لیست قیمت اتصالات آهن آنلاین

تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  "1/2
زانو جوشی “۱/۲  درز دار ۹۰ درجه      ایران اتصال
عدد
 
  "1
زانو جوشی “۱  مانسمان ۴۵ درجه   ۸۰   بنکن
عدد
 
  "1
زانو جوشی “۱  مانسمان ۹۰ درجه   ۴۰   بنکن
عدد
 
  "10
زانو جوشی “۱۰  درز دار ۹۰ درجه      ایران اتصال
عدد
 
  "10
زانو جوشی “۱۰  مانسمان ۴۵ درجه   ۴۰   بنکن
عدد
 
  "12
زانو جوشی “۱۲  درز دار ۹۰ درجه      ایران اتصال
عدد
 
  "12
زانو جوشی “۱۲  مانسمان ۴۵ درجه   ۴۰   بنکن
عدد
 
  "14
زانو جوشی “۱۴  مانسمان ۹۰ درجه   ۴۰   بنکن
عدد
 
  "16
زانو جوشی “۱۶  درز دار ۹۰ درجه      ایران اتصال
عدد
 
  "16
زانو جوشی “۱۶  مانسمان ۴۵ درجه   ۸۰   بنکن
عدد
 
  "3
زانو جوشی “۳  درز دار ۹۰ درجه      ایران اتصال
عدد
 
  "3
زانو جوشی “۳  مانسمان ۹۰ درجه   ۴۰   بنکن
عدد
 
  "4
زانو جوشی “۴  درز دار ۹۰ درجه      ایران اتصال
عدد
 
  "5
زانو جوشی “۵  مانسمان ۹۰ درجه   ۴۰   بنکن
عدد
 
  "6
زانو جوشی “۶  درز دار ۹۰ درجه      ایران اتصال
عدد
 
  "8
زانو جوشی “۸  درز دار ۹۰ درجه      ایران اتصال
عدد
 
  " 1/2 1
زانو جوشی ” ۱/۲ ۱  درز دار ۹۰ درجه      ایران اتصال
عدد
 
  " 1/2 1
زانو جوشی ” ۱/۲ ۱  مانسمان ۹۰ درجه   ۴۰   بنکن
عدد
 
  " 1/2 2
زانو جوشی ” ۱/۲ ۲  درز دار ۹۰ درجه      ایران اتصال
عدد
 
  " 1/2 2
زانو جوشی ” ۱/۲ ۲  مانسمان ۴۵ درجه   ۴۰   بنکن
عدد
 
  " 1/2 2
زانو جوشی ” ۱/۲ ۲  مانسمان ۹۰ درجه   ۴۰   بنکن
عدد
 
  " 1/4 1
زانو جوشی ” ۱/۴ ۱  استیل     اتصالات
عدد
 
  " 1/4 1
زانو جوشی ” ۱/۴ ۱  درز دار ۹۰ درجه      ایران اتصال
عدد
 
  " 1/4 1
زانو جوشی ” ۱/۴ ۱  مانسمان ۴۵ درجه   ۴۰   بنکن
عدد
 
  " 1/4 1
زانو جوشی ” ۱/۴ ۱  مانسمان ۹۰ درجه   ۴۰   بنکن
عدد
 
  " 3/4
زانو جوشی ” ۳/۴  درز دار ۹۰ درجه      ایران اتصال
عدد
 
  " 3/4
زانو جوشی ” ۳/۴  مانسمان ۹۰ درجه   ۴۰   بنکن
عدد
 
  "1
زانو جوشی   “۱   ایران اتصال    درز دار ۹۰ درجه بنگاه تهران
عدد
 
  "1/2
زانو جوشی   “۱/۲   بنکن    مانسمان ۴۵ درجه بنگاه تهران
عدد
 
  "1/2
زانو جوشی   “۱/۲   بنکن    مانسمان ۹۰ درجه بنگاه تهران
عدد
 
  "10
زانو جوشی   “۱۰   بنکن    مانسمان ۹۰ درجه بنگاه تهران
عدد
 
  "12
زانو جوشی   “۱۲   بنکن    مانسمان ۹۰ درجه بنگاه تهران
عدد
 
  "14
زانو جوشی   “۱۴   ایران اتصال    درز دار ۹۰ درجه بنگاه تهران
عدد
 
  "14
زانو جوشی   “۱۴   بنکن    مانسمان ۴۵ درجه بنگاه تهران
عدد
 
  "16
زانو جوشی   “۱۶   بنکن    مانسمان ۹۰ درجه بنگاه تهران
عدد
 
  "18
زانو جوشی   “۱۸   بنکن    مانسمان ۴۵ درجه بنگاه تهران
عدد
 
  "18
زانو جوشی   “۱۸   بنکن    مانسمان ۹۰ درجه بنگاه تهران
عدد
 
  "2
زانو جوشی   “۲   ایران اتصال    درز دار ۹۰ درجه بنگاه تهران
عدد
 
  "2
زانو جوشی   “۲   بنکن    مانسمان ۴۵ درجه بنگاه تهران
عدد
 
  "2
زانو جوشی   “۲   بنکن    مانسمان ۹۰ درجه بنگاه تهران
عدد
 
  "20
زانو جوشی   “۲۰   بنکن    مانسمان ۴۵ درجه بنگاه تهران
عدد
 
  "20
زانو جوشی   “۲۰   بنکن    مانسمان ۹۰ درجه بنگاه تهران
عدد
 
  "3
زانو جوشی   “۳   بنکن    مانسمان ۴۵ درجه بنگاه تهران
عدد
 
  "4
زانو جوشی   “۴   بنکن    مانسمان ۴۵ درجه بنگاه تهران
عدد
 
  "4
زانو جوشی   “۴   بنکن    مانسمان ۹۰ درجه بنگاه تهران
عدد
 
  "5
زانو جوشی   “۵   ایران اتصال    درز دار ۹۰ درجه بنگاه تهران
عدد
 
  "5
زانو جوشی   “۵   بنکن    مانسمان ۴۵ درجه بنگاه تهران
عدد
 
  "6
زانو جوشی   “۶   بنکن    مانسمان ۴۵ درجه بنگاه تهران
عدد
 
  "6
زانو جوشی   “۶   بنکن    مانسمان ۹۰ درجه بنگاه تهران
عدد
 
  "8
زانو جوشی   “۸   بنکن    مانسمان ۴۵ درجه بنگاه تهران
عدد
 
  "8
زانو جوشی   “۸   بنکن    مانسمان ۹۰ درجه بنگاه تهران
عدد
 
  " 1/2 1
زانو جوشی   ” ۱/۲ ۱   بنکن    مانسمان ۴۵ درجه بنگاه تهران
عدد
 
  " 3/4
زانو جوشی   ” ۳/۴   بنکن    مانسمان ۴۵ درجه بنگاه تهران
عدد
 
  "1/2
سه راه “۱/۲  درزدار     ایران اتصال
عدد
 
  "1
سه راه “۱  درزدار     ایران اتصال
عدد
 
  "12
سه راه “۱۲  مانیسمان  ۴۰ رده ۱۰  بنکن
عدد
 
  "14
سه راه “۱۴  مانیسمان  ۴۰   بنکن
عدد
 
  "16
سه راه “۱۶  مانیسمان  ۴۰   بنکن
عدد
 
  "2
سه راه “۲  درزدار     ایران اتصال
عدد
 
  "3
سه راه “۳  مانیسمان  ۴۰   بنکن
عدد
 
  "4
سه راه “۴  مانیسمان  ۴۰   بنکن
عدد
 
  "5
سه راه “۵  درزدار     ایران اتصال
عدد
 
  "5
سه راه “۵  مانیسمان  ۴۰   بنکن
عدد
 
  "6
سه راه “۶  درزدار     ایران اتصال
عدد
 
  "6
سه راه “۶  مانیسمان  ۴۰   بنکن
عدد
 
  "8
سه راه “۸  درزدار     ایران اتصال
عدد
 
  " 1/2 1
سه راه ” ۱/۲ ۱  درزدار     ایران اتصال
عدد
 
  " 1/2 1
سه راه ” ۱/۲ ۱  مانیسمان  ۴۰   بنکن
عدد
 
  " 1/4 1
سه راه ” ۱/۴ ۱  درزدار     ایران اتصال
عدد
 
  " 1/4 1
سه راه ” ۱/۴ ۱  مانیسمان  ۴۰   بنکن
عدد
 
  " 3/4
سه راه ” ۳/۴  درزدار     ایران اتصال
عدد
 
  "1
سه راه   “۱   بنکن    مانیسمان بنگاه تهران
عدد
 
  "1/2
سه راه   “۱/۲   بنکن    مانیسمان بنگاه تهران
عدد
 
  "10
سه راه   “۱۰   بنکن    مانیسمان بنگاه تهران
عدد
 
  "18
سه راه   “۱۸   بنکن    مانیسمان بنگاه تهران
عدد
 
  "2
سه راه   “۲   بنکن    مانیسمان بنگاه تهران
عدد
 
  "20
سه راه   “۲۰   بنکن    مانیسمان بنگاه تهران
عدد
 
  "3
سه راه   “۳   ایران اتصال    درزدار بنگاه تهران
عدد
 
  "4
سه راه   “۴   ایران اتصال    درزدار بنگاه تهران
عدد
 
  "8
سه راه   “۸   بنکن    مانیسمان بنگاه تهران
عدد
 
  " 1/2 2
سه راه   ” ۱/۲ ۲   ایران اتصال    درزدار بنگاه تهران
عدد
 
  " 1/2 2
سه راه   ” ۱/۲ ۲   بنکن    مانیسمان بنگاه تهران
عدد
 
  " 3/4
سه راه   ” ۳/۴   بنکن    مانیسمان بنگاه تهران
عدد
 
  "16
شیرکشویی “۱۶ چدنی  PN16  وگ
عدد
 
  "2
شیرکشویی “۲ چدنی  PN10  وگ
عدد
 
  "5
شیرکشویی “۵ چدنی  PN10  وگ
عدد
 
  "5
شیرکشویی “۵ چدنی  PN16  وگ
عدد
 
  "6
شیرکشویی “۶ چدنی  PN16  وگ
عدد
 
 
شیرکشویی     چدنی  PN10  میراب
عدد
 
  "10
شیرکشویی  “۱۰   چدنی  PN10  میراب
عدد
 
  "10
شیرکشویی  “۱۰   چدنی  PN16  فاراب
عدد
 
  "12
شیرکشویی  “۱۲   چدنی  PN10  میراب
عدد
 
  "12
شیرکشویی  “۱۲   چدنی  PN16  میراب
عدد
 
  "14
شیرکشویی  “۱۴   چدنی  PN10  میراب
عدد
 
  "14
شیرکشویی  “۱۴   چدنی  PN16  میراب
عدد
 
  "2
شیرکشویی  “۲   چدنی  PN10  فاراب
عدد
 
  "2
شیرکشویی  “۲   چدنی  PN16  میراب
عدد
 
  "3
شیرکشویی  “۳   چدنی  PN10  فاراب
عدد
 
  "4
شیرکشویی  “۴   چدنی  PN10  میراب
عدد
 
  "4
شیرکشویی  “۴   چدنی  PN16  فاراب
عدد
 
  "4
شیرکشویی  “۴   چدنی  PN16  میراب
عدد
 
  "5
شیرکشویی  “۵   چدنی  PN10  فاراب
عدد
 
  "5
شیرکشویی  “۵   چدنی  PN16  فاراب
عدد
 
  "5
شیرکشویی  “۵   چدنی  PN16  میراب
عدد
 
  "6
شیرکشویی  “۶   چدنی  PN16  میراب
عدد
 
  "8
شیرکشویی  “۸   چدنی  PN10  فاراب
عدد
 
  "8
شیرکشویی  “۸   چدنی  PN10  میراب
عدد
 
  "8
شیرکشویی  “۸   چدنی  PN16  میراب
عدد
 
  "10
فاراب PN10  شیرکشویی  “۱۰   چدنی  
عدد
 
  "12
فاراب PN10  شیرکشویی  “۱۲   چدنی  
عدد
 
  "3
فاراب PN10  شیرکشویی  “۳   چدنی  
عدد
 
  "4
فاراب PN10  شیرکشویی  “۴   چدنی  
عدد
 
  "5
فاراب PN10  شیرکشویی  “۵   چدنی  
عدد
 
  "6
فاراب PN10  شیرکشویی  “۶   چدنی  
عدد
 
  "8
فاراب PN10  شیرکشویی  “۸   چدنی  
عدد
 
  " 1/2 2
فاراب PN10  شیرکشویی  ” ۱/۲ ۲   چدنی  
عدد
 
  "10
فاراب PN16  شیرکشویی  “۱۰   چدنی  
عدد
 
  "12
فاراب PN16  شیرکشویی  “۱۲   چدنی  
عدد
 
  "2
فاراب PN16  شیرکشویی  “۲   چدنی  
عدد
 
  "3
فاراب PN16  شیرکشویی  “۳   چدنی  
عدد
 
  "4
فاراب PN16  شیرکشویی  “۴   چدنی  
عدد
 
  "5
فاراب PN16  شیرکشویی  “۵   چدنی  
عدد
 
  "6
فاراب PN16  شیرکشویی  “۶   چدنی  
عدد
 
  "8
فاراب PN16  شیرکشویی  “۸   چدنی  
عدد
 
  " 1/2 2
فاراب PN16  شیرکشویی  ” ۱/۲ ۲   چدنی  
عدد
 
  "18
فلنج گلودار   “۱۸   مشهد  PN16  فولادی بنگاه تهران
عدد
 
  "8
فلنج گلودار   “۸   مشهد  PN16  فولادی بنگاه تهران
عدد
 
  "10
لرزه گیر   “۱۰   ارتعاش سازان  فلنجدار مهاردار  آکاردئونی بنگاه تهران
عدد
 
  "12
لرزه گیر   “۱۲   ارتعاش سازان  فلنجدار مهاردار  آکاردئونی بنگاه تهران
عدد
 
  "3
لرزه گیر   “۳   ارتعاش سازان  فلنجدار مهاردار  آکاردئونی بنگاه تهران
عدد
 
  "4
لرزه گیر   “۴   ارتعاش سازان  فلنجدار مهاردار  آکاردئونی بنگاه تهران
عدد
 
  "5
لرزه گیر   “۵   ارتعاش سازان  فلنجدار مهاردار  آکاردئونی بنگاه تهران
عدد
 
  "6
لرزه گیر   “۶   ارتعاش سازان  فلنجدار مهاردار  آکاردئونی بنگاه تهران
عدد
 
  "8
لرزه گیر   “۸   ارتعاش سازان  فلنجدار مهاردار  آکاردئونی بنگاه تهران
عدد
 
  " 1/2 2
لرزه گیر   ” ۱/۲ ۲   ارتعاش سازان  فلنجدار مهاردار  آکاردئونی بنگاه تهران
عدد
 
  "1
مشهد PN16  فلنج گلودار  “۱   فولادی  
عدد
 
  "10
مشهد PN16  فلنج گلودار  “۱۰   فولادی  
عدد
 
  "12
مشهد PN16  فلنج گلودار  “۱۲   فولادی  
عدد
 
  "2
مشهد PN16  فلنج گلودار  “۲   فولادی  
عدد
 
  "3
مشهد PN16  فلنج گلودار  “۳   فولادی  
عدد
 
  "4
مشهد PN16  فلنج گلودار  “۴   فولادی  
عدد
 
  "5
مشهد PN16  فلنج گلودار  “۵   فولادی  
عدد
 
  "6
مشهد PN16  فلنج گلودار  “۶   فولادی  
عدد
 
  " 1/2 1
مشهد PN16  فلنج گلودار  ” ۱/۲ ۱   فولادی  
عدد
 
  " 1/2 2
مشهد PN16  فلنج گلودار  ” ۱/۲ ۲   فولادی  
عدد
 
  " 1/4 1
مشهد PN16  فلنج گلودار  ” ۱/۴ ۱   فولادی  
عدد
 
  "10
میراب PN10  شیرکشویی  “۱۰   چدنی  
عدد
 
  "12
میراب PN10  شیرکشویی  “۱۲   چدنی  
عدد
 
  "14
میراب PN10  شیرکشویی  “۱۴   چدنی  
عدد
 
  "2
میراب PN10  شیرکشویی  “۲   چدنی  
عدد
 
  "3
میراب PN10  شیرکشویی  “۳   چدنی  
عدد
 
  "4
میراب PN10  شیرکشویی  “۴   چدنی  
عدد
 
  "5
میراب PN10  شیرکشویی  “۵   چدنی  
عدد
 
  "6
میراب PN10  شیرکشویی  “۶   چدنی  
عدد
 
  "8
میراب PN10  شیرکشویی  “۸   چدنی  
عدد
 
  " 1/2 2
میراب PN10  شیرکشویی  ” ۱/۲ ۲   چدنی  
عدد
 
  "10
میراب PN16  شیرکشویی  “۱۰   چدنی  
عدد
 
  "12
میراب PN16  شیرکشویی  “۱۲   چدنی  
عدد
 
  "12
میراب PN16  شیرکشویی  “۱۲   چدنی  
عدد
 
  "2
میراب PN16  شیرکشویی  “۲   چدنی  
عدد
 
  "3
میراب PN16  شیرکشویی  “۳   چدنی  
عدد
 
  "4
میراب PN16  شیرکشویی  “۴   چدنی  
عدد
 
  "5
میراب PN16  شیرکشویی  “۵   چدنی  
عدد
 
  "8
میراب PN16  شیرکشویی  “۸   چدنی  
عدد
 
  " 1/2 2
میراب PN16  شیرکشویی  ” ۱/۲ ۲   چدنی  
عدد
 
  "10
وگ PN10  شیرکشویی  “۱۰   چدنی  
عدد
 
  "12
وگ PN10  شیرکشویی  “۱۲   چدنی  
عدد
 
  "14
وگ PN10  شیرکشویی  “۱۴   چدنی  
عدد
 
  "16
وگ PN10  شیرکشویی  “۱۶   چدنی  
عدد
 
  "3
وگ PN10  شیرکشویی  “۳   چدنی  
عدد
 
  "4
وگ PN10  شیرکشویی  “۴   چدنی  
عدد
 
  "6
وگ PN10  شیرکشویی  “۶   چدنی  
عدد
 
  "8
وگ PN10  شیرکشویی  “۸   چدنی  
عدد
 
  " 1/2 1
وگ PN10  شیرکشویی  ” ۱/۲ ۱   چدنی  
عدد
 
  " 1/2 2
وگ PN10  شیرکشویی  ” ۱/۲ ۲   چدنی  
عدد
 
  "10
وگ PN16  شیرکشویی  “۱۰   چدنی  
عدد
 
  "12
وگ PN16  شیرکشویی  “۱۲   چدنی  
عدد
 
  "14
وگ PN16  شیرکشویی  “۱۴   چدنی  
عدد
 
  "18
وگ PN16  شیرکشویی  “۱۸   چدنی  
عدد
 
  "2
وگ PN16  شیرکشویی  “۲   چدنی  
عدد
 
  "3
وگ PN16  شیرکشویی  “۳   چدنی  
عدد
 
  "4
وگ PN16  شیرکشویی  “۴   چدنی  
عدد
 
  "8
وگ PN16  شیرکشویی  “۸   چدنی  
عدد
 
  " 1/2 1
وگ PN16  شیرکشویی  ” ۱/۲ ۱   چدنی  
عدد
 
  " 1/2 2
وگ PN16  شیرکشویی  ” ۱/۲ ۲   چدنی  
عدد
 
  1 5/8"
سه راه
عدد
 
  24"
زانو جوشی   ۲۴”   بنکن    مانسمان ۴۵ درجه بنگاه تهران
عدد
 
  24"
زانو جوشی   ۲۴”   بنکن    مانسمان ۹۰ درجه بنگاه تهران
عدد
 
  24"
سه راه   ۲۴”   بنکن    مانیسمان بنگاه تهران
عدد
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  15
  "2
فلنج کور ۱۵  “۲   مشهد    فولادی بنگاه تهران
عدد
  15
  "3
فلنج کور ۱۵  “۳   مشهد    فولادی بنگاه تهران
عدد
  15
  "5
فلنج کور ۱۵  “۵   مشهد    فولادی بنگاه تهران
عدد
  15
  "6
فلنج کور ۱۵  “۶   مشهد    فولادی بنگاه تهران
عدد
  15
  "8
فلنج کور ۱۵  “۸   مشهد    فولادی بنگاه تهران
عدد
  15
  "16
فلنج گلودار   “۱۶   مشهد  PN16  فولادی بنگاه تهران
عدد
  15
  "14
مشهد PN16  فلنج گلودار  “۱۴   فولادی  
عدد
  15
  "4
مشهد   فلنج کور  “۴   فولادی  
عدد
  15
  " 1/2 2
مشهد   فلنج کور  ” ۱/۲ ۲   فولادی  
عدد
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  20
  "6
فلنج کور ۲۰  “۶   مشهد    فولادی بنگاه تهران
عدد
  20
  "8
فلنج کور ۲۰  “۸   مشهد    فولادی بنگاه تهران
عدد
telegram
 

توضیحات خرید

چنانچه انتقادى به روند فروش دارید، مانند تاخیر در ارسال پیش فاکتور یا عدم پاسخگویى به موقع، مى توانید با شماره داخلى 666 (صداى مشترى) تماس حاصل فرمایید. کلیه کالاهایى که در آهن آنلاین عرضه مى شوند اصلى بوده و هیچ گونه کالاى غیر اصلى در آهن آنلاین به فروش نمى رسد. لطفا مراقب افراد سودجو و سایتهاى مشابه باشید، آهن آنلاین هیچ گونه نمایندگى ندارد و تنها راه ارتباطى، تماس با شماره هاى مجموعه مى باشد. بدیهى است در صورت تماس با این افراد که بعضا عناوین و مدارك جعلى نیز تهیه نموده اند، آهن آنلاین هیچگونه مسئولیتى را پذیرا نخواهد بود. قبل از خرید، گرفتن تایید تلفنى الزامى است.

th0E1PEKBB

اطلاع از قیمت ها و اخبار اتصالات در کانال تلگرام اتصالات آهن آنلاین

عضویت در کانال تخصصی اتصالات آهن آنلاین:

https://telegram.me/AO_fittings

محمد شانه جانی : مدیر کل خرید و فروش

محمد شانه جانی

مدیر کل خرید و فروش

داخلى : 655
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100391

نیلوفر ترابی : مدیر گروه

نیلوفر ترابی

مدیر گروه

داخلى : 612
۰۲۱۶۳۴۲۸
09193014988

غزال تاجدینی : کارشناس فروش

غزال تاجدینی

کارشناس فروش

داخلى : 676
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100445

آیدین هماوندی : کارشناس خرید

آیدین هماوندی

کارشناس خرید

داخلى : 670
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100620

میرقاسم محمدی : کارشناس خرید

میرقاسم محمدی

کارشناس خرید

داخلى : 634
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100870