آهن آنلاین
فیلترها

زانو

آخرین بروزرسانی: روزهای قبل ( 1403/2/29 )
زانو
نام کالا قیمت (تومان)
زانو 90 درجه پرسی 32*32 نیوپایپ
426,120
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : 0
زانو 90 درجه پرسی 16*16 نیوپایپ
174,360
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : 0
زانو 90 درجه پرسی 25*25 نیوپایپ
328,070
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : 0
زانو "1/2 گالوانیزه
9,600
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : 0
زانو 90 درجه 2 دنده ای 6000 فشار قوی
2,865,600
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : 0
زانو 90 درجه 3/4 دنده ای 3000 فشار قوی
247,200
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : 0
زانو یکسر دنده 50*11/2 UPVC
110,400
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : 0
زانویی "10 درزدار
1,260,000
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : 0
زانو "11/2 مک
116,400
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : 0
زانویی "11/2 مانسمان
46,800
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : 0
زانو 45درجه 1 ساکت 6000 فشار قوی
302,000
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : 0
زانو 45 درجه چسبی 63 UPVC
57,120
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : 0
زانویی "5 درزدار
222,000
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : 0
زانو 45 درجه یکسر کوپله 63 ضخامت 3 پلیمر گلپایگان
26,880
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : 0
زانو 45 درجه یکسر کوپله 110 ضخامت 3/2 پلیمر گلپایگان
77,520
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : 0
زانو 90 درجه 1/2 دنده ای 6000 فشار قوی
157,200
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : 0
زانو 87/5 درجه یکسر 75 ضخامت 3 پلیمر گلپایگان
45,720
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : 0
زانو 90 درجه 11/4 دنده ای 3000 فشار قوی
577,200
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : 0
زانو 87/5 درجه یکسر 90 ضخامت 3 پلیمر گلپایگان
57,720
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : 0
زانو 90درجه 1/2 ساکت 3000 فشار قوی
139,200
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : 0
زانو 90 درجه 1/4 دنده ای 3000 فشار قوی
139,200
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : 0
زانویی "21/2 درزدار
51,600
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : 0
زانو 90 درجه چسبس 75 UPVC
112,320
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : 0
زانو "11/2 گالوانیزه
46,800
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : 0
زانویی "11/4 درزدار
16,200
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : 0
زانو 90 درجه 21/2 رده40
192,000
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : 0
زانو "4 گالوانیزه
306,000
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : 0
زانو "21/2 مک
348,000
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : 0
زانو 45 درجه 75 پلی ران
39,690
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : 0
زانو "11/4 مک
90,000
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : 0
زانویی "3 درزدار
71,400
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : 0
زانویی "4 درزدار
126,000
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : 0
زانو 90 درجه 1/2 دنده ای 3000 فشار قوی
198,000
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : 0
زانو 90درجه 3/4 ساکت 6000 فشار قوی
279,600
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : 0
زانویی "1/2 مانسمان
10,800
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : 0
زانو "3/4 مک
38,400
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : 0
زانو 90 درجه 11/2 رده40
56,400
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : 0
زانو 45 درجه چسبی 75 UPVC
118,800
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : 0
زانو یکسر دنده 63*2 UPVC
154,800
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : 0
زانو "1 گالوانیزه
20,400
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : 0
زانویی "2 مانسمان
91,200
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : 0
زانو "21/2 گالوانیزه
115,200
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : 0
زانو 45 درجه 110 پلی ران
87,180
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : 0
زانویی "2 درزدار
31,800
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : 0
زانو چپقی پرسی "1/2*16 نیوپایپ
188,900
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : 0
زانویی "3 مانسمان
203,040
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : 0
زانو 90 درجه 2 رده40
84,000
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : 0
زانویی "1 مانسمان
18,000
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : 0
زانویی "6 درزدار
318,000
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : 0
زانو 90 درجه چسبس 63 UPVC
52,300
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : 0
زانو 90درجه 1/2 ساکت 6000 فشار قوی
184,800
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : 0
زانو صفحه دار توپیچ پرسی "1/2*16 نیوپایپ
227,820
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : 0
زانو 90 درجه پرسی 20*20 نیوپایپ
220,690
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : 0
زانو 45 درجه 50 پلی ران
25,620
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : 0
زانو چپقی پرسی "1/2*20 نیوپایپ
217,420
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : 0
زانو 87/5 درجه یکسر 63 ضخامت 3 پلیمر گلپایگان
30,960
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : 0
زانو صفحه دار توپیچ پرسی "1/2*20 نیوپایپ
262,000
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : 0
زانویی "8 مانسمان
2,100,000
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : 0
زانویی "8 درزدار
624,000
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : 0
زانو 90 درجه 1 دنده ای 6000 فشار قوی
650,400
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : 0
زانو 90 درجه 2 دنده ای 3000 فشار قوی
1,320,000
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : 0
زانو "4 مک
726,000
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : 0
زانو 90درجه 2 ساکت 6000 فشار قوی
1,490,400
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : 0
زانو "1 مک
58,200
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : 0
زانو 45 درجه یکسر کوپله 90 ضخامت 3 پلیمر گلپایگان
45,360
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : 0
زانویی "4 مانسمان
360,000
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : 0
زانویی "6 مانسمان
882,000
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : 0
زانویی "5 مانسمان
576,000
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : 0
زانو 90 درجه 1/2 رده40
19,800
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : 0
زانو 90 درجه 3/8 دنده ای 3000 فشار قوی
139,200
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : 0
زانو 90درجه 1 ساکت 3000 فشار قوی
247,200
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : 0
زانویی "21/2 مانسمان
150,000
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : 0
زانو 45درجه 2 ساکت 6000 فشار قوی
989,000
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : 0
زانو 90 درجه 1 رده40
27,600
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : 0
زانویی "11/4 مانسمان
38,400
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : 0
زانو "3 گالوانیزه
158,400
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : 0
زانویی "1 درزدار
11,160
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : 0
زانو 90 درجه 6 رده40 مانسمان
1,260,000
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : 0
زانو 90 درجه 3 رده40 مانسمان
264,000
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : 0
زانو 90 درجه 8 رده40 مانسمان
2,640,000
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : 0
زانو "11/4 گالوانیزه
34,200
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : 0
زانو 90 درجه 11/4 رده40
43,200
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : 0
زانو 45 درجه چسبی 50 UPVC
47,800
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : 0
زانو "3/4 گالوانیزه
15,240
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : 0
زانویی "11/2 درزدار
20,400
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : 0
زانو دیواری پرسی "1/2*16 نیوپایپ
129,770
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : 0
زانو 45 درجه یکسر کوپله 50 ضخامت 3 پلیمر گلپایگان
18,600
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : 0
زانو 87/5 درجه یکسر 110 ضخامت 3/2 پلیمر گلپایگان
91,440
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : 0
زانو "2 مک
234,000
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : 0
زانو 90درجه 2 ساکت 3000 فشار قوی
996,000
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : 0
زانو 45 درجه یکسر کوپله 75 ضخامت 3 پلیمر گلپایگان
33,240
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : 0
زانو 45درجه 1/2 ساکت 6000 فشار قوی
154,000
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : 0
زانو 90 درجه 11/2 دنده ای 3000 فشار قوی
996,000
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : 0
زانو 90 درجه 3/4 رده40
25,200
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : 0
زانویی "3/4 درزدار
9,480
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : 0
زانو 90 درجه چسبس 50 UPVC
48,400
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : 0
زانو 90 درجه 1 دنده ای 3000 فشار قوی
416,400
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : 0
زانو "2 گالوانیزه
63,600
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : 0
زانو "3 مک
432,000
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : 0
زانو 90درجه 1 ساکت 6000 فشار قوی
471,600
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : 0
زانو یکسر دنده 75*21/2 UPVC
357,600
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : 0
زانو 90 درجه 5 رده40 مانسمان
900,000
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : 0
زانو 90درجه 3/4 ساکت 3000 فشار قوی
175,200
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : 0
زانو 90 درجه 4 رده40 مانسمان
480,000
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : 0
زانویی "1/2 درزدار
5,880
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : 0
زانویی "3/4 مانسمان
14,400
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : 0
زانویی "10 مانسمان
3,300,000
آخرین بروز رسانی : 1403/2/29
نوسانات : 0

زانو

یکی از مهمترین اتصالات پر کاربرد در صنایع مختلف زانویی است که برای تغییر مسیر یک سیال بکار می‌رود. این کالا انواع مختلفی دارد که هر یک با قیمت‌های گوناگون در تاریخ (01 خرداد) توسط فروشندگان مختلف به فروش می‌رسند.

قیمت انواع زانو فلزی

انواع زانو فلزی، در کشور توسط شرکت‌های مختلفی تولید می‌شوند که هر یک کیفیت متفاوتی دارند. جنس و کیفیت تاثیر زیادی در قیمت انواع زانو فلزی داشته که در هنگام خرید باید به جنس آن‌ها دقت زیادی داشته باشید. هر نوع زانویی برای کار خاصی استفاده می‌شود که از مواد مختلفی ساخته شده و نرخ متفاوتی دارد.

قیمت زانو گالوانیزه

یکی از انواع زانوها که به فروش می‌رسد زانو گالوانیزه است. نرخ این نوع زانویی با توجه به سایز و کیفیت سنجیده می‌شود. برای تهیه این محصول لازم است تا ابتدا نیاز خود را بسنجید و سپس دست به انتخاب بزنید.

قیمت زانو جوشی

زانو جوشی، با قیمت‌های متفاوتی به فروش می‌رسد و این‌که شما چه فروشگاهی برای خرید خود انتخاب کنید تاثیر زیادی روی این قیمت دارد. این محصول که در صنایع و ساخت‌و‌ساز بسیار مورد استفاده است در ابعاد مختلفی تهیه خواهد شد.

 

زانو فولادی به تصویر کشیده شده است.

 

قیمت زانو مانیسمان

زانو در رده‌های مختلف دارای بهای متفاوتی است. شما می‌توانید باتوجه به جدولی که در سایت ما قرار داده شده قیمت انواع زانو مانیسمان را مشاهده کرده و خریدتان را انجام دهید.

طبق نظر کارشناسان آهن آنلاین:

قیمت زانو فلزی، که از پرکاربردترین اتصالات فولادی به شمار می‌رود، بسته به نوع، جنس مواد اولیه، سایز و رده و در نهایت برند تولیدکننده متفاوت است. افت و خیزهای بازار آهن و عوامل موثر بر آن‌ مثل: تغییرات نرخ دلار، آهن جهانی، تورم و عوامل سیاسی و اقتصادی نیز قیمت زانو در انواع جوشی، مانیسمان و … را تحت تاثیر قرار می‌دهند.”

قیمت زانویی 90 درجه

قیمت زانوئی ۹۰ درجه، بستگی به برند محصول دارد؛ درواقع برخی از برندها کیفیت پایینی دارند و به‌همین‌دلیل با نرخ کمتری نسبت به سایر محصولات به فروش می‌رسند. قیمت زانو فولادی، نسبت به زانوهای دیگر کمی بالاتر است و این به‌دلیل دوام بسیار بالای این محصول است. قیمت اتصالات آهنی این روزها با توجه به جنس اتصالات و دوامی که دارند هم درنظر گرفته می‌شود.‌ برخی زانوها در اثر فشارهای بسیار زیاد دچار مشکل نخواهند شد و به‌همین‌دلیل باید هزینه بیشتری برای خرید آن پرداخت.

قیمت زانو نیوپایپ

برای اطلاع از قیمت زانو نیوپایپ، می‌توانید از طریق همین سایت اقدامات لازم را انجام دهید. فروشندگان هم تاثیر زیادی در تعیین نرخ محصولات خود دارند. هر چه انواع محصولات به صورت مستقیم به فروش برسند نرخ کمتری خواهند داشت. قیمت زانو فلزی ½ هم مانند دیگر محصولات بسته به جنس، کیفیت، ضخامت و... است. بهای انواع زانوهای مختلف که با جنس‌ها و کیفیت‌های گوناگون در سایزهای مختلف تولید می‌شوند را می‌توانید از طریق جداول سایت ما بررسی و خرید خود را انجام دهید.

سخن پایانی

همانطورکه اشاره کردیم زانو یکی از اتصالاتی است که با جنس‌های مختلف تولید می‌شود. این اتصالات نرخ‌های متفاوتی نسبت به کیفیت خود دارند. برای خرید کافی است از خدمات حضوری و غیرحضوری مجموعه‌های مختلف بهره‌مند شده و به راحتی نیازتان را برطرف کنید.

... بیشتر
ساعت کاری امروز ما به پایان رسیده است.
استعلام قیمت ثبت کنید تا در اولین فرصت با شما تماس بگیریم.
درخواست استعلام قیمت
فیلتر نتایج x