لیست قیمت تیرآهن آهن آنلاین

تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۹/۲۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  12
تیرآهن    ۱۲ ذوب آهن ۱۲ متری کارخانه 
شاخه
29,000 
  14
تیرآهن ۱۴ ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
4,460,000 
  16
تیرآهن ۱۶ ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
5,300,000 
  16
تیرآهن ۱۶ ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE کارخانه
کیلوگرم
27,100 
  18
تیرآهن ۱۸ ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
6,330,000 
  18
تیرآهن ۱۸ ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE کارخانه
کیلوگرم
27,300 
  20
تیرآهن ۲۰ ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
7,970,000 
  20
تیرآهن ۲۰ ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE کارخانه
کیلوگرم
28,600 
  22
تیرآهن ۲۲ ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
9,250,000 
  22
تیرآهن ۲۲ ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE کارخانه
کیلوگرم
28,600 
  24
تیرآهن ۲۴ ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
10,850,000 
  24
تیرآهن ۲۴ ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE کارخانه
کیلوگرم
28,600 
  27
تیرآهن ۲۷ ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
12,830,000 
  27
تیرآهن ۲۷ ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE کارخانه
کیلوگرم
28,600 
  30
تیرآهن ۳۰ ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
15,450,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۹/۲۶
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  16
تیرآهن ۱۶ آرین  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
4,300,000 
  18
تیرآهن ۱۸ آرین  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
5,150,000 
  20
تیرآهن ۲۰ آرین  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
6,050,000 
  22
تیرآهن ۲۲ آرین  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
7,300,000 
  24
تیرآهن    ۲۴ آرین ۱۲ متری بنگاه تهران 
شاخه
9,300,000 
  27
تیرآهن  IPE  ۲۷ آرین ۱۲ متری بنگاه تهران 
شاخه
10,650,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۹/۲۶
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  16
تیرآهن ۱۶ اهواز  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
4,050,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۹/۲۶
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  45
تیرآهن  IPE  ۴۵ ترک ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
36,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۹/۲۶
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  12
تیرآهن ۱۲ ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
3,920,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۹/۲۶
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  14
تیرآهن    ۱۴ فایکو ۱۲ متری بنگاه تهران 
شاخه
3,700,000 
  16
تیرآهن  IPE  ۱۶ فایکو ۱۲ متری بنگاه تهران 
شاخه
4,200,000 
  18
تیرآهن    ۱۸ فایکو ۱۲ متری بنگاه تهران 
شاخه
5,150,000 
  20
تیرآهن   ۲۰ فایکو ۱۲ متری بنگاه تهران
شاخه
6,050,000 
  22
تیرآهن  ۲۲ فایکو ۱۲ متری بنگاه تهران
شاخه
7,300,000 
  24
تیرآهن   ۲۴ فایکو ۱۲ متری بنگاه تهران
شاخه
9,300,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۹/۲۶
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  16
تیرآهن ۱۶ ناب تبریز ۱۲ متری بنگاه تهران
کیلوگرم
3,960,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۹/۲۶
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  14
تیرآهن ۱۴ کرمانشاه  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
3,450,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۹/۲۶
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  36
تیرآهن  IPE  ۳۶ کره ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
36,500 
  50
تیرآهن  IPE  ۵۰ کره ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
36,500 
  55
تیرآهن  IPE  ۵۵ کره ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
36,500 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۹/۲۶
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  14
تیرآهن ۱۴ یزد  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
3,700,000 
  16
تیرآهن ۱۶ یزد  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
4,300,000 
  18
تیرآهن ۱۸ یزد  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
5,150,000 
  20
تیرآهن ۲۰ یزد  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
6,050,000 
  22
تیرآهن  IPE  ۲۲ یزد ۱۲ متری بنگاه تهران 
شاخه
7,300,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۹/۲۵
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  14
تیرآهن ۱۴ ناب تبریز  ۱۲ متری   IPE کارخانه
شاخه
23,200 
  16
تیرآهن ۱۶ ناب تبریز  ۱۲ متری   IPE کارخانه
شاخه
23,500 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۹/۲۳
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  14
تیرآهن ۱۴ ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE کارخانه
کیلوگرم
27,720 
  30
تیرآهن  IPE  ۳۰ ذوب آهن ۱۲ متری کارخانه 
کیلوگرم
29,850 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۹/۲۲
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  16
تیرآهن    ۱۶ فایکو ۱۲ متری کارخانه 
شاخه
4,000,000 
  18
تیرآهن    ۱۸ فایکو ۱۲ متری کارخانه 
شاخه
4,850,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۹/۲۱
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  20
تیرآهن ۲۰ آرین کارخانه شاخه ۱۲ متری
شاخه
5,750,000 
  24
تیرآهن ۲۴ آرین کارخانه شاخه ۱۲ متری
شاخه
8,800,000 
  27
تیرآهن ۲۷ آرین کارخانه شاخه ۱۲ متری
شاخه
10,350,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۹/۲۰
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  22
تیرآهن ۲۲ آرین کارخانه شاخه ۱۲ متری
شاخه
6,900,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۹/۲۰
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  33
تیرآهن    ۳۳ کره ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
34,500 
  40
تیرآهن    ۴۰ کره ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
44,000 
  45
تیرآهن  IPE  ۴۵ کره ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
34,500 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۹/۱۸
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  14
تیرآهن IPE-تیرآهن ۱۴ اشتهارد ۱۲ متری
کیلوگرم
3,000,000 
  14
تیرآهن    ۱۴ اشتهارد ۱۲متری بنگاه تهران
شاخه
3,000,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۹/۰۸
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  14
تیرآهن ۱۴ بناب  ۱۲ متری   IPE کارخانه
شاخه
24,550 
  16
تیرآهن ۱۶ بناب  ۱۲ متری   IPE کارخانه
شاخه
24,550 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۹/۰۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  30
تیرآهن    ۳۰ ذوب آهن ۱۲ متری بنگاه اصفهان 
شاخه
  30
تیرآهن    ۳۰ ذوب آهن ۱۲ متری کارخانه 
شاخه
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۹/۰۵
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  50
تیرآهن  IPE  ۵۰ کره ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
35,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۹/۰۱
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  22
تیرآهن    ۲۲ فایکو ۱۲ متری کارخانه 
شاخه
7,100,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۲۳
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  14
تیرآهن  IPE  ۱۴ کرمانشاه ۱۲ متری کارخانه 
کیلوگرم
25,200 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۲۲
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  50
تیرآهن  IPE  ۵۰ روسیه ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
33,500 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۱۵
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  14
تیرآهن  IPE  ۱۴ اهواز ۱۲ متری کارخانه 
کیلوگرم
24,800 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۱۵
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  27
تیرآهن    ۲۷ ذوب آهن ۱۲ متری بنگاه اصفهان 
شاخه
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۱۵
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  14
تیرآهن    ۱۴ فایکو ۱۲ متری کارخانه 
شاخه
3,650,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۱۵
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  14
تیرآهن ۱۴ یزد  ۱۲ متری   IPE کارخانه
کیلوگرم
24,600 
  16
تیرآهن ۱۶ یزد  ۱۲ متری   IPE کارخانه
کیلوگرم
23,500 
  18
تیرآهن ۱۸ یزد  ۱۲ متری   IPE کارخانه
کیلوگرم
22,800 
  20
تیرآهن ۲۰ یزد  ۱۲ متری   IPE کارخانه
کیلوگرم
23,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۱۴
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  18
تیرآهن ۱۸ آرین کارخانه شاخه ۱۲ متری
شاخه
4,900,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۰۹
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  12
تیرآهن  IPE  ۱۲ ذوب آهن ۱۲ متری کارخانه 
کیلوگرم
18,950 
  24
تیرآهن  IPE  ۲۴ ذوب آهن ۱۲ متری کارخانه 
شاخه
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۰۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  20
تیرآهن    ۲۰ فایکو ۱۲ متری بندر انزلی 
شاخه
  20
تیرآهن    ۲۰ فایکو ۱۲ متری کارخانه 
شاخه
5,950,000 
  24
تیرآهن    ۲۴ فایکو ۱۲ متری کارخانه 
شاخه
8,950,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۰۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  22
تیرآهن  IPE  ۲۲ یزد ۱۲ متری کارخانه 
کیلوگرم
22,550 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۰۲
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  16
تیرآهن ۱۶ ناب تبریز ۶ متری بنگاه تهران
کیلوگرم
4,110,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۳۰
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  16
تیرآهن  IPE  ۱۶ اهواز ۱۲ متری کارخانه 
کیلوگرم
24,050 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۲۹
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  18
تیرآهن ۱۸ آریان فولاد  ۱۲ متری    کارخانه
شاخه
4,970,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۲۹
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  14
تیرآهن ۱۴ بناب  ۱۲ متری   IPE کارخانه
کیلوگرم
24,450 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۲۹
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  16
تیرآهن ۱۶ کرمانشاه  ۱۲ متری   IPE کارخانه
شاخه
25,250 
  16
تیرآهن ۱۶ کرمانشاه  ۱۲ متری   IPE کارخانه
کیلوگرم
25,250 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۱۳
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  16
تیرآهن    16 تبریز 12 متری بنگاه تهران 
شاخه
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۵
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  33
تیرآهن  IPE  ۳۳ ترک ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
35,000 
  36
تیرآهن    ۳۶ ترک ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
35,000 
  40
تیرآهن  IPE  ۴۰ ترک ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
35,000 
  50
تیرآهن  IPE  ۵۰ ترک ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
35,000 
  55
تیرآهن  IPE  ۵۵ ترک ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
35,000 
  60
تیرآهن  IPE  ۶۰ ترک ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
35,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۳
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  18
تیرآهن  IPE  ۱۸ ناب تبریز ۱۲ متری کارخانه 
کیلوگرم
23,500 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۲۶
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  16
تیرآهن    16 تبریز 12 متری بنگاه تهران 
شاخه
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۱۹
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  16
تیرآهن ۱۶ کرمانشاه  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
1,910,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۱۳
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  18
تیرآهن ۱۸ اهواز  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
5,570,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۱۲
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  14
تیرآهن  IPE  ۱۴ بناب ۱۲ متری کارخانه 
کیلوگرم
25,350 
  16
تیرآهن  IPE  ۱۶ بناب ۱۲ متری کارخانه 
کیلوگرم
25,350 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۱۱
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  14
تیرآهن ۱۴ ذوب آهن نرمال کارخانه
کیلوگرم
27,600 
  16
تیرآهن ۱۶ ذوب آهن نرمال کارخانه
کیلوگرم
26,400 
  18
تیرآهن ۱۸ ذوب آهن   نرمال کارخانه
کیلوگرم
28,100 
  20
تیرآهن ۲۰ ذوب آهن   نرمال کارخانه
کیلوگرم
28,400 
  22
تیرآهن ۲۲ ذوب آهن   نرمال کارخانه
کیلوگرم
28,400 
  24
تیرآهن    ۲۴ ذوب آهن ۹ متری کارخانه 
کیلوگرم
28,400 
  27
تیرآهن    ۲۷ ذوب آهن ۹ متری کارخانه 
کیلوگرم
28,400 
  30
تیرآهن  نرمال  ۳۰ ذوب آهن کارخانه
کیلوگرم
26,600 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۲۲
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  12
تیرآهن    12 تبریز 12 متری بنگاه تهران 
شاخه
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۱۰
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  20
تیرآهن  IPE  20 ذوب آهن 12 متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۰۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  35
تیرآهن  IPE  ۳۵ روسیه ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
31,800 
  40
تیرآهن  IPE  ۴۰ روسیه ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
31,800 
  45
تیرآهن  IPE  ۴۵ روسیه ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
31,800 
  50
تیرآهن  IPE  ۵۰ روسیه ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
31,800 
  60
تیرآهن  IPE  ۶۰ روسیه ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
31,800 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۴/۲۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  14
تیرآهن ۱۴ اهواز  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
2,950,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۴/۲۲
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  16
تیرآهن    16 ذوب آهن 12 متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۴/۱۳
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  14
تیرآهن    ۱۴ ابهر ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۳/۳۰
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  24
تیرآهن    24 ذوب آهن 12 متری بنگاه اصفهان 
شاخه
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۳/۰۹
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  10
تیرآهن ۱۰ ترک  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
2,150,000 
  24
تیرآهن ۲۴ ترک  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
7,950,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۳/۰۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  55
تیرآهن ۵۵ روسیه ۱۲ متری بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۲/۲۸
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  35
تیرآهن    35 روسیه 12 متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۲/۲۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  12
تیرآهن  IPE  12 لهستان 12 متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۲/۲۶
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  20
تیرآهن ۲۰ کره  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
6,300,000 
  22
تیرآهن ۲۲ کره  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
7,350,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۲/۲۴
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  14
تیرآهن  IPE  14 اشتهارد 12 متری کارخانه 
شاخه
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۲/۲۴
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  14
تیرآهن ۱۴ اهواز  ۱۲ متری   IPE کارخانه
شاخه
2,300,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۲/۲۴
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  14
تیرآهن  IPE  14 کرمانشاه 12 متری کارخانه 
شاخه
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۲/۱۶
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  33
تیرآهن    ۳۳ روسیه ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
24,700 
  40
تیرآهن    ۴۰ روسیه ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
25,100 
  45
تیرآهن    ۴۵ روسیه ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
24,700 
  50
تیرآهن    ۵۰ روسیه ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
25,100 
  55
تیرآهن    ۵۵ روسیه ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
25,800 
  60
تیرآهن    ۶۰ روسیه ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
25,800 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۱/۲۶
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  30
تیرآهن ۳۰ ترک  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
11,800,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۱۲/۰۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  24
تیرآهن ۲۴ ترک سنگین  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
7,370,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۱۲/۰۱
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  27
تیرآهن ۲۷ ترک سنگین  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
9,320,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۱۱/۰۴
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  30
تیرآهن ۳۰ روسیه  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
10,500,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۱۰/۲۵
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  18
تیرآهن ۱۸ ترک سنگین  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
3,995,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۸/۰۹
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  16
تیرآهن ۱۶ اهواز  ۱۲ متری   IPE کارخانه
شاخه
2,620,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۷/۲۹
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  8
تیرآهن  IPE  8 ترک 12 متری بنگاه تهران 
شاخه
  8
تیرآهن  IPE  8 ترک 12 متری بنگاه تهران 
شاخه
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۷/۱۸
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  20
تیرآهن    20 ذوب آهن 9 متری کارخانه 
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۶/۱۰
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  14
تیرآهن ۱۴ ترک  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
1,980,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۶/۰۹
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  18
تیرآهن ۱۸ آرین ۱۲ متری کارخانه
کیلوگرم
15,600 
  20
تیرآهن ۲۰ آرین ۱۲ متری کارخانه
کیلوگرم
16,100 
  22
تیرآهن ۲۲ آرین ۱۲ متری کارخانه
کیلوگرم
16,700 
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۶/۰۹
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
 
تیرآهن  ترک  ۱۲ متری   IPE تهران
کیلوگرم
2,170,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۶/۰۴
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  16
تیرآهن ۱۶ آرین ۱۲ متری کارخانه
کیلوگرم
15,150 
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۵/۲۶
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  14
تیرآهن ۱۴ یزد  ۱۲ متری   IPE کارخانه
شاخه
15,250 
  16
تیرآهن ۱۶ یزد  ۱۲ متری   IPE کارخانه
شاخه
14,950 
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۳/۳۰
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  20
تیرآهن ۲۰ ترک سنگین  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
5,965,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۳/۰۴
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  12
تیرآهن ۱۲ ترک  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
2,110,000 
  27
تیرآهن ۲۷ ترک  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
8,570,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۳/۰۴
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  24
تیرآهن ۲۴ کره  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
7,390,000 
  27
تیرآهن ۲۷ کره  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
9,150,000 
  30
تیرآهن ۳۰ کره  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
11,390,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۱/۲۴
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  22
تیرآهن ۲۲ ترک  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
5,570,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۱۲/۱۲
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  14
تیرآهن ۱۴ آرین ۱۲ متری کارخانه
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۱۲/۱۲
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  40
تیرآهن ۴۰ اروپا ۱۲ متری بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۱۲/۰۹
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  18
تیرآهن ۱۸ یزد  ۱۲ متری   IPE کارخانه
شاخه
3,100,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۱۱/۱۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  20
تیرآهن ۲۰ روسیه  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
4,925,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۱۱/۰۸
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  50
تیرآهن 50 اروپا 12 متری بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۱۱/۰۴
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  14
تیرآهن ۱۴ آرین  ۱۲ متری   IPE کارخانه
شاخه
1,805,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۰۸/۱۲
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  24
تیرآهن ۲۴ کره بندر امام  ۱۲ متری   IPE کارخانه
شاخه
3,045,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۰۷/۲۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  18
تیرآهن ۱۸ ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE تهران
کیلوگرم
3,800,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۰۶/۲۲
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  20
تیرآهن ۲۰ ترک – تهران
شاخه
4,520,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۰۶/۲۱
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  12
تیرآهن ۱۲ ترک سنگین  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
2,370,000 
  30
تیرآهن ۳۰ ترک سنگین  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
12,200,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۰۵/۱۲
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  18
تیرآهن ۱۸ کره  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۰۴/۲۳
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  22
تیرآهن ۲۲ ترک سنگین  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
6,500,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۰۳/۲۸
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  20
تیرآهن ۲۰ صفاطوس  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
5,045,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۰۲/۱۹
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  20
تیرآهن ۲۰ اهواز  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
5,075,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۰۲/۰۸
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  20
تیرآهن ۲۰ چین  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
4,670,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۰۱/۳۰
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  14
تیرآهن ۱۴ بناب  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
2,315,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۰۱/۳۰
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  14
تیر آهن ۱۴ ناب تبریز شاخه ۶ متری
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۰۱/۲۵
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
 
تیرآهن بال پهن ترک IPB سایز۳۰ استاندارد HEB
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۳/۱۲/۲۰
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  22
تیرآهن ۲۲ چین  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
5,625,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۳/۱۲/۱۴
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  20
تیرآهن ۲۰ اسپانیا  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
4,775,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۳/۰۹/۱۲
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  14
تیرآهن ۱۴ صفاطوس  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
2,765,000 
  24
تیرآهن ۲۴ صفاطوس  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
7,485,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۳/۰۹/۱۲
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  18
تیرآهن ۱۸ چین  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
3,745,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۳/۰۹/۰۴
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  27
تیرآهن ۲۷ صفاطوس  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
9,135,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۳/۰۶/۱۸
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  27
تیرآهن ۲۷ ذوب آهن  ۱۲ متری   نرمال کارخانه
کیلوگرم
5,920,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۳/۰۲/۱۱
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  20
تیرآهن ۲۰ بناب  ۱۲ متری   IPE کارخانه
شاخه
5,325,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۳/۰۲/۰۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  20
تیرآهن ۲۰ طوس  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
5,625,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۳/۰۱/۲۶
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  24
تیرآهن ۲۴ چین  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
7,785,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۲/۱۲/۰۳
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  20
تیرآهن ۲۰ بناب  ۱۲ متری   IPE کارخانه
کیلوگرم
17,600 
تاریخ بروزرسانی ۹۲/۱۲/۰۱
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  16
تیرآهن ۱۶ صفاطوس  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
3,305,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۲/۱۱/۰۲
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  20
تیرآهن ۲۰ آریان فولاد  ۱۲ متری   IPE کارخانه
شاخه
5,020,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۲/۱۰/۲۸
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  18
تیرآهن ۱۸ صفاطوس  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
3,775,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۲/۰۶/۲۱
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  22
تیرآهن ۲۲ روسیه  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
6,755,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۲/۰۶/۱۴
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  30
تیرآهن ۳۰ چین  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
13,535,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۲/۰۴/۱۵
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  27
تیرآهن ۲۷ ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE تهران
کیلوگرم
16,650,100 
تاریخ بروزرسانی ۹۲/۰۴/۱۱
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  18
تیرآهن ۱۸ اهواز  ۱۲ متری   IPE کارخانه
شاخه
4,825,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۲/۰۴/۰۹
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  20
تیرآهن ۲۰ صفاطوس  ۱۲ متری   IPE کارخانه
کیلوگرم
7,800,100 
تاریخ بروزرسانی ۹۲/۰۱/۱۷
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  30
تیرآهن ۳۰ اسپانیا  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
17,035,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۱/۱۲/۲۳
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  22
تیرآهن ۲۲ اسپانیا  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
7,475,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۱/۱۲/۱۹
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  20
تیرآهن ۲۰ اکراین  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
6,525,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۱/۱۲/۱۵
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  24
تیرآهن ۲۴ اسپانیا  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
9,435,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۱/۱۲/۰۹
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  27
تیرآهن ۲۷ اسپانیا  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
11,235,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۱/۱۲/۰۵
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  14
تیرآهن ۱۴ طوس  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
3,015,000 
  16
تیرآهن ۱۶ طوس  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
3,735,000 
telegram
توضیحات خرید
چنانچه انتقادى به روند فروش دارید، مانند تاخیر در ارسال پیش فاکتور یا عدم پاسخگویى به موقع، مى توانید با شماره داخلى 666 (صداى مشترى) تماس حاصل فرمایید. کلیه کالاهایى که در آهن آنلاین عرضه مى شوند اصلى بوده و هیچ گونه کالاى غیر اصلى در آهن آنلاین به فروش نمى رسد. لطفا مراقب افراد سودجو و سایتهاى مشابه باشید، آهن آنلاین هیچ گونه نمایندگى ندارد و تنها راه ارتباطى، تماس با شماره هاى مجموعه مى باشد. بدیهى است در صورت تماس با این افراد که بعضا عناوین و مدارك جعلى نیز تهیه نموده اند، آهن آنلاین هیچگونه مسئولیتى را پذیرا نخواهد بود. قبل از خرید، گرفتن تایید تلفنى الزامى است.

th0E1PEKBB

دریافت اخبار و قیمت های لحظه ای تیر آهن و هاش در کانال تلگرام تیرآهن و هاش آهن آنلاین

عضویت در کانال تخصصی تیرآهن و هاش آهن آنلاین:

https://telegram.me/AO_IPE_IPB

مژده صالحی : سرپرست فروش

مژده صالحی

سرپرست فروش

داخلى : 611
۰۲۱۶۳۴۲۸
09107686165

سارا سعیدی پور : کارشناس فروش

سارا سعیدی پور

کارشناس فروش

داخلى : 607
۰۲۱۶۳۴۲۸
09101430448

شبنم ظفری : کارشناس فروش

شبنم ظفری

کارشناس فروش

داخلى : 648
۰۲۱۶۳۴۲۸
09906161932

نوید وطن دوست : کارشناس فروش

نوید وطن دوست

کارشناس فروش

داخلى : 675
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100691

نیرم نعمت نژاد : کارشناس خرید(مخصوص آهن فروشان جهت ارائه بارهای ویژه)

نیرم نعمت نژاد

کارشناس خرید(مخصوص آهن فروشان جهت ارائه بارهای ویژه)

داخلى : 642
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100551