آهن آنلاین

قیمت های اعلام شده روز های پیشین

بوشن

| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
نام کالا قیمت (ریال)
بوشن "1/2 مک
145,000
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
بوشن "1 مک
310,000
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
بوشن "2 مک
1,100,000
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
بوشن "3 مک
2,350,000
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
بوشن چسبی 50 UPVC
208,000
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
بوشن چسبی 63 UPVC
288,000
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
بوشن چسبی 75 UPVC
558,000
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
بوشن یکسر دنده 50*11/2 UPVC
428,000
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
بوشن یکسر دنده 63*2 UPVC
594,000
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
بوشن یکسر دنده 75*21/2 UPVC
1,100,000
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
بوشن لبه دار "1/2 گالوانیزه
50,000
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
بوشن لبه دار "3/4 گالوانیزه
75,000
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
بوشن لبه دار "1 گالوانیزه
99,000
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
بوشن لبه دار "11/4 گالوانیزه
182,000
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
بوشن لبه دار "2 گالوانیزه
310,000
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
بوشن لبه دار "21/2 گالوانیزه
455,000
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
بوشن لبه دار "3 گالوانیزه
595,000
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
بوشن لبه دار "4 گالوانیزه
1,000,000
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
بوشن جوشی "1/2 گالوانیزه
43,000
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
بوشن جوشی "3/4 گالوانیزه
54,000
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
بوشن جوشی "1 گالوانیزه
97,000
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
بوشن جوشی "11/4 گالوانیزه
139,000
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
بوشن جوشی "11/2 گالوانیزه
210,000
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
بوشن جوشی "2 گالوانیزه
275,000
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
بوشن جوشی "21/2 گالوانیزه
500,000
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
بوشن جوشی "4 گالوانیزه
840,000
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
بوشن جوشی "3 گالوانیزه
620,000
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
بوشن 1 دنده ای 3000 فشار قوی
732,000
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
بوشن 2 دنده ای 3000 فشار قوی
1,900,000
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
بوشن پرسی 16*16 نیوپایپ
554,400
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
بوشن پرسی 20*20 نیوپایپ
741,400
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
بوشن لبه دار "11/2 گالوانیزه
225,000
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
بوشن پرسی 25*25 نیوپایپ
1,100,300
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
بوشن پرسی 32*32 نیوپایپ
1,540,300
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
بوشن پرسی 40*40 نیوپایپ
6,002,100
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
بوشن تبدیل پرسی 20*16 نیوپایپ
643,300
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
بوشن تبدیل پرسی 25*16 نیوپایپ
912,000
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
بوشن تبدیل پرسی 25*20 نیوپایپ
1,030,700
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
بوشن تبدیل پرسی 32*20 نیوپایپ
1,058,300
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
بوشن ساده کوپلی 16*16 نیوپایپ
833,000
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
بوشن ساده کوپلی 20*20 نیوپایپ
1,091,600
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
بوشن ساده کوپلی 25*25 نیوپایپ
1,658,000
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
بوشن ساده کوپلی 32*32 نیوپایپ
2,531,800
آخرین بروز رسانی : 1401/9/9
نوسانات : 0
بارگذاری موارد بیشتر ...
دریافت مشاوره از کارشناسان واحد بوشن

بوشن

.

مشاوره رایگان و خرید
فیلتر نتایج x