آهن آنلاین
فیلترها

قیمت ورق گالوانیزه

آخرین بروزرسانی: روزهای قبل ( 1403/2/26 )
ورق گالوانیزه شهریار تبریز
ضخامت سایز برند حالت محل تحویل واحد قیمت (تومان)
3
1000
شهریار تبریز
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
72,730
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -0.6%
3
1250
شهریار تبریز
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
72,730
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -0.6%
2
1250
شهریار تبریز
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
52,730
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -0.9%
2
1000
شهریار تبریز
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
52,730
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -0.9%
2.5
1250
شهریار تبریز
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
59,090
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -0.8%
2.5
1000
شهریار تبریز
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
59,090
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -0.8%
ورق گالوانیزه شهرکرد
ضخامت سایز برند حالت محل تحویل واحد قیمت (تومان)
0.4
1000
شهرکرد
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
46,910
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.0%
0.5
1000
شهرکرد
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
45,550
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.0%
0.5
1250
شهرکرد
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
45,550
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.0%
0.7
1000
شهرکرد
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
43,730
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.0%
0.7
1250
شهرکرد
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
43,730
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.0%
0.8
1000
شهرکرد
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
43,270
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.0%
0.8
1250
شهرکرد
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
43,270
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.0%
0.6
1000
شهرکرد
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
45,090
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.0%
0.6
1250
شهرکرد
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
45,090
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.0%
0.9
1000
شهرکرد
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
43,270
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.0%
0.9
1250
شهرکرد
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
43,270
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.0%
1
1000
شهرکرد
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
44,180
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.0%
1
1250
شهرکرد
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
44,180
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.0%
1.25
1000
شهرکرد
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
43,730
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.0%
1.25
1250
شهرکرد
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
44,640
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.0%
1.5
1000
شهرکرد
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
45,090
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.0%
1.5
1250
شهرکرد
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
45,550
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.0%
2
1000
شهرکرد
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
51,000
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -0.9%
2
1250
شهرکرد
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
51,450
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -0.9%
ورق گالوانیزه کاشان
ضخامت سایز برند حالت محل تحویل واحد قیمت (تومان)
0.3
1000
کاشان
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
53,270
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -0.8%
0.4
1000
کاشان
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
47,820
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -0.9%
0.4
1250
کاشان
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
46,910
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.0%
0.5
1000
کاشان
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
46,000
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.0%
0.5
1250
کاشان
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
46,000
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.0%
0.7
1000
کاشان
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
43,730
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.0%
0.7
1250
کاشان
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
43,730
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.0%
0.8
1000
کاشان
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
43,270
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.0%
0.8
1250
کاشان
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
43,270
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.0%
0.45
1000
کاشان
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
46,450
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.0%
0.45
1250
کاشان
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
46,450
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.0%
0.55
1000
کاشان
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
45,550
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.0%
0.55
1250
کاشان
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
45,550
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.0%
0.6
1000
کاشان
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
46,000
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.0%
0.6
1250
کاشان
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
44,640
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.0%
0.9
1000
کاشان
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
43,270
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.0%
0.9
1250
کاشان
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
43,270
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.0%
1
1000
کاشان
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
44,180
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.0%
1
1250
کاشان
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
44,640
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.0%
1.25
1000
کاشان
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
43,730
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.0%
1.25
1250
کاشان
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
44,180
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.0%
1.5
1000
کاشان
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
45,090
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.0%
ورق گالوانیزه هفت الماس
ضخامت سایز برند حالت محل تحویل واحد قیمت (تومان)
0.4
1000
هفت الماس
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
46,910
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.0%
0.4
1250
هفت الماس
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
46,910
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.0%
0.5
1000
هفت الماس
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
45,550
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.0%
0.5
1250
هفت الماس
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
45,550
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.0%
0.7
1000
هفت الماس
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
43,270
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.0%
0.7
1250
هفت الماس
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
43,270
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.0%
0.8
1000
هفت الماس
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
43,270
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.0%
0.8
1250
هفت الماس
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
43,270
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.0%
0.6
1000
هفت الماس
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
45,550
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.0%
0.6
1250
هفت الماس
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
45,090
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.0%
0.9
1000
هفت الماس
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
42,820
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.1%
0.9
1250
هفت الماس
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
42,820
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.1%
1
1000
هفت الماس
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
44,180
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.0%
1
1250
هفت الماس
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
44,180
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.0%
1.25
1000
هفت الماس
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
43,270
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.0%
1.25
1250
هفت الماس
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
43,550
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.0%
1.5
1000
هفت الماس
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
45,090
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.0%
1.5
1250
هفت الماس
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
45,090
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.0%
2.5
1000
هفت الماس
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
58,730
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -0.8%
2.5
1250
هفت الماس
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
58,730
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -0.8%
2
1000
هفت الماس
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
51,000
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -0.9%
2
1250
هفت الماس
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
54,180
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -0.8%
ورق گالوانیزه تاراز
ضخامت سایز برند حالت محل تحویل واحد قیمت (تومان)
0.4
1000
تاراز
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
46,910
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.0%
0.5
1000
تاراز
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
45,550
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.0%
0.5
1250
تاراز
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
45,550
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.0%
0.7
1000
تاراز
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
43,730
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.0%
0.7
1250
تاراز
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
43,730
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.0%
0.8
1000
تاراز
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
43,270
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.0%
0.8
1250
تاراز
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
43,270
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.0%
0.6
1000
تاراز
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
45,090
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.0%
0.6
1250
تاراز
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
45,090
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.0%
0.9
1000
تاراز
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
43,270
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.0%
0.9
1250
تاراز
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
43,270
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.0%
1.2
1000
تاراز
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
43,730
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.0%
1.2
1250
تاراز
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
44,640
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.0%
1
1000
تاراز
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
44,180
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.0%
1
1250
تاراز
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
44,180
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.0%
1.5
1000
تاراز
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
45,090
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.0%
1.5
1250
تاراز
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
45,550
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.0%
2
1000
تاراز
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
51,000
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -0.9%
2
1250
تاراز
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
51,450
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -0.9%
کارشناسان واحد ورق گالوانیزه
سروش پزشپور (کارشناس فروش ورق سرد)
سروش پزشپور
کارشناس فروش ورق سرد
مهیار ملک محمدی (سرپرست فروش ورق سرد)
مهیار ملک محمدی
سرپرست فروش ورق سرد
کسری نبوره اصل (کارشناس خرید ورق سرد)
کسری نبوره اصل
کارشناس خرید ورق سرد
محمدرضا قشقایی (سرپرست خرید ورق سرد)
محمدرضا قشقایی
سرپرست خرید ورق سرد
نوید وطن دوست (STB لوله پروفیل و ورق سرد)
نوید وطن دوست
STB لوله پروفیل و ورق سرد

ورق گالوانیزه

یکی از ورق‌های فولادی عرضه شده در بازار، ورق گالوانیزه، است که به علت ضد زنگ بودن و مقاومت در برابر خوردگی، مورد توجه اکثر صنعتگران و فعالین حوزه‌های عمرانی و صنعتی کشور قرار گرفته است. این محصول به‌دلیل پوششی که از جنس روی دارد و طی فرآیند گالوانیزاسیون در کارخانه‌های فولادی تولید می‌شود، تغییرات قیمت روزانه و لحظه‌ای را تجربه می‌کند. هر چه ضخامت یا کوتینگ این محصول بیشتر باشد، کیفیت بالاتری خواهد داشت و قیمت ورق گالوانیزه نیز متعاقب با این موضوع افزایش می‌یابد. قیمت ورق گالوانیزه با توجه به ضخامت و کارخانه تولید کننده آن متفاوت است و قیمت آن به ازای هر کیلو از 43270 تا 72730 تومان متغیر است. 

ورق گالوانیزه چیست؟

ورق فولادی انواع مختلفی دارد که یکی از مهم‌ترین آن مربوط به دسته ورق گالوانیزه می‌شود. این ورق یک محصول فولادی با پوشش لایه‌‌ای از عناصر آلیاژی مانند روی است. این پوشش‌دهی، سطح مقاومت ورق در برابر خوردگی و زنگ‌زدگی را افزایش می‌دهد. بعلاوه حجم پوشش گالوانیزه بر روی محصولات متفاوت است و برمبنای جرم روی مشخص می‌شود؛ بالاتر بودن جرم پوشش به معنای باکیفیت‌تر بودن آن است. درضمن، مناسب بودن قیمت ورق گالوانیزه با توجه به خواص فوق‌العاده آن باعث جلب نظر مصرف‌کنندگان شده است.

طبق بررسی‌های صورت گرفته:

ورق گالوانیزه به دلیل خاصیت ضد زنگ بودن، در بازار از تقاضا بالایی برخوردار است. محدودیت در تولید داخل موجب شده بخشی از این نیاز از طریق ورق‌های وارداتی تأمین ‌شود. بخش زیادی از نوسانات قیمت ورق گالوانیزه را می‌توان همین موضوع دانست.

 

ورق گالوانیزه نوعی ورق پوشیده شده با لایه نازک روی است.
ورق گالوانیزه نوعی ورق پوشیده شده با لایه نازک روی است.

 

 

انواع ورق گالوانیزه

این ورق‌ها برخلاف تصور عموم تنها با فلز روی گالوانیزه نمی‌شوند و امکان گالوانیزاسیون آن‌ها با عناصر آلیاژی دیگر نیز وجود دارد. از انواع ورق گالوانیزه براساس نوع پوشش می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • پوشش ورق با فلز روی (Z)
  • پوشش ورق با آلیاژ آهن – روی (ZF)
  • پوشش ورق با آلیاژ آلومینیوم – روی (AZ)
  • پوشش ورق با آلیاژ روی – آلومینیوم (ZA)
  • پوشش ورق با آلیاژ آلومینیوم – سیلیکون (AS)

این ورق براساس کاربرد نیز دسته‌بندی مختص به خود را دارد. گاهی از این ورق‌ها به صورت مستقیم استفاده می‌شود و در برخی مواقع هم، آن‌ها را به تجهیزات ثانویه تبدیل می‌کنند و سپس، جهت مصارف خود بکار می‌گیرند. حال اینکه کاربردهای ورق فولادی گالوانیزه به صورت مستقیم و غیرمستقیم چیست را در ادامه شرح داده‌ایم.

مشخصات فنی ورق گالوانیزه

برای تولید ورق گالوانیزه از استانداردهای معتبر داخلی و بین‌المللی همچون استاندارد ملی ایران و استاندارد ASTM آمریکا استفاده می‌شود؛ محصولات فولادی تولیدشده طبق این استانداردها از کیفیت بالایی برخوردار هستند. بعلاوه ورق فولادی گالوانیزه در ابعاد و ضخامت‌های مختلف موجود است. این ورق را می‌توان از ضخامت 0.18 الی 6 میلی‌متر تولید کرد؛ اما طبق استانداردهای تولید در ایران باید در ضخامت‌های 0.25 الی 5 میلی‌متر تولید شوند. عرض ورق نیز در وضعیت رول و شیت 1 الی 1.25 متر است. طول آن هم باید حدود 200 و 250 میلی‌متر باشد.

 

جدول استاندارد ورق های گالوانیزه
جدول استاندارد ورق های گالوانیزه 


 

ضمنا، وزن رول‌های ورق ممکن است با توجه به ضخامت آن سبک یا سنگین باشد؛ این ورق در وضعیت عادی حدود 6 الی 7 تن وزن دارد. نوع پوشش ورق‌های گالوانیزه هم برحسب روش تولید آن‌ها متفاوت است. این ورق‌ها به دو روش گالوانیزه گرم و گالوانیزه سرد تولید می‌شوند. ورق گالوانیزه گرم با فرآیند غوطه‌وری در حوضچه روی مذاب تولید می‌شود؛ اما فرآیند تولید در گالوانیزه سرد با ترفند الکتروگالوانیزه است. به‌طورکلی، از مهم‌ترین ویژگی‌های ورق فولادی گالوانیزه می‌توان به برخورداری از مقاومت عالی در برابر خوردگی و زنگ‌زدگی، طول عمر بالا و قیمت مناسب آن اشاره کرد.

نحوه محاسبه وزن ورق گالوانیزه

وزن ورق فولادی جزو مهم‌ترین نکاتی است که در زمان خرید باید به آن دقت داشت. درواقع، وزن ورق‌ها تاثیر بسزایی بر قیمت نهایی آن‌ها می‌گذارد؛ از‌این‌رو، آشنایی با نحوه محاسبه وزن ورق فولادی بسیار مهم است. در قسمت زیر، فرمول وزن ورق گالوانیزه را آورده‌ایم:

وزن ورق = طول (برحسب متر) * عرض (برحسب متر) * ضخامت (برحسب میلی‌متر) * 7.85

 

طول، عرض و ضخامت ورق گالوانیزه
طول، عرض و ضخامت ورق گالوانیزه 

 

قیمت هر متر ورق گالوانیزه

محاسبه قیمت هر متر ورق گالوانیزه به عوامل مختلفی از جمله ضخامت و ابعاد ورق، کیفیت، میزان سفارش و حجم خریداری شده و نوسانات بازار بستگی دارد. عموماً قیمت ورق گالوانیزه به صورت کیلوگرم محاسبه می‌شود و برای تبدیل آن به قیمت هر متر، نیاز است ابتدا وزن ورق را به متراژ مربع آن تبدیل کنیم. برای این منظور باید ضخامت ورق را با جذب سطحی آن ضرب کنیم. برای مثال، فرض کنید طول و عرض ورق گالوانیزه به ترتیب 2 و 1 متر باشد و ضخامت آن 1 میلیمتر باشد. در این صورت، وزن هر متر مربع ورق به شکل زیر محاسبه می‌شود:
وزن هر متر مربع = ضخامت ورق * جذب سطحی * 7.85
و به عنوان مثال، برای ورق گالوانیزه با ضخامت 1 میلیمتر و اندازه 2 × 1 متر، وزن هر متر مربع برابر با 7.85 کیلوگرم خواهد بود.
با توجه به محاسبه وزن هر متر مربع ورق گالوانیزه، قیمت هر متر آن را با تقسیم قیمت کیلوگرمی بر وزن هر متر مربع، محاسبه می‌کنیم. در نهایت، باید به خاطر داشت که قیمت هر متر از این ورق بسته به بازار و محل خرید، ممکن است متفاوت باشد و توصیه می‌شود برای خرید، با کارشناسان آهن آنلاین در ارتباط باشید.
برای خرید ورق گالوانیزه، باید به ابعاد و وزن مورد نیاز خود توجه کنید. با توجه به اینکه کارخانه‌های مختلف قیمت این ورق را به ازای هر کیلوگرم اعلام می‌کنند، برای خرید این نوع ورق، بهتر است قیمت‌گذاری بر اساس وزن صورت گیرد. جداول قیمتی آهن آنلاین نیز قیمت هر کیلوگرم از ورق گالوانیزه را برای شما نمایش می‌دهد. در نهایت، با توجه به وزن مورد نیاز، قیمت نهایی خرید ورق گالوانیزه را محاسبه کنید.

قیمت روز ورق گالوانیزه

ازآنجایی‌که ورق های گالوانیزه، در برابر خوردگی، مقاومت بسیار بالایی دارند؛ کاربرد زیادی در صنایع دارند؛ اما ابعاد مختلف این محصول در بازار به‌راحتی در دسترس نیست و معمولا باید آن را سفارش داد. ورق گالوانیزه 6 متری، که یکی از پرفروش ترین ابعاد این مقطع به‌شمار می‌آید، به‌صورت برش خورده به متقاضیان این کالا قابل ارائه است. 

عوامل مختلفی بر تعیین قیمت این ورق ها، اثرگذار است که به‌عنوان‌مثال می توان به مواردی چون: عرض ورق، فرآیند گالوانیزاسیون، برند تولیدکننده، وزن و... اشاره کرد. معمولا ورق های گالوانیزه 6 متری در عرض‌های 1000 و 1500 میلی‌متری، برش زده می‌شود و در اختیار خریداران قرار می‌گیرد.

مطابق با نظر کارشناسان آهن آنلاین:

"قیمت ورق گالوانیزه باید به صورت روزانه بررسی شود، زیرا نوسان‌های بسیاری را تجربه می‌کند. همچنین بهتر است خریداران در اولین فرصت برای خرید ورق گالوانیزه اقدام کنند تا در روندهای صعود شدید مجبور به پرداخت هزینه بیشتر نباشند."

قیمت ورق گالوانیزه 1 میلی متر

یکی از پرکاربردترین انواع ورق‌های گالوانیزه، ورق گالوانیزه با ضخامت 1 میلی‌متر  است. در بازار صنعتی، قیمت ورق گالوانیزه با ضخامت 1 میلی‌متر معمولاً متغیر است. همچنین، قیمت این ورق با ضخامت 1 میلی‌متر بر اساس سایز و مقدار سفارش نیز متفاوت خواهد بود. برای مثال، در صورتی که مقدار سفارش بالا باشد، تولید کننده ممکن است تخفیفی برای قیمت ورق فولادی گالوانیزه ارائه دهد. در کل، برای خرید ورق گالوانیزه با ضخامت 1 میلی‌متر، بهتر است با توجه به نیاز و بودجه مورد نظر، به سایت آهن آنلاین سر بزنید و قیمت ها را مقایسه کنید.

قیمت ورق گالوانیزه 3 میل

ضخامت ورق‌های گالوانیزه، از یک میلی‌متر آغاز می‌شود و وابسته به نیاز مشتریان با ضخامت‌های بیشتر هم تولید خواهد شد. ورق گالوانیزه 3 میل، یکی از کاربردی‌ترین ضخامت‌های موجود در بازار است. بسیاری از صنایع از ورق‌هایی با این ضخامت استفاده می‌کنند؛ به همین دلیل گاهی اوقات میزان تقاضا برای این محصول افزایش پیدا می‌کند و قیمتش نسبت به سایر ورق‌ها بیشتر می‌شود. قیمت ورق گالوانیزه ۳ میل هم مانند سایر انواع این محصول نوسان‌های روزانه را تجربه می‌کند. کارخانه‌ها ورق‌های ۳ میل را با عرض‌های مختلف تولید می‌‌کنند، برش طولی ورق هم بر اساس نیاز مشتری انجام می‌شود. قیمت روز این ورق‌ها به صورت کیلویی در جدول درج می‌شود.

قیمت ورق گالوانیزه 6 متری شیروانی

قیمت ورق گالوانیزه 6 متری شیروانی، به علت وابستگی به عوامل مختلفی مانند بازار، نوع وضعیت اقتصادی، نرخ تورم و همچنین تقاضا و عرضه در بازار، قابلیت تغییر پذیری دارد. همچنین، عواملی نظیر کیفیت و برند ورق، ضخامت، عرض و طول آن، نوع روش تولید، تأمین مواد اولیه و هزینه‌های حمل و نقل نیز می‌توانند بر قیمت ورق گالوانیزه 6 متری شیروانی تأثیرگذار باشند. بنابراین، برای دریافت قیمت دقیق و به‌روز ورق گالوانیزه 6 متری شیروانی، توصیه می‌شود با تأمین کنندگان معتبر و فعال در بازار تماس بگیرید و اطلاعات جامع و معتبر درباره عوامل مختلف موثر بر قیمت را جمع‌آوری کنید تا تصمیم به خرید بهتر و آگاهانه‌تری بگیرید.

قیمت ورق گالوانیزه کیلویی

بازار فولاد در ماه‌های اخیر شاهد نوسانات زیادی بوده است که این امر بر قیمت ورق گالوانیزه نیز تاثیر گذاشته است. ورق‌های فولادی گالوانیزه در حال فروش به ازای هر کیلوگرم دربازه 42820 تا 72730 تومان است.  تعداد کمی از محصولات با نرخی فراتر از این بازه عرضه می‌شوند؛ اما درکل، اکثر ورق‌ها در همین محدوده در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرند. معمولا ورق‌های پرتقاضا با قیمت بالاتری ارائه می‌شوند؛ اصولا، میزان تقاضا تاثیر قابل‌توجهی بر روند ارزش‌گذاری مقاطع فولادی می‌گذارد. درهرحال، شما در زمان تخمین بهای محصولات منتخب خود باید به وزن و مشخصات فنی آن‌ها توجه داشته باشید.

نمودار قیمت ورق گالوانیزه

نمودار قیمت ورق گالوانیزه بنگاه‌های معاملاتی بیانگر متغیر بودن آن در چند وقت اخیر است. این محصول در حال حاضر در محدوده قیمتی 42820 الی 72730 هزار تومان معامله می‌شود که نسبت به روزهای گذشته کاهش قیمت داشته است. اما این وضعیت پایدار نماند و نهایتا، تحت اصلاح قیمت قرار گرفت. بنابراین، این محصول فولادی هم‌اکنون در حال نوسانات کاهشی است و با بهای ارزان‌تری نسبت به روزهای قبل خریدوفروش می‌شود.

 

تغییرات قیمت ورق گالوانیزه 1 هفت الماس 1000 از سال 98 تا 1402
تغییرات قیمت ورق گالوانیزه 1 هفت الماس 1000 از سال 98 تا 1402

 

برندهای معتبر تولیدکننده ورق گالوانیزه

کارخانه‌های فولادسازی متعددی در ایران ورق‌های فولادی گالوانیزه تولید می‌کنند که از معتبرترین و مشهورترین آن‌ها می‌توان به شرکت فولاد مبارکه اصفهان، شرکت صنایع هفت الماس، کارخانه تاراز چهارمحال، شرکت فولاد امیرکبیر کاشان، کارخانه فولاد خودرو شهرکرد و صنایع فولاد شهریار تبریز اشاره کرد. تولیدات این کارخانه‌ها توانایی رقابت با محصولات بازار جهانی را دارند و به‌عبارتی، به جایگاه ممتازی در دنیای فولاد دست یافته‌اند. به‌این‌ترتیب، کشور ما ازحیث تولید و تامین ورق‌های فولادی گالوانیزه کاملا خودکفا است و حتی امکان صادرات آن‌ها را نیز دارد.
 

فرایند تولید ورق سرد
فرایند تولید ورق سرد

 

نکات مهم در خرید ورق گالوانیزه

در زمان خرید ورق‌های گالوانیزه باید به مشخصات فنی مانند طول، عرض، ضخامت، وزن و میزان مقاومت آن در برابر خوردگی توجه کرد. مهم‌تر از این موارد، توجه به برند تولیدکننده آن است. تولیدکنندگان ورق‌های فولادی از بهترین متریال در تولید آن‌ها استفاده می‌کنند و همین‌طور، از قوانین و نکات استانداردهای معتبر داخلی و بین‌المللی تبعیت می‌نمایند. از‌این‌رو، خرید ورق فولادی از برندی معتبر به رضایت مصرف‌کننده ختم می‌شود. به‌عبارتی، محصولات فولادی برندهای معتبر از تمام جهات استاندارد هستند و با خیالی آسوده می‌توان از آن‌ها استفاده کرد.

حداقل میزان خرید ورق گالوانیزه از آهن آنلاین

حداقل میزان خرید ورق گالوانیزه از آهن آنلاین، 1 تن در نظر گرفته شده است؛ البته امکان ثبت سفارش کمتر از 1 تن در برخی موارد خاص وجود دارد. بنابراین، قبل از ثبت سفارش بایستی به حجم خرید خود توجه داشته باشید. جهت کسب اطلاعات و راهنمایی‌های بیشتر می‌توانید با واحد فروش محصول مربوطه تماس حاصل نمایید. کارشناسان خبره مجموعه شما را در تمام مراحل خرید راهنمایی خواهند کرد.

مزایای خرید ورق گالوانیزه از آهن آنلاین

خرید از آهن آنلاین با مزایایی همراه است که در اینجا به برخی از آن‌ها اشاره کرده‌ایم. اول اینکه قیمت ورق‌های گالوانیزه گاهی به صورت لحظه‌ای تغییر می‌کند؛ اما اعضای آهن آنلاین همواره در تلاش هستند تا تغییری در مبالغ پیش فاکتور مشتریان ایجاد نشود. علاوه بر این، تمام محصولات فولادی در حال فروش ازجمله همین محصول دارای تیم پشتیبانی قوی و کارشناسان خبره هستند و بهترین راهنمایی ممکن را در اختیار خریداران قرار می‌دهند. امکان ارسال محصولات به سراسر کشور نیز وجود دارد و این کار توسط باربری باتجربه و قابل‌اعتماد انجام می‌گیرد.

قیمت ورق گالوانیزه
... بیشتر

سوالات متداول

آيا ارسال ورق گالوانیزه به سراسر كشور امکان‌پذیر است؟

بله شما می‌توانید از تمام نقاط كشور، این محصول را سفارش دهید.

قيمت‌های سايت برای شيت‌هاي برش خورده هست يا رول؟

قيمت‌ها معمولا براي رول و در مقدار ظرفيت هست و براي كسب اطلاعات دقيق از هزينه‌هاي برش و فرمينگ بهتر است با كارشناسان مجموعه تماس بگيريد.

اعتبار قيمت‌های ورق گالوانيزه در آهن آنلاین به صورت روزانه و در بازارهای نوسانی به صورت لحظه‌ای است. آهن آنلاين چه خدماتی روی ورق‌های سرد برای مشتريان انجام می‌دهد؟

گروه ورق سرد اين مجموعه، توانایی انجام كليه خدمات نواربری، پانچ، توليد انواع فرمينگ‌های پوششی مثل ذوزنقه، سينوسی، شادولاين، زيرپانلی و…، رنگ آميزی الكترواستاتيك، توليد انواع آبروها و فلاشينگ‌های صنعتی و… دارد.

قيمت ورق گالوانيزه در سايت آهن آنلاين به روز و معتبر است؟

اعتبار قيمت‌های ورق گالوانيزه در آهن آنلاین به صورت روزانه و در بازارهای نوسانی به صورت لحظه‌ای است.

قيمت‌های اعلام شده برای شيت‌های برش خورده است يا رول؟

قيمت‌ها معمولا برای رول و در مقدار ظرفيت هست و برای كسب اطلاعات دقيق از هزينه‌های برش و فرمينگ بهتر است با كارشناسان مجموعه تماس بگيريد.

ساعت کاری امروز ما به پایان رسیده است.
استعلام قیمت ثبت کنید تا در اولین فرصت با شما تماس بگیریم.
درخواست استعلام قیمت
فیلتر نتایج x