آهن آنلاین

قیمت های اعلام شده روز های پیشین

لرزه گیر ارتعاشات صنعتی

| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز استاندارد جنس برند انبار قیمت (ریال)
1/2 1 اینچ
فلنجدار ساده
آکاردئونی
ارتعاشات صنعتی
بنگاه تهران
11,082,570
آخرین بروز رسانی : 1401/9/10
نوسانات : 0
1/2 1 اینچ
دوجداره جوشی
آکاردئونی
ارتعاشات صنعتی
بنگاه تهران
6,651,380
آخرین بروز رسانی : 1401/9/10
نوسانات : 0
1/2 1 اینچ
فلنجدار مهاردار
آکاردئونی
ارتعاشات صنعتی
بنگاه تهران
13,027,530
آخرین بروز رسانی : 1401/9/10
نوسانات : 0
1/2 1 اینچ
مهاردار
لاستیکی
ارتعاشات صنعتی
بنگاه تهران
10,853,220
آخرین بروز رسانی : 1401/9/10
نوسانات : 0
1/2 2 اینچ
دوجداره جوشی
آکاردئونی
ارتعاشات صنعتی
بنگاه تهران
8,330,280
آخرین بروز رسانی : 1401/9/10
نوسانات : 0
1/2 2 اینچ
فلنجدار ساده
آکاردئونی
ارتعاشات صنعتی
بنگاه تهران
16,238,540
آخرین بروز رسانی : 1401/9/10
نوسانات : 0
1/2 2 اینچ
فلنجدار مهاردار
آکاردئونی
ارتعاشات صنعتی
بنگاه تهران
18,174,320
آخرین بروز رسانی : 1401/9/10
نوسانات : 0
1/2 2 اینچ
مهاردار
لاستیکی
ارتعاشات صنعتی
بنگاه تهران
13,899,090
آخرین بروز رسانی : 1401/9/10
نوسانات : 0
1/4 1 اینچ
فلنجدار ساده
آکاردئونی
ارتعاشات صنعتی
بنگاه تهران
10,513,770
آخرین بروز رسانی : 1401/9/10
نوسانات : 0
1/4 1 اینچ
فلنجدار مهاردار
آکاردئونی
ارتعاشات صنعتی
بنگاه تهران
12,541,290
آخرین بروز رسانی : 1401/9/10
نوسانات : 0
1/4 1 اینچ
مهاردار
لاستیکی
ارتعاشات صنعتی
بنگاه تهران
9,926,610
آخرین بروز رسانی : 1401/9/10
نوسانات : 0
3/4 اینچ
دوجداره جوشی
آکاردئونی
ارتعاشات صنعتی
بنگاه تهران
5,908,260
آخرین بروز رسانی : 1401/9/10
نوسانات : 0
3/4 اینچ
فلنجدار مهاردار
آکاردئونی
ارتعاشات صنعتی
بنگاه تهران
11,669,730
آخرین بروز رسانی : 1401/9/10
نوسانات : 0
3/4 اینچ
فلنجدار ساده
آکاردئونی
ارتعاشات صنعتی
بنگاه تهران
9,587,160
آخرین بروز رسانی : 1401/9/10
نوسانات : 0
1 اینچ
فلنجدار مهاردار
آکاردئونی
ارتعاشات صنعتی
بنگاه تهران
12,137,620
آخرین بروز رسانی : 1401/9/10
نوسانات : 0
1 اینچ
فلنجدار ساده
آکاردئونی
ارتعاشات صنعتی
بنگاه تهران
9,935,780
آخرین بروز رسانی : 1401/9/10
نوسانات : 0
1 اینچ
دوجداره جوشی
آکاردئونی
ارتعاشات صنعتی
بنگاه تهران
6,036,700
آخرین بروز رسانی : 1401/9/10
نوسانات : 0
1/2 اینچ
فلنجدار ساده
آکاردئونی
ارتعاشات صنعتی
بنگاه تهران
9,119,270
آخرین بروز رسانی : 1401/9/10
نوسانات : 0
1/2 اینچ
دوجداره جوشی
آکاردئونی
ارتعاشات صنعتی
بنگاه تهران
5,798,170
آخرین بروز رسانی : 1401/9/10
نوسانات : 0
1/2 اینچ
فلنجدار مهاردار
آکاردئونی
ارتعاشات صنعتی
بنگاه تهران
11,321,110
آخرین بروز رسانی : 1401/9/10
نوسانات : 0
10 اینچ
دوجداره جوشی
آکاردئونی
ارتعاشات صنعتی
بنگاه تهران
48,697,250
آخرین بروز رسانی : 1401/9/10
نوسانات : 0
10 اینچ
فلنجدار مهاردار
آکاردئونی
ارتعاشات صنعتی
بنگاه تهران
77,661,820
آخرین بروز رسانی : 1401/9/10
نوسانات : 0
10 اینچ
مهاردار
لاستیکی
ارتعاشات صنعتی
بنگاه تهران
44,403,670
آخرین بروز رسانی : 1401/9/10
نوسانات : 0
2 اینچ
فلنجدار ساده
آکاردئونی
ارتعاشات صنعتی
بنگاه تهران
13,660,560
آخرین بروز رسانی : 1401/9/10
نوسانات : 0
2 اینچ
دوجداره جوشی
آکاردئونی
ارتعاشات صنعتی
بنگاه تهران
6,889,910
آخرین بروز رسانی : 1401/9/10
نوسانات : 0
2 اینچ
فلنجدار مهاردار
آکاردئونی
ارتعاشات صنعتی
بنگاه تهران
15,596,340
آخرین بروز رسانی : 1401/9/10
نوسانات : 0
2 اینچ
مهاردار
لاستیکی
ارتعاشات صنعتی
بنگاه تهران
12,844,040
آخرین بروز رسانی : 1401/9/10
نوسانات : 0
3 اینچ
فلنجدار مهاردار
آکاردئونی
ارتعاشات صنعتی
بنگاه تهران
19,504,590
آخرین بروز رسانی : 1401/9/10
نوسانات : 0
3 اینچ
دوجداره جوشی
آکاردئونی
ارتعاشات صنعتی
بنگاه تهران
8,697,250
آخرین بروز رسانی : 1401/9/10
نوسانات : 0
3 اینچ
فلنجدار ساده
آکاردئونی
ارتعاشات صنعتی
بنگاه تهران
17,495,420
آخرین بروز رسانی : 1401/9/10
نوسانات : 0
3 اینچ
مهاردار
لاستیکی
ارتعاشات صنعتی
بنگاه تهران
15,110,100
آخرین بروز رسانی : 1401/9/10
نوسانات : 0
4 اینچ
فلنجدار مهاردار
آکاردئونی
ارتعاشات صنعتی
بنگاه تهران
23,183,490
آخرین بروز رسانی : 1401/9/10
نوسانات : 0
4 اینچ
دوجداره جوشی
آکاردئونی
ارتعاشات صنعتی
بنگاه تهران
10,128,450
آخرین بروز رسانی : 1401/9/10
نوسانات : 0
4 اینچ
فلنجدار ساده
آکاردئونی
ارتعاشات صنعتی
بنگاه تهران
19,119,270
آخرین بروز رسانی : 1401/9/10
نوسانات : 0
4 اینچ
مهاردار
لاستیکی
ارتعاشات صنعتی
بنگاه تهران
17,183,490
آخرین بروز رسانی : 1401/9/10
نوسانات : 0
5 اینچ
فلنجدار ساده
آکاردئونی
ارتعاشات صنعتی
بنگاه تهران
25,944,960
آخرین بروز رسانی : 1401/9/10
نوسانات : 0
5 اینچ
دوجداره جوشی
آکاردئونی
ارتعاشات صنعتی
بنگاه تهران
18,458,720
آخرین بروز رسانی : 1401/9/10
نوسانات : 0
5 اینچ
مهاردار
لاستیکی
ارتعاشات صنعتی
بنگاه تهران
21,990,830
آخرین بروز رسانی : 1401/9/10
نوسانات : 0
6 اینچ
دوجداره جوشی
آکاردئونی
ارتعاشات صنعتی
بنگاه تهران
20,889,910
آخرین بروز رسانی : 1401/9/10
نوسانات : 0
6 اینچ
فلنجدار ساده
آکاردئونی
ارتعاشات صنعتی
بنگاه تهران
31,642,210
آخرین بروز رسانی : 1401/9/10
نوسانات : 0
6 اینچ
فلنجدار مهاردار
آکاردئونی
ارتعاشات صنعتی
بنگاه تهران
37,770,650
آخرین بروز رسانی : 1401/9/10
نوسانات : 0
6 اینچ
مهاردار
لاستیکی
ارتعاشات صنعتی
بنگاه تهران
26,789,000
آخرین بروز رسانی : 1401/9/10
نوسانات : 0
8 اینچ
فلنجدار ساده
آکاردئونی
ارتعاشات صنعتی
بنگاه تهران
75,119,270
آخرین بروز رسانی : 1401/9/10
نوسانات : 0
8 اینچ
فلنجدار مهاردار
آکاردئونی
ارتعاشات صنعتی
بنگاه تهران
69,192,670
آخرین بروز رسانی : 1401/9/10
نوسانات : 0
8 اینچ
دوجداره جوشی
آکاردئونی
ارتعاشات صنعتی
بنگاه تهران
32,899,090
آخرین بروز رسانی : 1401/9/10
نوسانات : 0
8 اینچ
مهاردار
لاستیکی
ارتعاشات صنعتی
بنگاه تهران
32,348,630
آخرین بروز رسانی : 1401/9/10
نوسانات : 0
دریافت مشاوره از کارشناسان واحد لرزه گیر
کارشناسان واحد لرزه گیر
خشایار خانی
خشایار خانی (کارشناس خرید لوله و اتصالات)

لرزه گیر

در لیست زیر می‌توانید قیمت لرزه گیر در استاندارد و سایزهای مختلف مشاهده کنید. لرزه گیر آکاردئونی، لاستیکی موجود می‌باشد. لرزه گیز فلنجدار مهاردار، فلنجدار ساده، دوجداره جوشی، بدون مهار، مهاردار و کلاس 150 موجود می‌باشد. لرزه گیر ارتعاشات صنعتی و ارتعاش ساران طبق سفارش مشتری موجود می‌باشد. لرزه گیر مهاردار و بدون مهار ، فلنج دار و بدون فلنج و قبول کلیه سفارشات در سایز های مختلف عرضه می‌شود.

راهنمای خرید

پس از استعلام قیمت محصول توسط شما، کارشناسان فروش آهن آنلاین، قیمت و مشخصات محصول، شرایط پرداخت، زمان بارگیری و تحویل محصول و سایر جزئیات سفارش را در قالب پيش فاكتور به اطلاع شما می‌رسانند. پس از تایید پرداخت، واحد ترابری و لجستیک آهن آنلاین دستور بارگیری و ارسال بار را دریافت می‌کند؛ و بعد از تاييد قيمت كرايه از سوي مشتري، طبق زمان‌بندی اعلام شده، نسبت به تحویل بار به آدرس و مشخصات دریافتی از مشتری، اقدام می‌کند.

چند نکته در هنگام خرید

- مشخصات و ویژگی‌های هر محصول، اعم از نوع، سایز، حالت، استاندارد، محل بارگیری و تحویل (کارخانه یا بنگاه)، واحد، قیمت هر واحد و هم‌چنین تاریخ و ساعت آخرین به‌روزسانی در لیست قیمت‌ها آورده شده است.

- برای مشاهده نوسانات و«نمودار قیمت محصول»، روی آیکون نمودار مرتبط با هر محصول کلیک کنید.

- با توجه به نوسانات بازار، برای اطمینان از قیمت نهایی محصول، با کارشناسان آهن آنلاین در تماس باشید: 02154712

- در صورت عدم مشاهده محصول مورد نظر و مشاوره در زمینه خرید و فروش، با کارشناسان آهن آنلاین در تماس باشید: 02154712

مشاوره رایگان و خرید
فیلتر نتایج x