آهن آنلاین
فیلترها
محاسبه وزن

ورق استیل صنعتی

ورق استیل صنعتی آلیاژ 304
| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
ضخامت سایز استاندارد حالت واحد قیمت (ریال)
0.3
1000
304L
رول
کیلوگرم
1,711,930
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
0.3
1250
304L
شیت
کیلوگرم
1,711,930
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
0.4
1000
304L
رول
کیلوگرم
1,600,920
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
0.4
1250
304L
رول
کیلوگرم
1,600,920
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
0.4
1000*2000
304L
شیت
کیلوگرم
1,600,920
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
0.4
1250*2500
304L
شیت
کیلوگرم
1,600,920
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
0.5
1000
304L
رول
کیلوگرم
1,601,290
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
0.5
1250
304L
رول
کیلوگرم
1,601,290
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
0.5
1000*2000
304L
شیت
کیلوگرم
1,601,290
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
0.6
1000
304L
رول
کیلوگرم
1,601,470
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
0.6
1250
304L
رول
کیلوگرم
1,601,470
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
0.6
1000*2000
304L
شیت
کیلوگرم
1,601,470
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
0.6
1250*2500
304L
شیت
کیلوگرم
1,601,470
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
0.7
1250
304L
رول
کیلوگرم
1,601,470
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
0.7
1250
304L
رول
کیلوگرم
1,601,470
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
0.7
1000*2000
304L
شیت
کیلوگرم
1,601,470
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
0.7
1220*2440
304L
شیت
کیلوگرم
1,601,470
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
0.8
1000
304L
رول
کیلوگرم
1,601,470
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
0.8
1250
304L
رول
کیلوگرم
1,601,470
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
0.8
1000*2000
304L
شیت
کیلوگرم
1,601,470
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
0.8
1250*2500
304L
شیت
کیلوگرم
1,601,470
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
0.9
1000
304L
رول
کیلوگرم
1,601,470
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
0.9
1250*2500
304L
شیت
کیلوگرم
1,601,470
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
1
1000
304L
رول
کیلوگرم
1,582,750
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
1
1000*2000
304L
شیت
کیلوگرم
1,582,750
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
1
1250*2500
304L
شیت
کیلوگرم
1,591,930
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
1
1500*3000
304L
شیت
کیلوگرم
1,591,930
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
1.25
1000
304L
رول
کیلوگرم
1,591,930
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
1.25
1250
304L
شیت
کیلوگرم
1,580,070
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
1.25
1000*2000
304L
شیت
کیلوگرم
1,591,080
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
1.25
1250*2500
304L
شیت
کیلوگرم
1,580,070
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
1.5
1250
304L
شیت
کیلوگرم
1,591,930
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
1.5
1000*2000
304L
شیت
کیلوگرم
1,591,930
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
1.5
1500*3000
304L
شیت
کیلوگرم
1,591,740
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
1.5
1500*6000
304L
شیت
کیلوگرم
1,592,660
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
2
1000
304L
رول
کیلوگرم
1,537,360
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
2
1000*2000
304L
شیت
کیلوگرم
1,537,360
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
2
1250*2500
304L
شیت
کیلوگرم
1,563,380
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
2
1500*3000
304L
شیت
کیلوگرم
1,582,320
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
2.5
1000
304L
رول
کیلوگرم
1,564,880
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
2.5
1250
304L
شیت
کیلوگرم
1,564,230
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
2.5
1000*2000
304L
شیت
کیلوگرم
1,564,880
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
2.5
1250*2500
304L
شیت
کیلوگرم
1,564,230
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
2.5
1500*3000
304L
شیت
کیلوگرم
1,583,230
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
2.5
1500*6000
304L
شیت
کیلوگرم
1,583,230
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
3
1000
304L
رول
کیلوگرم
1,563,050
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
3
1500
304L
شیت
کیلوگرم
1,526,450
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
3
1000*2000
304L
شیت
کیلوگرم
1,563,050
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
3
1250*2500
304L
شیت
کیلوگرم
1,591,940
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
3
1500*3000
304L
شیت
کیلوگرم
1,526,450
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
3
1500*6000
304L
شیت
کیلوگرم
1,526,450
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
4
1000
304L
رول
کیلوگرم
1,553,220
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
4
1250
304L
رول
کیلوگرم
1,553,220
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
4
1500
304L
رول
کیلوگرم
1,553,220
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
4
1000*2000
304L
شیت
کیلوگرم
1,553,220
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
4
1250*2500
304L
شیت
کیلوگرم
1,553,220
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
4
1500*3000
304L
شیت
کیلوگرم
1,553,220
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
4
1500*6000
304L
شیت
کیلوگرم
1,553,220
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
5
1000
304L
رول
کیلوگرم
1,591,750
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
5
1250
304L
رول
کیلوگرم
1,591,750
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
5
1500
304L
رول
کیلوگرم
1,561,470
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
5
1000*2000
304L
شیت
کیلوگرم
1,591,750
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
5
1500*3000
304L
شیت
کیلوگرم
1,561,470
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
5
1500*6000
304L
شیت
کیلوگرم
1,561,470
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
6
1000
304L
رول
کیلوگرم
1,590,830
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
6
1250
304L
شیت
کیلوگرم
1,601,840
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
6
1500
304L
رول
کیلوگرم
1,573,400
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
6
1000*2000
304L
شیت
کیلوگرم
1,590,830
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
6
1250*2500
304L
شیت
کیلوگرم
1,601,840
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
6
1500*3000
304L
شیت
کیلوگرم
1,570,650
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
6
1500*6000
304L
رول
کیلوگرم
1,570,650
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
8
1000
304L
رول
کیلوگرم
1,591,750
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
8
1250
304L
شیت
کیلوگرم
1,591,750
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
8
1500
304L
شیت
کیلوگرم
1,582,570
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
8
1000*2000
304L
شیت
کیلوگرم
1,591,750
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
8
1500*6000
304L
شیت
کیلوگرم
1,582,570
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
10
1000*2000
304L
شیت
کیلوگرم
1,614,130
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
10
1250*2500
304L
شیت
کیلوگرم
1,586,050
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
10
1500*3000
304L
شیت
کیلوگرم
1,584,940
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
12
1000*2000
304L
شیت
کیلوگرم
1,777,070
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
12
1500*3000
304L
شیت
کیلوگرم
1,729,640
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
12
1500*6000
304L
شیت
کیلوگرم
1,733,220
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
15
1000*2000
304L
شیت
کیلوگرم
1,684,410
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
15
1500*6000
304L
رول
کیلوگرم
1,657,070
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
20
1500*3000
304L
شیت
کیلوگرم
1,656,340
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
20
6000*2000
304L
شیت
کیلوگرم
1,765,810
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
ورق استیل صنعتی آلیاژ 309S
| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
ضخامت سایز استاندارد حالت واحد قیمت (ریال)
2
1000*2000
309S
شیت
کیلوگرم
3,603,670
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
2
1250*2500
309S
شیت
کیلوگرم
3,649,550
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
2
1500*3000
309S
شیت
کیلوگرم
3,649,550
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
3
1000*2000
309S
شیت
کیلوگرم
3,602,760
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
3
1500*3000
309S
شیت
کیلوگرم
3,602,760
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
6
1500*6000
309S
شیت
کیلوگرم
3,602,760
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
10
1500*6000
309S
شیت
کیلوگرم
3,696,340
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
12
1500*6000
309S
شیت
کیلوگرم
3,789,910
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
ورق استیل صنعتی آلیاژ 310S
| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
ضخامت سایز استاندارد حالت واحد قیمت (ریال)
6
1500
310S
رول
کیلوگرم
4,563,670
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
5
1500
310S
رول
کیلوگرم
4,563,670
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
3
1500
310S
رول
کیلوگرم
4,563,670
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
2
1000
310S
رول
کیلوگرم
4,563,670
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
1
1000
310S
رول
کیلوگرم
4,563,670
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
1
1250
310S
رول
کیلوگرم
4,563,670
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
2
1250
310S
رول
کیلوگرم
4,563,670
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
2
1000*2000
310S
شیت
کیلوگرم
4,563,670
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
2
1500*6000
310S
شیت
کیلوگرم
4,563,670
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
3
1250
310S
رول
کیلوگرم
4,563,670
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
3
1000*2000
310S
رول
کیلوگرم
4,563,670
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
3
1500*6000
310S
رول
کیلوگرم
4,563,670
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
4
1500
310S
رول
کیلوگرم
4,563,670
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
4
1000*2000
310S
شیت
کیلوگرم
4,563,670
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
4
1500*3000
310S
شیت
کیلوگرم
4,563,670
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
4
1500*6000
310S
شیت
کیلوگرم
4,563,670
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
5
1000*2000
310S
شیت
کیلوگرم
4,563,670
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
5
1500*3000
310S
شیت
کیلوگرم
4,563,670
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
5
1500*6000
310S
شیت
کیلوگرم
4,563,670
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
6
1000*2000
310S
شیت
کیلوگرم
4,563,670
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
6
1500*3000
310S
شیت
کیلوگرم
4,563,670
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
6
1500*6000
310S
شیت
کیلوگرم
4,563,670
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
8
1500
310S
رول
کیلوگرم
4,563,670
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
8
1500*6000
310S
شیت
کیلوگرم
4,563,670
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
10
1250
310S
رول
کیلوگرم
4,611,010
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
10
1500
310S
رول
کیلوگرم
4,611,010
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
10
1500*3000
310S
شیت
کیلوگرم
4,611,010
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
10
1500*6000
310S
شیت
کیلوگرم
4,611,010
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
12
1250
310S
رول
کیلوگرم
4,611,010
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
12
1500
310S
رول
کیلوگرم
4,611,010
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
12
1500*3000
310S
شیت
کیلوگرم
4,611,010
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
12
1500*6000
310S
شیت
کیلوگرم
4,611,010
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
15
1500
310S
رول
کیلوگرم
4,611,010
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
15
1500*3000
310S
شیت
کیلوگرم
4,611,010
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
15
1500*6000
310S
شیت
کیلوگرم
4,611,010
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
20
1500
310S
رول
کیلوگرم
4,536,890
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
20
1500*3000
310S
شیت
کیلوگرم
4,536,890
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
20
1500*6000
310S
شیت
کیلوگرم
4,536,890
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
ورق استیل صنعتی آلیاژ 316
| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
ضخامت سایز استاندارد حالت واحد قیمت (ریال)
1
1000
316L
رول
کیلوگرم
2,527,530
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
1
1250
316L
رول
کیلوگرم
2,527,530
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
1
1500
316L
رول
کیلوگرم
2,527,530
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
1
1000*2000
316L
شیت
کیلوگرم
2,527,530
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
1
1250*2500
316L
شیت
کیلوگرم
2,527,530
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
1.5
1000
316L
رول
کیلوگرم
2,527,530
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
1.5
1000*2000
316L
شیت
کیلوگرم
2,527,530
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
1.5
1250*2500
316L
شیت
کیلوگرم
2,527,530
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
1.5
1500*3000
316L
شیت
کیلوگرم
2,527,530
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
1.5
1500*3000
316L
شیت
کیلوگرم
2,527,530
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
2
1250
316L
رول
کیلوگرم
2,545,880
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
2
1000*2000
316L
شیت
کیلوگرم
2,545,880
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
2
1250*2500
316L
شیت
کیلوگرم
2,545,880
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
2
1500*3000
316L
شیت
کیلوگرم
2,545,880
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
2.5
1000
316L
رول
کیلوگرم
2,545,880
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
2.5
1000*2000
316L
شیت
کیلوگرم
2,545,880
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
2.5
1500*3000
316L
شیت
کیلوگرم
2,545,880
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
2.5
1500*6000
316L
شیت
کیلوگرم
2,545,880
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
3
1000
316L
رول
کیلوگرم
2,546,430
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
3
1500
316L
رول
کیلوگرم
2,527,530
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
3
1000*2000
316L
شیت
کیلوگرم
2,545,880
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
3
1250*2500
316L
شیت
کیلوگرم
2,545,880
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
3
1500*3000
316L
شیت
کیلوگرم
2,527,530
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
3
1500*6000
316L
شیت
کیلوگرم
2,527,530
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
4
1000*2000
316L
شیت
کیلوگرم
2,545,880
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
4
1250*2500
316L
شیت
کیلوگرم
2,573,400
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
4
1500*3000
316L
شیت
کیلوگرم
2,481,660
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
4
1500*6000
316L
شیت
کیلوگرم
2,481,660
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
5
1250
316L
رول
کیلوگرم
2,573,400
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
5
1500
316L
شیت
کیلوگرم
2,482,570
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
5
1000*2000
316L
شیت
کیلوگرم
2,545,880
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
5
1250*2500
316L
شیت
کیلوگرم
2,573,400
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
5
1500*3000
316L
شیت
کیلوگرم
2,482,570
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
5
1500*6000
316L
شیت
کیلوگرم
2,482,570
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
6
1000
316L
رول
کیلوگرم
2,545,880
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
6
1250
316L
شیت
کیلوگرم
2,573,400
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
6
1500
316L
شیت
کیلوگرم
2,481,660
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
6
1250*2500
316L
شیت
کیلوگرم
2,573,400
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
6
1500*3000
316L
شیت
کیلوگرم
2,482,570
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
6
1500*6000
316L
شیت
کیلوگرم
2,482,570
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
8
1000*2000
316L
شیت
کیلوگرم
2,545,880
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
8
1250*2500
316L
شیت
کیلوگرم
2,573,400
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
8
1500*3000
316L
شیت
کیلوگرم
2,477,070
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
8
1500*6000
316L
شیت
کیلوگرم
2,477,070
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
10
1000
316L
رول
کیلوگرم
2,760,560
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
10
1500
316L
رول
کیلوگرم
2,666,980
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
10
1000*2000
316L
شیت
کیلوگرم
2,760,560
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
10
1500*3000
316L
شیت
کیلوگرم
2,621,110
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
10
1500*6000
316L
شیت
کیلوگرم
2,621,110
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
12
1500
316L
رول
کیلوگرم
2,713,400
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
12
1500*3000
316L
شیت
کیلوگرم
2,760,560
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
12
1500*6000
316L
شیت
کیلوگرم
2,760,560
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
15
1000*2000
316L
شیت
کیلوگرم
2,733,030
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
15
1500*3000
316L
شیت
کیلوگرم
2,760,560
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
15
1500*6000
316L
شیت
کیلوگرم
2,760,560
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
20
1000*2000
316L
شیت
کیلوگرم
2,733,030
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
20
1500*6000
316L
شیت
کیلوگرم
2,760,560
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
20
6000*2000
316L
شیت
کیلوگرم
2,697,620
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
ورق استیل صنعتی آلیاژ 321
| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
ضخامت سایز استاندارد حالت واحد قیمت (ریال)
1.5
1250*2500
321
شیت
کیلوگرم
2,342,210
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
1.5
1500*3000
321
شیت
کیلوگرم
2,342,210
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
3
1000*2000
321
شیت
کیلوگرم
2,342,210
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
5
1000*2000
321
شیت
کیلوگرم
2,342,210
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
5
1500*6000
321
شیت
کیلوگرم
2,342,210
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
6
1500*6000
321
شیت
کیلوگرم
2,342,210
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
8
1500*6000
321
شیت
کیلوگرم
2,342,210
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
10
1500*6000
321
شیت
کیلوگرم
2,386,240
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
12
1500*6000
321
شیت
کیلوگرم
2,386,240
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
14
1500*6000
321
شیت
کیلوگرم
2,386,240
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
20
1500*6000
321
شیت
کیلوگرم
2,386,240
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
ورق استیل صنعتی آلیاژ 430
| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
ضخامت سایز استاندارد حالت واحد قیمت (ریال)
0.4
1000*2000
430
رول
کیلوگرم
926,240
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
1.5
1250*2500
430
شیت
کیلوگرم
973,400
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
1.2
1250*2500
430
شیت
کیلوگرم
973,400
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
1
1250*2500
430
استیل
کیلوگرم
980,920
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
0.8
1250*2500
430
شیت
کیلوگرم
925,880
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
0.8
1000*2000
430
شیت
کیلوگرم
925,780
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
0.7
1000*2000
430
شیت
کیلوگرم
925,880
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
0.6
1250*2500
430
شیت
کیلوگرم
925,880
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
0.6
1000*2000
430
شیت
کیلوگرم
925,880
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
0.5
1250
430
شیت
کیلوگرم
926,240
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
0.5
1250*2500
430
شیت
کیلوگرم
926,240
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
0.5
1000*2000
430
شیت
کیلوگرم
926,240
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
0.4
1250*2500
430
شیت
کیلوگرم
926,240
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
0.3
1250*2500
430
شیت
کیلوگرم
926,240
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
0.3
1000*2000
430
شیت
کیلوگرم
926,240
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
0.4
1000
430
رول
کیلوگرم
926,240
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
0.6
1220*2440
430
شیت
کیلوگرم
925,880
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
0.7
1000
430
رول
کیلوگرم
925,880
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
0.7
1250*2500
430
شیت
کیلوگرم
925,880
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
1
1000*2000
430
شیت
کیلوگرم
980,920
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
1.2
1000*2000
430
شیت
کیلوگرم
973,400
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
1.5
1000*2000
430
شیت
کیلوگرم
973,490
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
2
1000
430
رول
کیلوگرم
964,410
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
2
1000*2000
430
شیت
کیلوگرم
964,410
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
2
1220*2440
430
شیت
کیلوگرم
964,410
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
2
1250*2500
430
شیت
کیلوگرم
964,410
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
3
1500
430
رول
کیلوگرم
1,001,110
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
3
1000*2000
430
شیت
کیلوگرم
1,001,110
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
3
1500*3000
430
شیت
کیلوگرم
1,001,110
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
دریافت مشاوره از کارشناسان واحد ورق استیل صنعتی
کارشناسان واحد ورق استیل صنعتی
المیرا میراعظمی
المیرا میراعظمی (مدیر تیم ورق گرم)
سید محسن رجبی
سید محسن رجبی (STB ورق گرم)
مهرنوش قاسمی
مهرنوش قاسمی (مشاور فروش STB ورق گرم)
علی علی پور شهمیری
علی علی پور شهمیری (کارشناس خرید استیل)
کیمیا نکونژاد
کیمیا نکونژاد (معاون فروش VIP ورق گرم)
شهرزاد فاخری فر
شهرزاد فاخری فر (سرپرست فروش استیل)
آرش مه پیما
آرش مه پیما (مشاور خرید STB ورق گرم)
سمیرا عابدی کوپایی
سمیرا عابدی کوپایی (مشاور خرید STB ورق گرم)
محمد حسن نکوفر
محمد حسن نکوفر (کارشناس خرید استیل)
آیدا پاشاخانی
آیدا پاشاخانی (کارشناس فروش استیل)
ساناز علی محمدی
ساناز علی محمدی (کارشناس فروش استیل)

ورق استیل صنعتی

در لیست زیر قیمت روزانه ورق استنلس استیل صنعتی در ضخامت و ابعاد مختلف قابل مشاهده است. ورق استنلس استیل صنعتی در آلیاژهای مختلف به صورت شیت و رول عرضه می‌شود.
ورق های صنعتی استنلس استیل از کشورهای تایوان، کره، چین، هند، آفریقای جنوبی، فنلاند و آلمان در انبار تهران به صورت رول، برش خورده و فابریک طبق سفارش مشتری انجام می‌شود.
انواع خدمات برش، پانچ، سوراخکاری و خم کاری طبق سفارش مشتری انجام می‌شود. آنالیز قبل از خرید، پرداخت هزینه آنالیز در صورت عدم تطابق محصول امکان پذیر می‌باشد.

راهنمای خرید

پس از استعلام قیمت ورق استیل صنعتی توسط شما، کارشناسان فروش آهن آنلاین، قیمت و مشخصات محصول، شرایط پرداخت، زمان بارگیری و تحویل محصول و سایر جزئیات سفارش را در قالب پيش فاكتور به اطلاع شما می‌رسانند. پس از تایید پرداخت، واحد ترابری و لجستیک آهن آنلاین دستور بارگیری و ارسال بار را دریافت می‌کند؛ و بعد از تاييد قيمت كرايه از سوي مشتري، طبق زمان‌بندی اعلام شده، نسبت به تحویل بار به آدرس و مشخصات دریافتی از مشتری، اقدام می‌کند.

چند نکته در هنگام خرید

- مشخصات و ویژگی‌های هر محصول، اعم از نوع، سایز، حالت، استاندارد، محل بارگیری و تحویل (کارخانه یا بنگاه)، واحد، قیمت هر واحد و هم‌چنین تاریخ و ساعت آخرین به‌روزسانی در لیست قیمت‌ها آورده شده است.

- برای مشاهده نوسانات و«نمودار قیمت محصول»، روی آیکون نمودار مرتبط با هر محصول کلیک کنید.

- با توجه به نوسانات بازار، برای اطمینان از قیمت نهایی محصول، با کارشناسان آهن آنلاین در تماس باشید: 02154712

- در صورت عدم مشاهده محصول مورد نظر و مشاوره در زمینه خرید و فروش، با کارشناسان آهن آنلاین در تماس باشید: 02154712

... بیشتر
مشاوره رایگان و خرید
فیلتر نتایج x