لیست قیمت لرزه گیر آهن آنلاین

***به علت نوسانات شدید بازار، نیاز به تایید مجدد قیمت می باشد.***

تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  " 1/2 1
لرزه گیر   ” ۱/۲ ۱   ارتعاش سازان  PN16  لاستیکی بنگاه تهران
عدد
1,206,000 
۰۸:۳۷
  " 1/2 1
لرزه گیر   ” ۱/۲ ۱   ارتعاش سازان  بدون مهار  لاستیکی بنگاه تهران
عدد
598,500 
۰۸:۳۷
  " 1/2 1
لرزه گیر   ” ۱/۲ ۱   ارتعاش سازان  بدون مهار  لاستیکی بنگاه تهران
عدد
598,500 
۰۸:۳۷
  " 1/2 1
لرزه گیر   ” ۱/۲ ۱   ارتعاش سازان  دوجداره جوشی  آکاردئونی بنگاه تهران
عدد
558,000 
۰۸:۴۰
  " 1/2 1
لرزه گیر   ” ۱/۲ ۱   ارتعاش سازان  فلنجدار ساده  آکاردئونی بنگاه تهران
عدد
811,800 
۰۸:۴۰
  " 1/2 1
لرزه گیر   ” ۱/۲ ۱   ارتعاش سازان  فلنجدار مهاردار  آکاردئونی بنگاه تهران
عدد
999,000 
۰۸:۳۹
  " 1/2 1
لرزه گیر   ” ۱/۲ ۱   ارتعاش سازان  مهاردار  لاستیکی بنگاه تهران
عدد
598,500 
۰۸:۳۵
  " 1/2 1
لرزه گیر   ” ۱/۲ ۱   ارتعاش سازان  کلاس۱۵۰  لاستیکی بنگاه تهران
عدد
1,206,000 
۰۸:۳۴
  " 1/2 1
لرزه گیر   ” ۱/۲ ۱   ارتعاشات صنعتی   بدون مهار  لاستیکی بنگاه تهران
عدد
450,000 
۰۸:۳۷
  " 1/2 1
لرزه گیر   ” ۱/۲ ۱   ارتعاشات صنعتی   دوجداره جوشی  آکاردئونی بنگاه تهران
عدد
1,820,000 
۰۸:۴۰
  " 1/2 1
لرزه گیر   ” ۱/۲ ۱   ارتعاشات صنعتی   دوجداره جوشی  آکاردئونی بنگاه تهران
عدد
1,820,000 
۰۸:۴۰
  " 1/2 1
لرزه گیر   ” ۱/۲ ۱   ارتعاشات صنعتی   فلنجدار ساده  آکاردئونی بنگاه تهران
عدد
1,100,000 
۰۸:۳۹
  " 1/2 1
لرزه گیر   ” ۱/۲ ۱   ارتعاشات صنعتی   فلنجدار مهاردار  آکاردئونی بنگاه تهران
عدد
1,160,000 
۰۸:۳۸
  " 1/2 1
لرزه گیر   ” ۱/۲ ۱   ارتعاشات صنعتی   مهاردار  لاستیکی بنگاه تهران
عدد
480,000 
۰۸:۳۵
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  " 1/2 2
لرزه گیر   ” ۱/۲ ۲   ارتعاش سازان  PN16  لاستیکی بنگاه تهران
عدد
1,107,000 
۰۸:۳۸
  " 1/2 2
لرزه گیر   ” ۱/۲ ۲   ارتعاش سازان  بدون مهار  لاستیکی بنگاه تهران
عدد
693,500 
۰۸:۳۷
  " 1/2 2
لرزه گیر   ” ۱/۲ ۲   ارتعاش سازان  بدون مهار  لاستیکی بنگاه تهران
عدد
693,500 
۰۸:۳۷
  " 1/2 2
لرزه گیر   ” ۱/۲ ۲   ارتعاش سازان  دوجداره جوشی  آکاردئونی بنگاه تهران
عدد
981,000 
۰۸:۴۰
  " 1/2 2
لرزه گیر   ” ۱/۲ ۲   ارتعاش سازان  فلنجدار ساده  آکاردئونی بنگاه تهران
عدد
1,278,000 
۰۸:۴۰
  " 1/2 2
لرزه گیر   ” ۱/۲ ۲   ارتعاش سازان  فلنجدار مهاردار  آکاردئونی بنگاه تهران
عدد
1,345,000 
۰۸:۳۹
  " 1/2 2
لرزه گیر   ” ۱/۲ ۲   ارتعاش سازان  مهاردار  لاستیکی بنگاه تهران
عدد
693,500 
۰۸:۳۶
  " 1/2 2
لرزه گیر   ” ۱/۲ ۲   ارتعاش سازان  کلاس۱۵۰  لاستیکی بنگاه تهران
عدد
1,485,000 
۰۸:۳۴
  " 1/2 2
لرزه گیر   ” ۱/۲ ۲   ارتعاشات صنعتی   بدون مهار  لاستیکی بنگاه تهران
عدد
450,000 
۰۸:۳۷
  " 1/2 2
لرزه گیر   ” ۱/۲ ۲   ارتعاشات صنعتی   دوجداره جوشی  آکاردئونی بنگاه تهران
عدد
2,320,000 
۰۸:۴۰
  " 1/2 2
لرزه گیر   ” ۱/۲ ۲   ارتعاشات صنعتی   فلنجدار ساده  آکاردئونی بنگاه تهران
عدد
1,630,000 
۰۸:۳۹
  " 1/2 2
لرزه گیر   ” ۱/۲ ۲   ارتعاشات صنعتی   فلنجدار مهاردار  آکاردئونی بنگاه تهران
عدد
1,680,000 
۰۸:۳۸
  " 1/2 2
لرزه گیر   ” ۱/۲ ۲   ارتعاشات صنعتی   مهاردار  لاستیکی بنگاه تهران
عدد
520,000 
۰۸:۳۵
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  " 1/4 1
لرزه گیر   ” ۱/۴ ۱   ارتعاش سازان  PN16  لاستیکی بنگاه تهران
عدد
1,206,000 
۰۸:۳۷
  " 1/4 1
لرزه گیر   ” ۱/۴ ۱   ارتعاش سازان  بدون مهار  لاستیکی بنگاه تهران
عدد
598,500 
۰۸:۳۷
  " 1/4 1
لرزه گیر   ” ۱/۴ ۱   ارتعاش سازان  دوجداره جوشی  آکاردئونی بنگاه تهران
عدد
553,500 
۰۸:۴۰
  " 1/4 1
لرزه گیر   ” ۱/۴ ۱   ارتعاش سازان  دوجداره جوشی  آکاردئونی بنگاه تهران
عدد
553,500 
۰۸:۴۰
  " 1/4 1
لرزه گیر   ” ۱/۴ ۱   ارتعاش سازان  فلنجدار ساده  آکاردئونی بنگاه تهران
عدد
801,000 
۰۸:۴۰
  " 1/4 1
لرزه گیر   ” ۱/۴ ۱   ارتعاش سازان  فلنجدار مهاردار  آکاردئونی بنگاه تهران
عدد
963,000 
۰۸:۳۹
  " 1/4 1
لرزه گیر   ” ۱/۴ ۱   ارتعاش سازان  مهاردار  لاستیکی بنگاه تهران
عدد
598,500 
۰۸:۳۵
  " 1/4 1
لرزه گیر   ” ۱/۴ ۱   ارتعاش سازان  کلاس۱۵۰  لاستیکی بنگاه تهران
عدد
1,206,000 
۰۸:۳۴
  " 1/4 1
لرزه گیر   ” ۱/۴ ۱   ارتعاشات صنعتی   بدون مهار  لاستیکی بنگاه تهران
عدد
500,000 
۰۸:۳۷
  " 1/4 1
لرزه گیر   ” ۱/۴ ۱   ارتعاشات صنعتی   فلنجدار ساده  آکاردئونی بنگاه تهران
عدد
1,080,000 
۰۸:۳۹
  " 1/4 1
لرزه گیر   ” ۱/۴ ۱   ارتعاشات صنعتی   فلنجدار مهاردار  آکاردئونی بنگاه تهران
عدد
1,160,000 
۰۸:۳۸
  " 1/4 1
لرزه گیر   ” ۱/۴ ۱   ارتعاشات صنعتی   مهاردار  لاستیکی بنگاه تهران
عدد
450,000 
۰۸:۳۵
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  " 3/4
لرزه گیر   ” ۳/۴   ارتعاش سازان  دوجداره جوشی  آکاردئونی بنگاه تهران
عدد
544,500 
۰۸:۴۰
  " 3/4
لرزه گیر   ” ۳/۴   ارتعاش سازان  فلنجدار ساده  آکاردئونی بنگاه تهران
عدد
774,000 
۰۸:۴۰
  " 3/4
لرزه گیر   ” ۳/۴   ارتعاش سازان  فلنجدار مهاردار  آکاردئونی بنگاه تهران
عدد
909,000 
۰۸:۳۸
  " 3/4
لرزه گیر   ” ۳/۴   ارتعاشات صنعتی   دوجداره جوشی  آکاردئونی بنگاه تهران
عدد
1,820,000 
۰۸:۴۰
  " 3/4
لرزه گیر   ” ۳/۴   ارتعاشات صنعتی   فلنجدار ساده  آکاردئونی بنگاه تهران
عدد
1,050,000 
۰۸:۳۹
  " 3/4
لرزه گیر   ” ۳/۴   ارتعاشات صنعتی   فلنجدار مهاردار  آکاردئونی بنگاه تهران
عدد
1,120,000 
۰۸:۳۸
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  "1
لرزه گیر   “۱   ارتعاش سازان  دوجداره جوشی  آکاردئونی بنگاه تهران
عدد
550,800 
۰۸:۴۰
  "1
لرزه گیر   “۱   ارتعاش سازان  فلنجدار ساده  آکاردئونی بنگاه تهران
عدد
792,000 
۰۸:۳۹
  "1
لرزه گیر   “۱   ارتعاش سازان  فلنجدار مهاردار  آکاردئونی بنگاه تهران
عدد
936,000 
۰۸:۳۹
  "1
لرزه گیر   “۱   ارتعاشات صنعتی   دوجداره جوشی  آکاردئونی بنگاه تهران
عدد
1,820,000 
۰۸:۴۰
  "1
لرزه گیر   “۱   ارتعاشات صنعتی   فلنجدار ساده  آکاردئونی بنگاه تهران
عدد
1,070,000 
۰۸:۳۹
  "1
لرزه گیر   “۱   ارتعاشات صنعتی   فلنجدار مهاردار  آکاردئونی بنگاه تهران
عدد
1,140,000 
۰۸:۳۸
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  "1/2
لرزه گیر   “۱/۲   ارتعاش سازان  دوجداره جوشی  آکاردئونی بنگاه تهران
عدد
535,500 
۰۸:۴۰
  "1/2
لرزه گیر   “۱/۲   ارتعاش سازان  فلنجدار ساده  آکاردئونی بنگاه تهران
عدد
765,000 
۰۸:۳۹
  "1/2
لرزه گیر   “۱/۲   ارتعاش سازان  فلنجدار مهاردار  آکاردئونی بنگاه تهران
عدد
891,000 
۰۸:۳۸
  "1/2
لرزه گیر   “۱/۲   ارتعاشات صنعتی   دوجداره جوشی  آکاردئونی بنگاه تهران
عدد
1,820,000 
۰۸:۴۰
  "1/2
لرزه گیر   “۱/۲   ارتعاشات صنعتی   فلنجدار مهاردار  آکاردئونی بنگاه تهران
عدد
1,120,000 
۰۸:۳۸
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  "10
لرزه گیر   “۱۰   ارتعاش سازان  PN16  لاستیکی بنگاه تهران
عدد
7,110,000 
۰۸:۳۸
  "10
لرزه گیر   “۱۰   ارتعاش سازان  بدون مهار  لاستیکی بنگاه تهران
عدد
5,225,000 
۰۸:۳۷
  "10
لرزه گیر   “۱۰   ارتعاش سازان  دوجداره جوشی  آکاردئونی بنگاه تهران
عدد
4,518,000 
۰۸:۴۱
  "10
لرزه گیر   “۱۰   ارتعاش سازان  فلنجدار ساده  آکاردئونی بنگاه تهران
عدد
5,652,000 
۰۸:۴۰
  "10
لرزه گیر   “۱۰   ارتعاش سازان  مهاردار  لاستیکی بنگاه تهران
عدد
5,225,000 
۰۸:۳۶
  "10
لرزه گیر   “۱۰   ارتعاش سازان  مهاردار  لاستیکی بنگاه تهران
عدد
5,225,000 
۰۸:۳۶
  "10
لرزه گیر   “۱۰   ارتعاش سازان  کلاس۱۵۰  لاستیکی بنگاه تهران
عدد
7,830,000 
۰۸:۳۴
  "10
لرزه گیر   “۱۰   ارتعاشات صنعتی   بدون مهار  لاستیکی بنگاه تهران
عدد
3,500,000 
۰۸:۳۷
  "10
لرزه گیر   “۱۰   ارتعاشات صنعتی   دوجداره جوشی  آکاردئونی بنگاه تهران
عدد
11,190,000 
۰۸:۴۰
  "10
لرزه گیر   “۱۰   ارتعاشات صنعتی   فلنجدار ساده  آکاردئونی بنگاه تهران
عدد
6,850,000 
۰۸:۳۹
  "10
لرزه گیر   “۱۰   ارتعاشات صنعتی   فلنجدار مهاردار  آکاردئونی بنگاه تهران
عدد
7,400,000 
۰۸:۳۸
  "10
لرزه گیر   “۱۰   ارتعاشات صنعتی   مهاردار  لاستیکی بنگاه تهران
عدد
3,900,000 
۰۸:۳۵
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  "12
لرزه گیر   “۱۲   ارتعاش سازان  PN16  لاستیکی بنگاه تهران
عدد
8,550,000 
۰۸:۳۸
  "12
لرزه گیر   “۱۲   ارتعاش سازان  بدون مهار  لاستیکی بنگاه تهران
عدد
6,175,000 
۰۸:۳۷
  "12
لرزه گیر   “۱۲   ارتعاش سازان  بدون مهار  لاستیکی بنگاه تهران
عدد
6,175,000 
۰۸:۳۷
  "12
لرزه گیر   “۱۲   ارتعاش سازان  دوجداره جوشی  آکاردئونی بنگاه تهران
عدد
6,138,000 
۰۸:۴۱
  "12
لرزه گیر   “۱۲   ارتعاش سازان  فلنجدار ساده  آکاردئونی بنگاه تهران
عدد
7,335,000 
۰۸:۴۰
  "12
لرزه گیر   “۱۲   ارتعاش سازان  فلنجدار مهاردار  آکاردئونی بنگاه تهران
عدد
7,800,000 
۰۸:۳۹
  "12
لرزه گیر   “۱۲   ارتعاش سازان  مهاردار  لاستیکی بنگاه تهران
عدد
6,175,000 
۰۸:۳۶
  "12
لرزه گیر   “۱۲   ارتعاش سازان  کلاس۱۵۰  لاستیکی بنگاه تهران
عدد
8,550,000 
۰۸:۳۴
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  "2
لرزه گیر   “۲   ارتعاش سازان  PN16  لاستیکی بنگاه تهران
عدد
1,359,000 
۰۸:۳۸
  "2
لرزه گیر   “۲   ارتعاش سازان  بدون مهار  لاستیکی بنگاه تهران
عدد
655,500 
۰۸:۳۷
  "2
لرزه گیر   “۲   ارتعاش سازان  دوجداره جوشی  آکاردئونی بنگاه تهران
عدد
789,300 
۰۸:۴۰
  "2
لرزه گیر   “۲   ارتعاش سازان  فلنجدار ساده  آکاردئونی بنگاه تهران
عدد
1,098,000 
۰۸:۳۹
  "2
لرزه گیر   “۲   ارتعاش سازان  فلنجدار مهاردار  آکاردئونی بنگاه تهران
عدد
1,180,000 
۰۸:۳۹
  "2
لرزه گیر   “۲   ارتعاش سازان  مهاردار  لاستیکی بنگاه تهران
عدد
655,500 
۰۸:۳۶
  "2
لرزه گیر   “۲   ارتعاش سازان  مهاردار  لاستیکی بنگاه تهران
عدد
655,500 
۰۸:۳۶
  "2
لرزه گیر   “۲   ارتعاش سازان  کلاس۱۵۰  لاستیکی بنگاه تهران
عدد
1,359,000 
۰۸:۳۴
  "2
لرزه گیر   “۲   ارتعاشات صنعتی   بدون مهار  لاستیکی بنگاه تهران
عدد
400,000 
۰۸:۳۷
  "2
لرزه گیر   “۲   ارتعاشات صنعتی   دوجداره جوشی  آکاردئونی بنگاه تهران
عدد
2,000,000 
۰۸:۴۰
  "2
لرزه گیر   “۲   ارتعاشات صنعتی   فلنجدار ساده  آکاردئونی بنگاه تهران
عدد
1,400,000 
۰۸:۳۹
  "2
لرزه گیر   “۲   ارتعاشات صنعتی   فلنجدار مهاردار  آکاردئونی بنگاه تهران
عدد
1,450,000 
۰۸:۳۸
  "2
لرزه گیر   “۲   ارتعاشات صنعتی   مهاردار  لاستیکی بنگاه تهران
عدد
500,000 
۰۸:۳۵
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  "3
لرزه گیر   “۳   ارتعاش سازان  PN16  لاستیکی بنگاه تهران
عدد
1,638,000 
۰۸:۳۸
  "3
لرزه گیر   “۳   ارتعاش سازان  بدون مهار  لاستیکی بنگاه تهران
عدد
760,000 
۰۸:۳۷
  "3
لرزه گیر   “۳   ارتعاش سازان  بدون مهار  لاستیکی بنگاه تهران
عدد
760,000 
۰۸:۳۷
  "3
لرزه گیر   “۳   ارتعاش سازان  دوجداره جوشی  آکاردئونی بنگاه تهران
عدد
1,143,000 
۰۸:۴۱
  "3
لرزه گیر   “۳   ارتعاش سازان  فلنجدار ساده  آکاردئونی بنگاه تهران
عدد
1,575,000 
۰۸:۴۰
  "3
لرزه گیر   “۳   ارتعاش سازان  فلنجدار مهاردار  آکاردئونی بنگاه تهران
عدد
1,695,000 
۰۸:۳۹
  "3
لرزه گیر   “۳   ارتعاش سازان  مهاردار  لاستیکی بنگاه تهران
عدد
760,000 
۰۸:۳۶
  "3
لرزه گیر   “۳   ارتعاش سازان  مهاردار  لاستیکی بنگاه تهران
عدد
760,000 
۰۸:۳۶
  "3
لرزه گیر   “۳   ارتعاش سازان  کلاس۱۵۰  لاستیکی بنگاه تهران
عدد
1,638,000 
۰۸:۳۴
  "3
لرزه گیر   “۳   ارتعاشات صنعتی   بدون مهار  لاستیکی بنگاه تهران
عدد
480,000 
۰۸:۳۷
  "3
لرزه گیر   “۳   ارتعاشات صنعتی   دوجداره جوشی  آکاردئونی بنگاه تهران
عدد
2,880,000 
۰۸:۴۰
  "3
لرزه گیر   “۳   ارتعاشات صنعتی   فلنجدار ساده  آکاردئونی بنگاه تهران
عدد
1,950,000 
۰۸:۳۹
  "3
لرزه گیر   “۳   ارتعاشات صنعتی   فلنجدار مهاردار  آکاردئونی بنگاه تهران
عدد
2,020,000 
۰۸:۳۸
  "3
لرزه گیر   “۳   ارتعاشات صنعتی   مهاردار  لاستیکی بنگاه تهران
عدد
650,000 
۰۸:۳۵
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  "4
لرزه گیر   “۴   ارتعاش سازان  PN16  لاستیکی بنگاه تهران
عدد
1,890,000 
۰۸:۳۸
  "4
لرزه گیر   “۴   ارتعاش سازان  بدون مهار  لاستیکی بنگاه تهران
عدد
893,000 
۰۸:۳۷
  "4
لرزه گیر   “۴   ارتعاش سازان  دوجداره جوشی  آکاردئونی بنگاه تهران
عدد
1,323,000 
۰۸:۴۱
  "4
لرزه گیر   “۴   ارتعاش سازان  فلنجدار ساده  آکاردئونی بنگاه تهران
عدد
1,710,000 
۰۸:۴۰
  "4
لرزه گیر   “۴   ارتعاش سازان  فلنجدار مهاردار  آکاردئونی بنگاه تهران
عدد
2,030,000 
۰۸:۳۹
  "4
لرزه گیر   “۴   ارتعاش سازان  مهاردار  لاستیکی بنگاه تهران
عدد
893,000 
۰۸:۳۶
  "4
لرزه گیر   “۴   ارتعاش سازان  کلاس۱۵۰  لاستیکی بنگاه تهران
عدد
1,890,000 
۰۸:۳۴
  "4
لرزه گیر   “۴   ارتعاشات صنعتی   بدون مهار  لاستیکی بنگاه تهران
عدد
550,000 
۰۸:۳۷
  "4
لرزه گیر   “۴   ارتعاشات صنعتی   دوجداره جوشی  آکاردئونی بنگاه تهران
عدد
3,320,000 
۰۸:۴۰
  "4
لرزه گیر   “۴   ارتعاشات صنعتی   فلنجدار ساده  آکاردئونی بنگاه تهران
عدد
2,130,000 
۰۸:۳۹
  "4
لرزه گیر   “۴   ارتعاشات صنعتی   فلنجدار مهاردار  آکاردئونی بنگاه تهران
عدد
3,780,000 
۰۸:۳۸
  "4
لرزه گیر   “۴   ارتعاشات صنعتی   فلنجدار مهاردار  آکاردئونی بنگاه تهران
عدد
2,250,000 
۰۸:۳۸
  "4
لرزه گیر   “۴   ارتعاشات صنعتی   مهاردار  لاستیکی بنگاه تهران
عدد
680,000 
۰۸:۳۵
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  "5
لرزه گیر   “۵   ارتعاش سازان  PN16  لاستیکی بنگاه تهران
عدد
2,880,000 
۰۸:۳۸
  "5
لرزه گیر   “۵   ارتعاش سازان  بدون مهار  لاستیکی بنگاه تهران
عدد
1,149,500 
۰۸:۳۷
  "5
لرزه گیر   “۵   ارتعاش سازان  بدون مهار  لاستیکی بنگاه تهران
عدد
1,149,500 
۰۸:۳۷
  "5
لرزه گیر   “۵   ارتعاش سازان  دوجداره جوشی  آکاردئونی بنگاه تهران
عدد
2,457,000 
۰۸:۴۱
  "5
لرزه گیر   “۵   ارتعاش سازان  فلنجدار ساده  آکاردئونی بنگاه تهران
عدد
2,907,000 
۰۸:۴۰
  "5
لرزه گیر   “۵   ارتعاش سازان  فلنجدار مهاردار  آکاردئونی بنگاه تهران
عدد
3,095,000 
۰۸:۳۹
  "5
لرزه گیر   “۵   ارتعاش سازان  مهاردار  لاستیکی بنگاه تهران
عدد
1,149,500 
۰۸:۳۶
  "5
لرزه گیر   “۵   ارتعاش سازان  مهاردار  لاستیکی بنگاه تهران
عدد
1,149,500 
۰۸:۳۶
  "5
لرزه گیر   “۵   ارتعاش سازان  کلاس۱۵۰  لاستیکی بنگاه تهران
عدد
2,880,000 
۰۸:۳۴
  "5
لرزه گیر   “۵   ارتعاشات صنعتی   بدون مهار  لاستیکی بنگاه تهران
عدد
970,000 
۰۸:۳۷
  "5
لرزه گیر   “۵   ارتعاشات صنعتی   دوجداره جوشی  آکاردئونی بنگاه تهران
عدد
6,070,000 
۰۸:۴۰
  "5
لرزه گیر   “۵   ارتعاشات صنعتی   فلنجدار ساده  آکاردئونی بنگاه تهران
عدد
3,600,000 
۰۸:۳۹
  "5
لرزه گیر   “۵   ارتعاشات صنعتی   مهاردار  لاستیکی بنگاه تهران
عدد
990,000 
۰۸:۳۵
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  "6
لرزه گیر   “۶   ارتعاش سازان  PN16  لاستیکی بنگاه تهران
عدد
3,690,000 
۰۸:۳۸
  "6
لرزه گیر   “۶   ارتعاش سازان  بدون مهار  لاستیکی بنگاه تهران
عدد
1,825,500 
۰۸:۳۷
  "6
لرزه گیر   “۶   ارتعاش سازان  دوجداره جوشی  آکاردئونی بنگاه تهران
عدد
2,826,000 
۰۸:۴۱
  "6
لرزه گیر   “۶   ارتعاش سازان  فلنجدار ساده  آکاردئونی بنگاه تهران
عدد
3,690,000 
۰۸:۴۰
  "6
لرزه گیر   “۶   ارتعاش سازان  فلنجدار مهاردار  آکاردئونی بنگاه تهران
عدد
4,302,000 
۰۸:۳۹
  "6
لرزه گیر   “۶   ارتعاش سازان  فلنجدار مهاردار  آکاردئونی بنگاه تهران
عدد
4,302,000 
۰۸:۳۹
  "6
لرزه گیر   “۶   ارتعاش سازان  مهاردار  لاستیکی بنگاه تهران
عدد
1,852,500 
۰۸:۳۶
  "6
لرزه گیر   “۶   ارتعاش سازان  مهاردار  لاستیکی بنگاه تهران
عدد
1,852,500 
۰۸:۳۶
  "6
لرزه گیر   “۶   ارتعاش سازان  کلاس۱۵۰  لاستیکی بنگاه تهران
عدد
3,690,000 
۰۸:۳۴
  "6
لرزه گیر   “۶   ارتعاشات صنعتی   بدون مهار  لاستیکی بنگاه تهران
عدد
1,320,000 
۰۸:۳۷
  "6
لرزه گیر   “۶   ارتعاشات صنعتی   دوجداره جوشی  آکاردئونی بنگاه تهران
عدد
7,130,000 
۰۸:۴۰
  "6
لرزه گیر   “۶   ارتعاشات صنعتی   فلنجدار ساده  آکاردئونی بنگاه تهران
عدد
4,530,000 
۰۸:۳۹
  "6
لرزه گیر   “۶   ارتعاشات صنعتی   فلنجدار مهاردار  آکاردئونی بنگاه تهران
عدد
4,700,000 
۰۸:۳۸
  "6
لرزه گیر   “۶   ارتعاشات صنعتی   مهاردار  لاستیکی بنگاه تهران
عدد
1,550,000 
۰۸:۳۵
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  "8
لرزه گیر   “۸   ارتعاش سازان  PN16  لاستیکی بنگاه تهران
عدد
5,130,000 
۰۸:۳۸
  "8
لرزه گیر   “۸   ارتعاش سازان  بدون مهار  لاستیکی بنگاه تهران
عدد
3,325,000 
۰۸:۳۷
  "8
لرزه گیر   “۸   ارتعاش سازان  بدون مهار  لاستیکی بنگاه تهران
عدد
3,325,000 
۰۸:۳۷
  "8
لرزه گیر   “۸   ارتعاش سازان  دوجداره جوشی  آکاردئونی بنگاه تهران
عدد
3,267,000 
۰۸:۴۱
  "8
لرزه گیر   “۸   ارتعاش سازان  فلنجدار ساده  آکاردئونی بنگاه تهران
عدد
4,356,000 
۰۸:۴۰
  "8
لرزه گیر   “۸   ارتعاش سازان  فلنجدار مهاردار  آکاردئونی بنگاه تهران
عدد
4,806,000 
۰۸:۳۹
  "8
لرزه گیر   “۸   ارتعاش سازان  مهاردار  لاستیکی بنگاه تهران
عدد
3,325,000 
۰۸:۳۶
  "8
لرزه گیر   “۸   ارتعاش سازان  مهاردار  لاستیکی بنگاه تهران
عدد
3,325,000 
۰۸:۳۶
  "8
لرزه گیر   “۸   ارتعاش سازان  کلاس۱۵۰  لاستیکی بنگاه تهران
عدد
5,400,000 
۰۸:۳۴
  "8
لرزه گیر   “۸   ارتعاشات صنعتی   بدون مهار  لاستیکی بنگاه تهران
عدد
2,400,000 
۰۸:۳۷
  "8
لرزه گیر   “۸   ارتعاشات صنعتی   دوجداره جوشی  آکاردئونی بنگاه تهران
عدد
8,130,000 
۰۸:۴۰
  "8
لرزه گیر   “۸   ارتعاشات صنعتی   فلنجدار ساده  آکاردئونی بنگاه تهران
عدد
5,350,000 
۰۸:۳۹
  "8
لرزه گیر   “۸   ارتعاشات صنعتی   فلنجدار مهاردار  آکاردئونی بنگاه تهران
عدد
5,550,000 
۰۸:۳۸
  "8
لرزه گیر   “۸   ارتعاشات صنعتی   مهاردار  لاستیکی بنگاه تهران
عدد
2,550,000 
۰۸:۳۵
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۶
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  "10
لرزه گیر   “۱۰   ارتعاش سازان  فلنجدار مهاردار  آکاردئونی بنگاه تهران
عدد
6,471,000 
۰۸:۱۷
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۵
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  "1/2
لرزه گیر   “۱/۲   ارتعاشات صنعتی   فلنجدار ساده  آکاردئونی بنگاه تهران
عدد
997,000 
۱۳:۴۹
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۴/۳۱
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
 
لرزه گیر آکاردئونی
عدد
۱۷:۰۷
 
لرزه گیر  لاستیکی
عدد
۱۷:۰۵
telegram
 

توضیحات خرید

چنانچه انتقادى به روند فروش دارید، مانند تاخیر در ارسال پیش فاکتور یا عدم پاسخگویى به موقع، مى توانید با شماره داخلى 666 (صداى مشترى) تماس حاصل فرمایید. کلیه کالاهایى که در آهن آنلاین عرضه مى شوند اصلى بوده و هیچ گونه کالاى غیر اصلى در آهن آنلاین به فروش نمى رسد. لطفا مراقب افراد سودجو و سایتهاى مشابه باشید، آهن آنلاین هیچ گونه نمایندگى ندارد و تنها راه ارتباطى، تماس با شماره هاى مجموعه مى باشد. بدیهى است در صورت تماس با این افراد که بعضا عناوین و مدارك جعلى نیز تهیه نموده اند، آهن آنلاین هیچگونه مسئولیتى را پذیرا نخواهد بود. قبل از خرید، گرفتن تایید تلفنى الزامى است.

th0E1PEKBB

اطلاع از قیمت ها و اخبار اتصالات در کانال تلگرام اتصالات آهن آنلاین

عضویت در کانال تخصصی اتصالات آهن آنلاین:

https://telegram.me/AO_fittings

غزال تاجدینی : کارشناس فروش

غزال تاجدینی

کارشناس فروش

داخلى : 676
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100445

آیدین هماوندی : کارشناس خرید

آیدین هماوندی

کارشناس خرید

داخلى : 670
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100620

میرقاسم محمدی : کارشناس خرید

میرقاسم محمدی

کارشناس خرید

داخلى : 634
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100870