آهن آنلاین

جدول اشتال تیرآهن

جدول اشتال تیرآهن

بهترین راه برای انتخاب و تعیین مشخصات فنی و ابعاد تیرآهن های مناسب برای سازه، استفاده از جدول اشتال تیرآهن می باشد. این جدول براساس معیارهای فنی و مهندسی بخصوص گشتاورهای خمشی حول محورهای x  و y، به مهندسان و سازندگان هر پروژه کمک می کند تا بتوانند بهترین و باکیفیت ترین تیراهن موجود در بازار را خریداری کنند و از آن در سازه خود استفاده کنند.

جداول اشتال انواع تیرآهن

جدول وزنی تیرآهن تا اینجا مورد بررسی قرار گرفت حال به بررسی جداول اشتال این محصول فولادی می‌پردازیم. جداول اشتال این محصول فولادی به عنوان اساسی‌ترین نوع پروفیل‌های ساختمانی در طراحی سازه ابزاری مهم و کاربردی است. متخصصین مجرب آهن آنلاین قیمت روز تیرآهن را در لیست قیمت مربوطه به روز می‌کنند. مشخصات فنی و هندسی نظیر سطح مقطع، ممان اینرسی، اساس مقطع، شعاع ژیراسیون و وزن واحد طول برای انواع این محصول فولادی در استاندارد DIN آلمان ارائه گردیده است. این جدول در سه نوع عمده IPE ، INP و IPB تنظیم شده است.

 

جدول اشتال تیرآهن IPE

 IPE hbstrch-2cAGJxWxixJyWyiya1rT
mmmmmmmmmmmmmmcm2kg/mcm4cm3cmcm4cm3cmmmmm
۸۰۸۰۴۶۳٫۸۵٫۲۵۱۰٫۲۵۹۷٫۶۴۶۸۰٫۱۲۰۳٫۲۴۸٫۴۹۳٫۶۹۱٫۰۵۶۳۱۲٫۲
۱۰۰۱۰۰۵۵۴٫۱۵٫۷۷۱۲٫۷۷۴۱۰٫۳۸٫۱۱۷۱۳۴٫۲۴٫۰۷۱۵٫۹۵٫۷۹۱٫۲۴۷۹۱۴٫۶
۱۲۰۱۲۰۶۴۴٫۴۶٫۳۷۱۳٫۳۹۳۱۳٫۲۱۰٫۴۳۱۸۵۳۴٫۹۲۷٫۷۸٫۶۵۱٫۴۵۹۶۱۶٫۹
۱۴۰۱۴۰۷۳۴٫۷۶٫۹۷۱۳٫۹۱۱۲۱۶٫۴۱۲٫۹۵۴۱۷۷٫۳۵٫۷۴۴۴٫۹۱۲٫۳۱٫۶۵۱۱۲۱۹٫۳
۱۶۰۱۶۰۸۲۵۷٫۴۹۱۶٫۴۱۲۷۲۰٫۱۱۵٫۸۸۶۹۱۰۹۶٫۵۸۶۸٫۳۱۶٫۷۱٫۸۴۱۲۹۲۱٫۷
۱۸۰۱۸۰۹۱۵٫۳۸۹۱۷۱۴۶۲۳٫۹۱۸٫۸۱۳۲۰۱۴۶۷٫۴۲۱۰۱۲۲٫۲۲٫۰۶۱۴۵۲۴
۲۰۰۲۰۰۱۰۰۵٫۶۸٫۵۱۲۲۰٫۵۱۵۹۲۸٫۵۲۲٫۴۱۹۴۰۱۹۴۸٫۲۶۱۴۲۲۸٫۵۲٫۲۴۱۶۲۲۶٫۴
۲۲۰۲۲۰۱۱۰۵٫۹۹٫۲۱۲۲۱٫۲۱۷۷۳۳٫۴۲۶٫۲۲۷۷۰۲۵۲۹٫۱۱۲۰۵۳۷٫۳۲٫۴۸۱۷۹۲۹٫۱
۲۴۰۲۴۰۱۲۰۶٫۲۹٫۸۱۵۲۴٫۸۱۹۰۳۹٫۱۳۰٫۷۳۸۹۰۳۲۴۹٫۹۷۲۸۴۴۷٫۳۲٫۶۱۹۶۳۱٫۸
۲۷۰۲۷۰۱۳۵۶٫۶۱۰٫۲۱۵۲۵٫۲۲۱۹۴۵٫۹۳۶٫۱۵۷۹۰۴۲۹۱۱٫۲۴۲۰۶۲٫۲۳٫۰۲۲۲۰۳۵٫۶
۳۰۰۳۰۰۱۵۰۷٫۱۱۰٫۷۱۵۲۵٫۷۲۴۸۵۳٫۸۴۲٫۲۸۳۶۰۵۵۷۱۲٫۵۶۰۴۸۰٫۵۳٫۳۵۲۴۵۳۹٫۵
۳۳۰۳۳۰۱۶۰۷٫۵۱۱٫۵۱۸۲۹٫۵۲۷۱۶۲٫۶۴۹٫۱۱۱۷۷۰۷۱۳۱۳٫۷۷۸۸۹۸٫۵۳٫۵۵۲۷۰۴۲٫۱
۳۶۰۳۶۰۱۷۰۸۱۲٫۷۱۸۳۰٫۷۲۹۸۷۲٫۷۵۷٫۱۱۶۲۷۰۹۰۴۱۵۱۰۴۰۱۲۳۳٫۷۹۲۹۴۴۴٫۷
۴۰۰۴۰۰۱۸۰۸٫۶۱۳٫۵۲۱۳۴٫۵۳۳۱۸۴٫۵۶۶٫۳۲۳۱۳۰۱۱۶۰۱۶٫۵۱۳۲۰۱۴۶۳٫۹۵۳۲۶۴۷٫۱
۴۵۰۴۵۰۱۹۰۹٫۴۱۴٫۶۲۱۳۵٫۶۳۷۸۹۸٫۸۷۷٫۶۳۳۷۴۰۱۵۰۰۱۸٫۵۱۶۸۰۱۷۶۴٫۱۲۳۶۵۴۹٫۴
۵۰۰۵۰۰۲۰۰۱۰٫۲۱۶۲۱۳۷۴۲۶۱۱۶۹۰٫۷۴۸۲۰۰۱۹۳۰۲۰٫۴۲۱۴۰۲۱۴۴٫۳۱۴۰۴۵۱٫۸
۵۵۰۵۵۰۲۱۰۱۱٫۱۱۷٫۲۲۴۴۱٫۲۴۶۷۱۳۴۱۰۶۶۷۱۲۰۲۴۴۰۲۲٫۳۲۶۷۰۲۵۴۴٫۴۵۴۴۲۵۴
۶۰۰۶۰۰۲۲۰۱۲۱۹۲۴۴۳۵۱۴۱۵۶۱۲۲۹۲۰۸۰۳۰۷۰۲۴٫۳۳۳۹۰۳۰۸۴٫۶۶۴۸۱۵۶٫۵

 

جدول اشتال تیرآهن INP

 INP hbs=r1tr2ch-2cAGJxWxixJyWyiya1rT
mmmmmmmmmmmmmmcm2kg/mcm4cm3cmcm4cm3cmmmmm
۸۰۸۰۴۲۳٫۹۵٫۹۲٫۳۱۰٫۵۵۹۷٫۵۷۵٫۹۴۷۷٫۸۱۹٫۵۳٫۲۶٫۲۹۳۰٫۹۱۶۲۱۱٫۲
۱۰۰۱۰۰۵۰۴٫۵۶٫۸۲٫۷۱۲٫۵۷۵۱۰٫۶۸٫۳۴۱۷۱۳۴٫۲۴٫۰۱۱۲٫۲۴٫۸۸۱٫۰۷۷۸۱۳٫۳
۱۲۰۱۲۰۵۸۵٫۱۷٫۷۳٫۱۱۴۹۲۱۴٫۲۱۱٫۱۳۲۸۵۴٫۷۴٫۸۱۲۱٫۵۷٫۴۱۱٫۲۳۹۴۱۵٫۴
۱۴۰۱۴۰۶۶۵٫۷۸٫۶۳٫۴۱۵٫۵۱۰۹۱۸٫۲۱۴٫۳۵۷۳۸۱٫۹۵٫۶۱۳۵٫۲۱۰٫۷۱٫۴۱۰۸۱۷٫۴
۱۶۰۱۶۰۷۴۶٫۳۹٫۵۳٫۸۱۷٫۵۱۲۵۲۲٫۸۱۷٫۹۹۳۵۱۱۷۶٫۴۵۴٫۷۱۴٫۸۱٫۵۵۱۲۴۱۹٫۵
۱۸۰۱۸۰۸۲۶٫۹۱۰٫۴۴٫۱۱۹۱۴۲۲۷٫۹۲۱٫۹۱۴۵۰۱۶۱۷٫۲۸۱٫۳۱۹٫۸۱٫۷۱۱۴۰۲۱٫۶
۲۰۰۲۰۰۹۰۷٫۵۱۱٫۳۴٫۵۲۰٫۵۱۵۹۳۳٫۴۲۶٫۲۲۱۴۰۲۱۴۸۱۱۷۲۶۱٫۸۷۱۵۶۲۳٫۶
۲۲۰۲۲۰۹۸۸٫۱۱۲٫۲۴٫۹۲۲۱۷۶۳۹٫۵۳۱٫۱۳۰۶۰۲۷۸۸٫۸۱۶۲۳۳٫۱۲٫۰۲۱۷۲۲۵٫۷
۲۴۰۲۴۰۱۰۶۸٫۷۱۳٫۱۵٫۲۲۴۱۹۲۴۶٫۱۳۶٫۲۴۲۵۰۳۵۴۹٫۵۹۲۲۱۴۱٫۷۲٫۲۱۸۸۲۷٫۸
۲۶۰۲۶۰۱۱۳۹٫۴۱۴٫۱۵٫۶۲۶۲۰۸۵۳٫۳۴۱٫۹۵۷۴۰۴۴۲۱۰٫۴۲۸۸۵۱۲٫۳۲۲۰۲۲۹٫۶
۲۸۰۲۸۰۱۱۹۱۰٫۱۱۵٫۲۶٫۱۲۷٫۵۲۲۵۶۱۴۷٫۹۷۵۹۰۵۴۲۱۱٫۱۳۶۴۶۱٫۲۲٫۴۵۲۱۸۳۱٫۱
۳۰۰۳۰۰۱۲۵۱۰٫۸۱۶٫۲۶٫۵۲۹٫۵۲۴۱۶۹۵۴٫۲۹۸۰۰۶۵۳۱۱٫۹۴۵۱۷۲٫۲۲٫۵۶۲۳۴۳۲٫۶
۳۲۰۳۲۰۱۳۱۱۱٫۵۱۷٫۳۶٫۹۳۱۲۵۸۷۷٫۷۶۱۱۲۵۱۰۷۸۲۱۲٫۷۵۵۵۸۴٫۷۲٫۶۷۲۴۸۳۴٫۱
۳۴۰۳۴۰۱۳۷۱۲٫۲۱۸٫۳۷٫۳۳۳۲۷۴۸۶٫۷۶۸۱۵۷۰۰۹۲۳۱۳٫۵۶۷۴۹۸٫۴۲٫۸۲۶۴۳۵٫۶
۳۶۰۳۶۰۱۴۳۱۳۱۹٫۵۷٫۸۳۵۲۹۰۹۷۷۶٫۱۱۹۶۱۰۱۰۹۰۱۴٫۲۸۱۸۱۱۴۲٫۹۲۷۸۳۷٫۲
۳۸۰۳۸۰۱۴۹۱۳٫۷۲۰٫۵۸٫۲۳۷۳۰۶۱۰۷۸۴۲۴۰۱۰۱۲۶۰۱۵۹۷۵۱۳۱۳٫۰۲۲۹۴۳۸٫۷
۴۰۰۴۰۰۱۵۵۱۴٫۴۲۱٫۶۸٫۶۳۸٫۵۳۲۳۱۱۸۹۲٫۴۲۹۲۱۰۱۴۶۰۱۵٫۷۱۱۶۰۱۴۹۳٫۱۳۳۰۸۴۰٫۲
۴۲۵۴۲۵۱۶۳۱۵٫۳۲۳۹٫۲۴۱۳۴۳۱۳۲۱۰۴۳۶۹۷۰۱۷۴۰۱۶٫۷۱۴۴۰۱۷۶۳٫۳۳۲۸۴۲٫۲
۴۵۰۴۵۰۱۷۰۱۶٫۲۲۴٫۳۹٫۷۴۳٫۵۳۶۳۱۴۷۱۱۵۴۵۸۵۰۲۰۴۰۱۷٫۷۱۷۳۰۲۰۳۳٫۴۳۳۴۸۴۴
۴۷۵۴۷۵۱۷۸۱۷٫۱۲۵٫۶۱۰٫۳۴۵٫۵۳۸۴۱۶۳۱۲۸۵۶۴۸۰۲۳۸۰۱۸٫۶۲۰۹۰۲۳۵۳٫۶۳۶۶۴۶
۵۰۰۵۰۰۱۸۵۱۸۲۷۱۰٫۸۴۸۴۰۴۱۷۹۱۴۱۶۸۷۴۰۲۷۵۰۱۹٫۶۲۴۸۰۲۶۸۳٫۷۲۳۸۴۴۷٫۸
۵۵۰۵۵۰۲۰۰۱۹۳۰۱۱٫۹۵۲٫۵۴۴۵۲۱۲۱۶۶۹۹۱۸۰۳۶۱۰۲۱٫۶۳۴۹۰۳۴۹۴٫۰۲۴۲۴۵۱٫۸
۶۰۰۶۰۰۲۱۵۲۱٫۶۳۲٫۴۱۳۵۷٫۵۴۸۵۲۵۴۱۹۹۱۳۹۰۰۰۴۶۳۰۲۳٫۶۴۶۷۰۴۳۴۴٫۳۴۶۰۵۵٫۴

 

طبق نظر کارشناسان آهن آنلاین:

جدول اشتال تیرآهن، می تواند در تشخیص یک تیرآهن باکیفیت و مرغوب به پیمانکاران کمک کند. از آنجا که با استفاده از از جدول اشتال، می توان وزن این محصول را در انواع مختلف حساب کرد، برای جایگذاری وزن واحد در فرمول محاسبه وزن تیرآهن می توان از اعداد این جدول کمک گرفت. اصلی ترین کاربرد جدول اشتال، به دست آوردن وزن تیرآهن بدون کمک گرفتن از جدول وزن تیرآهن است.”

جدول اشتال تیرآهن IPB

 IPB hbs=r1tr2ch-2cAGJxWxixJyWyiyrT
mmmmmmmmmmmmmmcm2kg/mcm4cm3cmcm4cm3cmmm
۱۰۰۱۰۰۱۰۰۶۱۰۱۲۲۲۵۶۲۶۲۰٫۴۴۵۰۸۹٫۹۴٫۱۶۱۶۷۳۳٫۵۲٫۵۳۲۷٫۸
۱۲۰۱۲۰۱۲۰۶٫۵۱۱۱۲۲۳۷۴۳۴۲۶٫۷۸۶۴۱۴۴۵٫۰۴۳۱۸۵۲٫۹۳٫۰۶۳۳٫۴
۱۴۰۱۴۰۱۴۰۷۱۲۱۲۲۴۹۲۴۳۳۳٫۷۱۵۱۰۲۱۶۵٫۹۳۵۵۰۷۸٫۵۳٫۵۸۳۸٫۹
۱۶۰۱۶۰۱۶۰۸۱۳۱۵۲۸۱۰۴۵۴٫۳۴۲٫۶۲۴۹۰۳۱۱۶٫۷۸۸۸۹۱۱۱۴٫۰۵۴۴٫۴
۱۸۰۱۸۰۱۸۰۸٫۵۱۴۱۵۲۹۱۲۲۶۵٫۳۵۱٫۲۳۸۳۰۴۲۶۷٫۶۶۱۳۶۰۱۵۱۴٫۵۷۴۹٫۹
۲۰۰۲۰۰۲۰۰۹۱۵۱۸۳۳۱۳۴۷۸٫۱۶۱٫۳۵۷۰۰۵۷۰۸٫۵۴۲۰۰۰۲۰۰۵٫۰۷۵۵٫۵
۲۲۰۲۲۰۲۲۰۹٫۵۱۶۱۸۳۴۱۵۲۹۱۷۱٫۵۸۰۹۰۷۳۶۹٫۴۳۲۸۴۰۲۵۸۵٫۵۹۶۱
۲۴۰۲۴۰۲۴۰۱۰۱۷۲۱۳۸۱۶۴۱۰۶۸۳٫۲۱۱۲۶۰۹۳۸۱۰٫۳۳۹۲۰۳۲۷۶٫۰۸۶۶٫۶
۲۶۰۲۶۰۲۶۰۱۰۱۷٫۵۲۴۴۱٫۵۱۷۷۱۱۸۹۳۱۴۹۲۰۱۱۵۰۱۱٫۲۵۱۳۰۳۹۵۶٫۵۸۷۲٫۲
۲۸۰۲۸۰۲۸۰۱۰٫۵۱۸۲۴۴۲۱۹۶۱۳۱۱۰۳۱۹۲۷۰۱۳۸۰۱۲٫۱۶۵۹۰۴۷۱۷٫۰۹۷۷٫۶
۳۰۰۳۰۰۳۰۰۱۱۱۹۲۷۴۶۲۰۸۱۴۹۱۱۷۲۵۱۷۰۱۶۸۰۱۳۸۵۶۰۵۷۱۷٫۵۸۸۳٫۲
۳۲۰۳۲۰۳۰۰۱۱٫۵۲۰٫۵۲۷۴۷٫۵۲۲۵۱۶۱۱۲۷۳۰۸۲۰۱۹۳۰۱۳٫۸۹۲۴۰۶۱۶۷٫۵۷۸۳٫۱
۳۴۰۳۴۰۳۰۰۱۲۲۱٫۵۲۷۴۸٫۵۲۴۳۱۷۱۱۳۴۳۶۶۶۰۲۱۶۰۱۴٫۶۹۶۹۰۶۴۶۷٫۵۳۸۲٫۹
۳۶۰۳۶۰۳۰۰۱۲٫۵۲۲٫۵۲۷۴۹٫۵۲۶۱۱۸۱۱۴۲۴۳۱۹۰۲۴۰۰۱۵٫۵۱۰۱۴۰۶۷۶۷٫۴۹۸۲٫۷
۴۰۰۴۰۰۳۰۰۱۳٫۵۲۴۲۷۵۱۲۹۸۱۹۸۱۵۵۵۷۶۸۰۲۸۸۰۱۷٫۱۱۰۸۲۰۷۲۱۷٫۴۸۲٫۳
۴۵۰۴۵۰۳۰۰۱۴۲۶۲۷۵۳۳۴۴۲۱۸۱۷۱۷۹۸۹۰۳۵۵۰۱۹٫۱۱۱۷۲۰۷۸۱۷٫۳۳۸۱٫۹
۵۰۰۵۰۰۳۰۰۱۴٫۵۲۸۲۷۵۵۳۹۰۲۳۹۱۸۷۱۰۷۲۰۰۴۲۹۰۲۱٫۲۱۲۶۲۰۸۴۲۷٫۲۷۸۱٫۶
۵۵۰۵۵۰۳۰۰۱۵۲۹۲۷۵۶۴۳۸۲۵۴۱۹۹۱۳۶۷۰۰۴۹۷۰۲۳٫۲۱۳۰۸۰۸۷۲۷٫۱۷۸۱٫۱
۶۰۰۶۰۰۳۰۰۱۵٫۵۳۰۲۷۵۷۴۸۶۲۷۰۲۱۲۱۷۱۰۰۰۵۷۰۰۲۵٫۲۱۳۵۳۰۹۰۲۷٫۰۸۸۰٫۷
۶۵۰۶۵۰۳۰۰۱۶۳۱۲۷۵۸۵۳۴۲۸۶۲۲۵۲۱۰۶۰۰۶۴۸۰۲۷٫۱۱۳۹۸۰۹۳۲۶٫۹۹۸۰٫۲
۷۰۰۷۰۰۳۰۰۱۷۳۲۲۷۵۹۵۸۲۳۰۶۲۴۱۲۵۶۹۰۰۷۳۴۰۲۹۱۴۴۴۰۹۶۳۶٫۸۷۷۹٫۶
۸۰۰۸۰۰۳۰۰۱۷٫۵۳۳۳۰۶۳۶۷۴۳۳۴۲۶۲۳۵۹۱۰۰۸۹۸۰۳۲٫۸۱۴۹۰۰۹۹۴۶٫۶۸۷۸٫۷
۹۰۰۹۰۰۳۰۰۱۸٫۵۳۵۳۰۶۵۷۷۰۳۷۱۲۹۱۴۹۴۱۰۰۱۰۹۸۰۳۶٫۵۱۵۸۲۰۱۰۵۰۶٫۵۳۷۷٫۹
۱۰۰۰۱۰۰۰۳۰۰۱۹۳۶۳۰۶۶۸۶۸۴۰۰۳۱۴۶۴۴۷۰۰۱۲۸۹۰۴۰٫۱۱۶۲۸۰۱۰۹۰۶٫۳۸۷۷

 

سخن پایانی

در این مطلب، جدول اشتال تیرآهن و کاربردهای آن را توصیف کردیم. همانطور که برای محاسبه وزن میلگرد از جدول اشتال میلگرد استفاده می‌شود، برای محاسبه وزن تیرآهن کارخانه‌های مختلف و بررسی استاندارد بودن آن ها نیز می‌توان از این جدول که براساس استاندارهای بین المللی تدوین شده است استفاده کرد. 

دسته بندی ها:

دیدگاه شما

مطالب اخیر