آهن آنلاین
فیلترها

زانو

زانو
| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
نام کالا قیمت (ریال)
زانو 90درجه 1/2 ساکت 6000 فشار قوی
1,848,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
زانو 87/5 درجه یکسر 90 ضخامت 3 پلیمر گلپایگان
577,200
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
زانو 45 درجه یکسر کوپله 63 ضخامت 3 پلیمر گلپایگان
268,800
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
زانو 87/5 درجه یکسر 75 ضخامت 3 پلیمر گلپایگان
457,200
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
زانو "21/2 گالوانیزه
1,152,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
زانو 90درجه 1 ساکت 6000 فشار قوی
4,716,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
زانو 90 درجه 3 رده40 مانسمان
2,640,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
زانو 90 درجه 11/2 رده40
564,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
زانو صفحه دار توپیچ پرسی "1/2*16 نیوپایپ
2,278,200
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
زانویی "11/4 مانسمان
384,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
زانو 90 درجه 3/8 دنده ای 3000 فشار قوی
1,392,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
زانو 45 درجه یکسر کوپله 110 ضخامت 3/2 پلیمر گلپایگان
775,200
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
زانو "4 مک
7,260,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
زانو 90 درجه چسبس 63 UPVC
523,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
زانو 45 درجه یکسر کوپله 90 ضخامت 3 پلیمر گلپایگان
453,600
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
زانو "3/4 گالوانیزه
152,400
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
زانو 45 درجه چسبی 75 UPVC
1,188,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
زانو 90درجه 2 ساکت 6000 فشار قوی
14,904,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
زانو 45 درجه یکسر کوپله 50 ضخامت 3 پلیمر گلپایگان
186,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
زانو 90درجه 3/4 ساکت 6000 فشار قوی
2,796,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
زانو 90 درجه 11/2 دنده ای 3000 فشار قوی
9,960,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
زانو چپقی پرسی "1/2*20 نیوپایپ
2,174,160
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
زانویی "1/2 مانسمان
108,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
زانویی "4 درزدار
1,260,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
زانویی "2 مانسمان
912,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
زانو 90درجه 1 ساکت 3000 فشار قوی
2,472,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
زانو 90 درجه 5 رده40 مانسمان
9,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
زانو یکسر دنده 50*11/2 UPVC
1,104,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
زانو 90 درجه 2 دنده ای 3000 فشار قوی
13,200,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
زانو "11/2 گالوانیزه
468,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
زانو 45درجه 1/2 ساکت 6000 فشار قوی
1,540,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
زانو 90 درجه پرسی 20*20 نیوپایپ
2,206,920
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
زانو 90 درجه 1/2 دنده ای 6000 فشار قوی
1,572,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
زانو 45درجه 2 ساکت 6000 فشار قوی
9,890,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
زانو 87/5 درجه یکسر 110 ضخامت 3/2 پلیمر گلپایگان
914,400
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
زانو 90 درجه 1/2 رده40
198,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
زانو "1 گالوانیزه
204,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
زانو 90 درجه 11/4 رده40
432,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
زانو صفحه دار توپیچ پرسی "1/2*20 نیوپایپ
2,620,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
زانو 90درجه 3/4 ساکت 3000 فشار قوی
1,752,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
زانو 45 درجه 50 پلی ران
256,170
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
زانو 90 درجه چسبس 50 UPVC
484,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
زانو 90 درجه 1 دنده ای 3000 فشار قوی
4,164,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
زانو 90 درجه 3/4 دنده ای 3000 فشار قوی
2,472,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
زانو 90 درجه 1/4 دنده ای 3000 فشار قوی
1,392,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
زانویی "3 مانسمان
2,030,400
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
زانویی "6 مانسمان
8,820,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
زانو 90 درجه 3/4 رده40
252,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
زانو 90 درجه 11/4 دنده ای 3000 فشار قوی
5,772,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
زانو 90 درجه 2 دنده ای 6000 فشار قوی
28,656,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
زانویی "8 درزدار
6,240,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
زانویی "11/2 مانسمان
468,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
زانو 90 درجه 4 رده40 مانسمان
4,800,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
زانو 90 درجه 8 رده40 مانسمان
26,400,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
زانو "2 مک
2,340,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
زانو "11/2 مک
1,164,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
زانویی "10 درزدار
12,600,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
زانویی "5 مانسمان
5,760,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
زانویی "4 مانسمان
3,600,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
زانو "11/4 مک
900,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
زانو 90 درجه پرسی 25*25 نیوپایپ
3,280,680
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
زانو "1/2 گالوانیزه
96,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
زانو "11/4 گالوانیزه
342,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
زانو 45 درجه 75 پلی ران
396,900
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
زانو "3/4 مک
384,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
زانویی "5 درزدار
2,220,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
زانویی "3 درزدار
714,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
زانویی "11/2 درزدار
204,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
زانویی "2 درزدار
318,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
زانویی "8 مانسمان
21,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
زانو 90 درجه 1/2 دنده ای 3000 فشار قوی
1,980,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
زانو 90 درجه چسبس 75 UPVC
1,123,200
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
زانو 45 درجه چسبی 50 UPVC
478,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
زانو یکسر دنده 63*2 UPVC
1,548,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
زانویی "1/2 درزدار
58,800
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
زانو "21/2 مک
3,480,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
زانویی "3/4 درزدار
94,800
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
زانویی "10 مانسمان
33,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
زانویی "6 درزدار
3,180,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
زانویی "1 مانسمان
180,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
زانو "3 مک
4,320,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
زانو دیواری پرسی "1/2*16 نیوپایپ
1,297,680
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
زانو "3 گالوانیزه
1,584,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
زانو 90 درجه 1 رده40
276,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
زانو 90 درجه 6 رده40 مانسمان
12,600,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
زانو 87/5 درجه یکسر 63 ضخامت 3 پلیمر گلپایگان
309,600
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
زانو "4 گالوانیزه
3,060,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
زانو 90 درجه پرسی 16*16 نیوپایپ
1,743,600
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
زانو "2 گالوانیزه
636,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
زانو 45 درجه یکسر کوپله 75 ضخامت 3 پلیمر گلپایگان
332,400
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
زانو 45 درجه 110 پلی ران
871,820
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
زانو 90 درجه 2 رده40
840,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
زانو یکسر دنده 75*21/2 UPVC
3,576,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
زانویی "3/4 مانسمان
144,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
زانو 90 درجه پرسی 32*32 نیوپایپ
4,261,200
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
زانو 90 درجه 1 دنده ای 6000 فشار قوی
6,504,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
زانو 90درجه 1/2 ساکت 3000 فشار قوی
1,392,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
زانو 90درجه 2 ساکت 3000 فشار قوی
9,960,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
زانو "1 مک
582,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
زانو 45 درجه چسبی 63 UPVC
571,200
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
زانو چپقی پرسی "1/2*16 نیوپایپ
1,889,040
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
زانو 90 درجه 21/2 رده40
1,920,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
زانو 45درجه 1 ساکت 6000 فشار قوی
3,020,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
زانویی "11/4 درزدار
162,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
زانویی "1 درزدار
111,600
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
زانویی "21/2 مانسمان
1,500,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
زانویی "21/2 درزدار
516,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
دریافت مشاوره از کارشناسان واحد زانو
کارشناسان واحد زانو
پگاه احمدی
پگاه احمدی (مدیر تیم اتصالات)
سحر اسکندری
سحر اسکندری (کارشناس فروش اتصالات)

زانو

یکی از مهمترین اتصالات پر کاربرد در صنایع مختلف زانویی است که برای تغییر مسیر یک سیال بکار می‌رود. این کالا انواع مختلفی دارد که هر یک با قیمت‌های گوناگون توسط فروشندگان مختلف به فروش می‌رسند.

قیمت انواع زانو فلزی

انواع زانو فلزی، در کشور توسط شرکت‌های مختلفی تولید می‌شوند که هر یک کیفیت متفاوتی دارند. جنس و کیفیت تاثیر زیادی در قیمت انواع زانو فلزی داشته که در هنگام خرید باید به جنس آن‌ها دقت زیادی داشته باشید. هر نوع زانویی برای کار خاصی استفاده می‌شود که از مواد مختلفی ساخته شده و نرخ متفاوتی دارد.

قیمت زانو گالوانیزه

یکی از انواع زانوها که به فروش می‌رسد زانو گالوانیزه است. نرخ این نوع زانویی با توجه به سایز و کیفیت سنجیده می‌شود. برای تهیه این محصول لازم است تا ابتدا نیاز خود را بسنجید و سپس دست به انتخاب بزنید.

قیمت زانو جوشی

زانو جوشی، با قیمت‌های متفاوتی به فروش می‌رسد و این‌که شما چه فروشگاهی برای خرید خود انتخاب کنید تاثیر زیادی روی این قیمت دارد. این محصول که در صنایع و ساخت‌و‌ساز بسیار مورد استفاده است در ابعاد مختلفی تهیه خواهد شد.

 

زانو فولادی به تصویر کشیده شده است.

 

قیمت زانو مانیسمان

زانو در رده‌های مختلف دارای بهای متفاوتی است. شما می‌توانید باتوجه به جدولی که در سایت ما قرار داده شده قیمت انواع زانو مانیسمان را مشاهده کرده و خریدتان را انجام دهید.

طبق نظر کارشناسان آهن آنلاین:

قیمت زانو فلزی، که از پرکاربردترین اتصالات فولادی به شمار می‌رود، بسته به نوع، جنس مواد اولیه، سایز و رده و در نهایت برند تولیدکننده متفاوت است. افت و خیزهای بازار آهن و عوامل موثر بر آن‌ مثل: تغییرات نرخ دلار، آهن جهانی، تورم و عوامل سیاسی و اقتصادی نیز قیمت زانو در انواع جوشی، مانیسمان و … را تحت تاثیر قرار می‌دهند.”

قیمت زانویی 90 درجه

قیمت زانوئی ۹۰ درجه، بستگی به برند محصول دارد؛ درواقع برخی از برندها کیفیت پایینی دارند و به‌همین‌دلیل با نرخ کمتری نسبت به سایر محصولات به فروش می‌رسند. قیمت زانو فولادی، نسبت به زانوهای دیگر کمی بالاتر است و این به‌دلیل دوام بسیار بالای این محصول است. قیمت اتصالات آهنی این روزها با توجه به جنس اتصالات و دوامی که دارند هم درنظر گرفته می‌شود.‌ برخی زانوها در اثر فشارهای بسیار زیاد دچار مشکل نخواهند شد و به‌همین‌دلیل باید هزینه بیشتری برای خرید آن پرداخت.

قیمت زانو نیوپایپ

برای اطلاع از قیمت زانو نیوپایپ، می‌توانید از طریق همین سایت اقدامات لازم را انجام دهید. فروشندگان هم تاثیر زیادی در تعیین نرخ محصولات خود دارند. هر چه انواع محصولات به صورت مستقیم به فروش برسند نرخ کمتری خواهند داشت. قیمت زانو فلزی ½ هم مانند دیگر محصولات بسته به جنس، کیفیت، ضخامت و... است. بهای انواع زانوهای مختلف که با جنس‌ها و کیفیت‌های گوناگون در سایزهای مختلف تولید می‌شوند را می‌توانید از طریق جداول سایت ما بررسی و خرید خود را انجام دهید.

سخن پایانی

همانطورکه اشاره کردیم زانو یکی از اتصالاتی است که با جنس‌های مختلف تولید می‌شود. این اتصالات نرخ‌های متفاوتی نسبت به کیفیت خود دارند. برای خرید کافی است از خدمات حضوری و غیرحضوری مجموعه‌های مختلف بهره‌مند شده و به راحتی نیازتان را برطرف کنید.

... بیشتر
مشاوره رایگان و خرید
فیلتر نتایج x