آهن آنلاین

قیمت های اعلام شده روز های پیشین

تجهیزات گرمایشی و سرمایشی

| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
نام کالا قیمت (ریال)
داکت اسپلیت 24000 سرد و گرم اینورتر حاره ای تک الکتریک
442,800,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/18
نوسانات : 0
داکت اسپلیت 30000 سرد و گرم اینورتر حاره ای تک الکتریک
533,800,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/18
نوسانات : 0
اسپلیت دیواری 12000 سرد و گرم تک الکتریک - مدل UN
150,690,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/18
نوسانات : 0
داکت اسپلیت 36000 سرد و گرم اینورتر حاره ای تک الکتریک
570,200,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/18
نوسانات : 0
اسپليت ديواري 24000 سرد و گرم تک الکتریک - مدل UN
244,420,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/18
نوسانات : 0
داکت اسپلیت 48000 سرد و گرم اینورتر حاره ای تک الکتریک
738,550,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/18
نوسانات : 0
داکت اسپلیت 60000 سرد و گرم اینورتر حاره ای تک الکتریک
870,500,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/18
نوسانات : 0
اسپليت ديواري 30000 سرد و گرم تک الکتریک - مدل UN
304,480,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/18
نوسانات : 0
داکت اسپلیت 24000 سرد و گرم اینورتر تک الکتریک
442,800,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/18
نوسانات : 0
اسپليت ديواري 9000 سرد و گرم اینورتر تک الکتریک - مدل UN
157,970,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/18
نوسانات : 0
داکت اسپلیت 30000 سرد و گرم اینورتر تک الکتریک
479,200,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/18
نوسانات : 0
اسپليت ديواري 12000 سرد و گرم اینورتر تک الکتریک - مدل UN
157,060,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/18
نوسانات : 0
اسپليت ديواري 18000 سرد و گرم اینورتر تک الکتریک - مدل UN
208,930,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/18
نوسانات : 0
داکت اسپلیت 36000 سرد و گرم اینورتر تک الکتریک
570,200,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/18
نوسانات : 0
داکت اسپلیت 48000 سرد و گرم اینورتر تک الکتریک
738,540,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/18
نوسانات : 0
اسپليت ديواري 24000 سرد و گرم اینورتر تک الکتریک - مدل UN
272,630,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/18
نوسانات : 0
داکت اسپلیت 60000 سرد و گرم اینورتر تک الکتریک
870,500,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/18
نوسانات : 0
اسپليت ديواري 30000 سرد و گرم اینورتر تک الکتریک - مدل UN
376,370,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/18
نوسانات : 0
اسپليت ديواري 12000 سرد حاره ای تک الکتریک - مدل UN
145,230,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/18
نوسانات : 0
داکت اسپلیت 18000 سرد و گرم on/off تک الکتریک
342,700,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/18
نوسانات : 0
داکت اسپلیت 24000 سرد و گرم on/off تک الکتریک
370,000,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/18
نوسانات : 0
اسپلیت دیواری 18000 سرد حاره ای تک الکتریک- پیستونی- مدل UN
274,450,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/18
نوسانات : 0
اسپلیت دیواری 24000 سرد حاره ای تک الکتریک- پیستونی- مدل UN
279,910,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/18
نوسانات : 0
داکت اسپلیت 48000 سرد و گرم on/off تک الکتریک
643,000,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/18
نوسانات : 0
داکت اسپلیت 36000 سرد و گرم on/off تک الکتریک
497,400,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/18
نوسانات : 0
اسپلیت دیواری 30000 سرد حاره ای تک الکتریک- پیستونی- مدل UN
368,180,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/18
نوسانات : 0
اسپلیت ایستاده 36000 سرد و گرم حاره ای تک الکتریک- روتاری تک فاز
450,990,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/18
نوسانات : 0
داکت اسپلیت 60000 سرد و گرم on/off تک الکتریک
715,800,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/18
نوسانات : 0
اسپلیت ایستاده 48000 سرد و گرم حاره ای تک الکتریک
596,590,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/18
نوسانات : 0
اسپلیت ایستاده 60000 سرد و گرم حاره ای تک الکتریک
721,260,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/18
نوسانات : 0
داکت اسپلیت 24000 سرد و گرم اینورتر حاره ای تک الکتریک- سری MDV
492,850,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/18
نوسانات : 0
داکت اسپلیت 30000 سرد و گرم اینورتر حاره ای تک الکتریک- سری MDV
597,500,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/18
نوسانات : 0
اسپلیت دیواری 30000 سرد حاره ای فاقد لوله تک الکتریک- مدل MANSANA
351,800,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/18
نوسانات : 0
فن کوئل سقفی توکار میدیا- 400CFM
101,550,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/18
نوسانات : 0
داکت اسپلیت 36000 سرد و گرم اینورتر حاره ای تک الکتریک- سری MDV
706,700,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/18
نوسانات : 0
فن کوئل سقفی توکار میدیا- 300CFM
89,720,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/18
نوسانات : 0
فن کوئل سقفی توکار میدیا- 800CFM
148,870,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/18
نوسانات : 0
پکیج روف تاپ میدیا به ظرفیت25 تن تبرید- با گارانتی بدر تک الکتریک
5,011,000,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/18
نوسانات : 0
فن کوئل سقفی توکار میدیا- 600CFM
113,380,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/18
نوسانات : 0
داکت اسپلیت 48000 سرد و گرم اینورتر حاره ای تک الکتریک- سری MDV
815,900,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/18
نوسانات : 0
داکت اسپلیت 60000 سرد و گرم اینورتر حاره ای تک الکتریک- سری MDV
906,900,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/18
نوسانات : 0
فن کوئل داکتی پرفشار میدیا 800 CFM
152,510,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/18
نوسانات : 0
فن کوئل داکتی پرفشار میدیا 1000 CFM
170,710,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/18
نوسانات : 0
فن کوئل داکتی پرفشار میدیا 1200 CFM
239,870,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/18
نوسانات : 0
فن کوئل داکتی پرفشار میدیا 1400 CFM
253,520,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/18
نوسانات : 0
فن کوئل کاستی یک طرفه لاویتا- 300CFM
259,100,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/18
نوسانات : 0
پکیج روف تاپ میدیا به ظرفیت20 تن تبرید- با گارانتی بدر تک الکتریک
4,192,000,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/18
نوسانات : 0
فن کوئل داکتی پرفشار میدیا 1600 CFM
309,030,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/18
نوسانات : 0
فن کوئل داکتی پرفشار میدیا 1800 CFM
319,040,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/18
نوسانات : 0
فن کوئل داکتی پرفشار میدیا 2200 CFM
374,550,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/18
نوسانات : 0
فن کوئل کاستی یک طرفه لاویتا- 400CFM
269,640,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/18
نوسانات : 0
فن کوئل سقفی توکار تک الکتریک 300 CFM- سری U
60,600,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/18
نوسانات : 0
فن کوئل سقفی توکار تک الکتریک 400 CFM- سری U
62,420,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/18
نوسانات : 0
فن کوئل کاستی چهار طرفه لاویتا- 300CFM
217,640,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/18
نوسانات : 0
فن کوئل کاستی یک طرفه لاویتا- 500CFM
279,460,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/18
نوسانات : 0
فن کوئل سقفی توکار تک الکتریک 600 CFM- سری U
68,790,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/18
نوسانات : 0
فن کوئل کاستی چهار طرفه لاویتا- 400CFM
228,910,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/18
نوسانات : 0
فن کوئل سقفی توکار تک الکتریک 800 CFM- سری U
101,550,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/18
نوسانات : 0
فن کوئل سقفی توکار تک الکتریک 1000 CFM- سری U
111,560,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/18
نوسانات : 0
فن کوئل کاستی چهار طرفه لاویتا- 500CFM
279,460,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/18
نوسانات : 0
فن کوئل سقفی توکار تک الکتریک 400 CFM- سری G
71,520,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/18
نوسانات : 0
فن کوئل کاستی چهار طرفه لاویتا- 600CFM
290,000,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/18
نوسانات : 0
فن کوئل سقفی توکار تک الکتریک 300 CFM- سری G
68,790,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/18
نوسانات : 0
فن کوئل کاستی چهار طرفه لاویتا- 750CFM
321,640,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/18
نوسانات : 0
فن کوئل سقفی توکار تک الکتریک 600 CFM- سری G
77,890,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/18
نوسانات : 0
فن کوئل کاستی چهار طرفه لاویتا- 850CFM
332,550,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/18
نوسانات : 0
فن کوئل سقفی توکار تک الکتریک 300 CFM- سری MIDEA SPEC
68,790,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/18
نوسانات : 0
فن کوئل سقفی توکار تک الکتریک 400 CFM- سری MIDEA SPEC
71,520,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/18
نوسانات : 0
فن کوئل سقفی توکار تک الکتریک 600 CFM- سری MIDEA SPEC
77,890,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/18
نوسانات : 0
فن کوئل کاستی چهار طرفه لاویتا- 950CFM
352,910,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/18
نوسانات : 0
فن کوئل کاستی یک طرفه میدیا- 400CFM
187,090,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/18
نوسانات : 0
فن کوئل کاستی یک طرفه میدیا- 300CFM
182,540,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/18
نوسانات : 0
فن کوئل دیواری لاویتا 400CFM
207,100,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/18
نوسانات : 0
فن کوئل دیواری لاویتا 500CFM
216,550,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/18
نوسانات : 0
فن کوئل کاستی یک طرفه تک الکتریک- 500CFM
177,080,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/18
نوسانات : 0
فن کوئل دیواری لاویتا 600CFM
238,370,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/18
نوسانات : 0
فن کوئل کاستی چهار طرفه کامپکت میدیا- 300CFM
169,800,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/18
نوسانات : 0
فن کوئل کاستی چهار طرفه کامپکت میدیا- 400CFM
178,900,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/18
نوسانات : 0
فن کوئل کاستی چهار طرفه کامپکت میدیا- 500CFM
188,000,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/18
نوسانات : 0
فن کوئل زمینی لاویتا 300CFM
156,190,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/18
نوسانات : 0
فن کوئل کاستی چهار طرفه میدیا- 600CFM
210,750,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/18
نوسانات : 0
فن کوئل زمینی لاویتا 400CFM
171,370,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/18
نوسانات : 0
فن کوئل کاستی چهار طرفه میدیا- 850CFM
238,050,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/18
نوسانات : 0
فن کوئل زمینی لاویتا 500CFM
183,820,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/18
نوسانات : 0
فن کوئل زمینی لاویتا 600CFM
192,190,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/18
نوسانات : 0
فن کوئل کاستی چهار طرفه میدیا- 1200CFM
263,985,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/18
نوسانات : 0
فن کوئل زمینی لاویتا 800CFM
267,460,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/18
نوسانات : 0
فن کوئل کاستی چهار طرفه میدیا- 1500CFM
290,830,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/18
نوسانات : 0
فن کوئل سقفی توکار لاویتا 300CFM
105,280,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/18
نوسانات : 0
فن کوئل دیواری میدیا 300CFM
167,070,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/18
نوسانات : 0
فن کوئل سقفی توکار لاویتا 500CFM
118,730,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/18
نوسانات : 0
فن کوئل دیواری میدیا 400CFM
168,850,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/18
نوسانات : 0
فن کوئل سقفی توکار لاویتا 400CFM
114,730,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/18
نوسانات : 0
فن کوئل زمینی میدیا 150CFM
88,810,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/18
نوسانات : 0
فن کوئل سقفی توکار لاویتا 600CFM
127,100,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/18
نوسانات : 0
فن کوئل زمینی میدیا 300CFM
99,730,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/18
نوسانات : 0
فن کوئل سقفی توکار لاویتا 800CFM
183,820,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/18
نوسانات : 0
فن کوئل زمینی میدیا 400CFM
107,010,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/18
نوسانات : 0
فن کوئل سقفی توکار لاویتا 1000CFM
192,190,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/18
نوسانات : 0
اسپلیت دیواری 10000 سرد و گرم اینورتر توشیبا
246,000,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/18
نوسانات : 0
فن کوئل زمینی میدیا 500CFM
123,390,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/18
نوسانات : 0
فن کوئل زمینی میدیا 800CFM
149,780,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/18
نوسانات : 0
فن کوئل زمینی میدیا 700CFM
132,490,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/18
نوسانات : 0
اسپليت ديواري 9000 سرد و گرم تک الکتریک - مدل MANSANA
147,050,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/18
نوسانات : 0
اسپلیت دیواری 13000 سرد و گرم اینورتر توشیبا
266,000,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/18
نوسانات : 0
اسپليت ديواري 12000 سرد و گرم فاقد لوله تک الکتریک - مدل MANSANA
158,880,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/18
نوسانات : 0
اسپليت ديواري 18000 سرد و گرم تک الکتریک - مدل MANSANA
213,480,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/18
نوسانات : 0
اسپليت ديواري 30000 سرد و گرم فاقد لوله تک الکتریک - مدل MANSANA
324,500,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/18
نوسانات : 0
اسپلیت دیواری 30000 سرد و گرم اینورتر توشیبا
596,000,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/18
نوسانات : 0
اسپلیت دیواری 18000 سرد و گرم اینورتر توشیبا
346,000,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/18
نوسانات : 0
اسپلیت دیواری 22000 سرد و گرم اینورتر توشیبا
396,000,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/18
نوسانات : 0
داكت اسپلیت 18000 سردوگرمOn/Off (T3) لاویتا
384,190,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/18
نوسانات : 0
اسپليت ديواري12000 سرد و گرم اینورتر فاقد لوله تک الکتریک -مدل MANSANA
180,720,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/18
نوسانات : 0
داكت اسپلیت 36000 سردوگرم On/Off (T3) لاویتا
580,910,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/18
نوسانات : 0
داكت اسپلیت 24000 سرد وگرم On/Off (T3) لاویتا
440,550,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/18
نوسانات : 0
اسپليت ديواري 24000 سرد و گرم اینورتر فاقد لوله تک الکتریک - مدل MANSANA
299,020,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/18
نوسانات : 0
داكت اسپلیت55000 سردوگرم On/Off (T3) لاویتا
828,190,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/18
نوسانات : 0
داكت اسپلیت 48000 سردوگرم On/Off (T3) لاویتا
811,820,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/18
نوسانات : 0
داكت اسپلیت 24000 سرد وگرم On/Off لاویتا
403,820,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/18
نوسانات : 0
اسپلیت دیواری 30000 سرد حاره ای تک الکتریک پیستونی فاقد لوله مدل MANSANA
397,300,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/18
نوسانات : 0
اسپليت ديواري 30000 سرد و گرم اینورتر فاقد لوله حاره ای تک الکتریک - مدلMANSANA
432,790,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/18
نوسانات : 0
اسپلیت ایستاده 36000 سرد و گرم فاقد لوله تک الکتریک– MANSANA
506,500,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/18
نوسانات : 0
داكت اسپلیت 30000 سرد On/Off لاویتا
474,730,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/18
نوسانات : 0
اسپلیت دیواری 36000 سرد حاره ای فاقد لوله تک الکتریک – مدل MANSANA
388,200,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/18
نوسانات : 0
داكت اسپلیت 60000 سرد وگرم لاویتا
799,460,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/18
نوسانات : 0
داكت اسپلیت 48000 سرد وگرم On/Off لاویتا
698,730,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/18
نوسانات : 0
داكت اسپلیت 18000 سردوگرم اینورتر لاویتا
412,550,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/18
نوسانات : 0
داكت اسپلیت 24000 سردوگرم اینورتر لاویتا
508,190,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/18
نوسانات : 0
داكت اسپلیت 36000 سردوگرم اینورتر لاویتا
701,280,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/18
نوسانات : 0
داكت اسپلیت 48000 سردوگرم اینورتر لاویتا
961,280,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/18
نوسانات : 0
داكت اسپلیت 60000 سردوگرم اینورتر لاویتا
1,056,190,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/18
نوسانات : 0
اسپلیت دیواری 9000 سرد و گرم (T1) لاویتا
169,900,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/18
نوسانات : 0
اسپلیت دیواری 18000 سرد و گرم (T1) لاویتا
237,000,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/18
نوسانات : 0
اسپلیت دیواری 12000 سرد و گرم (T1) لاویتا
188,600,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/18
نوسانات : 0
اسپلیت دیواری 24000 سرد و گرم (T1) لاویتا
289,800,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/18
نوسانات : 0
اسپلیت دیواری 30000 سرد و گرم (T1) لاویتا
392,000,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/18
نوسانات : 0
فن کوئل کاستی یک طرفه میدیا- 600CFM
226,220,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/18
نوسانات : 0
فن کوئل کاستی چهار طرفه میدیا- 950CFM
247,150,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/18
نوسانات : 0
چیلر میدیا با گارانتی بدر تک الکتریک به ظرفیت 95 تن تبرید
29,626,500,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/18
نوسانات : 0
چیلر میدیا با گارانتی بدر تک الکتریک به ظرفیت 60 تن تبرید
16,473,360,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/18
نوسانات : 0
چیلر اینورتر میدیا با گارانتی بدر تک الکتریک به ظرفیت 16 تن تبرید
5,880,960,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/18
نوسانات : 0
پکیج روف تاپ میدیا به ظرفیت30 تن تبرید- با گارانتی بدر تک الکتریک
5,511,500,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/18
نوسانات : 0
مینی چیلر اینورتر میدیا با گارانتی بدر تک الکتریک به ظرفیت 5 تن تبرید
2,168,160,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/18
نوسانات : 0
چیلر تک الکتریک با گارانتی بدر به ظرفیت 10 تن تبرید
2,615,880,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/18
نوسانات : 0
چیلر اینورتر میدیا با گارانتی بدر تک الکتریک به ظرفیت 8 تن تبرید
3,030,840,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/18
نوسانات : 0
چیلر اینورتر میدیا با گارانتی بدر تک الکتریک به ظرفیت 25 تن تبرید
8,294,280,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/18
نوسانات : 0
اسپليت ديواري 18000 سرد و گرم تک الکتریک - مدل UN
194,370,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/18
نوسانات : 0
داکت اسپلیت ۴۸۰۰۰ سوپر دیجیتال اینورتر سرد و گرم توشیبا
1,826,000,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/18
نوسانات : 0
داکت اسپلیت ۳۰۰۰۰ سوپر دیجیتال اینورتر سرد و گرم توشیبا
1,346,000,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/18
نوسانات : 0
داکت اسپلیت ۲۴۰۰۰ سوپر دیجیتال اینورتر سرد و گرم توشیبا
1,186,000,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/18
نوسانات : 0
داکت اسپلیت ۱۸۰۰۰ سوپر دیجیتال اینورتر سرد و گرم توشیبا
1,012,000,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/18
نوسانات : 0
اسپلیت کاستی چهار طرفه ۴۸۰۰۰ سوپر دیجیتال اینورتر سرد و گرم توشیبا
1,826,000,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/18
نوسانات : 0
اسپلیت کاستی چهار طرفه ۳۶۰۰۰ سوپر دیجیتال اینورتر سرد و گرم توشیبا
1,576,000,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/18
نوسانات : 0
اسپلیت کاستی چهار طرفه ۳۰۰۰۰ سوپر دیجیتال اینورتر سرد و گرم توشیبا
1,346,000,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/18
نوسانات : 0
اسپلیت کاستی چهار طرفه ۲۴۰۰۰ سوپر دیجیتال اینورتر سرد و گرم توشیبا
1,186,000,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/18
نوسانات : 0
اسپلیت کاستی چهار طرفه ۱۸۰۰۰ سوپر دیجیتال اینورتر سرد و گرم توشیبا
1,012,000,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/18
نوسانات : 0
داکت اسپلیت ۳۶۰۰۰ سوپر دیجیتال اینورتر سرد و گرم توشیبا
1,576,000,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/18
نوسانات : 0
چیلر دیجیتال میدیا با گارانتی بدر تک الکتریک به ظرفیت 20 تن تبرید
6,066,600,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/18
نوسانات : 0
چیلر حاره ای میدیا با گارانتی بدر تک الکتریک به ظرفیت 55 تن تبرید
16,473,360,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/18
نوسانات : 0
چیلر حاره ای میدیا با گارانتی بدر تک الکتریک به ظرفیت 35 تن تبرید
9,746,640,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/18
نوسانات : 0
فن کوئل دیواری میدیا 500CFM
184,360,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/18
نوسانات : 0
فن کوئل دیواری میدیا 600CFM
194,370,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/18
نوسانات : 0
چیلر حاره ای میدیا با گارانتی بدر تک الکتریک به ظرفیت 10 تن تبرید
3,172,800,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/18
نوسانات : 0
چیلر تک الکتریک با گارانتی بدر به ظرفیت 20 تن تبرید
4,739,820,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/18
نوسانات : 0
اسپليت ديواري 24000 سرد و گرم فاقد لوله تک الکتریک - مدل MANSANA
260,800,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/18
نوسانات : 0
اسپليت ديواري18000 سرد و گرم اینورتر تک الکتریک - مدل MANSANA
244,420,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/18
نوسانات : 0
چیلر میدیا با گارانتی بدر تک الکتریک به ظرفیت 20 تن تبرید
5,343,696,000
آخرین بروز رسانی : 1401/11/18
نوسانات : 0
بارگذاری موارد بیشتر ...
دریافت مشاوره از کارشناسان واحد تجهیزات گرمایشی و سرمایشی

تجهیزات گرمایشی و سرمایشی

اسپیلت یا کوکرگازی، وسیله‌ای است که برای گرمایش و سرمایش فضاهای داخلی کاربرد دارد. از ویژگی‌های آن می‌توان به صدای کم، مصرف کم انرژی برق و استفاده از آن به مدت طولانی اشاره کرد؛ وظیفه این دستگاه کاهش رطوبت، دما و ذرات گردوغبار است.‌ در سالیان اخیر قیمت آن براساس نرخ دلار و نوسانات بازار بالا رفته و از طرفی قدرت خرید مردم نیز کاهش پیدا کرده است؛ اما مردم ناگزیرند برای خنک شدن در اوج گرما آن را در خانه‌ها یا محل کارشان داشته باشند. با ما در ادامه همراه باشید تا از قیمت اسپیلت در انواع مختلف آشنا شوید.

قیمت کولر گازی اسپیلت

قیمت کولر گازی اسپیلت، تحت تاثیر پارامترهای مختلفی بوده که یکی از این عوامل، برند تولیدکننده است. برندهای مختلفی در این زمینه فعالیت می‌کنند و هریک نرخ متفاوتی دارند که براساس مشخصات فنی محصول، نوع موتور، امکانات جانبی، هزینه‌های تولید، سیاست‌های مالی کشور قیمت‌گذاری می‌شوند. به عوامل بالا بهای ارز و دلار،  نوسان قیمت بازار و هزینه حمل‌ونقل و… را نیز باید اضافه کرد.

قیمت اسپیلت ۹۰۰۰

اسپیلت ۹۰۰۰، از پرفروش‌ترین نوع این محصول بوده و برای فضاهایی که متراژ آنها حداکثر ۱۵ متر باشد، کاربرد دارد. قیمت برندهای مختلف آن با هم فرق دارند و با قیمت ثابتی به فروش نمی‌رسند؛ بلکه باتوجه به کیفیت، قیمت‌گذاری می‌شوند. این نوع از اسپیلت‌ها در مدل دیواری تولید و عرضه می‌شود.

قیمت کولرگازی اسپیلت ۱۲۰۰۰

قیمت کولرگازی اسپیلت ۱۲۰۰۰، در برندهای مختلف متفاوت است؛ این کولرها برای فضاهایی با متراژ ۱۷ تا ۲۲ متر مناسب است. چون کوچک و کم مصرف هستند بین مردم از محبوبیت خاصی برخوردارند و قیمت آن‌ها باعوامل متعددی ارتباط دارد. برای کسب اطلاعات بیشتر و استعلام قیمت آن از سایت ما دیدن کنید.

 

کولر گازی اسپلیت در تصویر زیر نشان داده شده است.

 

قیمت اسپیلت ۱۸۰۰۰

قیمت اسپیلت ۱۸۰۰۰، هم باتوجه به برند و کشور تولیدکننده، نوع موتور، امکانات جانبی و… متغیر است؛ این ابزار در مکان‌هایی با متراژ بین ۲۰ تا ۴۰ متر کاربرد دارد.‌ برای بازدید از نرخ انواع برندهای آن به سایت ما مراجعه کنید.

قیمت کولرگازی اسپیلت ۳۰۰۰۰

قیمت کولرگازی اسپیلت ۳۰۰۰۰، باتوجه به امکانات و موتور، برندها و میزان خنک‌کنندگی و… متفاوت است‌. سازنده‌های داخلی و خارجی زیادی در این زمینه فعالیت می‌کنند؛ این کولرها از لحاظ نوع کمپرسور در انواع روتاری، اسکرال، تروپیکال و پیستونی هستند و بسیاری از آنها برای کاهش مصرف انرژی به کیت اینورتر تجهیز شده‌اند. کولرهای گازی ۳۰۰۰۰ در  فضاهای با متراژ  ۶۵ متر کارایی دارند.

قیمت اسپیلت دیواری

اسپیلت دیواری، در ظرفیت‌های ۹۰۰۰ تا ۳۶۰۰۰ موجود است؛ آنها دارای دو تکه بوده و دارای یونیت داخلی و یونیت خارجی هستند. باتوجه به ظرفیت و برند، ابعاد متفاوتی دارند و برق مصرفی آنها از نوع تک فاز و ۲۲۰ ولت است. برای خرید آن باید به متراژ محیط، منطقه‌ای که در آن ساکن هستید و موقعیت ساختمان توجه کنید.

خرید اسپیلت

برای خرید اسپیلت باتوجه به بودجه‌ای که دارید و متراژ فضا می‌توانید از میان برندهای مختلف، نوع مناسب را خریداری کنید. از مزایای خرید این محصول از آهن آنلاین می‌توان به این اشاره کرد که وقت خود را صرف ترافیک و رفت‌وآمد نمی‌کنید. بعد از سفارش آن، همکاران ما در اسرع وقت این محصول را به آدرس مورد نظر شما ارسال می‌کنند؛ همچنین به علت حذف واسطه‌ها، این محصول با قیمتی مناسب‌تر از نرخ بازار به دست شما می‌رسد.

سخن پایانی

اسپیلت، از وسایل برقی است که در اکثر خانه‌ها در فصل تابستان از آن استفاده می‌شود و به‌وسیله آن هوای محیط خنک می‌شود. این محصول در برندهای مختلفی در فروشگاه ما به فروش می‌رسد. اگر شما هم قصد خرید آن را دارید، توصیه می‌کنیم باتوجه به بودجه و متراژ فضا و پارامترهای دیگر، نوع مناسب را انتخاب و آن را ثبت سفارش کنید.

مشاوره رایگان و خرید
فیلتر نتایج x