آهن آنلاین
فیلترها
محاسبه وزن

ورق استیل صنعتی

ورق استیل صنعتی 304
| امروز  ( 1403/2/29 )
ضخامت سایز استاندارد حالت واحد قیمت (تومان)
0.3
1250
304
شیت
کیلوگرم
180,000
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : -1.8%
0.3
1250*2500
304
شیت
کیلوگرم
180,000
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : -1.8%
0.4
1250
304
رول
کیلوگرم
180,000
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : -2.0%
0.4
1000*2000
304
شیت
کیلوگرم
180,000
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : -2.0%
0.4
1000
304
رول
کیلوگرم
180,000
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : -2.0%
0.4
1000*2000
304
شیت
کیلوگرم
180,000
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : -2.0%
0.5
1250
304
رول
کیلوگرم
172,730
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : -1.6%
0.5
1000*2000
304
شیت
کیلوگرم
171,820
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : -2.1%
0.5
1250*2500
304
شیت
کیلوگرم
172,730
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : -2.1%
0.5
1000*2000
304
شیت
کیلوگرم
171,820
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : -2.1%
0.6
1250*2500
304
شیت
کیلوگرم
177,270
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : -2.1%
0.6
1250
304
رول
کیلوگرم
177,270
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : -2.1%
0.6
1000*2000
304
شیت
کیلوگرم
177,270
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : -2.1%
0.6
1000
304
رول
کیلوگرم
177,270
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : -2.1%
0.7
1250
304
رول
کیلوگرم
177,270
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : -2.1%
0.7
1000*2000
304
شیت
کیلوگرم
177,270
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : -2.1%
0.8
1250*2500
304
شیت
کیلوگرم
177,270
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : -2.1%
0.8
1250
304
رول
کیلوگرم
177,270
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : -2.1%
0.8
1000*2000
304
شیت
کیلوگرم
177,270
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : -2.1%
0.8
1000
304
رول
کیلوگرم
177,270
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : -2.1%
ورق استیل صنعتی 304L
| امروز  ( 1403/2/29 )
ضخامت سایز استاندارد حالت واحد قیمت (تومان)
0.3
1000
304L
رول
کیلوگرم
180,000
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : -1.8%
1
1500
304L
رول
کیلوگرم
172,270
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : -2.1%
1
1250
304L
رول
کیلوگرم
172,270
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : -2.1%
1
1500*3000
304L
شیت
کیلوگرم
172,270
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : -2.1%
1
1250*2500
304L
شیت
کیلوگرم
172,270
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : -1.9%
1
1000*2000
304L
شیت
کیلوگرم
172,270
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : -1.8%
1
1000
304L
رول
کیلوگرم
172,270
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : -1.8%
1.25
1500*3000
304L
رول
کیلوگرم
176,360
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : -1.8%
1.25
1250
304L
رول
کیلوگرم
176,360
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : -1.6%
1.25
1250*2500
304L
شیت
کیلوگرم
176,360
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : -1.6%
1.25
1000*2000
304L
شیت
کیلوگرم
175,450
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : -2.2%
1.25
1000
304L
رول
کیلوگرم
175,450
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : -2.3%
1.5
1000
304L
رول
کیلوگرم
175,450
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : -2.3%
1.5
1000*2000
304L
شیت
کیلوگرم
175,450
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : -2.3%
2
1500
304L
شیت
کیلوگرم
165,450
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : -10.1%
2
1250*2500
304L
شیت
کیلوگرم
172,730
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : -2.1%
2
1000*2000
304L
شیت
کیلوگرم
172,730
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : -1.2%
2
1000
304L
رول
کیلوگرم
172,730
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : -1.2%
2.5
1250
304L
رول
کیلوگرم
172,730
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : -4.3%
2.5
1500*6000
304L
شیت
کیلوگرم
172,730
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : -7.6%
2.5
1500*3000
304L
شیت
کیلوگرم
172,730
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : -7.6%
2.5
1000*2000
304L
شیت
کیلوگرم
172,730
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : -1.1%
2.5
1000
304L
رول
کیلوگرم
172,730
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : -1.1%
3
1500*6000
304L
شیت
کیلوگرم
168,180
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : -4.3%
3
1500*3000
304L
شیت
کیلوگرم
168,180
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : -4.3%
3
1500
304L
شیت
کیلوگرم
168,180
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : -4.3%
3
1250*2500
304L
شیت
کیلوگرم
172,730
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : -11.4%
3
1000
304L
رول
کیلوگرم
172,730
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : -9.3%
4
1500*6000
304L
شیت
کیلوگرم
168,180
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : -16.0%
4
1500*3000
304L
شیت
کیلوگرم
168,180
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : -16.0%
4
1500
304L
رول
کیلوگرم
168,180
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : -16.8%
4
1250*2500
304L
شیت
کیلوگرم
172,730
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : -10.9%
4
1250
304L
رول
کیلوگرم
172,730
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : -10.9%
4
1000*2000
304L
شیت
کیلوگرم
172,730
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : -9.2%
4
1000
304L
رول
کیلوگرم
172,730
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : -9.2%
5
1500*6000
304L
شیت
کیلوگرم
168,180
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : -17.5%
5
1500*3000
304L
شیت
کیلوگرم
168,180
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : -17.5%
5
1500
304L
رول
کیلوگرم
168,180
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : -4.2%
5
1250
304L
رول
کیلوگرم
172,730
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : -12.2%
5
1000*2000
304L
شیت
کیلوگرم
172,730
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : -8.9%
5
1000
304L
رول
کیلوگرم
172,730
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : -8.9%
6
1500*6000
304L
شیت
کیلوگرم
170,910
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : -14.2%
6
1500*6000
304L
شیت
کیلوگرم
170,910
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : -14.2%
6
1500*3000
304L
شیت
کیلوگرم
170,910
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : -14.2%
6
1500
304L
رول
کیلوگرم
170,910
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : -14.4%
6
1250*2500
304L
شیت
کیلوگرم
172,730
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : -12.6%
6
1250
304L
شیت
کیلوگرم
172,730
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : -11.8%
6
1000*2000
304L
شیت
کیلوگرم
172,730
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : -9.2%
6
1000
304L
رول
کیلوگرم
172,730
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : -9.2%
8
1500*3000
304L
شیت
کیلوگرم
172,730
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : -11.3%
8
1500
304L
رول
کیلوگرم
172,730
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : -11.3%
8
1250
304L
رول
کیلوگرم
172,730
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : -14.4%
8
1500*6000
304L
شیت
کیلوگرم
172,730
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : -11.3%
8
1000*2000
304L
شیت
کیلوگرم
172,730
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : -13.2%
8
1000
304L
رول
کیلوگرم
172,730
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : -13.2%
10
1250
304L
رول
کیلوگرم
172,730
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : -13.6%
10
1500*6000
304L
شیت
کیلوگرم
172,730
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : -1.6%
10
1250*2500
304L
شیت
کیلوگرم
172,730
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : -1.6%
10
1000*2000
304L
شیت
کیلوگرم
172,730
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : -1.6%
12
1500*6000
304L
شیت
کیلوگرم
174,550
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : -10.2%
12
1500*3000
304L
شیت
کیلوگرم
174,550
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : -10.5%
12
1000*2000
304L
شیت
کیلوگرم
174,550
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : -18.2%
15
1500*3000
304L
شیت
کیلوگرم
174,550
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : -11.4%
15
1500*6000
304L
رول
کیلوگرم
174,550
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : -11.4%
15
1000*2000
304L
شیت
کیلوگرم
174,550
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : -10.4%
20
1500*6000
304L
شیت
کیلوگرم
180,000
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : -17.4%
20
1500*3000
304L
شیت
کیلوگرم
180,000
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : -17.2%
ورق استیل صنعتی آلیاژ 309S
| امروز  ( 1403/2/29 )
ضخامت سایز استاندارد حالت واحد قیمت (تومان)
2
1500*3000
309S
شیت
کیلوگرم
360,000
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : -3.3%
2
1000*2000
309S
شیت
کیلوگرم
354,550
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : -3.7%
3
1500*3000
309S
شیت
کیلوگرم
360,000
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : -2.9%
3
1000*2000
309S
شیت
کیلوگرم
360,000
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : -2.9%
6
1500*6000
309S
شیت
کیلوگرم
360,910
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : -2.6%
10
1500*6000
309S
شیت
کیلوگرم
362,730
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : -5.5%
12
1500*6000
309S
شیت
کیلوگرم
363,640
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : -5.2%
ورق استیل صنعتی آلیاژ 310S
| امروز  ( 1403/2/29 )
ضخامت سایز استاندارد حالت واحد قیمت (تومان)
1
1250
310S
رول
کیلوگرم
581,820
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : -4.4%
2
1000
310S
رول
کیلوگرم
581,820
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : -4.4%
2
1000*2000
310S
شیت
کیلوگرم
581,820
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : -4.4%
3
1500
310S
رول
کیلوگرم
581,820
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : -4.4%
3
1000*2000
310S
رول
کیلوگرم
581,820
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : -4.4%
4
1500*3000
310S
شیت
کیلوگرم
572,730
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : -5.1%
4
1500*6000
310S
شیت
کیلوگرم
572,730
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : -5.1%
4
1000*2000
310S
شیت
کیلوگرم
572,730
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : -5.1%
5
1500
310S
رول
کیلوگرم
572,730
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : -5.1%
5
1000*2000
310S
شیت
کیلوگرم
572,730
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : -5.1%
5
1500*6000
310S
شیت
کیلوگرم
572,730
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : -5.1%
5
1500*3000
310S
شیت
کیلوگرم
572,730
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : -5.1%
6
1000*2000
310S
شیت
کیلوگرم
572,730
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : -5.1%
6
1500*3000
310S
شیت
کیلوگرم
572,730
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : -5.1%
10
1500*3000
310S
شیت
کیلوگرم
581,820
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : -5.1%
15
1500*3000
310S
شیت
کیلوگرم
581,820
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : -5.1%
20
1500*6000
310S
شیت
کیلوگرم
581,820
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : -5.1%
20
1500*3000
310S
شیت
کیلوگرم
581,820
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : -5.1%
20
1500
310S
رول
کیلوگرم
581,820
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : -5.1%
ورق استیل صنعتی آلیاژ 316
| امروز  ( 1403/2/29 )
ضخامت سایز استاندارد حالت واحد قیمت (تومان)
1
1500
316L
رول
کیلوگرم
240,910
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : -1.9%
1
1250*2500
316L
شیت
کیلوگرم
280,910
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : -2.1%
1
1250
316L
رول
کیلوگرم
280,000
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : -2.4%
1
1000*2000
316L
شیت
کیلوگرم
278,180
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : -1.8%
1
1000
316L
رول
کیلوگرم
283,220
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : -8.8%
1.5
1500*3000
316L
شیت
کیلوگرم
281,820
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : -2.1%
1.5
1500*3000
316L
شیت
کیلوگرم
283,640
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : -1.5%
1.5
1250*2500
316L
شیت
کیلوگرم
282,730
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : -1.8%
1.5
1000*2000
316L
شیت
کیلوگرم
282,730
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : -1.8%
1.5
1000
316L
رول
کیلوگرم
281,820
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : -2.1%
2
1500*3000
316L
شیت
کیلوگرم
280,000
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : -2.8%
2
1250*2500
316L
شیت
کیلوگرم
280,000
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : -1.8%
2
1000*2000
316L
شیت
کیلوگرم
280,910
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : -0.8%
2
1250
316L
رول
کیلوگرم
280,000
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : -2.1%
2.5
1500*3000
316L
شیت
کیلوگرم
280,910
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : -2.5%
2.5
1000*2000
316L
شیت
کیلوگرم
281,820
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : -0.3%
2.5
1000
316L
رول
کیلوگرم
280,000
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : -1.0%
3
1500*3000
316L
شیت
کیلوگرم
277,270
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : -1.7%
3
1000*2000
316L
شیت
کیلوگرم
279,090
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : -2.7%
3
1500
316L
رول
کیلوگرم
276,360
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : -2.0%
3
1000
316L
رول
کیلوگرم
279,090
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : -2.7%
4
1500*6000
316L
شیت
کیلوگرم
275,450
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : -2.1%
4
1500*3000
316L
شیت
کیلوگرم
276,360
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : -1.8%
4
1250*2500
316L
شیت
کیلوگرم
276,360
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : -1.8%
4
1000*2000
316L
شیت
کیلوگرم
276,360
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : -0.8%
5
1500*6000
316L
رول
کیلوگرم
275,450
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : -2.0%
5
1500*3000
316L
شیت
کیلوگرم
276,360
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : -1.6%
5
1500
316L
شیت
کیلوگرم
275,450
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : -2.0%
5
1250*2500
316L
شیت
کیلوگرم
276,360
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : -1.6%
5
1250
316L
رول
کیلوگرم
276,360
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : -1.6%
6
1500*6000
316L
شیت
کیلوگرم
276,360
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : -3.2%
6
1500*3000
316L
شیت
کیلوگرم
276,360
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : -3.2%
6
1250*2500
316L
شیت
کیلوگرم
276,360
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : -3.5%
6
1250
316L
شیت
کیلوگرم
276,360
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : -1.9%
6
1000*2000
316L
شیت
کیلوگرم
276,360
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : -1.9%
6
1000
316L
رول
کیلوگرم
276,360
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : -3.5%
8
1500*6000
316L
شیت
کیلوگرم
278,180
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : -3.3%
8
1500*3000
316L
شیت
کیلوگرم
279,090
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : -11.9%
8
1250*2500
316L
شیت
کیلوگرم
281,820
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : -1.9%
8
1000*2000
316L
شیت
کیلوگرم
277,270
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : -1.9%
10
1500*6000
316L
شیت
کیلوگرم
274,550
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : -2.0%
10
1500*3000
316L
شیت
کیلوگرم
275,450
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : -1.7%
10
1000*2000
316L
شیت
کیلوگرم
278,180
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : -1.6%
10
1000
316L
رول
کیلوگرم
277,270
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : -2.2%
10
1500
316L
رول
کیلوگرم
280,030
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : -0.2%
12
1500*6000
316L
شیت
کیلوگرم
280,000
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : -2.0%
12
1500
316L
رول
کیلوگرم
280,000
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : -1.8%
15
1500*6000
316L
شیت
کیلوگرم
280,000
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : -2.0%
15
1500*3000
316L
شیت
کیلوگرم
280,910
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : -1.7%
15
1000*2000
316L
شیت
کیلوگرم
280,910
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : -4.5%
20
1500*6000
316L
شیت
کیلوگرم
280,910
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : -1.6%
20
1000*2000
316L
شیت
کیلوگرم
281,820
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : -1.4%
ورق استیل صنعتی آلیاژ 321
| امروز  ( 1403/2/29 )
ضخامت سایز استاندارد حالت واحد قیمت (تومان)
1.5
1500*3000
321
شیت
کیلوگرم
273,640
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : -16.5%
1.5
1250*2500
321
شیت
کیلوگرم
271,820
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : -17.0%
3
1000*2000
321
شیت
کیلوگرم
270,000
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : -17.7%
5
1500*6000
321
شیت
کیلوگرم
263,640
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : -17.2%
5
1000*2000
321
شیت
کیلوگرم
266,360
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : -16.4%
6
1500*6000
321
شیت
کیلوگرم
262,730
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : -17.5%
8
1500*6000
321
شیت
کیلوگرم
262,730
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : -17.5%
10
1500*6000
321
شیت
کیلوگرم
268,180
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : -20.4%
12
1500*6000
321
شیت
کیلوگرم
269,090
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : -20.1%
14
1500*6000
321
شیت
کیلوگرم
270,000
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : -19.9%
20
1500*6000
321
شیت
کیلوگرم
277,270
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : -17.7%
ورق استیل صنعتی آلیاژ 430
| امروز  ( 1403/2/29 )
ضخامت سایز استاندارد حالت واحد قیمت (تومان)
0.3
1250*2500
430
شیت
کیلوگرم
109,090
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : -6.3%
0.3
1000*2000
430
شیت
کیلوگرم
107,270
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : +0.9%
0.4
1000
430
رول
کیلوگرم
106,360
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : -8.6%
0.5
1000*2000
430
شیت
کیلوگرم
107,270
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : -7.9%
0.6
1000*2000
430
شیت
کیلوگرم
107,270
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : -6.4%
0.6
1220*2440
430
شیت
کیلوگرم
108,180
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : -5.6%
0.7
1000*2000
430
شیت
کیلوگرم
107,270
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : -6.4%
0.7
1000
430
رول
کیلوگرم
106,360
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : -7.2%
0.8
1000*2000
430
شیت
کیلوگرم
107,270
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : +0.0%
1
1000*2000
430
شیت
کیلوگرم
104,550
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : -8.0%
1.2
1000*2000
430
شیت
کیلوگرم
110,000
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : +0.0%
1.2
1250*2500
430
شیت
کیلوگرم
109,090
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : -5.6%
1.5
1000*2000
430
شیت
کیلوگرم
110,000
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : -4.8%
2
1000*2000
430
شیت
کیلوگرم
103,640
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : -10.3%
2
1250*2500
430
شیت
کیلوگرم
103,640
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : -10.3%
2
1220*2440
430
شیت
کیلوگرم
103,640
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : -10.3%
2
1000
430
رول
کیلوگرم
102,730
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : -11.1%
3
1500*3000
430
شیت
کیلوگرم
104,550
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : -9.5%
3
1000*2000
430
شیت
کیلوگرم
102,730
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : -11.1%
3
1500
430
رول
کیلوگرم
102,730
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : -11.1%
کارشناسان واحد ورق استیل صنعتی
ساناز علی محمدی (کارشناس فروش استیل)
ساناز علی محمدی
کارشناس فروش استیل
شهرزاد فاخری فر (سرپرست فروش استیل)
شهرزاد فاخری فر
سرپرست فروش استیل
علی علی پور شهمیری (کارشناس خرید استیل و فلزات رنگی)
علی علی پور شهمیری
کارشناس خرید استیل و فلزات رنگی
رامتین گلناریان (کارشناس خرید استیل)
رامتین گلناریان
کارشناس خرید استیل
کیمیا نکونژاد (مدیر تیم استیل)
کیمیا نکونژاد
مدیر تیم استیل
المیرا میراعظمی (مدیر بازرگانی)
المیرا میراعظمی
مدیر بازرگانی
سید محسن رجبی (STB ورق گرم)
سید محسن رجبی
STB ورق گرم
مهرنوش قاسمی (مشاور فروش STB ورق گرم)
مهرنوش قاسمی
مشاور فروش STB ورق گرم
آرش مه پیما (مشاور خرید STB ورق گرم)
آرش مه پیما
مشاور خرید STB ورق گرم

ورق استیل صنعتی

در لیست زیر قیمت روزانه ورق استنلس استیل صنعتی در ضخامت و ابعاد مختلف قابل مشاهده است. ورق استنلس استیل صنعتی در آلیاژهای مختلف به صورت شیت و رول عرضه می‌شود.
ورق های صنعتی استنلس استیل از کشورهای تایوان، کره، چین، هند، آفریقای جنوبی، فنلاند و آلمان در انبار تهران به صورت رول، برش خورده و فابریک طبق سفارش مشتری انجام می‌شود.
انواع خدمات برش، پانچ، سوراخکاری و خم کاری طبق سفارش مشتری انجام می‌شود. آنالیز قبل از خرید، پرداخت هزینه آنالیز در صورت عدم تطابق محصول امکان پذیر می‌باشد.

راهنمای خرید

پس از استعلام قیمت ورق استیل صنعتی توسط شما، کارشناسان فروش آهن آنلاین، قیمت و مشخصات محصول، شرایط پرداخت، زمان بارگیری و تحویل محصول و سایر جزئیات سفارش را در قالب پيش فاكتور به اطلاع شما می‌رسانند. پس از تایید پرداخت، واحد ترابری و لجستیک آهن آنلاین دستور بارگیری و ارسال بار را دریافت می‌کند؛ و بعد از تاييد قيمت كرايه از سوي مشتري، طبق زمان‌بندی اعلام شده، نسبت به تحویل بار به آدرس و مشخصات دریافتی از مشتری، اقدام می‌کند.

چند نکته در هنگام خرید

- مشخصات و ویژگی‌های هر محصول، اعم از نوع، سایز، حالت، استاندارد، محل بارگیری و تحویل (کارخانه یا بنگاه)، واحد، قیمت هر واحد و هم‌چنین تاریخ و ساعت آخرین به‌روزسانی در لیست قیمت‌ها آورده شده است.

- برای مشاهده نوسانات و«نمودار قیمت محصول»، روی آیکون نمودار مرتبط با هر محصول کلیک کنید.

- با توجه به نوسانات بازار، برای اطمینان از قیمت نهایی محصول، با کارشناسان آهن آنلاین در تماس باشید: 02154712

- در صورت عدم مشاهده محصول مورد نظر و مشاوره در زمینه خرید و فروش، با کارشناسان آهن آنلاین در تماس باشید: 02154712

... بیشتر
ساعت کاری امروز ما به پایان رسیده است.
استعلام قیمت ثبت کنید تا در اولین فرصت با شما تماس بگیریم.
درخواست استعلام قیمت
فیلتر نتایج x