لیست قیمت سفارشی
فیلترها 0
نمایش قیمت با ارزش افزوده
محاسبه وزن

قیمت های اعلام شده روزهای پیشین

نمایش قیمت با ارزش افزوده

ورق استیل صنعتی آلیاژ 304

|
آخرین بروزرسانی : روز های قبل
ضخامتابعادآلیاژحالتواحدتاریخ بروزرسانیقیمت (ریال)نوسانات
0.31000304Lرولکیلوگرم1401/2/29
1,293,580
0
0.41000304Lرولکیلوگرم1401/2/29
1,293,580
0
0.51000304Lرولکیلوگرم1401/2/29
1,293,580
0
0.61000304Lرولکیلوگرم1401/2/29
1,293,580
0
0.81000304Lرولکیلوگرم1401/2/29
1,293,580
0
11000304Lرولکیلوگرم1401/2/29
1,238,540
0
1.251000304Lرولکیلوگرم1401/2/29
1,229,360
0
21000304Lرولکیلوگرم1401/2/29
1,220,190
0
2.51000304Lرولکیلوگرم1401/2/29
1,293,580
0
31000304Lرولکیلوگرم1401/2/29
1,220,190
0
41000304Lرولکیلوگرم1401/2/29
1,293,580
0
51000304Lرولکیلوگرم1401/2/29
1,293,580
0
61000304Lرولکیلوگرم1401/2/29
1,293,580
0
81000304Lرولکیلوگرم1401/2/29
1,302,760
0
0.41250304Lرولکیلوگرم1401/2/29
1,293,580
0
0.51250304Lرولکیلوگرم1401/2/29
1,293,580
0
0.81250304Lرولکیلوگرم1401/2/29
1,293,580
0
41250304Lرولکیلوگرم1401/2/29
1,293,580
0
51250304Lرولکیلوگرم1401/2/29
1,293,580
0
41500304Lرولکیلوگرم1401/2/29
1,220,190
0
51500304Lرولکیلوگرم1401/2/29
1,220,190
0
61500304Lرولکیلوگرم1401/2/29
1,220,190
0
81500304Lشیتکیلوگرم1401/2/29
1,238,540
0
0.41000*2000304Lشیتکیلوگرم1401/2/29
1,293,580
0
0.41250*2500304Lشیتکیلوگرم1401/2/29
1,293,580
0
0.51000*2000304Lشیتکیلوگرم1401/2/29
1,293,580
0
0.61000*2000304Lشیتکیلوگرم1401/2/29
1,293,580
0
0.71000*2000304Lشیتکیلوگرم1401/2/29
1,293,580
0
0.81000*2000304Lشیتکیلوگرم1401/2/29
1,293,580
0
11000*2000304Lشیتکیلوگرم1401/2/29
1,238,540
0
21000*2000304Lشیتکیلوگرم1401/2/29
1,220,190
0
1.251000*2000304Lشیتکیلوگرم1401/2/29
1,229,360
0
1.51000*2000304Lشیتکیلوگرم1401/2/29
1,229,360
0
2.51000*2000304Lشیتکیلوگرم1401/2/29
1,293,580
0
31000*2000304Lشیتکیلوگرم1401/2/29
1,220,190
0
41000*2000304Lشیتکیلوگرم1401/2/29
1,293,580
0
81000*2000304Lشیتکیلوگرم1401/2/29
1,302,760
0
51000*2000304Lشیتکیلوگرم1401/2/29
1,293,580
0
61000*2000304Lشیتکیلوگرم1401/2/29
1,293,580
0
101000*2000304Lشیتکیلوگرم1401/2/29
1,357,800
0
121500*3000304Lشیتکیلوگرم1401/2/29
1,330,280
0
121000*2000304Lشیتکیلوگرم1401/2/29
1,366,980
0
151000*2000304Lشیتکیلوگرم1401/2/29
1,366,980
0
0.71220*2440304Lشیتکیلوگرم1401/2/29
1,293,580
0
0.91250*2500304Lشیتکیلوگرم1401/2/29
1,293,580
0
1.251250304Lشیتکیلوگرم1401/2/29
1,238,540
0
0.61250*2500304Lشیتکیلوگرم1401/2/29
1,293,580
0
0.81250*2500304Lشیتکیلوگرم1401/2/29
1,293,580
0
11250*2500304Lشیتکیلوگرم1401/2/29
1,266,060
0
1.251250*2500304Lشیتکیلوگرم1401/2/29
1,238,540
0
21250*2500304Lشیتکیلوگرم1401/2/29
1,293,580
0
2.51250*2500304Lشیتکیلوگرم1401/2/29
1,293,580
0
2.51250304Lشیتکیلوگرم1401/2/29
1,293,580
0
31250*2500304Lشیتکیلوگرم1401/2/29
1,293,580
0
41250*2500304Lشیتکیلوگرم1401/2/29
1,293,580
0
2.51500*6000304Lشیتکیلوگرم1401/2/29
1,220,190
0
61250*2500304Lشیتکیلوگرم1401/2/29
1,293,580
0
11500*3000304Lشیتکیلوگرم1401/2/29
1,275,230
0
1.51500*3000304Lشیتکیلوگرم1401/2/29
1,238,540
0
21500*3000304Lشیتکیلوگرم1401/2/29
1,220,190
0
2.51500*3000304Lشیتکیلوگرم1401/2/29
1,220,190
0
31500*3000304Lشیتکیلوگرم1401/2/29
1,220,190
0
201500*3000304Lشیتکیلوگرم1401/2/29
1,330,280
0
41500*3000304Lشیتکیلوگرم1401/2/29
1,220,190
0
51500*3000304Lشیتکیلوگرم1401/2/29
1,220,190
0
61500*3000304Lشیتکیلوگرم1401/2/29
1,220,190
0
101500*3000304Lشیتکیلوگرم1401/2/29
1,247,710
0
1.51250304Lشیتکیلوگرم1401/2/29
1,238,540
0
1.51500*6000304Lشیتکیلوگرم1401/2/29
1,238,540
0
31500*6000304Lشیتکیلوگرم1401/2/29
1,220,190
0
41500*6000304Lشیتکیلوگرم1401/2/29
1,220,190
0
51500*6000304Lشیتکیلوگرم1401/2/29
1,220,190
0
61500*6000304Lرولکیلوگرم1401/2/29
1,220,190
0
81250304Lشیتکیلوگرم1401/2/29
1,302,760
0
81500*6000304Lشیتکیلوگرم1401/2/29
1,238,540
0
101250*2500304Lشیتکیلوگرم1401/2/29
1,376,150
0
101500*6000304Lشیتکیلوگرم1401/2/29
1,247,710
0
121500*6000304Lشیتکیلوگرم1401/2/29
1,330,280
0
151500*6000304Lرولکیلوگرم1401/2/29
1,330,280
0
206000*2000304Lشیتکیلوگرم1401/2/29
1,467,890
0
31500304Lشیتکیلوگرم1401/2/29
1,220,190
0
61250304Lشیتکیلوگرم1401/2/29
1,293,580
0
0.31250304Lشیتکیلوگرم1401/2/29
1,293,580
0
0.61250304Lرولکیلوگرم1401/2/29
1,293,580
0
0.71250304Lرولکیلوگرم1401/2/29
1,293,580
0
0.71250304Lرولکیلوگرم1401/2/29
1,293,580
0
0.91000304Lرولکیلوگرم1401/2/29
1,293,580
0

ورق استیل صنعتی آلیاژ 316

|
آخرین بروزرسانی : روز های قبل
ضخامتابعادآلیاژحالتواحدتاریخ بروزرسانیقیمت (ریال)نوسانات
11000316Lرولکیلوگرم1401/2/29
1,871,560
0
1.51000316Lرولکیلوگرم1401/2/29
1,871,560
0
101000316Lرولکیلوگرم1401/2/29
2,000,000
0
11250316Lرولکیلوگرم1401/2/29
1,871,560
0
11500316Lرولکیلوگرم1401/2/29
1,871,560
0
61500316Lشیتکیلوگرم1401/2/29
1,926,610
0
11000*2000316Lشیتکیلوگرم1401/2/29
1,871,560
0
1.51000*2000316Lشیتکیلوگرم1401/2/29
1,871,560
0
21000*2000316Lشیتکیلوگرم1401/2/29
1,972,480
0
61250*2500316Lشیتکیلوگرم1401/2/29
1,972,480
0
2.51000*2000316Lشیتکیلوگرم1401/2/29
1,972,480
0
31000*2000316Lشیتکیلوگرم1401/2/29
1,972,480
0
31500*6000316Lشیتکیلوگرم1401/2/29
1,926,610
0
41000*2000316Lشیتکیلوگرم1401/2/29
1,972,480
0
51000*2000316Lشیتکیلوگرم1401/2/29
1,972,480
0
61000*2000316Lشیتکیلوگرم1401/2/29
1,972,480
0
81250*2500316Lشیتکیلوگرم1401/2/29
1,972,480
0
81000*2000316Lشیتکیلوگرم1401/2/29
1,972,480
0
101000*2000316Lشیتکیلوگرم1401/2/29
2,000,000
0
151000*2000316Lشیتکیلوگرم1401/2/29
2,201,840
0
201000*2000316Lشیتکیلوگرم1401/2/29
2,201,840
0
41250*2500316Lشیتکیلوگرم1401/2/29
1,972,480
0
11250*2500316Lشیتکیلوگرم1401/2/29
1,871,560
0
1.51250*2500316Lشیتکیلوگرم1401/2/29
1,871,560
0
21250*2500316Lشیتکیلوگرم1401/2/29
1,972,480
0
31250*2500316Lشیتکیلوگرم1401/2/29
1,972,480
0
51250*2500316Lشیتکیلوگرم1401/2/29
1,972,480
0
1.51500*3000316Lشیتکیلوگرم1401/2/29
1,871,560
0
21500*3000316Lشیتکیلوگرم1401/2/29
1,926,610
0
31500*3000316Lشیتکیلوگرم1401/2/29
1,926,610
0
41500*3000316Lشیتکیلوگرم1401/2/29
1,926,610
0
51500*3000316Lشیتکیلوگرم1401/2/29
1,926,610
0
61500*3000316Lشیتکیلوگرم1401/2/29
1,926,610
0
51500316Lشیتکیلوگرم1401/2/29
1,926,610
0
81500*3000316Lشیتکیلوگرم1401/2/29
1,926,610
0
101500*3000316Lشیتکیلوگرم1401/2/29
1,972,480
0
151500*3000316Lشیتکیلوگرم1401/2/29
2,064,230
0
121500*3000316Lشیتکیلوگرم1401/2/29
2,064,230
0
2.51500*6000316Lشیتکیلوگرم1401/2/29
1,926,610
0
41500*6000316Lشیتکیلوگرم1401/2/29
1,926,610
0
51500*6000316Lشیتکیلوگرم1401/2/29
1,926,610
0
61250316Lشیتکیلوگرم1401/2/29
1,972,480
0
61500*6000316Lشیتکیلوگرم1401/2/29
1,926,610
0
81500*6000316Lشیتکیلوگرم1401/2/29
1,926,610
0
101500*6000316Lشیتکیلوگرم1401/2/29
1,972,480
0
121500*6000316Lشیتکیلوگرم1401/2/29
2,064,230
0
151500*6000316Lشیتکیلوگرم1401/2/29
2,064,230
0
201500*6000316Lشیتکیلوگرم1401/2/29
2,064,230
0
206000*2000316Lشیتکیلوگرم1401/2/29
2,064,230
0
1.51500*3000316Lشیتکیلوگرم1401/2/29
1,871,560
0
2.51500*3000316Lشیتکیلوگرم1401/2/29
1,926,610
0
بارگذاری بیشتر ...

به همین راحتی خرید کنید

در تمام مراحل خرید و تحویل بار همراه شما خواهیم بود کافیست با شماره 54712-021 داخلی ۶۶۶ تماس بگیرید.

درخواست خرید
تماس با شماره 54712-021
صدور پیش فاکتور
در کمتر از 30 دقیقه
نحوه تسویه
به صورت نقدی و اعتباری
کنترل کیفیت
و بازرسی توسط کارشناسان
بارگیری و حمل
و ارسال به مقصد
تسویه نهایی
باقی مانده پرداختی

ورق استیل صنعتی

در لیست زیر قیمت روزانه ورق استیل صنعتی در ضخامت و ابعاد مختلف قابل مشاهده است. ورق استیل صنعتی در آلیاژهای مختلف به صورت شیت و رول عرضه می‌شود.
 ورق‌های صنعتی استیل از کشورهای تایوان، کره، چین، هند، آفریقای جنوبی، فنلاند و آلمان در انبار تهران به صورت رول، برش خورده و فابریک طبق سفارش مشتری انجام می‌شود.
انواع خدمات برش، پانچ، سوراخکاری و خم کاری طبق سفارش مشتری انجام می‌شود. آنالیز قبل از خرید، پرداخت هزینه آنالیز در صورت عدم تطابق محصول امکان پذیر می‌باشد.

راهنمای خرید

پس از استعلام قیمت محصول توسط شما، کارشناسان فروش آهن آنلاین، قیمت و مشخصات محصول، شرایط پرداخت، زمان بارگیری و تحویل محصول و سایر جزئیات سفارش را در قالب پيش فاكتور به اطلاع شما می‌رسانند. پس از تایید پرداخت، واحد ترابری و لجستیک آهن آنلاین دستور بارگیری و ارسال بار را دریافت می‌کند؛ و بعد از تاييد قيمت كرايه از سوي مشتري، طبق زمان‌بندی اعلام شده، نسبت به تحویل بار به آدرس و مشخصات دریافتی از مشتری، اقدام می‌کند.

چند نکته در هنگام خرید

- مشخصات و ویژگی‌های هر محصول، اعم از نوع، سایز، حالت، استاندارد، محل بارگیری و تحویل (کارخانه یا بنگاه)، واحد، قیمت هر واحد و هم‌چنین تاریخ و ساعت آخرین به‌روزسانی در لیست قیمت‌ها آورده شده است.

- برای مشاهده نوسانات و«نمودار قیمت محصول»، روی آیکون نمودار مرتبط با هر محصول کلیک کنید.

- با توجه به نوسانات بازار، برای اطمینان از قیمت نهایی محصول، با کارشناسان آهن آنلاین در تماس باشید: 02154712

- در صورت عدم مشاهده محصول مورد نظر و مشاوره در زمینه خرید و فروش، با کارشناسان آهن آنلاین در تماس باشید: 02154712

ورق استیل صنعتی

در لیست زیر قیمت روزانه ورق استیل صنعتی در ضخامت و ابعاد مختلف قابل مشاهده است. ورق استیل صنعتی در آلیاژهای مختلف به صورت شیت و رول عرضه می‌شود.
 ورق‌های صنعتی استیل از کشورهای تایوان، کره، چین، هند، آفریقای جنوبی، فنلاند و آلمان در انبار تهران به صورت رول، برش خورده و فابریک طبق سفارش مشتری انجام می‌شود.
انواع خدمات برش، پانچ، سوراخکاری و خم کاری طبق سفارش مشتری انجام می‌شود. آنالیز قبل از خرید، پرداخت هزینه آنالیز در صورت عدم تطابق محصول امکان پذیر می‌باشد.

راهنمای خرید

پس از استعلام قیمت محصول توسط شما، کارشناسان فروش آهن آنلاین، قیمت و مشخصات محصول، شرایط پرداخت، زمان بارگیری و تحویل محصول و سایر جزئیات سفارش را در قالب پيش فاكتور به اطلاع شما می‌رسانند. پس از تایید پرداخت، واحد ترابری و لجستیک آهن آنلاین دستور بارگیری و ارسال بار را دریافت می‌کند؛ و بعد از تاييد قيمت كرايه از سوي مشتري، طبق زمان‌بندی اعلام شده، نسبت به تحویل بار به آدرس و مشخصات دریافتی از مشتری، اقدام می‌کند.

چند نکته در هنگام خرید

- مشخصات و ویژگی‌های هر محصول، اعم از نوع، سایز، حالت، استاندارد، محل بارگیری و تحویل (کارخانه یا بنگاه)، واحد، قیمت هر واحد و هم‌چنین تاریخ و ساعت آخرین به‌روزسانی در لیست قیمت‌ها آورده شده است.

- برای مشاهده نوسانات و«نمودار قیمت محصول»، روی آیکون نمودار مرتبط با هر محصول کلیک کنید.

- با توجه به نوسانات بازار، برای اطمینان از قیمت نهایی محصول، با کارشناسان آهن آنلاین در تماس باشید: 02154712

- در صورت عدم مشاهده محصول مورد نظر و مشاوره در زمینه خرید و فروش، با کارشناسان آهن آنلاین در تماس باشید: 02154712