آهن آنلاین

قیمت های اعلام شده روز های پیشین

قیمت تیرآهن ذوب آهن

| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز حالت واحد محل تحویل قیمت (ریال)
12
12 متری
شاخه
بنگاه تهران
24,277,070
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
12
12 متری
کیلوگرم
کارخانه
207,560
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
14
12 متری
کیلوگرم
کارخانه
171,430
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : -2.1%
14
12 متری
شاخه
بنگاه تهران
26,686,240
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
14
12 متری
شاخه
بنگاه اصفهان
26,315,600
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : -0.4%
16
12 متری
شاخه
بنگاه اصفهان
31,597,250
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : -0.3%
16
12 متری
شاخه
بنگاه تهران
32,245,880
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
16
12 متری
کیلوگرم
کارخانه
167,720
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : -1.6%
18
12 متری
کیلوگرم
کارخانه
179,410
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
18
12 متری
شاخه
بنگاه تهران
40,737,220
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
18
12 متری
شاخه
بنگاه اصفهان
39,195,420
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : -0.5%
20
12 متری
شاخه
بنگاه تهران
50,407,340
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : +2.8%
20
12 متری
کیلوگرم
کارخانه
182,550
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
20
12 متری
شاخه
بنگاه اصفهان
49,110,100
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
22
12 متری
شاخه
بنگاه اصفهان
57,912,850
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
22
12 متری
کیلوگرم
کارخانه
177,910
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : -2.5%
22
12 متری
شاخه
بنگاه تهران
58,283,490
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : +0.5%
24
12 متری
کیلوگرم
کارخانه
186,250
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : -1.5%
24
12 متری
شاخه
بنگاه تهران
69,680,740
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : +0.4%
24
12 متری
شاخه
بنگاه اصفهان
68,568,810
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : -0.7%
27
12 متری
شاخه
بنگاه تهران
80,336,700
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : -0.3%
27
12 متری
شاخه
بنگاه اصفهان
80,614,680
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : -1.1%
27
12 متری
کیلوگرم
کارخانه
186,250
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : -1.0%
30
12 متری
شاخه
بنگاه اصفهان
93,587,160
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : -1.0%
30
12 متری
کیلوگرم
کارخانه
192,740
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
30
12 متری
شاخه
بنگاه تهران
95,440,370
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : -0.1%

قیمت تیرآهن فایکو

| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز حالت واحد محل تحویل قیمت (ریال)
14
12 متری
شاخه
بنگاه تهران
22,979,820
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
16
12 متری
شاخه
بنگاه تهران
28,539,450
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0

قیمت تیرآهن اهواز

| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز حالت واحد محل تحویل قیمت (ریال)
14
12 متری
شاخه
بنگاه تهران
23,072,480
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
16
12 متری
شاخه
بنگاه تهران
28,724,780
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : +0.6%
18
12 متری
شاخه
بنگاه تهران
36,044,960
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0

قیمت تیرآهن یزد

| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز حالت واحد محل تحویل قیمت (ریال)
14
12 متری
شاخه
بنگاه تهران
22,423,860
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : -90.0%
16
12 متری
شاخه
بنگاه تهران
29,002,760
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : +1.0%
18
12 متری
شاخه
بنگاه تهران
36,878,900
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : +0.8%
20
12 متری
شاخه
بنگاه تهران
39,936,700
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
22
12 متری
شاخه
بنگاه تهران
55,596,340
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : +0.8%

قیمت تیرآهن ترک

| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز حالت واحد محل تحویل قیمت (ریال)
10
12 متری
شاخه
بنگاه تهران
30,114,680
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
8
12 متری
شاخه
بنگاه تهران
18,068,810
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
10
12 متری
شاخه
بنگاه تهران
36,600,920
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
33
12 متری
کیلوگرم
بنگاه تهران
630,100
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
36
12 متری
کیلوگرم
بنگاه تهران
537,440
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
40
12 متری
کیلوگرم
بنگاه تهران
537,440
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
45
12 متری
کیلوگرم
بنگاه تهران
639,360
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
50
12 متری
کیلوگرم
بنگاه تهران
537,440
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
55
12 متری
کیلوگرم
بنگاه تهران
640,290
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
60
12 متری
کیلوگرم
بنگاه تهران
657,890
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0

قیمت تیرآهن روسیه

| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز حالت واحد محل تحویل قیمت (ریال)
35
12 متری
کیلوگرم
بنگاه تهران
667,160
آخرین بروز رسانی : 1401/8/28
نوسانات : 0
40
12 متری
کیلوگرم
بنگاه تهران
668,090
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : +0.1%
45
12 متری
کیلوگرم
بنگاه تهران
668,090
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : +0.1%
50
12 متری
کیلوگرم
بنگاه تهران
668,090
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : +0.1%
55
12 متری
کیلوگرم
بنگاه تهران
668,090
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : +0.1%
60
12 متری
کیلوگرم
بنگاه تهران
668,090
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : +0.1%

قیمت تیرآهن کره

| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز حالت واحد محل تحویل قیمت (ریال)
33
12 متری
کیلوگرم
بنگاه تهران
631,020
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : +0.1%
36
12 متری
کیلوگرم
بنگاه تهران
668,090
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : +0.1%
40
12 متری
کیلوگرم
بنگاه تهران
668,090
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : +0.1%
45
12 متری
کیلوگرم
بنگاه تهران
668,090
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : +0.1%
50
12 متری
کیلوگرم
بنگاه تهران
668,090
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : +0.1%
50
12 متری
کیلوگرم
بنگاه تهران
668,090
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : +0.1%
55
12 متری
کیلوگرم
بنگاه تهران
668,090
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : +0.1%

قیمت تیرآهن بناب

| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز حالت واحد محل تحویل قیمت (ریال)
14
12 متری
شاخه
بنگاه تهران
22,238,540
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
16
12 متری
شاخه
بنگاه تهران
29,558,720
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0

قیمت تیرآهن ماهان

| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز حالت واحد محل تحویل قیمت (ریال)
16
12 متری
شاخه
بنگاه تهران
28,261,470
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
14
12 متری
شاخه
بنگاه تهران
20,848,630
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
18
12 متری
شاخه
بنگاه تهران
35,118,350
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0

قیمت تیرآهن کرمانشاه

| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز حالت واحد محل تحویل قیمت (ریال)
14
12 متری
شاخه
بنگاه تهران
20,385,330
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
16
12 متری
شاخه
بنگاه تهران
28,076,150
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
دریافت مشاوره از کارشناسان واحد تیرآهن
کارشناسان واحد تیرآهن

قیمت تیرآهن

بدون شک، یکی از مقاطع پرمصرف و لازم برای احداث بناهای ساختمانی، سوله و… تیرآهن، است که به دو شکل l و H در کارخانجات و صنایع فولادی با استفاده از شمش آهن تولید می شود. برای استفاده در اسکلت سازه‌های عظیم، از تیرآهن‌های سایز بزرگ H و برای ساختمان‌های معمولی از تیرآهن‌های با سایز کمتر استفاده می‌شود؛ اما شاکله اصلی هر ساختمان را تیرآهن در کنار سایر مقاطع، تشکیل می دهد؛ به‌همین‌خاطر، اطلاع از قیمت تیرآهن امروز برای خریداران مورد اهمیت است. ایران با داشتن تعداد زیادی مجتمع فولادی تهیه تیرآهن، احتیاج کمی به واردات این محصول دارد و کارخانه ها توانسته اند بخش زیادی از نیاز صنایع به این محصول را مرتفع کنند. قیمت تیرآهن از تمامی کارخانه‌ها و برندهای تولیدی معتبر در لیست زیر قابل مشاهده است. به منظور خریدی مطمئن آگاهی از سایز و محل بارگیری کالا، مورد نیاز است که در جداول زیر برای شما فراهم آورده‌ایم.

طبق بررسی‌های صورت گرفته:

تیرآهن یکی از مهمترین پروفیل‌ها در صنعت ساختمان شناخته می‌شود. حجم استفاده از این محصول به اندازه‌ای بالا است که حتی کوچکترین تغییر در قیمت تیرآهن موجب اختلاف زیاد در هزینه اجرا خواهد شد. انتخاب مناسب چنین کالای مهمی تاثیر بسیاری در تعیین موفقیت و شکست پروژه خواهد داشت.

برخی نکات مهم در خرید تیرآهن به شرح زیر است:

عرضه تیرآهن به دو صورت شاخه‌ای و کیلویی صورت می‌پذیرد. پرکاربردترین نوع تیرآهن سایز 14 است.

قیمت تیرآهن برندهای معتبر بازار را در لیست زیر می توانید مشاهده کنید:

امکاناتی که آهن آنلاین در خرید تیرآهن در اختیار شما قرار می‌دهد عبارتند از:

  • ارائه سرتیفیکیت و برگه استاندارد اجباری تمامی برندهای داخلی برای پیمانکاران و صادرکنندگان گرامی.
  • ارائه خدماتی دیگر مانند برش تیرآهن به طول دلخواه مشتری با هوا برش و CNC.
  • تولید تیرآهن زنبوری CPE

صنعتگران و به خصوص افراد فعال در حوزه ساخت و ساز، توجه ویژه‌ای نسبت به قیمت تیرآهن دارند. قیمت این محصول هم مانند سایر آهن آلات و مقاطع فولادی نوسان‌های بسیاری را در طول سال تجربه می‌کند و به عوامل مختلفی بستگی دارد. در این مقاله قیمت روز تیرآهن را بررسی می‌کنیم.

عوامل موثر بر قیمت تیرآهن

عوامل مختلفی روی قیمت تیرآهن تأثیر دارد که برخی از آن‌ها قابل پیش‌بینی هستند و برخی دیگر را نمی‌توان پیشبینی کرد. با شناخت عوامل قابل پیشبینی تا حدی می‌توان روند قیمت تیرآهن 16 و دیگر سایزهای این محصول را حدس زد و مطابق با آن بودجه مورد نیاز برای یک پروژه را برآورد کرد. در ادامه این عوامل را نام می‌بریم.

طبق نظر کارشناسان آهن آنلاین:

“تیرآهن، از جمله محصولاتی است که نرخ تقاضا و نوسانات بازار آن به صورت روزانه و لحظه‌ای تغییر می‌کند و ممکن است قیمت تیرآهن امروز اختلاف بسیار زیادی با قیمت تیرآهن روز بعد داشته باشد؛ از جمله تیرآهن‌هایی که نوسان قیمت زیادی دارند می‌توان به قیمت تیرآهن اصفهان و کرمانشاه اشاره کرد. بخشی از علت تغییر قیمت روز تیرآهن مربوط به تولیدکنندگان و همچنین سایزهای آن است، به طور مثال: قیمت تیرآهن 14، با توجه به میزان تقاضایی که برای آن وجود دارد ممکن است بیشتر و کمتر از قیمت تیرآهن 16 باشد."

قیمت روز تیرآهن

امکان پیش‌بینی دقیق قیمت روز تیرآهن وجود ندارد. قیمت این محصول به صورت روزانه توسط کارخانه‌های تولیدکننده اعلام می‌شود و در جدول‌هایی که در سایت آهن آنلاین قرار دارد، ثبت می‌شود. افرادی که سابقه زیادی در بازار فولاد دارند، پیش‌بینی‌هایی انجام می‌دهند که به قیمت تیرآهن برندهای مختلف ممکن است نزدیک باشد، اما هیچوقت نمی‌توان اطمینان داشت که نرخ این محصول دقیقا مطابق با پیش‌بینی‌های انجام شده خواهد بود. گاهی اوقات قیمت بخاطر وقایع ناگهانی دچار نوسان‌های شدید و غیرمنتظره می‌شود؛ در واقع این نوسانات بازار آهن علاوه بر تیرآهن، سایر مقاطع مانند قیمت میلگرد، پروفیل و … را هم تحت تاثیر قرار می‌دهد.

 

قیمت تیرآهن براساس معیارهای مختلفی تعیین می‌شود و نوسان آن نیز زیاد است

 

قیمت تیرآهن 14

قیمت تیرآهن ۱۴، نسبت به سایر سایزهای این مقطع فولادی کم‌تر بوده و این مسئله به‌خاطر سبک‌تر بودن آن نسبت به سایزهای بالاترش است.

طبق نظر کارشناسان آهن آنلاین:

"قیمت تیرآهن، که از محصولات بسیار پرکاربرد در صنایع مختلف کشور است و به دو شکل l و H در کارخانه های فولادی کشور تولید و در بازار عرضه می‌شود؛ متاثر از شرایط گوناگون موجود در بازار آهن و فولاد، دچار نوسان می‌گردد. آگاهی از تغییرات قیمت روز تیرآهن که در سایزهای متنوع 12 تا 60 و طبق استانداردهای جهانی IPE، IPB، IPN تولید می‌شود، به پیمانکاران و خریداران این محصول کمک می‌کند تا با دانش بیشتر برای بودجه پروژه‌های عمرانی خود تصمیم‌گیری کنند."

قیمت انواع تیرآهن موجود در بازار

قیمت تیرآهن به کارخانه، روش تولید و سایز آن بستگی دارد. مجموعه آهن آنلاین هر روز لیست قیمت تیرآهن تمامی برندهای معتبر را به صورت روزانه بروزرسانی می‌کند تا کاربران بازار فولاد از نوسان‌های قیمت تیرآهن 18 و سایر سایزهای این محصول فولادی اطلاع داشته باشند. 

نحوه خرید تیرآهن

خرید اینترنتی از آهن آنلاین ساده‌ترین روش برای سفارش تیرآهن است؛ تفاوتی ندارد پروژه شما به چه تعداد تیرآهن در چه سایزی نیاز داشته باشد و در کدام نقطه از کشور قرار داشته باشد، با استفاده از آهن آنلاین می‌توانید مقاطع فولادی مورد نظرتان را سفارش دهید و در کوتاه‌ترین زمان ممکن تحویل بگیرید. شماره تماس: 02154712 

سوالات متداول

ارسال کالای تیرآهن توسط شرکت آهن آنلاین به چه صورتی انجام می‌پذیرد؟

ارسال کالای شما در آهن آنلاین با یک فرایند منظم انجام و پیگیری می‌شود. ارسال توسط بخش باربری، استعلام قیمت و با هماهنگی با خریداران عزیز به تمامی نقاط کشور توسط تریلی به صورت شاخه‌های 12 متری ارسال می‌گردد.

خرید کالای تیرآهن از کارخانه به چه صورت انجام می‌شود و تحویل آن چند روز زمان می‌برد؟

خرید از کارخانه‌های مربوطه به صورت سفارش کالای درخواستی خریدار و اعلام بار توسط کارخانه به باربری می‌باشد. ارسال در کوتاه‌ترین زمان ممکن و از 2 روز الی یک هفته کاری زمان تحویل آن است. 

حداقل تناژ قابل خرید چقدر است؟

روی هر ظرفیت تریلی به تعداد 4 الی 5 بندیل قابل تحویل است. البته که فرآیند خرید در آهن آنلاین بسیار منعطف است و شما می‌توانید برای اطلاعات بیشتر به سایت مراجعه نمایید.

مشاوره رایگان و خرید
فیلتر نتایج x