آهن آنلاین
فیلترها
محاسبه وزن

ورق استیل صنعتی

آخرین بروزرسانی: روزهای قبل ( 1403/5/2 )
ورق استیل صنعتی 304
ضخامت سایز استاندارد حالت واحد قیمت (تومان)
0.3
1000
304
رول
کیلوگرم
168,180
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : -2.6%
0.3
1250
304
شیت
کیلوگرم
168,180
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : -2.6%
0.3
1250*2500
304
شیت
کیلوگرم
169,090
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : -2.6%
0.4
1000
304
رول
کیلوگرم
168,180
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : -0.5%
0.4
1000*2000
304
شیت
کیلوگرم
169,090
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : -0.5%
0.4
1250
304
رول
کیلوگرم
168,180
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : -0.5%
0.4
1000*2000
304
شیت
کیلوگرم
169,090
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : -0.5%
0.5
1250*2500
304
شیت
کیلوگرم
164,550
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : -2.2%
0.5
1000*2000
304
شیت
کیلوگرم
164,550
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : -2.2%
0.5
1250
304
رول
کیلوگرم
163,640
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : -2.2%
0.5
1000*2000
304
شیت
کیلوگرم
164,550
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : -2.2%
0.6
1250*2500
304
شیت
کیلوگرم
164,550
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : -2.2%
0.6
1250
304
رول
کیلوگرم
163,640
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : -2.2%
0.6
1000*2000
304
شیت
کیلوگرم
164,550
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : -2.2%
0.6
1000
304
رول
کیلوگرم
163,640
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : -2.2%
0.7
1000*2000
304
شیت
کیلوگرم
164,550
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : -2.2%
0.7
1250
304
رول
کیلوگرم
163,640
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : -2.2%
0.8
1000*2000
304
شیت
کیلوگرم
164,550
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : -1.6%
0.8
1250
304
رول
کیلوگرم
163,640
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : -1.6%
0.8
1000
304
رول
کیلوگرم
163,640
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : -1.6%
0.8
1250*2500
304
شیت
کیلوگرم
164,550
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : -1.6%
ورق استیل صنعتی 304L
ضخامت سایز استاندارد حالت واحد قیمت (تومان)
1
1500*3000
304L
شیت
کیلوگرم
160,910
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : -0.6%
1
1250
304L
رول
کیلوگرم
161,820
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : -1.1%
1
1250*2500
304L
شیت
کیلوگرم
162,730
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : -1.1%
1
1000*2000
304L
شیت
کیلوگرم
162,730
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : -1.1%
1
1000
304L
رول
کیلوگرم
161,820
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : -1.1%
1
1500
304L
رول
کیلوگرم
159,090
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : -1.1%
1.25
1500*3000
304L
رول
کیلوگرم
160,910
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : -3.8%
1.25
1000
304L
رول
کیلوگرم
164,550
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : -2.7%
1.25
1250*2500
304L
شیت
کیلوگرم
165,450
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : -2.7%
1.25
1000*2000
304L
شیت
کیلوگرم
165,450
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : -2.7%
1.25
1250
304L
رول
کیلوگرم
164,550
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : -2.7%
1.5
1000
304L
رول
کیلوگرم
163,640
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : -2.2%
1.5
1000*2000
304L
شیت
کیلوگرم
164,550
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : -2.2%
2
1000*2000
304L
شیت
کیلوگرم
159,090
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : -3.3%
2
1500
304L
شیت
کیلوگرم
157,270
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : -3.4%
2
1000
304L
رول
کیلوگرم
158,180
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : -3.3%
2
1250*2500
304L
شیت
کیلوگرم
159,090
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : -2.2%
2.5
1250
304L
رول
کیلوگرم
167,270
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : +0.0%
2.5
1500*6000
304L
شیت
کیلوگرم
165,450
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : +0.0%
2.5
1500*3000
304L
شیت
کیلوگرم
166,360
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : +0.0%
2.5
1000*2000
304L
شیت
کیلوگرم
169,090
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : +0.0%
2.5
1000
304L
رول
کیلوگرم
168,180
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : +0.0%
3
1500*6000
304L
شیت
کیلوگرم
158,180
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : -3.9%
3
1500*3000
304L
شیت
کیلوگرم
158,180
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : -3.9%
3
1250*2500
304L
شیت
کیلوگرم
160,000
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : -3.8%
3
1000
304L
رول
کیلوگرم
159,090
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : -3.8%
3
1500
304L
شیت
کیلوگرم
156,360
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : +0.0%
4
1500*3000
304L
شیت
کیلوگرم
158,180
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : -4.9%
4
1500*6000
304L
شیت
کیلوگرم
158,180
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : -3.3%
4
1500
304L
رول
کیلوگرم
156,360
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : -6.0%
4
1000*2000
304L
شیت
کیلوگرم
160,000
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : -4.3%
4
1000
304L
رول
کیلوگرم
159,090
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : -4.4%
4
1250
304L
رول
کیلوگرم
159,090
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : -4.4%
4
1250*2500
304L
شیت
کیلوگرم
160,000
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : -4.3%
5
1250
304L
رول
کیلوگرم
159,090
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : -0.6%
5
1000
304L
رول
کیلوگرم
159,090
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : -0.6%
5
1000*2000
304L
شیت
کیلوگرم
160,000
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : -0.6%
5
1500*3000
304L
شیت
کیلوگرم
158,180
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : +0.6%
5
1500*6000
304L
شیت
کیلوگرم
158,180
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : +0.6%
5
1500
304L
رول
کیلوگرم
156,360
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : -3.9%
6
1000
304L
رول
کیلوگرم
163,640
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : +2.9%
6
1000*2000
304L
شیت
کیلوگرم
164,550
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : +2.8%
6
1250*2500
304L
شیت
کیلوگرم
164,550
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : +2.8%
6
1500*3000
304L
شیت
کیلوگرم
158,180
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : -3.9%
6
1250
304L
شیت
کیلوگرم
163,640
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : -3.7%
6
1500
304L
رول
کیلوگرم
156,360
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : -3.9%
6
1500*6000
304L
شیت
کیلوگرم
158,180
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : -3.9%
6
1500*6000
304L
شیت
کیلوگرم
158,180
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : -3.9%
8
1500
304L
رول
کیلوگرم
156,360
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : +0.6%
8
1500*3000
304L
شیت
کیلوگرم
158,180
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : +0.6%
8
1500*6000
304L
شیت
کیلوگرم
158,180
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : +0.6%
8
1000*2000
304L
شیت
کیلوگرم
165,450
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : -3.7%
8
1250
304L
رول
کیلوگرم
164,550
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : -3.7%
8
1000
304L
رول
کیلوگرم
164,550
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : -3.7%
10
1500*6000
304L
شیت
کیلوگرم
160,910
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : -1.7%
10
1250*2500
304L
شیت
کیلوگرم
169,090
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : -2.6%
10
1250
304L
رول
کیلوگرم
168,180
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : -2.6%
10
1000*2000
304L
شیت
کیلوگرم
168,180
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : -3.6%
12
1000*2000
304L
شیت
کیلوگرم
168,180
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : -4.1%
12
1500*3000
304L
شیت
کیلوگرم
161,820
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : -1.7%
12
1500*6000
304L
شیت
کیلوگرم
160,910
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : -1.7%
15
1000*2000
304L
شیت
کیلوگرم
170,000
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : -1.6%
15
1500*6000
304L
رول
کیلوگرم
165,450
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : -1.6%
15
1500*3000
304L
شیت
کیلوگرم
165,450
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : -1.6%
20
1500*6000
304L
شیت
کیلوگرم
175,450
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : -2.5%
20
1500*3000
304L
شیت
کیلوگرم
177,270
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : -2.5%
ورق استیل صنعتی آلیاژ 309S
ضخامت سایز استاندارد حالت واحد قیمت (تومان)
2
1500*3000
309S
شیت
کیلوگرم
360,000
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : +0.0%
2
1000*2000
309S
شیت
کیلوگرم
354,550
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : +0.0%
3
1500*3000
309S
شیت
کیلوگرم
360,000
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : +0.0%
3
1000*2000
309S
شیت
کیلوگرم
360,000
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : +0.0%
6
1500*6000
309S
شیت
کیلوگرم
360,910
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : +0.0%
10
1500*6000
309S
شیت
کیلوگرم
362,730
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : +0.0%
12
1500*6000
309S
شیت
کیلوگرم
363,640
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : +0.0%
ورق استیل صنعتی آلیاژ 310S
ضخامت سایز استاندارد حالت واحد قیمت (تومان)
1
1250
310S
رول
کیلوگرم
581,820
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : +0.0%
2
1000*2000
310S
شیت
کیلوگرم
581,820
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : +0.0%
2
1000
310S
رول
کیلوگرم
581,820
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : +0.0%
3
1000*2000
310S
رول
کیلوگرم
581,820
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : +0.0%
3
1500
310S
رول
کیلوگرم
581,820
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : +0.0%
4
1500*6000
310S
شیت
کیلوگرم
572,730
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : +0.0%
4
1500*3000
310S
شیت
کیلوگرم
572,730
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : +0.0%
4
1000*2000
310S
شیت
کیلوگرم
572,730
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : +0.0%
5
1500*6000
310S
شیت
کیلوگرم
572,730
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : +0.0%
5
1500*3000
310S
شیت
کیلوگرم
572,730
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : +0.0%
5
1000*2000
310S
شیت
کیلوگرم
572,730
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : +0.0%
5
1500
310S
رول
کیلوگرم
572,730
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : +0.0%
6
1500*3000
310S
شیت
کیلوگرم
572,730
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : +0.0%
6
1000*2000
310S
شیت
کیلوگرم
572,730
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : +0.0%
10
1500*3000
310S
شیت
کیلوگرم
581,820
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : +0.0%
15
1500*3000
310S
شیت
کیلوگرم
581,820
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : +0.0%
20
1500*6000
310S
شیت
کیلوگرم
581,820
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : +0.0%
20
1500*3000
310S
شیت
کیلوگرم
581,820
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : +0.0%
20
1500
310S
رول
کیلوگرم
581,820
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : +0.0%
ورق استیل صنعتی آلیاژ 316
ضخامت سایز استاندارد حالت واحد قیمت (تومان)
1
1250*2500
316L
شیت
کیلوگرم
274,550
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : -0.7%
1
1500
316L
رول
کیلوگرم
259,090
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : +11.8%
1
1250
316L
رول
کیلوگرم
273,640
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : -0.7%
1
1000
316L
رول
کیلوگرم
272,730
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : -1.6%
1
1000*2000
316L
شیت
کیلوگرم
273,640
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : -1.6%
1.5
1500*3000
316L
شیت
کیلوگرم
263,640
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : -0.7%
1.5
1500*3000
316L
شیت
کیلوگرم
263,640
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : +1.8%
1.5
1000
316L
رول
کیلوگرم
273,640
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : -0.7%
1.5
1250*2500
316L
شیت
کیلوگرم
274,550
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : -0.7%
1.5
1000*2000
316L
شیت
کیلوگرم
274,550
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : -0.7%
2
1250
316L
رول
کیلوگرم
262,730
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : -1.7%
2
1000*2000
316L
شیت
کیلوگرم
263,640
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : -1.7%
2
1500*3000
316L
شیت
کیلوگرم
262,730
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : -1.7%
2
1250*2500
316L
شیت
کیلوگرم
263,640
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : -1.7%
2.5
1000*2000
316L
شیت
کیلوگرم
264,550
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : -1.7%
2.5
1000
316L
رول
کیلوگرم
263,640
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : -1.7%
2.5
1500*3000
316L
شیت
کیلوگرم
265,450
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : -1.7%
3
1000*2000
316L
شیت
کیلوگرم
265,450
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : -1.4%
3
1000
316L
رول
کیلوگرم
264,550
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : -1.4%
3
1500
316L
رول
کیلوگرم
262,730
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : -1.4%
3
1500*3000
316L
شیت
کیلوگرم
265,450
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : -1.4%
4
1250*2500
316L
شیت
کیلوگرم
265,450
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : -1.4%
4
1500*6000
316L
شیت
کیلوگرم
263,640
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : -1.4%
4
1000*2000
316L
شیت
کیلوگرم
265,450
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : -1.4%
4
1500*3000
316L
شیت
کیلوگرم
265,450
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : -1.4%
5
1500*6000
316L
رول
کیلوگرم
263,640
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : -1.4%
5
1250
316L
رول
کیلوگرم
264,550
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : -1.4%
5
1500
316L
شیت
کیلوگرم
262,730
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : -1.4%
5
1500*3000
316L
شیت
کیلوگرم
264,550
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : -1.4%
5
1250*2500
316L
شیت
کیلوگرم
265,450
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : -1.4%
6
1250
316L
شیت
کیلوگرم
267,270
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : -2.0%
6
1000*2000
316L
شیت
کیلوگرم
268,180
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : -2.0%
6
1250*2500
316L
شیت
کیلوگرم
265,450
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : -1.4%
6
1000
316L
رول
کیلوگرم
264,550
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : -1.4%
6
1500*3000
316L
شیت
کیلوگرم
265,450
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : -1.4%
6
1500*6000
316L
شیت
کیلوگرم
263,640
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : -1.4%
8
1500*6000
316L
شیت
کیلوگرم
266,360
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : -2.0%
8
1250*2500
316L
شیت
کیلوگرم
268,180
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : -2.0%
8
1000*2000
316L
شیت
کیلوگرم
268,180
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : -2.0%
8
1500*3000
316L
شیت
کیلوگرم
268,180
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : -2.0%
10
1000
316L
رول
کیلوگرم
277,270
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : +1.0%
10
1000*2000
316L
شیت
کیلوگرم
281,820
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : +2.3%
10
1500
316L
رول
کیلوگرم
269,090
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : +0.3%
10
1500*3000
316L
شیت
کیلوگرم
272,730
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : -1.6%
10
1500*6000
316L
شیت
کیلوگرم
270,910
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : -1.7%
12
1500*6000
316L
شیت
کیلوگرم
270,910
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : -1.7%
12
1500
316L
رول
کیلوگرم
270,910
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : -1.7%
15
1000*2000
316L
شیت
کیلوگرم
286,360
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : +1.6%
15
1500*6000
316L
شیت
کیلوگرم
277,270
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : -1.6%
15
1500*3000
316L
شیت
کیلوگرم
279,090
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : -1.6%
20
1500*6000
316L
شیت
کیلوگرم
281,820
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : +1.0%
20
1000*2000
316L
شیت
کیلوگرم
290,910
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : +2.9%
ورق استیل صنعتی آلیاژ 321
ضخامت سایز استاندارد حالت واحد قیمت (تومان)
1.5
1500*3000
321
شیت
کیلوگرم
273,640
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : +0.0%
1.5
1250*2500
321
شیت
کیلوگرم
271,820
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : +0.0%
3
1000*2000
321
شیت
کیلوگرم
270,000
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : +0.0%
5
1500*6000
321
شیت
کیلوگرم
263,640
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : +0.0%
5
1000*2000
321
شیت
کیلوگرم
266,360
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : +0.0%
6
1500*6000
321
شیت
کیلوگرم
262,730
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : +0.0%
8
1500*6000
321
شیت
کیلوگرم
262,730
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : +0.0%
10
1500*6000
321
شیت
کیلوگرم
268,180
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : +0.0%
12
1500*6000
321
شیت
کیلوگرم
269,090
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : +0.0%
14
1500*6000
321
شیت
کیلوگرم
270,000
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : +0.0%
20
1500*6000
321
شیت
کیلوگرم
277,270
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : +0.0%
ورق استیل صنعتی آلیاژ 430
ضخامت سایز استاندارد حالت واحد قیمت (تومان)
0.3
1250*2500
430
شیت
کیلوگرم
105,450
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : -3.3%
0.3
1000*2000
430
شیت
کیلوگرم
103,640
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : -3.4%
0.4
1000
430
رول
کیلوگرم
102,730
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : -3.4%
0.5
1000*2000
430
شیت
کیلوگرم
103,640
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : -3.4%
0.6
1000*2000
430
شیت
کیلوگرم
103,640
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : -3.4%
0.6
1220*2440
430
شیت
کیلوگرم
104,550
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : -3.4%
0.7
1000*2000
430
شیت
کیلوگرم
103,640
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : -3.4%
0.7
1000
430
رول
کیلوگرم
102,730
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : -3.4%
0.8
1000*2000
430
شیت
کیلوگرم
103,640
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : -3.4%
1
1000*2000
430
شیت
کیلوگرم
100,910
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : -3.5%
1.2
1250*2500
430
شیت
کیلوگرم
105,450
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : -3.3%
1.2
1000*2000
430
شیت
کیلوگرم
106,360
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : -3.3%
1.5
1000*2000
430
شیت
کیلوگرم
106,360
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : -3.3%
2
1250*2500
430
شیت
کیلوگرم
100,000
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : -3.5%
2
1000*2000
430
شیت
کیلوگرم
100,000
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : -3.5%
2
1000
430
رول
کیلوگرم
99,090
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : -3.5%
2
1220*2440
430
شیت
کیلوگرم
100,000
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : -3.5%
3
1500*3000
430
شیت
کیلوگرم
100,910
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : -3.5%
3
1000*2000
430
شیت
کیلوگرم
99,090
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : -3.5%
3
1500
430
رول
کیلوگرم
99,090
آخرین بروز رسانی : 1403/5/2
نمودار نوسانات : -3.5%
کارشناسان واحد ورق استیل صنعتی
یاسمن اسحاقی (کارشناس فروش استیل و فلزات رنگی)
یاسمن اسحاقی
کارشناس فروش استیل و فلزات رنگی
شهرزاد فاخری فر (سرپرست فروش استیل و فلزات رنگی)
شهرزاد فاخری فر
سرپرست فروش استیل و فلزات رنگی
علی علی پور شهمیری (کارشناس خرید استیل و فلزات رنگی)
علی علی پور شهمیری
کارشناس خرید استیل و فلزات رنگی
رامتین گلناریان (کارشناس خرید استیل و فلزات رنگی)
رامتین گلناریان
کارشناس خرید استیل و فلزات رنگی
کیمیا نکونژاد (مدیر تیم استیل و فلزات رنگی)
کیمیا نکونژاد
مدیر تیم استیل و فلزات رنگی
المیرا میراعظمی (مدیر بازرگانی)
المیرا میراعظمی
مدیر بازرگانی

ورق استیل صنعتی

در لیست زیر قیمت روزانه ورق استنلس استیل صنعتی در ضخامت و ابعاد مختلف قابل مشاهده است. ورق استنلس استیل صنعتی در آلیاژهای مختلف به صورت شیت و رول عرضه می‌شود.
ورق های صنعتی استنلس استیل از کشورهای تایوان، کره، چین، هند، آفریقای جنوبی، فنلاند و آلمان در انبار تهران به صورت رول، برش خورده و فابریک طبق سفارش مشتری انجام می‌شود.
انواع خدمات برش، پانچ، سوراخکاری و خم کاری طبق سفارش مشتری انجام می‌شود. آنالیز قبل از خرید، پرداخت هزینه آنالیز در صورت عدم تطابق محصول امکان پذیر می‌باشد.

راهنمای خرید

پس از استعلام قیمت ورق استیل صنعتی توسط شما، کارشناسان فروش آهن آنلاین، قیمت و مشخصات محصول، شرایط پرداخت، زمان بارگیری و تحویل محصول و سایر جزئیات سفارش را در قالب پيش فاكتور به اطلاع شما می‌رسانند. پس از تایید پرداخت، واحد ترابری و لجستیک آهن آنلاین دستور بارگیری و ارسال بار را دریافت می‌کند؛ و بعد از تاييد قيمت كرايه از سوي مشتري، طبق زمان‌بندی اعلام شده، نسبت به تحویل بار به آدرس و مشخصات دریافتی از مشتری، اقدام می‌کند.

چند نکته در هنگام خرید

- مشخصات و ویژگی‌های هر محصول، اعم از نوع، سایز، حالت، استاندارد، محل بارگیری و تحویل (کارخانه یا بنگاه)، واحد، قیمت هر واحد و هم‌چنین تاریخ و ساعت آخرین به‌روزسانی در لیست قیمت‌ها آورده شده است.

- برای مشاهده نوسانات و«نمودار قیمت محصول»، روی آیکون نمودار مرتبط با هر محصول کلیک کنید.

- با توجه به نوسانات بازار، برای اطمینان از قیمت نهایی محصول، با کارشناسان آهن آنلاین در تماس باشید: 02154712

- در صورت عدم مشاهده محصول مورد نظر و مشاوره در زمینه خرید و فروش، با کارشناسان آهن آنلاین در تماس باشید: 02154712

... بیشتر
ساعت کاری امروز ما به پایان رسیده است.
استعلام قیمت ثبت کنید تا در اولین فرصت با شما تماس بگیریم.
درخواست استعلام قیمت
فیلتر نتایج x