لیست قیمت هاش آهن آنلاین

تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۴
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  10
هاش سبک ۱۰ ترک_کره شاخه ۱۲ متری HEA
کیلوگرم
  10
هاش سنگین ۱۰ ترک_کره شاخه  ۱۲ متری HEB
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۴
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  12
هاش سبک ۱۲ ترک-کره شاخه ۱۲ متری HEA
کیلوگرم
  12
هاش سنگین ۱۲ ترک-کره شاخه ۱۲ متری HEB
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۴
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  14
هاش سبک ۱۴ ترک-کره شاخه ۱۲ متری HEA
کیلوگرم
  14
هاش سنگین ۱۴ ترک-کره شاخه ۱۲ متری  HEB
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۴
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  16
هاش سبک ۱۶ ترک -کره شاخه ۱۲ متری HEA
کیلوگرم
  16
هاش سنگین ۱۶ ترک-کره شاخه ۱۲ متری HEB
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۴
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  18
هاش سبک  ۱۸ ترک-کره شاخه ۱۲ متری HEA
کیلوگرم
  18
هاش سنگین ۱۸ ترک-کره شاخه ۱۲ متری HEB
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۴
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  20
هاش سبک  ۲۰ ترک-کره شاخه ۱۲ متری HEA
کیلوگرم
  20
هاش سنگین  ۲۰ ترک-کره شاخه ۱۲ متری HEB
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۴
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  22
هاش سبک  ۲۲  ترک-کره  شاخه ۱۲ متری HEA
کیلوگرم
  22
هاش سنگین  ۲۲ ترک-کره شاخه ۱۲ متری HEB
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۴
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  24
هاش سبک ۲۴  ترک-کره شاخه ۱۲ متری HEA
کیلوگرم
  24
هاش سنگین  ۲۴ ترک-کره شاخه ۱۲ متری  HEB
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۴
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  26
هاش سبک ۲۶ ترک-کره شاخه ۱۲ متری HEA
کیلوگرم
  26
هاش سنگین  ۲۶ ترک-کره شاخه ۱۲ متری HEB
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۴
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  28
هاش سبک ۲۸ ترک-کره شاخه ۱۲ متری HEA
کیلوگرم
  28
هاش سنگین  ۲۸ ترک-کره شاخه ۱۲ متری HEB
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۴
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  30
هاش سبک  ۳۰ ترک-کره شاخه ۱۲ متری HEA
کیلوگرم
  30
هاش سنگین ۳۰ ترک-کره شاخه ۱۲ متری HEB
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۴
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  32
هاش سبک ۳۲ ترک-کره شاخه ۱۲ متری HEA
کیلوگرم
  32
هاش سنگین ۳۲ ترک -کره شاخه ۱۲ متری HEB
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۴
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  34
هاش سبک  ۳۴ ترک-کره شاخه ۱۲ متری HEA
کیلوگرم
  34
هاش سنگین ۳۴ ترک-کره شاخه ۱۲ متری HEB
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۴
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  36
هاش سبک  ۳۶ ترک-کره شاخه ۱۲ متری  HEA
کیلوگرم
  36
هاش سنگین  ۳۶ ترک-کره شاخه ۱۲ متری HEB
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۴
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  38
هاش سبک  ۳۸ ترک-کره شاخه ۱۲ متری HEA
کیلوگرم
  38
هاش سنگین ۳۸ ترک-کره شاخه ۱۲ متری HEB
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۴
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  40
هاش سبک  ۴۰ ترک-کره شاخه ۱۲ متری  HEA
کیلوگرم
  40
هاش سنگین  ۴۰ ترک-کره شاخه ۱۲ متری HEB
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۴
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  45
هاش سبک  ۴۵ ترک-کره شاخه ۱۲ متری HEA
کیلوگرم
  45
هاش سنگین  ۴۵ ترک-کره شاخه ۱۲ متری HEB
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۴
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  50
هاش سبک  ۵۰ ترک-کره شاخه ۱۲ متری HEA
کیلوگرم
  50
هاش سنگین  ۵۰ ترک-کره شاخه ۱۲ متری HEB
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۴
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  55
هاش سبک  ۵۵ ترک-کره شاخه ۱۲ متری HEA
کیلوگرم
  55
هاش سنگین  ۵۵ ترک-کره شاخه ۱۲ متری HEB
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۴
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  60
هاش سبک  ۶۰ ترک-کره شاخه ۱۲ متری HEA
کیلوگرم
  60
هاش سنگین  ۶۰ ترک-کره شاخه ۱۲ متری HEB
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۴
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  65
هاش سبک  ۶۵ ترک-کره شاخه  ۱۲ متری HEA
کیلوگرم
  65
هاش سنگین  ۶۵ ترک-کره شاخه ۱۲ متری HEB
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۴
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  70
هاش سبک ۷۰ ترک-کره شاخه ۱۲ متری HEA
کیلوگرم
  70
هاش سنگین  ۷۰ ترک-کره شاخه ۱۲ متری HEB
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۴
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  100
هاش سبک ۱۰۰ترک-کره شاخه ۱۲ متری HEA
کیلوگرم
  100
هاش سنگین ۱۰۰ ترک- کره شاخه ۱۲ متری HEB
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۰۲/۰۸
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  16
هاش ۱۶ ترک  ۱۲ متری   HEA 
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۰۲/۰۸
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  24
هاش ۲۴ ترک  ۱۲ متری   HEB 
کیلوگرم
telegram
همراهان گرامی چنانچه بعد از ۳۰ دقیقه از تماس با ما پاسخ مناسبی دریافت ننمودید با داخلی ۶۹۴ تماس گرفته و با اعلام مراتب ما را در خدمت رسانی هرچه بهتر یاری نمایید

توضیحات خرید

چنانچه انتقادى به روند فروش دارید، مانند تاخیر در ارسال پیش فاکتور یا عدم پاسخگویى به موقع، مى توانید با شماره داخلى 666 (صداى مشترى) تماس حاصل فرمایید. کلیه کالاهایى که در آهن آنلاین عرضه مى شوند اصلى بوده و هیچ گونه کالاى غیر اصلى در آهن آنلاین به فروش نمى رسد. لطفا مراقب افراد سودجو و سایتهاى مشابه باشید، آهن آنلاین هیچ گونه نمایندگى ندارد و تنها راه ارتباطى، تماس با شماره هاى مجموعه مى باشد. بدیهى است در صورت تماس با این افراد که بعضا عناوین و مدارك جعلى نیز تهیه نموده اند، آهن آنلاین هیچگونه مسئولیتى را پذیرا نخواهد بود. قبل از خرید، گرفتن تایید تلفنى الزامى است.

th0E1PEKBB

دریافت اخبار و قیمت های لحظه ای تیر آهن و هاش در کانال تلگرام تیرآهن و هاش آهن آنلاین

عضویت در کانال تخصصی تیرآهن و هاش آهن آنلاین:

https://telegram.me/AO_IPE_IPB

مهدی شالی : کارشناس فروش

مهدی شالی

کارشناس فروش

داخلى : 644
۰۲۱۶۳۴۲۸
09193014277

رویا کیامرزی : کارشناس فروش

رویا کیامرزی

کارشناس فروش

داخلى : 620
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100791