آهن آنلاین
فیلترها

ورق اسید شوئی

آخرین بروزرسانی: روزهای قبل ( 1403/2/26 )
ورق اسید شوئی ST37
استاندارد ضخامت حالت سایز برند محل تحویل قیمت (تومان)
ST37
5
رول
1250
فولاد غرب
بنگاه تهران
44,450
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.0%
ST37
5
رول
1000
فولاد غرب
بنگاه تهران
44,450
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.0%
ST37
3
رول
1250
فولاد غرب
بنگاه تهران
43,640
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.0%
ST37
4.5
رول
1250
فولاد غرب
بنگاه تهران
44,450
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.0%
ST37
3.5
رول
1250
فولاد مبارکه
بنگاه تهران
45,910
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.0%
ST37
3
رول
1000
فولاد غرب
بنگاه تهران
43,640
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.0%
ST37
4.5
رول
1000
فولاد غرب
بنگاه تهران
43,180
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.0%
ST37
4
رول
1250
فولاد غرب
بنگاه تهران
43,180
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.0%
ST37
3.5
رول
1000
فولاد مبارکه
بنگاه تهران
45,000
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.0%
ST37
4
رول
1000
فولاد غرب
بنگاه تهران
43,180
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.0%
ST37
2.5
رول
1250
فولاد غرب
بنگاه تهران
41,820
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.1%
ST37
2.5
رول
1000
فولاد غرب
بنگاه تهران
41,820
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.1%
ST37
3.5
رول
1250
فولاد غرب
بنگاه تهران
43,640
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.0%
ST37
3.5
رول
1000
فولاد غرب
بنگاه تهران
43,640
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.0%
ST37
2
رول
1250
فولاد غرب
بنگاه تهران
42,730
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.1%
ST37
2
رول
1000
فولاد غرب
بنگاه تهران
42,730
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.1%
ST37
4
رول
1250
فولاد مبارکه
بنگاه تهران
44,360
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.0%
ST37
4
رول
1000
فولاد مبارکه
بنگاه تهران
44,360
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.0%
ST37
4.5
رول
1000
فولاد مبارکه
بنگاه تهران
45,180
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.0%
ST37
4.5
رول
1250
فولاد مبارکه
بنگاه تهران
44,910
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.0%
ST37
5
رول
1000
فولاد مبارکه
بنگاه تهران
45,180
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.0%
ST37
5
رول
1250
فولاد مبارکه
بنگاه تهران
45,180
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.0%
ST37
3
رول
1250
فولاد مبارکه
بنگاه تهران
45,180
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.0%
ST37
3
رول
1000
فولاد مبارکه
بنگاه تهران
45,180
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.0%
ST37
2.5
رول
1250
فولاد مبارکه
بنگاه تهران
43,180
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.0%
ST37
2.5
رول
1000
فولاد مبارکه
بنگاه تهران
43,180
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.0%
ST37
2
رول
1250
فولاد مبارکه
بنگاه تهران
44,090
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.0%
ST37
2
رول
1000
فولاد مبارکه
بنگاه تهران
44,090
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.0%
ورق اسید شوئی W22
استاندارد ضخامت حالت سایز برند محل تحویل قیمت (تومان)
W22
5
رول
1250
فولاد غرب
بنگاه تهران
44,550
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.0%
W22
5
رول
1000
فولاد غرب
بنگاه تهران
44,550
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.0%
W22
4.5
رول
1000
فولاد غرب
بنگاه تهران
43,820
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.0%
W22
4
رول
1250
فولاد غرب
بنگاه تهران
43,820
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.0%
W22
4
رول
1000
فولاد غرب
بنگاه تهران
43,820
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.0%
W22
3.5
رول
1250
فولاد غرب
بنگاه تهران
44,550
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.0%
W22
3.5
رول
1000
فولاد غرب
بنگاه تهران
44,550
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.0%
W22
3
رول
1250
فولاد غرب
بنگاه تهران
44,550
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.0%
W22
3
رول
1000
فولاد غرب
بنگاه تهران
44,550
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.0%
W22
2.5
رول
1250
فولاد غرب
بنگاه تهران
42,640
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.1%
W22
2.5
رول
1000
فولاد غرب
بنگاه تهران
42,640
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.1%
W22
2
رول
1250
فولاد غرب
بنگاه تهران
43,450
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.0%
W22
2
رول
1000
فولاد غرب
بنگاه تهران
43,450
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.0%
W22
5
رول
1250
فولاد مبارکه
بنگاه تهران
45,450
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.0%
W22
5
رول
1000
فولاد مبارکه
بنگاه تهران
45,450
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.0%
W22
4.5
رول
1250
فولاد مبارکه
بنگاه تهران
45,450
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.0%
W22
4.5
رول
1000
فولاد مبارکه
بنگاه تهران
45,450
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.0%
W22
4
رول
1250
فولاد مبارکه
بنگاه تهران
42,550
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.1%
W22
4
رول
1000
فولاد مبارکه
بنگاه تهران
42,550
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.1%
W22
3.5
رول
1250
فولاد مبارکه
بنگاه تهران
45,180
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.0%
W22
3.5
رول
1000
فولاد مبارکه
بنگاه تهران
45,180
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.0%
W22
3
رول
1250
فولاد مبارکه
بنگاه تهران
45,450
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.0%
W22
3
رول
1000
فولاد مبارکه
بنگاه تهران
45,450
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.0%
W22
2.5
رول
1250
فولاد مبارکه
بنگاه تهران
43,640
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.0%
W22
2.5
رول
1000
فولاد مبارکه
بنگاه تهران
43,640
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.0%
W22
2
رول
1250
فولاد مبارکه
بنگاه تهران
44,090
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.0%
W22
2
رول
1000
فولاد مبارکه
بنگاه تهران
44,090
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.0%
W22
4.5
رول
1250
فولاد غرب
بنگاه تهران
45,000
آخرین بروز رسانی : 1403/2/25
نوسانات : -2.0%
W22
2
رول
1000
فولاد مبارکه
بنگاه تهران
43,660
آخرین بروز رسانی : 1403/2/26
نوسانات : -1.0%
کارشناسان واحد ورق اسید شوئی
سروش پزشپور (کارشناس فروش ورق سرد)
سروش پزشپور
کارشناس فروش ورق سرد
مهیار ملک محمدی (سرپرست فروش ورق سرد)
مهیار ملک محمدی
سرپرست فروش ورق سرد
کسری نبوره اصل (کارشناس خرید ورق سرد)
کسری نبوره اصل
کارشناس خرید ورق سرد
محمدرضا قشقایی (سرپرست خرید ورق سرد)
محمدرضا قشقایی
سرپرست خرید ورق سرد
نوید وطن دوست (STB لوله پروفیل و ورق سرد)
نوید وطن دوست
STB لوله پروفیل و ورق سرد

ورق اسید شوئی

در لیست زیر قیمت ورق اسید شوئی در آلیاژهای مختلف قابل مشاهده است. ورق اسید شوئی در ضخامت و ابعاد مختلف عرضه می‌شود. ورق اسید شویی فولاد مبارکه به صورت رول طبق سفارش مشتری ارائه می‌شود. انواع خدمات شامل اسید شور کردن، برش، نواربری، تسمه انجام می‌شود. 
چنانچه کالای مورد نظر خود(ضخامت، گرید، ابعاد و...) را در لیست قیمت ذیل مشاهده نمی‌کنید حتما با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید: 02154712

   قیمت روز ورق اسید شویی

برای بالابردن کیفیت ورق‌ها و زدودن آلودگی از سطح این محصولات، آن ها را تحت فرآیند اسید شویی قرار می‌دهند؛ در این حالت به محصول نهایی، ورق اسید شویی گفته می‌شود. قیمت انواع ورق اسید شویی وابستگی مستقیمی به ابعاد، اندازه و ضخامت دارد، همچنین عوامل خارجی همچون: تغییرات بهای مواد اولیه، نوسانات نرخ ارز و… نیز بر بهای این کالا اثر گذار خواهد بود.

   قیمت ورق اسید شویی st37

ورق اسید شویی st37، نوعی ورق سیاه با آلیاژ st37 است که در ابعاد متفاوت 1000 و 1250 در ضخامت های متنوع 1.5 تا 5 میلی متر در کارخانه های مختلف تولید و در بازار عرضه می شود. قیمت روز ورق اسید شویی st37 برای خریداران این محصول فولادی اهمیت بالایی دارد.

   قیمت ورق اسید شویی فولاد مبارکه

کارخانه فولاد مبارکه اصفهان، از معتبرترین و شناخته شده‌ترین صنایع تولید انواع ورق در کشور است. اطلاع از قیمت روز ورق اسید شویی فولاد مبارکه به دلیل کیفیت بالای این محصول برای فعالین صنایع و مصرف کنندگان این مقطع بسیار مورد توجه است.

طبق نظر کارشناسان آهن آنلاین:

“ورق اسید شویی، محصولی فولادی است که از ورق سیاه در آلیاژ‌های مختلف تولید می‌شود که تحت فرایند اسید شویی قرار گرفته است. قیمت ورق اسید شویی، باتوجه به ضخامت و ابعاد آن تعیین می‌شود. نرخ ورق اسید شویی با ضخامت 2 میل، به نسبت ارزش این کالا در ضخامت 5 میل کمتر است.” 

راهنمای خرید

پس از استعلام قیمت محصول توسط شما، کارشناسان فروش آهن آنلاین، قیمت و مشخصات محصول، شرایط پرداخت، زمان بارگیری و تحویل محصول و سایر جزئیات سفارش را در قالب پيش فاكتور به اطلاع شما می‌رسانند. پس از تایید پرداخت، واحد ترابری و لجستیک آهن آنلاین دستور بارگیری و ارسال بار را دریافت می‌کند؛ و بعد از تاييد قيمت كرايه از سوي مشتري، طبق زمان‌بندی اعلام شده، نسبت به تحویل بار به آدرس و مشخصات دریافتی از مشتری، اقدام می‌کند.

چند نکته در هنگام خرید

- مشخصات و ویژگی‌های هر محصول، اعم از نوع، سایز، حالت، استاندارد، محل بارگیری و تحویل (کارخانه یا بنگاه)، واحد، قیمت هر واحد و هم‌چنین تاریخ و ساعت آخرین به‌روزسانی در لیست قیمت‌ها آورده شده است.

- برای مشاهده نوسانات و«نمودار قیمت محصول»، روی آیکون نمودار مرتبط با هر محصول کلیک کنید.

- با توجه به نوسانات بازار، برای اطمینان از قیمت نهایی محصول، با کارشناسان آهن آنلاین در تماس باشید: 02154712

- در صورت عدم مشاهده محصول مورد نظر و مشاوره در زمینه خرید و فروش، با کارشناسان آهن آنلاین در تماس باشید: 02154712

سوالات متداول

ورق اسید شویی در چه ضخامت‌هایی موجود است؟

در آهن آنلاین، انواع ورق اسید شویی با ضخامت های 1.5 تا 5 میلی متر با عرض 1000 و 1250 برای خرید موجود است. 

از ورق اسید شویی در چه مواردی استفاده می شود؟

کاربرد ورق اسید شویی در صنایعی مانند: خودروسازی، تولید لوله و پروفیل، ساخت مخازن نفت و گاز و… استفاده می‌شود، به‌همین‌دلیل تغییرات قیمت ورق اسید شویی برای فعالان این صنایع اهمیت دارد.

ورق اسید شوئی
... بیشتر

سوالات متداول

از ورق اسید شویی در چه مواردی استفاده می شود؟

کاربرد ورق اسید شویی در صنایعی مانند: خودروسازی، تولید لوله و پروفیل، ساخت مخازن نفت و گاز و… استفاده می‌شود، به‌همین‌دلیل تغییرات قیمت ورق اسید شویی برای فعالان این صنایع اهمیت دارد.

ورق اسید شویی در چه ضخامت‌هایی موجود است؟

در آهن آنلاین، انواع ورق اسید شویی با ضخامت های 1.5 تا 5 میلی متر با عرض 1000 و 1250 برای خرید موجود است.

ساعت کاری امروز ما به پایان رسیده است.
استعلام قیمت ثبت کنید تا در اولین فرصت با شما تماس بگیریم.
درخواست استعلام قیمت
فیلتر نتایج x