آهن آنلاین
فیلترها
محاسبه وزن

قیمت پروفیل

آخرین بروزرسانی: روزهای قبل
پروفیل اصفهان
سایز ضخامت حالت محل تحویل واحد قیمت (تومان)
20*20
2
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
42,090
آخرین بروز رسانی : 1403/1/26
نوسانات : +1.8%
30*30
2
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
41,820
آخرین بروز رسانی : 1403/1/26
نوسانات : +1.8%
40*40
2
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
41,820
آخرین بروز رسانی : 1403/1/26
نوسانات : +1.8%
60*40
2
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
41,820
آخرین بروز رسانی : 1403/1/26
نوسانات : +1.8%
80*40
2
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
41,820
آخرین بروز رسانی : 1403/1/26
نوسانات : +1.8%
20*20
2.5
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
41,550
آخرین بروز رسانی : 1403/1/26
نوسانات : +1.8%
30*30
2.5
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
41,360
آخرین بروز رسانی : 1403/1/26
نوسانات : +1.8%
30*50
2.5
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
41,360
آخرین بروز رسانی : 1403/1/26
نوسانات : +1.8%
50*50
2.5
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
41,360
آخرین بروز رسانی : 1403/1/26
نوسانات : +1.8%
60*60
2.5
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
41,360
آخرین بروز رسانی : 1403/1/26
نوسانات : +1.8%
40*40
3
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
41,820
آخرین بروز رسانی : 1403/1/26
نوسانات : +1.3%
70*70
3
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
41,820
آخرین بروز رسانی : 1403/1/26
نوسانات : +1.3%
80*80
3
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
41,820
آخرین بروز رسانی : 1403/1/26
نوسانات : +1.3%
90*90
3
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
41,820
آخرین بروز رسانی : 1403/1/26
نوسانات : +1.3%
100*100
3
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
41,820
آخرین بروز رسانی : 1403/1/26
نوسانات : +1.3%
135*135
3
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
41,820
آخرین بروز رسانی : 1403/1/26
نوسانات : +1.3%
40*40
4
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
42,550
آخرین بروز رسانی : 1403/1/26
نوسانات : +1.1%
50*50
4
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
42,550
آخرین بروز رسانی : 1403/1/26
نوسانات : +1.1%
60*60
4
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
42,550
آخرین بروز رسانی : 1403/1/26
نوسانات : +1.1%
90*90
4
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
42,550
آخرین بروز رسانی : 1403/1/26
نوسانات : +1.1%
120*120
4
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
42,550
آخرین بروز رسانی : 1403/1/26
نوسانات : +1.1%
135*135
4
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
42,550
آخرین بروز رسانی : 1403/1/26
نوسانات : +1.1%
پروفیل تهران
سایز ضخامت حالت محل تحویل واحد قیمت (تومان)
20*10
2
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
43,820
آخرین بروز رسانی : 1403/1/26
نوسانات : +0.6%
20*20
2
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
43,550
آخرین بروز رسانی : 1403/1/26
نوسانات : +0.6%
30*20
2
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
43,410
آخرین بروز رسانی : 1403/1/26
نوسانات : +0.6%
30*30
2
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
43,180
آخرین بروز رسانی : 1403/1/26
نوسانات : +0.6%
20*40
2
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
43,180
آخرین بروز رسانی : 1403/1/26
نوسانات : +0.6%
40*40
2
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
43,180
آخرین بروز رسانی : 1403/1/26
نوسانات : +0.6%
80*40
2
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
43,180
آخرین بروز رسانی : 1403/1/26
نوسانات : +0.6%
30*50
2
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
43,180
آخرین بروز رسانی : 1403/1/26
نوسانات : +0.6%
50*50
2
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
43,180
آخرین بروز رسانی : 1403/1/26
نوسانات : +0.6%
30*60
2
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
43,180
آخرین بروز رسانی : 1403/1/26
نوسانات : +0.6%
60*60
2
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
43,180
آخرین بروز رسانی : 1403/1/26
نوسانات : +0.6%
80*80
2
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
43,180
آخرین بروز رسانی : 1403/1/26
نوسانات : +0.6%
507
2
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
43,180
آخرین بروز رسانی : 1403/1/26
نوسانات : +0.6%
508
2
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
43,180
آخرین بروز رسانی : 1403/1/26
نوسانات : +0.6%
509
2
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
43,180
آخرین بروز رسانی : 1403/1/26
نوسانات : +0.6%
40*40
2.5
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
43,180
آخرین بروز رسانی : 1403/1/26
نوسانات : +0.6%
30*50
2.5
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
43,180
آخرین بروز رسانی : 1403/1/26
نوسانات : +0.6%
50*50
2.5
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
43,180
آخرین بروز رسانی : 1403/1/26
نوسانات : +0.6%
30*60
2.5
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
43,180
آخرین بروز رسانی : 1403/1/26
نوسانات : +0.6%
60*60
2.5
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
43,180
آخرین بروز رسانی : 1403/1/26
نوسانات : +0.6%
70*70
2.5
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
43,180
آخرین بروز رسانی : 1403/1/26
نوسانات : +0.6%
40*80
2.5
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
43,180
آخرین بروز رسانی : 1403/1/26
نوسانات : +0.6%
80*80
2.5
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
43,180
آخرین بروز رسانی : 1403/1/26
نوسانات : +0.6%
90*90
2.5
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
43,180
آخرین بروز رسانی : 1403/1/26
نوسانات : +0.6%
100*100
2.5
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
43,180
آخرین بروز رسانی : 1403/1/26
نوسانات : +0.6%
50*50
3
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
43,640
آخرین بروز رسانی : 1403/1/26
نوسانات : +0.0%
60*60
3
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
43,640
آخرین بروز رسانی : 1403/1/26
نوسانات : +0.0%
70*70
3
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
43,640
آخرین بروز رسانی : 1403/1/26
نوسانات : +0.0%
80*80
3
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
43,640
آخرین بروز رسانی : 1403/1/26
نوسانات : +0.0%
90*90
3
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
43,640
آخرین بروز رسانی : 1403/1/26
نوسانات : +0.0%
100*100
3
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
43,640
آخرین بروز رسانی : 1403/1/26
نوسانات : +0.0%
120*120
3
12 متری
کارخانه
کیلوگرم
43,640
آخرین بروز رسانی : 1403/1/26
نوسانات : +0.0%
140*140
3
12 متری
کارخانه
کیلوگرم
43,640
آخرین بروز رسانی : 1403/1/26
نوسانات : +0.0%
100*60
4
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
45,460
آخرین بروز رسانی : 1403/1/26
نوسانات : +0.0%
60*60
4
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
45,460
آخرین بروز رسانی : 1403/1/26
نوسانات : +0.0%
70*70
4
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
45,460
آخرین بروز رسانی : 1403/1/26
نوسانات : +0.0%
40*80
4
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
45,460
آخرین بروز رسانی : 1403/1/26
نوسانات : +0.0%
60*80
4
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
45,460
آخرین بروز رسانی : 1403/1/26
نوسانات : +0.0%
90*90
4
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
45,460
آخرین بروز رسانی : 1403/1/26
نوسانات : +0.0%
50*100
4
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
45,450
آخرین بروز رسانی : 1403/1/26
نوسانات : +0.0%
120*120
4
12 متری
کارخانه
کیلوگرم
45,460
آخرین بروز رسانی : 1403/1/26
نوسانات : +0.0%
140*140
4
12 متری
کارخانه
کیلوگرم
45,460
آخرین بروز رسانی : 1403/1/26
نوسانات : +0.0%
پروفیل اطلس فولاد مازندران
سایز ضخامت حالت محل تحویل واحد قیمت (تومان)
چارچوب فرانسه
2
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
43,180
آخرین بروز رسانی : 1403/1/26
نوسانات : +0.0%
20*20
2
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
43,730
آخرین بروز رسانی : 1403/1/26
نوسانات : +0.0%
25*25
2
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
43,180
آخرین بروز رسانی : 1403/1/26
نوسانات : +0.0%
30*20
2
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
43,180
آخرین بروز رسانی : 1403/1/26
نوسانات : +0.0%
30*30
2
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
43,180
آخرین بروز رسانی : 1403/1/26
نوسانات : +0.0%
20*40
2
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
43,180
آخرین بروز رسانی : 1403/1/26
نوسانات : +0.0%
40*40
2
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
43,180
آخرین بروز رسانی : 1403/1/26
نوسانات : +0.0%
30*50
2
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
43,180
آخرین بروز رسانی : 1403/1/26
نوسانات : +0.0%
30*60
2
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
43,180
آخرین بروز رسانی : 1403/1/26
نوسانات : +0.0%
60*60
2
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
43,180
آخرین بروز رسانی : 1403/1/26
نوسانات : +0.0%
70*70
2
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
43,180
آخرین بروز رسانی : 1403/1/26
نوسانات : +0.0%
80*40
2
شاخه 6 متری
کارخانه
کیلوگرم
43,180
آخرین بروز رسانی : 1403/1/26
نوسانات : +0.0%
90*90
2
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
43,180
آخرین بروز رسانی : 1403/1/26
نوسانات : +0.0%
100*40
2
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
43,180
آخرین بروز رسانی : 1403/1/26
نوسانات : +0.0%
کارشناسان واحد پروفیل
هانیه نظری
هانیه نظری
کارشناس فروش پروفیل
علیرضا قدیمی دیزج
علیرضا قدیمی دیزج
کارشناس خرید پروفیل
حمید حاج صادقیان
حمید حاج صادقیان
کارشناس خرید پروفیل
محمد حسن یگانه امیری
محمد حسن یگانه امیری
سرپرست خرید لوله
نوید وطن دوست
نوید وطن دوست
STB لوله پروفیل و ورق سرد

پروفیل آهن

آیا در حال ساخت یک پروژه ساختمانی هستید؟ یا شاید به دنبال خرید پروفیل برای پروژه‌ی صنعتی خود باشید؟ در هر صورت، یکی از مواردی که حتما به آن نیاز دارید، پروفیل آهن است. انواع قوطی آهن مختلفی وجود دارند، اما آیا می‌دانید قیمت هر نوع پروفیل به چه عواملی بستگی دارد؟ با توجه به تأثیر قابل توجه پروفیل‌های آهن در ساخت و ساز و صنعت، شناخت دقیقی از نوع و قیمت آن‌ها برای هر کارفرما و تولیدکننده بسیار اساسی است. در این مقاله، قصد داریم به بررسی یکی از پرکاربردترین انواع پروفیل آهن، یعنی پروفیل دو در دو بپردازیم و قیمت‌های روز آن را مورد بررسی قرار دهیم. در این راستا، از شما دعوت می‌کنیم تا با ما همراه شوید. در این مقاله، به معرفی انواع پروفیل آهن و تأثیر فاکتورهای مختلفی بر قیمت آنها پرداخته و به شما کمک خواهیم کرد تا قبل از خرید پروفیل، با قیمت‌های روز بازار آشنا شوید. پس با ما همراه باشید و ادامه مقاله را بخوانید.

یکی از مقاطع فولادی پرمصرف در حوزه آهن و فولاد که در ساختمان‌سازی و دیگر صنایع عمرانی، کاربرد بالایی دارد، پروفیل و قوطی آهن است. قیمت پروفیل امروز در بازار، تحت تاثیر پارامترهای متعددی چون جنس، وزن، ضخامت، برند تولید کننده و... است. ازآنجاکه این محصول، در ساخت‌وساز و صنعت نقش بسیار چشمگیری دارد، اطلاع از قیمت روز پروفیل آهن و روند آن به مصرف‌کنندگان کمک می‌کند تا با آگاهی بیشتری برای خرید آن اقدام کنند؛ در ادامه با این محصول بیشتر آشنا می شویم. همراه ما باشید. 

مجموعه آهن آنلاین پروفیل را طبق سفارش مشتری در سایز و ابعاد مختلف با کیفیت جوش بالا که از ورق فولاد مبارکه، گیلان و اهواز تولید شده است را عرضه می‌کند. یکی از تولیدکننده های مطرح و محبوب در این حوزه، لوله و پروفیل ساوه می باشد. در انتخاب پروفیل مناسب باید در نظر داشته باشید:

انواع پروفیل و قوطی بر خلاف ظاهر ساده‌ای که دارند بخش زیادی از هزینه ساخت سازه را به خود اختصاص می‌دهند؛ به همین دلیل تغییرات قیمت پروفیل و قوطی تاثیر زیادی بر بازارهای موازی از جمله مسکن و خودروسازی خواهد داشت. برای بهینه‌سازی هزینه اجرای سازه، انتخاب پروفیل مناسب یکی از مهمترین فاکتور‌ها در نظر گرفته می‌شود.

از جمله مصارف پروفیل می‌توان به استفاده آن در ساختمان سازی، چهارچوب‌ها، نرده‌های فلزی، درب و پنجره اشاره کرد.

برخی از کارخانه‌هایی که قوطی آهن تولید می‌کنند عبارتند از:

جهان، یاران، صابری، تهران شرق، هیربد ، بهفلز سپاهان، میلاد یزد، صدرا، نیکان و پروفیل ساوه.

همان طور که می‌دانید پروفیل از ورق تولید می‌شود، بنابراین نرخ پروفیل آهن تحت تاثیر تغییرات قیمت ورق قرار دارد و با تغییر قیمت ورق نوساناتی در قیمت روز پروفیل شاهد خواهیم بود.

از نکاتی که به هنگام خرید باید به آن توجه داشته باشید این موضوع است که بسته‌بندی پروفیل به صورت بندیل انجام می‌شود؛ وزن بندیل‌ها بین 1 تا 2 تن متغیر است.

به منظور اطلاع از قیمت‌ پروفیل و تغییرات لحظه‌ای آن می‌توانید لیست قیمت زیر را مشاهده کنید و جهت مشاوره و ثبت سفارش با کارشناسان ما ارتباط برقرار کنید.

قیمت پروفیل آهن

قیمت پرووفیل بر اساس وزن تعیین می‌شود و با توجه به سایز و ضخامت متفاوت است. در حال حاضیر قیمت پروفیل به ازای هر کیلو از 41550 تا 45460 تومان متغیر است. پروفیل آهن، در بین انواع مقاطع فلزی، اهمیت بالاتری دارد و دلیل آن این است که کاربردهای بیشتری نسبت به سایر انواع پروفیل دارد؛ چرا که پروفیل آهن در صنایع ساختمان‌سازی، ساخت خودرو، ساخت در و پنجره و... مورد استفاده قرار می‌گیرد. از آنجایی که جنس این پروفیل از آهن است، طبیعتاً با نوسان در بازار آهن مانند میلگرد و سایر آهن‌آلات، یا حتی نوسان در بازار نفت، تغییرات محسوسی نیز در بازار پروفیل آهن دیده می‌شود. البته میزان تغییر قیمت در پروفیل، معمولاً نوسان کمتری نسبت به بازارهای مذکور دارد.

 

پروفیل فولادی در سایزهای مختلف نمایش داده شده است.
پروفیل فولادی در سایزهای مختلف نمایش داده شده است.

 

قیمت پروفیل 2*2 ، 4*4 و ...

پروفیل‌ها در انواع مختلفی ساخته می‌شوند؛ از نظر ابعاد و اندازه، پروفیل می‌تواند به شکل مستطیل یا مربع باشد. یکی از رایج‌ترین انواع پروفیل، پروفیل‌های 2*2 و 4*4 هستند. قیمت پروفیل 2*2 برای سازندگان ساختمان‌ها اهمیت زیادی دارد؛ چرا که از این قوطی در ساخت در و پنجره، نرده‌های ساختمان‌ها و موارد این‌چنینی استفاده می‌شود. البته در صنعت خودروسازی نیز پروفیل 2*2 بسیار پراستفاده است، بنابراین می‌توان گفت تغییرات قیمت این محصول، بر بازار خودرو و مسکن تأثیرگذار خواهد بود.

قیمت پروفیل 4*4، بر اساس وزن آن محاسبه می‌شود؛ وزن این نوع قوطی نیز بستگی به ضخامت آن دارد که می‌تواند بین 1 تا 4 میلی‌متر باشد. این نوع قوطی نیز در ساخت خودرو و ساختمان‌سازی مورد استفاده قرار می‌گیرد. با بررسی قیمت این محصول، متوجه تفاوت اندکی در محصولات مشابه با وزن یکسان می‌شوید که به‌دلیل متفاوت بودن کارخانه‌های سازنده است. از جمله کارخانه‌های سازنده پروفیل 4*4 می‌توان به کارخانه‌های تهران، هیربد، صابری، شرق و جهان اشاره کرد.

قیمت انواع قوطی پروفیل

قوطی پروفیل، به محصولی گفته می‌شود که سطح مقطع آن در تمام طول محصول یکسان باشد. قوطی پروفیل آهن انواع بسیار متنوعی دارد، به‌طوری‌که گاها کارشناسان این حوزه نیز برای انتخاب پروفیل مناسب در ساخت ساختمان یا سایر بازارها، دچار مشکل می‌شوند. پروفیل مبلی، ساختمانی، نورد سرد، گالوانیزه، ستونی و کامپوزیتی از مواردی هستند که بیشترین کاربرد را دارند. این پروفیل‌ها از نظر شکل ظاهری نیز به سه دسته باز، بسته و پروفیل زد تقسیم‌بندی می‌شوند. قیمت انواع قوطی پروفیل بسته به وزن، شکل ظاهری، تکنولوژی تولید و کارخانه تولیدکننده بسیار متفاوت است.

براساس نظر کارشناسان آهن آنلاین:

"قیمت قوطی پروفیل به عوامل مختلفی مانند وزن یا کیفیت ساخت کارخانه، قیمت ارز، قیمت آهن و هزینه‌های حمل‌ونقل بستگی دارد. آگاهی از روند قیمت روز پروفیل به دلیل پرکاربردبودن در صنایع مختلف برای خریداران این محصول اهمیت زیادی دارد."

قیمت قوطی 2 × 2

پروفیل دو در دو یکی از کاربردی‌ترین پروفیل‌های موجود در بازار است که معمولاً برای ساخت انواع لوازم خانگی مانند میز و صندلی استفاده می‌شود. قیمت روز قوطی 2 × 2 به توجه به وزن و ضخامت آن در سایت‌های معتبر مانند آهن آنلاین قابل استعلام است. این قوطی دارای ظاهری مربعی و ابعاد 20 × 20 میلی‌متر است. به علاوه، قیمت قوطی 2 × 2 به فاکتورهای متعددی بستگی دارد. فاکتورهای خارجی مانند وضعیت سیاسی-اقتصادی کشور، تحریم‌ها، قیمت دلار و میزان عرضه و تقاضا بر روی قیمت این محصول تأثیر می‌گذارند. فاکتورهای داخلی مانند طول کالا، کارخانه تولید کننده، ضخامت پروفیل و کیفیت محصول نیز برای تعیین قیمت قوطی 2 × 2 اهمیت دارند. به همین دلیل، قیمت روزانه قوطی 2 × 2 در سایت آهن آنلاین با توجه به همه این فاکتورها اعلام می‌شود. لازم به ذکر است که قیمت روز تنها مبلغی است که برای خرید این محصول لحاظ می‌شود و باید به آن اضافه کردن 9 درصد ارزش افزوده را در نظر داشت.

قیمت قوطی ۳×۳

قوطی 3*3 از جمله پراستفاده‌ترین انواع پروفیل است که روزانه حجم تقاضا بسیاری برای آن ثبت می‌شود. شاید بتوان گفت دلیل بالا بود نوسان قیمت آن نیز همین حجم درخواست روزانه برای خرید قوطی 3*3 است. اما اگر بخواهیم عوامل تعیین کننده قیمت قوطی 3*3 را بررسی کنیم، می‌توان به مواردی همچون: ضخامت، ابعاد، قیمت کارخانه تولید کننده، قیمت پروفیل در بازار جهانی، قیمت ارز و … اشاره کرد.

قیمت قوطی 4 در 8

قیمت قوطی 4 در 8، اغلب اوقات به دلیل میزان تقاضا زیاد درگیر نوسان است و اخیرا نمودار قیمت آن  نشان دهنده افزایش نرخ روز افزون این محصول است. دلیل اصلی این حجم از تقاضا برای خرید پروفیل 8*4، به خاطر استفاده‌های عمومی و مختلف این کالا است. عوامل زیادی بر روی قیمت قوطی 8*4 تاثیرگذارند و مانند مابقی پروفیل‌ها، نرخ قوطی 4 در 8 نیز از روی قیمت روز ورق‌های فولادی تاثیر می‌پذیرد. از جمله عوامل دیگری که ارتباط غیرمستقیمی با تعیین قیمت روز قوطی آهنی 4 در 8 دارند، میتوان به مواردی از جمله: نرخ ارز، قیمت پروفیل در بازارجهانی و قیمت قوطی در بورس کالا اشاره کرد.

طبق نظر کارشناسان آهن آنلاین:

“پروفیل، از حیاتی‌ترین محصولات فولادی برای پروژه‌های ساختمان سازی، شهر سازی، پل سازی و یا مابقی ساخت و سازها محسوب می‌شود. از آنجا که به خاطر حجم خرید بالا پروفیل و وجود تقاضا زیاد برای آن در بازار، قیمت پروفیل دارای نوسان بسیار زیادی است و به اکثر اوقات به صورت روزانه در حال تغییر است، خریداران این محصول می‌بایستی برای متضرر نشدن در خرید خود  قیمت روز پروفیل را قبل از ثبت سفارش خود استعلام بگیرند.” 

 

پروفیل آهن از مقاطع فولادی پرکاربرد در ساخت و ساز است.
پروفیل آهن از مقاطع فولادی پرکاربرد در ساخت و ساز است.

 

قیمت پروفیل اصفهان

پروفیل های اصفهان، از مقاطع فولادی بسیار باکیفیت کشور به شمار می آیند، به همین خاطر مورد توجه خریداران زیادی هستند. قیمت پروفیل اصفهان باتوجه به اینکه از به روز ترین و بالاترین نوع استانداردهای تولید قوطی بهره می برد، به‌طور مستقیم به وزن، ضخامت و ابعاد آن بستگی دارد. آگاهی از آخرین قیمت روز پروفیل اصفهان برای فعالین صنایع اهمیت زیادی دارد؛ شما می‌توانید قیمت روز این مقاطع را در جداول لیست قیمت این صفحه مشاهده و برای خرید با کارشناسان سایت تماس حاصل فرمایید.

قیمت پروفیل، به صورت روزانه در سایت آهن آنلاین بروزرسانی می‌شود و همچنین شما می‌توانید در لیست زیر صفحات انواع مختلف پروفیل را مشاهده نمایید:

قیمت انواع مختلف قوطی بر حسب نوسانات بازار آهن، تغییر می‌کند.

قیمت روز قوطی به چه عواملی بستگی دارد؟

قیمت روز قوطی، همان‌طورکه اشاره کردیم در درجه اول به وزن آن بستگی دارد؛ چرا که این محصولات از آهن ساخته می‌شوند و وزن میزان آهن به‌کاررفته در قوطی، تأثیر مستقیمی بر قیمت آن دارد. استاندارد ساخت پروفیل نیز می‌تواند در قیمت نهایی آن مؤثر باشد؛ به‌عنوان‌مثال، در ساخت پروفیل‌های سبک از استانداردهای DIN2394 و EN10219-2 استفاده می‌شود. در مقابل، پروفیل‌های سنگین در طی فرآیندی به نام نورد گرم تولید می‌شوند؛ در این محصولات، ورق‌های آهنی با ضخامت 1.5 میلی‌متر یا بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد.

به‌عنوان یکی دیگر از عوامل تأثیرگذار بر قیمت پروفیل می‌توانیم به کارخانه سازنده و کیفیت محصول اشاره کنیم. کیفیت قوطی و نام و اعتبار کارخانه سازنده، می‌توانند تأثیرات به‌سزایی بر قیمت روز قوطی داشته باشند.

نحوه خرید قوطی و پروفیل آهن

برای خرید قوطی و پروفیل آهن می‌توانید از کارشناسان آهن آنلاین کمک بگیرید. این کار را می‌توانید به‌صورت تلفنی و در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام بدهید؛ سپس سفارش شما در مدت کوتاهی ثبت شده و پیش فاکتور آن برایتان ارسال می‌شود. بعد از پرداخت پیش فاکتور، کالا برای شما ارسال می‌شود؛ همچنین این امکان برای شما وجود خواهد داشت که فاکتور خود را تغییر داده و میزان کمتر یا بیشتری از پروفیل آهن مدنظرتان را خریداری کنید.

سخن پایانی

در نتیجه، همانطور که در این مقاله بررسی شد، قیمت پروفیل آهن تحت تأثیر فراوانی از فاکتورها مانند وضعیت سیاسی-اقتصادی کشور، تحریم ها، میزان تقاضا و عرضه، قیمت دلار و غیره قرار می گیرد. همچنین، نوع پروفیل و ضخامت آن نیز بر قیمت تأثیرگذارند. با این حال، اطلاعات دقیق و به روز در مورد قیمت پروفیل آهن می تواند به شما در تصمیم گیری و خرید کمک کند. پس با توجه به فاکتورهای مورد نظر، با دقت و دانش کافی به خرید پروفیل آهن بپردازید.

پروفیل
... بیشتر

سوالات متداول

نحوه دریافت بار خریداری شده، پس از خرید پروفیل از آهن آنلاین به چه صورت‌هایی امکان‌پذیر است؟

ارسال بار توسط آهن آنلاین، از طریق کارشناسان واحد باربری آهن آنلاین به هر نقطه از کشور امکان پذیر است. همچنین مشتری این امکان را داردکه بارگیری و حمل و نقل کالای خریداری شده را با مسئولیت خود انجام دهد.

در صورت بروز هرگونه ایراد و اشکال در بار ارسالی چه اقداماتی باید انجام داد؟

آهن آنلاین در تمامی معاملات خود تا لحظه ی تایید سلامت بار از سوی مشتری، در کنار خریداران عزیز بوده و در صورت بروز هرگونه مشکل در کنار شماست. در صورتیکه باربری با آهن آنلاین بوده باشد، مشتریان عزیز میتوانند از لحظه ی تحویل بار تا 24 ساعت هرگونه نقص و ایراد را به ما گزارش دهند و کارشناس مربوطه جهت رفع آن اقدامات لازم را انجام خواهد داد.

قیمت پروفیل بر چه اساس تعیین می شود؟

عوامل مختلفی همچون طول، ضخامت، سایز بر قیمت پروفیل تاثیر دارد. لیست قیمت پروفیل در آهن آنلاین، بر اساس سایز 2، 2.5، 3 و 4 در طول 6 و 12 متر موجود است.

آیا امکان خرید پروفیل از کارخانه هایی جز تهران در آهن آنلاین وجود دارد؟

کارشناسان فروش آهن آنلاین با توجه به شرایط خرید مشتری از قبیل کیفیت و همچنین محل تخلیه، بهترین پیشنهاد خود را از لحاظ قیمت و محل بارگیری به شما ارئه خواهند داد. بارگیری پروفیل از شهرهای تهران، اصفهان، تبریز، یزد، ایلام، ساری و ... امکان پذیر است.

برای خرید پروفیل از آهن آنلاین توجه به چه مواردی بیشترین اهمیت را دارد؟

در صنایع ساختمانی و صنعتی، مقاطع فولادی گوناگونی مورد استفاده قرار می‌گیرند. یکی از مهم‌ترین آن‌ها پروفیل است که نقش بسیار به سزایی در این صنعت دارد و شرکت آهن آنلاین با استفاده از کارشناسان حرفه‌ای و مجرب به صورت تخصصی در این زمینه فعالیت دارد

قیمت پروفیل در آهن آنلاین به روز است؟

بله، کارشناسان فروش پروفیل در آهن آنلاین به صورت لحظه ای و روزانه قیمت پروفیل را بروزرسانی می کنند.

ساعت کاری امروز ما به پایان رسیده است.
استعلام قیمت ثبت کنید تا در اولین فرصت با شما تماس بگیریم.
درخواست استعلام قیمت
فیلتر نتایج x