آهن آنلاین
فیلترها
محاسبه وزن

ورق استیل صنعتی

آخرین بروزرسانی: روزهای قبل
ورق استیل صنعتی 304
ضخامت سایز استاندارد حالت واحد قیمت (تومان)
0.3
1250
304
شیت
کیلوگرم
185,870
آخرین بروز رسانی : 1402/12/13
نوسانات : -4.3%
0.3
1250*2500
304
شیت
کیلوگرم
190,460
آخرین بروز رسانی : 1402/12/13
نوسانات : +2.0%
0.3
1000
304
رول
کیلوگرم
186,790
آخرین بروز رسانی : 1402/12/1
نوسانات : +9.1%
0.4
1250
304
رول
کیلوگرم
182,200
آخرین بروز رسانی : 1402/12/13
نوسانات : +4.2%
0.4
1000*2000
304
شیت
کیلوگرم
182,200
آخرین بروز رسانی : 1402/12/13
نوسانات : +4.2%
0.4
1000
304
رول
کیلوگرم
182,200
آخرین بروز رسانی : 1402/12/13
نوسانات : +4.2%
0.4
1000*2000
304
شیت
کیلوگرم
178,530
آخرین بروز رسانی : 1402/12/13
نوسانات : +2.1%
0.5
1250
304
رول
کیلوگرم
174,900
آخرین بروز رسانی : 1402/12/13
نوسانات : +4.4%
0.5
1000*2000
304
شیت
کیلوگرم
175,820
آخرین بروز رسانی : 1402/12/13
نوسانات : +4.4%
0.5
1250*2500
304
شیت
کیلوگرم
171,230
آخرین بروز رسانی : 1402/12/13
نوسانات : +2.2%
0.5
1000*2000
304
شیت
کیلوگرم
171,230
آخرین بروز رسانی : 1402/12/13
نوسانات : +2.2%
0.6
1250*2500
304
شیت
کیلوگرم
174,920
آخرین بروز رسانی : 1402/12/13
نوسانات : +4.4%
0.6
1250
304
رول
کیلوگرم
174,920
آخرین بروز رسانی : 1402/12/13
نوسانات : +4.4%
0.6
1000*2000
304
شیت
کیلوگرم
174,920
آخرین بروز رسانی : 1402/12/13
نوسانات : +4.4%
0.6
1000
304
رول
کیلوگرم
174,920
آخرین بروز رسانی : 1402/12/13
نوسانات : +4.4%
0.7
1250
304
رول
کیلوگرم
174,920
آخرین بروز رسانی : 1402/12/13
نوسانات : +4.4%
0.7
1000*2000
304
شیت
کیلوگرم
174,920
آخرین بروز رسانی : 1402/12/13
نوسانات : +4.4%
0.8
1250*2500
304
شیت
کیلوگرم
174,920
آخرین بروز رسانی : 1402/12/13
نوسانات : +4.4%
0.8
1250
304
رول
کیلوگرم
174,920
آخرین بروز رسانی : 1402/12/13
نوسانات : +4.4%
0.8
1000*2000
304
شیت
کیلوگرم
174,920
آخرین بروز رسانی : 1402/12/13
نوسانات : +4.4%
0.8
1000
304
رول
کیلوگرم
174,920
آخرین بروز رسانی : 1402/12/13
نوسانات : +4.4%
ورق استیل صنعتی 304L
ضخامت سایز استاندارد حالت واحد قیمت (تومان)
0.3
1000
304L
رول
کیلوگرم
185,870
آخرین بروز رسانی : 1402/12/13
نوسانات : -4.3%
1
1500
304L
رول
کیلوگرم
172,950
آخرین بروز رسانی : 1402/12/13
نوسانات : +4.4%
1
1250
304L
رول
کیلوگرم
174,790
آخرین بروز رسانی : 1402/12/13
نوسانات : +4.4%
1
1500*3000
304L
شیت
کیلوگرم
169,280
آخرین بروز رسانی : 1402/12/13
نوسانات : +2.2%
1
1250*2500
304L
شیت
کیلوگرم
168,370
آخرین بروز رسانی : 1402/12/13
نوسانات : +2.2%
1
1000*2000
304L
شیت
کیلوگرم
168,180
آخرین بروز رسانی : 1402/12/13
نوسانات : +2.2%
1
1000
304L
رول
کیلوگرم
168,180
آخرین بروز رسانی : 1402/12/13
نوسانات : +2.2%
1.25
1500*3000
304L
رول
کیلوگرم
173,050
آخرین بروز رسانی : 1402/12/13
نوسانات : +4.4%
1.25
1250
304L
رول
کیلوگرم
172,690
آخرین بروز رسانی : 1402/12/13
نوسانات : +4.4%
1.25
1250*2500
304L
شیت
کیلوگرم
169,020
آخرین بروز رسانی : 1402/12/13
نوسانات : +2.2%
1.25
1000*2000
304L
شیت
کیلوگرم
169,200
آخرین بروز رسانی : 1402/12/13
نوسانات : +2.2%
1.25
1000
304L
رول
کیلوگرم
169,280
آخرین بروز رسانی : 1402/12/13
نوسانات : +2.2%
1.5
1000
304L
رول
کیلوگرم
172,950
آخرین بروز رسانی : 1402/12/13
نوسانات : +4.4%
1.5
1000*2000
304L
شیت
کیلوگرم
169,280
آخرین بروز رسانی : 1402/12/13
نوسانات : +2.2%
2
1500
304L
شیت
کیلوگرم
169,300
آخرین بروز رسانی : 1402/12/13
نوسانات : +4.5%
2
1250*2500
304L
شیت
کیلوگرم
166,060
آخرین بروز رسانی : 1402/12/13
نوسانات : +2.3%
2
1000*2000
304L
شیت
کیلوگرم
165,390
آخرین بروز رسانی : 1402/12/13
نوسانات : +2.3%
2
1000
304L
رول
کیلوگرم
165,390
آخرین بروز رسانی : 1402/12/13
نوسانات : +2.3%
2.5
1250
304L
رول
کیلوگرم
175,690
آخرین بروز رسانی : 1402/12/13
نوسانات : +4.4%
2.5
1500*6000
304L
شیت
کیلوگرم
172,090
آخرین بروز رسانی : 1402/12/13
نوسانات : +2.2%
2.5
1500*3000
304L
شیت
کیلوگرم
172,090
آخرین بروز رسانی : 1402/12/13
نوسانات : +2.2%
2.5
1000*2000
304L
شیت
کیلوگرم
171,630
آخرین بروز رسانی : 1402/12/13
نوسانات : +2.2%
2.5
1000
304L
رول
کیلوگرم
171,630
آخرین بروز رسانی : 1402/12/13
نوسانات : +2.2%
3
1500*6000
304L
شیت
کیلوگرم
169,070
آخرین بروز رسانی : 1402/12/13
نوسانات : +3.4%
3
1500*3000
304L
شیت
کیلوگرم
169,070
آخرین بروز رسانی : 1402/12/13
نوسانات : +3.4%
3
1500
304L
شیت
کیلوگرم
169,070
آخرین بروز رسانی : 1402/12/13
نوسانات : +3.4%
3
1250*2500
304L
شیت
کیلوگرم
174,790
آخرین بروز رسانی : 1402/12/13
نوسانات : +3.3%
3
1000
304L
رول
کیلوگرم
170,980
آخرین بروز رسانی : 1402/12/13
نوسانات : +3.3%
4
1500*6000
304L
شیت
کیلوگرم
170,000
آخرین بروز رسانی : 1402/12/13
نوسانات : +4.5%
4
1500*3000
304L
شیت
کیلوگرم
170,000
آخرین بروز رسانی : 1402/12/13
نوسانات : +4.5%
4
1500
304L
رول
کیلوگرم
171,840
آخرین بروز رسانی : 1402/12/13
نوسانات : +3.3%
4
1250*2500
304L
شیت
کیلوگرم
173,670
آخرین بروز رسانی : 1402/12/13
نوسانات : +3.3%
4
1250
304L
رول
کیلوگرم
173,670
آخرین بروز رسانی : 1402/12/13
نوسانات : +3.3%
4
1000*2000
304L
شیت
کیلوگرم
173,670
آخرین بروز رسانی : 1402/12/13
نوسانات : +3.3%
4
1000
304L
رول
کیلوگرم
173,670
آخرین بروز رسانی : 1402/12/13
نوسانات : +3.3%
5
1500*6000
304L
شیت
کیلوگرم
173,580
آخرین بروز رسانی : 1402/12/13
نوسانات : +4.4%
5
1500*3000
304L
شیت
کیلوگرم
173,580
آخرین بروز رسانی : 1402/12/13
نوسانات : +4.4%
5
1500
304L
رول
کیلوگرم
168,990
آخرین بروز رسانی : 1402/12/13
نوسانات : +4.5%
5
1250
304L
رول
کیلوگرم
171,930
آخرین بروز رسانی : 1402/12/13
نوسانات : +2.2%
5
1000*2000
304L
شیت
کیلوگرم
172,940
آخرین بروز رسانی : 1402/12/13
نوسانات : +2.2%
5
1000
304L
رول
کیلوگرم
172,940
آخرین بروز رسانی : 1402/12/13
نوسانات : +2.2%
6
1500*6000
304L
شیت
کیلوگرم
168,990
آخرین بروز رسانی : 1402/12/13
نوسانات : +4.5%
6
1500*6000
304L
شیت
کیلوگرم
168,990
آخرین بروز رسانی : 1402/12/13
نوسانات : +4.5%
6
1500*3000
304L
شیت
کیلوگرم
168,990
آخرین بروز رسانی : 1402/12/13
نوسانات : +4.5%
6
1500
304L
رول
کیلوگرم
169,270
آخرین بروز رسانی : 1402/12/13
نوسانات : +4.5%
6
1250*2500
304L
شیت
کیلوگرم
177,430
آخرین بروز رسانی : 1402/12/13
نوسانات : +4.3%
6
1250
304L
شیت
کیلوگرم
175,510
آخرین بروز رسانی : 1402/12/13
نوسانات : +4.4%
6
1000*2000
304L
شیت
کیلوگرم
176,420
آخرین بروز رسانی : 1402/12/13
نوسانات : +4.3%
6
1000
304L
رول
کیلوگرم
176,420
آخرین بروز رسانی : 1402/12/13
نوسانات : +4.3%
8
1500*3000
304L
شیت
کیلوگرم
169,890
آخرین بروز رسانی : 1402/12/13
نوسانات : +4.5%
8
1500
304L
رول
کیلوگرم
170,000
آخرین بروز رسانی : 1402/12/13
نوسانات : +4.5%
8
1250
304L
رول
کیلوگرم
180,280
آخرین بروز رسانی : 1402/12/13
نوسانات : +4.2%
8
1500*6000
304L
شیت
کیلوگرم
169,820
آخرین بروز رسانی : 1402/12/13
نوسانات : +4.5%
8
1000*2000
304L
شیت
کیلوگرم
177,520
آخرین بروز رسانی : 1402/12/13
نوسانات : +4.3%
8
1000
304L
رول
کیلوگرم
177,520
آخرین بروز رسانی : 1402/12/13
نوسانات : +4.3%
10
1500*6000
304L
شیت
کیلوگرم
174,550
آخرین بروز رسانی : 1402/12/13
نوسانات : +5.5%
10
1250
304L
رول
کیلوگرم
180,680
آخرین بروز رسانی : 1402/12/13
نوسانات : +4.2%
10
1250*2500
304L
شیت
کیلوگرم
176,950
آخرین بروز رسانی : 1402/12/13
نوسانات : +2.1%
10
1000*2000
304L
شیت
کیلوگرم
177,010
آخرین بروز رسانی : 1402/12/13
نوسانات : +2.1%
12
1500*6000
304L
شیت
کیلوگرم
182,500
آخرین بروز رسانی : 1402/12/13
نوسانات : +2.1%
12
1500*3000
304L
شیت
کیلوگرم
183,060
آخرین بروز رسانی : 1402/12/13
نوسانات : +2.0%
12
1000*2000
304L
شیت
کیلوگرم
192,390
آخرین بروز رسانی : 1402/12/13
نوسانات : +1.9%
15
1500*3000
304L
شیت
کیلوگرم
185,890
آخرین بروز رسانی : 1402/12/13
نوسانات : +4.1%
15
1500*6000
304L
رول
کیلوگرم
174,880
آخرین بروز رسانی : 1402/12/13
نوسانات : +2.1%
15
1000*2000
304L
شیت
کیلوگرم
176,330
آخرین بروز رسانی : 1402/12/13
نوسانات : +2.1%
20
1500*6000
304L
شیت
کیلوگرم
185,890
آخرین بروز رسانی : 1402/12/13
نوسانات : +4.1%
20
1500*3000
304L
شیت
کیلوگرم
176,370
آخرین بروز رسانی : 1402/12/13
نوسانات : +2.1%
ورق استیل صنعتی آلیاژ 309S
ضخامت سایز استاندارد حالت واحد قیمت (تومان)
2
1500*3000
309S
شیت
کیلوگرم
364,040
آخرین بروز رسانی : 1402/12/13
نوسانات : +0.0%
2
1000*2000
309S
شیت
کیلوگرم
359,450
آخرین بروز رسانی : 1402/12/13
نوسانات : +0.0%
3
1500*3000
309S
شیت
کیلوگرم
358,440
آخرین بروز رسانی : 1402/12/13
نوسانات : +0.0%
3
1000*2000
309S
شیت
کیلوگرم
358,440
آخرین بروز رسانی : 1402/12/13
نوسانات : +0.0%
6
1500*6000
309S
شیت
کیلوگرم
358,440
آخرین بروز رسانی : 1402/12/13
نوسانات : +0.0%
10
1500*6000
309S
شیت
کیلوگرم
368,720
آخرین بروز رسانی : 1402/12/13
نوسانات : +0.0%
12
1500*6000
309S
شیت
کیلوگرم
374,400
آخرین بروز رسانی : 1402/12/13
نوسانات : +0.0%
ورق استیل صنعتی آلیاژ 310S
ضخامت سایز استاندارد حالت واحد قیمت (تومان)
1
1250
310S
رول
کیلوگرم
499,490
آخرین بروز رسانی : 1402/12/13
نوسانات : +0.0%
2
1000*2000
310S
شیت
کیلوگرم
499,490
آخرین بروز رسانی : 1402/12/13
نوسانات : +0.0%
2
1000
310S
رول
کیلوگرم
499,490
آخرین بروز رسانی : 1402/12/13
نوسانات : +0.0%
3
1000*2000
310S
رول
کیلوگرم
499,490
آخرین بروز رسانی : 1402/12/13
نوسانات : +0.0%
3
1500
310S
رول
کیلوگرم
499,490
آخرین بروز رسانی : 1402/12/13
نوسانات : +0.0%
4
1500*6000
310S
شیت
کیلوگرم
490,310
آخرین بروز رسانی : 1402/12/13
نوسانات : +0.0%
4
1500*3000
310S
شیت
کیلوگرم
490,310
آخرین بروز رسانی : 1402/12/13
نوسانات : +0.0%
4
1000*2000
310S
شیت
کیلوگرم
490,310
آخرین بروز رسانی : 1402/12/13
نوسانات : +0.0%
5
1500*6000
310S
شیت
کیلوگرم
490,310
آخرین بروز رسانی : 1402/12/13
نوسانات : +0.0%
5
1500*3000
310S
شیت
کیلوگرم
490,310
آخرین بروز رسانی : 1402/12/13
نوسانات : +0.0%
5
1000*2000
310S
شیت
کیلوگرم
490,310
آخرین بروز رسانی : 1402/12/13
نوسانات : +0.0%
5
1500
310S
رول
کیلوگرم
490,310
آخرین بروز رسانی : 1402/12/13
نوسانات : +0.0%
6
1500*3000
310S
شیت
کیلوگرم
490,310
آخرین بروز رسانی : 1402/12/13
نوسانات : +0.0%
6
1000*2000
310S
شیت
کیلوگرم
490,310
آخرین بروز رسانی : 1402/12/13
نوسانات : +0.0%
10
1500*3000
310S
شیت
کیلوگرم
499,630
آخرین بروز رسانی : 1402/12/13
نوسانات : +0.0%
15
1500*3000
310S
شیت
کیلوگرم
499,630
آخرین بروز رسانی : 1402/12/13
نوسانات : +0.0%
20
1500*6000
310S
شیت
کیلوگرم
499,560
آخرین بروز رسانی : 1402/12/13
نوسانات : +0.0%
20
1500*3000
310S
شیت
کیلوگرم
499,560
آخرین بروز رسانی : 1402/12/13
نوسانات : +0.0%
20
1500
310S
رول
کیلوگرم
499,560
آخرین بروز رسانی : 1402/12/13
نوسانات : +0.0%
ورق استیل صنعتی آلیاژ 316
ضخامت سایز استاندارد حالت واحد قیمت (تومان)
1
1250*2500
316L
شیت
کیلوگرم
274,530
آخرین بروز رسانی : 1402/12/13
نوسانات : +1.7%
1
1500
316L
رول
کیلوگرم
256,180
آخرین بروز رسانی : 1402/12/13
نوسانات : +1.8%
1
1250
316L
رول
کیلوگرم
274,530
آخرین بروز رسانی : 1402/12/13
نوسانات : +1.7%
1
1000
316L
رول
کیلوگرم
274,530
آخرین بروز رسانی : 1402/12/13
نوسانات : +1.7%
1
1000*2000
316L
شیت
کیلوگرم
274,530
آخرین بروز رسانی : 1402/12/13
نوسانات : +1.7%
1.5
1500*3000
316L
شیت
کیلوگرم
274,530
آخرین بروز رسانی : 1402/12/13
نوسانات : +1.7%
1.5
1000
316L
رول
کیلوگرم
274,530
آخرین بروز رسانی : 1402/12/13
نوسانات : +1.7%
1.5
1250*2500
316L
شیت
کیلوگرم
274,530
آخرین بروز رسانی : 1402/12/13
نوسانات : +1.7%
1.5
1500*3000
316L
شیت
کیلوگرم
274,530
آخرین بروز رسانی : 1402/12/13
نوسانات : +1.7%
1.5
1000*2000
316L
شیت
کیلوگرم
274,530
آخرین بروز رسانی : 1402/12/13
نوسانات : +1.7%
2
1250
316L
رول
کیلوگرم
272,940
آخرین بروز رسانی : 1402/12/13
نوسانات : +2.1%
2
1000*2000
316L
شیت
کیلوگرم
270,180
آخرین بروز رسانی : 1402/12/13
نوسانات : +2.1%
2
1500*3000
316L
شیت
کیلوگرم
271,100
آخرین بروز رسانی : 1402/12/13
نوسانات : +1.7%
2
1250*2500
316L
شیت
کیلوگرم
272,020
آخرین بروز رسانی : 1402/12/13
نوسانات : +1.7%
2.5
1000*2000
316L
شیت
کیلوگرم
271,100
آخرین بروز رسانی : 1402/12/13
نوسانات : +1.7%
2.5
1500*3000
316L
شیت
کیلوگرم
271,100
آخرین بروز رسانی : 1402/12/13
نوسانات : +1.7%
2.5
1000
316L
رول
کیلوگرم
271,100
آخرین بروز رسانی : 1402/12/13
نوسانات : +1.7%
3
1000*2000
316L
شیت
کیلوگرم
275,690
آخرین بروز رسانی : 1402/12/13
نوسانات : +3.4%
3
1000
316L
رول
کیلوگرم
275,740
آخرین بروز رسانی : 1402/12/13
نوسانات : +3.4%
3
1500
316L
رول
کیلوگرم
268,990
آخرین بروز رسانی : 1402/12/13
نوسانات : +4.3%
3
1500*3000
316L
شیت
کیلوگرم
268,990
آخرین بروز رسانی : 1402/12/13
نوسانات : +4.3%
4
1250*2500
316L
شیت
کیلوگرم
273,850
آخرین بروز رسانی : 1402/12/13
نوسانات : +3.5%
4
1000*2000
316L
شیت
کیلوگرم
271,100
آخرین بروز رسانی : 1402/12/13
نوسانات : +3.5%
4
1500*6000
316L
شیت
کیلوگرم
266,510
آخرین بروز رسانی : 1402/12/13
نوسانات : +2.5%
4
1500*3000
316L
شیت
کیلوگرم
266,510
آخرین بروز رسانی : 1402/12/13
نوسانات : +2.5%
5
1500*6000
316L
رول
کیلوگرم
266,150
آخرین بروز رسانی : 1402/12/13
نوسانات : -2.4%
5
1250
316L
رول
کیلوگرم
271,560
آخرین بروز رسانی : 1402/12/13
نوسانات : +2.8%
5
1500
316L
شیت
کیلوگرم
266,150
آخرین بروز رسانی : 1402/12/13
نوسانات : +2.5%
5
1500*3000
316L
شیت
کیلوگرم
266,150
آخرین بروز رسانی : 1402/12/13
نوسانات : +2.5%
5
1250*2500
316L
شیت
کیلوگرم
264,220
آخرین بروز رسانی : 1402/12/12
نوسانات : +0.0%
6
1250
316L
شیت
کیلوگرم
270,640
آخرین بروز رسانی : 1402/12/13
نوسانات : +2.4%
6
1000*2000
316L
شیت
کیلوگرم
270,640
آخرین بروز رسانی : 1402/12/13
نوسانات : +2.4%
6
1250*2500
316L
شیت
کیلوگرم
270,640
آخرین بروز رسانی : 1402/12/13
نوسانات : +2.4%
6
1000
316L
رول
کیلوگرم
271,560
آخرین بروز رسانی : 1402/12/13
نوسانات : +3.5%
6
1500*3000
316L
شیت
کیلوگرم
266,150
آخرین بروز رسانی : 1402/12/13
نوسانات : +3.6%
6
1500*6000
316L
شیت
کیلوگرم
266,150
آخرین بروز رسانی : 1402/12/13
نوسانات : +3.6%
8
1500*6000
316L
شیت
کیلوگرم
271,100
آخرین بروز رسانی : 1402/12/13
نوسانات : +6.1%
8
1250*2500
316L
شیت
کیلوگرم
277,070
آخرین بروز رسانی : 1402/12/13
نوسانات : +6.0%
8
1000*2000
316L
شیت
کیلوگرم
277,070
آخرین بروز رسانی : 1402/12/13
نوسانات : +6.0%
8
1500*3000
316L
شیت
کیلوگرم
271,100
آخرین بروز رسانی : 1402/12/13
نوسانات : +6.1%
10
1500*6000
316L
شیت
کیلوگرم
268,990
آخرین بروز رسانی : 1402/12/12
نوسانات : +0.0%
10
1500*3000
316L
شیت
کیلوگرم
278,170
آخرین بروز رسانی : 1402/12/12
نوسانات : +0.0%
10
1000*2000
316L
شیت
کیلوگرم
284,310
آخرین بروز رسانی : 1402/12/12
نوسانات : +0.0%
10
1000
316L
رول
کیلوگرم
284,310
آخرین بروز رسانی : 1402/12/12
نوسانات : +0.0%
10
1500
316L
رول
کیلوگرم
278,620
آخرین بروز رسانی : 1402/12/12
نوسانات : +0.0%
12
1500*6000
316L
شیت
کیلوگرم
281,100
آخرین بروز رسانی : 1402/12/12
نوسانات : +0.0%
12
1500
316L
رول
کیلوگرم
276,850
آخرین بروز رسانی : 1402/12/12
نوسانات : +0.0%
15
1500*6000
316L
شیت
کیلوگرم
281,100
آخرین بروز رسانی : 1402/12/12
نوسانات : +0.0%
15
1000*2000
316L
شیت
کیلوگرم
289,360
آخرین بروز رسانی : 1402/12/12
نوسانات : +0.0%
15
1500*3000
316L
شیت
کیلوگرم
281,100
آخرین بروز رسانی : 1402/12/12
نوسانات : +0.0%
20
1500*6000
316L
شیت
کیلوگرم
281,100
آخرین بروز رسانی : 1402/12/12
نوسانات : +0.0%
20
1000*2000
316L
شیت
کیلوگرم
289,360
آخرین بروز رسانی : 1402/12/12
نوسانات : +0.0%
ورق استیل صنعتی آلیاژ 321
ضخامت سایز استاندارد حالت واحد قیمت (تومان)
1.5
1500*3000
321
شیت
کیلوگرم
238,810
آخرین بروز رسانی : 1402/12/13
نوسانات : +4.0%
1.5
1250*2500
321
شیت
کیلوگرم
238,810
آخرین بروز رسانی : 1402/12/13
نوسانات : +4.0%
3
1000*2000
321
شیت
کیلوگرم
257,160
آخرین بروز رسانی : 1402/12/13
نوسانات : +3.7%
5
1500*6000
321
شیت
کیلوگرم
238,810
آخرین بروز رسانی : 1402/12/13
نوسانات : +4.0%
5
1000*2000
321
شیت
کیلوگرم
238,810
آخرین بروز رسانی : 1402/12/13
نوسانات : +4.0%
6
1500*6000
321
شیت
کیلوگرم
238,810
آخرین بروز رسانی : 1402/12/13
نوسانات : +4.0%
8
1500*6000
321
شیت
کیلوگرم
238,810
آخرین بروز رسانی : 1402/12/13
نوسانات : +4.0%
10
1500*6000
321
شیت
کیلوگرم
243,210
آخرین بروز رسانی : 1402/12/13
نوسانات : +3.9%
12
1500*6000
321
شیت
کیلوگرم
243,210
آخرین بروز رسانی : 1402/12/13
نوسانات : +3.9%
14
1500*6000
321
شیت
کیلوگرم
243,210
آخرین بروز رسانی : 1402/12/13
نوسانات : +3.9%
20
1500*6000
321
شیت
کیلوگرم
243,210
آخرین بروز رسانی : 1402/12/13
نوسانات : +3.9%
ورق استیل صنعتی آلیاژ 430
ضخامت سایز استاندارد حالت واحد قیمت (تومان)
0.3
1250*2500
430
شیت
کیلوگرم
105,560
آخرین بروز رسانی : 1402/12/13
نوسانات : +4.5%
0.3
1000*2000
430
شیت
کیلوگرم
105,560
آخرین بروز رسانی : 1402/12/13
نوسانات : +4.5%
0.4
1000
430
رول
کیلوگرم
105,560
آخرین بروز رسانی : 1402/12/13
نوسانات : +4.5%
0.5
1000*2000
430
شیت
کیلوگرم
105,560
آخرین بروز رسانی : 1402/12/13
نوسانات : +4.5%
0.6
1000*2000
430
شیت
کیلوگرم
105,520
آخرین بروز رسانی : 1402/12/13
نوسانات : +4.5%
0.6
1220*2440
430
شیت
کیلوگرم
105,520
آخرین بروز رسانی : 1402/12/13
نوسانات : +4.5%
0.7
1000*2000
430
شیت
کیلوگرم
105,520
آخرین بروز رسانی : 1402/12/13
نوسانات : +4.5%
0.7
1000
430
رول
کیلوگرم
105,520
آخرین بروز رسانی : 1402/12/13
نوسانات : +4.5%
0.8
1000*2000
430
شیت
کیلوگرم
105,510
آخرین بروز رسانی : 1402/12/13
نوسانات : +4.5%
1
1000*2000
430
شیت
کیلوگرم
107,360
آخرین بروز رسانی : 1402/12/13
نوسانات : +4.5%
1.2
1250*2500
430
شیت
کیلوگرم
107,430
آخرین بروز رسانی : 1402/12/13
نوسانات : +4.5%
1.2
1000*2000
430
شیت
کیلوگرم
107,430
آخرین بروز رسانی : 1402/12/13
نوسانات : +4.5%
1.5
1000*2000
430
شیت
کیلوگرم
107,440
آخرین بروز رسانی : 1402/12/13
نوسانات : +4.5%
2
1250*2500
430
شیت
کیلوگرم
107,450
آخرین بروز رسانی : 1402/12/13
نوسانات : +4.5%
2
1000*2000
430
شیت
کیلوگرم
107,450
آخرین بروز رسانی : 1402/12/13
نوسانات : +4.5%
2
1000
430
رول
کیلوگرم
107,450
آخرین بروز رسانی : 1402/12/13
نوسانات : +4.5%
2
1220*2440
430
شیت
کیلوگرم
107,450
آخرین بروز رسانی : 1402/12/13
نوسانات : +4.5%
3
1500*3000
430
شیت
کیلوگرم
107,450
آخرین بروز رسانی : 1402/12/13
نوسانات : +4.5%
3
1000*2000
430
شیت
کیلوگرم
107,450
آخرین بروز رسانی : 1402/12/13
نوسانات : +4.5%
3
1500
430
رول
کیلوگرم
107,450
آخرین بروز رسانی : 1402/12/13
نوسانات : +4.5%
کارشناسان واحد ورق استیل صنعتی
رامتین گلناریان
رامتین گلناریان
کارشناس فروش استیل
ساناز علی محمدی
ساناز علی محمدی
کارشناس فروش استیل
شهرزاد فاخری فر
شهرزاد فاخری فر
سرپرست فروش استیل
علی علی پور شهمیری
علی علی پور شهمیری
کارشناس خرید استیل
محمد حسن نکوفر
محمد حسن نکوفر
کارشناس خرید استیل
کیمیا نکونژاد
کیمیا نکونژاد
مدیر تیم استیل
المیرا میراعظمی
المیرا میراعظمی
مدیر بازرگانی
سید محسن رجبی
سید محسن رجبی
STB ورق گرم
مهرنوش قاسمی
مهرنوش قاسمی
مشاور فروش STB ورق گرم
آرش مه پیما
آرش مه پیما
مشاور خرید STB ورق گرم
سمیرا عابدی کوپایی
سمیرا عابدی کوپایی
مشاور خرید STB ورق گرم

ورق استیل صنعتی

در لیست زیر قیمت روزانه ورق استنلس استیل صنعتی در ضخامت و ابعاد مختلف قابل مشاهده است. ورق استنلس استیل صنعتی در آلیاژهای مختلف به صورت شیت و رول عرضه می‌شود.
ورق های صنعتی استنلس استیل از کشورهای تایوان، کره، چین، هند، آفریقای جنوبی، فنلاند و آلمان در انبار تهران به صورت رول، برش خورده و فابریک طبق سفارش مشتری انجام می‌شود.
انواع خدمات برش، پانچ، سوراخکاری و خم کاری طبق سفارش مشتری انجام می‌شود. آنالیز قبل از خرید، پرداخت هزینه آنالیز در صورت عدم تطابق محصول امکان پذیر می‌باشد.

راهنمای خرید

پس از استعلام قیمت ورق استیل صنعتی توسط شما، کارشناسان فروش آهن آنلاین، قیمت و مشخصات محصول، شرایط پرداخت، زمان بارگیری و تحویل محصول و سایر جزئیات سفارش را در قالب پيش فاكتور به اطلاع شما می‌رسانند. پس از تایید پرداخت، واحد ترابری و لجستیک آهن آنلاین دستور بارگیری و ارسال بار را دریافت می‌کند؛ و بعد از تاييد قيمت كرايه از سوي مشتري، طبق زمان‌بندی اعلام شده، نسبت به تحویل بار به آدرس و مشخصات دریافتی از مشتری، اقدام می‌کند.

چند نکته در هنگام خرید

- مشخصات و ویژگی‌های هر محصول، اعم از نوع، سایز، حالت، استاندارد، محل بارگیری و تحویل (کارخانه یا بنگاه)، واحد، قیمت هر واحد و هم‌چنین تاریخ و ساعت آخرین به‌روزسانی در لیست قیمت‌ها آورده شده است.

- برای مشاهده نوسانات و«نمودار قیمت محصول»، روی آیکون نمودار مرتبط با هر محصول کلیک کنید.

- با توجه به نوسانات بازار، برای اطمینان از قیمت نهایی محصول، با کارشناسان آهن آنلاین در تماس باشید: 02154712

- در صورت عدم مشاهده محصول مورد نظر و مشاوره در زمینه خرید و فروش، با کارشناسان آهن آنلاین در تماس باشید: 02154712

... بیشتر
ساعت کاری امروز ما به پایان رسیده است.
استعلام قیمت ثبت کنید تا در اولین فرصت با شما تماس بگیریم.
درخواست استعلام قیمت
فیلتر نتایج x