آهن آنلاین
محاسبه وزن

قیمت های اعلام شده روز های پیشین

ورق استیل صنعتی آلیاژ 304

| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
ضخامت ابعاد آلیاژ حالت واحد قیمت (ریال)
0.3
1000
304L
رول
کیلوگرم
1,966,520
آخرین بروز رسانی : 1401/12/22
نوسانات : -6.5%
0.4
1000
304L
رول
کیلوگرم
1,966,520
آخرین بروز رسانی : 1401/12/22
نوسانات : -6.5%
0.5
1000
304L
رول
کیلوگرم
1,966,520
آخرین بروز رسانی : 1401/12/22
نوسانات : -6.5%
0.6
1000
304L
رول
کیلوگرم
1,966,520
آخرین بروز رسانی : 1401/12/22
نوسانات : -6.5%
0.8
1000
304L
رول
کیلوگرم
1,966,520
آخرین بروز رسانی : 1401/12/22
نوسانات : -6.5%
1
1000
304L
رول
کیلوگرم
1,903,400
آخرین بروز رسانی : 1401/12/22
نوسانات : -6.7%
1.25
1000
304L
رول
کیلوگرم
1,903,400
آخرین بروز رسانی : 1401/12/22
نوسانات : -6.7%
2
1000
304L
رول
کیلوگرم
1,875,420
آخرین بروز رسانی : 1401/12/22
نوسانات : -6.8%
2.5
1000
304L
رول
کیلوگرم
1,875,420
آخرین بروز رسانی : 1401/12/22
نوسانات : -6.8%
3
1000
304L
رول
کیلوگرم
1,875,420
آخرین بروز رسانی : 1401/12/22
نوسانات : -6.8%
4
1000
304L
رول
کیلوگرم
1,875,600
آخرین بروز رسانی : 1401/12/22
نوسانات : -6.8%
5
1000
304L
رول
کیلوگرم
1,875,600
آخرین بروز رسانی : 1401/12/22
نوسانات : -6.8%
6
1000
304L
رول
کیلوگرم
1,875,600
آخرین بروز رسانی : 1401/12/22
نوسانات : -6.8%
8
1000
304L
رول
کیلوگرم
1,884,870
آخرین بروز رسانی : 1401/12/22
نوسانات : -6.8%
0.4
1250
304L
رول
کیلوگرم
1,966,520
آخرین بروز رسانی : 1401/12/22
نوسانات : -6.5%
0.5
1250
304L
رول
کیلوگرم
1,966,520
آخرین بروز رسانی : 1401/12/22
نوسانات : -6.5%
0.8
1250
304L
رول
کیلوگرم
1,966,520
آخرین بروز رسانی : 1401/12/22
نوسانات : -6.5%
4
1250
304L
رول
کیلوگرم
1,883,670
آخرین بروز رسانی : 1401/12/22
نوسانات : -6.8%
5
1250
304L
رول
کیلوگرم
1,902,570
آخرین بروز رسانی : 1401/12/22
نوسانات : -6.7%
4
1500
304L
رول
کیلوگرم
1,857,070
آخرین بروز رسانی : 1401/12/22
نوسانات : -6.9%
5
1500
304L
رول
کیلوگرم
1,857,070
آخرین بروز رسانی : 1401/12/22
نوسانات : -6.9%
6
1500
304L
رول
کیلوگرم
1,857,160
آخرین بروز رسانی : 1401/12/22
نوسانات : -6.9%
8
1500
304L
شیت
کیلوگرم
1,857,160
آخرین بروز رسانی : 1401/12/22
نوسانات : -6.9%
0.4
1250*2500
304L
شیت
کیلوگرم
1,966,520
آخرین بروز رسانی : 1401/12/22
نوسانات : -6.5%
0.4
1000*2000
304L
شیت
کیلوگرم
1,966,520
آخرین بروز رسانی : 1401/12/22
نوسانات : -6.5%
0.5
1000*2000
304L
شیت
کیلوگرم
1,966,520
آخرین بروز رسانی : 1401/12/22
نوسانات : -6.5%
0.6
1000*2000
304L
شیت
کیلوگرم
1,966,520
آخرین بروز رسانی : 1401/12/22
نوسانات : -6.5%
0.7
1000*2000
304L
شیت
کیلوگرم
1,966,520
آخرین بروز رسانی : 1401/12/22
نوسانات : -6.5%
0.8
1000*2000
304L
شیت
کیلوگرم
1,966,520
آخرین بروز رسانی : 1401/12/22
نوسانات : -6.5%
1
1000*2000
304L
شیت
کیلوگرم
1,903,400
آخرین بروز رسانی : 1401/12/22
نوسانات : -6.7%
2
1000*2000
304L
شیت
کیلوگرم
1,875,420
آخرین بروز رسانی : 1401/12/22
نوسانات : -6.8%
1.25
1000*2000
304L
شیت
کیلوگرم
1,902,570
آخرین بروز رسانی : 1401/12/22
نوسانات : -6.7%
1.5
1000*2000
304L
شیت
کیلوگرم
1,903,400
آخرین بروز رسانی : 1401/12/22
نوسانات : -6.7%
2.5
1000*2000
304L
شیت
کیلوگرم
1,875,420
آخرین بروز رسانی : 1401/12/22
نوسانات : -6.8%
3
1000*2000
304L
شیت
کیلوگرم
1,875,420
آخرین بروز رسانی : 1401/12/22
نوسانات : -6.8%
8
1000*2000
304L
شیت
کیلوگرم
1,875,600
آخرین بروز رسانی : 1401/12/22
نوسانات : -6.8%
4
1000*2000
304L
شیت
کیلوگرم
1,875,600
آخرین بروز رسانی : 1401/12/22
نوسانات : -6.8%
5
1000*2000
304L
شیت
کیلوگرم
1,875,600
آخرین بروز رسانی : 1401/12/22
نوسانات : -6.8%
6
1000*2000
304L
شیت
کیلوگرم
1,875,600
آخرین بروز رسانی : 1401/12/22
نوسانات : -6.8%
10
1000*2000
304L
شیت
کیلوگرم
1,944,220
آخرین بروز رسانی : 1401/12/22
نوسانات : -6.6%
12
1500*3000
304L
شیت
کیلوگرم
1,903,670
آخرین بروز رسانی : 1401/12/22
نوسانات : -6.7%
12
1000*2000
304L
شیت
کیلوگرم
1,894,130
آخرین بروز رسانی : 1401/12/22
نوسانات : -6.8%
15
1000*2000
304L
شیت
کیلوگرم
1,894,130
آخرین بروز رسانی : 1401/12/22
نوسانات : -6.8%
0.7
1220*2440
304L
شیت
کیلوگرم
1,966,520
آخرین بروز رسانی : 1401/12/22
نوسانات : -6.5%
0.9
1250*2500
304L
شیت
کیلوگرم
1,966,520
آخرین بروز رسانی : 1401/12/22
نوسانات : -6.5%
1.25
1250
304L
شیت
کیلوگرم
1,902,570
آخرین بروز رسانی : 1401/12/22
نوسانات : -6.7%
0.6
1250*2500
304L
شیت
کیلوگرم
1,966,520
آخرین بروز رسانی : 1401/12/22
نوسانات : -6.5%
0.8
1250*2500
304L
شیت
کیلوگرم
1,966,520
آخرین بروز رسانی : 1401/12/22
نوسانات : -6.5%
1
1250*2500
304L
شیت
کیلوگرم
1,903,400
آخرین بروز رسانی : 1401/12/22
نوسانات : -6.7%
1.25
1250*2500
304L
شیت
کیلوگرم
1,902,570
آخرین بروز رسانی : 1401/12/22
نوسانات : -6.7%
2
1250*2500
304L
شیت
کیلوگرم
1,902,940
آخرین بروز رسانی : 1401/12/22
نوسانات : -6.7%
2.5
1250
304L
شیت
کیلوگرم
1,902,940
آخرین بروز رسانی : 1401/12/22
نوسانات : -6.7%
2.5
1250*2500
304L
شیت
کیلوگرم
1,902,940
آخرین بروز رسانی : 1401/12/22
نوسانات : -6.7%
3
1250*2500
304L
شیت
کیلوگرم
1,902,940
آخرین بروز رسانی : 1401/12/22
نوسانات : -6.7%
4
1250*2500
304L
شیت
کیلوگرم
1,883,670
آخرین بروز رسانی : 1401/12/22
نوسانات : -6.8%
2.5
1500*6000
304L
شیت
کیلوگرم
1,875,420
آخرین بروز رسانی : 1401/12/22
نوسانات : -6.8%
6
1250*2500
304L
شیت
کیلوگرم
1,902,570
آخرین بروز رسانی : 1401/12/22
نوسانات : -6.7%
1
1500*3000
304L
شیت
کیلوگرم
1,903,400
آخرین بروز رسانی : 1401/12/22
نوسانات : -6.7%
1.5
1500*3000
304L
شیت
کیلوگرم
1,903,220
آخرین بروز رسانی : 1401/12/22
نوسانات : -6.7%
2
1500*3000
304L
شیت
کیلوگرم
1,875,420
آخرین بروز رسانی : 1401/12/22
نوسانات : -6.8%
2.5
1500*3000
304L
شیت
کیلوگرم
1,875,420
آخرین بروز رسانی : 1401/12/22
نوسانات : -6.8%
3
1500*3000
304L
شیت
کیلوگرم
1,875,510
آخرین بروز رسانی : 1401/12/22
نوسانات : -6.8%
20
1500*3000
304L
شیت
کیلوگرم
1,912,670
آخرین بروز رسانی : 1401/12/22
نوسانات : -6.7%
4
1500*3000
304L
شیت
کیلوگرم
1,857,070
آخرین بروز رسانی : 1401/12/22
نوسانات : -6.9%
5
1500*3000
304L
شیت
کیلوگرم
1,857,160
آخرین بروز رسانی : 1401/12/22
نوسانات : -6.9%
6
1500*3000
304L
شیت
کیلوگرم
1,857,160
آخرین بروز رسانی : 1401/12/22
نوسانات : -6.9%
10
1500*3000
304L
شیت
کیلوگرم
1,944,220
آخرین بروز رسانی : 1401/12/22
نوسانات : -6.6%
1.5
1250
304L
شیت
کیلوگرم
1,903,400
آخرین بروز رسانی : 1401/12/22
نوسانات : -6.7%
1.5
1500*6000
304L
شیت
کیلوگرم
1,903,220
آخرین بروز رسانی : 1401/12/22
نوسانات : -6.7%
3
1500*6000
304L
شیت
کیلوگرم
1,875,510
آخرین بروز رسانی : 1401/12/22
نوسانات : -6.8%
4
1500*6000
304L
شیت
کیلوگرم
1,857,070
آخرین بروز رسانی : 1401/12/22
نوسانات : -6.9%
5
1500*6000
304L
شیت
کیلوگرم
1,857,160
آخرین بروز رسانی : 1401/12/22
نوسانات : -6.9%
6
1500*6000
304L
رول
کیلوگرم
1,857,160
آخرین بروز رسانی : 1401/12/22
نوسانات : -6.9%
8
1250
304L
شیت
کیلوگرم
1,903,120
آخرین بروز رسانی : 1401/12/22
نوسانات : -6.7%
8
1500*6000
304L
شیت
کیلوگرم
1,994,780
آخرین بروز رسانی : 1401/12/21
نوسانات : 0
10
1250*2500
304L
شیت
کیلوگرم
1,972,290
آخرین بروز رسانی : 1401/12/22
نوسانات : -6.5%
10
1500*6000
304L
شیت
کیلوگرم
1,944,220
آخرین بروز رسانی : 1401/12/22
نوسانات : -6.6%
12
1500*6000
304L
شیت
کیلوگرم
1,894,130
آخرین بروز رسانی : 1401/12/22
نوسانات : -6.8%
15
1500*6000
304L
رول
کیلوگرم
1,894,130
آخرین بروز رسانی : 1401/12/22
نوسانات : -6.8%
20
6000*2000
304L
شیت
کیلوگرم
2,088,260
آخرین بروز رسانی : 1401/12/22
نوسانات : -6.2%
3
1500
304L
شیت
کیلوگرم
1,875,510
آخرین بروز رسانی : 1401/12/22
نوسانات : -6.8%
6
1250
304L
شیت
کیلوگرم
1,903,030
آخرین بروز رسانی : 1401/12/22
نوسانات : -6.7%
0.3
1250
304L
شیت
کیلوگرم
1,966,520
آخرین بروز رسانی : 1401/12/22
نوسانات : -6.5%
0.6
1250
304L
رول
کیلوگرم
1,966,520
آخرین بروز رسانی : 1401/12/22
نوسانات : -6.5%
0.7
1250
304L
رول
کیلوگرم
1,966,520
آخرین بروز رسانی : 1401/12/22
نوسانات : -6.5%
0.7
1250
304L
رول
کیلوگرم
1,966,520
آخرین بروز رسانی : 1401/12/22
نوسانات : -6.5%
0.9
1000
304L
رول
کیلوگرم
1,966,520
آخرین بروز رسانی : 1401/12/22
نوسانات : -6.5%

ورق استیل صنعتی آلیاژ 316

| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
ضخامت ابعاد آلیاژ حالت واحد قیمت (ریال)
1
1000
316L
رول
کیلوگرم
2,862,390
آخرین بروز رسانی : 1401/12/22
نوسانات : -4.6%
1.5
1000
316L
رول
کیلوگرم
2,862,390
آخرین بروز رسانی : 1401/12/22
نوسانات : -4.6%
10
1000
316L
رول
کیلوگرم
2,950,460
آخرین بروز رسانی : 1401/12/22
نوسانات : -4.5%
1
1250
316L
رول
کیلوگرم
2,862,390
آخرین بروز رسانی : 1401/12/22
نوسانات : -4.6%
1
1500
316L
رول
کیلوگرم
2,862,390
آخرین بروز رسانی : 1401/12/22
نوسانات : -4.6%
6
1500
316L
شیت
کیلوگرم
2,844,960
آخرین بروز رسانی : 1401/12/22
نوسانات : -4.6%
1
1000*2000
316L
شیت
کیلوگرم
2,862,390
آخرین بروز رسانی : 1401/12/22
نوسانات : -4.6%
1.5
1000*2000
316L
شیت
کیلوگرم
2,862,390
آخرین بروز رسانی : 1401/12/22
نوسانات : -4.6%
6
1250*2500
316L
شیت
کیلوگرم
2,902,760
آخرین بروز رسانی : 1401/12/22
نوسانات : -4.5%
2
1000*2000
316L
شیت
کیلوگرم
2,889,910
آخرین بروز رسانی : 1401/12/22
نوسانات : -4.5%
2.5
1000*2000
316L
شیت
کیلوگرم
2,889,910
آخرین بروز رسانی : 1401/12/22
نوسانات : -4.5%
3
1000*2000
316L
شیت
کیلوگرم
2,899,090
آخرین بروز رسانی : 1401/12/22
نوسانات : -4.5%
3
1500*6000
316L
شیت
کیلوگرم
2,898,540
آخرین بروز رسانی : 1401/12/22
نوسانات : -4.5%
4
1000*2000
316L
شیت
کیلوگرم
2,862,390
آخرین بروز رسانی : 1401/12/22
نوسانات : -4.6%
5
1000*2000
316L
شیت
کیلوگرم
2,862,390
آخرین بروز رسانی : 1401/12/22
نوسانات : -4.6%
6
1000*2000
316L
شیت
کیلوگرم
2,862,390
آخرین بروز رسانی : 1401/12/22
نوسانات : -4.6%
8
1250*2500
316L
شیت
کیلوگرم
2,893,580
آخرین بروز رسانی : 1401/12/22
نوسانات : -4.5%
8
1000*2000
316L
شیت
کیلوگرم
2,893,580
آخرین بروز رسانی : 1401/12/22
نوسانات : -4.5%
10
1000*2000
316L
شیت
کیلوگرم
2,950,460
آخرین بروز رسانی : 1401/12/22
نوسانات : -4.5%
15
1000*2000
316L
شیت
کیلوگرم
2,939,450
آخرین بروز رسانی : 1401/12/22
نوسانات : -4.5%
20
1000*2000
316L
شیت
کیلوگرم
2,957,800
آخرین بروز رسانی : 1401/12/22
نوسانات : -4.4%
4
1250*2500
316L
شیت
کیلوگرم
2,862,390
آخرین بروز رسانی : 1401/12/22
نوسانات : -4.6%
1
1250*2500
316L
شیت
کیلوگرم
2,862,390
آخرین بروز رسانی : 1401/12/22
نوسانات : -4.6%
1.5
1250*2500
316L
شیت
کیلوگرم
2,862,390
آخرین بروز رسانی : 1401/12/22
نوسانات : -4.6%
2
1250*2500
316L
شیت
کیلوگرم
2,889,910
آخرین بروز رسانی : 1401/12/22
نوسانات : -4.5%
3
1250*2500
316L
شیت
کیلوگرم
2,889,910
آخرین بروز رسانی : 1401/12/22
نوسانات : -4.5%
5
1250*2500
316L
شیت
کیلوگرم
2,862,390
آخرین بروز رسانی : 1401/12/22
نوسانات : -4.6%
1.5
1500*3000
316L
شیت
کیلوگرم
2,862,390
آخرین بروز رسانی : 1401/12/22
نوسانات : -4.6%
2
1500*3000
316L
شیت
کیلوگرم
2,889,910
آخرین بروز رسانی : 1401/12/22
نوسانات : -4.5%
3
1500*3000
316L
شیت
کیلوگرم
2,889,910
آخرین بروز رسانی : 1401/12/22
نوسانات : -4.5%
4
1500*3000
316L
شیت
کیلوگرم
2,844,040
آخرین بروز رسانی : 1401/12/22
نوسانات : -4.6%
5
1500*3000
316L
شیت
کیلوگرم
2,844,960
آخرین بروز رسانی : 1401/12/22
نوسانات : -4.6%
6
1500*3000
316L
شیت
کیلوگرم
2,844,960
آخرین بروز رسانی : 1401/12/22
نوسانات : -4.6%
5
1500
316L
شیت
کیلوگرم
2,844,960
آخرین بروز رسانی : 1401/12/22
نوسانات : -4.6%
8
1500*3000
316L
شیت
کیلوگرم
2,863,310
آخرین بروز رسانی : 1401/12/22
نوسانات : -4.6%
10
1500*3000
316L
شیت
کیلوگرم
2,950,460
آخرین بروز رسانی : 1401/12/22
نوسانات : -4.5%
15
1500*3000
316L
شیت
کیلوگرم
2,908,260
آخرین بروز رسانی : 1401/12/22
نوسانات : -4.5%
12
1500*3000
316L
شیت
کیلوگرم
2,889,910
آخرین بروز رسانی : 1401/12/22
نوسانات : -4.5%
2.5
1500*6000
316L
شیت
کیلوگرم
2,889,910
آخرین بروز رسانی : 1401/12/22
نوسانات : -4.5%
4
1500*6000
316L
شیت
کیلوگرم
2,844,040
آخرین بروز رسانی : 1401/12/22
نوسانات : -4.6%
5
1500*6000
316L
شیت
کیلوگرم
2,844,960
آخرین بروز رسانی : 1401/12/22
نوسانات : -4.6%
6
1500*6000
316L
شیت
کیلوگرم
2,844,960
آخرین بروز رسانی : 1401/12/22
نوسانات : -4.6%
6
1250
316L
شیت
کیلوگرم
2,902,760
آخرین بروز رسانی : 1401/12/22
نوسانات : -4.5%
8
1500*6000
316L
شیت
کیلوگرم
2,863,310
آخرین بروز رسانی : 1401/12/22
نوسانات : -4.6%
10
1500*6000
316L
شیت
کیلوگرم
2,950,460
آخرین بروز رسانی : 1401/12/22
نوسانات : -4.5%
12
1500*6000
316L
شیت
کیلوگرم
2,889,910
آخرین بروز رسانی : 1401/12/22
نوسانات : -4.5%
15
1500*6000
316L
شیت
کیلوگرم
2,908,260
آخرین بروز رسانی : 1401/12/22
نوسانات : -4.5%
20
1500*6000
316L
شیت
کیلوگرم
2,930,830
آخرین بروز رسانی : 1401/12/22
نوسانات : -4.5%
20
6000*2000
316L
شیت
کیلوگرم
2,954,500
آخرین بروز رسانی : 1401/12/22
نوسانات : -4.5%
1.5
1500*3000
316L
شیت
کیلوگرم
2,862,390
آخرین بروز رسانی : 1401/12/22
نوسانات : -4.6%
2.5
1500*3000
316L
شیت
کیلوگرم
2,889,910
آخرین بروز رسانی : 1401/12/22
نوسانات : -4.5%

ورق استیل صنعتی آلیاژ 310

| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
ضخامت ابعاد آلیاژ حالت واحد قیمت (ریال)
5
1500
1.4841
رول
کیلوگرم
5,732,120
آخرین بروز رسانی : 1401/12/22
نوسانات : -2.3%
8
1500
1.4841
رول
کیلوگرم
5,732,120
آخرین بروز رسانی : 1401/12/22
نوسانات : -2.3%
12
1500*3000
1.4841
شیت
کیلوگرم
5,778,910
آخرین بروز رسانی : 1401/12/22
نوسانات : -2.3%
بارگذاری موارد بیشتر ...
دریافت مشاوره از کارشناسان واحد ورق استیل صنعتی
کارشناسان واحد ورق استیل صنعتی

ورق استیل صنعتی

در لیست زیر قیمت روزانه ورق استیل صنعتی در ضخامت و ابعاد مختلف قابل مشاهده است. ورق استیل صنعتی در آلیاژهای مختلف به صورت شیت و رول عرضه می‌شود.
 ورق‌های صنعتی استیل از کشورهای تایوان، کره، چین، هند، آفریقای جنوبی، فنلاند و آلمان در انبار تهران به صورت رول، برش خورده و فابریک طبق سفارش مشتری انجام می‌شود.
انواع خدمات برش، پانچ، سوراخکاری و خم کاری طبق سفارش مشتری انجام می‌شود. آنالیز قبل از خرید، پرداخت هزینه آنالیز در صورت عدم تطابق محصول امکان پذیر می‌باشد. تغییرات قیمت ورق استیل، باعث نوسان قیمت این محصول می‌شود.

راهنمای خرید

پس از استعلام قیمت محصول توسط شما، کارشناسان فروش آهن آنلاین، قیمت و مشخصات محصول، شرایط پرداخت، زمان بارگیری و تحویل محصول و سایر جزئیات سفارش را در قالب پيش فاكتور به اطلاع شما می‌رسانند. پس از تایید پرداخت، واحد ترابری و لجستیک آهن آنلاین دستور بارگیری و ارسال بار را دریافت می‌کند؛ و بعد از تاييد قيمت كرايه از سوي مشتري، طبق زمان‌بندی اعلام شده، نسبت به تحویل بار به آدرس و مشخصات دریافتی از مشتری، اقدام می‌کند.

چند نکته در هنگام خرید

- مشخصات و ویژگی‌های هر محصول، اعم از نوع، سایز، حالت، استاندارد، محل بارگیری و تحویل (کارخانه یا بنگاه)، واحد، قیمت هر واحد و هم‌چنین تاریخ و ساعت آخرین به‌روزسانی در لیست قیمت‌ها آورده شده است.

- برای مشاهده نوسانات و«نمودار قیمت محصول»، روی آیکون نمودار مرتبط با هر محصول کلیک کنید.

- با توجه به نوسانات بازار، برای اطمینان از قیمت نهایی محصول، با کارشناسان آهن آنلاین در تماس باشید: 02154712

- در صورت عدم مشاهده محصول مورد نظر و مشاوره در زمینه خرید و فروش، با کارشناسان آهن آنلاین در تماس باشید: 02154712

مشاوره رایگان و خرید
فیلتر نتایج x