آهن آنلاین
فیلترها

فن کوئل

فن کوئل
| آخرین بروزرسانی : امروز ( 1402/9/13 )
نام کالا قیمت (تومان)
فن کوئل کاستی چهار طرفه 950CFM میدیا - (MKA-950R)
33,200,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
فن کوئل کاستی چهار طرفه 850CFM لاویتا - (LFC4-850)
46,600,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
فن کوئل کاستی یک طرفه 400CFMمیدیا - (MKC-400R-B)
24,900,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
فن کوئل کاستی چهار طرفه 600CFM لاویتا - (LFC4-600)
40,600,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
فن کوئل داکتی پر فشار 1800CFM میدیا - (MKT3H-1800G100L)
43,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
فن کوئل زمینی 300CFM میدیا - (MKF1-300)
12,900,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
فن کوئل زمینی 800CFM میدیا - (MKF4-800)
19,800,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
فن کوئل کاستی چهار طرفه 1500CFM میدیا - (MKA-1500R)
39,200,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
فن کوئل دیواری 300CFM میدیا - (MKG-300)
22,200,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
فن کوئل سقفی توکار 400CFM تک الکتریک سری MEDIA SPEC - (MKT3BT-400G30)
9,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
فن کوئل زمینی 400CFM میدیا - (MKF4-400)
13,900,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
فن کوئل کاستی یک طرفه 300CFMمیدیا - (MKC-300R-B)
24,300,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
فن کوئل سقفی توکار 300CFM تک الکتریک سری MEDIA SPEC - (MKT3BT-300G12)
8,700,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
فن کوئل داکتی پر فشار 800CFM میدیا - (MKT3-800G30L)
20,200,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
فن کوئل زمینی 400CFM لاویتا - (LFF-400)
24,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
فن کوئل کاستی چهار طرفه 400CFM لاویتا - (LFC4-400)
31,700,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
فن کوئل کاستی یک طرفه 400CFM لاویتا - (LFC1-400)
37,600,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
فن کوئل سقفی توکار 800CFM لاویتا - (LFD-800)
25,400,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
فن کوئل کاستی یک طرفه 500CFM لاویتا - (LFC1-500)
39,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
فن کوئل کاستی چهار طرفه 300CFMکامپکت میدیا - MKD-300
22,500,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
فن کوئل زمینی 700CFM میدیا - (MKH1-700-R3)
17,400,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
فن کوئل زمینی 600CFM میدیا - (MKF1-600)
16,800,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
فن کوئل سقفی توکار 800CFM تک الکتریک سری MEDIA SPEC - (MKT3U-800G30L)
13,200,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
فن کوئل دیواری 500CFM لاویتا - (LFW-500)
30,100,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
فن کوئل داکتی پر فشار 1400CFM میدیا - (MKT3H-1400G70L)
34,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
فن کوئل زمینی 800CFM لاویتا - (LFF-800)
37,200,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
فن کوئل داکتی پر فشار 1000CFM میدیا - (MKT3-1000G30L)
22,700,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
فن کوئل کاستی چهار طرفه 300CFM لاویتا - (LFC4-300)
30,200,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
فن کوئل دیواری 500CFM میدیا - (MKG-500)
24,500,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
فن کوئل سقفی توکار 800CFM میدیا - (MKT3-800G12L)
19,700,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
فن کوئل سقفی توکار 300CFM میدیا - (MKT3-300G12L)
11,500,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
فن کوئل کاستی یک طرفه 300CFM لاویتا - (LFC1-300)
36,100,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
فن کوئل داکتی پر فشار 1200CFM میدیا - (MKT3H-1200G70L)
32,200,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
فن کوئل سقفی توکار 400CFM میدیا - (MKT3-400G12L)
13,200,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
فن کوئل زمینی 600CFM لاویتا - (LFF-600)
26,600,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
فن کوئل کاستی چهار طرفه 1200CFM میدیا - (MKA-1200R)
35,400,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
فن کوئل کاستی چهار طرفه 500CFM لاویتا - (LFC4-500)
39,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
فن کوئل سقفی توکار 400CFM لاویتا - (LFD-400)
15,600,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
فن کوئل کاستی یک طرفه 600CFMمیدیا - (MKC-600)
30,300,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
فن کوئل داکتی پر فشار 2200CFM میدیا - (MKT3H-2200G100L)
50,700,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
فن کوئل سقفی توکار 500CFM لاویتا - (LFD-500)
16,100,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
فن کوئل دیواری 400CFM لاویتا - (LFW-400)
28,600,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
فن کوئل دیواری 400CFM میدیا - (MKG-400)
22,400,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
فن کوئل زمینی 150CFM میدیا - (MKF1-150)
11,400,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
فن کوئل سقفی توکار 300CFM لاویتا - (LFD-300)
14,200,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
فن کوئل سقفی توکار 600CFM لاویتا - (LFD-600)
17,400,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
فن کوئل کاستی چهار طرفه 400CFM کامپکت میدیا - (MKD-400)
23,800,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
فن کوئل کاستی چهار طرفه 850CFM میدیا - (MKA-850R)
31,900,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
فن کوئل زمینی 500CFM میدیا - (MKF1-500)
16,200,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
فن کوئل دیواری 600CFM لاویتا - (LFW-600)
33,100,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
فن کوئل کاستی چهار طرفه 750CFM لاویتا - (LFC4-750)
44,900,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
فن کوئل داکتی پر فشار 1600CFM میدیا - (MKT3H-1600G100L)
41,700,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
فن کوئل زمینی 500CFM میدیا - (MKH1-500-R3)
14,800,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
فن کوئل سقفی توکار 1000CFM لاویتا - (LFD-1000)
26,600,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
فن کوئل زمینی 300CFM لاویتا - (LFF-300)
21,500,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
فن کوئل کاستی یک طرفه 500CFM تک الکتریک - MKCL-500
23,500,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
فن کوئل سقفی توکار 600CFM تک الکتریک سری MEDIA SPEC - (MKT3BT-600G30)
9,900,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
فن کوئل دیواری 600CFM میدیا - (MKG-600)
25,900,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
فن کوئل کاستی چهار طرفه 600CFM میدیا - (MKA-600R)
28,200,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
فن کوئل کاستی چهار طرفه 500CFM کامپکت میدیا - (MKD-500)
25,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
فن کوئل سقفی توکار 600CFM میدیا - (MKT3-600G12L)
14,800,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
فن کوئل کاستی چهار طرفه 950CFM لاویتا - (LFC4-950)
49,400,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
فن کوئل زمینی 500CFM لاویتا - (LFF-500)
25,400,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/13
نوسانات : 0
دریافت مشاوره از کارشناسان واحد فن کوئل
کارشناسان واحد فن کوئل
مریم دوست محمدی
مریم دوست محمدی (کارشناس فروش تجهیزات صنعتی)

فن کوئل

فن‌کوئل ها برای سرمایش و گرمایش در ساختمان‌های مسکونی، اداری، تجاری و... مورد استفاده قرار می‌گیرند.

دستگاه های فن کویل با آب سرد و گرم از دیگ های مرکزی و چیلر تغذیه می شوند.

از یک فن دمنده و یک مبدل حرارتی یا کوئل سرد و گرم تشکیل شده و پس از فیلتر کردن هوا، انتقال حرارت و تهویه هوا را انجام می دهند.

 


طرز کار فن کویل

اب گرم یا سرد از دیگ های مرکزی و چیلر و از طریق لوله های ورودی وارد لوله های مسی شده تا به فن کویلها هدایت شود.

زمانی که دستگاه روشن میشود هوای داخل فضا را کشیده و آن را از فیلتر و از روی کویل گرم یا سرد عبور می دهد تا دمای هوا را تغییر داده و به حد مطلوب و استاندارد برساند.

جریان هوا وارد کانال شده و از طریق دریچه رفت به داخل فضا پخش می شود. تا زمانی که دستگاه روشن باشد، گردش جریان هوا وجود دارد.

فن کوئل ها می توانند بصورت دستی با سوییچ روشن و خاموش و یا با ترموستات کنترل شوند.

 

 

انواع فن کوئل

سقفی تو کار

کانالی

زمینی

دیواری

کاستی یک طرفه

کاستی 4 طرفه

اجزای تشکیل دهنده فن کویل

... بیشتر
ساعت کاری امروز ما به پایان رسیده است.
استعلام قیمت ثبت کنید تا در اولین فرصت با شما تماس بگیریم.
درخواست استعلام قیمت
فیلتر نتایج x