لیست قیمت شیرکشویی آهن آنلاین

تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۴
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  "14
شیرکشویی  “۱۴   چدنی  PN16  میراب
عدد
47,400,000 
  "14
شیرکشویی  “۱۴   چدنی  PN16  میراب
عدد
47,400,000 
  "2
شیرکشویی  “۲   چدنی  PN10  فاراب
عدد
3,770,000 
  "3
شیرکشویی  “۳   چدنی  PN16  فاراب
عدد
5,350,000 
  "6
شیرکشویی  “۶   چدنی  PN10  میراب
عدد
7,416,000 
  "6
شیرکشویی  “۶   چدنی  PN16  میراب
عدد
8,304,000 
  "8
شیرکشویی  “۸   چدنی  PN16  میراب
عدد
13,860,000 
  "10
فاراب PN10  شیرکشویی  “۱۰   چدنی  
عدد
19,550,000 
  "12
فاراب PN10  شیرکشویی  “۱۲   چدنی  
عدد
26,960,000 
  "3
فاراب PN10  شیرکشویی  “۳   چدنی  
عدد
4,860,000 
  "4
فاراب PN10  شیرکشویی  “۴   چدنی  
عدد
5,640,000 
  "5
فاراب PN10  شیرکشویی  “۵   چدنی  
عدد
6,870,000 
  "6
فاراب PN10  شیرکشویی  “۶   چدنی  
عدد
8,110,000 
  "8
فاراب PN10  شیرکشویی  “۸   چدنی  
عدد
12,270,000 
  " 1/2 2
فاراب PN10  شیرکشویی  ” ۱/۲ ۲   چدنی  
عدد
4,200,000 
  "10
فاراب PN16  شیرکشویی  “۱۰   چدنی  
عدد
24,240,000 
  "12
فاراب PN16  شیرکشویی  “۱۲   چدنی  
عدد
33,940,000 
  "2
فاراب PN16  شیرکشویی  “۲   چدنی  
عدد
4,150,000 
  "3
فاراب PN16  شیرکشویی  “۳   چدنی  
عدد
5,350,000 
  "4
فاراب PN16  شیرکشویی  “۴   چدنی  
عدد
6,210,000 
  "5
فاراب PN16  شیرکشویی  “۵   چدنی  
عدد
7,540,000 
  "6
فاراب PN16  شیرکشویی  “۶   چدنی  
عدد
8,940,000 
  "8
فاراب PN16  شیرکشویی  “۸   چدنی  
عدد
15,360,000 
  " 1/2 2
فاراب PN16  شیرکشویی  ” ۱/۲ ۲   چدنی  
عدد
4,630,000 
  "10
میراب PN10  شیرکشویی  “۱۰   چدنی  
عدد
19,200,000 
  "12
میراب PN10  شیرکشویی  “۱۲   چدنی  
عدد
  "14
میراب PN10  شیرکشویی  “۱۴   چدنی  
عدد
44,280,000 
  "2
میراب PN10  شیرکشویی  “۲   چدنی  
عدد
2,472,000 
  "3
میراب PN10  شیرکشویی  “۳   چدنی  
عدد
3,576,000 
  "4
میراب PN10  شیرکشویی  “۴   چدنی  
عدد
4,260,000 
  "5
میراب PN10  شیرکشویی  “۵   چدنی  
عدد
6,096,000 
  "6
میراب PN10  شیرکشویی  “۶   چدنی  
عدد
7,416,000 
  "8
میراب PN10  شیرکشویی  “۸   چدنی  
عدد
12,180,000 
  " 1/2 2
میراب PN10  شیرکشویی  ” ۱/۲ ۲   چدنی  
عدد
3,000,000 
  "10
میراب PN16  شیرکشویی  “۱۰   چدنی  
عدد
21,480,000 
  "12
میراب PN16  شیرکشویی  “۱۲   چدنی  
عدد
26,280,000 
  "12
میراب PN16  شیرکشویی  “۱۲   چدنی  
عدد
30,000,000 
  "2
میراب PN16  شیرکشویی  “۲   چدنی  
عدد
2,544,000 
  "3
میراب PN16  شیرکشویی  “۳   چدنی  
عدد
3,900,000 
  "4
میراب PN16  شیرکشویی  “۴   چدنی  
عدد
4,608,000 
  "5
میراب PN16  شیرکشویی  “۵   چدنی  
عدد
6,276,000 
  "8
میراب PN16  شیرکشویی  “۸   چدنی  
عدد
13,860,000 
  " 1/2 2
میراب PN16  شیرکشویی  ” ۱/۲ ۲   چدنی  
عدد
3,120,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۴
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  " 1/2 1
وگ PN10  شیرکشویی  ” ۱/۲ ۱   چدنی  
عدد
2,200,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۴
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  "2
شیرکشویی “۲ چدنی  PN10  وگ
عدد
2,400,000 
  "12
وگ PN16  شیرکشویی  “۱۲   چدنی  
عدد
23,500,000 
  "2
وگ PN16  شیرکشویی  “۲   چدنی  
عدد
2,900,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۴
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  " 1/2 2
وگ PN10  شیرکشویی  ” ۱/۲ ۲   چدنی  
عدد
2,700,000 
  " 1/2 1
وگ PN16  شیرکشویی  ” ۱/۲ ۱   چدنی  
عدد
2,600,000 
  " 1/2 2
وگ PN16  شیرکشویی  ” ۱/۲ ۲   چدنی  
عدد
3,300,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۴
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  "3
وگ PN10  شیرکشویی  “۳   چدنی  
عدد
3,200,000 
  "3
وگ PN16  شیرکشویی  “۳   چدنی  
عدد
3,950,000 
  "4
وگ PN16  شیرکشویی  “۴   چدنی  
عدد
4,500,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۴
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  "8
وگ PN10  شیرکشویی  “۸   چدنی  
عدد
9,300,000 
  "8
وگ PN16  شیرکشویی  “۸   چدنی  
عدد
11,000,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۴
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  "5
شیرکشویی “۵ چدنی  PN10  وگ
عدد
4,900,000 
  "5
شیرکشویی “۵ چدنی  PN16  وگ
عدد
5,750,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۴
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  "16
شیرکشویی “۱۶ چدنی  PN16  وگ
عدد
45,000,000 
  "6
شیرکشویی “۶ چدنی  PN16  وگ
عدد
7,200,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۴
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  "16
وگ PN10  شیرکشویی  “۱۶   چدنی  
عدد
39,000,000 
  "18
وگ PN16  شیرکشویی  “۱۸   چدنی  
عدد
68,000,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۴
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  "10
وگ PN10  شیرکشویی  “۱۰   چدنی  
عدد
15,000,000 
  "10
وگ PN16  شیرکشویی  “۱۰   چدنی  
عدد
17,000,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۴
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  "12
وگ PN10  شیرکشویی  “۱۲   چدنی  
عدد
21,000,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۳
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  "12
شیرکشویی  “۱۲   چدنی  PN16  میراب
عدد
30,000,000 
  "6
شیرکشویی  “۶   چدنی  PN16  فاراب
عدد
8,940,000 
  " 1/2 2
شیرکشویی  ” ۱/۲ ۲   چدنی  PN16  فاراب
عدد
4,630,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۳
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  "4
وگ PN10  شیرکشویی  “۴   چدنی  
عدد
3,700,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۳
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  "14
وگ PN10  شیرکشویی  “۱۴   چدنی  
عدد
35,000,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۳
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  "6
وگ PN10  شیرکشویی  “۶   چدنی  
عدد
6,400,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۳
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  "14
وگ PN16  شیرکشویی  “۱۴   چدنی  
عدد
42,500,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۱
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  "14
شیرکشویی  “۱۴   چدنی  PN10  میراب
عدد
44,280,000 
  "2
شیرکشویی  “۲   چدنی  PN10  میراب
عدد
3,770,000 
  "2
شیرکشویی  “۲   چدنی  PN16  میراب
عدد
2,544,000 
  "4
شیرکشویی  “۴   چدنی  PN10  فاراب
عدد
5,640,000 
  "4
شیرکشویی  “۴   چدنی  PN10  میراب
عدد
4,260,000 
  "8
شیرکشویی  “۸   چدنی  PN10  میراب
عدد
12,180,000 
  " 1/2 2
شیرکشویی  ” ۱/۲ ۲   چدنی  PN10  میراب
عدد
3,000,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۰
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
 
شیرکشویی     چدنی  PN10  میراب
عدد
6,096,000 
  "10
شیرکشویی  “۱۰   چدنی  PN10  میراب
عدد
19,200,000 
  "10
شیرکشویی  “۱۰   چدنی  PN16  فاراب
عدد
24,240,000 
  "2
شیرکشویی  “۲   چدنی  PN16  فاراب
عدد
4,150,000 
  "3
شیرکشویی  “۳   چدنی  PN10  فاراب
عدد
4,860,000 
  "3
شیرکشویی  “۳   چدنی  PN16  میراب
عدد
3,900,000 
  "4
شیرکشویی  “۴   چدنی  PN16  فاراب
عدد
6,210,000 
  "4
شیرکشویی  “۴   چدنی  PN16  میراب
عدد
4,608,000 
  "5
شیرکشویی  “۵   چدنی  PN16  فاراب
عدد
7,540,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۱۹
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  "10
شیرکشویی  “۱۰   چدنی  PN10  فاراب
عدد
19,550,000 
  "12
شیرکشویی  “۱۲   چدنی  PN10  میراب
عدد
26,280,000 
  "12
شیرکشویی  “۱۲   چدنی  PN10  میراب
عدد
  "12
شیرکشویی  “۱۲   چدنی  PN16  فاراب
عدد
33,940,000 
  "5
شیرکشویی  “۵   چدنی  PN16  میراب
عدد
6,276,000 
  "6
شیرکشویی  “۶   چدنی  PN10  فاراب
عدد
8,110,000 
  "6
شیرکشویی  “۶   چدنی  PN16  میراب
عدد
8,304,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۱۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  "1
اتصالات ۳۱۶ استیل  شیرکشویی  “۱   استیل  
عدد
  "20
اتصالات ۳۱۶ استیل  شیرکشویی  “۲۰   استیل  
عدد
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۱۶
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  "2
شیرکشویی  “۲   چدنی  PN16  میراب
عدد
3,120,000 
  "8
شیرکشویی  “۸   چدنی  PN10  فاراب
عدد
12,270,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۱۴
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  "5
شیرکشویی  “۵   چدنی  PN10  فاراب
عدد
6,870,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۲۹
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
 
شیرکشویی     چدنی  PN16  میراب
عدد
 
شیرکشویی     چدنی  PN16  میراب
عدد
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۱/۱۸
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  "1
اتصالات   شیرکشویی  “۱   فولادی  
عدد
telegram
همراهان گرامی چنانچه بعد از ۳۰ دقیقه از تماس با ما پاسخ مناسبی دریافت ننمودید با داخلی ۶۹۴ تماس گرفته و با اعلام مراتب ما را در خدمت رسانی هرچه بهتر یاری نمایید

توضیحات خرید

چنانچه انتقادى به روند فروش دارید، مانند تاخیر در ارسال پیش فاکتور یا عدم پاسخگویى به موقع، مى توانید با شماره داخلى 666 (صداى مشترى) تماس حاصل فرمایید. کلیه کالاهایى که در آهن آنلاین عرضه مى شوند اصلى بوده و هیچ گونه کالاى غیر اصلى در آهن آنلاین به فروش نمى رسد. لطفا مراقب افراد سودجو و سایتهاى مشابه باشید، آهن آنلاین هیچ گونه نمایندگى ندارد و تنها راه ارتباطى، تماس با شماره هاى مجموعه مى باشد. بدیهى است در صورت تماس با این افراد که بعضا عناوین و مدارك جعلى نیز تهیه نموده اند، آهن آنلاین هیچگونه مسئولیتى را پذیرا نخواهد بود. قبل از خرید، گرفتن تایید تلفنى الزامى است.

th0E1PEKBB

اطلاع از قیمت ها و اخبار اتصالات در کانال تلگرام اتصالات آهن آنلاین

عضویت در کانال تخصصی اتصالات آهن آنلاین:

https://telegram.me/AO_fittings

محمد شانه جانی : مدیر کل خرید و فروش

محمد شانه جانی

مدیر کل خرید و فروش

داخلى : 655
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100391

نیلوفر ترابی : مدیر گروه

نیلوفر ترابی

مدیر گروه

داخلى : 612
۰۲۱۶۳۴۲۸
09193014988

غزال تاجدینی : کارشناس فروش

غزال تاجدینی

کارشناس فروش

داخلى : 676
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100445

آیدین هماوندی : کارشناس خرید

آیدین هماوندی

کارشناس خرید

داخلى : 670
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100620

میرقاسم محمدی : کارشناس خرید

میرقاسم محمدی

کارشناس خرید

داخلى : 634
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100870