آهن آنلاین
فیلترها

قیمت ورق گالوانیزه

ورق گالوانیزه شهریار تبریز
| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
ضخامت سایز برند حالت محل تحویل واحد قیمت (ریال)
3
1000
شهریار تبریز
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
448,630
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
3
1250
شهریار تبریز
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
448,630
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
2.5
1000
شهریار تبریز
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
428,450
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
2.5
1250
شهریار تبریز
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
423,860
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
2
1250
شهریار تبریز
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
386,240
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
2
1000
شهریار تبریز
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
383,490
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
ورق گالوانیزه شهرکرد
| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
ضخامت سایز برند حالت محل تحویل واحد قیمت (ریال)
0.4
1000
شهرکرد
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
463,310
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
0.5
1000
شهرکرد
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
414,680
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
0.5
1250
شهرکرد
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
408,260
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
0.7
1000
شهرکرد
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
391,750
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
0.7
1250
شهرکرد
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
371,560
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
0.8
1000
شهرکرد
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
371,560
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
0.8
1250
شهرکرد
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
369,730
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
0.6
1000
شهرکرد
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
393,580
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
0.6
1250
شهرکرد
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
393,580
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
0.9
1000
شهرکرد
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
370,650
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
0.9
1250
شهرکرد
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
370,650
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
1
1000
شهرکرد
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
370,650
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
1
1250
شهرکرد
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
377,990
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
1.25
1000
شهرکرد
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
372,480
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
1.25
1250
شهرکرد
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
372,480
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
1.5
1000
شهرکرد
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
377,990
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
1.5
1250
شهرکرد
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
373,400
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
2
1000
شهرکرد
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
380,740
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
2
1250
شهرکرد
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
375,230
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
ورق گالوانیزه کاشان
| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
ضخامت سایز برند حالت محل تحویل واحد قیمت (ریال)
0.3
1000
کاشان
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
522,020
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
0.3
1250
کاشان
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
533,950
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
0.4
1000
کاشان
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
513,770
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
0.4
1250
کاشان
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
457,800
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
0.5
1000
کاشان
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
481,660
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
0.5
1250
کاشان
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
426,610
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
0.7
1000
کاشان
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
392,670
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
0.7
1250
کاشان
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
382,570
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
0.8
1000
کاشان
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
374,320
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
0.8
1250
کاشان
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
365,140
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
0.35
1000
کاشان
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
553,220
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
0.45
1000
کاشان
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
497,250
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
0.45
1250
کاشان
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
448,630
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
0.55
1000
کاشان
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
463,310
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
0.55
1250
کاشان
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
435,780
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
0.6
1000
کاشان
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
477,990
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
0.6
1250
کاشان
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
419,270
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
0.9
1000
کاشان
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
389,910
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
0.9
1250
کاشان
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
371,560
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
1
1000
کاشان
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
384,410
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
1
1250
کاشان
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
373,400
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
1.25
1000
کاشان
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
372,480
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
1.25
1250
کاشان
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
375,230
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
1.5
1000
کاشان
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
384,410
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
ورق گالوانیزه هفت الماس
| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
ضخامت سایز برند حالت محل تحویل واحد قیمت (ریال)
0.4
1000
هفت الماس
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
456,890
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
0.4
1250
هفت الماس
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
448,630
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
0.5
1000
هفت الماس
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
411,930
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
0.5
1250
هفت الماس
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
410,100
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
0.7
1000
هفت الماس
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
372,480
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
0.7
1250
هفت الماس
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
377,990
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
0.8
1000
هفت الماس
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
367,890
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
0.8
1250
هفت الماس
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
365,140
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
0.6
1000
هفت الماس
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
390,830
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
0.6
1250
هفت الماس
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
389,910
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
0.9
1000
هفت الماس
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
365,140
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
0.9
1250
هفت الماس
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
365,140
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
1
1000
هفت الماس
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
365,140
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
1
1250
هفت الماس
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
365,140
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
1.25
1000
هفت الماس
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
365,140
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
1.25
1250
هفت الماس
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
365,140
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
1.5
1000
هفت الماس
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
373,400
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
1.5
1250
هفت الماس
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
383,490
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
2.5
1000
هفت الماس
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
404,590
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
2.5
1250
هفت الماس
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
403,670
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
2
1000
هفت الماس
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
377,990
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
2
1250
هفت الماس
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
380,740
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
ورق گالوانیزه تاراز
| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
ضخامت سایز برند حالت محل تحویل واحد قیمت (ریال)
0.4
1000
تاراز
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
463,310
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
0.5
1000
تاراز
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
414,680
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
0.5
1250
تاراز
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
408,260
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
0.7
1000
تاراز
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
391,750
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
0.7
1250
تاراز
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
371,560
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
0.8
1000
تاراز
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
371,560
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
0.8
1250
تاراز
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
369,730
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
0.6
1000
تاراز
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
393,580
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
0.6
1250
تاراز
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
393,580
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
0.9
1000
تاراز
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
370,650
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
0.9
1250
تاراز
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
370,650
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
1.2
1000
تاراز
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
372,480
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
1.2
1250
تاراز
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
372,480
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
1
1000
تاراز
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
370,650
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
1
1250
تاراز
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
377,990
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
1.5
1000
تاراز
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
377,990
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
1.5
1250
تاراز
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
373,400
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
2
1000
تاراز
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
380,740
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
2
1250
تاراز
رول
بنگاه تهران
کیلوگرم
375,230
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
دریافت مشاوره از کارشناسان واحد ورق گالوانیزه
کارشناسان واحد ورق گالوانیزه
سپهر شعبانی
سپهر شعبانی (STB لوله پروفیل و ورق سرد)
مهیار ملک محمدی
مهیار ملک محمدی (سرپرست فروش ورق سرد)
سروش پزشپور
سروش پزشپور (کارشناس فروش ورق سرد)
کسری نبوره اصل
کسری نبوره اصل (کارشناس خرید ورق سرد)
محمدرضا قشقایی
محمدرضا قشقایی (سرپرست خرید ورق سرد)
مولود سادات عباسی
مولود سادات عباسی (کارشناس فروش ورق سرد)

قیمت ورق گالوانیزه

یکی از ورق‌های فولادی عرضه شده در بازار، ورق گالوانیزه، است که به علت ضد زنگ بودن و مقاومت در برابر خوردگی، مورد توجه اکثر صنعتگران و فعالین حوزه‌های عمرانی و صنعتی کشور قرار گرفته است. این محصول به‌دلیل پوششی که از جنس روی دارد و طی فرآیند گالوانیزاسیون در کارخانه‌های فولادی تولید می‌شود، تغییرات قیمت روزانه و لحظه‌ای را تجربه می‌کند. هر چه ضخامت یا کوتینگ این محصول بیشتر باشد، کیفیت بالاتری خواهد داشت و قیمت ورق گالوانیزه نیز متعاقب با این موضوع افزایش می‌یابد.

قیمت ورق گالوانیزه داخلی و واداتی در لیست زیر به روز رسانی می‌شود.از جمله بهترین برندها و کارخانه‌های تولیدی این محصول فولادی می‌توان به کارخانه‌های ورق شهر کرد، کاشان، هفت الماس، تاراز، قزاق، چین و امارات اشاره کرد.
ورق گالوانیزه در ضخامت و عرض‌های مختلف به دو صورت رول و برش خورده قابل عرضه در کارخانه، بنگاه تهران، بندر انزلی و بندرعباس است. آهن آنلاین همچنین انواع خدمات برش، فرمینگ، نواربری و پانچ را انجام می‌دهد.
طبق بررسی‌های صورت گرفته:

ورق گالوانیزه به دلیل خاصیت ضد زنگ بودن، در بازار از تقاضا بالایی برخوردار است. محدودیت در تولید داخل موجب شده بخشی از این نیاز از طریق ورق‌های وارداتی تأمین ‌شود. بخش زیادی از نوسانات قیمت ورق گالوانیزه را می‌توان همین موضوع دانست.

قیمت ورق گالوانیزه مانند قیمت انواع ورق در بازار آهن، به صورت روزانه نوسان می‌کند. به منظور مشاهده نوسانات قیمت می‌توانید روی آیکون مرتبط در جدول کلیک کنید. همچنین جهت مشاوره و خرید و فروش می‌توانید با کارشناسان آهن آنلاین تماس حاصل فرمایید. 

قیمت هر متر ورق گالوانیزه

قیمت هر متر ورق گالوانیزه به عوامل مختلفی بستگی دارد از جمله ضخامت و ابعاد ورق، کیفیت ورق گالوانیزه، میزان سفارش و حجم خریداری شده و نوسانات بازار.
عموماً قیمت ورق گالوانیزه به صورت کیلوگرمی محاسبه می‌شود و برای تبدیل آن به قیمت هر متر، نیاز است ابتدا وزن ورق را به متراژ مربع آن تبدیل کنیم. برای این منظور باید ضخامت ورق را با جذب سطحی آن ضرب کنیم. برای مثال، فرض کنید طول و عرض ورق گالوانیزه به ترتیب 2 و 1 متر باشد و ضخامت آن 1 میلیمتر باشد. در این صورت، وزن هر متر مربع ورق به شکل زیر محاسبه می‌شود:
وزن هر متر مربع = ضخامت ورق * جذب سطحی * 7.85
و به عنوان مثال، برای ورق گالوانیزه با ضخامت 1 میلیمتر و اندازه 2 × 1 متر، وزن هر متر مربع برابر با 7.85 کیلوگرم خواهد بود.
با توجه به محاسبه وزن هر متر مربع ورق گالوانیزه، قیمت هر متر آن را با تقسیم قیمت کیلوگرمی بر وزن هر متر مربع، محاسبه می‌کنیم. در نهایت، باید به خاطر داشت که قیمت هر متر ورق گالوانیزه بسته به بازار و محل خرید، ممکن است متفاوت باشد و توصیه می‌شود برای خرید، با کارشناسان آهن آنلاین در ارتباط باشید.
برای خرید ورق گالوانیزه، باید به ابعاد و وزن مورد نیاز خود توجه کنید. با توجه به اینکه کارخانه‌های مختلف قیمت ورق‌های گالوانیزه خود را به ازای هر کیلوگرم اعلام می‌کنند، برای خرید ورق گالوانیزه نیز بهتر است قیمت‌گذاری بر اساس وزن صورت گیرد. جداول قیمتی آهن آنلاین نیز قیمت هر کیلوگرم از ورق گالوانیزه را برای شما نمایش می‌دهد. در نهایت، با توجه به وزن مورد نیاز، قیمت نهایی خرید ورق گالوانیزه را محاسبه کنید.

قیمت روز ورق گالوانیزه

ازآنجایی‌که ورق های گالوانیزه، در برابر خوردگی، مقاومت بسیار بالایی دارند؛ کاربرد زیادی در صنایع دارند؛ اما ابعاد مختلف این محصول در بازار به‌راحتی در دسترس نیست و معمولا باید آن را سفارش داد. ورق گالوانیزه 6 متری، که یکی از پرفروش ترین ابعاد این مقطع به‌شمار می‌آید، به‌صورت برش خورده به متقاضیان این کالا قابل ارائه است. 

عوامل مختلفی بر تعیین قیمت ورق گالوانیزه 6 متری، اثرگذار است که به‌عنوان‌مثال می توان به مواردی چون: عرض ورق، فرآیند گالوانیزاسیون، برند تولیدکننده، وزن و... اشاره کرد. معمولا ورق های گالوانیزه 6 متری در عرض‌های 1000 و 1500 میلی‌متری، برش زده می‌شود و در اختیار خریداران قرار می‌گیرد.
 

نرخ ورق گالوانیزه بر اساس وزن و ابعاد آن تعیین می شود.
نرخ ورق گالوانیزه بر اساس وزن و ابعاد آن تعیین می شود.

 

قیمت ورق گالوانیزه 1 میلی متر

ورق گالوانیزه با ضخامت 1 میلی‌متر یکی از پرکاربردترین انواع ورق‌های گالوانیزه است. قیمت این نوع ورق متفاوت است و به عواملی مانند کیفیت، سایز و میزان سفارش وابسته است. در بازار صنعتی، قیمت ورق گالوانیزه با ضخامت 1 میلی‌متر معمولاً متغییر است. همچنین، قیمت ورق گالوانیزه با ضخامت 1 میلی‌متر بر اساس سایز و مقدار سفارش نیز متفاوت خواهد بود. برای مثال، در صورتی که مقدار سفارش بالا باشد، تولید کننده ممکن است تخفیفی برای قیمت ورق گالوانیزه ارائه دهد. در کل، برای خرید ورق گالوانیزه با ضخامت 1 میلی‌متر، بهتر است با توجه به نیاز و بودجه مورد نظر، به سایت آهن آنلاین سر بزنید و قیمت ها را مقایسه کنید.

قیمت ورق گالوانیزه 3 میل

ضخامت ورق‌های گالوانیزه، از یک میلی‌متر آغاز می‌شود و وابسته به نیاز مشتریان با ضخامت‌های بیشتر هم تولید خواهد شد. ۳ میل یکی از کاربردی‌ترین ضخامت‌های موجود در بازار است. بسیاری از صنایع از ورق‌هایی با این ضخامت استفاده می‌کنند؛ به همین دلیل گاهی اوقات میزان تقاضا برای این محصول افزایش پیدا می‌کند و قیمتش نسبت به سایر ورق‌ها بیشتر می‌شود. قیمت ورق گالوانیزه ۳ میل هم مانند سایر انواع این محصول نوسان‌های روزانه را تجربه می‌کند. کارخانه‌ها ورق‌های ۳ میل را با عرض‌های مختلف تولید می‌‌کنند، برش طولی ورق هم بر اساس نیاز مشتری انجام می‌شود. قیمت روز این ورق‌ها به صورت کیلویی در جدول درج می‌شود. نرخ این محصول بر روی محصولاتی که از آن ساخته می‌شوند تاثیرگذار است؛ برای مثال: قیمت رابیتس به طور مستقیم با تغییرات قیمت ورق گالوانیزه نوسان می‌کند.

قیمت ورق گالوانیزه 6 متری شیروانی

قیمت ورق گالوانیزه 6 متری شیروانی، به علت وابستگی به عوامل مختلفی مانند بازار، نوع وضعیت اقتصادی، نرخ تورم و همچنین تقاضا و عرضه در بازار، قابلیت تغییر پذیری دارد. همچنین، عواملی نظیر کیفیت و مارک ورق، ضخامت، عرض و طول آن، نوع روش تولید، تأمین مواد اولیه و هزینه‌های حمل و نقل نیز می‌توانند بر قیمت ورق گالوانیزه 6 متری شیروانی تأثیرگذار باشند. بنابراین، برای دریافت قیمت دقیق و به‌روز ورق گالوانیزه 6 متری شیروانی، توصیه می‌شود با تأمین کنندگان معتبر و فعال در بازار تماس بگیرید و اطلاعات جامع و معتبر درباره عوامل مختلف موثر بر قیمت را جمع‌آوری کنید تا تصمیم به خرید بهتر و آگاهانه‌تری بگیرید.

مطابق با نظر کارشناسان آهن آنلاین:

"قیمت ورق گالوانیزه باید به صورت روزانه بررسی شود، زیرا نوسان‌های بسیاری را تجربه می‌کند. همچنین بهتر است خریداران در اولین فرصت برای خرید ورق گالوانیزه اقدام کنند تا در روندهای صعود شدید مجبور به پرداخت هزینه بیشتر نباشند."

قیمت ورق گالوانیزه کیلویی

کارخانه‌های مختلف، قیمت ورق‌های گالوانیزه‌شان را در ازای کیلوگرم اعلام می‌کنند. از آنجایی که امکان خرید این محصولات در ابعاد مختلف وجود دارد، قیمت‌گذاری بر اساس وزن انجام می‌شود. در جدول‌های قیمتی آهن آنلاین نیز قیمت محصولات به ازای هر کیلوگرم درج شده است.

سخن پایانی

با توجه به اینکه ورق گالوانیزه از دیگر انواع ورق‌ها متمایز است و دارای ویژگی‌های بسیاری مانند مقاومت بیشتر در برابر خوردگی و زنگ زدگی می‌باشد، بررسی قیمت ورق گالوانیزه و انواع آن از اهمیت بالایی برخوردار است.
در این مطلب، به بررسی جزئیات تولید و کاربردهای انواع ورق گالوانیزه پرداختیم. همچنین، روش‌های مقایسه قیمت ورق گالوانیزه در بازار صنعتی را بررسی کردیم. در نتیجه، ورق گالوانیزه به دلیل ویژگی‌های خاص و مزیت‌هایی که نسبت به دیگر انواع ورق‌ها دارد، در بازار صنعتی بسیار محبوب است. همچنین، برای انتخاب بهترین ورق گالوانیزه برای کاربردهای مختلف، باید در مقایسه قیمت ورق گالوانیزه با دیگر نوع‌های ورق‌ها دقت کنیم و به عواملی مانند کیفیت، ضخامت، سایز و مقدار سفارش توجه کنیم. آیا شما نیز از ورق گالوانیزه در پروژه‌های خود استفاده می‌کنید؟ چه تجربیاتی در این زمینه دارید؟
 
سوالات متداول

برای تعیین قیمت ورق گالوانیزه به چه فاکتورهایی توجه می‌شود؟

برای محاسبه قیمت ورق گالوانیزه به ضخامت، ابعاد، وزن و حالت این محصول توجه می‌شود.

قيمت ورق گالوانيزه سايت آهن آنلاين چقدر اعتبار دارد؟

اعتبار قيمت‌های ورق گالوانيزه به صورت روزانه و در بازارهای نوسانی به صورت لحظه‌ای است؛ اما اهتمام تمامی گروه‌های مجموعه در جهت عدم تغيير مبالغ پيش فاكتور برای مشتريان است.
 
آهن آنلاين چه خدماتی روی ورق‌های سرد برای مشتريان انجام می دهد؟

گروه ورق سرد اين مجموعه، توانایی انجام كليه خدمات نواربری، پانچ، توليد انواع فرمينگ‌های پوششی مثل ذوزنقه، سينوسی، شادولاين، زيرپانلی و…، رنگ آميزی الكترواستاتيك، توليد انواع آبروها و فلاشينگ‌های صنعتی و… دارد.
 
حداقل مقدار خريد ورق گالوانيزه از مجموعه آهن آنلاين چه مقدار هست؟

معمولا حداقل ميزان فروش برای اين نوع از ورق‌ها يك تن هست ولی برای سفارش‌های خاص زير يك تن دست رد به سينه مشتری زده نمی شود.
 
آيا ارسال به سراسر كشور داريد؟

بله به تمامی نقاط كشور ارسال می كنيم.

قيمت‌های سايت براي شيت‌های برش خورده هست يا رول؟

قيمت‌ها معمولا برای رول و در مقدار ظرفيت هست و برای كسب اطلاعات دقيق از هزينه‌های برش و فرمينگ بهتر است با كارشناسان مجموعه تماس بگيريد.

قیمت ورق گالوانیزه
... بیشتر
مشاوره رایگان و خرید
فیلتر نتایج x