲۸
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  18
تیرآهن ۱۸ صفاطوس  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
3,775,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۲/۰۶/۲۱
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  22
تیرآهن ۲۲ روسیه  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
6,755,000 
telegram
همراهان گرامی چنانچه بعد از ۳۰ دقیقه از تماس با ما پاسخ مناسبی دریافت ننمودید با داخلی ۶۹۴ تماس گرفته و با اعلام مراتب ما را در خدمت رسانی هرچه بهتر یاری نمایید

توضیحات خرید

چنانچه انتقادى به روند فروش دارید، مانند تاخیر در ارسال پیش فاکتور یا عدم پاسخگویى به موقع، مى توانید با شماره داخلى 666 (صداى مشترى) تماس حاصل فرمایید. کلیه کالاهایى که در آهن آنلاین عرضه مى شوند اصلى بوده و هیچ گونه کالاى غیر اصلى در آهن آنلاین به فروش نمى رسد. لطفا مراقب افراد سودجو و سایتهاى مشابه باشید، آهن آنلاین هیچ گونه نمایندگى ندارد و تنها راه ارتباطى، تماس با شماره هاى مجموعه مى باشد. بدیهى است در صورت تماس با این افراد که بعضا عناوین و مدارك جعلى نیز تهیه نموده اند، آهن آنلاین هیچگونه مسئولیتى را پذیرا نخواهد بود. قبل از خرید، گرفتن تایید تلفنى الزامى است.

th0E1PEKBB

دریافت اخبار و قیمت های لحظه ای تیر آهن و هاش در کانال تلگرام تیرآهن و هاش آهن آنلاین

عضویت در کانال تخصصی تیرآهن و هاش آهن آنلاین:

https://telegram.me/AO_IPE_IPB

مژده صالحی : مدیر کل خرید و فروش

مژده صالحی

مدیر کل خرید و فروش

داخلى : 611
۰۲۱۶۳۴۲۸
09107686165

سارا سعیدی پور : مدیر گروه

سارا سعیدی پور

مدیر گروه

داخلى : 607
۰۲۱۶۳۴۲۸
09101430448

هانیه نظری : کارشناس فروش

هانیه نظری

کارشناس فروش

داخلى : 637
۰۲۱۶۳۴۲۸
09100014363

شهرزاد فاخری فر : کارشناس فروش

شهرزاد فاخری فر

کارشناس فروش

داخلى : 662
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100882

نیرم نعمت نژاد : مدیر خرید

نیرم نعمت نژاد

مدیر خرید

داخلى : 642
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100551

محمدرضا اسدی : کارشناس خرید

محمدرضا اسدی

کارشناس خرید

داخلى : 611
۰۲۱۶۳۴۲۸
09101430466