آهن آنلاین
فیلترها
محاسبه وزن

قیمت پروفیل

پروفیل اصفهان
| امروز  ( 1403/5/2 )
سایز ضخامت حالت محل تحویل واحد قیمت (تومان)
20*20
2
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
35,820
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : +0.5%
30*30
2
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
35,550
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : +0.5%
40*40
2
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
35,550
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : +0.5%
60*40
2
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
35,550
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : +0.5%
40*80
2
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
35,550
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : +0.5%
20*20
2.5
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
35,640
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : +0.5%
30*30
2.5
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
35,550
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : +0.5%
30*50
2.5
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
35,550
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : +0.5%
50*50
2.5
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
35,550
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : +0.5%
60*60
2.5
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
35,550
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : +0.5%
40*40
3
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
35,910
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : +0.5%
70*70
3
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
35,910
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : +0.5%
80*80
3
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
35,910
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : +0.5%
90*90
3
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
35,910
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : +0.5%
100*100
3
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
35,910
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : +0.5%
135*135
3
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
35,910
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : +0.5%
40*40
4
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
35,910
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : +0.5%
50*50
4
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
35,910
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : +0.5%
60*60
4
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
35,910
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : +0.5%
90*90
4
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
35,910
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : +0.5%
120*120
4
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
35,910
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : +0.5%
135*135
4
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
35,910
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : +0.5%
پروفیل تهران
| امروز  ( 1403/5/2 )
سایز ضخامت حالت محل تحویل واحد قیمت (تومان)
20*10
2
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
37,270
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : +0.0%
20*20
2
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
37,000
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : +0.0%
30*20
2
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
36,860
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : +0.0%
30*30
2
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
36,640
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : +0.0%
20*40
2
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
36,640
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : +0.0%
40*40
2
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
36,640
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : +0.0%
80*40
2
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
36,640
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : +0.0%
30*50
2
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
36,640
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : +0.0%
50*50
2
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
36,640
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : +0.0%
30*60
2
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
36,640
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : +0.0%
60*60
2
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
36,640
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : +0.0%
80*80
2
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
36,640
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : +0.0%
507
2
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
36,640
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : +0.0%
508
2
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
36,640
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : +0.0%
509
2
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
36,640
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : +0.0%
40*40
2.5
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
36,640
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : +0.0%
30*50
2.5
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
36,640
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : +0.0%
50*50
2.5
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
36,640
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : +0.0%
30*60
2.5
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
36,640
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : +0.0%
60*60
2.5
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
36,640
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : +0.0%
70*70
2.5
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
36,640
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : +0.0%
40*80
2.5
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
36,640
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : +0.0%
80*80
2.5
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
36,640
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : +0.0%
90*90
2.5
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
36,640
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : +0.0%
100*100
2.5
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
36,640
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : +0.0%
50*50
3
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
36,640
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : +0.0%
60*60
3
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
36,640
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : +0.0%
70*70
3
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
36,640
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : +0.0%
80*80
3
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
36,640
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : +0.0%
90*90
3
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
36,640
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : +0.0%
100*100
3
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
36,640
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : +0.0%
120*120
3
12 متری
کارخانه
کیلوگرم
36,640
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : +0.0%
140*140
3
12 متری
کارخانه
کیلوگرم
36,640
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : +0.0%
100*60
4
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
40,460
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : +0.0%
60*60
4
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
40,460
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : +0.0%
70*70
4
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
40,460
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : +0.0%
40*80
4
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
40,460
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : +0.0%
60*80
4
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
40,460
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : +0.0%
90*90
4
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
40,460
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : +0.0%
50*100
4
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
40,450
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : +0.0%
120*120
4
12 متری
کارخانه
کیلوگرم
40,460
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : +0.0%
140*140
4
12 متری
کارخانه
کیلوگرم
40,460
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : +0.0%
پروفیل اطلس فولاد مازندران
| امروز  ( 1403/5/2 )
سایز ضخامت حالت محل تحویل واحد قیمت (تومان)
چارچوب فرانسه
2
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
36,820
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : +0.0%
20*20
2
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
37,360
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : +0.0%
25*25
2
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
36,820
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : +0.0%
30*20
2
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
36,820
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : +0.0%
30*30
2
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
36,820
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : +0.0%
20*40
2
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
36,820
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : +0.0%
40*40
2
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
36,820
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : +0.0%
30*50
2
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
36,820
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : +0.0%
30*60
2
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
36,820
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : +0.0%
60*60
2
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
36,820
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : +0.0%
70*70
2
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
36,820
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : +0.0%
80*40
2
شاخه 6 متری
کارخانه
کیلوگرم
36,820
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : +0.0%
90*90
2
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
36,820
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : +0.0%
100*40
2
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
36,820
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : +0.0%
آخرین بروزرسانی: روزهای قبل ( 1403/4/27 )
پروفیل تهران
سایز ضخامت حالت محل تحویل واحد قیمت (تومان)
20*10
2
6 متری
کارخانه
کیلوگرم
37,450
آخرین بروز رسانی : 1403/4/27
نمودار نوسانات : +0.0%
کارشناسان واحد پروفیل
هانیه نظری (کارشناس فروش پروفیل)
هانیه نظری
کارشناس فروش پروفیل
بهنوش براتی هفدانی (کارشناس فروش پروفیل)
بهنوش براتی هفدانی
کارشناس فروش پروفیل
علیرضا قدیمی دیزج (کارشناس خرید پروفیل)
علیرضا قدیمی دیزج
کارشناس خرید پروفیل
محمد حسن یگانه امیری (سرپرست خرید لوله)
محمد حسن یگانه امیری
سرپرست خرید لوله
نوید وطن دوست (STB لوله پروفیل و ورق سرد)
نوید وطن دوست
STB لوله پروفیل و ورق سرد

پروفیل آهن

یکی از مقاطع فولادی پرمصرف در حوزه آهن و فولاد که در ساختمان‌سازی و دیگر صنایع عمرانی، کاربرد بالایی دارد، پروفیل و قوطی آهن است. قیمت پروفیل امروز در بازار، تحت تاثیر پارامترهای متعددی چون جنس، وزن، ضخامت، برند تولید کننده و... است. قیمت پروفیل در تاریخ سه‌شنبه 02 امرداد 1403 با توجه به سایز و ضخامت آن، به ازای هر کیلو از 35550 تا 40460 تومان متغیر است. طبق بررسی‌های انجام شده، قیمت پروفیل امروز نسبت به روز گذشته با 0.5 درصد افزایش همراه بوده است. کم‌ترین قیمت مربوط به پروفیل 30*30 ضخامت 2 میل اصفهان ، با قیمت 35550 تومان و بیشترین آن مربوط به پروفیل 90*90 ضخامت 4 میل تهران  با قیمت 40460 تومان است. به دلیل کاربرد‌های متنوع این محصول در صنعت ساختمان‌سازی و سایر صنایع، اطلاع از قیمت این محصول برای فعالین این حوزه اهمیت زیادی دارد، زیرا آن‌ها را قادر می‌سازد که ضمن برنامه‌ریزی برای پروژه‌های ساختمانی، بهترین مقاطع زمانی برای خرید را انتخاب کرده و بودجه‌بندی‌های پروژه را بهینه‌سازی کنند.

به طور کلی، افرادی که به هر نحوی در صنعت ساختمان فعالیت دارند با اطلاع دقیق از قیمت پروفیل آهن می‌توانند ضمن برآورد هزینه‌های مرتبط با آن، بهترین مواد مناسب با بودجه خود را انتخاب کرده تا بتوانند برنامه‌ریزی زمانی مناسب‌تر و دقیق‌تری برای شروع پروژه خود داشته باشند. مجموعه آهن آنلاین پروفیل را طبق سفارش مشتری در سایز و ابعاد مختلف با کیفیت جوش بالا عرضه می‌کند. در ادامه این مطلب، ضمن معرفی کلی، در مورد قیمت و راهنمای خرید این کالا بیشتر توضیح می‌دهیم.

طبق نظر کارشناسان آهن آنلاین:

“پروفیل آهن نوعی محصول فولادی توخالی با مقطع مستطیل یا مربع است که از طریق خم کردن و جوشکاری ورق‌های نورد گرم با گریدهای ST37، ST44 و ST52 تولید می‌شود و به‌دلیل استحکام و کیفیت بالا کاربردهای زیادی در صنایع مختلف از جمله ساختمان‌سازی، خودروسازی، کشتی‌سازی و... دارند. قوطی آهن اغلب در ضخامت‌های 0.5 تا 6 میلی‌متر در سایزهای مختلف در بازار موجود است که طول آن‌ها بین 6 تا 12 متر است.  بازار پروفیل و قوطی آهن این روزها تغییرات سریعی را تجربه می کند و توجه صنعت ساختمان را به خود جلب کرده است؛ زیرا تغییرات قیمت پروفیل آهن می‌تواند تاثیرگذاری زیادی در هزینه پروژه‌های ساختمانی و عمرانی داشته باشد. به همین دلیل تصمیم گیری درست نیازمند اطلاعات دقیق و به روز از قیمت قوطی آهن است تا به مدیران پروژه ها این اطمینان را دهد که بهترین تصمیم مالی را برا پروژه خود اتخاذ نموده اند.”

انواع پروفیل آهن

یکی از محصولات ساختمانی که انواع متنوعی دارد پروفیل است و از لحاظ ظاهر، جنس و کاربرد در دسته بندی‌های مختلفی قرار می‌گیرد و در زیرمجموعه هر یک از این دسته‌بندی‌ها محصولات متنوعی قرار دارد. در ادامه برخی از این دسته‌بندی‌های کلی (از نظر ظاهر، جنس، وزن و کاربرد) و محصولات زیرمجموعه آن را با هم بررسی می‌کنیم.

انواع پروفیل آهن در ضخامت های مختلف را در این تصویر مشاهده می کنید.
انواع پروفیل آهن در ضخامت های مختلف را در این تصویر مشاهده می کنید.

 

انواع پروفیل از نظر ظاهری به دو گروه باز و بسته تقسیم می‌شود. از نظر جنس و آلیاژ شامل انواع استیل، گالوانیزه، آلومینیوم و کامپوزیت می‌شود. همچنین از نظر وزن پروفیل، این کالا به سبک و سنگین تقسیم می‌شود. علاوه‌بر این، بر اساس کاربرد پروفیل، این کالا در دو دسته کلی صنعتی و ساختمانی قرار می‌گیرد. پروفیل ساختمانی که با کاربرد آن بیشتر آشنا هستیم از جنبه‌های مختلفی تقسیم بندی می‌شود. مثلا در یکی از دسته‌بندی‌های آن از نظر روش تولید، پروفیل نورد سرد، نورد گرم، مرکب، مقطع HSS می‌شود را داریم. در بحث صنعتی، این کالا در صنایع گوناگون از جمله تجهیزات پزشکی و بیمارستانی، تجهیزات ورزشی و تجهیزات خودرویی استفاده می‌شود. 

در انتخاب پروفیل مناسب باید در نظر داشته باشید:

انواع پروفیل و قوطی بر خلاف ظاهر ساده‌ای که دارند بخش زیادی از هزینه ساخت سازه را به خود اختصاص می‌دهند؛ به همین دلیل تغییرات قیمت پروفیل و قوطی تاثیر زیادی بر بازارهای موازی از جمله مسکن و خودروسازی خواهد داشت. برای بهینه‌سازی هزینه اجرای سازه، انتخاب پروفیل مناسب یکی از مهمترین فاکتور‌ها در نظر گرفته می‌شود.

مشخصات فنی پروفیل و قوطی

برای اینکه بتوانید بهترین قوطی را خرید کنید، باید با مشخصات فنی آن آشنا باشید. قوطی مستطیلی و قوطی مربعی در وزن و ابعاد متفاوتی تولید و عرضه می‌شود. به دلیل اهمیت بسیار زیاد محاسبه دقیق وزن پروفیل‌ها در دو شکل مربع و مستطیل از جدول اشتال قوطی که بر اساس استاندارد تدوین شده است، استفاده می‌کنند. 

 

تفاوت پروفیل سبک و سنگین
تفاوت پروفیل سبک و سنگین

 

مهم‌ترین مشخصات فنی پروفیل و قوطی شامل ضخامت، سایز و وزن است. ضخامت قوطی بین 0.5 تا 6 میلی‌متر است که کاربردهای مختلفی دارد. ضخامت‌های کمتر در صنایع لوازم خانگی، ضخامت‌های 2 تا 3 میلی‌متری در ساختمان و ضخامت‌های بیشتر در صنعت و خودروسازی کاربرد دارد. طول پروفیل بین 6 تا 12 میلی‌متر است. 

قیمت پروفیل آهن در بازار امروز

وزن، تعیین‌کننده قیمت پروفیل است و با توجه به سایز و ضخامت تفاوت دارد. در حال حاضر قیمت پروفیل به ازای هر کیلو از 35550 تا 40460 تومان متغیر است. از آنجایی که جنس این پروفیل از آهن است، طبیعتاً با نوسان در بازار آهن مانند میلگرد و سایر آهن‌آلات، یا حتی نوسان در بازار نفت، تغییرات محسوسی نیز در بازار پروفیل آهن دیده می‌شود. البته میزان تغییر قیمت در این محصول، معمولاً نوسان کمتری نسبت به بازارهای دیگر دارد. قیمت روز قوطی را می‌توانید به صورت روزانه در این صفحه بررسی کنید.

هنگام خرید و یا هنگام بودجه‌بندی پروژه‌تان باید حتما از قیمت هر شاخه پروفیل یا قیمت هر کیلوگرم پروفیل فولادی اطلاع پیدا کنید. صنایع دیگر از جمله صنعت مبلمان‌سازی یا صنعت خودرو هم به دلیل استفاده از این مقطع فولادی، قیمت پروفیل سبک یا قیمت پروفیل آلومینیومی ‌را استعلام می‌گیرند. بنابراین اطلاع از قیمت پروفیل امروز برای صنایع مختلف که به هر نحوی از آن در تهیه محصولات‌شان استفاده می‌کنند، ضروری است.

 

تغییرات قیمت پروفیل 2 میلیمتری را از سال 1401 تاکنون مشاهده می کنید.
تغییرات قیمت پروفیل 2 میلیمتری را از سال 1401 تاکنون مشاهده می کنید.

 

قیمت قوطی آهن در ابعاد مختلف

همانطور که گفته شد، قوطی آهن در ابعاد مختلف تولید و عرضه می‌شود و هر کدام از این ابعاد برای کاربردهای متنوع و در صنایع مختلف از جمله ساخت آلاچیق، سایه‌بان سواحل، درب و پنجره، تجهیزات ورزشی پارک‌ها، تابلوهای تبلیغاتی و غیره استفاده می‌شود. بنابراین، سایز یکی از مهم‌ترین عواملی است که در تعیین قیمت قوطی آهن تاثیر می‌گذارد. از جمله مهم‌ترین و پرکاربردترین سایز قوطی‌های آهن عبارتند از:

قیمت قوطی 2*2

از این قوطی‌ها در ساخت در و پنجره و نرده‌های ساختمان و همچنین در صنعت خودروسازی استفاده می شود. به دلیل کاربرد متنوع و حجم بالای درخواست آن، قیمت پروفیل 2*2 بیشتر از سایر محصولات مورد سوال قرار می‌گیرد. بنابراین تغییرات در قیمت این قوطی در هر دو صنعت خودروسازی و مسکن تاثیر می‌گذارد. 

پروفیل دو در دو یکی از کاربردی‌ترین پروفیل‌های موجود در بازار است که معمولاً برای ساخت انواع لوازم خانگی مانند میز و صندلی استفاده می‌شود. قیمت روز قوطی 2 × 2 با توجه به وزن و ضخامت آن در سایت‌های معتبر مانند آهن آنلاین قابل استعلام است. این قوطی دارای ظاهری مربعی و ابعاد 20 × 20 میلی‌متر است. به علاوه، قیمت پروفیل 2 × 2 به فاکتورهای متعددی بستگی دارد.  فاکتورهای خارجی مانند وضعیت سیاسی-اقتصادی کشور، تحریم‌ها، قیمت دلار و میزان عرضه و تقاضا بر روی قیمت این محصول تأثیر می‌گذارند. فاکتورهای داخلی مانند کارخانه تولید کننده، ضخامت پروفیل و کیفیت محصول نیز برای تعیین قیمت قوطی 2 × 2 اهمیت دارند. به همین دلیل، قیمت روزانه قوطی 2 × 2 در سایت آهن آنلاین با توجه به همه این فاکتورها اعلام می‌شود. لازم به ذکر است که قیمت روز تنها مبلغی است که برای خرید این محصول لحاظ می‌شود و باید به آن اضافه کردن 9 درصد ارزش افزوده را در نظر داشت. قیمت قوطی  2*2 در حال حاضر بین 35820 تا 37000 است.

براساس نظر کارشناسان آهن آنلاین:

"قیمت قوطی پروفیل به عوامل مختلفی مانند وزن یا کیفیت ساخت کارخانه، قیمت ارز، قیمت آهن و هزینه‌های حمل‌ونقل بستگی دارد. آگاهی از روند قیمت روز پروفیل به دلیل پرکاربردبودن در صنایع مختلف برای خریداران این محصول اهمیت زیادی دارد."

قیمت قوطی ۳×۳

از جمله پراستفاده‌ترین انواع پروفیل، قوطی 3*3 است که روزانه حجم تقاضا بسیاری برای آن ثبت می‌شود. دلیل بالا بود نوسان قیمت آن نیز همین حجم درخواست روزانه برای خرید قوطی 3*3 است. قیمت روز قوطی ۳×۳ در حال حاضر بین 35550 تا 36640 تومان قرار دارد. این پروفیل در صنایع ساختمان‌سازی برای ساخت قاب و سازه‌های فلزی، در صنعت مبلمان‌سازی برای ساخت مبلمان و تجهیزات منزل و در صنعت خودروسازی برای ساخت قطعات فلزی خودروها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

قیمت قوطی 4*4

برای تعیین قیمت پروفیل 4*4، باید به وزن آن توجه کرد؛ وزن این نوع قوطی نیز بستگی به ضخامت آن دارد که می‌تواند بین 1 تا 4 میلی‌متر باشد. تغییر در ضخامت این قوطی ها منجر به تغییر در وزن آن‌ها می شود که خود این موضوع عاملی برای افزایش یا کاهش قیمت قوطی 4*4 است. البته قیمت این محصول بر اساس کارخانه سازنده هم متغیر است. با بررسی قیمت این محصول، متوجه تفاوت اندکی در محصولات مشابه با وزن یکسان می‌شوید که به‌دلیل متفاوت بودن کارخانه‌های سازنده است. با بررسی تغییرات نرخ پروفیل 4 در 4 پروفیل‌ها مختلف می‌توان فهمید که قیمت قوطی 4*4 بین 35550 تا 36640 تومان است.

قیمت قوطی 4 در 8

ضخامت قوطی 4*8 بر روی قیمت این محصول به صورت شاخه‌ای و کیلویی اثر می‌گذارد. ضخامت این قوطی از 1.5،2،2.5،3،3.5 و 4 میلی‌متر متغیر است و هر شاخه شش متری آن با توجه به ضخامت های متنوع وزن‌های مشخصی دارد. مانند سایر انواع قوطی‌ها، قیمت این محصول هم به صورت لحظه‌ای و تحت‌تاثیر نوسانات بازار ناشی از تغییرات قیمت دلار یا هزینه های حمل و نقل، تعیین می‌شود و در بازار امروز قیمت قوطی 4 در 8 بین 35550 تا 40460 تومان معامله می‌شود.

قیمت انواع پروفیل آهن در ضخامت‌های مختلف

ضخامت پروفیل و قوطی یکی از عوامل تعیین‌کننده کاربرد و قیمت این محصول در صنایع مختلف به شمار می‌رود. لیست قیمت قوطی ضخامت‌های مختلف را می‌توانید در جداول این صفحه به صورت لحظه‌ای بررسی کنید. پروفیل ضخامت 1 در تجهیزات نورپردازی، صنایع الکترونیکی و برای ساخت قطعات فلزی کوچک و صنایع فلزی با دقت بالا کاربرد دارد. از پروفیل ضخامت 1.5 در صنایع ماشین‌سازی، صنعت برق و الکترونیک، سازه‌های فلزی کوچک، و نصب سیستم‌های آب و فاضلاب استفاده می‌شود. 

 

قوطی با ابعاد و ضخامت های مختلف را در تصویر مشاهده می کنید.
قوطی با ابعاد و ضخامت های مختلف را در تصویر مشاهده می کنید.

 

پروفیل ضخامت 4 در صنایع ساختمانی برای ساخت پل‌ها، سازه‌های فلزی، صنعت خودروسازی و تجهیزات صنعتی و در نهایت، پروفیل ضخامت 8 میل در صنایع ساختمانی برای ساخت سازه‌های فلزی صنعتی، تجهیزات نفت و گاز، ساخت قطعات ماشین‌آلات و صنعت فولاد مورد استفاده قرار می گیرد. بنابراین، صنایع مختلف باید قبل از شروع پروژه‌های خود قیمت انواع پروفیل آهن در ضخامت‌های مختلف را با توجه به نوع کاربرد خود بررسی کرده و برای خرید آن برنامه‌ریزی کنند. 

قیمت پروفیل اصفهان

یکی از پروفیل های بسیار باکیفیت کشور پروفیل‌های اصفهان است، به همین خاطر مورد توجه خریداران زیادی هستند. قیمت این محصول باتوجه به اینکه از به روز ترین و بالاترین نوع استانداردهای تولید قوطی بهره می برد، به‌طور مستقیم به وزن، ضخامت و ابعاد آن بستگی دارد. کارخانه پروفیل اصفهان یکی از بهترین و معروف‌ترین تولید‌کننده‌های محصولات فلزی در ایران است و انواع پروفیل‌های فولادی و فلزی را در ابعاد، انواع و ضخامت‌های متنوع تولید و به بازار عرضه می‌کند. به دلیل نوسانات موجود در بازار آهن و تغییرات لحظه‌ای نرخ آن، حتما قبل از اقدام به خرید قیمت لحظه‌ای پروفیل را بررسی کنید. قیمت پروفیل اصفهان، بسته به سایز و ضخامت در حال حاضر بین 35550 تا 35910 تومان است.

عوامل موثر بر قیمت پروفیل آهن چیست؟

تعیین قیمت پروفیل تحت‌تاثیر عوامل متنوعی از جمله قیمت مواد اولیه، میزان تقاضا و عرضه، شرایط بازار داخلی، سیاست‌های تجاری، افزایش یا کاهش هزینه‌های تولید به صورت دائمی ‌یا مقطعی و همچنین نوع پروفیل انجام می‌شود. باید دقت کنید که علاوه‌بر عوامل داخلی ذکر شده، عوامل خارجی شامل هرگونه تغییر در شرایط بازار و قیمت جهانی این محصول بر قیمت تمام شده این کالا در داخل هم تاثیر می‌گذارد. 

 

مراحل تولید پروفیل را در تصویر مشاهده می کنید.
مراحل تولید پروفیل را در تصویر مشاهده می کنید.

 

از مهم‌ترین عوامل موثر بر قیمت روز قوطی وزن آن است چرا که این محصولات از آهن ساخته می‌شوند و وزن میزان آهن به‌کاررفته در قوطی، تأثیر مستقیمی بر قیمت آن دارد. استاندارد تولید نیز می‌تواند در قیمت نهایی آن مؤثر باشد؛ به‌عنوان‌مثال، در تولید پروفیل‌های سبک از استانداردهای DIN2394 و EN10219-2 استفاده می‌شود. در مقابل، پروفیل‌های سنگین در طی فرآیندی به نام نورد گرم تولید می‌شوند؛ در این محصولات، ورق‌های آهنی با ضخامت 1.5 میلی‌متر یا بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد.

به‌عنوان یکی دیگر از عوامل تأثیرگذار بر قیمت پروفیل می‌توانیم به کارخانه سازنده و کیفیت محصول اشاره کنیم. کیفیت قوطی و نام و اعتبار کارخانه سازنده، می‌توانند تأثیرات به‌سزایی بر قیمت روز قوطی داشته باشند.

طبق نظر کارشناسان آهن آنلاین:

“پروفیل، از حیاتی‌ترین محصولات فولادی برای پروژه‌های ساختمان سازی، شهر سازی، پل سازی و یا مابقی ساخت و سازها محسوب می‌شود. از آنجا که به خاطر حجم خرید بالا پروفیل و وجود تقاضا زیاد برای آن در بازار، قیمت پروفیل دارای نوسان بسیار زیادی است و به اکثر اوقات به صورت روزانه در حال تغییر است، خریداران این محصول می‌بایستی برای متضرر نشدن در خرید خود  قیمت روز پروفیل را قبل از ثبت سفارش خود استعلام بگیرند.” 

راهنمای خرید قوطی و پروفیل آهن

با توجه به قیمت و تنوع کاربرد پروفیل آهن در صنایع مختلف، نیاز است که ملاحظاتی را قبل از خرید پروفیل یا قوطی آهن در نظر بگیرید. اول از همه، باید با توجه به پروژه و کاربرد موردنظر، نیازها و مشخصات موردنیاز خود از جمله نوع، جنس، ضخامت، اندازه و سایر ویژگی‌های فنی را تعیین کنید. قدم مهم بعدی بررسی لیست قیمت پروفیل کارخانه‌های مختلف است. 

 

کاربرد پروفیل ساختمانی در ساختمان
کاربرد پروفیل ساختمانی در ساختمان

 

گاهی اوقات نیاز است که هنگام سفارش پروفیل فولادی از تولیدکنندگان در مورد کیفیت و استانداردهای موردنیاز پروژه‌تان با فروشنده مذاکره کنید و پس از توافق در مورد کیفیت و شرایط خاص خرید، در مورد نحوه تحویل و تسویه‌حساب با آن‌ها به نتیجه برسید. 

به هیچ وجه فریب تبلیغات خرید پروفیل ارزان را نخورید، چون فرآیند تولید این محصول استاندارد مشخصی دارد و حتما باید از تولیدکنندگان پروفیل معتبر و با توجه به قیمت روز آن خریداری شود. 

از نکات دیگری که به هنگام خرید باید به آن توجه داشته باشید، بسته‌بندی پروفیل است که به صورت بندیل انجام می‌شود؛ وزن بندیل‌ها بین 1 تا 2 تن متغیر است.

برای خرید قوطی و پروفیل آهن می‌توانید از کارشناسان آهن آنلاین کمک بگیرید. این کار را می‌توانید به‌صورت تلفنی و در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام بدهید؛ سپس سفارش شما در مدت کوتاهی ثبت شده و پیش فاکتور آن برایتان ارسال می‌شود. بعد از پرداخت پیش فاکتور، کالا برای شما ارسال می‌شود؛ همچنین این امکان برای شما وجود خواهد داشت که فاکتور خود را تغییر داده و میزان کمتر یا بیشتری از پروفیل آهن مدنظرتان را خریداری کنید.

پروفیل
... بیشتر

سوالات متداول

برای خرید پروفیل از آهن آنلاین توجه به چه مواردی بیشترین اهمیت را دارد؟

در صنایع ساختمانی و صنعتی، مقاطع فولادی گوناگونی مورد استفاده قرار می‌گیرند. یکی از مهم‌ترین آن‌ها پروفیل است که نقش بسیار به سزایی در این صنعت دارد و شرکت آهن آنلاین با استفاده از کارشناسان حرفه‌ای و مجرب به صورت تخصصی در این زمینه فعالیت دارد

آیا امکان خرید پروفیل از کارخانه هایی جز تهران در آهن آنلاین وجود دارد؟

کارشناسان فروش آهن آنلاین با توجه به شرایط خرید مشتری از قبیل کیفیت و همچنین محل تخلیه، بهترین پیشنهاد خود را از لحاظ قیمت و محل بارگیری به شما ارائه خواهند داد. بارگیری پروفیل از شهرهای تهران، اصفهان، تبریز، یزد، ایلام، ساری و ... امکان پذیر است.

نحوه دریافت بار خریداری شده، پس از خرید پروفیل از آهن آنلاین به چه صورت‌هایی امکان‌پذیر است؟

ارسال بار توسط آهن آنلاین، از طریق کارشناسان واحد باربری آهن آنلاین به هر نقطه از کشور امکان پذیر است. همچنین مشتری این امکان را داردکه بارگیری و حمل و نقل کالای خریداری شده را با مسئولیت خود انجام دهد.

در صورت بروز هرگونه ایراد و اشکال در بار ارسالی پروفیل چه اقداماتی باید انجام داد؟

آهن آنلاین در تمامی معاملات خود تا لحظه ی تایید سلامت بار از سوی مشتری، در کنار خریداران عزیز بوده و در صورت بروز هرگونه مشکل، همراه خریدار خواهد بود. در صورتی‌که باربری با آهن آنلاین بوده باشد، مشتریان عزیز می‌توانند از لحظه ی تحویل بار تا 24 ساعت هرگونه نقص و ایراد را به ما گزارش دهند و کارشناس مربوطه جهت رفع آن اقدامات لازم را انجام خواهد داد

قیمت پروفیل بر چه اساس تعیین می شود؟

عوامل مختلفی همچون طول، ضخامت، سایز بر قیمت پروفیل تاثیر دارد. لیست قیمت پروفیل در آهن آنلاین، بر اساس سایز 2، 2.5، 3 و 4 در طول 6 و 12 متر موجود است.

قیمت پروفیل در آهن آنلاین به روز است؟

بله، کارشناسان فروش پروفیل در آهن آنلاین به صورت لحظه ای و روزانه قیمت پروفیل را بروزرسانی می کنند.

مشاوره رایگان و خرید
فیلتر نتایج x