آهن آنلاین
فیلترها

لوله استیل

آخرین بروزرسانی: روزهای قبل ( 1403/3/7 )
لوله استیل 316L
نام کالا سایز رده آلیاژ حالت واحد قیمت (تومان)
-
"3/4
40
316L
6 متری
کیلوگرم
332,730
آخرین بروز رسانی : 1403/3/7
نوسانات : +0.0%
-
2 1/2 اینچ
40
316L
6 متری
کیلوگرم
332,730
آخرین بروز رسانی : 1403/3/7
نوسانات : +0.0%
-
8 اینچ
10
316L
6 متری
کیلوگرم
374,270
آخرین بروز رسانی : 1403/3/7
نوسانات : +0.0%
-
2 اینچ
40
316L
6 متری
کیلوگرم
332,730
آخرین بروز رسانی : 1403/3/7
نوسانات : +0.0%
-
1 اینچ
80
316L
6 متری
کیلوگرم
364,700
آخرین بروز رسانی : 1403/3/7
نوسانات : +0.0%
-
16 اینچ
10
316L
6 متری
کیلوگرم
445,610
آخرین بروز رسانی : 1403/3/7
نوسانات : +0.0%
-
1/2 اینچ
40
316L
6 متری
کیلوگرم
332,730
آخرین بروز رسانی : 1403/3/7
نوسانات : +0.0%
-
1/2 اینچ
10
316L
6 متری
کیلوگرم
332,730
آخرین بروز رسانی : 1403/3/7
نوسانات : +0.0%
-
2 اینچ
10
316L
6 متری
کیلوگرم
332,730
آخرین بروز رسانی : 1403/3/7
نوسانات : +0.0%
-
1 اینچ
10
316L
6 متری
کیلوگرم
332,730
آخرین بروز رسانی : 1403/3/7
نوسانات : +0.0%
-
3 اینچ
10
316L
6 متری
کیلوگرم
332,730
آخرین بروز رسانی : 1403/3/7
نوسانات : +0.0%
-
1/2 اینچ
80
316L
6 متری
کیلوگرم
364,700
آخرین بروز رسانی : 1403/3/7
نوسانات : +0.0%
-
1 1/4 اینچ
10
316L
6 متری
کیلوگرم
332,730
آخرین بروز رسانی : 1403/3/7
نوسانات : +0.0%
-
1 1/2 اینچ
10
316L
6 متری
کیلوگرم
332,730
آخرین بروز رسانی : 1403/3/7
نوسانات : +0.0%
-
4 اینچ
10
316L
6 متری
کیلوگرم
332,730
آخرین بروز رسانی : 1403/3/7
نوسانات : +0.0%
-
12 اینچ
10
316L
6 متری
کیلوگرم
410,800
آخرین بروز رسانی : 1403/3/7
نوسانات : +0.0%
-
10 اینچ
10
316L
6 متری
کیلوگرم
397,320
آخرین بروز رسانی : 1403/3/7
نوسانات : +0.0%
-
6 اینچ
10
316L
6 متری
کیلوگرم
369,410
آخرین بروز رسانی : 1403/3/7
نوسانات : +0.0%
-
6 اینچ
40
316L
6 متری
کیلوگرم
369,410
آخرین بروز رسانی : 1403/3/7
نوسانات : +0.0%
-
1 اینچ
40
316L
6 متری
کیلوگرم
332,730
آخرین بروز رسانی : 1403/3/7
نوسانات : +0.0%
-
"3/4
40
316L
6 متری
کیلوگرم
332,730
آخرین بروز رسانی : 1403/3/7
نوسانات : +0.0%
-
8 اینچ
40
316L
6 متری
کیلوگرم
374,270
آخرین بروز رسانی : 1403/3/7
نوسانات : +0.0%
لوله استیل 304
نام کالا سایز رده آلیاژ حالت واحد قیمت (تومان)
-
3 اینچ
80
304
6 متری
کیلوگرم
260,000
آخرین بروز رسانی : 1403/3/7
نوسانات : +0.0%
-
5 اینچ
80
304
6 متری
کیلوگرم
273,700
آخرین بروز رسانی : 1403/3/7
نوسانات : +0.0%
-
8 اینچ
10
304
6 متری
کیلوگرم
275,640
آخرین بروز رسانی : 1403/3/7
نوسانات : +0.0%
-
3 اینچ
10
304
6 متری
کیلوگرم
232,730
آخرین بروز رسانی : 1403/3/7
نوسانات : +0.0%
-
4 اینچ
40
304
6 متری
کیلوگرم
232,730
آخرین بروز رسانی : 1403/3/7
نوسانات : +0.0%
-
1 1/4 اینچ
80
304
6 متری
کیلوگرم
260,000
آخرین بروز رسانی : 1403/3/7
نوسانات : +0.0%
-
2 1/2 اینچ
10
304
6 متری
کیلوگرم
232,730
آخرین بروز رسانی : 1403/3/7
نوسانات : +0.0%
-
1 1/2 اینچ
80
304
6 متری
کیلوگرم
260,000
آخرین بروز رسانی : 1403/3/7
نوسانات : +0.0%
-
2 اینچ
80
304
6 متری
کیلوگرم
260,000
آخرین بروز رسانی : 1403/3/7
نوسانات : +0.0%
-
"3/4
10
304
6 متری
کیلوگرم
232,730
آخرین بروز رسانی : 1403/3/7
نوسانات : +0.0%
-
1 1/4 اینچ
40
304
6 متری
کیلوگرم
232,730
آخرین بروز رسانی : 1403/3/7
نوسانات : +0.0%
-
"3/4
80
304
6 متری
کیلوگرم
260,000
آخرین بروز رسانی : 1403/3/7
نوسانات : +0.0%
-
5 اینچ
40
304
6 متری
کیلوگرم
246,360
آخرین بروز رسانی : 1403/3/7
نوسانات : +0.0%
-
6 اینچ
10
304
6 متری
کیلوگرم
255,950
آخرین بروز رسانی : 1403/3/7
نوسانات : +0.0%
-
2 اینچ
40
304
6 متری
کیلوگرم
232,730
آخرین بروز رسانی : 1403/3/7
نوسانات : +0.0%
-
1 اینچ
40
304
6 متری
کیلوگرم
232,730
آخرین بروز رسانی : 1403/3/7
نوسانات : +0.0%
-
1/2 اینچ
40
304
6 متری
کیلوگرم
237,270
آخرین بروز رسانی : 1403/3/7
نوسانات : +0.0%
-
"3/4
40
304
6 متری
کیلوگرم
232,730
آخرین بروز رسانی : 1403/3/7
نوسانات : +0.0%
-
1 1/2 اینچ
10
304
6 متری
کیلوگرم
232,730
آخرین بروز رسانی : 1403/3/7
نوسانات : +0.0%
-
1 1/2 اینچ
40
304
6 متری
کیلوگرم
232,730
آخرین بروز رسانی : 1403/3/7
نوسانات : +0.0%
-
3 اینچ
40
304
6 متری
کیلوگرم
232,730
آخرین بروز رسانی : 1403/3/7
نوسانات : +0.0%
-
4 اینچ
10
304
6 متری
کیلوگرم
232,730
آخرین بروز رسانی : 1403/3/7
نوسانات : +0.0%
-
6 اینچ
40
304
6 متری
کیلوگرم
255,950
آخرین بروز رسانی : 1403/3/7
نوسانات : +0.0%
-
2 اینچ
10
304
6 متری
کیلوگرم
232,730
آخرین بروز رسانی : 1403/3/7
نوسانات : +0.0%
-
1 1/4 اینچ
10
304
6 متری
کیلوگرم
232,730
آخرین بروز رسانی : 1403/3/7
نوسانات : +0.0%
-
1 اینچ
10
304
6 متری
کیلوگرم
232,730
آخرین بروز رسانی : 1403/3/7
نوسانات : +0.0%
-
1/2 اینچ
10
304
6 متری
کیلوگرم
237,270
آخرین بروز رسانی : 1403/3/7
نوسانات : +0.0%
-
5 اینچ
40
304
6 متری
کیلوگرم
246,360
آخرین بروز رسانی : 1403/3/7
نوسانات : +0.0%
-
1/2 اینچ
80
304
6 متری
کیلوگرم
264,550
آخرین بروز رسانی : 1403/3/7
نوسانات : +0.0%
-
2 1/2 اینچ
40
304
6 متری
کیلوگرم
232,730
آخرین بروز رسانی : 1403/3/7
نوسانات : +0.0%
-
1 اینچ
-
304
6 متری
کیلوگرم
260,000
آخرین بروز رسانی : 1403/3/7
نوسانات : +0.0%
-
8
-
304
6 متری
کیلوگرم
193,200
آخرین بروز رسانی : 1403/3/7
نوسانات : +0.0%
-
10
-
304
6 متری
کیلوگرم
193,200
آخرین بروز رسانی : 1403/3/7
نوسانات : +0.0%
-
12
-
304
6 متری
کیلوگرم
193,200
آخرین بروز رسانی : 1403/3/7
نوسانات : +0.0%
-
16
-
304
6 متری
کیلوگرم
193,200
آخرین بروز رسانی : 1403/3/7
نوسانات : +0.0%
-
16
-
304
6 متری
کیلوگرم
278,180
آخرین بروز رسانی : 1403/3/7
نوسانات : +0.0%
-
22
-
304
6 متری
کیلوگرم
193,200
آخرین بروز رسانی : 1403/3/7
نوسانات : +0.0%
-
25
-
304
6 متری
کیلوگرم
193,200
آخرین بروز رسانی : 1403/3/7
نوسانات : +0.0%
-
25
-
304
6 متری
کیلوگرم
278,180
آخرین بروز رسانی : 1403/3/7
نوسانات : +0.0%
-
30
-
304
6 متری
کیلوگرم
193,200
آخرین بروز رسانی : 1403/3/7
نوسانات : +0.0%
-
38
-
304
6 متری
کیلوگرم
193,200
آخرین بروز رسانی : 1403/3/7
نوسانات : +0.0%
-
38
-
304
6 متری
کیلوگرم
278,180
آخرین بروز رسانی : 1403/3/7
نوسانات : +0.0%
-
51
-
304
6 متری
کیلوگرم
193,200
آخرین بروز رسانی : 1403/3/7
نوسانات : +0.0%
-
51
-
304
6 متری
کیلوگرم
278,180
آخرین بروز رسانی : 1403/3/7
نوسانات : +0.0%
-
51
-
304
6 متری
کیلوگرم
193,200
آخرین بروز رسانی : 1403/3/7
نوسانات : +0.0%
-
51
-
304
شیت
کیلوگرم
278,180
آخرین بروز رسانی : 1403/3/7
نوسانات : +0.0%
-
63
-
304
6 متری
کیلوگرم
278,180
آخرین بروز رسانی : 1403/3/7
نوسانات : +0.0%
-
63
-
304
6 متری
کیلوگرم
202,300
آخرین بروز رسانی : 1403/2/25
نوسانات : +0.0%
-
76
-
304
6 متری
کیلوگرم
193,200
آخرین بروز رسانی : 1403/3/7
نوسانات : +0.0%
-
102
-
304
6 متری
کیلوگرم
193,200
آخرین بروز رسانی : 1403/3/7
نوسانات : +0.0%
-
102
-
304
6 متری
کیلوگرم
278,180
آخرین بروز رسانی : 1403/3/7
نوسانات : +0.0%
کارشناسان واحد لوله استیل
شهرزاد فاخری فر (سرپرست فروش استیل)
شهرزاد فاخری فر
سرپرست فروش استیل
علی علی پور شهمیری (کارشناس خرید استیل و فلزات رنگی)
علی علی پور شهمیری
کارشناس خرید استیل و فلزات رنگی
رامتین گلناریان (کارشناس خرید استیل)
رامتین گلناریان
کارشناس خرید استیل
کیمیا نکونژاد (مدیر تیم استیل)
کیمیا نکونژاد
مدیر تیم استیل
المیرا میراعظمی (مدیر بازرگانی)
المیرا میراعظمی
مدیر بازرگانی
سید محسن رجبی (STB ورق گرم)
سید محسن رجبی
STB ورق گرم
مهرنوش قاسمی (مشاور فروش STB ورق گرم)
مهرنوش قاسمی
مشاور فروش STB ورق گرم
آرش مه پیما (مشاور خرید STB ورق گرم)
آرش مه پیما
مشاور خرید STB ورق گرم

لوله استیل

قیمت لوله استیل، براساس فاکتورهای متعددی مانند ضخامت، آلیاژ و گرید تولیدی، سایز، برند تولیدکننده و … تعیین می شود. همچنین نوسانات موجود در بازار آهن آلات نیز اثر مستقیمی در تغییر نرخ این محصول پرکاربرد دارد. برای تولید این محصول فلزی، از موادی مانند سیلیسیم، منگنر، کربن، نیکل و کروم استفاده می شود و تقریبا یک محصول وارداتی به شمار می آید. در لیست زیر قیمت لوله استیل را در برندهای تولیدی معتبر مشاهده می‌کنید. آهن آنلاین لوله استنلس استیل را در سایزهای مختلف (4/ 1 الی 50 اینچ) با آلیاژهای 304، 310، 316 و 321 به صورت 6 متری از بنگاه‌های تهران ارائه و عرضه می‌نماید.

قیمت لوله استیل 304

از لوله های استیل در صنایع مختلفی استفاده می شود که با توجه به کاربرد آن، از آلیاژ های مختلف این محصول استفاده می کنند. قیمت لوله استیل 304 که یکی از آلیاژهای پرفروش این کالا به شمار می آید، به ضخامت، قطر و میزان عرضه و تقاضا در بازار بستگی دارد. اطلاع از قیمت روز لوله استیل آلیاژ 304 به دلیل استحکام، قابلیت شکل پذیری، وزن مناسب و ظاهر زیبا برای خریداران اهمیت دارد.

 

قیمت لوله استیل براساس آلیاژ آن مشخص می شود.

 

طبق نظر کارشناسان آهن آنلاین:

“لوله های استیل در رده های مختلف 10، 20، 40 و 80 توسط کارخانه‌های استیل تولید و در بازار عرضه می‌شوند؛ قیمت لوله استیل وابستگی مستقیمی به سایز این محصول و آلیاژ تولیدی آن دارد؛ معمولا قیمت روز لوله استیل با آلیاژ 321 بیشتر از نرخ این محصول از نوع 304 است.”

قیمت لوله استیل 316

لوله استیل تولید شده با آلیاژ 316، از محصولات پرمصرف و کاربردی در صنایع مختلف است. قیمت لوله استیل 316 که در ساختار آن علاوه بر کروم و نیکل، از مولبیدن نیز استفاده شده است و خاصیت مغناطیسی ندارد، از نوع 304 بیشتر است. این محصول برای سیالاتی استفاده می شود که ممکن است باعث خوردگی شود؛ زیرا لوله استیل 316 مقاومت بسیار بالایی در برابر خوردگی دارد. علاوه بر لوله استیل، نرخ انواع دیگر لوله مثل: قیمت لوله آلومینیومی، مانیسمان و … نیز مطابق با متغیرهای بازار آهن، دچار تغییر می‌شود.

خرید لوله استیل

برای خرید انواع لوله استیل در آلیاژهای مختلف، لازم است با مشخصات و ویژگی های هرکدام آشنا باشید تا با توجه به کاربردی که مد نظر دارید، اقدام به تهیه این محصول نمایید. پس از مشاهده لیست قیمت روز لوله استیل در سایزها و ضخامت های مختلف، می توانید با کارشناسان آهن آنلاین تماس بگیرید و محصول مورد نظر خود را در ابعاد و ضخامت دلخواه ثبت سفارش کنید.

شما می‌توانید در لیست زیر قیمت لوله استیل را از طریق فیلتر موجود جستجو کنید. پس از انتخاب محصول مورد نظر برای ثبت سفارش با کارشناسان آهن آنلاین در تماس باشید.

  •     ارائه انواع خدمات از جمله برش و خم‌کاری
  •     کلیه مقاطع استنلس استیل به شرط آنالیز و ارائه سرتیفیکیت مربوطه می باشد و در صورت عدم تطابق، هزینه آنالیز به عهده فروشنده خواهد بود.
  •     چنانکه کالای مورد نظر خود را در لیست قیمت زیر مشاهده نمی‌کنید با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید

راهنمای خرید

پس از استعلام قیمت محصول توسط شما، کارشناسان فروش آهن آنلاین، قیمت و مشخصات محصول، شرایط پرداخت، زمان بارگیری و تحویل محصول و سایر جزئیات سفارش را در قالب پيش فاكتور به اطلاع شما می‌رسانند. پس از تایید پرداخت، واحد ترابری و لجستیک آهن آنلاین دستور بارگیری و ارسال بار را دریافت می‌کند؛ و بعد از تاييد قيمت كرايه از سوي مشتري، طبق زمان‌بندی اعلام شده، نسبت به تحویل بار به آدرس و مشخصات دریافتی از مشتری، اقدام می‌کند.

چند نکته در هنگام خرید

- مشخصات و ویژگی‌های هر محصول، اعم از نوع، سایز، حالت، استاندارد، محل بارگیری و تحویل (کارخانه یا بنگاه)، واحد، قیمت هر واحد و هم‌چنین تاریخ و ساعت آخرین به‌روزسانی در لیست قیمت‌ها آورده شده است.

- برای مشاهده نوسانات و«نمودار قیمت محصول»، روی آیکون نمودار مرتبط با هر محصول کلیک کنید.

- با توجه به نوسانات بازار، برای اطمینان از قیمت نهایی محصول، با کارشناسان آهن آنلاین در تماس باشید: 02154712

- در صورت عدم مشاهده محصول مورد نظر و مشاوره در زمینه خرید و فروش، با کارشناسان آهن آنلاین در تماس باشید.

سوالات متداول

قیمت لوله استیل برچه اساس تعیین می شود و آلیاژهای مختلف آن کدامند؟

برای محاسبه قیمت لوله استیل به سایز، نوع آلیاژ، ضخامت و کارخانه تولیدی این محصول توجه می شود. همچنین در آهن آنلاین، شما می‌توانید قیمت انواع لوله استیل در آلیاژهای 304، 316، 310، 321 در قطرهای نازک و ضخیم را مشاهده کنید.

برای خرید لوله استیل از آهن آنلاین لازم است چه اقداماتی انجام دهیم؟

پس از استعلام قیمت از جداول موجود در این صفحه، می‌توانید با کارشناسان فروش مجموعه تماس گرفته و میزان مورد نیاز از محصول موردنظر خود را سفارش دهید و درب محل تحویل بگیرید.

لوله استیل
... بیشتر

سوالات متداول

برای خرید لوله استیل از آهن آنلاین لازم است چه اقداماتی انجام دهیم؟

پس از استعلام قیمت از جداول موجود در این صفحه، می‌توانید با کارشناسان فروش مجموعه تماس گرفته و میزان مورد نیاز از محصول موردنظر خود را سفارش دهید و درب محل تحویل بگیرید.

قیمت لوله استیل برچه اساس تعیین می شود و آلیاژهای مختلف آن کدامند؟

برای محاسبه قیمت لوله استیل به سایز، نوع آلیاژ، ضخامت و کارخانه تولیدی این محصول توجه می شود. همچنین در آهن آنلاین، شما می‌توانید قیمت انواع لوله استیل در آلیاژهای 304، 316، 310، 321 در قطرهای نازک و ضخیم را مشاهده کنید.

مشاوره رایگان و خرید
فیلتر نتایج x