لیست قیمت نبشی و ناودانی آهن آنلاین

***به علت نوسانات شدید بازار، نیاز به تایید مجدد قیمت می باشد.***

تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  10
ناودانی ۱۰ آریان فولاد  ۶ متری    کارخانه
کیلوگرم
43,550 
۱۲:۱۱
  12
ناودانی ۱۲ آریان فولاد  ۶ متری    کارخانه
کیلوگرم
43,550 
۱۲:۱۱
  40*40
نبشی  آریان فولاد ۳*۴۰*۴۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
44,550 
۱۲:۱۱
  40*40
نبشی  آریان فولاد ۴*۴۰*۴۰-۶ متری بنگاه تهران
کیلوگرم
45,000 
۱۱:۴۰
  40*40
نبشی  آریان فولاد ۴*۴۰*۴۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
43,550 
۱۲:۱۱
  50*50
نبشی  آریان فولاد ۴*۵۰*۵۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
43,550 
۱۲:۱۱
  50*50
نبشی  آریان فولاد ۵*۵۰*۵۰-۶ متری بنگاه تهران
کیلوگرم
45,000 
۱۱:۴۰
  60*60
نبشی  آریان فولاد ۶*۶۰*۶۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
43,550 
۱۲:۱۱
  80*80
نبشی  آریان فولاد ۸*۸۰*۸۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
43,550 
۱۲:۱۱
  100*100
نبشی  آریان فولاد ۱*۱۰۰*۱۰۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
43,550 
۱۲:۱۱
  100*100
نبشی  آریان فولاد ۱۰*۱۰۰*۱۰۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
43,550 
۱۲:۱۱
  120*120
نبشی  آریان فولاد ۱۲*۱۲۰*۱۲۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
43,550 
۱۲:۱۱
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  80*80
نبشی  آرین ۸*۸۰*۸۰-۶ متری ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
45,000 
۱۱:۴۰
  100*100
نبشی  آرین ۱۰*۱۰۰*۱۰۰-۶ متری ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
45,000 
۱۱:۴۰
  120*120
نبشی  آرین ۱۲*۱۲۰*۱۲۰-۶ متری ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
45,000 
۱۱:۴۰
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  10
ناودانی ابهر ۱۰شاخه ۶ متری تهران
کیلوگرم
45,000 
۱۱:۴۱
  14
ناودانی ابهر ۱۴ شاخه ۶ متری تهران
کیلوگرم
45,500 
۱۱:۴۱
  16
ناودانی ۱۶ ابهر ۶ متری بنگاه تهران
کیلوگرم
45,500 
۱۱:۴۱
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  5
ناودانی ۵ اروپا  ۶ متری    تهران
کیلوگرم
82,500 
۱۱:۴۲
  8
ناودانی ۸ اروپا  ۱۲ متری    تهران
کیلوگرم
85,200 
۱۱:۴۲
  10
ناودانی ۱۰ اروپا  ۱۲ متری    تهران
کیلوگرم
85,200 
۱۱:۴۲
  12
ناودانی ۱۲ اروپا  ۱۲ متری    تهران
کیلوگرم
85,200 
۱۱:۴۲
  14
ناودانی ۱۴ اروپا  ۱۲ متری    تهران
کیلوگرم
85,200 
۱۱:۴۲
  16
ناودانی ۱۶ اروپا  ۱۲ متری    تهران
کیلوگرم
85,200 
۱۱:۴۲
  16
ناودانی ۱۶ اروپا  ۱۲ متری    تهران
شاخه
82,000 
۱۱:۴۲
  18
ناودانی ۱۸ اروپا  ۱۲ متری    تهران
کیلوگرم
90,200 
۱۱:۴۳
  20
ناودانی ۲۰ اروپا  ۱۲ متری    تهران
کیلوگرم
90,200 
۱۱:۴۳
  22
ناودانی ۲۲ اروپا  ۱۲ متری    تهران
کیلوگرم
85,000 
۱۱:۴۳
  24
ناودانی ۲۴ اروپا  ۱۲ متری    تهران
کیلوگرم
90,200 
۱۱:۴۲
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  5
ناودانی  سبک  ۵ اسپیرال ۶ متری کارخانه 
کیلوگرم
48,350 
۱۱:۵۳
  5
ناودانی  سنگین  ۵ اسپیرال ۶ متری کارخانه 
کیلوگرم
48,150 
۱۱:۵۳
  6
ناودانی سبک اسپیرال ۶ شاخه ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
47,650 
۱۱:۵۳
  6
ناودانی  سنگین  ۶ اسپیرال ۶ متری کارخانه 
کیلوگرم
47,300 
۱۱:۵۳
  20*20
نبشی  اسپیرال ۳*۲۰*۲۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
48,450 
۱۱:۵۳
  25*25
نبشی  اسپیرال ۲*۲۵*۲۵-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
50,750 
۱۱:۵۳
  30*30
نبشی  اسپیرال ۲*۳۰*۳۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
48,600 
۱۱:۵۳
  30*30
نبشی  اسپیرال ۳*۳۰*۳۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
48,600 
۱۱:۵۳
  40*40
نبشی  اسپیرال ۲*۴۰*۴۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
46,800 
۱۱:۵۳
  40*40
نبشی  اسپیرال ۳*۴۰*۴۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
47,350 
۱۱:۵۳
  40*40
نبشی  اسپیرال ۴*۴۰*۴۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
47,350 
۱۱:۵۳
  50*50
نبشی  اسپیرال ۴*۵۰*۵۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
47,200 
۱۱:۵۳
  50*50
نبشی  اسپیرال ۵*۵۰*۵۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
47,200 
۱۱:۵۳
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  50*50
نبشی  زنجان ۵*۵۰*۵۰-۶ متری ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
44,300 
۱۱:۴۰
  60*60
نبشی  زنجان ۶*۶۰*۶۰-۶ متری ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
44,300 
۱۱:۴۰
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  6
ناودانی    ۶ شکفته ۶ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
45,900 
۱۱:۴۱
  8
ناودانی    ۸ شکفته ۶ متری کارخانه 
کیلوگرم
45,000 
۱۲:۱۳
  8
ناودانی ۸ شکفته  ۶ متری    تهران
کیلوگرم
45,900 
۱۱:۴۱
  10
ناودانی    ۱۰ شکفته ۶ متری کارخانه 
کیلوگرم
45,000 
۱۲:۱۳
  12
ناودانی   ۱۲ شکفته ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
45,000 
۱۲:۱۳
  12
ناودانی    ۱۲ شکفته ۶ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
45,900 
۱۱:۴۱
  14
ناودانی    ۱۴ شکفته ۶ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
45,900 
۱۱:۴۱
  14
ناودانی    ۱۴ شکفته ۶ متری کارخانه 
کیلوگرم
45,000 
۱۲:۱۳
  30*30
نبشی  شکفته ۳*۳۰*۳۰-۶ متری ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
45,900 
۱۱:۴۰
  30*30
نبشی  شکفته ۳*۳۰*۳۰-۶ متری ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
45,000 
۱۲:۱۳
  40*40
نبشی  شکفته ۴*۴۰*۴۰-۶ متری ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
45,900 
۱۱:۴۰
  50*50
نبشی  شکفته ۵*۵۰*۵۰-۶ متری کارخانه
کیلوگرم
45,000 
۱۲:۱۳
  50*50
نبشی  شکفته ۵*۵۰*۵۰-۶ متری ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
45,900 
۱۱:۴۰
  60*60
نبشی  شکفته *۶۰*۶۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
45,000 
۱۲:۱۳
  60*60
نبشی  شکفته ۶*۶۰*۶۰-۶ متری ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
45,900 
۱۱:۴۰
  80*80
نبشی  شکفته ۷*۸۰*۸۰-۶ متری بنگاه تهران
کیلوگرم
45,900 
۱۱:۴۰
  80*80
نبشی  شکفته ۸*۸۰*۸۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
44,500 
۱۲:۱۳
  100*100
نبشی  شکفته ۱۰*۱۰۰*۱۰۰-۶ متری بنگاه تهران
کیلوگرم
45,900 
۱۱:۴۰
  100*100
نبشی  شکفته ۱۰*۱۰۰*۱۰۰-۶ متری کارخانه
کیلوگرم
44,500 
۱۲:۱۳
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  30*30
نبشی  ظهوریان ۳*۳۰*۳۰-۶ متری ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
44,700 
۱۱:۴۰
  30*30
نبشی  ظهوریان ۳*۳۰*۳۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
45,000 
۱۳:۰۴
  30*30
نبشی  ظهوریان ۳*۳۰*۳۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
45,000 
۱۳:۰۴
  40*40
نبشی  ظهوریان ۴*۴۰*۴۰-۶ متری ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
44,700 
۱۱:۴۰
  40*40
نبشی  ظهوریان ۴*۴۰*۴۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
45,000 
۱۳:۰۴
  50*50
نبشی  ظهوریان ۵*۵۰*۵۰-۶ متری ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
44,700 
۱۱:۴۰
  50*50
نبشی  ظهوریان ۵*۵۰*۵۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
45,000 
۱۳:۰۴
  60*60
نبشی  ظهوریان ۶*۶۰*۶۰-۶ متری ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
44,700 
۱۱:۴۰
  60*60
نبشی  ظهوریان ۶*۶۰*۶۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
45,000 
۱۳:۰۴
  80*80
نبشی  ظهوریان *۸۰*۸۰-۶ متری ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
44,700 
۱۱:۴۰
  80*80
نبشی  ظهوریان ۸*۸۰*۸۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
45,000 
۱۳:۰۴
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  8
ناودانی ۸ ناب  ۱۲ متری    کارخانه
کیلوگرم
46,800 
۱۲:۱۴
  8
ناودانی ۸ ناب  ۶ متری    کارخانه
کیلوگرم
46,800 
۱۲:۱۴
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  10
ناودانی ۱۰ ناب تبریز  ۶ متری    کارخانه
کیلوگرم
46,800 
۱۲:۱۴
  12
ناودانی ۱۲ ناب تبریز  ۶ متری    کارخانه
کیلوگرم
46,800 
۱۲:۱۴
  14
ناودانی    ۱۴ ناب تبریز ۶ متری کارخانه 
کیلوگرم
46,800 
۱۲:۱۴
  16
ناودانی    ۱۶ ناب تبریز ۱۲ متری کارخانه 
کیلوگرم
46,800 
۱۲:۱۴
  16
ناودانی    ۱۶ ناب تبریز ۶ متری کارخانه 
کیلوگرم
46,800 
۱۲:۱۴
  30*30
نبشی  ناب تبریز ۳*۳۰*۳۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
47,800 
۱۲:۱۲
  40*40
نبشی  ناب تبریز ۳*۴۰*۴۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
47,000 
۱۲:۱۲
  40*40
نبشی  ناب تبریز ۴*۴۰*۴۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
46,900 
۱۲:۱۲
  45*45
نبشی  ناب تبریز ۵*۴۵*۴۵-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
49,000 
۱۲:۱۲
  50*50
نبشی  ناب تبریز ۳*۵۰*۵۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
47,000 
۱۲:۱۲
  50*50
نبشی  ناب تبریز ۴*۵۰*۵۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
46,700 
۱۲:۱۲
  60*60
نبشی  ناب تبریز ۴*۶۰*۶۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
47,100 
۱۲:۱۲
  60*60
نبشی  ناب تبریز ۵*۶۰*۶۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
47,000 
۱۲:۱۲
  60*60
نبشی  ناب تبریز ۶*۶۰*۶۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
46,900 
۱۲:۱۲
  70*70
نبشی  ناب تبریز ۷*۷۰*۷۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
52,000 
۱۲:۱۲
  80*80
نبشی  ناب تبریز ۷*۸۰*۸۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
46,900 
۱۲:۱۲
  100*100
نبشی  ناب تبریز ۱۰*۱۰۰*۱۰۰-۶متری سبک ST37 کارخانه
کیلوگرم
47,000 
۱۲:۱۲
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  10
ناودانی    ۱۰ ابهر ۶ متری کارخانه 
کیلوگرم
46,000 
۱۲:۵۷
  14
ناودانی    ۱۴ ابهر ۶ متری کارخانه 
کیلوگرم
46,000 
۱۲:۴۸
  14
ناودانی ۱۴ ابهر  ۱۲ متری    کارخانه
کیلوگرم
46,000 
۱۲:۴۸
  16
ناودانی    ۱۶ ابهر ۶ متری کارخانه 
کیلوگرم
46,000 
۱۲:۴۸
  16
ناودانی ۱۶ ابهر  ۱۲ متری    کارخانه
کیلوگرم
46,000 
۱۲:۴۸
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  50*50
نبشی  زنجان ۵*۵۰*۵۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
43,200 
۱۳:۴۶
  60*60
نبشی  زنجان ۵*۶۰*۶۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
43,200 
۱۳:۴۵
  60*60
نبشی  زنجان ۶*۶۰*۶۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
43,200 
۱۳:۴۵
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  60*60
نبشی  اسپیرال ۵*۶۰*۶۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
18,650 
۱۳:۳۵
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  6
ناودانی    ۶ زنجان ۶ متری کارخانه 
کیلوگرم
45,000 
۱۳:۳۰
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  150*150
نبشی  آریان فولاد ۱۵*۱۵۰*۱۵۰-۶ متری ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
55,200 
۱۱:۰۳
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  100*100
نبشی  ابهر *۱۰۰*۱۰۰-۶ متری ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
45,500 
۱۱:۰۳
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  28
ناودانی ۲۸ اروپا  ۱۲ متری    تهران
کیلوگرم
90,200 
۱۱:۰۸
  65
ناودانی    ۶۵ اروپا ۶ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
90,200 
۱۱:۰۸
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  120*120
نبشی  مگا استیل ۱۲*۱۲۰*۱۲۰-۱۲ متری بنگاه تهران
کیلوگرم
41,500 
۱۱:۰۳
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۱۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  50*50
نبشی  ناب تبریز ۵*۵۰*۵۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
51,000 
۱۴:۱۱
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۱۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  150*150
نبشی  آریان فولاد ۱۵*۱۵۰*۱۵۰-۱۲ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
51,100 
۱۳:۲۱
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۱۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  6
ناودانی    ۶ شکفته ۶ متری کارخانه 
کیلوگرم
43,100 
۱۴:۲۰
  40*40
نبشی  شکفته ۴*۴۰*۴۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
43,000 
۱۴:۲۰
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۱۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  80*80
نبشی  ناب تبریز ۸*۸۰*۸۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
44,400 
۱۴:۲۵
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۰۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  10
ناودانی    ۱۰ ناب تبریز ۱۲ متری کارخانه
کیلوگرم
42,000 
۰۹:۴۳
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۰۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  16
ناودانی    ۱۶ ذوب آهن ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
42,000 
۱۳:۲۸
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۰۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  8
ناودانی    ۸ شکفته ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
42,700 
۱۳:۳۰
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۰۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  16
ناودانی    ۱۶ فایکو ۶ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
42,000 
۱۳:۳۱
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۰۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  100*100
نبشی  مگا استیل ۱۰*۱۰۰*۱۰۰-۶متری سبک بنگاه تهران
کیلوگرم
41,500 
۱۳:۴۰
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۰۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  12
ناودانی    ۱۲ یزد ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
41,800 
۱۳:۲۹
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۰۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  50*50
نبشی  اسپیرال ۳*۵۰*۵۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
44,750 
۱۶:۰۲
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۵/۲۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  8
ناودانی    ۸ فابریک ۶ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
۱۲:۳۲
  8
ناودانی    ۸ فابریک ۶ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
۱۲:۳۲
  8
ناودانی    ۸ فابریک ۶ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
۱۲:۴۰
  10
ناودانی    ۱۰ فابریک ۶ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
۱۲:۴۰
  12
ناودانی    ۱۲ فابریک ۶ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
۱۳:۲۰
  14
ناودانی    ۱۴ فابریک ۶ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
۱۳:۲۲
  16
ناودانی    ۱۶ فابریک ۶ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
۱۳:۲۷
  30*30
نبشی  فابریک *۳۰*۳۰-۶ متری بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۰:۱۳
  40*40
نبشی  فابریک *۴۰*۴۰-۶ متری بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۰:۲۴
  40*40
نبشی  فابریک *۴۰*۴۰-۶ متری بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۰:۲۴
  50*50
نبشی  فابریک *۵۰*۵۰-۶ متری بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۰:۳۰
  50*50
نبشی  فابریک *۵۰*۵۰-۶ متری بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۰:۲۹
  50*50
نبشی  فابریک *۵۰*۵۰-۶ متری بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۰:۲۹
  60*60
نبشی  فابریک *۶۰*۶۰-۶ متری بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۰:۳۰
  80*80
نبشی  فابریک *۸۰*۸۰-۶ متری بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۰:۳۹
  80*80
نبشی  فابریک *۸۰*۸۰-۶ متری بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۰:۳۹
  100*100
نبشی  فابریک *۱۰۰*۱۰۰-۱۲ متری بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۰:۴۸
  100*100
نبشی  فابریک *۱۰۰*۱۰۰-۱۲ متری بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۰:۴۸
  100*100
نبشی  فابریک *۱۰۰*۱۰۰-۶ متری بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۰:۴۴
  100*100
نبشی  فابریک *۱۰۰*۱۰۰-۶ متری بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۰:۴۴
  120*120
نبشی  فابریک *۱۲۰*۱۲۰-۱۲ متری بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۰:۵۴
  120*120
نبشی  فابریک *۱۲۰*۱۲۰-۱۲ متری بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۰:۵۴
  120*120
نبشی  فابریک *۱۲۰*۱۲۰-۶ متری بنگاه تهران
کیلوگرم
۱۰:۵۲
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۵/۲۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  8
ناودانی    ۸ فولاد تهران ۶ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
44,200 
۱۳:۲۷
  10
ناودانی    ۱۰ فولاد تهران ۶ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
44,000 
۱۳:۲۶
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۵/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  16
ناودانی ۱۶ ابهر  ۱۲ متری    تهران
کیلوگرم
46,200 
۱۳:۱۳
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۵/۲۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  120*120
نبشی  آریان فولاد ۱۲*۱۲۰*۱۲۰-۱۲ متری ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
47,500 
۱۱:۲۴
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۵/۲۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  150*150
نبشی  آریان فولاد ۱۵*۱۵۰*۱۵۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
41,550 
۱۱:۳۸
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۵/۱۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  4
ناودانی    ۴ اروپا ۶ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
92,000 
۱۱:۱۶
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۵/۰۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  8
ناودانی ابهر ۸ شاخه ۶ متری تهران
کیلوگرم
55,500 
۱۳:۱۰
  12
ناودانی ابهر ۱۲شاخه ۶ متری تهران
کیلوگرم
55,500 
۱۳:۱۰
  12
ناودانی ۱۲ ابهر  ۱۲ متری    تهران
کیلوگرم
55,500 
۱۳:۱۰
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۵/۰۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  6
ناودانی فولاد تهران ۶ شاخه ۶ متر تهران
کیلوگرم
55,500 
۱۳:۱۰
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۵/۰۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  40
ناودانی    ۴۰ اروپا ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
۱۳:۴۷
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۵/۰۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  12
ناودانی ۱۲ ابهر  ۱۲ متری    کارخانه
کیلوگرم
41,500 
۱۳:۲۷
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۵/۰۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  8
ناودانی  DIN1026-1  ۸ استاندارد اروپا ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
43,000 
۱۴:۰۵
  12
ناودانی  DIN1026-1  ۱۲ استاندارد اروپا ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
42,000 
۱۴:۰۵
  12
ناودانی    ۱۲ استاندارد اروپا ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
43,000 
۱۴:۰۵
  14
ناودانی  DIN1026-1  ۱۴ استاندارد اروپا ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
42,000 
۱۴:۰۵
  16
ناودانی  DIN1026-1  ۱۶ استاندارد اروپا ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
43,000 
۱۴:۰۶
  18
ناودانی  DIN1026-1  ۱۸ استاندارد اروپا ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
43,000 
۱۴:۰۶
  20
ناودانی  DIN1026-1  ۲۰ استاندارد اروپا ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
43,000 
۱۴:۰۶
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۵/۰۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  14
ناودانی    ۱۴ ناب تبریز ۱۲ متری کارخانه 
کیلوگرم
42,000 
۱۳:۵۲
  70*70
نبشی  ناب تبریز ۷*۷۰*۷۰-۱۲ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
42,000 
۱۳:۴۸
  80*80
نبشی  ناب تبریز ۸*۸۰*۸۰-۱۲ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
41,800 
۱۳:۴۹
  100*100
نبشی  ناب تبریز ۱۰*۱۰۰*۱۰۰-۱۲ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
42,200 
۱۳:۳۶
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۵/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  80*80
نبشی  ناب تبریز ۶*۸۰*۸۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
39,500 
۱۲:۲۴
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  8
ناودانی ۸ ابهر  ۱۲ متری    کارخانه
کیلوگرم
34,000 
۱۲:۱۵
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  12
ناودانی    ۱۲ ناب تبریز ۱۲ متری کارخانه 
کیلوگرم
34,600 
۱۲:۴۴
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  45*45
نبشی  ناب تبریز ۴*۴۵*۴۵-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
35,500 
۱۳:۰۲
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۱۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  50*50
نبشی  آرین ۵*۵۰*۵۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
34,050 
۱۳:۳۳
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۱۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  70*70
نبشی  ناب تبریز ۵*۷۰*۷۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
36,000 
۱۱:۲۵
  70*70
نبشی  ناب تبریز ۶*۷۰*۷۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
36,000 
۱۱:۲۵
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۱۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  50*50
نبشی  ظهوریان ۴*۵۰*۵۰-۶ متری بنگاه تهران
کیلوگرم
21,200 
۱۳:۵۵
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۱۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  50*50
نبشی  منظومه ۵*۵۰*۵۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
33,700 
۱۲:۱۸
  60*60
نبشی  منظومه ۶*۶۰*۶۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
33,700 
۱۲:۱۸
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۰۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  6
ناودانی ۶ زنجان ۶ متری بنگاه تهران
کیلوگرم
29,500 
۱۲:۲۹
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۰۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  10
ناودانی ۱۰ آریان فولاد  ۱۲ متری    کارخانه
شاخه
34,750 
۱۲:۴۰
  150*150
نبشی  آریان فولاد ۱۶*۱۵۰*۱۵۰-۱۲ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
35,550 
۱۲:۴۰
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۰۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  25*25
نبشی  اسپیرال ۳*۲۵*۲۵-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
۱۲:۴۷
  60*60
نبشی  اسپیرال ۶*۶۰*۶۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
۱۲:۴۷
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۳/۲۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  140*140
نبشی  آریان فولاد ۱۴*۱۴۰*۱۴۰-۱۲ متری ۵SP کارخانه
کیلوگرم
۱۲:۲۵
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۳/۰۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  100*100
نبشی  آریان فولاد ۱۰*۱۰۰*۱۰۰-۱۲ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
28,850 
۱۱:۴۸
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۳۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  6.3*6.3
نبشی  ناب تبریز ۵*۶٫۳*۶٫۳-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
29,200 
۱۱:۲۹
  100*100
نبشی  ناب تبریز ۸*۱۰۰*۱۰۰-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
29,500 
۱۱:۲۹
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۲۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  40*40
نبشی  ابهر ۴*۴۰*۴۰-۶ متری ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
29,300 
۱۳:۲۱
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۲۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  8
ناودانی    ۸ نورد سجاد ۶ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
29,400 
۱۳:۲۳
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۱۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  6.3*6.3
نبشی  ناب تبریز ۶*۶٫۳*۶٫۳-۶ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
29,300 
۱۱:۲۲
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۱۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  12
ناودانی ۱۲ یزد شاخه ۶ متری تهران
کیلوگرم
26,900 
۱۳:۲۷
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۱/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  18
ناودانی ۱۸ روسیه  ۱۲ متری    تهران
کیلوگرم
32,000 
۱۲:۰۰
  22
ناودانی ۲۲ روسیه  ۱۲ متری    تهران
کیلوگرم
46,500 
۱۲:۰۰
  30
ناودانی    ۳۰ روسیه ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
50,500 
۱۲:۰۰
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۱/۲۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  90*90
نبشی  ناب تبریز ۸*۹۰*۹۰-۶ متری ST37 بنگاه تهران
کیلوگرم
28,700 
۱۲:۲۷
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۱/۱۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  20
ناودانی ۲۰ روسیه  ۱۲ متری    تهران
کیلوگرم
35,500 
۱۳:۲۰
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۲/۱۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  80*80
نبشی  آریان فولاد ۸*۸۰*۸۰-۱۲ متری ST37 کارخانه
کیلوگرم
26,450 
۱۲:۰۷
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۲/۰۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  100*100
نبشی  چین ۶*۱۰۰*۱۰۰-۱۲ متری ST52 بنگاه تهران
کیلوگرم
35,000 
۱۳:۲۳
  100*100
نبشی  چین ۸*۱۰۰*۱۰۰-۱۲ متری ST52 بنگاه تهران
کیلوگرم
33,000 
۱۳:۲۴
  130*130
نبشی  چین ۱۲*۱۳۰*۱۳۰-۱۲ متری ST52 بنگاه تهران
کیلوگرم
34,500 
۱۳:۲۶
  160*160
نبشی  چین ۱۰*۱۶۰*۱۶۰-۱۲ متری ST52 بنگاه تهران
کیلوگرم
45,000 
۱۳:۲۶
  180*180
نبشی  چین ۱۲*۱۸۰*۱۸۰-۱۲ متری ST52 بنگاه تهران
کیلوگرم
44,500 
۱۳:۲۶
telegram
 

توضیحات خرید

چنانچه انتقادى به روند فروش دارید، مانند تاخیر در ارسال پیش فاکتور یا عدم پاسخگویى به موقع، مى توانید با شماره داخلى 666 (صداى مشترى) تماس حاصل فرمایید. کلیه کالاهایى که در آهن آنلاین عرضه مى شوند اصلى بوده و هیچ گونه کالاى غیر اصلى در آهن آنلاین به فروش نمى رسد. لطفا مراقب افراد سودجو و سایتهاى مشابه باشید، آهن آنلاین هیچ گونه نمایندگى ندارد و تنها راه ارتباطى، تماس با شماره هاى مجموعه مى باشد. بدیهى است در صورت تماس با این افراد که بعضا عناوین و مدارك جعلى نیز تهیه نموده اند، آهن آنلاین هیچگونه مسئولیتى را پذیرا نخواهد بود. قبل از خرید، گرفتن تایید تلفنى الزامى است.

th0E1PEKBB

دریافت اخبار روزانه و قیمت های لحظه ای در کانال تلگرام نبشی و ناودانی آهن آنلاین

عضویت در کانال تخصصی نبشی و ناودانی آهن آنلاین:

https://telegram.me/AO_UNP_L

مژده صالحی : مدیر کل خرید و فروش

مژده صالحی

مدیر کل خرید و فروش

داخلى : 611
۰۲۱۶۳۴۲۸
09107686165

سارا سعیدی پور : مدیر گروه

سارا سعیدی پور

مدیر گروه

داخلى : 607
۰۲۱۶۳۴۲۸
09101430448

هانیه نظری : کارشناس فروش

هانیه نظری

کارشناس فروش

داخلى : 637
۰۲۱۶۳۴۲۸
09100014363

شهرزاد فاخری فر : کارشناس فروش

شهرزاد فاخری فر

کارشناس فروش

داخلى : 662
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100882

نیرم نعمت نژاد : مدیر خرید

نیرم نعمت نژاد

مدیر خرید

داخلى : 642
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100551

محمدرضا اسدی : کارشناس خرید

محمدرضا اسدی

کارشناس خرید

داخلى : 611
۰۲۱۶۳۴۲۸
09101430466