لیست قیمت ورق اسید شوئی آهن آنلاین

***به علت نوسانات شدید بازار، نیاز به تایید مجدد قیمت می باشد.***

تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  2
  1000
ورق اسید شوئی ۲ فولاد مبارکه ۱۰۰۰  رول W22 بنگاه تهران
کیلوگرم
63,000 
۱۳:۳۰
  2
  1250
ورق اسید شوئی ۲ فولاد مبارکه ۱۲۵۰  رول ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
61,500 
۱۳:۳۰
  2
  1250
ورق اسید شوئی ۲ فولاد مبارکه ۱۲۵۰  رول W22 بنگاه تهران
کیلوگرم
61,500 
۱۳:۳۰
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  2.5
  1250
ورق اسید شوئی ۲٫۵ فولاد مبارکه ۱۲۵۰  رول W22 بنگاه تهران
کیلوگرم
62,000 
۱۳:۳۰
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  5
  1000
ورق اسید شوئی ۵ فولاد مبارکه ۱۰۰۰  رول W22 بنگاه تهران
کیلوگرم
56,800 
۱۳:۳۰
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  2
  1000
ورق اسید شوئی ۲ فولاد مبارکه ۱۰۰۰  رول ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
31,500 
۱۴:۳۴
  2
  1250
ورق اسید شوئی ۲ فولاد مبارکه ۱۲۵۰  رول ST33 بنگاه تهران
کیلوگرم
19,600 
۱۴:۳۳
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  2.5
  1000
ورق اسید شوئی ۲٫۵ فولاد مبارکه ۱۰۰۰  رول ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
25,200 
۱۴:۳۴
  2.5
  1000
ورق اسید شوئی ۲٫۵ فولاد مبارکه ۱۰۰۰  رول ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
28,500 
۱۴:۳۴
  2.5
  1000
ورق اسید شوئی ۲٫۵ فولاد مبارکه ۱۰۰۰  رول W22 بنگاه تهران
کیلوگرم
53,000 
۱۴:۳۳
  2.5
  1250
ورق اسید شوئی ۲٫۵ فولاد مبارکه ۱۲۵۰  رول ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
42,200 
۱۴:۳۳
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  3
  1000
ورق اسید شوئی ۳ فولاد مبارکه ۱۰۰۰  رول ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
31,200 
۱۴:۳۴
  3
  1000
ورق اسید شوئی ۳ فولاد مبارکه ۱۰۰۰  رول W22 بنگاه تهران
کیلوگرم
54,800 
۱۴:۳۴
  3
  1250
ورق اسید شوئی ۳ فولاد مبارکه ۱۲۵۰  رول ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
30,800 
۱۴:۳۴
  3
  1250
ورق اسید شوئی ۳ فولاد مبارکه ۱۲۵۰  رول W22 بنگاه تهران
کیلوگرم
36,500 
۱۴:۳۴
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  4
  1000
ورق اسید شوئی ۴ فولاد مبارکه ۱۰۰۰  رول ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
53,500 
۱۴:۳۴
  4
  1000
ورق اسید شوئی ۴ فولاد مبارکه ۱۰۰۰  رول W22 بنگاه تهران
کیلوگرم
31,700 
۱۴:۳۴
  4
  1000
ورق اسید شوئی ۴ فولاد مبارکه ۱۰۰۰  رول W22 بنگاه تهران
کیلوگرم
31,700 
۱۴:۳۴
  4
  1250
ورق اسید شوئی ۴ فولاد مبارکه ۱۲۵۰  رول ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
28,850 
۱۴:۳۴
  4
  1250
ورق اسید شوئی ۴ فولاد مبارکه ۱۲۵۰  رول W22 بنگاه تهران
کیلوگرم
53,000 
۱۴:۳۴
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۰۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  2
  1000
ورق اسید شوئی ۲ فولاد مبارکه ۱۰۰۰  رول W22 کارخانه
کیلوگرم
۱۰:۲۱
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  1.3
  1000
ورق اسید شوئی 1.3 امیرکبیر 1000 رول کارخانه
کیلوگرم
۱۴:۱۲
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  2
  950
ورق اسید شوئی 2 فولاد مبارکه 950 رول ST33 کارخانه
کیلوگرم
۱۴:۱۴
  2
  1000
ورق اسید شوئی 2 فولاد مبارکه 1000 رول ST33 کارخانه
کیلوگرم
۱۴:۱۳
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  2.8
  1000
ورق اسید شوئی 2.8 فولاد مبارکه 1000 رول ST33 کارخانه
کیلوگرم
۱۴:۱۵
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  3
  1015
ورق اسید شوئی 3 فولاد مبارکه 1015 رول ST33 کارخانه
کیلوگرم
۱۴:۱۵
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  3.3
  1000
ورق اسید شوئی 3.3 فولاد مبارکه 1000 برش خورده ST33 کارخانه
کیلوگرم
۱۴:۱۶
  3.3
  1000
ورق اسید شوئی 3.3 فولاد مبارکه 1000 رول ST33 کارخانه
کیلوگرم
۱۴:۱۶
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  3.5
  1000
ورق اسید شوئی 3.5 فولاد مبارکه 1000 رول ST33 کارخانه
کیلوگرم
۱۴:۱۶
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۳/۲۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  1.8
  1105
ورق اسید شوئی ۱٫۸ فولاد مبارکه ۱۱۰۵  رول W22 بنگاه اصفهان
کیلوگرم
20,400 
۱۶:۴۰
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۳/۲۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  5
  1500
ورق اسید شوئی ۵ فولاد مبارکه ۱۵۰۰  رول ST37 بنگاه اصفهان
کیلوگرم
19,000 
۱۶:۴۱
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۳/۱۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  2.4
  1210
ورق اسید شوئی ۲٫۴ فولاد مبارکه ۱۲۱۰  رول ST37 بنگاه اصفهان
کیلوگرم
19,500 
۱۵:۳۷
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۲/۲۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  2.8
  1500
ورق اسید شوئی ۲٫۸ فولاد مبارکه ۱۵۰۰  رول ST37 بنگاه اصفهان
کیلوگرم
18,500 
۱۴:۲۱
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۲/۲۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  3
  1595
ورق اسید شوئی ۳ فولاد مبارکه ۱۵۹۵  رول ST33 بنگاه اصفهان
کیلوگرم
18,500 
۱۴:۲۲
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۲/۲۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  3
  1250
ورق اسید شوئی ۳ فولاد مبارکه ۱۲۵۰  رول ST33 بنگاه اصفهان
کیلوگرم
18,600 
۱۵:۴۱
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۲/۲۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  3.6
  1050
ورق اسید شوئی ۳٫۶ فولاد مبارکه ۱۰۵۰  رول ST37 بنگاه اصفهان
کیلوگرم
17,600 
۱۳:۲۴
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۲/۲۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  4
  1240
ورق اسید شوئی ۴ فولاد مبارکه ۱۲۴۰  رول ST52 بنگاه اصفهان
کیلوگرم
19,000 
۱۲:۵۰
  4
  1500
ورق اسید شوئی ۴ فولاد مبارکه ۱۵۰۰  رول ST37 بنگاه اصفهان
کیلوگرم
19,000 
۱۳:۰۲
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۲/۲۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  5
  945
ورق اسید شوئی ۵ فولاد مبارکه ۹۴۵  رول ST33 کارخانه
کیلوگرم
18,800 
۱۶:۲۱
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۲/۲۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  1.85
  1250
ورق اسید شوئی ۱٫۸۵ فولاد مبارکه ۱۲۵۰  رول ST37 بنگاه اصفهان
کیلوگرم
20,700 
۱۵:۱۸
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۲/۲۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  2
  1219
ورق اسید شوئی ۲ فولاد مبارکه ۱۲۱۹  رول ST33 بنگاه اصفهان
کیلوگرم
20,300 
۱۵:۱۹
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۲/۲۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  3.6
  1050
ورق اسید شوئی ۳٫۶ فولاد مبارکه ۱۰۵۰  رول ST37 بنگاه اصفهان
کیلوگرم
۱۶:۳۸
  3.6
  1050
ورق اسید شوئی ۳٫۶ فولاد مبارکه ۱۰۵۰  رول ST37 بنگاه اصفهان
کیلوگرم
۱۶:۳۷
  3.6
  1050
ورق اسید شوئی ۳٫۶ فولاد مبارکه ۱۰۵۰  رول ST37 بنگاه اصفهان
کیلوگرم
۱۶:۳۷
تاریخ بروزرسانی ۹۱/۰۸/۰۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  20
  6000*2000
ورق اسید شوئی ۲۰ روس ۶۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک ST37 کارخانه
کیلوگرم
19,200 
۰۹:۲۲
تاریخ بروزرسانی ۹۱/۰۳/۰۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  1.3
  1250
ورق اسید شوئی ۱٫۳ امیرکبیر ۱۲۵۰ رول کارخانه
کیلوگرم
15,500 
۰۸:۴۵

ورق اسیدشویی :

ورق اسیدشویی به ورقی گفته می‌شود که نورد شده و به ضخامت دلخواه رسیده و به­وسیله اسیدهای خاصی میزان چربی و ناخالصی­های روی آن شامل ذغال، چربی و یا هر چیز دیگری شسته و از بین رفته است. طی این فرآیند سطح ورق تمیزتر و کاملاً براق می­شود.ورق اسیدشویی به دو صورت شیت و رول در بازار موجود است. معمولاً سایز شیت­های فابریک در دو اندازه ۱۰۰۰ در ۲۰۰۰ و ۱۲۵۰ در ۲۵۰۰ میلی­متر و عرض رول­ها در اندازه­های ۱۰۰۰ تا ۱۲۵۰ میلی­متر می­باشد. همچنین ضخامت این ورق­ها به ۱٫۵ تا ۶ میلی‌متر می‌رسد.

طریقه تولید

برای تولید ورق اسیدشویی، ابتدا رول­های ورق سیاه به واحد اسیدشویی انتقال یافته و سپس به وسیله قرقره­هایی بزرگ باز شده و وارد حوضچه­های اسید کلریدریک می­شوند. ورق­ها با ورود به حوضچه­های اسیدی کاملاً شسته شده و سپس به وسیله قرقره بیرون آورده و وارد حوضچه آب می­شوند تا ورق­ها و اسیدهای روی سطح­شان شسته شود. بعد از شستشوی کامل، وارد تونل­هایی با هوای گرم می­شوند که موجب خشک­شدن ورق­های اسیدشویی می­شود.

انواع کاربرد

ورق­های اسیدشویی­­شده کاربردهای بسیاری بویژه در فعالیت‌های عمرانی و صنایع خودروسازی دارند. در امر توسعه و فعالیت­های عمرانی می­توان به تولید لوله و پروفیل موردنیاز صنایع ساختمانی، احداث خط لوله انتقال نفت و گاز یا آب و همچنین تولید مخازن صنعتی همچون مخزن گاز و مخازن تحت فشار با مقاومت بسیار بالا، اشاره کرد. در مورد کاربردهای این نوع ورق در صنایع خودروسازی نیز باید از ساخت بدنه، چرخ و قطعات داخلی خودرو همچون رینگ و شاسی نام برد.

دلایل استفاده از ورق اسیدشویی شده

مرحله اسیدشویی باعث می­شود تا کیفیت ورق­ها بواسطه براق و تمیزترشدن بالاتر رود و در واقع ناخالصی­های ورق­های سیاه گرفته شود. این عمل باعث می‌شود تا محصولاتی که بعداً از این ورق­ها تولید می­شود، محصولات باکیفیت­تری باشند زیرا ناخالصی کمتری دارند و قاعدتاً عملیات بعدی روی این ورق­ها بهتر می‌نشیند. به همین دلیل ورق اسیدشویی­شده نسبت به ورق سیاه محبوبیت بیشتری دارد.

telegram
 

توضیحات خرید

چنانچه انتقادى به روند فروش دارید، مانند تاخیر در ارسال پیش فاکتور یا عدم پاسخگویى به موقع، مى توانید با شماره داخلى 666 (صداى مشترى) تماس حاصل فرمایید. کلیه کالاهایى که در آهن آنلاین عرضه مى شوند اصلى بوده و هیچ گونه کالاى غیر اصلى در آهن آنلاین به فروش نمى رسد. لطفا مراقب افراد سودجو و سایتهاى مشابه باشید، آهن آنلاین هیچ گونه نمایندگى ندارد و تنها راه ارتباطى، تماس با شماره هاى مجموعه مى باشد. بدیهى است در صورت تماس با این افراد که بعضا عناوین و مدارك جعلى نیز تهیه نموده اند، آهن آنلاین هیچگونه مسئولیتى را پذیرا نخواهد بود. قبل از خرید، گرفتن تایید تلفنى الزامى است.

th0E1PEKBB

دریافت قیمت های لحظه ای و اخبار ورق های آلوزینک،اسیدشویی، عرشه فولادی،ساندویچ پانل در کانال تلگرام  عرشه فولادی…آهن آنلاین

عضویت در کانال تخصصی عرشه فولادی… آهن آنلاین:

https://telegram.me/Ao_steel_deck

غزال تاجدینی : کارشناس فروش

غزال تاجدینی

کارشناس فروش

داخلى : 676
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100445

آیدین هماوندی : کارشناس خرید

آیدین هماوندی

کارشناس خرید

داخلى : 670
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100620

میرقاسم محمدی : کارشناس خرید

میرقاسم محمدی

کارشناس خرید

داخلى : 634
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100870