لیست قیمت هاش آهن آنلاین

***به علت نوسانات شدید بازار، نیاز به تایید مجدد قیمت می باشد.***

تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  10
هاش سبک ۱۰ ترک_کره شاخه ۱۲ متری HEA
کیلوگرم
۱۱:۳۰
  10
هاش سنگین ۱۰ ترک_کره شاخه  ۱۲ متری HEB
کیلوگرم
۱۱:۳۰
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  12
هاش سبک ۱۲ ترک-کره شاخه ۱۲ متری HEA
کیلوگرم
۱۱:۳۰
  12
هاش سنگین ۱۲ ترک-کره شاخه ۱۲ متری HEB
کیلوگرم
۱۱:۳۰
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  14
هاش سبک ۱۴ ترک-کره شاخه ۱۲ متری HEA
کیلوگرم
۱۱:۳۰
  14
هاش سنگین ۱۴ ترک-کره شاخه ۱۲ متری  HEB
کیلوگرم
۱۱:۳۰
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  16
هاش سبک ۱۶ ترک -کره شاخه ۱۲ متری HEA
کیلوگرم
۱۱:۳۰
  16
هاش سنگین ۱۶ ترک-کره شاخه ۱۲ متری HEB
کیلوگرم
۱۱:۳۰
  16
هاش  HEA  ۱۶ ترک-کره ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
۱۱:۳۰
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  18
هاش سبک  ۱۸ ترک-کره شاخه ۱۲ متری HEA
کیلوگرم
۱۱:۲۹
  18
هاش سنگین ۱۸ ترک-کره شاخه ۱۲ متری HEB
کیلوگرم
۱۱:۳۰
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  20
هاش سبک  ۲۰ ترک-کره شاخه ۱۲ متری HEA
کیلوگرم
۱۱:۲۹
  20
هاش سنگین  ۲۰ ترک-کره شاخه ۱۲ متری HEB
کیلوگرم
۱۱:۳۰
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  22
هاش سبک  ۲۲  ترک-کره  شاخه ۱۲ متری HEA
کیلوگرم
۱۱:۲۹
  22
هاش سنگین  ۲۲ ترک-کره شاخه ۱۲ متری HEB
کیلوگرم
۱۱:۳۰
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  24
هاش سبک ۲۴  ترک-کره شاخه ۱۲ متری HEA
کیلوگرم
۱۱:۳۰
  24
هاش سنگین  ۲۴ ترک-کره شاخه ۱۲ متری  HEB
کیلوگرم
۱۱:۳۰
  24
هاش  HEB  24 ترک-کره 12 متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
۱۱:۳۰
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  26
هاش سبک ۲۶ ترک-کره شاخه ۱۲ متری HEA
کیلوگرم
۱۱:۳۰
  26
هاش سنگین  ۲۶ ترک-کره شاخه ۱۲ متری HEB
کیلوگرم
۱۱:۳۰
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  28
هاش سبک ۲۸ ترک-کره شاخه ۱۲ متری HEA
کیلوگرم
۱۱:۲۹
  28
هاش سنگین  ۲۸ ترک-کره شاخه ۱۲ متری HEB
کیلوگرم
۱۱:۳۰
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  30
هاش سبک  ۳۰ ترک-کره شاخه ۱۲ متری HEA
کیلوگرم
۱۱:۲۹
  30
هاش سنگین ۳۰ ترک-کره شاخه ۱۲ متری HEB
کیلوگرم
۱۱:۳۰
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  32
هاش سبک ۳۲ ترک-کره شاخه ۱۲ متری HEA
کیلوگرم
۱۱:۳۰
  32
هاش سنگین ۳۲ ترک -کره شاخه ۱۲ متری HEB
کیلوگرم
۱۱:۳۰
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  34
هاش سبک  ۳۴ ترک-کره شاخه ۱۲ متری HEA
کیلوگرم
۱۱:۲۹
  34
هاش سنگین ۳۴ ترک-کره شاخه ۱۲ متری HEB
کیلوگرم
۱۱:۳۰
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  36
هاش سبک  ۳۶ ترک-کره شاخه ۱۲ متری  HEA
کیلوگرم
۱۱:۲۹
  36
هاش سنگین  ۳۶ ترک-کره شاخه ۱۲ متری HEB
کیلوگرم
۱۱:۳۰
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  38
هاش سبک  ۳۸ ترک-کره شاخه ۱۲ متری HEA
کیلوگرم
۱۱:۲۹
  38
هاش سنگین ۳۸ ترک-کره شاخه ۱۲ متری HEB
کیلوگرم
۱۱:۳۰
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  40
هاش سبک  ۴۰ ترک-کره شاخه ۱۲ متری  HEA
کیلوگرم
۱۱:۳۰
  40
هاش سنگین  ۴۰ ترک-کره شاخه ۱۲ متری HEB
کیلوگرم
۱۱:۳۰
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  45
هاش سبک  ۴۵ ترک-کره شاخه ۱۲ متری HEA
کیلوگرم
۱۱:۳۰
  45
هاش سنگین  ۴۵ ترک-کره شاخه ۱۲ متری HEB
کیلوگرم
۱۱:۳۰
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  50
هاش سبک  ۵۰ ترک-کره شاخه ۱۲ متری HEA
کیلوگرم
۱۱:۳۰
  50
هاش سنگین  ۵۰ ترک-کره شاخه ۱۲ متری HEB
کیلوگرم
۱۱:۳۰
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  55
هاش سبک  ۵۵ ترک-کره شاخه ۱۲ متری HEA
کیلوگرم
۱۱:۳۰
  55
هاش سنگین  ۵۵ ترک-کره شاخه ۱۲ متری HEB
کیلوگرم
۱۱:۳۰
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  60
هاش سبک  ۶۰ ترک-کره شاخه ۱۲ متری HEA
کیلوگرم
۱۱:۳۰
  60
هاش سنگین  ۶۰ ترک-کره شاخه ۱۲ متری HEB
کیلوگرم
۱۱:۳۰
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  65
هاش سبک  ۶۵ ترک-کره شاخه  ۱۲ متری HEA
کیلوگرم
۱۱:۳۰
  65
هاش سنگین  ۶۵ ترک-کره شاخه ۱۲ متری HEB
کیلوگرم
۱۱:۳۰
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  70
هاش سبک ۷۰ ترک-کره شاخه ۱۲ متری HEA
کیلوگرم
۱۱:۲۹
  70
هاش سنگین  ۷۰ ترک-کره شاخه ۱۲ متری HEB
کیلوگرم
۱۱:۳۰
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  100
هاش سبک ۱۰۰ترک-کره شاخه ۱۲ متری HEA
کیلوگرم
۱۱:۳۰
  100
هاش سنگین ۱۰۰ ترک- کره شاخه ۱۲ متری HEB
کیلوگرم
۱۱:۳۰
telegram
 

توضیحات خرید

چنانچه انتقادى به روند فروش دارید، مانند تاخیر در ارسال پیش فاکتور یا عدم پاسخگویى به موقع، مى توانید با شماره داخلى 666 (صداى مشترى) تماس حاصل فرمایید. کلیه کالاهایى که در آهن آنلاین عرضه مى شوند اصلى بوده و هیچ گونه کالاى غیر اصلى در آهن آنلاین به فروش نمى رسد. لطفا مراقب افراد سودجو و سایتهاى مشابه باشید، آهن آنلاین هیچ گونه نمایندگى ندارد و تنها راه ارتباطى، تماس با شماره هاى مجموعه مى باشد. بدیهى است در صورت تماس با این افراد که بعضا عناوین و مدارك جعلى نیز تهیه نموده اند، آهن آنلاین هیچگونه مسئولیتى را پذیرا نخواهد بود. قبل از خرید، گرفتن تایید تلفنى الزامى است.

th0E1PEKBB

دریافت اخبار و قیمت های لحظه ای تیر آهن و هاش در کانال تلگرام تیرآهن و هاش آهن آنلاین

عضویت در کانال تخصصی تیرآهن و هاش آهن آنلاین:

https://telegram.me/AO_IPE_IPB

افسانه کلهری : کارشناس فروش

افسانه کلهری

کارشناس فروش

داخلى : 620
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100844

مهدی شالی : کارشناس فروش

مهدی شالی

کارشناس فروش

داخلى : 644
۰۲۱۶۳۴۲۸
09193014277