آهن آنلاین

قیچی‌ دستی

سرتیترها

از قیچی‌های دستی برای بریدن ورقهای فلزی نازک تا ضخامت ۱٫۵ میلیمتر استفاده می‌شود. در ساختمان قیچیهای دستی، از قانون اهرمها برای تأمین نیروی برش و سهولت در عمل قیچیکاری استفاده شده است. قیچیهای دستی بر حسب کاربردشان در صنعت به شکلهای مختلف در دو گروه اصلی «چپ بر» و «راست بر» ساخته می‌شوند. تشخیص راست بر یا چپ بر بودن قیچیها، معمولاً به این ترتیب است که ابتدا قیچی را از پهلو به نحوی در مقابل دید قرار می‌دهند که نوک آن به سمت چپ باشد. حال اگر پخ برنده تیغه بالایی را بتوان دید، آن را قیچی راست بر و چنانچه پخ برنده تیغه پایین در معرض دید باشد، قیچی را چپ بر می‌نامند.

طبقه بندی قیچیهای دستی: قیچیهای دستی را چپ بر یا راست بر می‌سازند. ولی از نظر ساحتمان و کاربرد، این قیچیها در برشکاری ورقهای فلزی انواع گوناگون دارند:

الف- قیچیهای دستی با تیغه‌های پهن و صاف: برای برشهای مستقیم به کار می‌روند.

ب- قیچیهای دستی با تیغه‌های پهن و خمیده: برای ایجاد برش در محلهای زاویه دار که امکان برش با قیچی مستقیم نیست.

ج- قیچیهای دستی با یک تیغه پهن و یک تیغهٔ باریک: برای برشهای مستقیم طویل کاربرد دارند.

د- قیچیهای دستی با تیغه‌های باریک منحنی: برا برشهای فرم دار و دارای انحنا به کار می‌رود.

هـ- قیچیهای دستی با تیغه‌های صاف و باریک: برایایجاد برشهای داخلی مشتقیم و فرم دار مورد استفاده هستند.

و- قیچیهای دستی با یک تیغه دوبل و یک تیغه باریک: برای قطع کردن و ایجاد برشهای روی لوله‌های نازک مورد استفاده قرار می‌گیرند.

مشاهده لیست قیمت به روز
دسته بندی ها:
لیست قیمت مرتبط:

دیدگاه شما

مطالب اخیر