لیست قیمت زانو جوشی آهن آنلاین

تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۲۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  "14
زانو جوشی   “۱۴   بنکن    مانسمان ۴۵ درجه بنگاه تهران
عدد
3,500,000 
  "18
زانو جوشی   “۱۸   بنکن    مانسمان ۴۵ درجه بنگاه تهران
عدد
7,000,000 
  "18
زانو جوشی   “۱۸   بنکن    مانسمان ۹۰ درجه بنگاه تهران
عدد
13,300,000 
  "20
زانو جوشی   “۲۰   بنکن    مانسمان ۴۵ درجه بنگاه تهران
عدد
12,500,000 
  " 1/2 1
زانو جوشی   ” ۱/۲ ۱   بنکن    مانسمان ۴۵ درجه بنگاه تهران
عدد
29,700 
  " 1/2 2
زانو جوشی   ” ۱/۲ ۲   بنکن    مانسمان ۴۵ درجه بنگاه تهران
عدد
88,200 
  " 1/4 1
زانو جوشی   ” ۱/۴ ۱   بنکن    مانسمان ۴۵ درجه بنگاه تهران
عدد
25,000 
  " 3/4
زانو جوشی   ” ۳/۴   بنکن    مانسمان ۴۵ درجه بنگاه تهران
عدد
18,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۲۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  "1/2
زانو جوشی   “۱/۲   ایران اتصال    درز دار ۹۰ درجه بنگاه تهران
عدد
5,700 
  "1/2
زانو جوشی   “۱/۲   بنکن    مانسمان ۴۵ درجه بنگاه تهران
عدد
9,900 
  "1/2
زانو جوشی   “۱/۲   بنکن    مانسمان ۹۰ درجه بنگاه تهران
عدد
14,000 
  "8
زانو جوشی   “۸   بنکن    مانسمان ۹۰ درجه بنگاه تهران
عدد
1,950,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۲۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  "16
زانو جوشی   “۱۶   بنکن    مانسمان ۴۵ درجه بنگاه تهران
عدد
5,000,000 
  "6
زانو جوشی   “۶   بنکن    مانسمان ۴۵ درجه بنگاه تهران
عدد
500,000 
  " 3/4
زانو جوشی   ” ۳/۴   ایران اتصال    درز دار ۹۰ درجه بنگاه تهران
عدد
9,000 
  " 3/4
زانو جوشی   ” ۳/۴   بنکن    مانسمان ۹۰ درجه بنگاه تهران
عدد
17,500 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۲۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  "1
زانو جوشی   “۱   ایران اتصال    درز دار ۹۰ درجه بنگاه تهران
عدد
12,000 
  "1
زانو جوشی   “۱   بنکن    مانسمان ۴۵ درجه بنگاه تهران
عدد
26,000 
  "1
زانو جوشی   “۱   بنکن    مانسمان ۹۰ درجه بنگاه تهران
عدد
25,000 
  "10
زانو جوشی   “۱۰   بنکن    مانسمان ۴۵ درجه بنگاه تهران
عدد
1,980,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۲۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  " 1/4 1
زانو جوشی   ” ۱/۴ ۱   بنکن    مانسمان ۹۰ درجه بنگاه تهران
عدد
34,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۲۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  " 1/2 1
زانو جوشی   ” ۱/۲ ۱   بنکن    مانسمان ۹۰ درجه بنگاه تهران
عدد
43,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۲۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  "2
زانو جوشی   “۲   ایران اتصال    درز دار ۹۰ درجه بنگاه تهران
عدد
38,000 
  "2
زانو جوشی   “۲   بنکن    مانسمان ۴۵ درجه بنگاه تهران
عدد
50,000 
  "2
زانو جوشی   “۲   بنکن    مانسمان ۹۰ درجه بنگاه تهران
عدد
75,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۲۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  " 1/2 2
زانو جوشی   ” ۱/۲ ۲   بنکن    مانسمان ۹۰ درجه بنگاه تهران
عدد
145,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۲۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  "3
زانو جوشی   “۳   ایران اتصال    درز دار ۹۰ درجه بنگاه تهران
عدد
84,000 
  "3
زانو جوشی   “۳   بنکن    مانسمان ۴۵ درجه بنگاه تهران
عدد
108,000 
  "3
زانو جوشی   “۳   بنکن    مانسمان ۹۰ درجه بنگاه تهران
عدد
175,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۲۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  "12
زانو جوشی   “۱۲   بنکن    مانسمان ۹۰ درجه بنگاه تهران
عدد
4,400,000 
  "20
زانو جوشی   “۲۰   بنکن    مانسمان ۹۰ درجه بنگاه تهران
عدد
19,800,000 
  "6
زانو جوشی   “۶   ایران اتصال    درز دار ۹۰ درجه بنگاه تهران
عدد
430,000 
  " 1/2 1
زانو جوشی   ” ۱/۲ ۱   ایران اتصال    درز دار ۹۰ درجه بنگاه تهران
عدد
25,000 
  " 1/2 2
زانو جوشی   ” ۱/۲ ۲   ایران اتصال    درز دار ۹۰ درجه بنگاه تهران
عدد
63,000 
  " 1/4 1
زانو جوشی   ” ۱/۴ ۱   ایران اتصال    درز دار ۹۰ درجه بنگاه تهران
عدد
20,000 
  24"
زانو جوشی   ۲۴”   بنکن    مانسمان ۴۵ درجه بنگاه تهران
عدد
17,900,000 
  24"
زانو جوشی   ۲۴”   بنکن    مانسمان ۹۰ درجه بنگاه تهران
عدد
24,900,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۲۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  "4
زانو جوشی   “۴   ایران اتصال    درز دار ۹۰ درجه بنگاه تهران
عدد
136,000 
  "4
زانو جوشی   “۴   بنکن    مانسمان ۴۵ درجه بنگاه تهران
عدد
193,000 
  "4
زانو جوشی   “۴   بنکن    مانسمان ۹۰ درجه بنگاه تهران
عدد
290,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۲۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  "5
زانو جوشی   “۵   ایران اتصال    درز دار ۹۰ درجه بنگاه تهران
عدد
220,000 
  "5
زانو جوشی   “۵   بنکن    مانسمان ۴۵ درجه بنگاه تهران
عدد
330,000 
  "5
زانو جوشی   “۵   بنکن    مانسمان ۹۰ درجه بنگاه تهران
عدد
520,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۲۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  "6
زانو جوشی   “۶   بنکن    مانسمان ۹۰ درجه بنگاه تهران
عدد
800,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۲۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  "8
زانو جوشی   “۸   ایران اتصال    درز دار ۹۰ درجه بنگاه تهران
عدد
790,000 
  "8
زانو جوشی   “۸   بنکن    مانسمان ۴۵ درجه بنگاه تهران
عدد
1,215,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۲۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  "10
زانو جوشی   “۱۰   ایران اتصال    درز دار ۹۰ درجه بنگاه تهران
عدد
1,540,000 
  "10
زانو جوشی   “۱۰   بنکن    مانسمان ۹۰ درجه بنگاه تهران
عدد
3,400,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۲۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  "12
زانو جوشی   “۱۲   ایران اتصال    درز دار ۹۰ درجه بنگاه تهران
عدد
2,440,000 
  "12
زانو جوشی   “۱۲   بنکن    مانسمان ۴۵ درجه بنگاه تهران
عدد
3,000,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۲۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  "14
زانو جوشی   “۱۴   ایران اتصال    درز دار ۹۰ درجه بنگاه تهران
عدد
3,640,000 
  "14
زانو جوشی   “۱۴   بنکن    مانسمان ۹۰ درجه بنگاه تهران
عدد
6,120,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۲۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  "16
زانو جوشی   “۱۶   ایران اتصال    درز دار ۹۰ درجه بنگاه تهران
عدد
5,300,000 
  "16
زانو جوشی   “۱۶   بنکن    مانسمان ۹۰ درجه بنگاه تهران
عدد
9,000,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۲/۱۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
زانو جوشی     بنکن    فولادی بنگاه تهران
عدد
 
زانو جوشی     بنکن    فولادی بنگاه تهران
عدد
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۲/۱۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  " 1/4 1
زانو جوشی   ” ۱/۴ ۱   ایران اتصال    درز دار ۹۰ درجه بنگاه تهران
عدد
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۲/۱۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  " 1/2 1
زانو جوشی   ” ۱/۲ ۱   ایران اتصال    درز دار ۹۰ درجه بنگاه تهران
عدد
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۲/۱۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  " 1/2 2
زانو جوشی   ” ۱/۲ ۲   ایران اتصال    درز دار ۹۰ درجه بنگاه تهران
عدد
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۱/۱۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
زانو جوشی     اتصالات    پلاستیکی بنگاه تهران
عدد
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۴/۳۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
زانو جوشی 45 درجه
عدد
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۱۰/۲۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  "20
زانو جوشی   “20   ایران اتصال    درز دار 90 درجه بنگاه تهران
عدد
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۸/۰۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  "12
زانو جوشی   “12   ایران اتصال    درز دار 90 درجه بنگاه تهران
عدد
  "20
زانو جوشی   “20   ایران اتصال    درز دار 90 درجه بنگاه تهران
عدد
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۸/۰۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  " 1/2 1
زانو جوشی   ” 1/2 1   ایران اتصال    درز دار 90 درجه بنگاه تهران
عدد
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۸/۰۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  " 1/2 2
زانو جوشی   ” 1/2 2   ایران اتصال    درز دار 90 درجه بنگاه تهران
عدد
telegram
توضیحات خرید
چنانچه انتقادى به روند فروش دارید، مانند تاخیر در ارسال پیش فاکتور یا عدم پاسخگویى به موقع، مى توانید با شماره داخلى 666 (صداى مشترى) تماس حاصل فرمایید. کلیه کالاهایى که در آهن آنلاین عرضه مى شوند اصلى بوده و هیچ گونه کالاى غیر اصلى در آهن آنلاین به فروش نمى رسد. لطفا مراقب افراد سودجو و سایتهاى مشابه باشید، آهن آنلاین هیچ گونه نمایندگى ندارد و تنها راه ارتباطى، تماس با شماره هاى مجموعه مى باشد. بدیهى است در صورت تماس با این افراد که بعضا عناوین و مدارك جعلى نیز تهیه نموده اند، آهن آنلاین هیچگونه مسئولیتى را پذیرا نخواهد بود. قبل از خرید، گرفتن تایید تلفنى الزامى است.

th0E1PEKBB

اطلاع از قیمت ها و اخبار اتصالات در کانال تلگرام اتصالات آهن آنلاین

عضویت در کانال تخصصی اتصالات آهن آنلاین:

https://telegram.me/AO_fittings

شیوا ستار :  مدیر کل خرید و فروش

شیوا ستار

مدیر کل خرید و فروش

داخلى : 650
۰۲۱۶۳۴۲۸
09199904851

یاسمن کلوندی : کارشناس فروش

یاسمن کلوندی

کارشناس فروش

داخلى : 676
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100445