آهن آنلاین
فیلترها

فن کوئل

آخرین بروزرسانی: روزهای قبل ( 1403/4/24 )
فن کوئل
نام کالا قیمت (تومان)
فن کوئل کاستی چهار طرفه 950CFM لاویتا - (LFC4-950)
33,660,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
فن کوئل سقفی توکار 600CFM تک الکتریک سری MEDIA SPEC - (MKT3BT-600G30)
10,188,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
فن کوئل کاستی چهار طرفه 850CFM لاویتا - (LFC4-850)
31,680,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
فن کوئل سقفی توکار 600CFM میدیا - (MKT3-600)
14,823,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
فن کوئل سقفی توکار 500CFM لاویتا - (LFD-500)
9,000,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
فن کوئل زمینی 500CFM میدیا - (MKH1-500-R3)
14,823,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
فن کوئل زمینی 800CFM میدیا - (MKF4-800)
19,818,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
فن کوئل دیواری 500CFM لاویتا - (LFW-500)
18,000,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
فن کوئل زمینی 600CFM لاویتا - (LFF-600)
14,760,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
فن کوئل کاستی چهار طرفه 1500CFM میدیا - (MKA-1500R)
39,276,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
فن کوئل کاستی چهار طرفه 500CFM لاویتا - (LFC4-500)
26,640,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
فن کوئل سقفی توکار 800CFM میدیا - (MKT3-800)
19,728,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
فن کوئل زمینی 500CFM لاویتا - (LFF-500)
14,130,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
فن کوئل کاستی چهار طرفه 600CFM لاویتا - (LFC4-600)
27,630,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
فن کوئل زمینی 400CFM لاویتا - (LFF-400)
13,320,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
فن کوئل سقفی توکار 400CFM لاویتا - (LFD-400)
8,640,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
فن کوئل کاستی یک طرفه 400CFM لاویتا - (LFC1-400)
25,650,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
فن کوئل زمینی 400CFM میدیا - (MKF-400)
13,914,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
فن کوئل سقفی توکار 600CFM تک الکتریک سری U - (MKT3U-600G30L)
8,901,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
فن کوئل سقفی توکار 400CFM میدیا - (MKT3-400)
13,275,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
فن کوئل سقفی توکار 400CFM تک الکتریک سری MEDIA SPEC - (MKT3BT-400G30)
9,270,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
فن کوئل سقفی توکار 300CFM لاویتا - (LFD-300)
7,920,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
فن کوئل داکتی پر فشار 1000CFM میدیا - (MKT3-1000G30)
22,725,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
فن کوئل دیواری 300CFM میدیا - (MKG-300)
22,270,500
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
فن کوئل داکتی پر فشار 1600CFM میدیا - (MKT3H-1600G100L)
41,724,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
فن کوئل زمینی 300CFM میدیا - (MKF-300)
12,915,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
فن کوئل زمینی 800CFM لاویتا - (LFF-800)
20,700,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
فن کوئل سقفی توکار 300CFM تک الکتریک سری MEDIA SPEC - (MKT3BT-300G12)
8,955,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
فن کوئل زمینی 700CFM میدیا - (MKH1-700-R3)
17,460,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
فن کوئل سقفی توکار 600CFM لاویتا - (LFD-600)
9,630,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
فن کوئل کاستی چهار طرفه 600CFM میدیا - (MKA-600R)
28,269,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
فن کوئل سقفی توکار 300CFM میدیا - (MKT3-300)
11,547,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
فن کوئل سقفی توکار 800CFM لاویتا - (LFD-800)
14,130,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
فن کوئل دیواری 400CFM لاویتا - (LFW-400)
17,190,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
فن کوئل سقفی توکار 1000CFM لاویتا - (LFD-1000)
14,760,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
فن کوئل داکتی پر فشار 1200CFM میدیا - (MKT3H-1200G70L)
32,274,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
فن کوئل کاستی یک طرفه 300CFM لاویتا - (LFC1-300)
24,660,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
فن کوئل دیواری 500CFM میدیا - (MKG-500)
24,543,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
فن کوئل زمینی 300CFM لاویتا - (LFF-300)
11,880,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
فن کوئل کاستی چهار طرفه 1200CFM میدیا - (MKA-1200R)
35,451,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
فن کوئل سقفی توکار 300CFM تک الکتریک سری G - (MKT3G-300G30L)
9,450,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
فن کوئل سقفی توکار 800CFM تک الکتریک سری U - (MKT3U-800G30L)
13,545,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
فن کوئل سقفی توکار 800CFM تک الکتریک سری MEDIA SPEC - (MKT3BT-800G30)
15,273,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
فن کوئل کاستی چهار طرفه 300CFMکامپکت میدیا - MKD-300
22,545,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
فن کوئل سقفی توکار 600CFM تک الکتریک سری G - (MKT3G-600G30L)
10,728,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
فن کوئل کاستی یک طرفه 500CFM لاویتا - (LFC1-500)
26,640,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
فن کوئل کاستی چهار طرفه 400CFM لاویتا - (LFC4-400)
21,690,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
فن کوئل داکتی پر فشار 1800CFM میدیا - (MKT3H-1800G100L)
43,002,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
فن کوئل داکتی پر فشار 2200CFM میدیا - (MKT3H-2200G100L)
50,724,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
فن کوئل کاستی چهار طرفه 950CFM میدیا - (MKA-950R)
33,273,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
فن کوئل کاستی یک طرفه 600CFMمیدیا - (MKC-600)
30,366,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
فن کوئل داکتی پر فشار 800CFM میدیا - (MKT3-800G30)
20,277,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
فن کوئل کاستی چهار طرفه 850CFM میدیا - (MKA-850R)
31,905,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
فن کوئل کاستی چهار طرفه 750CFM لاویتا - (LFC4-750)
30,690,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
فن کوئل سقفی توکار 400CFM تک الکتریک سری U - (MKT3U-400G30L)
7,992,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
فن کوئل دیواری 600CFM لاویتا - (LFW-600)
19,800,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
فن کوئل دیواری 600CFM میدیا - (MKG-600)
25,906,500
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
فن کوئل داکتی پر فشار 1400CFM میدیا - (MKT3H-1400G70L)
34,002,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
فن کوئل کاستی چهار طرفه 500CFM کامپکت میدیا - (MKD-500)
24,997,500
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
فن کوئل دیواری 400CFM میدیا - (MKG-400)
22,455,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
فن کوئل زمینی 500CFM میدیا - (MKF1-500)
16,272,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
فن کوئل زمینی 150CFM میدیا - (MKF1-150)
11,457,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
فن کوئل کاستی یک طرفه 300CFMمیدیا - (MKC-300)
24,363,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
فن کوئل سقفی توکار 300CFM تک الکتریک سری U - (MKT3U-300G30L)
7,686,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
فن کوئل کاستی یک طرفه 400CFMمیدیا - (MKC-400)
24,912,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
فن کوئل کاستی یک طرفه 500CFM تک الکتریک - MKCL-500
23,544,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
فن کوئل کاستی چهار طرفه 400CFM کامپکت میدیا - (MKD-400)
23,823,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
فن کوئل سقفی توکار 400CFM تک الکتریک سری G - (MKT3G-400G12L)
9,819,000
آخرین بروز رسانی : 1403/4/24
نمودار نوسانات : 0
کارشناسان واحد فن کوئل
مریم دوست محمدی (کارشناس فروش تجهیزات صنعتی)
مریم دوست محمدی
کارشناس فروش تجهیزات صنعتی

فن کوئل

فن‌کوئل ها برای سرمایش و گرمایش در ساختمان‌های مسکونی، اداری، تجاری و... مورد استفاده قرار می‌گیرند.

دستگاه های فن کویل با آب سرد و گرم از دیگ های مرکزی و چیلر تغذیه می شوند.

از یک فن دمنده و یک مبدل حرارتی یا کوئل سرد و گرم تشکیل شده و پس از فیلتر کردن هوا، انتقال حرارت و تهویه هوا را انجام می دهند.

 


طرز کار فن کویل

اب گرم یا سرد از دیگ های مرکزی و چیلر و از طریق لوله های ورودی وارد لوله های مسی شده تا به فن کویلها هدایت شود.

زمانی که دستگاه روشن میشود هوای داخل فضا را کشیده و آن را از فیلتر و از روی کویل گرم یا سرد عبور می دهد تا دمای هوا را تغییر داده و به حد مطلوب و استاندارد برساند.

جریان هوا وارد کانال شده و از طریق دریچه رفت به داخل فضا پخش می شود. تا زمانی که دستگاه روشن باشد، گردش جریان هوا وجود دارد.

فن کوئل ها می توانند بصورت دستی با سوییچ روشن و خاموش و یا با ترموستات کنترل شوند.

 

 

انواع فن کوئل

سقفی تو کار

کانالی

زمینی

دیواری

کاستی یک طرفه

کاستی 4 طرفه

اجزای تشکیل دهنده فن کویل

... بیشتر
مشاوره رایگان و خرید
فیلتر نتایج x