آهن آنلاین
فیلترها
محاسبه وزن

ورق استیل صنعتی

آخرین بروزرسانی: روزهای قبل ( 1403/2/26 )
ورق استیل صنعتی 304
ضخامت سایز استاندارد حالت واحد قیمت (تومان)
0.3
1250
304
شیت
کیلوگرم
213,270
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
0.3
1250*2500
304
شیت
کیلوگرم
213,270
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
0.4
1250
304
رول
کیلوگرم
208,180
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
0.4
1000*2000
304
شیت
کیلوگرم
208,180
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
0.4
1000
304
رول
کیلوگرم
208,180
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
0.4
1000*2000
304
شیت
کیلوگرم
208,180
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
0.5
1250
304
رول
کیلوگرم
193,710
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
0.5
1000*2000
304
شیت
کیلوگرم
168,220
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
0.5
1250*2500
304
شیت
کیلوگرم
194,620
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
0.5
1000*2000
304
شیت
کیلوگرم
186,440
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
0.6
1250*2500
304
شیت
کیلوگرم
194,640
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
0.6
1250
304
رول
کیلوگرم
194,640
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
0.6
1000*2000
304
شیت
کیلوگرم
194,640
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
0.6
1000
304
رول
کیلوگرم
194,640
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
0.7
1250
304
رول
کیلوگرم
194,640
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
0.7
1000*2000
304
شیت
کیلوگرم
194,640
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
0.8
1250*2500
304
شیت
کیلوگرم
194,640
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
0.8
1250
304
رول
کیلوگرم
194,640
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
0.8
1000*2000
304
شیت
کیلوگرم
194,640
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
0.8
1000
304
رول
کیلوگرم
194,640
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
ورق استیل صنعتی 304L
ضخامت سایز استاندارد حالت واحد قیمت (تومان)
0.3
1000
304L
رول
کیلوگرم
213,270
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
1
1500
304L
رول
کیلوگرم
199,560
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
1
1250
304L
رول
کیلوگرم
199,560
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
1
1500*3000
304L
شیت
کیلوگرم
199,560
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
1
1250*2500
304L
شیت
کیلوگرم
199,290
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
1
1000*2000
304L
شیت
کیلوگرم
199,110
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
1
1000
304L
رول
کیلوگرم
199,110
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
1.25
1500*3000
304L
رول
کیلوگرم
199,650
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
1.25
1250
304L
رول
کیلوگرم
199,300
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
1.25
1250*2500
304L
شیت
کیلوگرم
199,300
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
1.25
1000*2000
304L
شیت
کیلوگرم
199,480
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
1.25
1000
304L
رول
کیلوگرم
199,560
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
1.5
1000
304L
رول
کیلوگرم
199,560
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
1.5
1000*2000
304L
شیت
کیلوگرم
199,560
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
2
1500
304L
شیت
کیلوگرم
199,570
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
2
1250*2500
304L
شیت
کیلوگرم
190,010
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
2
1000*2000
304L
شیت
کیلوگرم
190,250
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
2
1000
304L
رول
کیلوگرم
190,250
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
2.5
1250
304L
رول
کیلوگرم
195,910
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
2.5
1500*6000
304L
شیت
کیلوگرم
202,340
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
2.5
1500*3000
304L
شیت
کیلوگرم
202,340
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
2.5
1000*2000
304L
شیت
کیلوگرم
190,070
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
2.5
1000
304L
رول
کیلوگرم
190,070
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
3
1500*6000
304L
شیت
کیلوگرم
199,350
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
3
1500*3000
304L
شیت
کیلوگرم
199,350
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
3
1500
304L
شیت
کیلوگرم
199,350
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
3
1250*2500
304L
شیت
کیلوگرم
195,020
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
3
1000
304L
رول
کیلوگرم
190,340
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
4
1500*6000
304L
شیت
کیلوگرم
200,270
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
4
1500*3000
304L
شیت
کیلوگرم
200,270
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
4
1500
304L
رول
کیلوگرم
202,090
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
4
1250*2500
304L
شیت
کیلوگرم
193,910
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
4
1250
304L
رول
کیلوگرم
193,910
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
4
1000*2000
304L
شیت
کیلوگرم
190,270
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
4
1000
304L
رول
کیلوگرم
190,270
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
5
1500*6000
304L
شیت
کیلوگرم
203,820
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
5
1500*3000
304L
شیت
کیلوگرم
203,820
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
5
1500
304L
رول
کیلوگرم
199,270
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
5
1250
304L
رول
کیلوگرم
196,730
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
5
1000*2000
304L
شیت
کیلوگرم
189,550
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
5
1000
304L
رول
کیلوگرم
189,550
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
6
1500*6000
304L
شیت
کیلوگرم
199,270
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
6
1500*6000
304L
شیت
کیلوگرم
199,270
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
6
1500*3000
304L
شیت
کیلوگرم
199,270
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
6
1500
304L
رول
کیلوگرم
199,550
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
6
1250*2500
304L
شیت
کیلوگرم
197,640
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
6
1250
304L
شیت
کیلوگرم
195,730
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
6
1000*2000
304L
شیت
کیلوگرم
190,270
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
6
1000
304L
رول
کیلوگرم
190,270
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
8
1500*3000
304L
شیت
کیلوگرم
194,710
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
8
1500
304L
رول
کیلوگرم
194,820
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
8
1250
304L
رول
کیلوگرم
201,820
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
8
1500*6000
304L
شیت
کیلوگرم
194,640
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
8
1000*2000
304L
شیت
کیلوگرم
199,090
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
8
1000
304L
رول
کیلوگرم
199,090
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
10
1250
304L
رول
کیلوگرم
199,940
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
10
1500*6000
304L
شیت
کیلوگرم
191,140
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
10
1250*2500
304L
شیت
کیلوگرم
199,890
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
10
1000*2000
304L
شیت
کیلوگرم
199,950
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
12
1500*6000
304L
شیت
کیلوگرم
194,470
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
12
1500*3000
304L
شیت
کیلوگرم
195,030
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
12
1000*2000
304L
شیت
کیلوگرم
213,360
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
15
1500*3000
304L
شیت
کیلوگرم
196,930
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
15
1500*6000
304L
رول
کیلوگرم
196,930
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
15
1000*2000
304L
شیت
کیلوگرم
194,730
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
20
1500*6000
304L
شیت
کیلوگرم
217,840
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
20
1500*3000
304L
شیت
کیلوگرم
217,490
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
ورق استیل صنعتی آلیاژ 309S
ضخامت سایز استاندارد حالت واحد قیمت (تومان)
2
1500*3000
309S
شیت
کیلوگرم
372,450
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
2
1000*2000
309S
شیت
کیلوگرم
368,180
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
3
1500*3000
309S
شیت
کیلوگرم
370,640
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
3
1000*2000
309S
شیت
کیلوگرم
370,640
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
6
1500*6000
309S
شیت
کیلوگرم
370,640
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
10
1500*6000
309S
شیت
کیلوگرم
383,640
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
12
1500*6000
309S
شیت
کیلوگرم
383,730
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
ورق استیل صنعتی آلیاژ 310S
ضخامت سایز استاندارد حالت واحد قیمت (تومان)
1
1250
310S
رول
کیلوگرم
608,310
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
2
1000*2000
310S
شیت
کیلوگرم
608,310
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
2
1000
310S
رول
کیلوگرم
608,310
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
3
1000*2000
310S
رول
کیلوگرم
608,310
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
3
1500
310S
رول
کیلوگرم
608,310
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
4
1500*6000
310S
شیت
کیلوگرم
603,640
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
4
1500*3000
310S
شیت
کیلوگرم
603,640
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
4
1000*2000
310S
شیت
کیلوگرم
603,640
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
5
1500*6000
310S
شیت
کیلوگرم
603,640
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
5
1500*3000
310S
شیت
کیلوگرم
603,640
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
5
1000*2000
310S
شیت
کیلوگرم
603,640
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
5
1500
310S
رول
کیلوگرم
603,640
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
6
1500*3000
310S
شیت
کیلوگرم
603,640
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
6
1000*2000
310S
شیت
کیلوگرم
603,640
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
10
1500*3000
310S
شیت
کیلوگرم
613,000
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
15
1500*3000
310S
شیت
کیلوگرم
613,000
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
20
1500*6000
310S
شیت
کیلوگرم
612,930
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
20
1500*3000
310S
شیت
کیلوگرم
612,930
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
20
1500
310S
رول
کیلوگرم
612,930
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
ورق استیل صنعتی آلیاژ 316
ضخامت سایز استاندارد حالت واحد قیمت (تومان)
1
1500
316L
رول
کیلوگرم
310,220
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
1
1250*2500
316L
شیت
کیلوگرم
310,490
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
1
1250
316L
رول
کیلوگرم
310,490
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
1
1000*2000
316L
شیت
کیلوگرم
310,490
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
1
1000
316L
رول
کیلوگرم
310,490
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
1.5
1500*3000
316L
شیت
کیلوگرم
311,580
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
1.5
1500*3000
316L
شیت
کیلوگرم
311,580
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
1.5
1000*2000
316L
شیت
کیلوگرم
311,580
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
1.5
1250*2500
316L
شیت
کیلوگرم
311,580
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
1.5
1000
316L
رول
کیلوگرم
311,580
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
2
1500*3000
316L
شیت
کیلوگرم
313,640
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
2
1250*2500
316L
شیت
کیلوگرم
310,450
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
2
1000*2000
316L
شیت
کیلوگرم
308,640
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
2
1250
316L
رول
کیلوگرم
311,360
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
2.5
1500*3000
316L
شیت
کیلوگرم
313,640
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
2.5
1000*2000
316L
شیت
کیلوگرم
308,180
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
2.5
1000
316L
رول
کیلوگرم
308,180
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
3
1500*3000
316L
شیت
کیلوگرم
305,640
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
3
1000*2000
316L
شیت
کیلوگرم
310,450
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
3
1500
316L
رول
کیلوگرم
305,640
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
3
1000
316L
رول
کیلوگرم
310,510
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
4
1500*6000
316L
شیت
کیلوگرم
310,450
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
4
1500*3000
316L
شیت
کیلوگرم
310,450
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
4
1250*2500
316L
شیت
کیلوگرم
310,450
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
4
1000*2000
316L
شیت
کیلوگرم
307,730
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
5
1500*6000
316L
رول
کیلوگرم
310,090
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
5
1500*3000
316L
شیت
کیلوگرم
310,090
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
5
1500
316L
شیت
کیلوگرم
310,090
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
5
1250*2500
316L
شیت
کیلوگرم
310,000
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
5
1250
316L
رول
کیلوگرم
310,000
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
6
1500*6000
316L
شیت
کیلوگرم
314,640
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
6
1500*3000
316L
شیت
کیلوگرم
314,640
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
6
1250*2500
316L
شیت
کیلوگرم
315,450
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
6
1250
316L
شیت
کیلوگرم
314,550
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
6
1000*2000
316L
شیت
کیلوگرم
314,550
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
6
1000
316L
رول
کیلوگرم
315,450
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
8
1500*6000
316L
شیت
کیلوگرم
316,820
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
8
1500*3000
316L
شیت
کیلوگرم
316,820
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
8
1250*2500
316L
شیت
کیلوگرم
314,550
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
8
1000*2000
316L
شیت
کیلوگرم
316,360
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
10
1500*6000
316L
شیت
کیلوگرم
312,000
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
10
1500*3000
316L
شیت
کیلوگرم
312,000
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
10
1000*2000
316L
شیت
کیلوگرم
290,820
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
10
1000
316L
رول
کیلوگرم
331,730
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
10
1500
316L
رول
کیلوگرم
312,450
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
12
1500*6000
316L
شیت
کیلوگرم
327,640
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
12
1500
316L
رول
کیلوگرم
327,050
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
15
1500*3000
316L
شیت
کیلوگرم
327,640
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
15
1500*6000
316L
شیت
کیلوگرم
327,640
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
15
1000*2000
316L
شیت
کیلوگرم
335,820
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
20
1500*6000
316L
شیت
کیلوگرم
287,640
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
20
1000*2000
316L
شیت
کیلوگرم
295,820
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
ورق استیل صنعتی آلیاژ 321
ضخامت سایز استاندارد حالت واحد قیمت (تومان)
1.5
1500*3000
321
شیت
کیلوگرم
327,550
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
1.5
1250*2500
321
شیت
کیلوگرم
327,550
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
3
1000*2000
321
شیت
کیلوگرم
328,000
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
5
1500*6000
321
شیت
کیلوگرم
318,450
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
5
1000*2000
321
شیت
کیلوگرم
318,450
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
6
1500*6000
321
شیت
کیلوگرم
318,450
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
8
1500*6000
321
شیت
کیلوگرم
318,450
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
10
1500*6000
321
شیت
کیلوگرم
336,910
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
12
1500*6000
321
شیت
کیلوگرم
336,910
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
14
1500*6000
321
شیت
کیلوگرم
336,910
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
20
1500*6000
321
شیت
کیلوگرم
336,910
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
ورق استیل صنعتی آلیاژ 430
ضخامت سایز استاندارد حالت واحد قیمت (تومان)
0.3
1000*2000
430
شیت
کیلوگرم
116,420
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
0.3
1250*2500
430
شیت
کیلوگرم
116,420
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
0.4
1000
430
رول
کیلوگرم
116,420
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
0.5
1000*2000
430
شیت
کیلوگرم
116,420
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
0.6
1000*2000
430
شیت
کیلوگرم
114,560
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
0.6
1220*2440
430
شیت
کیلوگرم
114,560
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
0.7
1000*2000
430
شیت
کیلوگرم
114,560
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
0.7
1000
430
رول
کیلوگرم
114,560
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
0.8
1000*2000
430
شیت
کیلوگرم
114,550
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
1
1000*2000
430
شیت
کیلوگرم
113,650
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
1.2
1250*2500
430
شیت
کیلوگرم
115,550
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
1.2
1000*2000
430
شیت
کیلوگرم
115,550
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
1.5
1000*2000
430
شیت
کیلوگرم
115,550
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
2
1250*2500
430
شیت
کیلوگرم
115,560
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
2
1000
430
رول
کیلوگرم
115,560
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
2
1000*2000
430
شیت
کیلوگرم
115,560
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
2
1220*2440
430
شیت
کیلوگرم
115,560
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
3
1500*3000
430
شیت
کیلوگرم
115,560
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
3
1000*2000
430
شیت
کیلوگرم
115,560
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
3
1500
430
رول
کیلوگرم
115,560
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : +0.0%
کارشناسان واحد ورق استیل صنعتی
ساناز علی محمدی (کارشناس فروش استیل)
ساناز علی محمدی
کارشناس فروش استیل
شهرزاد فاخری فر (سرپرست فروش استیل)
شهرزاد فاخری فر
سرپرست فروش استیل
علی علی پور شهمیری (کارشناس خرید استیل و فلزات رنگی)
علی علی پور شهمیری
کارشناس خرید استیل و فلزات رنگی
رامتین گلناریان (کارشناس خرید استیل)
رامتین گلناریان
کارشناس خرید استیل
کیمیا نکونژاد (مدیر تیم استیل)
کیمیا نکونژاد
مدیر تیم استیل
المیرا میراعظمی (مدیر بازرگانی)
المیرا میراعظمی
مدیر بازرگانی
سید محسن رجبی (STB ورق گرم)
سید محسن رجبی
STB ورق گرم
مهرنوش قاسمی (مشاور فروش STB ورق گرم)
مهرنوش قاسمی
مشاور فروش STB ورق گرم
آرش مه پیما (مشاور خرید STB ورق گرم)
آرش مه پیما
مشاور خرید STB ورق گرم

ورق استیل صنعتی

در لیست زیر قیمت روزانه ورق استنلس استیل صنعتی در ضخامت و ابعاد مختلف قابل مشاهده است. ورق استنلس استیل صنعتی در آلیاژهای مختلف به صورت شیت و رول عرضه می‌شود.
ورق های صنعتی استنلس استیل از کشورهای تایوان، کره، چین، هند، آفریقای جنوبی، فنلاند و آلمان در انبار تهران به صورت رول، برش خورده و فابریک طبق سفارش مشتری انجام می‌شود.
انواع خدمات برش، پانچ، سوراخکاری و خم کاری طبق سفارش مشتری انجام می‌شود. آنالیز قبل از خرید، پرداخت هزینه آنالیز در صورت عدم تطابق محصول امکان پذیر می‌باشد.

راهنمای خرید

پس از استعلام قیمت ورق استیل صنعتی توسط شما، کارشناسان فروش آهن آنلاین، قیمت و مشخصات محصول، شرایط پرداخت، زمان بارگیری و تحویل محصول و سایر جزئیات سفارش را در قالب پيش فاكتور به اطلاع شما می‌رسانند. پس از تایید پرداخت، واحد ترابری و لجستیک آهن آنلاین دستور بارگیری و ارسال بار را دریافت می‌کند؛ و بعد از تاييد قيمت كرايه از سوي مشتري، طبق زمان‌بندی اعلام شده، نسبت به تحویل بار به آدرس و مشخصات دریافتی از مشتری، اقدام می‌کند.

چند نکته در هنگام خرید

- مشخصات و ویژگی‌های هر محصول، اعم از نوع، سایز، حالت، استاندارد، محل بارگیری و تحویل (کارخانه یا بنگاه)، واحد، قیمت هر واحد و هم‌چنین تاریخ و ساعت آخرین به‌روزسانی در لیست قیمت‌ها آورده شده است.

- برای مشاهده نوسانات و«نمودار قیمت محصول»، روی آیکون نمودار مرتبط با هر محصول کلیک کنید.

- با توجه به نوسانات بازار، برای اطمینان از قیمت نهایی محصول، با کارشناسان آهن آنلاین در تماس باشید: 02154712

- در صورت عدم مشاهده محصول مورد نظر و مشاوره در زمینه خرید و فروش، با کارشناسان آهن آنلاین در تماس باشید: 02154712

... بیشتر
ساعت کاری امروز ما به پایان رسیده است.
استعلام قیمت ثبت کنید تا در اولین فرصت با شما تماس بگیریم.
درخواست استعلام قیمت
فیلتر نتایج x