آهن آنلاین
محاسبه وزن

قیمت های اعلام شده روز های پیشین

میلگرد آجدار میانه

| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز حالت استاندارد محل تحویل برند واحد قیمت (ریال)
10
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
میانه
کیلوگرم
148,170
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
12
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
میانه
کیلوگرم
145,880
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
14
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
میانه
کیلوگرم
142,670
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
16
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
میانه
کیلوگرم
142,670
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
18
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
میانه
کیلوگرم
142,670
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
20
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
میانه
کیلوگرم
142,670
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
22
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
میانه
کیلوگرم
142,670
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
25
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
میانه
کیلوگرم
142,670
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
28
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
میانه
کیلوگرم
142,670
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
32
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
میانه
کیلوگرم
142,670
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0

میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان

| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز حالت استاندارد محل تحویل برند واحد قیمت (ریال)
14
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
ذوب آهن اصفهان
کیلوگرم
146,790
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
16
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
ذوب آهن اصفهان
کیلوگرم
148,630
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
18
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
ذوب آهن اصفهان
کیلوگرم
145,420
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
20
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
ذوب آهن اصفهان
کیلوگرم
144,960
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
22
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
ذوب آهن اصفهان
کیلوگرم
145,420
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
25
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
ذوب آهن اصفهان
کیلوگرم
144,960
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
28
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
ذوب آهن اصفهان
کیلوگرم
144,040
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
32
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
ذوب آهن اصفهان
کیلوگرم
144,960
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0

میلگرد آجدار ظفر بناب

| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز حالت استاندارد محل تحویل برند واحد قیمت (ریال)
8
شاخه 12 متری
A2
کارخانه
ظفر بناب
کیلوگرم
153,670
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
10
شاخه 12 متری
A2
کارخانه
ظفر بناب
کیلوگرم
151,840
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
12
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
ظفر بناب
کیلوگرم
151,840
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
14
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
ظفر بناب
کیلوگرم
149,090
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
16
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
ظفر بناب
کیلوگرم
149,090
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
18
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
ظفر بناب
کیلوگرم
149,090
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
20
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
ظفر بناب
کیلوگرم
149,090
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
22
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
ظفر بناب
کیلوگرم
149,090
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
25
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
ظفر بناب
کیلوگرم
149,090
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
28
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
ظفر بناب
کیلوگرم
149,090
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0

میلگرد آجدار نیشابور

| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز حالت استاندارد محل تحویل برند واحد قیمت (ریال)
12
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
نیشابور
کیلوگرم
147,250
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
14
شاخه
A3
بنگاه تهران
نیشابور
کیلوگرم
148,630
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
14
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
نیشابور
کیلوگرم
144,040
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
16
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
نیشابور
کیلوگرم
144,040
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
16
شاخه
A3
بنگاه تهران
نیشابور
کیلوگرم
148,630
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
18
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
نیشابور
کیلوگرم
144,040
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
18
شاخه
A3
بنگاه تهران
نیشابور
کیلوگرم
148,630
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
20
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
نیشابور
کیلوگرم
144,040
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
20
شاخه
A3
بنگاه تهران
نیشابور
کیلوگرم
148,630
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
22
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
نیشابور
کیلوگرم
144,040
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
22
شاخه
A3
بنگاه تهران
نیشابور
کیلوگرم
148,630
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
25
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
نیشابور
کیلوگرم
144,040
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
25
شاخه
A3
بنگاه تهران
نیشابور
کیلوگرم
148,630
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
28
شاخه
A3
بنگاه تهران
نیشابور
کیلوگرم
148,630
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
28
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
نیشابور
کیلوگرم
144,040
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
32
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
نیشابور
کیلوگرم
145,690
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0

میلگرد آجدار آذر فولاد امین

| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز حالت استاندارد محل تحویل برند واحد قیمت (ریال)
8
شاخه 12 متری
A2
کارخانه
آذرفولاد امین
کیلوگرم
155,050
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : +4.3%
10
شاخه 12 متری
A2
کارخانه
آذرفولاد امین
کیلوگرم
154,130
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : +4.3%
10
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
آذرفولاد امین
کیلوگرم
155,050
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : +4.3%
12
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
آذرفولاد امین
کیلوگرم
154,130
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : +4.3%
14
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
آذرفولاد امین
کیلوگرم
152,300
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : +4.4%
16
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
آذرفولاد امین
کیلوگرم
152,300
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : +4.4%
18
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
آذرفولاد امین
کیلوگرم
152,300
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : +4.4%
20
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
آذرفولاد امین
کیلوگرم
152,300
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : +4.4%
22
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
آذرفولاد امین
کیلوگرم
152,300
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : +4.4%
25
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
آذرفولاد امین
کیلوگرم
152,300
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : +4.4%
28
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
آذرفولاد امین
کیلوگرم
152,300
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : +4.4%
32
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
آذرفولاد امین
کیلوگرم
152,300
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : +4.4%

میلگرد آجدار ابهر

| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز حالت استاندارد محل تحویل برند واحد قیمت (ریال)
8
شاخه 12 متری
A2
کارخانه
ابهر
کیلوگرم
145,420
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
10
شاخه 12 متری
A2
کارخانه
ابهر
کیلوگرم
140,370
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
10
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
ابهر
کیلوگرم
141,290
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
12
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
ابهر
کیلوگرم
142,210
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
12
شاخه 12 متری
A2
کارخانه
ابهر
کیلوگرم
140,370
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
14
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
ابهر
کیلوگرم
140,370
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
16
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
ابهر
کیلوگرم
140,370
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
18
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
ابهر
کیلوگرم
140,370
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
20
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
ابهر
کیلوگرم
140,370
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
22
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
ابهر
کیلوگرم
140,370
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
25
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
ابهر
کیلوگرم
140,370
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0

میلگرد آجدار امیرکبیر

| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز حالت استاندارد محل تحویل برند واحد قیمت (ریال)
10
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
امیرکبیر
کیلوگرم
145,880
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
10
شاخه 12 متری
A2
کارخانه
امیرکبیر
کیلوگرم
144,500
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
12
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
امیرکبیر
کیلوگرم
144,500
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
12
شاخه
A3
بنگاه تهران
امیرکبیر
کیلوگرم
148,170
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
14
شاخه
A3
بنگاه تهران
امیرکبیر
کیلوگرم
144,040
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
14
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
امیرکبیر
کیلوگرم
142,210
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
16
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
امیرکبیر
کیلوگرم
142,210
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
16
شاخه
A3
بنگاه تهران
امیرکبیر
کیلوگرم
144,040
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
18
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
امیرکبیر
کیلوگرم
142,210
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
18
شاخه
A3
بنگاه تهران
امیرکبیر
کیلوگرم
144,040
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
20
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
امیرکبیر
کیلوگرم
142,210
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
20
شاخه
A3
بنگاه تهران
امیرکبیر
کیلوگرم
144,040
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
22
شاخه
A3
بنگاه تهران
امیرکبیر
کیلوگرم
144,040
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
22
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
امیرکبیر
کیلوگرم
142,210
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
25
شاخه
A3
بنگاه تهران
امیرکبیر
کیلوگرم
144,040
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
25
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
امیرکبیر
کیلوگرم
142,210
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
28
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
امیرکبیر
کیلوگرم
142,210
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
32
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
امیرکبیر
کیلوگرم
142,210
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0

میلگرد آجدار فایکو

| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز حالت استاندارد محل تحویل برند واحد قیمت (ریال)
10
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
فایکو
کیلوگرم
145,050
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
12
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
فایکو
کیلوگرم
144,680
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
14
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
فایکو
کیلوگرم
139,450
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
16
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
فایکو
کیلوگرم
139,450
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
18
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
فایکو
کیلوگرم
139,450
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
20
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
فایکو
کیلوگرم
139,450
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
22
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
فایکو
کیلوگرم
139,450
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
25
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
فایکو
کیلوگرم
139,450
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
32
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
فایکو
کیلوگرم
139,450
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0

میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان

| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز حالت استاندارد محل تحویل برند واحد قیمت (ریال)
12
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
جهان فولاد سیرجان
کیلوگرم
144,500
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
14
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
جهان فولاد سیرجان
کیلوگرم
142,670
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
16
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
جهان فولاد سیرجان
کیلوگرم
142,670
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
18
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
جهان فولاد سیرجان
کیلوگرم
140,830
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
20
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
جهان فولاد سیرجان
کیلوگرم
140,830
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
22
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
جهان فولاد سیرجان
کیلوگرم
140,830
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
25
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
جهان فولاد سیرجان
کیلوگرم
140,830
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
28
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
جهان فولاد سیرجان
کیلوگرم
140,830
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0

میلگرد آجدار بافق یزد

| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز حالت استاندارد محل تحویل برند واحد قیمت (ریال)
8
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
بافق یزد
کیلوگرم
164,230
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
10
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
بافق یزد
کیلوگرم
157,340
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
12
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
بافق یزد
کیلوگرم
154,130
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
14
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
بافق یزد
کیلوگرم
145,050
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
16
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
بافق یزد
کیلوگرم
145,050
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
18
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
بافق یزد
کیلوگرم
144,040
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
20
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
بافق یزد
کیلوگرم
144,040
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
22
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
بافق یزد
کیلوگرم
144,040
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
25
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
بافق یزد
کیلوگرم
144,040
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
28
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
بافق یزد
کیلوگرم
144,040
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
32
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
بافق یزد
کیلوگرم
144,040
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0

میلگرد آجدار شاهرود

| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز حالت استاندارد محل تحویل برند واحد قیمت (ریال)
10
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
شاهرود
کیلوگرم
152,300
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
12
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
شاهرود
کیلوگرم
151,380
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
14
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
شاهرود
کیلوگرم
145,880
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
16
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
شاهرود
کیلوگرم
145,880
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
18
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
شاهرود
کیلوگرم
145,880
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
20
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
شاهرود
کیلوگرم
145,880
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
22
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
شاهرود
کیلوگرم
145,880
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
25
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
شاهرود
کیلوگرم
145,880
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0

میلگرد آجدار شاهین بناب

| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز حالت استاندارد محل تحویل برند واحد قیمت (ریال)
8
شاخه 12 متری
A2
کارخانه
شاهین بناب
کیلوگرم
151,380
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
10
شاخه 12 متری
A2
کارخانه
شاهین بناب
کیلوگرم
148,630
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
12
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
شاهین بناب
کیلوگرم
148,630
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
14
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
شاهین بناب
کیلوگرم
145,880
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
16
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
شاهین بناب
کیلوگرم
145,880
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
18
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
شاهین بناب
کیلوگرم
145,880
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
20
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
شاهین بناب
کیلوگرم
145,880
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
22
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
شاهین بناب
کیلوگرم
145,880
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
25
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
شاهین بناب
کیلوگرم
145,880
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
28
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
شاهین بناب
کیلوگرم
145,880
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
32
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
شاهین بناب
کیلوگرم
145,880
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0

میلگرد آجدار صبا فولاد زاگرس

| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز حالت استاندارد محل تحویل برند واحد قیمت (ریال)
14
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
صبا فولاد زاگرس
کیلوگرم
144,040
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
16
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
صبا فولاد زاگرس
کیلوگرم
144,040
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
18
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
صبا فولاد زاگرس
کیلوگرم
144,040
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
20
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
صبا فولاد زاگرس
کیلوگرم
144,040
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
22
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
صبا فولاد زاگرس
کیلوگرم
144,040
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
25
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
صبا فولاد زاگرس
کیلوگرم
144,040
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0

میلگرد آجدار راد همدان

| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز حالت استاندارد محل تحویل برند واحد قیمت (ریال)
8
شاخه 12 متری
A2
کارخانه
راد همدان
کیلوگرم
161,290
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
10
شاخه 12 متری
A2
کارخانه
راد همدان
کیلوگرم
159,000
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
12
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
راد همدان
کیلوگرم
155,780
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
14
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
راد همدان
کیلوگرم
155,050
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
16
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
راد همدان
کیلوگرم
155,050
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
18
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
راد همدان
کیلوگرم
155,050
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
20
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
راد همدان
کیلوگرم
155,050
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
22
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
راد همدان
کیلوگرم
155,050
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
25
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
راد همدان
کیلوگرم
155,330
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
28
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
راد همدان
کیلوگرم
152,800
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0

میلگرد آجدار حدید سیرجان

| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز حالت استاندارد محل تحویل برند واحد قیمت (ریال)
8
شاخه 12 متری
A2
کارخانه
حدید سیرجان
کیلوگرم
160,100
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
10
شاخه 12 متری
A2
کارخانه
حدید سیرجان
کیلوگرم
158,260
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
12
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
حدید سیرجان
کیلوگرم
158,260
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
14
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
حدید سیرجان
کیلوگرم
154,590
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
16
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
حدید سیرجان
کیلوگرم
154,590
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
18
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
حدید سیرجان
کیلوگرم
154,590
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
20
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
حدید سیرجان
کیلوگرم
154,590
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0

میلگرد آجدار آناهیتا گیلان

| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز حالت استاندارد محل تحویل برند واحد قیمت (ریال)
8
شاخه
A2
بنگاه تهران
آناهیتا گیلان
کیلوگرم
154,130
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
10
شاخه 12 متری
A2
کارخانه
آناهیتا گیلان
کیلوگرم
152,300
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
12
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
آناهیتا گیلان
کیلوگرم
152,300
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
14
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
آناهیتا گیلان
کیلوگرم
148,630
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
16
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
آناهیتا گیلان
کیلوگرم
148,630
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
18
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
آناهیتا گیلان
کیلوگرم
148,630
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
20
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
آناهیتا گیلان
کیلوگرم
148,630
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
22
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
آناهیتا گیلان
کیلوگرم
148,630
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
25
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
آناهیتا گیلان
کیلوگرم
148,630
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
28
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
آناهیتا گیلان
کیلوگرم
148,630
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
32
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
آناهیتا گیلان
کیلوگرم
148,630
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0

میلگرد آجدار قائم

| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز حالت استاندارد محل تحویل برند واحد قیمت (ریال)
12
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
قائم
کیلوگرم
142,670
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
14
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
قائم
کیلوگرم
142,210
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
16
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
قائم
کیلوگرم
142,210
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
18
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
قائم
کیلوگرم
142,210
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
20
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
قائم
کیلوگرم
142,210
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
22
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
قائم
کیلوگرم
142,210
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
25
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
قائم
کیلوگرم
142,210
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
28
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
قائم
کیلوگرم
142,210
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
32
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
قائم
کیلوگرم
142,210
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0

میلگرد آجدار نورد گرم سمنان

| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز حالت استاندارد محل تحویل برند واحد قیمت (ریال)
8
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
نورد گرم سمنان
کیلوگرم
155,970
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
10
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
نورد گرم سمنان
کیلوگرم
145,880
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
12
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
نورد گرم سمنان
کیلوگرم
138,540
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
14
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
نورد گرم سمنان
کیلوگرم
150,000
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0

میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش

| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز حالت استاندارد محل تحویل برند واحد قیمت (ریال)
8
شاخه 12 متری
A2
کارخانه
کاوه تیکمه داش
کیلوگرم
148,170
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
8
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کاوه تیکمه داش
کیلوگرم
151,840
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
10
شاخه 12 متری
A2
کارخانه
کاوه تیکمه داش
کیلوگرم
147,250
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
10
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کاوه تیکمه داش
کیلوگرم
150,920
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
12
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کاوه تیکمه داش
کیلوگرم
147,250
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
14
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کاوه تیکمه داش
کیلوگرم
146,790
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
16
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کاوه تیکمه داش
کیلوگرم
146,790
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
18
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کاوه تیکمه داش
کیلوگرم
146,790
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
20
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کاوه تیکمه داش
کیلوگرم
146,790
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
20
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کاوه تیکمه داش
کیلوگرم
146,790
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
22
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کاوه تیکمه داش
کیلوگرم
146,790
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
25
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کاوه تیکمه داش
کیلوگرم
146,790
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
28
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کاوه تیکمه داش
کیلوگرم
146,790
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
32
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کاوه تیکمه داش
کیلوگرم
146,790
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0

میلگرد آجدار ذوب و نورد کرمان

| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز حالت استاندارد محل تحویل برند واحد قیمت (ریال)
14
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
ذوب و نورد کرمان
کیلوگرم
139,910
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
16
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
ذوب و نورد کرمان
کیلوگرم
139,910
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
18
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
ذوب و نورد کرمان
کیلوگرم
139,000
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
20
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
ذوب و نورد کرمان
کیلوگرم
139,000
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
22
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
ذوب و نورد کرمان
کیلوگرم
139,000
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0

میلگرد آجدار ذوب آهن آرمان آسیا

| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز حالت استاندارد محل تحویل برند واحد قیمت (ریال)
8
شاخه
A3
کارخانه
ذوب آهن آرمان آسیا
کیلوگرم
150,460
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
10
شاخه
A3
کارخانه
ذوب آهن آرمان آسیا
کیلوگرم
141,750
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
12
شاخه
A3
کارخانه
ذوب آهن آرمان آسیا
کیلوگرم
140,830
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
14
شاخه
A3
کارخانه
ذوب آهن آرمان آسیا
کیلوگرم
142,210
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
16
شاخه
A3
کارخانه
ذوب آهن آرمان آسیا
کیلوگرم
142,210
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
18
شاخه
A3
کارخانه
ذوب آهن آرمان آسیا
کیلوگرم
142,210
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0

میلگرد آجدار درپاد تبریز

| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز حالت استاندارد محل تحویل برند واحد قیمت (ریال)
14
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
درپاد تبریز
کیلوگرم
145,880
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
16
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
درپاد تبریز
کیلوگرم
145,880
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
18
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
درپاد تبریز
کیلوگرم
145,880
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
20
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
درپاد تبریز
کیلوگرم
145,880
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
22
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
درپاد تبریز
کیلوگرم
145,880
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
25
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
درپاد تبریز
کیلوگرم
145,880
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0

میلگرد آجدار کوثر اهواز

| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز حالت استاندارد محل تحویل برند واحد قیمت (ریال)
12
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کوثر اهواز
کیلوگرم
143,580
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
14
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کوثر اهواز
کیلوگرم
141,290
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
16
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کوثر اهواز
کیلوگرم
141,290
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
18
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کوثر اهواز
کیلوگرم
139,910
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
20
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کوثر اهواز
کیلوگرم
139,910
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
22
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کوثر اهواز
کیلوگرم
139,910
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
25
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کوثر اهواز
کیلوگرم
139,910
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
28
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کوثر اهواز
کیلوگرم
139,910
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
32
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کوثر اهواز
کیلوگرم
139,910
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0

میلگرد آجدار ابرکوه

| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز حالت استاندارد محل تحویل برند واحد قیمت (ریال)
10
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
ابرکوه
کیلوگرم
141,750
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
12
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
ابرکوه
کیلوگرم
142,670
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
14
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
ابرکوه
کیلوگرم
142,210
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
16
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
ابرکوه
کیلوگرم
142,210
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
18
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
ابرکوه
کیلوگرم
141,290
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
20
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
ابرکوه
کیلوگرم
141,290
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
22
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
ابرکوه
کیلوگرم
141,290
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
25
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
ابرکوه
کیلوگرم
141,290
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
28
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
ابرکوه
کیلوگرم
141,290
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
32
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
ابرکوه
کیلوگرم
141,290
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0

میلگرد آجدار حسن رود

| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز حالت استاندارد محل تحویل برند واحد قیمت (ریال)
8
شاخه 12 متری
A2
کارخانه
حسن رود
کیلوگرم
152,300
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
10
شاخه 12 متری
A2
کارخانه
حسن رود
کیلوگرم
148,630
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
12
شاخه 12 متری
A2
کارخانه
حسن رود
کیلوگرم
146,790
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
14
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
حسن رود
کیلوگرم
144,960
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
16
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
حسن رود
کیلوگرم
144,960
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
18
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
حسن رود
کیلوگرم
144,960
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
20
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
حسن رود
کیلوگرم
144,960
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0

میلگرد آجدار بردسیر کرمان

| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز حالت استاندارد محل تحویل برند واحد قیمت (ریال)
12
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
بردسیر کرمان
کیلوگرم
143,580
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
14
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
بردسیر کرمان
کیلوگرم
143,580
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
16
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
بردسیر کرمان
کیلوگرم
143,580
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0

میلگرد آجدار هیربد

| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز حالت استاندارد محل تحویل برند واحد قیمت (ریال)
12
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
هیربد
کیلوگرم
143,120
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
14
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
هیربد
کیلوگرم
141,290
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
16
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
هیربد
کیلوگرم
141,290
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
18
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
هیربد
کیلوگرم
140,830
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
20
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
هیربد
کیلوگرم
140,830
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
22
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
هیربد
کیلوگرم
140,830
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
25
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
هیربد
کیلوگرم
140,830
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0

میلگرد آجدار پردیس

| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز حالت استاندارد محل تحویل برند واحد قیمت (ریال)
14
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
پردیس
کیلوگرم
141,290
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
16
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
پردیس
کیلوگرم
141,290
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
18
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
پردیس
کیلوگرم
141,290
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
20
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
پردیس
کیلوگرم
141,290
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
22
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
پردیس
کیلوگرم
141,290
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
25
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
پردیس
کیلوگرم
141,290
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
28
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
پردیس
کیلوگرم
143,120
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
32
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
پردیس
کیلوگرم
143,120
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0

میلگرد آجدار فولاد ثامن

| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز حالت استاندارد محل تحویل برند واحد قیمت (ریال)
10
شاخه 12 متری
A2
کارخانه
فولاد ثامن
کیلوگرم
144,500
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
12
شاخه 12 متری
A2
کارخانه
فولاد ثامن
کیلوگرم
141,290
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0

میلگرد آجدار پرشین فولاد

| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز حالت استاندارد محل تحویل برند واحد قیمت (ریال)
10
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
پرشین فولاد
کیلوگرم
143,580
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
12
شاخه
A3
کارخانه
پرشین فولاد
کیلوگرم
141,750
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
14
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
پرشین فولاد
کیلوگرم
140,370
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
16
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
پرشین فولاد
کیلوگرم
139,910
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
25
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
پرشین فولاد
کیلوگرم
139,910
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
28
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
پرشین فولاد
کیلوگرم
140,370
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
32
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
پرشین فولاد
کیلوگرم
140,370
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
دریافت مشاوره از کارشناسان واحد میلگرد آجدار
کارشناسان واحد میلگرد آجدار

میلگرد آجدار

در لیست زیر می‌توانید قیمت میلگرد آجدار در سایزها، استانداردها و حالت‌های مختلف، که قابل ارائه از کارخانه یا بنگاه هستند را مشاهده کنید. قیمت میلگرد آجدار از تمامی کارخانه‌های معتبر تولید میلگرد، از جمله ذوب‌آهن، کویر کاشان، نیشابور، میانه، بافق یزد، پرشین فولاد، آریان فولاد، فولاد امین، ظفر بناب، روهینا، آناهیتا، ابهر، امیرکبیر، فایکو، کاوه تیکمه داش، درپاد تبریز، ابرکوه، ایوان غرب، شاهرود، کرمان، همدان، زاگرس، حسن رود، آریا ذوب و قزوین، با بهترین کیفیت قابل عرضه است. انواع خدمات برش، خم، رزوه و غیره را با بهترین کیفیت انجام می‌شود. برای ثبت سفارش با ما در تماس باشید: 

براساس نظر کارشناسان آهن آنلاین:

"قیمت میلگرد آجدار که یکی از انواع میلگرد تولید شده در کارخانه‌های مختلف فولادی است و در سایز و وزن‌های متفاوت تولید می‌شود، تحت تاثیر عوامل متفاوتی تعیین می شود. قیمت روز میلگرد آجدار همانند سایر انواع این محصول، وابسته به فاکتورهای مختلفی مانند نوسانات نرخ ارز، قیمت دلار، میزان عرضه‌وتقاضا، سایز و... است که ممکن است به‌صورت روزانه و لحظه‌ای تغییر کند."

   قیمت میلگرد آجدار امروز 

قیمت روز میلگرد آجدار، از جمله مهم‌ترین دغدغه‌های مهندسان ساختمانی و خریداران میلگرد است. به نوعی این محصول را می‌توان جزوه گران‌ترین محصولات فولادی نیز دانست. از نکات مهمی که می‌بایستی در هنگام خریداری میلگرد آجدار به آن توجه داشته باشید تعداد آج‌ها و شکل ظاهری آن است؛ بی‌توجهی به این دو مورد می‌تواند موجب متضرر شدن شما شود. 

   قیمت میلگرد آجدار 8 

در اکثر پروژه‌های ساختمانی، از میلگرد آجدار 8 استفاده شده و این محصول جزوه پرمصرف‌ترین کالاهای ساختمانی محسوب می‌شود. دلیل محبوبیت بالای این نوع میلگرد نیز میزان مقاومت بالای آن در برابر فشار است که عددی در حدود 4000 تا 6000 کیلوگرم است. قیمت میلگرد آجدار 8 را به خاطر وجود نوسانات بسیار زیاد می‌بایستی به صورت روزانه بررسی کنید تا متحمل ضرری در خریدهای خود نشوید.

طبق نظر کارشناسان آهن آنلاین : 
“قیمت میلگرد آجدار، به طور معمول بسته به کارخانه ارائه دهنده آن دارد. عواملی همچون نرخ ارائه شده از سمت کارخانه، قیمت دلار، هزینه تمام شده برای مواد اولیه و میزان عرضه و تقاضا از مهم‌ترین شاخص‌های تعیین قیمت روز میلگرد آجدار به شمار می‌رود.”

راهنمای خرید
پس از استعلام قیمت میلگرد توسط شما، کارشناسان فروش آهن آنلاین، قیمت و مشخصات محصول، شرایط پرداخت، زمان بارگیری و تحویل محصول و سایر جزئیات سفارش را در قالب پيش فاكتور به اطلاع شما می‌رسانند. پس از تایید پرداخت، واحد ترابری و لجستیک آهن آنلاین دستور بارگیری و ارسال بار را دریافت می‌کند؛ و بعد از تاييد قيمت كرايه از سوي مشتري، طبق زمان‌بندی اعلام شده، نسبت به تحویل بار به آدرس و مشخصات دریافتی از مشتری، اقدام می‌کند.

چند نکته در هنگام خرید
مشخصات و ویژگی‌های هر محصول، اعم از نوع، سایز، حالت، استاندارد، محل بارگیری و تحویل (کارخانه یا بنگاه)، واحد، قیمت هر واحد و هم‌چنین تاریخ و ساعت آخرین به‌روزسانی در لیست قیمت‌ها آورده شده است. از میلگردهای آجدار باکیفیت و پرطرفدار کشور می‌توان به میلگرد اهواز، میلگرد فایکو ساری و میلگرد ابهر اشاره کرد. قیمت میلگرد بناب، به عنوان یکی از برندهای معتبر کشور، به عوامل مختلفی همچون نوسانات بازار آهن، میزان عرضه و تقاضا، قیمت دلار و… بستگی دارد. 
برای مشاهده نوسانات و«نمودار قیمت محصول»، روی آیکون نمودار مرتبط با هر محصول کلیک کنید.
با توجه به نوسانات بازار، برای اطمینان از قیمت نهایی محصول، با کارشناسان آهن آنلاین در تماس باشید: 02154712
در صورت عدم مشاهده محصول مورد نظر و مشاوره در زمینه خرید و فروش، با کارشناسان آهن آنلاین در تماس باشید: 02154712

مشاوره رایگان و خرید
فیلتر نتایج x