آهن آنلاین
فیلترها

لرزه گیر

لرزه گیر ارتعاشات صنعتی
| امروز  ( 1403/3/1 )
سایز استاندارد جنس برند انبار قیمت (تومان)
8
مهاردار
آکاردئونی
ارتعاشات صنعتی
-
18,036,530
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : +0.0%
6
مهاردار
لاستیکی
ارتعاشات صنعتی
-
5,450,000
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : +0.0%
4
مهاردار
آکاردئونی
ارتعاشات صنعتی
-
6,934,380
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : +0.0%
2
مهاردار
لاستیکی
ارتعاشات صنعتی
-
2,273,150
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : +0.0%
1/2 1 اینچ
فلنجدار مهاردار
آکاردئونی
ارتعاشات صنعتی
بنگاه تهران
1,290,910
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : +0.0%
1/2 1 اینچ
فلنجدار ساده
آکاردئونی
ارتعاشات صنعتی
بنگاه تهران
1,098,180
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : +0.0%
1/2 1 اینچ
دوجداره جوشی
آکاردئونی
ارتعاشات صنعتی
بنگاه تهران
659,090
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : +0.0%
1/2 1 اینچ
مهاردار
لاستیکی
ارتعاشات صنعتی
بنگاه تهران
1,075,450
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : +0.0%
1/2 2 اینچ
فلنجدار مهاردار
آکاردئونی
ارتعاشات صنعتی
بنگاه تهران
1,800,910
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : +0.0%
1/2 2 اینچ
فلنجدار ساده
آکاردئونی
ارتعاشات صنعتی
بنگاه تهران
1,609,090
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : +0.0%
1/2 2 اینچ
دوجداره جوشی
آکاردئونی
ارتعاشات صنعتی
بنگاه تهران
825,450
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : +0.0%
1/2 2 اینچ
مهاردار
لاستیکی
ارتعاشات صنعتی
بنگاه تهران
1,377,270
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : +0.0%
1/4 1 اینچ
فلنجدار مهاردار
آکاردئونی
ارتعاشات صنعتی
بنگاه تهران
1,242,730
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : +0.0%
1/4 1 اینچ
فلنجدار ساده
آکاردئونی
ارتعاشات صنعتی
بنگاه تهران
1,041,820
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : +0.0%
1/4 1 اینچ
مهاردار
لاستیکی
ارتعاشات صنعتی
بنگاه تهران
983,640
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : +0.0%
3/4 اینچ
فلنجدار مهاردار
آکاردئونی
ارتعاشات صنعتی
بنگاه تهران
1,156,360
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : +0.0%
3/4 اینچ
فلنجدار ساده
آکاردئونی
ارتعاشات صنعتی
بنگاه تهران
950,000
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : +0.0%
3/4 اینچ
دوجداره جوشی
آکاردئونی
ارتعاشات صنعتی
بنگاه تهران
585,450
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : +0.0%
1 اینچ
فلنجدار مهاردار
آکاردئونی
ارتعاشات صنعتی
بنگاه تهران
1,202,730
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : +0.0%
1 اینچ
فلنجدار ساده
آکاردئونی
ارتعاشات صنعتی
بنگاه تهران
984,550
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : +0.0%
1 اینچ
دوجداره جوشی
آکاردئونی
ارتعاشات صنعتی
بنگاه تهران
598,180
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : +0.0%
1/2 اینچ
فلنجدار مهاردار
آکاردئونی
ارتعاشات صنعتی
بنگاه تهران
1,121,820
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : +0.0%
1/2 اینچ
فلنجدار ساده
آکاردئونی
ارتعاشات صنعتی
بنگاه تهران
903,640
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : +0.0%
1/2 اینچ
دوجداره جوشی
آکاردئونی
ارتعاشات صنعتی
بنگاه تهران
574,550
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : +0.0%
10 اینچ
فلنجدار مهاردار
آکاردئونی
ارتعاشات صنعتی
بنگاه تهران
7,695,580
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : +0.0%
10 اینچ
دوجداره جوشی
آکاردئونی
ارتعاشات صنعتی
بنگاه تهران
4,825,450
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : +0.0%
2 اینچ
فلنجدار مهاردار
آکاردئونی
ارتعاشات صنعتی
بنگاه تهران
1,545,450
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : +0.0%
2 اینچ
فلنجدار ساده
آکاردئونی
ارتعاشات صنعتی
بنگاه تهران
1,353,640
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : +0.0%
2 اینچ
دوجداره جوشی
آکاردئونی
ارتعاشات صنعتی
بنگاه تهران
682,730
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : +0.0%
2 اینچ
مهاردار
لاستیکی
ارتعاشات صنعتی
بنگاه تهران
1,272,730
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : +0.0%
3 اینچ
فلنجدار مهاردار
آکاردئونی
ارتعاشات صنعتی
بنگاه تهران
1,932,730
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : +0.0%
3 اینچ
فلنجدار ساده
آکاردئونی
ارتعاشات صنعتی
بنگاه تهران
1,733,640
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : +0.0%
3 اینچ
دوجداره جوشی
آکاردئونی
ارتعاشات صنعتی
بنگاه تهران
861,820
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : +0.0%
3 اینچ
مهاردار
لاستیکی
ارتعاشات صنعتی
بنگاه تهران
1,497,270
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : +0.0%
4 اینچ
فلنجدار مهاردار
آکاردئونی
ارتعاشات صنعتی
بنگاه تهران
2,297,270
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : +0.0%
4 اینچ
فلنجدار ساده
آکاردئونی
ارتعاشات صنعتی
بنگاه تهران
1,894,550
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : +0.0%
4 اینچ
دوجداره جوشی
آکاردئونی
ارتعاشات صنعتی
بنگاه تهران
1,003,640
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : +0.0%
4 اینچ
مهاردار
لاستیکی
ارتعاشات صنعتی
بنگاه تهران
1,702,730
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : +0.0%
5 اینچ
فلنجدار ساده
آکاردئونی
ارتعاشات صنعتی
بنگاه تهران
2,570,910
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : +0.0%
5 اینچ
دوجداره جوشی
آکاردئونی
ارتعاشات صنعتی
بنگاه تهران
1,829,090
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : +0.0%
5 اینچ
مهاردار
لاستیکی
ارتعاشات صنعتی
بنگاه تهران
2,179,090
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : +0.0%
6 اینچ
فلنجدار مهاردار
آکاردئونی
ارتعاشات صنعتی
بنگاه تهران
3,742,730
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : +0.0%
6 اینچ
فلنجدار ساده
آکاردئونی
ارتعاشات صنعتی
بنگاه تهران
3,135,450
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : +0.0%
6 اینچ
دوجداره جوشی
آکاردئونی
ارتعاشات صنعتی
بنگاه تهران
2,070,000
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : +0.0%
8 اینچ
فلنجدار مهاردار
آکاردئونی
ارتعاشات صنعتی
بنگاه تهران
6,856,360
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : +0.0%
8 اینچ
فلنجدار ساده
آکاردئونی
ارتعاشات صنعتی
بنگاه تهران
7,443,640
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : +0.0%
8 اینچ
دوجداره جوشی
آکاردئونی
ارتعاشات صنعتی
بنگاه تهران
3,260,000
آخرین بروز رسانی : 1403/3/1
نوسانات : +0.0%
آخرین بروزرسانی: روزهای قبل ( 1403/2/30 )
لرزه گیر ارتعاشات صنعتی
سایز استاندارد جنس برند انبار قیمت (تومان)
10 اینچ
مهاردار
لاستیکی
ارتعاشات صنعتی
بنگاه تهران
4,400,000
آخرین بروز رسانی : 1403/2/30
نوسانات : +0.0%
6 اینچ
مهاردار
لاستیکی
ارتعاشات صنعتی
بنگاه تهران
2,654,550
آخرین بروز رسانی : 1403/2/30
نوسانات : +0.0%
8 اینچ
مهاردار
لاستیکی
ارتعاشات صنعتی
بنگاه تهران
3,205,450
آخرین بروز رسانی : 1403/2/30
نوسانات : +0.0%
لرزه گیر ارتعاش سازان
سایز استاندارد جنس برند انبار قیمت (تومان)
1/2 1 اینچ
فلنجدار مهاردار
آکاردئونی
ارتعاش سازان
بنگاه تهران
163,640
آخرین بروز رسانی : 1403/2/30
نوسانات : +0.0%
1/2 1 اینچ
فلنجدار ساده
آکاردئونی
ارتعاش سازان
بنگاه تهران
138,180
آخرین بروز رسانی : 1403/2/30
نوسانات : +0.0%
1/2 1 اینچ
دوجداره جوشی
آکاردئونی
ارتعاش سازان
بنگاه تهران
100,000
آخرین بروز رسانی : 1403/2/30
نوسانات : +0.0%
1/2 1 اینچ
کلاس150
لاستیکی
ارتعاش سازان
بنگاه تهران
209,090
آخرین بروز رسانی : 1403/2/30
نوسانات : +0.0%
1/2 1 اینچ
PN16
لاستیکی
ارتعاش سازان
بنگاه تهران
163,640
آخرین بروز رسانی : 1403/2/30
نوسانات : +0.0%
1/2 2 اینچ
فلنجدار مهاردار
آکاردئونی
ارتعاش سازان
بنگاه تهران
192,730
آخرین بروز رسانی : 1403/2/30
نوسانات : +0.0%
1/2 2 اینچ
فلنجدار ساده
آکاردئونی
ارتعاش سازان
بنگاه تهران
170,000
آخرین بروز رسانی : 1403/2/30
نوسانات : +0.0%
1/2 2 اینچ
دوجداره جوشی
آکاردئونی
ارتعاش سازان
بنگاه تهران
131,820
آخرین بروز رسانی : 1403/2/30
نوسانات : +0.0%
1/2 2 اینچ
کلاس150
لاستیکی
ارتعاش سازان
بنگاه تهران
272,730
آخرین بروز رسانی : 1403/2/30
نوسانات : +0.0%
1/2 2 اینچ
PN16
لاستیکی
ارتعاش سازان
بنگاه تهران
218,180
آخرین بروز رسانی : 1403/2/30
نوسانات : +0.0%
1/4 1 اینچ
فلنجدار مهاردار
آکاردئونی
ارتعاش سازان
بنگاه تهران
154,550
آخرین بروز رسانی : 1403/2/30
نوسانات : +0.0%
1/4 1 اینچ
فلنجدار ساده
آکاردئونی
ارتعاش سازان
بنگاه تهران
131,820
آخرین بروز رسانی : 1403/2/30
نوسانات : +0.0%
1/4 1 اینچ
دوجداره جوشی
آکاردئونی
ارتعاش سازان
بنگاه تهران
90,910
آخرین بروز رسانی : 1403/2/30
نوسانات : +0.0%
1/4 1 اینچ
کلاس150
لاستیکی
ارتعاش سازان
بنگاه تهران
209,090
آخرین بروز رسانی : 1403/2/30
نوسانات : +0.0%
1/4 1 اینچ
PN16
لاستیکی
ارتعاش سازان
بنگاه تهران
163,640
آخرین بروز رسانی : 1403/2/30
نوسانات : +0.0%
3/4 اینچ
فلنجدار مهاردار
آکاردئونی
ارتعاش سازان
بنگاه تهران
136,360
آخرین بروز رسانی : 1403/2/30
نوسانات : +0.0%
3/4 اینچ
فلنجدار ساده
آکاردئونی
ارتعاش سازان
بنگاه تهران
113,640
آخرین بروز رسانی : 1403/2/30
نوسانات : +0.0%
3/4 اینچ
دوجداره جوشی
آکاردئونی
ارتعاش سازان
بنگاه تهران
81,820
آخرین بروز رسانی : 1403/2/30
نوسانات : +0.0%
1 اینچ
فلنجدار مهاردار
آکاردئونی
ارتعاش سازان
بنگاه تهران
145,450
آخرین بروز رسانی : 1403/2/30
نوسانات : +0.0%
1 اینچ
فلنجدار ساده
آکاردئونی
ارتعاش سازان
بنگاه تهران
122,730
آخرین بروز رسانی : 1403/2/30
نوسانات : +0.0%
1 اینچ
دوجداره جوشی
آکاردئونی
ارتعاش سازان
بنگاه تهران
81,820
آخرین بروز رسانی : 1403/2/30
نوسانات : +0.0%
1/2 اینچ
فلنجدار مهاردار
آکاردئونی
ارتعاش سازان
بنگاه تهران
136,360
آخرین بروز رسانی : 1403/2/30
نوسانات : +0.0%
1/2 اینچ
فلنجدار ساده
آکاردئونی
ارتعاش سازان
بنگاه تهران
113,640
آخرین بروز رسانی : 1403/2/30
نوسانات : +0.0%
1/2 اینچ
دوجداره جوشی
آکاردئونی
ارتعاش سازان
بنگاه تهران
81,820
آخرین بروز رسانی : 1403/2/30
نوسانات : +0.0%
10 اینچ
فلنجدار مهاردار
آکاردئونی
ارتعاش سازان
بنگاه تهران
836,360
آخرین بروز رسانی : 1403/2/30
نوسانات : +0.0%
10 اینچ
فلنجدار ساده
آکاردئونی
ارتعاش سازان
بنگاه تهران
754,550
آخرین بروز رسانی : 1403/2/30
نوسانات : +0.0%
10 اینچ
دوجداره جوشی
آکاردئونی
ارتعاش سازان
بنگاه تهران
570,000
آخرین بروز رسانی : 1403/2/30
نوسانات : +0.0%
10 اینچ
کلاس150
لاستیکی
ارتعاش سازان
بنگاه تهران
1,090,910
آخرین بروز رسانی : 1403/2/30
نوسانات : +0.0%
10 اینچ
PN16
لاستیکی
ارتعاش سازان
بنگاه تهران
890,910
آخرین بروز رسانی : 1403/2/30
نوسانات : +0.0%
12 اینچ
فلنجدار مهاردار
آکاردئونی
ارتعاش سازان
بنگاه تهران
1,154,550
آخرین بروز رسانی : 1403/2/30
نوسانات : +0.0%
12 اینچ
فلنجدار ساده
آکاردئونی
ارتعاش سازان
بنگاه تهران
1,063,640
آخرین بروز رسانی : 1403/2/30
نوسانات : +0.0%
12 اینچ
دوجداره جوشی
آکاردئونی
ارتعاش سازان
بنگاه تهران
850,910
آخرین بروز رسانی : 1403/2/30
نوسانات : +0.0%
12 اینچ
کلاس150
لاستیکی
ارتعاش سازان
بنگاه تهران
1,318,180
آخرین بروز رسانی : 1403/2/30
نوسانات : +0.0%
12 اینچ
PN16
لاستیکی
ارتعاش سازان
بنگاه تهران
1,045,450
آخرین بروز رسانی : 1403/2/30
نوسانات : +0.0%
2 اینچ
فلنجدار مهاردار
آکاردئونی
ارتعاش سازان
بنگاه تهران
180,000
آخرین بروز رسانی : 1403/2/30
نوسانات : +0.0%
2 اینچ
فلنجدار ساده
آکاردئونی
ارتعاش سازان
بنگاه تهران
150,000
آخرین بروز رسانی : 1403/2/30
نوسانات : +0.0%
2 اینچ
دوجداره جوشی
آکاردئونی
ارتعاش سازان
بنگاه تهران
122,730
آخرین بروز رسانی : 1403/2/30
نوسانات : +0.0%
2 اینچ
کلاس150
لاستیکی
ارتعاش سازان
بنگاه تهران
236,360
آخرین بروز رسانی : 1403/2/30
نوسانات : +0.0%
2 اینچ
PN16
لاستیکی
ارتعاش سازان
بنگاه تهران
200,000
آخرین بروز رسانی : 1403/2/30
نوسانات : +0.0%
3 اینچ
فلنجدار مهاردار
آکاردئونی
ارتعاش سازان
بنگاه تهران
239,090
آخرین بروز رسانی : 1403/2/30
نوسانات : +0.0%
3 اینچ
فلنجدار ساده
آکاردئونی
ارتعاش سازان
بنگاه تهران
213,640
آخرین بروز رسانی : 1403/2/30
نوسانات : +0.0%
3 اینچ
دوجداره جوشی
آکاردئونی
ارتعاش سازان
بنگاه تهران
150,000
آخرین بروز رسانی : 1403/2/30
نوسانات : +0.0%
3 اینچ
کلاس150
لاستیکی
ارتعاش سازان
بنگاه تهران
290,910
آخرین بروز رسانی : 1403/2/30
نوسانات : +0.0%
3 اینچ
PN16
لاستیکی
ارتعاش سازان
بنگاه تهران
227,270
آخرین بروز رسانی : 1403/2/30
نوسانات : +0.0%
4 اینچ
فلنجدار مهاردار
آکاردئونی
ارتعاش سازان
بنگاه تهران
281,820
آخرین بروز رسانی : 1403/2/30
نوسانات : +0.0%
4 اینچ
فلنجدار ساده
آکاردئونی
ارتعاش سازان
بنگاه تهران
252,730
آخرین بروز رسانی : 1403/2/30
نوسانات : +0.0%
4 اینچ
دوجداره جوشی
آکاردئونی
ارتعاش سازان
بنگاه تهران
177,270
آخرین بروز رسانی : 1403/2/30
نوسانات : +0.0%
4 اینچ
کلاس150
لاستیکی
ارتعاش سازان
بنگاه تهران
327,270
آخرین بروز رسانی : 1403/2/30
نوسانات : +0.0%
4 اینچ
PN16
لاستیکی
ارتعاش سازان
بنگاه تهران
263,640
آخرین بروز رسانی : 1403/2/30
نوسانات : +0.0%
5 اینچ
فلنجدار مهاردار
آکاردئونی
ارتعاش سازان
بنگاه تهران
409,090
آخرین بروز رسانی : 1403/2/30
نوسانات : +0.0%
5 اینچ
فلنجدار ساده
آکاردئونی
ارتعاش سازان
بنگاه تهران
372,730
آخرین بروز رسانی : 1403/2/30
نوسانات : +0.0%
5 اینچ
دوجداره جوشی
آکاردئونی
ارتعاش سازان
بنگاه تهران
322,730
آخرین بروز رسانی : 1403/2/30
نوسانات : +0.0%
5 اینچ
کلاس150
لاستیکی
ارتعاش سازان
بنگاه تهران
454,550
آخرین بروز رسانی : 1403/2/30
نوسانات : +0.0%
5 اینچ
PN16
لاستیکی
ارتعاش سازان
بنگاه تهران
363,640
آخرین بروز رسانی : 1403/2/30
نوسانات : +0.0%
6 اینچ
فلنجدار مهاردار
آکاردئونی
ارتعاش سازان
بنگاه تهران
490,910
آخرین بروز رسانی : 1403/2/30
نوسانات : +0.0%
6 اینچ
فلنجدار ساده
آکاردئونی
ارتعاش سازان
بنگاه تهران
450,000
آخرین بروز رسانی : 1403/2/30
نوسانات : +0.0%
6 اینچ
دوجداره جوشی
آکاردئونی
ارتعاش سازان
بنگاه تهران
377,270
آخرین بروز رسانی : 1403/2/30
نوسانات : +0.0%
6 اینچ
کلاس150
لاستیکی
ارتعاش سازان
بنگاه تهران
609,090
آخرین بروز رسانی : 1403/2/30
نوسانات : +0.0%
6 اینچ
PN16
لاستیکی
ارتعاش سازان
بنگاه تهران
490,910
آخرین بروز رسانی : 1403/2/30
نوسانات : +0.0%
8 اینچ
فلنجدار مهاردار
آکاردئونی
ارتعاش سازان
بنگاه تهران
618,180
آخرین بروز رسانی : 1403/2/30
نوسانات : +0.0%
8 اینچ
فلنجدار ساده
آکاردئونی
ارتعاش سازان
بنگاه تهران
554,550
آخرین بروز رسانی : 1403/2/30
نوسانات : +0.0%
8 اینچ
دوجداره جوشی
آکاردئونی
ارتعاش سازان
بنگاه تهران
440,910
آخرین بروز رسانی : 1403/2/30
نوسانات : +0.0%
8 اینچ
کلاس150
لاستیکی
ارتعاش سازان
بنگاه تهران
800,000
آخرین بروز رسانی : 1403/2/30
نوسانات : +0.0%
8 اینچ
PN16
لاستیکی
ارتعاش سازان
بنگاه تهران
636,360
آخرین بروز رسانی : 1403/2/30
نوسانات : +0.0%
کارشناسان واحد لرزه گیر
سونیا جمشیدی (سرپرست فروش اتصالات)
سونیا جمشیدی
سرپرست فروش اتصالات
سحر اسکندری (مدیر تیم اتصالات)
سحر اسکندری
مدیر تیم اتصالات

لرزه گیر

در لیست زیر می‌توانید قیمت لرزه گیر در استاندارد و سایزهای مختلف مشاهده کنید. لرزه گیر آکاردئونی، لاستیکی موجود می‌باشد. لرزه گیز فلنجدار مهاردار، فلنجدار ساده، دوجداره جوشی، بدون مهار، مهاردار و کلاس 150 موجود می‌باشد. لرزه گیر ارتعاشات صنعتی و ارتعاش ساران طبق سفارش مشتری موجود می‌باشد. لرزه گیر مهاردار و بدون مهار ، فلنج دار و بدون فلنج و قبول کلیه سفارشات در سایز های مختلف عرضه می‌شود.

راهنمای خرید

پس از استعلام قیمت محصول توسط شما، کارشناسان فروش آهن آنلاین، قیمت و مشخصات محصول، شرایط پرداخت، زمان بارگیری و تحویل محصول و سایر جزئیات سفارش را در قالب پيش فاكتور به اطلاع شما می‌رسانند. پس از تایید پرداخت، واحد ترابری و لجستیک آهن آنلاین دستور بارگیری و ارسال بار را دریافت می‌کند؛ و بعد از تاييد قيمت كرايه از سوي مشتري، طبق زمان‌بندی اعلام شده، نسبت به تحویل بار به آدرس و مشخصات دریافتی از مشتری، اقدام می‌کند.

چند نکته در هنگام خرید

- مشخصات و ویژگی‌های هر محصول، اعم از نوع، سایز، حالت، استاندارد، محل بارگیری و تحویل (کارخانه یا بنگاه)، واحد، قیمت هر واحد و هم‌چنین تاریخ و ساعت آخرین به‌روزسانی در لیست قیمت‌ها آورده شده است.

- برای مشاهده نوسانات و«نمودار قیمت محصول»، روی آیکون نمودار مرتبط با هر محصول کلیک کنید.

- با توجه به نوسانات بازار، برای اطمینان از قیمت نهایی محصول، با کارشناسان آهن آنلاین در تماس باشید: 02154712

- در صورت عدم مشاهده محصول مورد نظر و مشاوره در زمینه خرید و فروش، با کارشناسان آهن آنلاین در تماس باشید: 02154712

... بیشتر
ساعت کاری امروز ما به پایان رسیده است.
استعلام قیمت ثبت کنید تا در اولین فرصت با شما تماس بگیریم.
درخواست استعلام قیمت
فیلتر نتایج x