لیست قیمت اتصالات آهن آنلاین

***به علت نوسانات شدید بازار، نیاز به تایید مجدد قیمت می باشد.***

تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۷/۰۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
 
  "1*"1/2 1
تبدیل ۱/۲ ۱*۱ اینچ درزدار در تهران
عدد
18,000 
۱۱:۰۲
 
  "1/2 1*"1/2 2
تبدیل ۱/۲ ۲*۱/۲ ۱ اینچ درزدار در تهران
عدد
42,000 
۱۱:۰۲
 
  "2*"1/2 2
تبدیل ۱/۲ ۲*۲ اینچ درزدار در تهران
عدد
41,250 
۱۱:۰۲
 
  "1/4 1*"2
تبدیل ۲*۱/۴ ۱ اینچ درزدار در تهران
عدد
26,000 
۱۱:۰۲
 
  "4*"8
تبدیل ۲*۳/۴ اینچ درزدار در تهران
عدد
36,250 
۱۱:۰۳
 
  "1/2 1*"3
تبدیل ۳*۱/۲ ۱ اینچ درزدار در تهران
عدد
62,500 
۱۱:۰۲
 
  "1/2 2*"3
تبدیل ۳*۱/۲ ۲ اینچ درزدار در تهران
عدد
62,500 
۱۱:۰۲
 
  "2*"3
تبدیل ۳*۲ اینچ درزدار در تهران
عدد
62,500 
۱۱:۰۲
 
  "1/2 2*"5
تبدیل ۵*۱/۲ ۲ اینچ درزدار در تهران
عدد
183,750 
۱۱:۰۲
 
  "3*"5
تبدیل ۵*۳ اینچ درزدار در تهران
عدد
156,250 
۱۱:۰۳
 
  "3*"6
تبدیل ۶*۳ اینچ درزدار در تهران
عدد
236,250 
۱۱:۰۳
 
  "6*"8
تبدیل ۸*۶ اینچ درزدار در تهران
عدد
375,000 
۱۱:۰۳
 
  "1*"1/2 1
تبدیل “۱*”۱/۲ ۱  مانیسمان  ۴۰   بنکن
عدد
60,000 
۱۱:۰۲
 
  "1*"1/2 2
تبدیل “۱*”۱/۲ ۲  درزدار     اتصالات
عدد
47,500 
۱۱:۰۳
 
  "1*"1/4 1
تبدیل “۱*”۱/۴ ۱  درزدار     اتصالات
عدد
12,000 
۱۱:۰۲
 
  "1*"1/4 1
تبدیل “۱*”۱/۴ ۱  مانیسمان  ۴۰   بنکن
عدد
44,000 
۱۱:۰۳
 
  "1*"2
تبدیل “۱*”۲  درزدار     اتصالات
عدد
28,000 
۱۱:۰۲
 
  "1*"3
تبدیل “۱*”۳  درزدار     اتصالات
عدد
62,500 
۱۱:۰۲
 
  "1*"3
تبدیل “۱*”۳  مانیسمان  ۴۰   بنکن
عدد
300,000 
۱۱:۰۲
 
  "1/2 1*"1/2 2
تبدیل “۱/۲ ۱*”۱/۲ ۲  مانیسمان  ۴۰   بنکن
عدد
135,000 
۱۱:۰۳
 
  "1/2 1*"2
تبدیل “۱/۲ ۱*”۲  درزدار     اتصالات
عدد
25,000 
۱۱:۰۲
 
  "1/2 1*"3
تبدیل “۱/۲ ۱*”۳  مانیسمان  ۴۰   بنکن
عدد
185,000 
۱۱:۰۲
 
  "1/2 1*"4
تبدیل “۱/۲ ۱*”۴  درزدار     اتصالات
عدد
100,000 
۱۱:۰۲
 
  "1/2 2*"3
تبدیل “۱/۲ ۲*”۳  مانیسمان  ۴۰   بنکن
عدد
160,000 
۱۱:۰۳
 
  "1/2 2*"5
تبدیل “۱/۲ ۲*”۵  درزدار     اتصالات
عدد
183,750 
۱۱:۰۲
 
  "1/2 2*"6
تبدیل “۱/۲ ۲*”۶  درزدار     اتصالات
عدد
۱۱:۰۳
 
  "1/2*"1/4 1
تبدیل “۱/۲*”۱/۴ ۱  درزدار     اتصالات
عدد
11,875 
۱۱:۰۲
 
  "1/2*"1/4 1
تبدیل “۱/۲*”۱/۴ ۱  مانیسمان  ۴۰   بنکن
عدد
44,000 
۱۱:۰۲
 
  "1/2*"1
تبدیل “۱/۲*”۱  درزدار     اتصالات
عدد
8,375 
۱۱:۰۲
 
  "1/2*"1
تبدیل “۱/۲*”۱  مانیسمان  ۴۰   بنکن
عدد
32,000 
۱۱:۰۳
 
  "1/2*"2
تبدیل “۱/۲*”۲  درزدار     اتصالات
عدد
36,250 
۱۱:۰۲
 
  "1/2*"3/4
تبدیل “۱/۲*”۳/۴  درزدار     اتصالات
عدد
7,000 
۱۱:۰۱
 
  "1/2*"3/4
تبدیل “۱/۲*”۳/۴  مانیسمان  ۴۰   بنکن
عدد
25,000 
۱۱:۰۳
 
  "1/4 1*"1/2 1
تبدیل “۱/۴ ۱*”۱/۲ ۱  درزدار     اتصالات
عدد
21,000 
۱۱:۰۲
 
  "1/4 1*"1/2 1
تبدیل “۱/۴ ۱*”۱/۲ ۱  مانیسمان  ۴۰   بنکن
عدد
58,000 
۱۱:۰۲
 
  "1/4 1*"1/2 2
تبدیل “۱/۴ ۱*”۱/۲ ۲  درزدار     اتصالات
عدد
47,500 
۱۱:۰۲
 
  "1/4 1*"1/2 2
تبدیل “۱/۴ ۱*”۱/۲ ۲  مانیسمان  ۴۰   بنکن
عدد
170,000 
۱۱:۰۲
 
  "1/4 1*"2
تبدیل “۱/۴ ۱*”۲  مانیسمان  ۴۰   بنکن
عدد
90,000 
۱۱:۰۳
 
  "1/4 1*"3
تبدیل “۱/۴ ۱*”۳  درزدار     اتصالات
عدد
62,500 
۱۱:۰۲
 
  "1/4 1*"3
تبدیل “۱/۴ ۱*”۳  مانیسمان  ۴۰   بنکن
عدد
200,000 
۱۱:۰۲
 
  "1/4 1*"4
تبدیل “۱/۴ ۱*”۴  مانیسمان  ۴۰   بنکن
عدد
290,000 
۱۱:۰۲
 
  "2*"1/2 2
تبدیل “۲*”۱/۲ ۲  مانیسمان  ۴۰   بنکن
عدد
135,000 
۱۱:۰۲
 
  "2*"3
تبدیل “۲*”۳  استیل  ۴۰ ۳۱۶ استیل  اتصالات
عدد
۱۱:۰۳
 
  "2*"3
تبدیل “۲*”۳  درزدار     اتصالات
عدد
62,500 
۱۱:۰۲
 
  "2*"4
تبدیل “۲*”۴  درزدار     اتصالات
عدد
193,750 
۱۱:۰۲
 
  "3*"4
تبدیل “۳*”۴  درزدار     اتصالات
عدد
75,000 
۱۱:۰۲
 
  "3*"5
تبدیل “۳*”۵  مانیسمان  ۴۰   بنکن
عدد
410,000 
۱۱:۰۲
 
  "3*"6
تبدیل “۳*”۶  مانیسمان  ۴۰   بنکن
عدد
580,000 
۱۱:۰۲
 
  "3/4*"1/2 1
تبدیل “۳/۴*”۱/۲ ۱  درزدار     اتصالات
عدد
16,000 
۱۱:۰۲
 
  "3/4*"1/2 1
تبدیل “۳/۴*”۱/۲ ۱  مانیسمان  ۴۰   بنکن
عدد
60,000 
۱۱:۰۳
 
  "3/4*"1/4 1
تبدیل “۳/۴*”۱/۴ ۱  درزدار     اتصالات
عدد
11,875 
۱۱:۰۲
 
  "3/4*"1/4 1
تبدیل “۳/۴*”۱/۴ ۱  مانیسمان  ۴۰   بنکن
عدد
44,500 
۱۱:۰۲
 
  "3/4*"1
تبدیل “۳/۴*”۱  درزدار     اتصالات
عدد
8,375 
۱۱:۰۲
 
  "4*"5
تبدیل “۴*”۵  درزدار     اتصالات
عدد
156,300 
۱۱:۰۳
 
  "4*"6
تبدیل “۴*”۶  درزدار     اتصالات
عدد
187,500 
۱۱:۰۳
 
  "4*"8
تبدیل “۴*”۸  مانیسمان  ۴۰   بنکن
عدد
1,000,000 
۱۱:۰۲
 
  "5*"6
تبدیل “۵*”۶  درزدار     اتصالات
عدد
187,500 
۱۱:۰۳
 
  "5*"6
تبدیل “۵*”۶  مانیسمان  ۴۰   بنکن
عدد
540,000 
۱۱:۰۳
 
  "5*"8
تبدیل “۵*”۸  درزدار     اتصالات
عدد
475,000 
۱۱:۰۳
 
  "5*"8
تبدیل “۵*”۸  مانیسمان  ۴۰   بنکن
عدد
940,000 
۱۱:۰۳
 
  "1*"1/2 2
تبدیل   “۱*”۱/۲ ۲   بنکن    مانیسمان بنگاه تهران
عدد
185,000 
۱۱:۰۲
 
  "1*"2
تبدیل   “۱*”۲   بنکن    مانیسمان بنگاه تهران
عدد
100,000 
۱۱:۰۳
 
  "1/2 1*"2
تبدیل   “۱/۲ ۱*”۲   بنکن    مانیسمان بنگاه تهران
عدد
90,000 
۱۱:۰۲
 
  "1/2 1*"4
تبدیل   “۱/۲ ۱*”۴   بنکن    مانیسمان بنگاه تهران
عدد
270,000 
۱۱:۰۲
 
  "1/2 2*"6
تبدیل   “۱/۲ ۲*”۶   بنکن    مانیسمان بنگاه تهران
عدد
600,000 
۱۱:۰۲
 
  "2*"4
تبدیل   “۲*”۴   بنکن    مانیسمان بنگاه تهران
عدد
250,000 
۱۱:۰۲
 
  "3*"4
تبدیل   “۳*”۴   بنکن    مانیسمان بنگاه تهران
عدد
220,000 
۱۱:۰۲
 
  "3/4*"1
تبدیل   “۳/۴*”۱   بنکن    مانیسمان بنگاه تهران
عدد
32,000 
۱۱:۰۲
 
  "3/4*"2
تبدیل   “۳/۴*”۲   بنکن    مانیسمان بنگاه تهران
عدد
120,000 
۱۱:۰۲
 
  "4*"5
تبدیل   “۴*”۵   بنکن    مانیسمان بنگاه تهران
عدد
410,000 
۱۱:۰۳
 
  "4*"6
تبدیل   “۴*”۶   بنکن    مانیسمان بنگاه تهران
عدد
560,000 
۱۱:۰۳
 
  "6*"8
تبدیل   “۶*”۸   بنکن    مانیسمان بنگاه تهران
عدد
940,000 
۱۱:۰۲
 
  "1/2
زانو جوشی “۱/۲  درز دار ۹۰ درجه      ایران اتصال
عدد
7,500 
۱۰:۵۹
 
  "1
زانو جوشی “۱  مانسمان ۴۵ درجه   ۸۰   بنکن
عدد
21,000 
۱۱:۰۰
 
  "1
زانو جوشی “۱  مانسمان ۹۰ درجه   ۴۰   بنکن
عدد
32,500 
۱۱:۰۰
 
  "10
زانو جوشی “۱۰  درز دار ۹۰ درجه      ایران اتصال
عدد
1,787,500 
۱۱:۰۰
 
  "10
زانو جوشی “۱۰  مانسمان ۴۵ درجه   ۴۰   بنکن
عدد
2,900,000 
۱۱:۰۰
 
  "12
زانو جوشی “۱۲  درز دار ۹۰ درجه      ایران اتصال
عدد
2,875,000 
۱۱:۰۰
 
  "12
زانو جوشی “۱۲  مانسمان ۴۵ درجه   ۴۰   بنکن
عدد
4,200,000 
۱۱:۰۱
 
  "14
زانو جوشی “۱۴  مانسمان ۹۰ درجه   ۴۰   بنکن
عدد
8,800,000 
۱۱:۰۱
 
  "16
زانو جوشی “۱۶  درز دار ۹۰ درجه      ایران اتصال
عدد
5,625,000 
۱۱:۰۰
 
  "16
زانو جوشی “۱۶  مانسمان ۴۵ درجه   ۸۰   بنکن
عدد
7,500,000 
۱۱:۰۰
 
  "3
زانو جوشی “۳  مانسمان ۹۰ درجه   ۴۰   بنکن
عدد
300,000 
۱۱:۰۰
 
  "5
زانو جوشی “۵  مانسمان ۹۰ درجه   ۴۰   بنکن
عدد
900,000 
۱۱:۰۰
 
  "6
زانو جوشی “۶  درز دار ۹۰ درجه      ایران اتصال
عدد
381,250 
۱۱:۰۰
 
  "8
زانو جوشی “۸  درز دار ۹۰ درجه      ایران اتصال
عدد
925,000 
۱۱:۰۰
 
  " 1/2 1
زانو جوشی ” ۱/۲ ۱  درز دار ۹۰ درجه      ایران اتصال
عدد
30,000 
۱۱:۰۰
 
  " 1/2 1
زانو جوشی ” ۱/۲ ۱  مانسمان ۹۰ درجه   ۴۰   بنکن
عدد
75,000 
۱۱:۰۰
 
  " 1/2 2
زانو جوشی ” ۱/۲ ۲  درز دار ۹۰ درجه      ایران اتصال
عدد
71,250 
۱۱:۰۰
 
  " 1/2 2
زانو جوشی ” ۱/۲ ۲  مانسمان ۴۵ درجه   ۴۰   بنکن
عدد
120,000 
۱۱:۰۱
 
  " 1/2 2
زانو جوشی ” ۱/۲ ۲  مانسمان ۹۰ درجه   ۴۰   بنکن
عدد
185,000 
۱۱:۰۰
 
  " 1/4 1
زانو جوشی ” ۱/۴ ۱  استیل     اتصالات
عدد
۱۱:۰۱
 
  " 1/4 1
زانو جوشی ” ۱/۴ ۱  مانسمان ۴۵ درجه   ۴۰   بنکن
عدد
30,000 
۱۱:۰۱
 
  " 1/4 1
زانو جوشی ” ۱/۴ ۱  مانسمان ۹۰ درجه   ۴۰   بنکن
عدد
46,000 
۱۱:۰۰
 
  " 3/4
زانو جوشی ” ۳/۴  درز دار ۹۰ درجه      ایران اتصال
عدد
10,875 
۱۰:۵۹
 
  "1
زانو جوشی   “۱   ایران اتصال    درز دار ۹۰ درجه بنگاه تهران
عدد
13,750 
۱۰:۵۹
 
  "1/2
زانو جوشی   “۱/۲   بنکن    مانسمان ۴۵ درجه بنگاه تهران
عدد
13,000 
۱۱:۰۰
 
  "10
زانو جوشی   “۱۰   بنکن    مانسمان ۹۰ درجه بنگاه تهران
عدد
4,500,000 
۱۱:۰۱
 
  "12
زانو جوشی   “۱۲   بنکن    مانسمان ۹۰ درجه بنگاه تهران
عدد
6,500,000 
۱۱:۰۰
 
  "14
زانو جوشی   “۱۴   ایران اتصال    درز دار ۹۰ درجه بنگاه تهران
عدد
4,375,000 
۱۱:۰۰
 
  "14
زانو جوشی   “۱۴   بنکن    مانسمان ۴۵ درجه بنگاه تهران
عدد
5,500,000 
۱۱:۰۱
 
  "16
زانو جوشی   “۱۶   بنکن    مانسمان ۹۰ درجه بنگاه تهران
عدد
12,000,000 
۱۱:۰۱
 
  "18
زانو جوشی   “۱۸   بنکن    مانسمان ۴۵ درجه بنگاه تهران
عدد
11,000,000 
۱۱:۰۱
 
  "18
زانو جوشی   “۱۸   بنکن    مانسمان ۹۰ درجه بنگاه تهران
عدد
17,500,000 
۱۱:۰۱
 
  "2
زانو جوشی   “۲   ایران اتصال    درز دار ۹۰ درجه بنگاه تهران
عدد
45,000 
۱۰:۵۹
 
  "2
زانو جوشی   “۲   بنکن    مانسمان ۴۵ درجه بنگاه تهران
عدد
68,000 
۱۱:۰۰
 
  "2
زانو جوشی   “۲   بنکن    مانسمان ۹۰ درجه بنگاه تهران
عدد
103,000 
۱۱:۰۰
 
  "20
زانو جوشی   “۲۰   بنکن    مانسمان ۴۵ درجه بنگاه تهران
عدد
16,500,000 
۱۱:۰۱
 
  "20
زانو جوشی   “۲۰   بنکن    مانسمان ۹۰ درجه بنگاه تهران
عدد
25,000,000 
۱۱:۰۰
 
  "3
زانو جوشی   “۳   بنکن    مانسمان ۴۵ درجه بنگاه تهران
عدد
150,000 
۱۱:۰۰
 
  "4
زانو جوشی   “۴   بنکن    مانسمان ۴۵ درجه بنگاه تهران
عدد
250,000 
۱۱:۰۰
 
  "4
زانو جوشی   “۴   بنکن    مانسمان ۹۰ درجه بنگاه تهران
عدد
400,000 
۱۱:۰۰
 
  "5
زانو جوشی   “۵   بنکن    مانسمان ۴۵ درجه بنگاه تهران
عدد
470,000 
۱۱:۰۰
 
  "6
زانو جوشی   “۶   بنکن    مانسمان ۹۰ درجه بنگاه تهران
عدد
1,600,000 
۱۱:۰۱
 
  "8
زانو جوشی   “۸   بنکن    مانسمان ۴۵ درجه بنگاه تهران
عدد
1,500,000 
۱۱:۰۱
 
  "8
زانو جوشی   “۸   بنکن    مانسمان ۹۰ درجه بنگاه تهران
عدد
2,400,000 
۱۱:۰۰
 
  " 1/2 1
زانو جوشی   ” ۱/۲ ۱   بنکن    مانسمان ۴۵ درجه بنگاه تهران
عدد
39,000 
۱۱:۰۱
 
  " 3/4
زانو جوشی   ” ۳/۴   بنکن    مانسمان ۴۵ درجه بنگاه تهران
عدد
15,000 
۱۱:۰۱
 
  2*8
تبدیل   ۲*۸   بنکن    مانیسمان بنگاه تهران
عدد
1,500,000 
۱۱:۰۲
 
  3*8
تبدیل ۳*۸  مانیسمان  ۴۰   بنکن
عدد
1,050,000 
۱۱:۰۳
 
  24"
زانو جوشی   ۲۴”   بنکن    مانسمان ۴۵ درجه بنگاه تهران
عدد
27,000,000 
۱۱:۰۰
 
  24"
زانو جوشی   ۲۴”   بنکن    مانسمان ۹۰ درجه بنگاه تهران
عدد
42,000,000 
۱۱:۰۰
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۷/۰۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  10
  M6
پیچ ۱۰  M6   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
853 
۱۱:۰۴
  10
  M8
پیچ ۱۰  M8   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
1,364 
۱۱:۰۴
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۷/۰۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  15
  M6
پیچ ۱۵  M6   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
853 
۱۱:۰۴
  15
  M8
پیچ ۱۵  M8   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
1,364 
۱۱:۰۴
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۷/۰۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  20
  M10
پیچ ۲۰  M10   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
2,700 
۱۱:۰۵
  20
  M12
پیچ ۲۰  M12   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
4,832 
۱۱:۰۵
  20
  M6
پیچ ۲۰  M6   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
853 
۱۱:۰۴
  20
  M8
پیچ ۲۰  M8   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
1,421 
۱۱:۰۴
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۷/۰۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  25
  M10
پیچ ۲۵  M10   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
2,842 
۱۱:۰۵
  25
  M12
پیچ ۲۵  M12   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
5,684 
۱۱:۰۵
  25
  M6
پیچ ۲۵  M6   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
995 
۱۱:۰۴
  25
  M8
پیچ ۲۵  M8   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
1,563 
۱۱:۰۴
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۷/۰۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  30
  M10
پیچ ۳۰  M10   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
3,126 
۱۱:۰۵
  30
  M12
پیچ ۳۰  M12   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
5,116 
۱۱:۰۵
  30
  M14
پیچ ۳۰  M14   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
7,958 
۱۱:۰۶
  30
  M16
پیچ ۳۰  M16   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
9,379 
۱۱:۰۴
  30
  M6
پیچ ۳۰  M6   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
1,052 
۱۱:۰۴
  30
  M8
پیچ ۳۰  M8   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
1,762 
۱۱:۰۴
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۷/۰۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  35
  M6
پیچ ۳۵  M6   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
1,137 
۱۱:۰۴
  35
  M8
پیچ ۳۵  M8   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
1,933 
۱۱:۰۴
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۷/۰۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  40
  M10
پیچ ۴۰  M10   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
3,695 
۱۱:۰۵
  40
  M12
پیچ ۴۰  M12   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
5,827 
۱۱:۰۵
  40
  M14
پیچ ۴۰  M14   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
7,958 
۱۱:۰۶
  40
  M16
پیچ ۴۰  M16   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
9,948 
۱۱:۰۴
  40
  M6
پیچ ۴۰  M6   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
1,279 
۱۱:۰۴
  40
  M8
پیچ ۴۰  M8   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
2,075 
۱۱:۰۵
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۷/۰۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  50
  M10
پیچ ۵۰  M10   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
4,263 
۱۱:۰۵
  50
  M12
پیچ ۵۰  M12   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
6,395 
۱۱:۰۵
  50
  M14
پیچ ۵۰  M14   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
8,811 
۱۱:۰۶
  50
  M16
پیچ ۵۰  M16   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
11,369 
۱۱:۰۴
  50
  M18
پیچ ۵۰  M18   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
19,043 
۱۱:۰۵
  50
  M20
پیچ ۵۰  M20   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
25,864 
۱۱:۰۵
  50
  M6
پیچ ۵۰  M6   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
1,478 
۱۱:۰۴
  50
  M8
پیچ ۵۰  M8   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
2,416 
۱۱:۰۵
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۷/۰۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  60
  M10
پیچ ۶۰  M10   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
4,832 
۱۱:۰۵
  60
  M12
پیچ ۶۰  M12   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
7,106 
۱۱:۰۵
  60
  M14
پیچ ۶۰  M14   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
9,948 
۱۱:۰۴
  60
  M16
پیچ ۶۰  M16   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
13,074 
۱۱:۰۴
  60
  M18
پیچ ۶۰  M18   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
20,322 
۱۱:۰۵
  60
  M20
پیچ ۶۰  M20   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
28,422 
۱۱:۰۵
  60
  M6
پیچ ۶۰  M6   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
1,705 
۱۱:۰۴
  60
  M8
پیچ ۶۰  M8   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
2,842 
۱۱:۰۵
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۷/۰۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  70
  M10
پیچ ۷۰  M10   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
5,400 
۱۱:۰۵
  70
  M12
پیچ ۷۰  M12   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
7,958 
۱۱:۰۵
  70
  M14
پیچ ۷۰  M14   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
10,800 
۱۱:۰۴
  70
  M16
پیچ ۷۰  M16   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
14,495 
۱۱:۰۵
  70
  M18
پیچ ۷۰  M18   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
24,159 
۱۱:۰۵
  70
  M20
پیچ ۷۰  M20   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
31,833 
۱۱:۰۵
  70
  M6
پیچ ۷۰  M6   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
1,990 
۱۱:۰۴
  70
  M8
پیچ ۷۰  M8   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
3,269 
۱۱:۰۵
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۷/۰۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  80
  M10
پیچ ۸۰  M10   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
5,969 
۱۱:۰۵
  80
  M12
پیچ ۸۰  M12   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
8,527 
۱۱:۰۵
  80
  M14
پیچ ۸۰  M14   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
11,653 
۱۱:۰۴
  80
  M16
پیچ ۸۰  M16   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
15,916 
۱۱:۰۵
  80
  M18
پیچ ۸۰  M18   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
27,001 
۱۱:۰۵
  80
  M20
پیچ ۸۰  M20   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
35,528 
۱۱:۰۵
  80
  M6
پیچ ۸۰  M6   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
2,274 
۱۱:۰۴
  80
  M8
پیچ ۸۰  M8   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
3,553 
۱۱:۰۵
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۷/۰۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  100
  M10
پیچ ۱۰۰  M10   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
7,106 
۱۱:۰۵
  100
  M12
پیچ ۱۰۰  M12   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
10,516 
۱۱:۰۵
  100
  M14
پیچ ۱۰۰  M14   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
14,495 
۱۱:۰۴
  100
  M16
پیچ ۱۰۰  M16   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
18,759 
۱۱:۰۵
  100
  M18
پیچ ۱۰۰  M18   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
31,265 
۱۱:۰۵
  100
  M20
پیچ ۱۰۰  M20   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
38,370 
۱۱:۰۵
  100
  M6
پیچ ۱۰۰  M6   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
2,700 
۱۱:۰۴
  100
  M8
پیچ ۱۰۰  M8   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
4,263 
۱۱:۰۵
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۷/۰۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  120
  M10
پیچ ۱۲۰  M10   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
9,948 
۱۱:۰۵
  120
  M12
پیچ ۱۲۰  M12   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
14,211 
۱۱:۰۶
  120
  M14
پیچ ۱۲۰  M14   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
17,906 
۱۱:۰۴
  120
  M16
پیچ ۱۲۰  M16   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
24,159 
۱۱:۰۵
  120
  M18
پیچ ۱۲۰  M18   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
35,528 
۱۱:۰۵
  120
  M20
پیچ ۱۲۰  M20   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
46,897 
۱۱:۰۵
  120
  M8
پیچ ۱۲۰  M8   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
6,253 
۱۱:۰۵
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۷/۰۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  150
  M10
پیچ ۱۵۰  M10   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
12,222 
۱۱:۰۵
  150
  M12
پیچ ۱۵۰  M12   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
17,338 
۱۱:۰۶
  150
  M16
پیچ ۱۵۰  M16   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
31,265 
۱۱:۰۵
  150
  M18
پیچ ۱۵۰  M18   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
45,476 
۱۱:۰۵
  150
  M20
پیچ ۱۵۰  M20   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
55,423 
۱۱:۰۵
telegram
 

توضیحات خرید

چنانچه انتقادى به روند فروش دارید، مانند تاخیر در ارسال پیش فاکتور یا عدم پاسخگویى به موقع، مى توانید با شماره داخلى 666 (صداى مشترى) تماس حاصل فرمایید. کلیه کالاهایى که در آهن آنلاین عرضه مى شوند اصلى بوده و هیچ گونه کالاى غیر اصلى در آهن آنلاین به فروش نمى رسد. لطفا مراقب افراد سودجو و سایتهاى مشابه باشید، آهن آنلاین هیچ گونه نمایندگى ندارد و تنها راه ارتباطى، تماس با شماره هاى مجموعه مى باشد. بدیهى است در صورت تماس با این افراد که بعضا عناوین و مدارك جعلى نیز تهیه نموده اند، آهن آنلاین هیچگونه مسئولیتى را پذیرا نخواهد بود. قبل از خرید، گرفتن تایید تلفنى الزامى است.

th0E1PEKBB اطلاع از قیمت ها و اخبار اتصالات در کانال تلگرام اتصالات آهن آنلاین عضویت در کانال تخصصی اتصالات آهن آنلاین: https://telegram.me/AO_fittings

غزال تاجدینی : کارشناس فروش

غزال تاجدینی

کارشناس فروش

داخلى : 676
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100445

آیدین هماوندی : کارشناس خرید

آیدین هماوندی

کارشناس خرید

داخلى : 670
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100620

میرقاسم محمدی : کارشناس خرید

میرقاسم محمدی

کارشناس خرید

داخلى : 634
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100870