لیست قیمت تیرآهن آهن آنلاین

show blocks helper

در حال نمایش 1–200 از 239 نتیجه

تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۳۰
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  12
تیرآهن    ۱۲ اشتهارد ۱۲ متری بنگاه تهران 
شاخه
2,860,000  ~ 1.05%2830000
  12
تیرآهن ۱۲ ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
5,480,000  ~ 0.18%5470000
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۳۰
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  14
تیرآهن  IPE  14 اهواز 12 متری کارخانه 
کیلوگرم
25,050 
  14
تیرآهن    ۱۴ فایکو ۱۲ متری بنگاه تهران 
شاخه
3,730,000  ~ -0.27%3740000
  14
تیرآهن ۱۴ بناب  ۱۲ متری   IPE کارخانه
شاخه
25,300  ~ 3.36%24450
  14
تیرآهن ۱۴ ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
4,280,000  ~ 0.23%4270000
  14
تیرآهن ۱۴ ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE کارخانه
کیلوگرم
27,600  ~ ↔
  14
تیرآهن ۱۴ ناب تبریز  ۱۲ متری   IPE کارخانه
شاخه
3,030,700  ~ 99.21%24050
  14
تیرآهن ۱۴ کرمانشاه  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
3,530,000  ~ ↔
  14
تیرآهن ۱۴ یزد  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
3,630,000  ~ ↔
  14
تیرآهن ۱۴ یزد  ۱۲ متری   IPE کارخانه
کیلوگرم
25,050  ~ 0.2%25000
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۳۰
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  16
تیرآهن ۱۶ ناب تبریز ۱۲ متری بنگاه تهران
کیلوگرم
4,130,000  ~ ↔
  16
تیرآهن  IPE  16 اهواز 12 متری کارخانه 
کیلوگرم
24,050 
  16
تیرآهن  IPE  ۱۶ فایکو ۱۲ متری بنگاه تهران 
شاخه
4,230,000  ~ 0.95%4190000
  16
تیرآهن ۱۶ آرین  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
4,330,000  ~ 1.15%4280000
  16
تیرآهن ۱۶ اهواز  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
4,130,000  ~ ↔
  16
تیرآهن ۱۶ بناب  ۱۲ متری   IPE کارخانه
شاخه
25,300  ~ 3.36%24450
  16
تیرآهن ۱۶ ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
5,180,000  ~ 0.19%5170000
  16
تیرآهن ۱۶ ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE کارخانه
کیلوگرم
27,100  ~ ↔
  16
تیرآهن ۱۶ ناب تبریز  ۱۲ متری   IPE کارخانه
شاخه
4,130,700  ~ 99.42%24050
  16
تیرآهن ۱۶ یزد  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
4,430,000  ~ ↔
  16
تیرآهن ۱۶ یزد  ۱۲ متری   IPE کارخانه
کیلوگرم
24,050  ~ 0.21%24000
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۳۰
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  18
تیرآهن    ۱۸ فایکو ۱۲ متری بنگاه تهران 
شاخه
5,030,000  ~ -0.99%5080000
  18
تیرآهن ۱۸ آرین  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
5,030,000  ~ -1.19%5090000
  18
تیرآهن ۱۸ ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
6,220,000  ~ -0.8%6270000
  18
تیرآهن ۱۸ ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE کارخانه
کیلوگرم
29,100  ~ ↔
  18
تیرآهن ۱۸ یزد  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
5,030,000  ~ -0.99%5080000
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۳۰
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  20
تیرآهن   ۲۰ فایکو ۱۲ متری بنگاه تهران
شاخه
6,030,000  ~ -0.33%6050000
  20
تیرآهن ۲۰ آرین  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
6,030,000  ~ -0.33%6050000
  20
تیرآهن ۲۰ ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
8,030,000  ~ 0.12%8020000
  20
تیرآهن ۲۰ ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE کارخانه
کیلوگرم
29,100  ~ ↔
  20
تیرآهن ۲۰ یزد  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
6,030,000  ~ ↔
  20
تیرآهن ۲۰ یزد  ۱۲ متری   IPE کارخانه
کیلوگرم
23,550  ~ 0.21%23500
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۳۰
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  22
تیرآهن  IPE  ۲۲ یزد ۱۲ متری بنگاه تهران 
شاخه
6,630,000  ~ ↔
  22
تیرآهن  ۲۲ فایکو ۱۲ متری بنگاه تهران
شاخه
7,230,000  ~ ↔
  22
تیرآهن ۲۲ ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
9,230,000  ~ 0.11%9220000
  22
تیرآهن ۲۲ ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE کارخانه
کیلوگرم
29,100  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۳۰
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  24
تیرآهن  IPE  ۲۴ فایکو ۱۲ متری بنگاه تهران 
شاخه
9,080,000  ~ -1.65%9230000
  24
تیرآهن    ۲۴ آرین ۱۲ متری بنگاه تهران 
شاخه
9,180,000  ~ 0.33%9150000
  24
تیرآهن ۲۴ ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
10,830,000  ~ 0.09%10820000
  24
تیرآهن ۲۴ ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE کارخانه
کیلوگرم
29,100  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۳۰
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  27
تیرآهن ۲۷ ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
12,830,000  ~ 0.08%12820000
  27
تیرآهن ۲۷ ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE کارخانه
کیلوگرم
29,100  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۳۰
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  30
تیرآهن  IPE  ۳۰ ذوب آهن ۱۲ متری کارخانه 
کیلوگرم
29,100  ~ ↔
  30
تیرآهن ۳۰ ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
15,280,000  ~ 0.07%15270000
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۳۰
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  33
تیرآهن    ۳۳ کره ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
34,000  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۳۰
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  36
تیرآهن  IPE  ۳۶ کره ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
34,000  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۳۰
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  40
تیرآهن    ۴۰ کره ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
34,000  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۳۰
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  45
تیرآهن  IPE  ۴۵ کره ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
34,000  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۳۰
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  50
تیرآهن  IPE  ۵۰ روسیه ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
33,500  ~ ↔
  50
تیرآهن  IPE  ۵۰ کره ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
34,000  ~ ↔
  50
تیرآهن  IPE  ۵۰ کره ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
34,000  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۳۰
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  55
تیرآهن  IPE  ۵۵ کره ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
34,000  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۲۹
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  12
ناودانی   ۱۲ شکفته ۶ متری کارخانه
کیلوگرم
20,850  ~ -5.04%21900
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۲۹
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  14
تیرآهن ۱۴ بناب  ۱۲ متری   IPE کارخانه
کیلوگرم
24,450  ~ 27.2%17800
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۲۹
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  16
تیرآهن ۱۶ ناب تبریز ۶ متری بنگاه تهران
کیلوگرم
4,130,000  ~ 1.21%4080000
  16
تیرآهن ۱۶ کرمانشاه  ۱۲ متری   IPE کارخانه
شاخه
25,250 
  16
تیرآهن ۱۶ کرمانشاه  ۱۲ متری   IPE کارخانه
کیلوگرم
25,250  ~ 68.4%7980
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۲۹
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  18
تیرآهن ۱۸ آریان فولاد  ۱۲ متری    کارخانه
شاخه
4,970,000  ~ 19.62%3995000
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۲۹
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  22
تیرآهن ۲۲ آرین  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
7,180,000  ~ -0.97%7250000
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۲۹
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  27
تیرآهن  IPE  ۲۷ آرین ۱۲ متری بنگاه تهران 
شاخه
10,230,000  ~ 0.29%10200000
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۲۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  12
تیرآهن  IPE  ۱۲ ذوب آهن ۱۲ متری کارخانه 
کیلوگرم
18,950  ~ ↔
  12
تیرآهن    ۱۲ ذوب آهن ۱۲ متری کارخانه 
شاخه
21,000  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۲۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  14
تیرآهن IPE-تیرآهن ۱۴ اشتهارد ۱۲ متری
کیلوگرم
2,810,000  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۲۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  24
تیرآهن  IPE  24 ذوب آهن 12 متری کارخانه 
شاخه
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۱۳
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  16
تیرآهن    16 تبریز 12 متری بنگاه تهران 
شاخه
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۵
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  33
تیرآهن  IPE  ۳۳ ترک ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
35,000  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۵
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  36
تیرآهن    ۳۶ ترک ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
35,000  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۵
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  40
تیرآهن  IPE  ۴۰ ترک ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
35,000  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۵
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  45
تیرآهن  IPE  ۴۵ ترک ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
35,000  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۵
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  50
تیرآهن  IPE  ۵۰ ترک ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
35,000  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۵
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  55
تیرآهن  IPE  ۵۵ ترک ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
35,000  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۵
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  60
تیرآهن  IPE  ۶۰ ترک ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
35,000  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۳
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  18
تیرآهن  IPE  ۱۸ ناب تبریز ۱۲ متری کارخانه 
کیلوگرم
23,500  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۲۶
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  16
تیرآهن    16 تبریز 12 متری بنگاه تهران 
شاخه
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۱۹
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  16
تیرآهن ۱۶ کرمانشاه  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
1,910,000  ~ -46.07%2790000
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۱۳
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  18
تیرآهن ۱۸ اهواز  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
5,570,000  ~ 0.36%5550000
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۱۲
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  14
تیرآهن  IPE  ۱۴ بناب ۱۲ متری کارخانه 
کیلوگرم
25,350  ~ 13.61%21900
  14
تیرآهن  IPE  ۱۴ کرمانشاه ۱۲ متری کارخانه 
کیلوگرم
27,100  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۱۲
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  16
تیرآهن  IPE  ۱۶ بناب ۱۲ متری کارخانه 
کیلوگرم
25,350  ~ 13.61%21900
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۱۱
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  14
تیرآهن ۱۴ ذوب آهن نرمال کارخانه
کیلوگرم
27,600 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۱۱
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  16
تیرآهن ۱۶ ذوب آهن نرمال کارخانه
کیلوگرم
26,400 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۱۱
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  18
تیرآهن ۱۸ ذوب آهن   نرمال کارخانه
کیلوگرم
28,100 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۱۱
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  20
تیرآهن ۲۰ ذوب آهن   نرمال کارخانه
کیلوگرم
28,400 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۱۱
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  22
تیرآهن ۲۲ ذوب آهن   نرمال کارخانه
کیلوگرم
28,400 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۱۱
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  24
تیرآهن    ۲۴ ذوب آهن ۹ متری کارخانه 
کیلوگرم
28,400 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۱۱
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  27
تیرآهن    ۲۷ ذوب آهن ۹ متری کارخانه 
کیلوگرم
28,400 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۱۱
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  30
تیرآهن  نرمال  ۳۰ ذوب آهن کارخانه
کیلوگرم
26,600 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۲۲
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  12
تیرآهن    12 تبریز 12 متری بنگاه تهران 
شاخه
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۱۰
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  20
تیرآهن  IPE  20 ذوب آهن 12 متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۰۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  35
تیرآهن  IPE  ۳۵ روسیه ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
31,800  ~ 7.86%29300
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۰۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  40
تیرآهن  IPE  ۴۰ روسیه ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
31,800  ~ 7.86%29300
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۰۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  45
تیرآهن  IPE  ۴۵ روسیه ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
31,800  ~ 7.86%29300
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۰۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  50
تیرآهن  IPE  ۵۰ روسیه ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
31,800  ~ 7.86%29300
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۰۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  60
تیرآهن  IPE  ۶۰ روسیه ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
31,800  ~ 7.86%29300
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۴/۲۸
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  18
تیرآهن ۱۸ یزد  ۱۲ متری   IPE کارخانه
کیلوگرم
21,100  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۴/۲۸
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  22
تیرآهن  IPE  ۲۲ یزد ۱۲ متری کارخانه 
کیلوگرم
21,900  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۴/۲۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  14
تیرآهن ۱۴ اهواز  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
2,950,000  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۴/۲۲
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  16
تیرآهن    16 ذوب آهن 12 متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۴/۱۳
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  14
تیرآهن    ۱۴ ابهر ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۳/۳۰
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  24
تیرآهن    24 ذوب آهن 12 متری بنگاه اصفهان 
شاخه
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۳/۰۹
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  10
تیرآهن ۱۰ ترک  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
2,150,000  ~ -30.23%2800000
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۳/۰۹
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  24
تیرآهن ۲۴ ترک  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
7,950,000  ~ 14.21%6820000
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۳/۰۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  55
تیرآهن ۵۵ روسیه ۱۲ متری بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۲/۲۸
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  35
تیرآهن    35 روسیه 12 متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۲/۲۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  12
تیرآهن  IPE  12 لهستان 12 متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۲/۲۶
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  20
تیرآهن ۲۰ کره  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
6,300,000  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۲/۲۶
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  22
تیرآهن ۲۲ کره  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
7,350,000  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۲/۲۴
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  14
تیرآهن  IPE  14 اشتهارد 12 متری کارخانه 
شاخه
  14
تیرآهن  IPE  14 کرمانشاه 12 متری کارخانه 
شاخه
  14
تیرآهن ۱۴ اهواز  ۱۲ متری   IPE کارخانه
شاخه
2,300,000  ~ 8.7%2100000
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۲/۱۶
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  33
تیرآهن    ۳۳ روسیه ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
24,700 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۲/۱۶
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  40
تیرآهن    ۴۰ روسیه ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
25,100 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۲/۱۶
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  45
تیرآهن    ۴۵ روسیه ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
24,700 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۲/۱۶
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  50
تیرآهن    ۵۰ روسیه ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
25,100 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۲/۱۶
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  55
تیرآهن    ۵۵ روسیه ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
25,800 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۲/۱۶
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  60
تیرآهن    ۶۰ روسیه ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
25,800  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۱/۲۶
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  30
تیرآهن ۳۰ ترک  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
11,800,000  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۱۲/۰۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  24
تیرآهن ۲۴ ترک سنگین  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
7,370,000  ~ 1.36%7270000
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۱۲/۰۱
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  27
تیرآهن ۲۷ ترک سنگین  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
9,320,000  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۱۱/۰۴
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  30
تیرآهن ۳۰ روسیه  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
10,500,000  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۱۰/۲۵
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  18
تیرآهن ۱۸ ترک سنگین  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
3,995,000  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۸/۰۹
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  16
تیرآهن ۱۶ اهواز  ۱۲ متری   IPE کارخانه
شاخه
2,620,000  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۷/۲۹
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  8
تیرآهن  IPE  8 ترک 12 متری بنگاه تهران 
شاخه
  8
تیرآهن  IPE  8 ترک 12 متری بنگاه تهران 
شاخه
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۷/۱۸
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  20
تیرآهن    20 ذوب آهن 9 متری کارخانه 
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۶/۱۰
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  14
تیرآهن ۱۴ ترک  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
1,980,000  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۶/۰۹
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
 
تیرآهن  ترک  ۱۲ متری   IPE تهران
کیلوگرم
2,170,000  ~ -0.92%2190000
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۶/۰۹
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  18
تیرآهن ۱۸ آرین ۱۲ متری کارخانه
کیلوگرم
15,600  ~ 2.44%15220
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۶/۰۹
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  20
تیرآهن ۲۰ آرین ۱۲ متری کارخانه
کیلوگرم
16,100  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۶/۰۹
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  22
تیرآهن ۲۲ آرین ۱۲ متری کارخانه
کیلوگرم
16,700  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۶/۰۴
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  16
تیرآهن ۱۶ آرین ۱۲ متری کارخانه
کیلوگرم
15,150  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۵/۲۶
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  14
تیرآهن ۱۴ یزد  ۱۲ متری   IPE کارخانه
شاخه
15,250  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۵/۲۶
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  16
تیرآهن ۱۶ یزد  ۱۲ متری   IPE کارخانه
شاخه
14,950  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۳/۳۰
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  20
تیرآهن ۲۰ ترک سنگین  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
5,965,000  ~ -0.17%5975000
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۳/۰۴
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  12
تیرآهن ۱۲ ترک  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
2,110,000  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۳/۰۴
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  24
تیرآهن ۲۴ کره  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
7,390,000  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۳/۰۴
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  27
تیرآهن ۲۷ ترک  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
8,570,000  ~ ↔
  27
تیرآهن ۲۷ کره  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
9,150,000  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۳/۰۴
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  30
تیرآهن ۳۰ کره  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
11,390,000  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۱/۲۴
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  22
تیرآهن ۲۲ ترک  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
5,570,000  ~ -2.69%5720000
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۱۲/۱۲
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  14
تیرآهن ۱۴ آرین ۱۲ متری کارخانه
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۱۲/۱۲
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  40
تیرآهن ۴۰ اروپا ۱۲ متری بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۱۲/۰۹
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  18
تیرآهن ۱۸ یزد  ۱۲ متری   IPE کارخانه
شاخه
3,100,000  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۱۱/۱۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  20
تیرآهن ۲۰ روسیه  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
4,925,000  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۱۱/۰۸
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  50
تیرآهن 50 اروپا 12 متری بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۱۱/۰۴
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  14
تیرآهن ۱۴ آرین  ۱۲ متری   IPE کارخانه
شاخه
1,805,000  ~ -0.55%1815000
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۰۸/۱۲
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  24
تیرآهن ۲۴ کره بندر امام  ۱۲ متری   IPE کارخانه
شاخه
3,045,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۰۷/۲۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  18
تیرآهن ۱۸ ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE تهران
کیلوگرم
3,800,000  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۰۶/۲۲
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  20
تیرآهن ۲۰ ترک – تهران
شاخه
4,520,000  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۰۶/۲۱
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  12
تیرآهن ۱۲ ترک سنگین  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
2,370,000  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۰۶/۲۱
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  30
تیرآهن ۳۰ ترک سنگین  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
12,200,000  ~ 0.82%12100000
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۰۵/۱۲
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  18
تیرآهن ۱۸ کره  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۰۴/۲۳
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  22
تیرآهن ۲۲ ترک سنگین  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
6,500,000  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۰۳/۲۸
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  20
تیرآهن ۲۰ صفاطوس  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
5,045,000  ~ -1.59%5125000
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۰۳/۰۴
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  18
تیرآهن ۱۸ آرین کارخانه شاخه ۱۲ متری
شاخه
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۰۳/۰۴
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  20
تیرآهن ۲۰ آرین کارخانه شاخه ۱۲ متری
شاخه
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۰۲/۱۹
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  20
تیرآهن ۲۰ اهواز  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
5,075,000  ~ 4.14%4865000
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۰۲/۰۸
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  20
تیرآهن ۲۰ چین  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
4,670,000  ~ -1.18%4725000
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۰۱/۳۰
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  14
تیر آهن ۱۴ ناب تبریز شاخه ۶ متری
کیلوگرم
  14
تیرآهن ۱۴ بناب  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
2,315,000  ~ 1.08%2290000
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۰۱/۲۵
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
 
تیرآهن بال پهن ترک IPB سایز۳۰ استاندارد HEB
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۳/۱۲/۲۰
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  22
تیرآهن ۲۲ چین  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
5,625,000  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۳/۱۲/۱۴
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  20
تیرآهن ۲۰ اسپانیا  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
4,775,000  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۳/۰۹/۱۲
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  14
تیرآهن ۱۴ صفاطوس  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
2,765,000  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۳/۰۹/۱۲
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  18
تیرآهن ۱۸ چین  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
3,745,000  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۳/۰۹/۱۲
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  24
تیرآهن ۲۴ صفاطوس  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
7,485,000  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۳/۰۹/۰۴
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  27
تیرآهن ۲۷ صفاطوس  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
9,135,000  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۳/۰۶/۱۸
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  27
تیرآهن ۲۷ ذوب آهن  ۱۲ متری   نرمال کارخانه
کیلوگرم
5,920,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۳/۰۲/۱۱
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  20
تیرآهن ۲۰ بناب  ۱۲ متری   IPE کارخانه
شاخه
5,325,000  ~ -4.13%5545000
تاریخ بروزرسانی ۹۳/۰۲/۰۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  20
تیرآهن ۲۰ طوس  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
5,625,000  ~ -16%6525000
تاریخ بروزرسانی ۹۳/۰۱/۲۶
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  24
تیرآهن ۲۴ چین  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
7,785,000  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۲/۱۲/۰۳
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  20
تیرآهن ۲۰ بناب  ۱۲ متری   IPE کارخانه
کیلوگرم
17,600  ~ 0.57%17500
تاریخ بروزرسانی ۹۲/۱۲/۰۱
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  16
تیرآهن ۱۶ صفاطوس  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
3,305,000  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۲/۱۱/۰۲
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  20
تیرآهن ۲۰ آریان فولاد  ۱۲ متری   IPE کارخانه
شاخه
5,020,000  ~ -2.99%5170000
تاریخ بروزرسانی ۹۲/۱۰/۲۸
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  18
تیرآهن ۱۸ صفاطوس  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
3,775,000  ~ -0.26%3785000
تاریخ بروزرسانی ۹۲/۰۶/۲۱
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  22
تیرآهن ۲۲ روسیه  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
6,755,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۲/۰۶/۱۴
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  30
تیرآهن ۳۰ چین  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
13,535,000  ~ 62.98%5010000
تاریخ بروزرسانی ۹۲/۰۴/۱۵
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  27
تیرآهن ۲۷ ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE تهران
کیلوگرم
16,650,100  ~ 36.94%10500100
تاریخ بروزرسانی ۹۲/۰۴/۱۱
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  18
تیرآهن ۱۸ اهواز  ۱۲ متری   IPE کارخانه
شاخه
4,825,000  ~ -7.46%5185000
تاریخ بروزرسانی ۹۲/۰۴/۰۹
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  20
تیرآهن ۲۰ صفاطوس  ۱۲ متری   IPE کارخانه
کیلوگرم
7,800,100  ~ 99.81%14670
تاریخ بروزرسانی ۹۲/۰۱/۱۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  30
تیرآهن ۳۰ اسپانیا  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
17,035,000  ~ 30.61%11820000
تاریخ بروزرسانی ۹۱/۱۲/۲۳
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  22
تیرآهن ۲۲ اسپانیا  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
7,475,000  ~ -0.67%7525000
تاریخ بروزرسانی ۹۱/۱۲/۱۹
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  20
تیرآهن ۲۰ اکراین  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
6,525,000  ~ -1.53%6625000
تاریخ بروزرسانی ۹۱/۱۲/۱۵
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  24
تیرآهن ۲۴ اسپانیا  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
9,435,000  ~ -1.06%9535000
تاریخ بروزرسانی ۹۱/۱۲/۰۹
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  27
تیرآهن ۲۷ اسپانیا  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
11,235,000  ~ 1.78%11035000
تاریخ بروزرسانی ۹۱/۱۲/۰۵
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  14
تیرآهن ۱۴ طوس  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
3,015,000  ~ -3.98%3135000
تاریخ بروزرسانی ۹۱/۱۲/۰۵
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  16
تیرآهن ۱۶ طوس  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
3,735,000  ~ -2.95%3845000
تاریخ بروزرسانی ۹۱/۱۲/۰۲
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  20
تیرآهن ۲۰ لهستان  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
7,375,000  ~ -0.68%7425000
تاریخ بروزرسانی ۹۱/۱۲/۰۲
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  22
تیرآهن ۲۲ لهستان  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
7,775,000  ~ -1.29%7875000
تاریخ بروزرسانی ۹۱/۱۲/۰۲
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  24
تیرآهن ۲۴ لهستان  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
10,785,000  ~ -0.93%10885000
تاریخ بروزرسانی ۹۱/۱۲/۰۲
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  27
تیرآهن ۲۷ لهستان  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
10,835,000  ~ -0.92%10935000
تاریخ بروزرسانی ۹۱/۱۲/۰۱
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  30
تیرآهن ۳۰ لهستان  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
16,535,000  ~ -1.21%16735000
تاریخ بروزرسانی ۹۱/۱۱/۳۰
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  27
تیرآهن ۲۷ چین  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
11,035,000  ~ -2.72%11335000
تاریخ بروزرسانی ۹۱/۱۰/۳۰
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  18
تیرآهن ۱۸ لهستان  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
3,935,000  ~ -0.51%3955000
تاریخ بروزرسانی ۹۱/۱۰/۱۱
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  18
تیرآهن ۱۸ اسپانیا  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
3,645,000  ~ -0.82%3675000
تاریخ بروزرسانی ۹۱/۰۹/۰۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  16
تیرآهن ۱۶ ترک  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
3,115,000  ~ 0.96%3085000
تاریخ بروزرسانی ۹۱/۰۷/۱۰
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  22
تیرآهن ۲۲ ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE تهران
کیلوگرم
7,000,070  ~ 99.88%8280
تاریخ بروزرسانی ۹۱/۰۷/۱۰
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  24
تیرآهن ۲۴ ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE تهران
کیلوگرم
8,000,070  ~ 99.89%8980
تاریخ بروزرسانی ۹۱/۰۵/۱۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  16
تیرآهن ۱۶ اسپانیا  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
3,210,000 
telegram
توضیحات خرید
چنانچه انتقادى به روند فروش دارید، مانند تاخیر در ارسال پیش فاکتور یا عدم پاسخگویى به موقع، مى توانید با شماره داخلى 666 (صداى مشترى) تماس حاصل فرمایید. کلیه کالاهایى که در آهن آنلاین عرضه مى شوند اصلى بوده و هیچ گونه کالاى غیر اصلى در آهن آنلاین به فروش نمى رسد. لطفا مراقب افراد سودجو و سایتهاى مشابه باشید، آهن آنلاین هیچ گونه نمایندگى ندارد و تنها راه ارتباطى، تماس با شماره هاى مجموعه مى باشد. بدیهى است در صورت تماس با این افراد که بعضا عناوین و مدارك جعلى نیز تهیه نموده اند، آهن آنلاین هیچگونه مسئولیتى را پذیرا نخواهد بود. قبل از خرید، گرفتن تایید تلفنى الزامى است.

th0E1PEKBB

دریافت اخبار و قیمت های لحظه ای تیر آهن و هاش در کانال تلگرام تیرآهن و هاش آهن آنلاین

عضویت در کانال تخصصی تیرآهن و هاش آهن آنلاین:

https://telegram.me/AO_IPE_IPB

مژده صالحی : سرپرست فروش

مژده صالحی

سرپرست فروش

داخلى : 611
۰۲۱۶۳۴۲۸
09107686165

سارا سعیدی پور : کارشناس فروش

سارا سعیدی پور

کارشناس فروش

داخلى : 607
۰۲۱۶۳۴۲۸
09101430448

شبنم ظفری : کارشناس فروش

شبنم ظفری

کارشناس فروش

داخلى : 648
۰۲۱۶۳۴۲۸
09906161932

نوید وطن دوست : کارشناس فروش

نوید وطن دوست

کارشناس فروش

داخلى : 675
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100691