آهن آنلاین
فیلترها

لوله استیل صنعتی

لوله استیل صنعتی 316L
| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
نام کالا سایز رده آلیاژ حالت واحد قیمت (ریال)
-
"3/4
40
316L
6 متری
کیلوگرم
2,798,630
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
-
2 1/2 اینچ
40
316L
6 متری
کیلوگرم
2,798,630
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
-
8 اینچ
10
316L
6 متری
کیلوگرم
3,126,150
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
-
2 اینچ
40
316L
6 متری
کیلوگرم
2,798,630
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
-
3 اینچ
80
316L
6 متری
کیلوگرم
3,029,590
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
-
16 اینچ
10
316L
6 متری
کیلوگرم
3,754,320
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
-
1 اینچ
80
316L
6 متری
کیلوگرم
3,029,590
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
-
1/2 اینچ
40
316L
6 متری
کیلوگرم
2,798,630
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
-
1/2 اینچ
10
316L
6 متری
کیلوگرم
2,798,630
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
-
2 اینچ
10
316L
6 متری
کیلوگرم
2,798,630
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
-
1 اینچ
10
316L
6 متری
کیلوگرم
2,798,630
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
-
3 اینچ
10
316L
6 متری
کیلوگرم
2,798,630
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
-
1/2 اینچ
80
316L
6 متری
کیلوگرم
3,029,590
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
-
1 1/4 اینچ
10
316L
6 متری
کیلوگرم
2,798,630
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
-
1 1/2 اینچ
10
316L
6 متری
کیلوگرم
2,798,630
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
-
4 اینچ
10
316L
6 متری
کیلوگرم
2,798,630
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
-
12 اینچ
10
316L
6 متری
کیلوگرم
3,402,990
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
-
10 اینچ
10
316L
6 متری
کیلوگرم
3,266,980
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
-
6 اینچ
10
316L
6 متری
کیلوگرم
3,077,070
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
-
6 اینچ
40
316L
6 متری
کیلوگرم
3,077,070
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
-
1 اینچ
40
316L
6 متری
کیلوگرم
2,798,630
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
-
"3/4
40
316L
6 متری
کیلوگرم
2,798,630
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
-
8 اینچ
40
316L
6 متری
کیلوگرم
3,309,640
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
لوله استیل صنعتی 304
| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
نام کالا سایز رده آلیاژ حالت واحد قیمت (ریال)
-
3 اینچ
80
304
6 متری
کیلوگرم
1,926,610
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
-
5 اینچ
80
304
6 متری
کیلوگرم
2,248,400
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
-
8 اینچ
10
304
6 متری
کیلوگرم
2,267,890
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
-
4 اینچ
80
304
6 متری
کیلوگرم
1,926,610
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
-
3 اینچ
10
304
6 متری
کیلوگرم
1,834,870
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
-
4 اینچ
40
304
6 متری
کیلوگرم
1,834,870
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
-
1 1/4 اینچ
80
304
6 متری
کیلوگرم
1,926,610
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
-
2 1/2 اینچ
10
304
6 متری
کیلوگرم
1,834,870
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
-
2 اینچ
80
304
6 متری
کیلوگرم
1,926,610
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
-
1 1/2 اینچ
80
304
6 متری
کیلوگرم
1,926,610
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
-
"3/4
10
304
6 متری
کیلوگرم
1,834,870
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
-
1 1/4 اینچ
40
304
6 متری
کیلوگرم
1,834,870
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
-
"3/4
80
304
6 متری
کیلوگرم
1,926,610
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
-
5 اینچ
40
304
6 متری
کیلوگرم
1,972,480
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
-
6 اینچ
10
304
6 متری
کیلوگرم
2,069,270
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
-
2 اینچ
40
304
6 متری
کیلوگرم
1,834,870
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
-
1 اینچ
40
304
6 متری
کیلوگرم
1,834,870
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
-
"3/4
40
304
6 متری
کیلوگرم
1,834,870
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
-
1/2 اینچ
40
304
6 متری
کیلوگرم
1,880,740
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
-
1 1/2 اینچ
10
304
6 متری
کیلوگرم
1,834,870
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
-
1 1/2 اینچ
40
304
6 متری
کیلوگرم
1,834,870
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
-
3 اینچ
40
304
6 متری
کیلوگرم
1,834,870
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
-
4 اینچ
10
304
6 متری
کیلوگرم
1,834,870
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
-
6 اینچ
40
304
6 متری
کیلوگرم
2,069,270
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
-
2 اینچ
10
304
6 متری
کیلوگرم
1,834,870
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
-
1 1/4 اینچ
10
304
6 متری
کیلوگرم
1,834,870
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
-
1 اینچ
10
304
6 متری
کیلوگرم
1,834,870
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
-
1/2 اینچ
10
304
6 متری
کیلوگرم
1,880,740
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
-
5 اینچ
40
304
6 متری
کیلوگرم
1,972,480
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
-
1/2 اینچ
80
304
6 متری
کیلوگرم
1,972,480
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
-
2 1/2 اینچ
40
304
6 متری
کیلوگرم
1,834,870
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
دریافت مشاوره از کارشناسان واحد لوله استیل صنعتی
کارشناسان واحد لوله استیل صنعتی
المیرا میراعظمی
المیرا میراعظمی (مدیر تیم ورق گرم)
سید محسن رجبی
سید محسن رجبی (STB ورق گرم)
علی علی پور شهمیری
علی علی پور شهمیری (کارشناس خرید استیل)
شهرزاد فاخری فر
شهرزاد فاخری فر (سرپرست فروش استیل)
سمیرا عابدی کوپایی
سمیرا عابدی کوپایی (مشاور خرید STB ورق گرم)
محمد حسن نکوفر
محمد حسن نکوفر (کارشناس خرید استیل)
آیدا پاشاخانی
آیدا پاشاخانی (کارشناس فروش استیل)
ساناز علی محمدی
ساناز علی محمدی (کارشناس فروش استیل)

لوله استیل صنعتی

در لیست زیر می‌توانید قیمت لوله استیل صنعتی در سایز و آلیاژهای مختلف مشاهده کنید. لوله  استیل صنعتی در رده‌های مختلف به صورت شاخه‌های 6 متری موجود می‌باشد. قیمت به روز لوله صنعتی استیل تولید کشورهای چین، ایران و تایوانی ارائه می‌شود. انواع خدمات برش، جوشکاری و خم کاری طبق سفارش مشتری انجام می‌شود. آنالیز قبل از خرید و پرداخت هزینه آنالیز در صورت عدم تطابق محصول امکان پذیر می‌باشد. نرخ این محصول با توجه به تغییرات قیمت لوله استیل، به صورت روزانه تغییر می‌کند.

راهنمای خرید

پس از استعلام قیمت محصول توسط شما، کارشناسان فروش آهن آنلاین، قیمت و مشخصات محصول، شرایط پرداخت، زمان بارگیری و تحویل محصول و سایر جزئیات سفارش را در قالب پيش فاكتور به اطلاع شما می‌رسانند. پس از تایید پرداخت، واحد ترابری و لجستیک آهن آنلاین دستور بارگیری و ارسال بار را دریافت می‌کند؛ و بعد از تاييد قيمت كرايه از سوي مشتري، طبق زمان‌بندی اعلام شده، نسبت به تحویل بار به آدرس و مشخصات دریافتی از مشتری، اقدام می‌کند.

چند نکته در هنگام خرید

- مشخصات و ویژگی‌های هر محصول، اعم از نوع، سایز، حالت، استاندارد، محل بارگیری و تحویل (کارخانه یا بنگاه)، واحد، قیمت هر واحد و هم‌چنین تاریخ و ساعت آخرین به‌روزسانی در لیست قیمت‌ها آورده شده است.

- برای مشاهده نوسانات و«نمودار قیمت محصول»، روی آیکون نمودار مرتبط با هر محصول کلیک کنید.

- با توجه به نوسانات بازار، برای اطمینان از قیمت نهایی محصول، با کارشناسان آهن آنلاین در تماس باشید: 02154712

- در صورت عدم مشاهده محصول مورد نظر و مشاوره در زمینه خرید و فروش، با کارشناسان آهن آنلاین در تماس باشید: 02154712

لوله استیل صنعتی
... بیشتر
مشاوره رایگان و خرید
فیلتر نتایج x