آهن آنلاین

مارتنزیت(Martensite)

سرتیترها

واژه مارتنزیت (Martensite) برای مدت ها فقط به ساختار سخت حاصل از سرد کردن سریع فولاد های کربنی اطلاق می شد. این واژه برای قدردانی از متالورژ معروف آلمانی به نام مارتنز (Martens) مورد استفاده قرار گرفته است.

در آلیاژ های آهن – کربن و فولاد ها، مارتنزیت از سرد کردن سریع آستنیت به وجود می آید. از آنجایی که دگرگونی آستنیت به مارتنزیت بدون نفوذ انجام می شود، بستگی به ترکیب شیمیایی آلیاژ دارد و تا دو درصد کربن، مارتنزیت دقیقا همان ترکیب شیمیایی آستنیت اولیه را دارد. در اینجا بر خلاف تشکیل پرلیت، اتم های کربن بین دو فاز فریت و سمنتیت توزیع نخواهند شد، بلکه در فضا های هشت وجهی شبکه bcc محبوس شده و فاز جدید مارتنزیت را به وجود می آورند. با تشکیل مارتنزیت، کربن محلول در شبکه bcc به مقدار زیادی افزایش می یابد. با افزایش درصد کربن محلول در شبکه، جای خالی بیشتری از شبکه توسط کربن اشغال می شود، در نتیجه شبکه بلوری از bcc به سمت bct میل می کند که در آن پارامتر C شبکه بزرگتر از دو پارامتر دیگر است. نسبت c/a که به تتراگونالیته شبکه موسوم است با افزایش درصد کربن آلیاژ افزایش می یابد.

از آنجایی که نفوذ در تشکیل مارتنزیت نقشی ندارد، مارتنزیت فازی ناپایدار است. اگر مارتنزیت تا دمایی حرارت داده شود که اتم های کربن قدرت کافی برای نفوذ پیدا کنند، از فضاهای خالی هشت وجهی خارج شده و تشکیل سمنتیت می دهند. در نتیجه شبکه بلوری مارتنزیت از حالت مکعب مستطیلی خارج شده و فازهای تعادلی موجود در نمودار تعادلی آهن – کربن، یعنی سمنتیت و فریت به وجود می آیند.

مارتنزیت توسط یک مکانیزم برشی به وجود می آید. در این مکانیزم، برای انجام دگرگونی، اتم های زیادی با همدیگر و به طور همزمان جا به جا می شوند. این جا به جایی گروهی اتم ها، کاملا با جا به جایی انفرادی آن ها (نفوذ) و حرکت در فصل مشترک فاز قدیم و فاز جدید متفاوت است. شکل زیر شمایی از مشخصه های دگرگونی برشی را در رابطه با تشکیل مارتنزیت از آستنیت نشان می دهد. جهت های برش در دو طرف صفحه ای که دگرگونی بر روی آن شروع شده است توسط پیکان هایی نشان داده شده اند.

بلور مارتنزیت تشکیل شده در اثر برش از یک طرف به بالا و از طرف دیگر به پایین سطح آستنیت اولیه به طور مورب جا به جا شده است. بنابراین سطح افقی آستنیت مادر، توسط دگرگونی برشی چرخیده و در موقعیت جدید بلوری قرار گرفته است. چرخش یا کج شدن سطوح یکی دیگر از مشخصه های مهم دگرگونی مارتنزیتی یا برشی است. جا به جایی انفرادی اتم ها از طریق فصل مشترک ها که از جمله مشخصه های ویژه دگرگونی های نفوذی است منجر به چرخش یا کج شدن سطوح نمی شود، بلکه تمایل به ایجاد سطوحی از فازهای محصول را موازی با سطح فاز مادر دارد. صفحاتی از بلور های آستنیت که بلورهای مارتنزیت ترجیحا روی آن ها تشکیل می شوند به صفحات رابط موسوم اند. با تغییر ترکیب شیمیایی فولاد، صفحات رابط نیز تغییر می کنند.

دسته بندی ها:
لیست قیمت مرتبط:

دیدگاه شما

مطالب اخیر