آهن آنلاین
فیلترها
محاسبه وزن

میلگرد آجدار

میلگرد آجدار میانه
| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز برند استاندارد محل تحویل واحد قیمت (ریال)
10
میانه
A3
کارخانه
کیلوگرم
218,810
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
12
میانه
A3
کارخانه
کیلوگرم
222,480
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
14
میانه
A3
کارخانه
کیلوگرم
218,810
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
16
میانه
A3
کارخانه
کیلوگرم
218,810
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
18
میانه
A3
کارخانه
کیلوگرم
218,810
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
20
میانه
A3
کارخانه
کیلوگرم
218,810
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
22
میانه
A3
کارخانه
کیلوگرم
218,810
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
25
میانه
A3
کارخانه
کیلوگرم
218,810
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
28
میانه
A3
کارخانه
کیلوگرم
218,810
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
32
میانه
A3
کارخانه
کیلوگرم
218,810
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان
| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز برند استاندارد محل تحویل واحد قیمت (ریال)
14
ذوب آهن اصفهان
A3
کارخانه
کیلوگرم
229,360
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : +0.8%
16
ذوب آهن اصفهان
A3
کارخانه
کیلوگرم
229,360
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
18
ذوب آهن اصفهان
A3
کارخانه
کیلوگرم
228,450
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : +0.4%
20
ذوب آهن اصفهان
A3
کارخانه
کیلوگرم
228,450
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : +0.4%
22
ذوب آهن اصفهان
A3
کارخانه
کیلوگرم
224,780
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : -0.4%
25
ذوب آهن اصفهان
A3
کارخانه
کیلوگرم
224,780
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : -1.2%
28
ذوب آهن اصفهان
A3
کارخانه
کیلوگرم
224,780
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : +0.4%
32
ذوب آهن اصفهان
A3
کارخانه
کیلوگرم
224,780
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : +0.4%
میلگرد آجدار ظفر بناب
| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز برند استاندارد محل تحویل واحد قیمت (ریال)
8
ظفر بناب
A2
کارخانه
کیلوگرم
233,030
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
10
ظفر بناب
A2
کارخانه
کیلوگرم
230,280
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
12
ظفر بناب
A3
کارخانه
کیلوگرم
230,280
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
14
ظفر بناب
A3
کارخانه
کیلوگرم
226,610
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
16
ظفر بناب
A3
کارخانه
کیلوگرم
226,610
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
18
ظفر بناب
A3
کارخانه
کیلوگرم
226,610
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
20
ظفر بناب
A3
کارخانه
کیلوگرم
226,610
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
22
ظفر بناب
A3
کارخانه
کیلوگرم
226,610
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
25
ظفر بناب
A3
کارخانه
کیلوگرم
226,610
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
28
ظفر بناب
A3
کارخانه
کیلوگرم
226,610
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
میلگرد آجدار نیشابور
| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز برند استاندارد محل تحویل واحد قیمت (ریال)
12
نیشابور
A3
کارخانه
کیلوگرم
229,820
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : -0.6%
14
نیشابور
A3
بنگاه تهران
کیلوگرم
223,860
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
14
نیشابور
A3
کارخانه
کیلوگرم
217,890
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : -0.6%
16
نیشابور
A3
بنگاه تهران
کیلوگرم
223,860
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
16
نیشابور
A3
کارخانه
کیلوگرم
217,890
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : -0.6%
18
نیشابور
A3
بنگاه تهران
کیلوگرم
223,860
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
18
نیشابور
A3
کارخانه
کیلوگرم
217,890
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : -0.6%
20
نیشابور
A3
بنگاه تهران
کیلوگرم
223,860
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
20
نیشابور
A3
کارخانه
کیلوگرم
217,890
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : -0.6%
22
نیشابور
A3
بنگاه تهران
کیلوگرم
223,860
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
22
نیشابور
A3
کارخانه
کیلوگرم
217,890
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : -0.6%
25
نیشابور
A3
بنگاه تهران
کیلوگرم
223,860
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
25
نیشابور
A3
کارخانه
کیلوگرم
217,890
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : -0.6%
28
نیشابور
A3
بنگاه تهران
کیلوگرم
223,860
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
28
نیشابور
A3
کارخانه
کیلوگرم
217,890
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : -0.6%
32
نیشابور
A3
کارخانه
کیلوگرم
224,320
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : -0.6%
میلگرد آجدار آذر فولاد امین
| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز برند استاندارد محل تحویل واحد قیمت (ریال)
8
آذرفولاد امین
A2
کارخانه
کیلوگرم
226,610
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
10
آذرفولاد امین
A2
کارخانه
کیلوگرم
223,860
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
10
آذرفولاد امین
A3
کارخانه
کیلوگرم
226,610
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
12
آذرفولاد امین
A3
کارخانه
کیلوگرم
223,860
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
14
آذرفولاد امین
A3
کارخانه
کیلوگرم
220,190
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
14
آذرفولاد امین
A2
کارخانه
کیلوگرم
77,070
آخرین بروز رسانی : 1402/7/8
نوسانات : -
16
آذرفولاد امین
A3
کارخانه
کیلوگرم
220,190
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
18
آذرفولاد امین
A3
کارخانه
کیلوگرم
220,190
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
20
آذرفولاد امین
A3
کارخانه
کیلوگرم
220,190
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
22
آذرفولاد امین
A3
کارخانه
کیلوگرم
220,190
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
25
آذرفولاد امین
A3
کارخانه
کیلوگرم
220,190
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
28
آذرفولاد امین
A3
کارخانه
کیلوگرم
220,190
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
32
آذرفولاد امین
A3
کارخانه
کیلوگرم
220,190
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
میلگرد آجدار امیرکبیر
| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز برند استاندارد محل تحویل واحد قیمت (ریال)
10
امیرکبیر
A2
کارخانه
کیلوگرم
239,450
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : -0.8%
10
امیرکبیر
A3
کارخانه
کیلوگرم
234,870
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : -0.8%
12
امیرکبیر
A3
کارخانه
کیلوگرم
239,450
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : -0.8%
12
امیرکبیر
A3
بنگاه تهران
کیلوگرم
246,790
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
14
امیرکبیر
A3
کارخانه
کیلوگرم
230,280
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : -0.8%
14
امیرکبیر
A3
بنگاه تهران
کیلوگرم
233,030
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
16
امیرکبیر
A3
کارخانه
کیلوگرم
230,280
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : -0.8%
16
امیرکبیر
A3
بنگاه تهران
کیلوگرم
233,030
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
18
امیرکبیر
A3
کارخانه
کیلوگرم
230,280
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : -0.8%
18
امیرکبیر
A3
بنگاه تهران
کیلوگرم
233,030
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
20
امیرکبیر
A3
کارخانه
کیلوگرم
230,280
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : -0.8%
20
امیرکبیر
A3
بنگاه تهران
کیلوگرم
233,030
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
22
امیرکبیر
A3
کارخانه
کیلوگرم
230,280
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : -0.8%
22
امیرکبیر
A3
بنگاه تهران
کیلوگرم
233,030
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
25
امیرکبیر
A3
کارخانه
کیلوگرم
230,280
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : -0.8%
25
امیرکبیر
A3
بنگاه تهران
کیلوگرم
233,030
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
28
امیرکبیر
A3
کارخانه
کیلوگرم
233,490
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : -0.8%
32
امیرکبیر
A3
کارخانه
کیلوگرم
233,490
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : -0.8%
میلگرد آجدار فایکو
| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز برند استاندارد محل تحویل واحد قیمت (ریال)
10
فایکو
A3
کارخانه
کیلوگرم
226,610
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : -0.6%
12
فایکو
A3
کارخانه
کیلوگرم
226,610
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : -0.6%
14
فایکو
A3
کارخانه
کیلوگرم
217,440
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : -0.6%
16
فایکو
A3
کارخانه
کیلوگرم
217,440
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : -0.6%
18
فایکو
A3
کارخانه
کیلوگرم
217,440
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : -0.6%
20
فایکو
A3
کارخانه
کیلوگرم
217,440
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : -0.6%
22
فایکو
A3
کارخانه
کیلوگرم
217,440
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : -0.6%
25
فایکو
A3
کارخانه
کیلوگرم
217,440
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : -0.6%
32
فایکو
A3
کارخانه
کیلوگرم
217,440
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : -0.6%
میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان
| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز برند استاندارد محل تحویل واحد قیمت (ریال)
12
جهان فولاد سیرجان
A3
کارخانه
کیلوگرم
235,780
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : -0.8%
14
جهان فولاد سیرجان
A3
کارخانه
کیلوگرم
214,680
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : -0.8%
16
جهان فولاد سیرجان
A3
کارخانه
کیلوگرم
214,680
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : -0.8%
18
جهان فولاد سیرجان
A3
کارخانه
کیلوگرم
212,850
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : -0.9%
20
جهان فولاد سیرجان
A3
کارخانه
کیلوگرم
212,850
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : -0.9%
22
جهان فولاد سیرجان
A3
کارخانه
کیلوگرم
212,850
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : -0.9%
25
جهان فولاد سیرجان
A3
کارخانه
کیلوگرم
212,850
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : -0.9%
28
جهان فولاد سیرجان
A3
کارخانه
کیلوگرم
212,850
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : -0.9%
میلگرد آجدار بافق یزد
| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز برند استاندارد محل تحویل واحد قیمت (ریال)
8
بافق یزد
A3
کارخانه
کیلوگرم
249,550
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
10
بافق یزد
A3
کارخانه
کیلوگرم
231,200
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
12
بافق یزد
A3
کارخانه
کیلوگرم
229,360
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
14
بافق یزد
A3
کارخانه
کیلوگرم
219,270
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
16
بافق یزد
A3
کارخانه
کیلوگرم
219,270
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
18
بافق یزد
A3
کارخانه
کیلوگرم
217,440
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
20
بافق یزد
A3
کارخانه
کیلوگرم
217,440
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
22
بافق یزد
A3
کارخانه
کیلوگرم
217,440
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
25
بافق یزد
A3
کارخانه
کیلوگرم
217,440
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
28
بافق یزد
A3
کارخانه
کیلوگرم
217,440
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
32
بافق یزد
A3
کارخانه
کیلوگرم
217,440
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
میلگرد آجدار شاهرود
| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز برند استاندارد محل تحویل واحد قیمت (ریال)
10
شاهرود
A3
کارخانه
کیلوگرم
235,330
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : -0.2%
12
شاهرود
A3
کارخانه
کیلوگرم
233,490
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : -0.2%
14
شاهرود
A3
کارخانه
کیلوگرم
223,400
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : -0.2%
16
شاهرود
A3
کارخانه
کیلوگرم
223,400
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : -0.2%
18
شاهرود
A3
کارخانه
کیلوگرم
223,400
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : -0.2%
20
شاهرود
A3
کارخانه
کیلوگرم
223,400
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : -0.2%
22
شاهرود
A3
کارخانه
کیلوگرم
225,690
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : -0.2%
25
شاهرود
A3
کارخانه
کیلوگرم
225,690
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : -0.2%
میلگرد آجدار شاهین بناب
| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز برند استاندارد محل تحویل واحد قیمت (ریال)
8
شاهین بناب
A2
کارخانه
کیلوگرم
225,690
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
10
شاهین بناب
A2
کارخانه
کیلوگرم
222,940
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
12
شاهین بناب
A3
کارخانه
کیلوگرم
222,940
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
14
شاهین بناب
A3
کارخانه
کیلوگرم
220,190
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
16
شاهین بناب
A3
کارخانه
کیلوگرم
220,190
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
18
شاهین بناب
A3
کارخانه
کیلوگرم
220,190
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
20
شاهین بناب
A3
کارخانه
کیلوگرم
220,190
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
22
شاهین بناب
A3
کارخانه
کیلوگرم
220,190
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
25
شاهین بناب
A3
کارخانه
کیلوگرم
220,190
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
28
شاهین بناب
A3
کارخانه
کیلوگرم
220,190
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
32
شاهین بناب
A3
کارخانه
کیلوگرم
220,190
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
میلگرد آجدار صبا فولاد زاگرس
| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز برند استاندارد محل تحویل واحد قیمت (ریال)
14
صبا فولاد زاگرس
A3
کارخانه
کیلوگرم
215,140
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : -1.5%
16
صبا فولاد زاگرس
A3
کارخانه
کیلوگرم
215,140
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : -1.5%
18
صبا فولاد زاگرس
A3
کارخانه
کیلوگرم
215,140
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : -1.5%
20
صبا فولاد زاگرس
A3
کارخانه
کیلوگرم
215,140
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : -1.5%
22
صبا فولاد زاگرس
A3
کارخانه
کیلوگرم
215,140
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : -1.5%
25
صبا فولاد زاگرس
A3
کارخانه
کیلوگرم
215,140
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : -1.5%
میلگرد آجدار راد همدان
| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز برند استاندارد محل تحویل واحد قیمت (ریال)
8
راد همدان
A2
کارخانه
کیلوگرم
249,320
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : +0.4%
10
راد همدان
A2
کارخانه
کیلوگرم
246,560
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : +0.4%
12
راد همدان
A3
کارخانه
کیلوگرم
241,060
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : +0.4%
14
راد همدان
A3
کارخانه
کیلوگرم
238,310
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : +0.4%
16
راد همدان
A3
کارخانه
کیلوگرم
238,310
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : +0.4%
18
راد همدان
A3
کارخانه
کیلوگرم
238,310
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : +0.4%
20
راد همدان
A3
کارخانه
کیلوگرم
238,310
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : +0.4%
22
راد همدان
A3
کارخانه
کیلوگرم
238,310
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : +0.4%
25
راد همدان
A3
کارخانه
کیلوگرم
238,770
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : +0.4%
28
راد همدان
A3
کارخانه
کیلوگرم
238,770
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : +0.4%
میلگرد آجدار حدید سیرجان
| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز برند استاندارد محل تحویل واحد قیمت (ریال)
8
حدید سیرجان
A2
کارخانه
کیلوگرم
234,870
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
10
حدید سیرجان
A2
کارخانه
کیلوگرم
233,030
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
12
حدید سیرجان
A3
کارخانه
کیلوگرم
233,030
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
14
حدید سیرجان
A3
کارخانه
کیلوگرم
229,360
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
16
حدید سیرجان
A3
کارخانه
کیلوگرم
229,360
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
18
حدید سیرجان
A3
کارخانه
کیلوگرم
229,360
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
20
حدید سیرجان
A3
کارخانه
کیلوگرم
229,360
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
22
حدید سیرجان
A3
کارخانه
کیلوگرم
229,360
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
25
حدید سیرجان
A3
کارخانه
کیلوگرم
229,360
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان
| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز برند استاندارد محل تحویل واحد قیمت (ریال)
8
آناهیتا گیلان
A2
بنگاه تهران
کیلوگرم
232,120
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : -0.8%
10
آناهیتا گیلان
A2
کارخانه
کیلوگرم
230,280
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : -0.8%
12
آناهیتا گیلان
A3
کارخانه
کیلوگرم
230,280
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : -0.8%
14
آناهیتا گیلان
A3
کارخانه
کیلوگرم
224,780
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : -0.8%
16
آناهیتا گیلان
A3
کارخانه
کیلوگرم
224,780
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : -0.8%
18
آناهیتا گیلان
A3
کارخانه
کیلوگرم
224,780
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : -0.8%
20
آناهیتا گیلان
A3
کارخانه
کیلوگرم
224,780
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : -0.8%
22
آناهیتا گیلان
A3
کارخانه
کیلوگرم
224,780
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : -0.8%
25
آناهیتا گیلان
A3
کارخانه
کیلوگرم
228,450
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : -0.8%
28
آناهیتا گیلان
A3
کارخانه
کیلوگرم
228,450
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : -0.8%
32
آناهیتا گیلان
A3
کارخانه
کیلوگرم
228,450
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : -0.8%
میلگرد آجدار قائم
| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز برند استاندارد محل تحویل واحد قیمت (ریال)
12
قائم
A3
کارخانه
کیلوگرم
217,440
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : -1.2%
14
قائم
A3
کارخانه
کیلوگرم
214,680
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : -1.3%
16
قائم
A3
کارخانه
کیلوگرم
214,680
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : -1.3%
18
قائم
A3
کارخانه
کیلوگرم
214,680
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : -1.3%
20
قائم
A3
کارخانه
کیلوگرم
214,680
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : -1.3%
22
قائم
A3
کارخانه
کیلوگرم
214,680
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : -1.3%
25
قائم
A3
کارخانه
کیلوگرم
214,680
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : -1.3%
28
قائم
A3
کارخانه
کیلوگرم
214,680
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : -1.3%
32
قائم
A3
کارخانه
کیلوگرم
214,680
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : -1.3%
میلگرد آجدار نورد گرم سمنان
| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز برند استاندارد محل تحویل واحد قیمت (ریال)
8
نورد گرم سمنان
A3
کارخانه
کیلوگرم
233,030
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : -0.4%
10
نورد گرم سمنان
A3
کارخانه
کیلوگرم
228,450
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
12
نورد گرم سمنان
A3
کارخانه
کیلوگرم
222,020
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش
| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز برند استاندارد محل تحویل واحد قیمت (ریال)
8
کاوه تیکمه داش
A2
کارخانه
کیلوگرم
222,020
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : -0.4%
8
کاوه تیکمه داش
A3
کارخانه
کیلوگرم
227,530
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : -0.4%
10
کاوه تیکمه داش
A2
کارخانه
کیلوگرم
221,110
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : -0.4%
10
کاوه تیکمه داش
A3
کارخانه
کیلوگرم
226,610
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : -0.4%
12
کاوه تیکمه داش
A3
کارخانه
کیلوگرم
221,110
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : -0.4%
14
کاوه تیکمه داش
A3
کارخانه
کیلوگرم
219,270
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : -0.4%
16
کاوه تیکمه داش
A3
کارخانه
کیلوگرم
219,270
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : -0.4%
18
کاوه تیکمه داش
A3
کارخانه
کیلوگرم
219,270
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : -0.4%
20
کاوه تیکمه داش
A3
کارخانه
کیلوگرم
219,270
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : -0.4%
20
کاوه تیکمه داش
A3
کارخانه
کیلوگرم
219,270
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : -0.4%
22
کاوه تیکمه داش
A3
کارخانه
کیلوگرم
219,270
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : -0.4%
25
کاوه تیکمه داش
A3
کارخانه
کیلوگرم
219,270
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : -0.4%
28
کاوه تیکمه داش
A3
کارخانه
کیلوگرم
219,270
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : -0.4%
32
کاوه تیکمه داش
A3
کارخانه
کیلوگرم
219,270
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : -0.4%
میلگرد آجدار ذوب و نورد کرمان
| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز برند استاندارد محل تحویل واحد قیمت (ریال)
14
ذوب و نورد کرمان
A3
کارخانه
کیلوگرم
213,770
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
16
ذوب و نورد کرمان
A3
کارخانه
کیلوگرم
213,770
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
18
ذوب و نورد کرمان
A3
کارخانه
کیلوگرم
212,850
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
20
ذوب و نورد کرمان
A3
کارخانه
کیلوگرم
212,850
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
22
ذوب و نورد کرمان
A3
کارخانه
کیلوگرم
212,850
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
میلگرد آجدار ذوب آهن آرمان آسیا
| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز برند استاندارد محل تحویل واحد قیمت (ریال)
10
ذوب آهن آرمان آسیا
A2
کارخانه
کیلوگرم
220,190
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : -1.2%
8
ذوب آهن آرمان آسیا
A2
کارخانه
کیلوگرم
219,270
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : -1.2%
12
ذوب آهن آرمان آسیا
A2
کارخانه
کیلوگرم
220,190
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : -1.2%
14
ذوب آهن آرمان آسیا
A3
کارخانه
کیلوگرم
220,190
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : -1.2%
16
ذوب آهن آرمان آسیا
A3
کارخانه
کیلوگرم
221,110
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : -1.2%
18
ذوب آهن آرمان آسیا
A3
کارخانه
کیلوگرم
220,190
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : -1.2%
میلگرد آجدار درپاد تبریز
| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز برند استاندارد محل تحویل واحد قیمت (ریال)
14
درپاد تبریز
A3
کارخانه
کیلوگرم
238,540
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
16
درپاد تبریز
A3
کارخانه
کیلوگرم
238,540
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
18
درپاد تبریز
A3
کارخانه
کیلوگرم
238,540
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
20
درپاد تبریز
A3
کارخانه
کیلوگرم
238,540
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
22
درپاد تبریز
A3
کارخانه
کیلوگرم
238,540
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
25
درپاد تبریز
A3
کارخانه
کیلوگرم
238,540
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
میلگرد آجدار کوثر اهواز
| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز برند استاندارد محل تحویل واحد قیمت (ریال)
12
کوثر اهواز
A3
کارخانه
کیلوگرم
224,780
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : -1.2%
14
کوثر اهواز
A3
کارخانه
کیلوگرم
212,850
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : -1.3%
16
کوثر اهواز
A3
کارخانه
کیلوگرم
212,850
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : -1.3%
18
کوثر اهواز
A3
کارخانه
کیلوگرم
212,850
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : -1.3%
20
کوثر اهواز
A3
کارخانه
کیلوگرم
212,850
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : -1.3%
22
کوثر اهواز
A3
کارخانه
کیلوگرم
212,850
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : -1.3%
25
کوثر اهواز
A3
کارخانه
کیلوگرم
212,850
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : -1.3%
28
کوثر اهواز
A3
کارخانه
کیلوگرم
212,850
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : -1.3%
32
کوثر اهواز
A3
کارخانه
کیلوگرم
212,850
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : -1.3%
میلگرد آجدار خلیج فارس
| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز برند استاندارد محل تحویل واحد قیمت (ریال)
14
خلیج فارس
A3
کارخانه
کیلوگرم
212,850
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
16
خلیج فارس
A3
کارخانه
کیلوگرم
212,850
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
میلگرد آجدار ابرکوه
| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز برند استاندارد محل تحویل واحد قیمت (ریال)
10
ابرکوه
A3
کارخانه
کیلوگرم
224,780
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : -1.2%
12
ابرکوه
A3
کارخانه
کیلوگرم
221,110
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : -1.2%
14
ابرکوه
A3
کارخانه
کیلوگرم
213,770
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : -1.3%
16
ابرکوه
A3
کارخانه
کیلوگرم
213,770
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : -1.3%
18
ابرکوه
A3
کارخانه
کیلوگرم
213,770
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : -1.3%
20
ابرکوه
A3
کارخانه
کیلوگرم
213,770
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : -1.3%
22
ابرکوه
A3
کارخانه
کیلوگرم
213,770
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : -1.3%
25
ابرکوه
A3
کارخانه
کیلوگرم
213,770
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : -1.3%
28
ابرکوه
A3
کارخانه
کیلوگرم
213,770
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : -1.3%
32
ابرکوه
A3
کارخانه
کیلوگرم
213,770
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : -1.3%
میلگرد آجدار حسن رود
| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز برند استاندارد محل تحویل واحد قیمت (ریال)
8
حسن رود
A2
کارخانه
کیلوگرم
233,030
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
10
حسن رود
A2
کارخانه
کیلوگرم
229,360
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
12
حسن رود
A2
کارخانه
کیلوگرم
226,610
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
14
حسن رود
A3
کارخانه
کیلوگرم
221,110
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
16
حسن رود
A3
کارخانه
کیلوگرم
221,110
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
18
حسن رود
A3
کارخانه
کیلوگرم
221,110
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
20
حسن رود
A3
کارخانه
کیلوگرم
221,110
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
میلگرد آجدار بردسیر کرمان
| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز برند استاندارد محل تحویل واحد قیمت (ریال)
12
بردسیر کرمان
A3
کارخانه
کیلوگرم
229,360
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : -3.1%
14
بردسیر کرمان
A3
کارخانه
کیلوگرم
229,360
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : -3.1%
16
بردسیر کرمان
A3
کارخانه
کیلوگرم
229,360
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : -3.1%
میلگرد آجدار هیربد
| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز برند استاندارد محل تحویل واحد قیمت (ریال)
8
هیربد
A2
کارخانه
کیلوگرم
223,400
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
10
هیربد
A2
کارخانه
کیلوگرم
221,110
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
12
هیربد
A3
کارخانه
کیلوگرم
221,560
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
14
هیربد
A3
کارخانه
کیلوگرم
218,810
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
16
هیربد
A3
کارخانه
کیلوگرم
218,810
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
18
هیربد
A3
کارخانه
کیلوگرم
217,890
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
20
هیربد
A3
کارخانه
کیلوگرم
217,890
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
22
هیربد
A3
کارخانه
کیلوگرم
217,890
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
25
هیربد
A3
کارخانه
کیلوگرم
217,890
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
28
هیربد
A3
کارخانه
کیلوگرم
218,350
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
32
هیربد
A3
کارخانه
کیلوگرم
218,350
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
میلگرد آجدار فولاد نگین اردکان یزد
| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز برند استاندارد محل تحویل واحد قیمت (ریال)
16
فولاد نگین اردکان یزد
A3
کارخانه
کیلوگرم
215,600
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
18
فولاد نگین اردکان یزد
A3
کارخانه
کیلوگرم
215,600
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
12
فولاد نگین اردکان یزد
A3
کارخانه
کیلوگرم
230,280
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
میلگرد آجدار اروند
| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز برند استاندارد محل تحویل واحد قیمت (ریال)
20
اروند
A3
کارخانه
کیلوگرم
213,770
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
14
اروند
A3
کارخانه
کیلوگرم
213,770
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
16
اروند
A3
کارخانه
کیلوگرم
213,770
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
میلگرد آجدار نورد کاسپین
| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز برند استاندارد محل تحویل واحد قیمت (ریال)
18
نورد کاسپین
A3
کارخانه
کیلوگرم
218,350
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : -0.8%
20
نورد کاسپین
A3
کارخانه
کیلوگرم
218,350
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : -0.8%
16
نورد کاسپین
A3
کارخانه
کیلوگرم
218,350
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : -0.8%
22
نورد کاسپین
A3
کارخانه
کیلوگرم
218,350
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : -0.8%
32
نورد کاسپین
A3
کارخانه
کیلوگرم
218,350
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : -0.8%
28
نورد کاسپین
A3
کارخانه
کیلوگرم
218,350
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : -0.8%
14
نورد کاسپین
A3
کارخانه
کیلوگرم
218,350
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : -0.8%
25
نورد کاسپین
A3
کارخانه
کیلوگرم
218,350
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : -0.8%
میلگرد آجدار فولاد ثامن
| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز برند استاندارد محل تحویل واحد قیمت (ریال)
10
فولاد ثامن
A2
کارخانه
کیلوگرم
222,940
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
12
فولاد ثامن
A2
کارخانه
کیلوگرم
221,110
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
میلگرد آجدار پرشین فولاد
| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز برند استاندارد محل تحویل واحد قیمت (ریال)
10
پرشین فولاد
A3
کارخانه
کیلوگرم
224,780
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
12
پرشین فولاد
A3
کارخانه
کیلوگرم
221,110
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
14
پرشین فولاد
A3
کارخانه
کیلوگرم
216,520
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
16
پرشین فولاد
A3
کارخانه
کیلوگرم
216,520
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
18
پرشین فولاد
A3
کارخانه
کیلوگرم
216,520
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
20
پرشین فولاد
A3
کارخانه
کیلوگرم
36,700
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : -
22
پرشین فولاد
A3
کارخانه
کیلوگرم
36,700
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : -
25
پرشین فولاد
A3
کارخانه
کیلوگرم
216,520
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
28
پرشین فولاد
A3
کارخانه
کیلوگرم
216,520
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
32
پرشین فولاد
A3
کارخانه
کیلوگرم
216,520
آخرین بروز رسانی : 1402/7/9
نوسانات : 0
دریافت مشاوره از کارشناسان واحد میلگرد آجدار
کارشناسان واحد میلگرد آجدار
ماریه رنجبر
ماریه رنجبر (کارشناس فروش میلگرد)
مجتبی کاتوزیان
مجتبی کاتوزیان (مدیر تیم میلگرد)
هومن امون
هومن امون (سرپرست فروش میلگرد)
بلال عبداللهی پور
بلال عبداللهی پور (کارشناس فروش تیرآهن)
حمید رضا پور افخمی
حمید رضا پور افخمی (کارشناس خرید میلگرد)
مهشید رافعی
مهشید رافعی (کارشناس فروش میلگرد)

میلگرد آجدار

در لیست زیر می‌توانید قیمت میلگرد آجدار در سایزها، استانداردها و حالت‌های مختلف، که قابل ارائه از کارخانه یا بنگاه هستند را مشاهده کنید. قیمت میلگرد آجدار از تمامی کارخانه‌های معتبر تولید میلگرد، از جمله ذوب‌آهن، کویر کاشان، نیشابور، میانه، بافق یزد، پرشین فولاد، آریان فولاد، فولاد امین، ظفر بناب، روهینا، آناهیتا، ابهر، امیرکبیر، فایکو، کاوه تیکمه داش، درپاد تبریز، ابرکوه، ایوان غرب، شاهرود، کرمان، همدان، زاگرس، حسن رود، آریا ذوب و قزوین، با بهترین کیفیت قابل عرضه است. انواع خدمات برش، خم، رزوه و غیره را با بهترین کیفیت انجام می‌شود. برای ثبت سفارش با ما در تماس باشید: 

براساس نظر کارشناسان آهن آنلاین:

"قیمت میلگرد آجدار که یکی از انواع میلگرد تولید شده در کارخانه‌های مختلف فولادی است و در سایز و وزن‌های متفاوت تولید می‌شود، تحت تاثیر عوامل متفاوتی تعیین می شود. قیمت روز میلگرد آجدار همانند سایر انواع این محصول، وابسته به فاکتورهای مختلفی مانند نوسانات نرخ ارز، قیمت دلار، میزان عرضه‌وتقاضا، سایز و... است که ممکن است به‌صورت روزانه و لحظه‌ای تغییر کند."

   قیمت میلگرد آجدار امروز 

قیمت روز میلگرد آجدار، از جمله مهم‌ترین دغدغه‌های مهندسان ساختمانی و خریداران میلگرد است. به نوعی این محصول را می‌توان جزوه گران‌ترین محصولات فولادی نیز دانست. از نکات مهمی که می‌بایستی در هنگام خریداری میلگرد آجدار به آن توجه داشته باشید تعداد آج‌ها و شکل ظاهری آن است؛ بی‌توجهی به این دو مورد می‌تواند موجب متضرر شدن شما شود. 

   قیمت میلگرد آجدار 8 

در اکثر پروژه‌های ساختمانی، از میلگرد آجدار 8 استفاده شده و این محصول جزوه پرمصرف‌ترین کالاهای ساختمانی محسوب می‌شود. دلیل محبوبیت بالای این نوع میلگرد نیز میزان مقاومت بالای آن در برابر فشار است که عددی در حدود 4000 تا 6000 کیلوگرم است. قیمت میلگرد آجدار 8 را به خاطر وجود نوسانات بسیار زیاد می‌بایستی به صورت روزانه بررسی کنید تا متحمل ضرری در خریدهای خود نشوید.

طبق نظر کارشناسان آهن آنلاین : 
“قیمت میلگرد آجدار، به طور معمول بسته به کارخانه ارائه دهنده آن دارد. عواملی همچون نرخ ارائه شده از سمت کارخانه، قیمت دلار، هزینه تمام شده برای مواد اولیه و میزان عرضه و تقاضا از مهم‌ترین شاخص‌های تعیین قیمت روز میلگرد آجدار به شمار می‌رود.”

راهنمای خرید
پس از استعلام قیمت میلگرد توسط شما، کارشناسان فروش آهن آنلاین، قیمت و مشخصات محصول، شرایط پرداخت، زمان بارگیری و تحویل محصول و سایر جزئیات سفارش را در قالب پيش فاكتور به اطلاع شما می‌رسانند. پس از تایید پرداخت، واحد ترابری و لجستیک آهن آنلاین دستور بارگیری و ارسال بار را دریافت می‌کند؛ و بعد از تاييد قيمت كرايه از سوي مشتري، طبق زمان‌بندی اعلام شده، نسبت به تحویل بار به آدرس و مشخصات دریافتی از مشتری، اقدام می‌کند.

چند نکته در هنگام خرید
مشخصات و ویژگی‌های هر محصول، اعم از نوع، سایز، حالت، استاندارد، محل بارگیری و تحویل (کارخانه یا بنگاه)، واحد، قیمت هر واحد و هم‌چنین تاریخ و ساعت آخرین به‌روزسانی در لیست قیمت‌ها آورده شده است. از میلگردهای آجدار باکیفیت و پرطرفدار کشور می‌توان به میلگرد اهواز، میلگرد فایکو ساری و میلگرد ابهر اشاره کرد. قیمت میلگرد بناب، به عنوان یکی از برندهای معتبر کشور، به عوامل مختلفی همچون نوسانات بازار آهن، میزان عرضه و تقاضا، قیمت دلار و… بستگی دارد. 
برای مشاهده نوسانات و«نمودار قیمت محصول»، روی آیکون نمودار مرتبط با هر محصول کلیک کنید.
با توجه به نوسانات بازار، برای اطمینان از قیمت نهایی محصول، با کارشناسان آهن آنلاین در تماس باشید: 02154712
در صورت عدم مشاهده محصول مورد نظر و مشاوره در زمینه خرید و فروش، با کارشناسان آهن آنلاین در تماس باشید: 02154712

... بیشتر
مشاوره رایگان و خرید
فیلتر نتایج x