آهن آنلاین
فیلترها
محاسبه وزن

ورق استیل صنعتی

ورق استیل صنعتی 304
| امروز  9 اسفند
ضخامت سایز استاندارد حالت واحد قیمت (تومان)
0.3
1250
304
شیت
کیلوگرم
186,790
آخرین بروز رسانی : 1402/12/9
نوسانات : +0.0%
0.3
1250*2500
304
شیت
کیلوگرم
186,790
آخرین بروز رسانی : 1402/12/9
نوسانات : +0.0%
0.4
1250
304
رول
کیلوگرم
174,860
آخرین بروز رسانی : 1402/12/9
نوسانات : +0.0%
0.4
1000*2000
304
شیت
کیلوگرم
174,860
آخرین بروز رسانی : 1402/12/9
نوسانات : +0.0%
0.4
1000
304
رول
کیلوگرم
174,860
آخرین بروز رسانی : 1402/12/9
نوسانات : +0.0%
0.4
1000*2000
304
شیت
کیلوگرم
174,860
آخرین بروز رسانی : 1402/12/9
نوسانات : +0.0%
0.5
1250
304
رول
کیلوگرم
167,560
آخرین بروز رسانی : 1402/12/9
نوسانات : +0.0%
0.5
1000*2000
304
شیت
کیلوگرم
168,480
آخرین بروز رسانی : 1402/12/9
نوسانات : +0.0%
0.5
1250*2500
304
شیت
کیلوگرم
167,560
آخرین بروز رسانی : 1402/12/9
نوسانات : +0.0%
0.5
1000*2000
304
شیت
کیلوگرم
167,560
آخرین بروز رسانی : 1402/12/9
نوسانات : +0.0%
0.6
1250*2500
304
شیت
کیلوگرم
167,580
آخرین بروز رسانی : 1402/12/9
نوسانات : +0.0%
0.6
1250
304
رول
کیلوگرم
167,580
آخرین بروز رسانی : 1402/12/9
نوسانات : +0.0%
0.6
1000*2000
304
شیت
کیلوگرم
167,580
آخرین بروز رسانی : 1402/12/9
نوسانات : +0.0%
0.6
1000
304
رول
کیلوگرم
167,580
آخرین بروز رسانی : 1402/12/9
نوسانات : +0.0%
0.7
1250
304
رول
کیلوگرم
167,580
آخرین بروز رسانی : 1402/12/9
نوسانات : +0.0%
0.7
1000*2000
304
شیت
کیلوگرم
167,580
آخرین بروز رسانی : 1402/12/9
نوسانات : +0.0%
0.8
1250*2500
304
شیت
کیلوگرم
167,580
آخرین بروز رسانی : 1402/12/9
نوسانات : +0.0%
0.8
1250
304
رول
کیلوگرم
167,580
آخرین بروز رسانی : 1402/12/9
نوسانات : +0.0%
0.8
1000*2000
304
شیت
کیلوگرم
167,580
آخرین بروز رسانی : 1402/12/9
نوسانات : +0.0%
0.8
1000
304
رول
کیلوگرم
167,580
آخرین بروز رسانی : 1402/12/9
نوسانات : +0.0%
ورق استیل صنعتی 304L
| امروز  9 اسفند
ضخامت سایز استاندارد حالت واحد قیمت (تومان)
0.3
1000
304L
رول
کیلوگرم
186,790
آخرین بروز رسانی : 1402/12/9
نوسانات : +0.0%
1
1250
304L
رول
کیلوگرم
167,450
آخرین بروز رسانی : 1402/12/9
نوسانات : +0.0%
1
1500
304L
رول
کیلوگرم
165,620
آخرین بروز رسانی : 1402/12/9
نوسانات : +0.0%
1
1500*3000
304L
شیت
کیلوگرم
165,620
آخرین بروز رسانی : 1402/12/9
نوسانات : +0.0%
1
1250*2500
304L
شیت
کیلوگرم
164,700
آخرین بروز رسانی : 1402/12/9
نوسانات : +0.0%
1
1000*2000
304L
شیت
کیلوگرم
164,510
آخرین بروز رسانی : 1402/12/9
نوسانات : +0.0%
1
1000
304L
رول
کیلوگرم
164,510
آخرین بروز رسانی : 1402/12/9
نوسانات : +0.0%
1.25
1500*3000
304L
رول
کیلوگرم
165,710
آخرین بروز رسانی : 1402/12/9
نوسانات : +0.0%
1.25
1250
304L
رول
کیلوگرم
165,350
آخرین بروز رسانی : 1402/12/9
نوسانات : +0.0%
1.25
1250*2500
304L
شیت
کیلوگرم
165,350
آخرین بروز رسانی : 1402/12/9
نوسانات : +0.0%
1.25
1000*2000
304L
شیت
کیلوگرم
165,530
آخرین بروز رسانی : 1402/12/9
نوسانات : +0.0%
1.25
1000
304L
رول
کیلوگرم
165,620
آخرین بروز رسانی : 1402/12/9
نوسانات : +0.0%
1.5
1000
304L
رول
کیلوگرم
165,620
آخرین بروز رسانی : 1402/12/9
نوسانات : +0.0%
1.5
1000*2000
304L
شیت
کیلوگرم
165,620
آخرین بروز رسانی : 1402/12/9
نوسانات : +0.0%
2
1500
304L
شیت
کیلوگرم
161,960
آخرین بروز رسانی : 1402/12/9
نوسانات : +0.0%
2
1250*2500
304L
شیت
کیلوگرم
162,390
آخرین بروز رسانی : 1402/12/9
نوسانات : +0.0%
2
1000*2000
304L
شیت
کیلوگرم
161,720
آخرین بروز رسانی : 1402/12/9
نوسانات : +0.0%
2
1000
304L
رول
کیلوگرم
161,720
آخرین بروز رسانی : 1402/12/9
نوسانات : +0.0%
2.5
1250
304L
رول
کیلوگرم
168,350
آخرین بروز رسانی : 1402/12/9
نوسانات : +0.0%
2.5
1500*6000
304L
شیت
کیلوگرم
168,420
آخرین بروز رسانی : 1402/12/9
نوسانات : +0.0%
2.5
1500*3000
304L
شیت
کیلوگرم
168,420
آخرین بروز رسانی : 1402/12/9
نوسانات : +0.0%
2.5
1000*2000
304L
شیت
کیلوگرم
167,960
آخرین بروز رسانی : 1402/12/9
نوسانات : +0.0%
2.5
1000
304L
رول
کیلوگرم
167,960
آخرین بروز رسانی : 1402/12/9
نوسانات : +0.0%
3
1500*6000
304L
شیت
کیلوگرم
159,890
آخرین بروز رسانی : 1402/12/9
نوسانات : +0.0%
3
1500*3000
304L
شیت
کیلوگرم
159,890
آخرین بروز رسانی : 1402/12/9
نوسانات : +0.0%
3
1500
304L
شیت
کیلوگرم
159,890
آخرین بروز رسانی : 1402/12/9
نوسانات : +0.0%
3
1250*2500
304L
شیت
کیلوگرم
165,620
آخرین بروز رسانی : 1402/12/9
نوسانات : +0.0%
3
1000
304L
رول
کیلوگرم
161,810
آخرین بروز رسانی : 1402/12/9
نوسانات : +0.0%
4
1500*6000
304L
شیت
کیلوگرم
153,490
آخرین بروز رسانی : 1402/12/9
نوسانات : +0.0%
4
1500*3000
304L
شیت
کیلوگرم
153,490
آخرین بروز رسانی : 1402/12/9
نوسانات : +0.0%
4
1500
304L
رول
کیلوگرم
162,660
آخرین بروز رسانی : 1402/12/9
نوسانات : +0.0%
4
1250*2500
304L
شیت
کیلوگرم
164,500
آخرین بروز رسانی : 1402/12/9
نوسانات : +0.0%
4
1250
304L
رول
کیلوگرم
164,500
آخرین بروز رسانی : 1402/12/9
نوسانات : +0.0%
4
1000*2000
304L
شیت
کیلوگرم
164,500
آخرین بروز رسانی : 1402/12/9
نوسانات : +0.0%
4
1000
304L
رول
کیلوگرم
164,500
آخرین بروز رسانی : 1402/12/9
نوسانات : +0.0%
5
1500*6000
304L
شیت
کیلوگرم
166,240
آخرین بروز رسانی : 1402/12/9
نوسانات : +0.0%
5
1500*3000
304L
شیت
کیلوگرم
166,240
آخرین بروز رسانی : 1402/12/9
نوسانات : +0.0%
5
1500
304L
رول
کیلوگرم
161,650
آخرین بروز رسانی : 1402/12/9
نوسانات : +0.0%
5
1250
304L
رول
کیلوگرم
168,260
آخرین بروز رسانی : 1402/12/9
نوسانات : +0.0%
5
1000*2000
304L
شیت
کیلوگرم
169,270
آخرین بروز رسانی : 1402/12/9
نوسانات : +0.0%
5
1000
304L
رول
کیلوگرم
169,270
آخرین بروز رسانی : 1402/12/9
نوسانات : +0.0%
6
1500*6000
304L
شیت
کیلوگرم
161,650
آخرین بروز رسانی : 1402/12/9
نوسانات : +0.0%
6
1500*6000
304L
شیت
کیلوگرم
161,650
آخرین بروز رسانی : 1402/12/9
نوسانات : +0.0%
6
1500*3000
304L
شیت
کیلوگرم
161,650
آخرین بروز رسانی : 1402/12/9
نوسانات : +0.0%
6
1500
304L
رول
کیلوگرم
161,930
آخرین بروز رسانی : 1402/12/9
نوسانات : +0.0%
6
1250*2500
304L
شیت
کیلوگرم
170,090
آخرین بروز رسانی : 1402/12/9
نوسانات : +0.0%
6
1250
304L
شیت
کیلوگرم
168,170
آخرین بروز رسانی : 1402/12/9
نوسانات : +0.0%
6
1000*2000
304L
شیت
کیلوگرم
169,080
آخرین بروز رسانی : 1402/12/9
نوسانات : +0.0%
6
1000
304L
رول
کیلوگرم
169,080
آخرین بروز رسانی : 1402/12/9
نوسانات : +0.0%
8
1500*3000
304L
شیت
کیلوگرم
162,550
آخرین بروز رسانی : 1402/12/9
نوسانات : +0.0%
8
1500
304L
رول
کیلوگرم
162,660
آخرین بروز رسانی : 1402/12/9
نوسانات : +0.0%
8
1250
304L
رول
کیلوگرم
172,940
آخرین بروز رسانی : 1402/12/9
نوسانات : +0.0%
8
1500*6000
304L
شیت
کیلوگرم
162,480
آخرین بروز رسانی : 1402/12/9
نوسانات : +0.0%
8
1000*2000
304L
شیت
کیلوگرم
170,180
آخرین بروز رسانی : 1402/12/9
نوسانات : +0.0%
8
1000
304L
رول
کیلوگرم
170,180
آخرین بروز رسانی : 1402/12/9
نوسانات : +0.0%
10
1250
304L
رول
کیلوگرم
173,340
آخرین بروز رسانی : 1402/12/9
نوسانات : +0.0%
10
1500*6000
304L
شیت
کیلوگرم
161,710
آخرین بروز رسانی : 1402/12/9
نوسانات : +0.0%
10
1250*2500
304L
شیت
کیلوگرم
173,280
آخرین بروز رسانی : 1402/12/9
نوسانات : +0.0%
10
1000*2000
304L
شیت
کیلوگرم
173,340
آخرین بروز رسانی : 1402/12/9
نوسانات : +0.0%
12
1500*6000
304L
شیت
کیلوگرم
178,830
آخرین بروز رسانی : 1402/12/9
نوسانات : +0.0%
12
1500*3000
304L
شیت
کیلوگرم
179,390
آخرین بروز رسانی : 1402/12/9
نوسانات : +0.0%
12
1000*2000
304L
شیت
کیلوگرم
188,720
آخرین بروز رسانی : 1402/12/9
نوسانات : +0.0%
15
1500*3000
304L
شیت
کیلوگرم
178,550
آخرین بروز رسانی : 1402/12/9
نوسانات : +0.0%
15
1500*6000
304L
رول
کیلوگرم
171,210
آخرین بروز رسانی : 1402/12/9
نوسانات : +0.0%
15
1000*2000
304L
شیت
کیلوگرم
172,660
آخرین بروز رسانی : 1402/12/9
نوسانات : +0.0%
20
1500*6000
304L
شیت
کیلوگرم
178,550
آخرین بروز رسانی : 1402/12/9
نوسانات : +0.0%
20
1500*3000
304L
شیت
کیلوگرم
172,700
آخرین بروز رسانی : 1402/12/9
نوسانات : +0.0%
ورق استیل صنعتی آلیاژ 309S
| امروز  9 اسفند
ضخامت سایز استاندارد حالت واحد قیمت (تومان)
2
1500*3000
309S
شیت
کیلوگرم
364,040
آخرین بروز رسانی : 1402/12/9
نوسانات : +0.0%
2
1000*2000
309S
شیت
کیلوگرم
359,450
آخرین بروز رسانی : 1402/12/9
نوسانات : +0.0%
3
1500*3000
309S
شیت
کیلوگرم
358,440
آخرین بروز رسانی : 1402/12/9
نوسانات : +0.0%
3
1000*2000
309S
شیت
کیلوگرم
358,440
آخرین بروز رسانی : 1402/12/9
نوسانات : +0.0%
6
1500*6000
309S
شیت
کیلوگرم
358,440
آخرین بروز رسانی : 1402/12/9
نوسانات : +0.0%
10
1500*6000
309S
شیت
کیلوگرم
368,720
آخرین بروز رسانی : 1402/12/9
نوسانات : +0.0%
12
1500*6000
309S
شیت
کیلوگرم
374,400
آخرین بروز رسانی : 1402/12/9
نوسانات : +0.0%
ورق استیل صنعتی آلیاژ 310S
| امروز  9 اسفند
ضخامت سایز استاندارد حالت واحد قیمت (تومان)
1
1250
310S
رول
کیلوگرم
499,490
آخرین بروز رسانی : 1402/12/9
نوسانات : +0.0%
2
1000*2000
310S
شیت
کیلوگرم
499,490
آخرین بروز رسانی : 1402/12/9
نوسانات : +0.0%
2
1000
310S
رول
کیلوگرم
499,490
آخرین بروز رسانی : 1402/12/9
نوسانات : +0.0%
3
1000*2000
310S
رول
کیلوگرم
499,490
آخرین بروز رسانی : 1402/12/9
نوسانات : +0.0%
3
1500
310S
رول
کیلوگرم
499,490
آخرین بروز رسانی : 1402/12/9
نوسانات : +0.0%
4
1500*6000
310S
شیت
کیلوگرم
490,310
آخرین بروز رسانی : 1402/12/9
نوسانات : +0.0%
4
1500*3000
310S
شیت
کیلوگرم
490,310
آخرین بروز رسانی : 1402/12/9
نوسانات : +0.0%
4
1000*2000
310S
شیت
کیلوگرم
490,310
آخرین بروز رسانی : 1402/12/9
نوسانات : +0.0%
5
1500*6000
310S
شیت
کیلوگرم
490,310
آخرین بروز رسانی : 1402/12/9
نوسانات : +0.0%
5
1500*3000
310S
شیت
کیلوگرم
490,310
آخرین بروز رسانی : 1402/12/9
نوسانات : +0.0%
5
1000*2000
310S
شیت
کیلوگرم
490,310
آخرین بروز رسانی : 1402/12/9
نوسانات : +0.0%
5
1500
310S
رول
کیلوگرم
490,310
آخرین بروز رسانی : 1402/12/9
نوسانات : +0.0%
6
1500*3000
310S
شیت
کیلوگرم
490,310
آخرین بروز رسانی : 1402/12/9
نوسانات : +0.0%
6
1000*2000
310S
شیت
کیلوگرم
490,310
آخرین بروز رسانی : 1402/12/9
نوسانات : +0.0%
10
1500*3000
310S
شیت
کیلوگرم
499,630
آخرین بروز رسانی : 1402/12/9
نوسانات : +0.0%
15
1500*3000
310S
شیت
کیلوگرم
499,630
آخرین بروز رسانی : 1402/12/9
نوسانات : +0.0%
20
1500*6000
310S
شیت
کیلوگرم
499,560
آخرین بروز رسانی : 1402/12/9
نوسانات : +0.0%
20
1500*3000
310S
شیت
کیلوگرم
499,560
آخرین بروز رسانی : 1402/12/9
نوسانات : +0.0%
20
1500
310S
رول
کیلوگرم
499,560
آخرین بروز رسانی : 1402/12/9
نوسانات : +0.0%
ورق استیل صنعتی آلیاژ 316
| امروز  9 اسفند
ضخامت سایز استاندارد حالت واحد قیمت (تومان)
1
1500
316L
رول
کیلوگرم
244,260
آخرین بروز رسانی : 1402/12/9
نوسانات : +0.0%
1
1250*2500
316L
شیت
کیلوگرم
262,610
آخرین بروز رسانی : 1402/12/9
نوسانات : +0.0%
1
1250
316L
رول
کیلوگرم
262,610
آخرین بروز رسانی : 1402/12/9
نوسانات : +0.0%
1
1000*2000
316L
شیت
کیلوگرم
262,610
آخرین بروز رسانی : 1402/12/9
نوسانات : +0.0%
1
1000
316L
رول
کیلوگرم
262,610
آخرین بروز رسانی : 1402/12/9
نوسانات : +0.0%
1.5
1500*3000
316L
شیت
کیلوگرم
262,610
آخرین بروز رسانی : 1402/12/9
نوسانات : +0.0%
1.5
1500*3000
316L
شیت
کیلوگرم
262,610
آخرین بروز رسانی : 1402/12/9
نوسانات : +0.0%
1.5
1250*2500
316L
شیت
کیلوگرم
262,610
آخرین بروز رسانی : 1402/12/9
نوسانات : +0.0%
1.5
1000*2000
316L
شیت
کیلوگرم
262,610
آخرین بروز رسانی : 1402/12/9
نوسانات : +0.0%
1.5
1000
316L
رول
کیلوگرم
262,610
آخرین بروز رسانی : 1402/12/9
نوسانات : +0.0%
2
1500*3000
316L
شیت
کیلوگرم
266,510
آخرین بروز رسانی : 1402/12/9
نوسانات : +0.0%
2
1250*2500
316L
شیت
کیلوگرم
267,430
آخرین بروز رسانی : 1402/12/9
نوسانات : +0.0%
2
1000*2000
316L
شیت
کیلوگرم
264,680
آخرین بروز رسانی : 1402/12/9
نوسانات : +0.0%
2
1250
316L
رول
کیلوگرم
267,430
آخرین بروز رسانی : 1402/12/9
نوسانات : +0.0%
2.5
1500*3000
316L
شیت
کیلوگرم
266,510
آخرین بروز رسانی : 1402/12/9
نوسانات : +0.0%
2.5
1000*2000
316L
شیت
کیلوگرم
266,510
آخرین بروز رسانی : 1402/12/9
نوسانات : +0.0%
2.5
1000
316L
رول
کیلوگرم
266,510
آخرین بروز رسانی : 1402/12/9
نوسانات : +0.0%
3
1500*3000
316L
شیت
کیلوگرم
257,980
آخرین بروز رسانی : 1402/12/9
نوسانات : +0.0%
3
1000*2000
316L
شیت
کیلوگرم
266,510
آخرین بروز رسانی : 1402/12/9
نوسانات : +0.0%
3
1500
316L
رول
کیلوگرم
257,980
آخرین بروز رسانی : 1402/12/9
نوسانات : +0.0%
3
1000
316L
رول
کیلوگرم
266,570
آخرین بروز رسانی : 1402/12/9
نوسانات : +0.0%
4
1500*6000
316L
شیت
کیلوگرم
260,090
آخرین بروز رسانی : 1402/12/9
نوسانات : +0.0%
4
1250*2500
316L
شیت
کیلوگرم
264,680
آخرین بروز رسانی : 1402/12/9
نوسانات : +0.0%
4
1500*3000
316L
شیت
کیلوگرم
260,090
آخرین بروز رسانی : 1402/12/9
نوسانات : +0.0%
4
1000*2000
316L
شیت
کیلوگرم
261,930
آخرین بروز رسانی : 1402/12/9
نوسانات : +0.0%
5
1500*6000
316L
رول
کیلوگرم
255,140
آخرین بروز رسانی : 1402/12/9
نوسانات : +0.0%
5
1500*3000
316L
شیت
کیلوگرم
259,730
آخرین بروز رسانی : 1402/12/9
نوسانات : +0.0%
5
1500
316L
شیت
کیلوگرم
259,730
آخرین بروز رسانی : 1402/12/9
نوسانات : +0.0%
5
1250*2500
316L
شیت
کیلوگرم
264,220
آخرین بروز رسانی : 1402/12/9
نوسانات : +0.0%
5
1250
316L
رول
کیلوگرم
264,220
آخرین بروز رسانی : 1402/12/9
نوسانات : +0.0%
6
1500*6000
316L
شیت
کیلوگرم
256,970
آخرین بروز رسانی : 1402/12/9
نوسانات : +0.0%
6
1500*3000
316L
شیت
کیلوگرم
256,970
آخرین بروز رسانی : 1402/12/9
نوسانات : +0.0%
6
1250*2500
316L
شیت
کیلوگرم
264,220
آخرین بروز رسانی : 1402/12/9
نوسانات : +0.0%
6
1250
316L
شیت
کیلوگرم
264,220
آخرین بروز رسانی : 1402/12/9
نوسانات : +0.0%
6
1000*2000
316L
شیت
کیلوگرم
264,220
آخرین بروز رسانی : 1402/12/9
نوسانات : +0.0%
6
1000
316L
رول
کیلوگرم
262,390
آخرین بروز رسانی : 1402/12/9
نوسانات : +0.0%
8
1500*6000
316L
شیت
کیلوگرم
255,510
آخرین بروز رسانی : 1402/12/9
نوسانات : +0.0%
8
1250*2500
316L
شیت
کیلوگرم
261,470
آخرین بروز رسانی : 1402/12/9
نوسانات : +0.0%
8
1500*3000
316L
شیت
کیلوگرم
255,510
آخرین بروز رسانی : 1402/12/9
نوسانات : +0.0%
8
1000*2000
316L
شیت
کیلوگرم
261,470
آخرین بروز رسانی : 1402/12/9
نوسانات : +0.0%
10
1500*6000
316L
شیت
کیلوگرم
268,990
آخرین بروز رسانی : 1402/12/9
نوسانات : +0.0%
10
1500*3000
316L
شیت
کیلوگرم
278,170
آخرین بروز رسانی : 1402/12/9
نوسانات : +0.0%
10
1000*2000
316L
شیت
کیلوگرم
284,310
آخرین بروز رسانی : 1402/12/9
نوسانات : +0.0%
10
1000
316L
رول
کیلوگرم
284,310
آخرین بروز رسانی : 1402/12/9
نوسانات : +0.0%
10
1500
316L
رول
کیلوگرم
278,620
آخرین بروز رسانی : 1402/12/9
نوسانات : +0.0%
12
1500*6000
316L
شیت
کیلوگرم
281,100
آخرین بروز رسانی : 1402/12/9
نوسانات : +0.0%
12
1500
316L
رول
کیلوگرم
276,850
آخرین بروز رسانی : 1402/12/9
نوسانات : +0.0%
15
1500*6000
316L
شیت
کیلوگرم
281,100
آخرین بروز رسانی : 1402/12/9
نوسانات : +0.0%
15
1500*3000
316L
شیت
کیلوگرم
281,100
آخرین بروز رسانی : 1402/12/9
نوسانات : +0.0%
15
1000*2000
316L
شیت
کیلوگرم
289,360
آخرین بروز رسانی : 1402/12/9
نوسانات : +0.0%
20
1500*6000
316L
شیت
کیلوگرم
281,100
آخرین بروز رسانی : 1402/12/9
نوسانات : +0.0%
20
1000*2000
316L
شیت
کیلوگرم
289,360
آخرین بروز رسانی : 1402/12/9
نوسانات : +0.0%
ورق استیل صنعتی آلیاژ 321
| امروز  9 اسفند
ضخامت سایز استاندارد حالت واحد قیمت (تومان)
1.5
1500*3000
321
شیت
کیلوگرم
229,630
آخرین بروز رسانی : 1402/12/9
نوسانات : +0.0%
1.5
1250*2500
321
شیت
کیلوگرم
229,630
آخرین بروز رسانی : 1402/12/9
نوسانات : +0.0%
3
1000*2000
321
شیت
کیلوگرم
247,980
آخرین بروز رسانی : 1402/12/9
نوسانات : +0.0%
5
1500*6000
321
شیت
کیلوگرم
229,630
آخرین بروز رسانی : 1402/12/9
نوسانات : +0.0%
5
1000*2000
321
شیت
کیلوگرم
229,630
آخرین بروز رسانی : 1402/12/9
نوسانات : +0.0%
6
1500*6000
321
شیت
کیلوگرم
229,630
آخرین بروز رسانی : 1402/12/9
نوسانات : +0.0%
8
1500*6000
321
شیت
کیلوگرم
229,630
آخرین بروز رسانی : 1402/12/9
نوسانات : +0.0%
10
1500*6000
321
شیت
کیلوگرم
234,040
آخرین بروز رسانی : 1402/12/9
نوسانات : +0.0%
12
1500*6000
321
شیت
کیلوگرم
234,040
آخرین بروز رسانی : 1402/12/9
نوسانات : +0.0%
14
1500*6000
321
شیت
کیلوگرم
234,040
آخرین بروز رسانی : 1402/12/9
نوسانات : +0.0%
20
1500*6000
321
شیت
کیلوگرم
234,040
آخرین بروز رسانی : 1402/12/9
نوسانات : +0.0%
ورق استیل صنعتی آلیاژ 430
| امروز  9 اسفند
ضخامت سایز استاندارد حالت واحد قیمت (تومان)
0.3
1250*2500
430
شیت
کیلوگرم
100,970
آخرین بروز رسانی : 1402/12/9
نوسانات : +0.0%
0.3
1000*2000
430
شیت
کیلوگرم
100,970
آخرین بروز رسانی : 1402/12/9
نوسانات : +0.0%
0.4
1000
430
رول
کیلوگرم
100,970
آخرین بروز رسانی : 1402/12/9
نوسانات : +0.0%
0.5
1000*2000
430
شیت
کیلوگرم
100,970
آخرین بروز رسانی : 1402/12/9
نوسانات : +0.0%
0.6
1000*2000
430
شیت
کیلوگرم
100,940
آخرین بروز رسانی : 1402/12/9
نوسانات : +0.0%
0.6
1220*2440
430
شیت
کیلوگرم
100,940
آخرین بروز رسانی : 1402/12/9
نوسانات : +0.0%
0.7
1000*2000
430
شیت
کیلوگرم
100,940
آخرین بروز رسانی : 1402/12/9
نوسانات : +0.0%
0.7
1000
430
رول
کیلوگرم
100,940
آخرین بروز رسانی : 1402/12/9
نوسانات : +0.0%
0.8
1000*2000
430
شیت
کیلوگرم
100,930
آخرین بروز رسانی : 1402/12/9
نوسانات : +0.0%
1
1000*2000
430
شیت
کیلوگرم
102,770
آخرین بروز رسانی : 1402/12/9
نوسانات : +0.0%
1.2
1250*2500
430
شیت
کیلوگرم
102,850
آخرین بروز رسانی : 1402/12/9
نوسانات : +0.0%
1.2
1000*2000
430
شیت
کیلوگرم
102,850
آخرین بروز رسانی : 1402/12/9
نوسانات : +0.0%
1.5
1000*2000
430
شیت
کیلوگرم
102,850
آخرین بروز رسانی : 1402/12/9
نوسانات : +0.0%
2
1000*2000
430
شیت
کیلوگرم
102,860
آخرین بروز رسانی : 1402/12/9
نوسانات : +0.0%
2
1250*2500
430
شیت
کیلوگرم
102,860
آخرین بروز رسانی : 1402/12/9
نوسانات : +0.0%
2
1000
430
رول
کیلوگرم
102,860
آخرین بروز رسانی : 1402/12/9
نوسانات : +0.0%
2
1220*2440
430
شیت
کیلوگرم
102,860
آخرین بروز رسانی : 1402/12/9
نوسانات : +0.0%
3
1500*3000
430
شیت
کیلوگرم
102,860
آخرین بروز رسانی : 1402/12/9
نوسانات : +0.0%
3
1000*2000
430
شیت
کیلوگرم
102,860
آخرین بروز رسانی : 1402/12/9
نوسانات : +0.0%
3
1500
430
رول
کیلوگرم
102,860
آخرین بروز رسانی : 1402/12/9
نوسانات : +0.0%
آخرین بروزرسانی: روزهای قبل
ورق استیل صنعتی 304
ضخامت سایز استاندارد حالت واحد قیمت (تومان)
0.3
1000
304
رول
کیلوگرم
186,790
آخرین بروز رسانی : 1402/12/1
نوسانات : +9.1%
کارشناسان واحد ورق استیل صنعتی
رامتین گلناریان
رامتین گلناریان
کارشناس فروش استیل
ساناز علی محمدی
ساناز علی محمدی
کارشناس فروش استیل
شهرزاد فاخری فر
شهرزاد فاخری فر
سرپرست فروش استیل
علی علی پور شهمیری
علی علی پور شهمیری
کارشناس خرید استیل
محمد حسن نکوفر
محمد حسن نکوفر
کارشناس خرید استیل
کیمیا نکونژاد
کیمیا نکونژاد
مدیر تیم استیل
المیرا میراعظمی
المیرا میراعظمی
مدیر بازرگانی
سید محسن رجبی
سید محسن رجبی
STB ورق گرم
مهرنوش قاسمی
مهرنوش قاسمی
مشاور فروش STB ورق گرم
آرش مه پیما
آرش مه پیما
مشاور خرید STB ورق گرم
سمیرا عابدی کوپایی
سمیرا عابدی کوپایی
مشاور خرید STB ورق گرم

ورق استیل صنعتی

در لیست زیر قیمت روزانه ورق استنلس استیل صنعتی در ضخامت و ابعاد مختلف قابل مشاهده است. ورق استنلس استیل صنعتی در آلیاژهای مختلف به صورت شیت و رول عرضه می‌شود.
ورق های صنعتی استنلس استیل از کشورهای تایوان، کره، چین، هند، آفریقای جنوبی، فنلاند و آلمان در انبار تهران به صورت رول، برش خورده و فابریک طبق سفارش مشتری انجام می‌شود.
انواع خدمات برش، پانچ، سوراخکاری و خم کاری طبق سفارش مشتری انجام می‌شود. آنالیز قبل از خرید، پرداخت هزینه آنالیز در صورت عدم تطابق محصول امکان پذیر می‌باشد.

راهنمای خرید

پس از استعلام قیمت ورق استیل صنعتی توسط شما، کارشناسان فروش آهن آنلاین، قیمت و مشخصات محصول، شرایط پرداخت، زمان بارگیری و تحویل محصول و سایر جزئیات سفارش را در قالب پيش فاكتور به اطلاع شما می‌رسانند. پس از تایید پرداخت، واحد ترابری و لجستیک آهن آنلاین دستور بارگیری و ارسال بار را دریافت می‌کند؛ و بعد از تاييد قيمت كرايه از سوي مشتري، طبق زمان‌بندی اعلام شده، نسبت به تحویل بار به آدرس و مشخصات دریافتی از مشتری، اقدام می‌کند.

چند نکته در هنگام خرید

- مشخصات و ویژگی‌های هر محصول، اعم از نوع، سایز، حالت، استاندارد، محل بارگیری و تحویل (کارخانه یا بنگاه)، واحد، قیمت هر واحد و هم‌چنین تاریخ و ساعت آخرین به‌روزسانی در لیست قیمت‌ها آورده شده است.

- برای مشاهده نوسانات و«نمودار قیمت محصول»، روی آیکون نمودار مرتبط با هر محصول کلیک کنید.

- با توجه به نوسانات بازار، برای اطمینان از قیمت نهایی محصول، با کارشناسان آهن آنلاین در تماس باشید: 02154712

- در صورت عدم مشاهده محصول مورد نظر و مشاوره در زمینه خرید و فروش، با کارشناسان آهن آنلاین در تماس باشید: 02154712

... بیشتر
مشاوره رایگان و خرید
فیلتر نتایج x