آهن آنلاین
فیلترها
محاسبه وزن

میلگرد آجدار

میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان

| آخرین بروزرسانی : امروز
سایز حالت استاندارد محل تحویل برند واحد قیمت (ریال)
14
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
ذوب آهن اصفهان
کیلوگرم
246,790
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : 0
16
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
ذوب آهن اصفهان
کیلوگرم
248,630
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : +1.1%
18
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
ذوب آهن اصفهان
کیلوگرم
244,960
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : +0.4%
20
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
ذوب آهن اصفهان
کیلوگرم
245,050
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : +0.4%
22
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
ذوب آهن اصفهان
کیلوگرم
246,790
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : +1.1%
25
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
ذوب آهن اصفهان
کیلوگرم
247,670
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : +0.4%
28
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
ذوب آهن اصفهان
کیلوگرم
246,790
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : +0.4%
32
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
ذوب آهن اصفهان
کیلوگرم
246,790
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : +0.4%

میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان

| آخرین بروزرسانی : امروز
سایز حالت استاندارد محل تحویل برند واحد قیمت (ریال)
12
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
جهان فولاد سیرجان
کیلوگرم
250,760
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : -1.1%
14
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
جهان فولاد سیرجان
کیلوگرم
241,290
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : -1.1%
16
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
جهان فولاد سیرجان
کیلوگرم
241,290
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : -1.1%
18
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
جهان فولاد سیرجان
کیلوگرم
240,670
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : -1.1%
20
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
جهان فولاد سیرجان
کیلوگرم
240,670
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : -1.1%
22
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
جهان فولاد سیرجان
کیلوگرم
240,670
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : -1.1%
25
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
جهان فولاد سیرجان
کیلوگرم
240,670
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : -1.1%
28
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
جهان فولاد سیرجان
کیلوگرم
240,670
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : -1.1%

میلگرد آجدار صبا فولاد زاگرس

| آخرین بروزرسانی : امروز
سایز حالت استاندارد محل تحویل برند واحد قیمت (ریال)
14
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
صبا فولاد زاگرس
کیلوگرم
238,540
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : -3.0%
16
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
صبا فولاد زاگرس
کیلوگرم
238,540
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : -3.0%
18
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
صبا فولاد زاگرس
کیلوگرم
238,540
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : -3.0%
20
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
صبا فولاد زاگرس
کیلوگرم
238,540
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : -3.0%
22
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
صبا فولاد زاگرس
کیلوگرم
238,540
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : -3.0%
25
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
صبا فولاد زاگرس
کیلوگرم
238,540
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : -3.0%

میلگرد آجدار کاشان

| آخرین بروزرسانی : امروز
سایز حالت استاندارد محل تحویل برند واحد قیمت (ریال)
14
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کاشان
کیلوگرم
255,230
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : -1.1%
16
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کاشان
کیلوگرم
255,230
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : -1.1%
20
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کاشان
کیلوگرم
255,640
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : -1.1%
22
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کاشان
کیلوگرم
255,640
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : -1.1%
25
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کاشان
کیلوگرم
255,640
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : -1.1%
28
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کاشان
کیلوگرم
255,640
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : -1.1%
32
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کاشان
کیلوگرم
255,180
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : -1.1%

میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش

| آخرین بروزرسانی : امروز
سایز حالت استاندارد محل تحویل برند واحد قیمت (ریال)
8
شاخه 12 متری
A2
کارخانه
کاوه تیکمه داش
کیلوگرم
251,880
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : 0
8
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کاوه تیکمه داش
کیلوگرم
258,260
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : 0
10
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کاوه تیکمه داش
کیلوگرم
257,340
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : 0
10
شاخه 12 متری
A2
کارخانه
کاوه تیکمه داش
کیلوگرم
250,840
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : 0
12
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کاوه تیکمه داش
کیلوگرم
250,840
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : 0
14
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کاوه تیکمه داش
کیلوگرم
249,920
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : 0
16
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کاوه تیکمه داش
کیلوگرم
249,920
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : 0
18
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کاوه تیکمه داش
کیلوگرم
249,920
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : 0
20
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کاوه تیکمه داش
کیلوگرم
249,920
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : 0
20
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کاوه تیکمه داش
کیلوگرم
249,920
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : 0
22
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کاوه تیکمه داش
کیلوگرم
249,920
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : 0
25
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کاوه تیکمه داش
کیلوگرم
249,920
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : 0
28
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کاوه تیکمه داش
کیلوگرم
249,920
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : 0
32
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کاوه تیکمه داش
کیلوگرم
249,920
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : 0

میلگرد آجدار درپاد تبریز

| آخرین بروزرسانی : امروز
سایز حالت استاندارد محل تحویل برند واحد قیمت (ریال)
14
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
درپاد تبریز
کیلوگرم
271,930
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : 0
16
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
درپاد تبریز
کیلوگرم
271,930
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : 0
18
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
درپاد تبریز
کیلوگرم
271,930
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : 0
20
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
درپاد تبریز
کیلوگرم
271,930
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : 0
22
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
درپاد تبریز
کیلوگرم
271,930
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : 0
25
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
درپاد تبریز
کیلوگرم
271,930
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : 0

میلگرد آجدار کوثر اهواز

| آخرین بروزرسانی : امروز
سایز حالت استاندارد محل تحویل برند واحد قیمت (ریال)
12
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کوثر اهواز
کیلوگرم
245,280
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : -0.7%
14
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کوثر اهواز
کیلوگرم
236,560
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : -0.8%
16
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کوثر اهواز
کیلوگرم
236,560
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : -0.8%
18
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کوثر اهواز
کیلوگرم
237,020
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : -0.8%
20
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کوثر اهواز
کیلوگرم
237,020
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : -0.8%
22
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کوثر اهواز
کیلوگرم
237,020
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : -0.8%
25
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کوثر اهواز
کیلوگرم
237,020
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : -0.8%
28
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کوثر اهواز
کیلوگرم
237,020
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : -0.8%
32
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
کوثر اهواز
کیلوگرم
237,020
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : -0.8%

میلگرد آجدار بردسیر کرمان

| آخرین بروزرسانی : امروز
سایز حالت استاندارد محل تحویل برند واحد قیمت (ریال)
12
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
بردسیر کرمان
کیلوگرم
251,700
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : 0
14
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
بردسیر کرمان
کیلوگرم
251,500
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : 0
16
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
بردسیر کرمان
کیلوگرم
251,500
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : 0

میلگرد آجدار فولاد ثامن

| آخرین بروزرسانی : امروز
سایز حالت استاندارد محل تحویل برند واحد قیمت (ریال)
10
شاخه 12 متری
A2
کارخانه
فولاد ثامن
کیلوگرم
244,800
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : -0.7%
12
شاخه 12 متری
A2
کارخانه
فولاد ثامن
کیلوگرم
244,810
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : -0.7%

میلگرد آجدار پرشین فولاد

| آخرین بروزرسانی : امروز
سایز حالت استاندارد محل تحویل برند واحد قیمت (ریال)
10
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
پرشین فولاد
کیلوگرم
246,720
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : -1.5%
12
شاخه
A3
کارخانه
پرشین فولاد
کیلوگرم
242,670
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : -1.5%
14
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
پرشین فولاد
کیلوگرم
238,870
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : -1.5%
16
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
پرشین فولاد
کیلوگرم
238,860
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : -1.5%
18
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
پرشین فولاد
کیلوگرم
236,700
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : -1.5%
25
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
پرشین فولاد
کیلوگرم
238,860
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : -1.5%
28
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
پرشین فولاد
کیلوگرم
238,870
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : -1.5%
32
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
پرشین فولاد
کیلوگرم
238,870
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : -1.5%

میلگرد آجدار

میلگرد آجدار میانه

| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز حالت استاندارد محل تحویل برند واحد قیمت (ریال)
10
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
میانه
کیلوگرم
239,780
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : -0.8%
12
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
میانه
کیلوگرم
240,230
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : -0.8%
14
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
میانه
کیلوگرم
239,780
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : -0.8%
16
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
میانه
کیلوگرم
239,780
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : -0.8%
18
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
میانه
کیلوگرم
239,780
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : -0.8%
20
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
میانه
کیلوگرم
239,780
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : -0.8%
22
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
میانه
کیلوگرم
239,780
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : -0.8%
25
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
میانه
کیلوگرم
239,780
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : -0.8%
28
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
میانه
کیلوگرم
239,780
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : -0.8%
32
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
میانه
کیلوگرم
239,780
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : -0.8%

میلگرد آجدار ظفر بناب

| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز حالت استاندارد محل تحویل برند واحد قیمت (ریال)
8
شاخه 12 متری
A2
کارخانه
ظفر بناب
کیلوگرم
261,800
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : 0
10
شاخه 12 متری
A2
کارخانه
ظفر بناب
کیلوگرم
259,970
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : 0
12
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
ظفر بناب
کیلوگرم
259,970
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : 0
14
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
ظفر بناب
کیلوگرم
257,760
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : 0
16
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
ظفر بناب
کیلوگرم
257,760
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : 0
18
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
ظفر بناب
کیلوگرم
257,760
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : 0
20
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
ظفر بناب
کیلوگرم
257,760
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : 0
22
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
ظفر بناب
کیلوگرم
257,760
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : 0
25
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
ظفر بناب
کیلوگرم
257,760
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : 0
28
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
ظفر بناب
کیلوگرم
257,760
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : 0

میلگرد آجدار نیشابور

| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز حالت استاندارد محل تحویل برند واحد قیمت (ریال)
12
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
نیشابور
کیلوگرم
264,660
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : -0.3%
14
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
نیشابور
کیلوگرم
250,810
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : -0.4%
14
شاخه
A3
بنگاه تهران
نیشابور
کیلوگرم
259,530
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : +1.8%
16
شاخه
A3
بنگاه تهران
نیشابور
کیلوگرم
259,530
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : +1.8%
16
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
نیشابور
کیلوگرم
250,810
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : -0.4%
18
شاخه
A3
بنگاه تهران
نیشابور
کیلوگرم
259,720
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : +1.8%
18
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
نیشابور
کیلوگرم
250,810
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : -0.4%
20
شاخه
A3
بنگاه تهران
نیشابور
کیلوگرم
259,530
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : +1.8%
20
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
نیشابور
کیلوگرم
250,810
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : -0.4%
22
شاخه
A3
بنگاه تهران
نیشابور
کیلوگرم
259,530
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : +1.8%
22
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
نیشابور
کیلوگرم
250,810
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : -0.4%
25
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
نیشابور
کیلوگرم
250,810
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : -0.4%
25
شاخه
A3
بنگاه تهران
نیشابور
کیلوگرم
259,530
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : +1.8%
28
شاخه
A3
بنگاه تهران
نیشابور
کیلوگرم
259,160
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : +1.8%
28
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
نیشابور
کیلوگرم
250,810
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : -0.4%
32
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
نیشابور
کیلوگرم
250,810
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : -0.4%

میلگرد آجدار آذر فولاد امین

| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز حالت استاندارد محل تحویل برند واحد قیمت (ریال)
8
شاخه 12 متری
A2
کارخانه
آذرفولاد امین
کیلوگرم
258,150
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : 0
10
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
آذرفولاد امین
کیلوگرم
258,160
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : 0
10
شاخه 12 متری
A2
کارخانه
آذرفولاد امین
کیلوگرم
253,560
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : 0
12
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
آذرفولاد امین
کیلوگرم
253,560
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : 0
14
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
آذرفولاد امین
کیلوگرم
248,950
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : 0
16
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
آذرفولاد امین
کیلوگرم
248,950
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : 0
18
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
آذرفولاد امین
کیلوگرم
248,950
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : 0
20
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
آذرفولاد امین
کیلوگرم
248,950
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : 0
22
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
آذرفولاد امین
کیلوگرم
248,950
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : 0
25
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
آذرفولاد امین
کیلوگرم
248,950
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : 0
28
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
آذرفولاد امین
کیلوگرم
248,950
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : 0
32
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
آذرفولاد امین
کیلوگرم
248,950
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : 0

میلگرد آجدار ابهر

| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز حالت استاندارد محل تحویل برند واحد قیمت (ریال)
8
شاخه 12 متری
A2
کارخانه
ابهر
کیلوگرم
257,390
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : 0
10
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
ابهر
کیلوگرم
254,330
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : 0
10
شاخه 12 متری
A2
کارخانه
ابهر
کیلوگرم
248,610
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : 0
12
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
ابهر
کیلوگرم
254,290
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : 0
12
شاخه 12 متری
A2
کارخانه
ابهر
کیلوگرم
248,570
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : 0
14
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
ابهر
کیلوگرم
241,730
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : 0
16
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
ابهر
کیلوگرم
241,750
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : 0
18
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
ابهر
کیلوگرم
241,750
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : 0
20
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
ابهر
کیلوگرم
241,750
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : 0
22
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
ابهر
کیلوگرم
241,750
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : 0
25
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
ابهر
کیلوگرم
241,750
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : 0

میلگرد آجدار امیرکبیر

| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز حالت استاندارد محل تحویل برند واحد قیمت (ریال)
10
شاخه 12 متری
A2
کارخانه
امیرکبیر
کیلوگرم
246,430
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : -1.8%
10
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
امیرکبیر
کیلوگرم
248,730
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : -1.8%
12
شاخه
A3
بنگاه تهران
امیرکبیر
کیلوگرم
262,390
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : -0.7%
12
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
امیرکبیر
کیلوگرم
246,860
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : -1.8%
14
شاخه
A3
بنگاه تهران
امیرکبیر
کیلوگرم
244,450
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : -0.7%
14
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
امیرکبیر
کیلوگرم
243,030
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : -1.8%
16
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
امیرکبیر
کیلوگرم
243,030
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : -1.8%
16
شاخه
A3
بنگاه تهران
امیرکبیر
کیلوگرم
244,450
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : -0.7%
18
شاخه
A3
بنگاه تهران
امیرکبیر
کیلوگرم
244,450
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : -0.7%
18
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
امیرکبیر
کیلوگرم
243,030
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : -1.8%
20
شاخه
A3
بنگاه تهران
امیرکبیر
کیلوگرم
245,370
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : -0.7%
20
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
امیرکبیر
کیلوگرم
243,030
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : -1.8%
22
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
امیرکبیر
کیلوگرم
243,030
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : -1.8%
22
شاخه
A3
بنگاه تهران
امیرکبیر
کیلوگرم
244,450
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : -0.7%
25
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
امیرکبیر
کیلوگرم
243,030
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : -1.8%
25
شاخه
A3
بنگاه تهران
امیرکبیر
کیلوگرم
244,450
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : -0.7%
28
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
امیرکبیر
کیلوگرم
244,850
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : -1.8%
32
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
امیرکبیر
کیلوگرم
244,850
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : -1.8%

میلگرد آجدار فایکو

| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز حالت استاندارد محل تحویل برند واحد قیمت (ریال)
10
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
فایکو
کیلوگرم
252,040
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : -1.4%
12
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
فایکو
کیلوگرم
251,680
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : -1.4%
14
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
فایکو
کیلوگرم
242,460
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : -1.5%
16
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
فایکو
کیلوگرم
242,460
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : -1.5%
18
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
فایکو
کیلوگرم
242,460
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : -1.5%
20
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
فایکو
کیلوگرم
242,460
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : -1.5%
22
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
فایکو
کیلوگرم
242,460
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : -1.5%
25
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
فایکو
کیلوگرم
242,460
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : -1.5%
32
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
فایکو
کیلوگرم
242,460
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : -1.5%

میلگرد آجدار بافق یزد

| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز حالت استاندارد محل تحویل برند واحد قیمت (ریال)
8
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
بافق یزد
کیلوگرم
276,060
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : -1.7%
10
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
بافق یزد
کیلوگرم
254,410
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : -1.8%
12
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
بافق یزد
کیلوگرم
254,410
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : -1.8%
14
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
بافق یزد
کیلوگرم
246,240
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : -1.9%
16
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
بافق یزد
کیلوگرم
246,240
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : -1.9%
18
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
بافق یزد
کیلوگرم
244,320
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : -1.9%
20
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
بافق یزد
کیلوگرم
244,320
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : -1.9%
22
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
بافق یزد
کیلوگرم
244,320
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : -1.9%
25
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
بافق یزد
کیلوگرم
244,320
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : -1.9%
28
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
بافق یزد
کیلوگرم
244,320
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : -1.9%
32
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
بافق یزد
کیلوگرم
244,320
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : -1.9%

میلگرد آجدار شاهرود

| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز حالت استاندارد محل تحویل برند واحد قیمت (ریال)
10
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
شاهرود
کیلوگرم
266,620
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : 0
12
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
شاهرود
کیلوگرم
263,810
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : 0
14
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
شاهرود
کیلوگرم
253,540
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : 0
16
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
شاهرود
کیلوگرم
253,540
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : 0
18
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
شاهرود
کیلوگرم
253,540
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : 0
20
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
شاهرود
کیلوگرم
253,540
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : 0
22
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
شاهرود
کیلوگرم
255,380
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : -0.4%
25
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
شاهرود
کیلوگرم
255,380
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : -0.4%

میلگرد آجدار شاهین بناب

| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز حالت استاندارد محل تحویل برند واحد قیمت (ریال)
8
شاخه 12 متری
A2
کارخانه
شاهین بناب
کیلوگرم
260,080
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : 0
10
شاخه 12 متری
A2
کارخانه
شاهین بناب
کیلوگرم
257,280
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : 0
12
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
شاهین بناب
کیلوگرم
257,300
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : 0
14
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
شاهین بناب
کیلوگرم
254,450
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : 0
16
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
شاهین بناب
کیلوگرم
254,450
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : 0
18
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
شاهین بناب
کیلوگرم
254,450
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : 0
20
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
شاهین بناب
کیلوگرم
254,450
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : 0
22
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
شاهین بناب
کیلوگرم
254,450
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : 0
25
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
شاهین بناب
کیلوگرم
254,450
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : 0
28
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
شاهین بناب
کیلوگرم
254,450
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : 0
32
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
شاهین بناب
کیلوگرم
254,450
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : 0

میلگرد آجدار راد همدان

| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز حالت استاندارد محل تحویل برند واحد قیمت (ریال)
8
شاخه 12 متری
A2
کارخانه
راد همدان
کیلوگرم
270,050
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : +0.7%
10
شاخه 12 متری
A2
کارخانه
راد همدان
کیلوگرم
267,300
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : +0.7%
12
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
راد همدان
کیلوگرم
263,790
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : +0.7%
14
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
راد همدان
کیلوگرم
261,030
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : +0.7%
16
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
راد همدان
کیلوگرم
261,030
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : +0.7%
18
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
راد همدان
کیلوگرم
261,030
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : +0.7%
20
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
راد همدان
کیلوگرم
261,030
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : +0.7%
22
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
راد همدان
کیلوگرم
261,030
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : +0.7%
25
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
راد همدان
کیلوگرم
260,580
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : +0.7%
28
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
راد همدان
کیلوگرم
260,580
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : +0.7%

میلگرد آجدار حدید سیرجان

| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز حالت استاندارد محل تحویل برند واحد قیمت (ریال)
8
شاخه 12 متری
A2
کارخانه
حدید سیرجان
کیلوگرم
265,430
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : +0.3%
10
شاخه 12 متری
A2
کارخانه
حدید سیرجان
کیلوگرم
263,630
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : +0.3%
12
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
حدید سیرجان
کیلوگرم
263,630
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : +0.3%
14
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
حدید سیرجان
کیلوگرم
259,960
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : +0.4%
16
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
حدید سیرجان
کیلوگرم
259,960
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : +0.4%
18
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
حدید سیرجان
کیلوگرم
259,960
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : +0.4%
20
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
حدید سیرجان
کیلوگرم
259,960
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : +0.4%
22
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
حدید سیرجان
کیلوگرم
259,960
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : +0.4%
25
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
حدید سیرجان
کیلوگرم
259,960
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : +0.4%

میلگرد آجدار آناهیتا گیلان

| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز حالت استاندارد محل تحویل برند واحد قیمت (ریال)
8
شاخه
A2
بنگاه تهران
آناهیتا گیلان
کیلوگرم
267,530
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : +0.7%
10
شاخه 12 متری
A2
کارخانه
آناهیتا گیلان
کیلوگرم
265,460
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : +0.7%
12
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
آناهیتا گیلان
کیلوگرم
265,420
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : +0.7%
14
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
آناهیتا گیلان
کیلوگرم
259,960
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : +0.7%
16
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
آناهیتا گیلان
کیلوگرم
259,960
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : +0.7%
18
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
آناهیتا گیلان
کیلوگرم
259,960
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : +0.7%
20
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
آناهیتا گیلان
کیلوگرم
259,960
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : +0.7%
22
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
آناهیتا گیلان
کیلوگرم
259,960
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : +0.7%
25
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
آناهیتا گیلان
کیلوگرم
263,630
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : +0.7%
28
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
آناهیتا گیلان
کیلوگرم
263,630
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : +0.7%
32
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
آناهیتا گیلان
کیلوگرم
263,630
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : +0.7%

میلگرد آجدار قائم

| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز حالت استاندارد محل تحویل برند واحد قیمت (ریال)
12
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
قائم
کیلوگرم
243,450
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : 0
14
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
قائم
کیلوگرم
242,990
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : 0
16
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
قائم
کیلوگرم
242,990
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : 0
18
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
قائم
کیلوگرم
242,990
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : 0
20
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
قائم
کیلوگرم
242,990
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : 0
22
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
قائم
کیلوگرم
242,990
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : 0
25
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
قائم
کیلوگرم
242,990
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : 0
28
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
قائم
کیلوگرم
242,990
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : 0
32
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
قائم
کیلوگرم
242,990
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : 0

میلگرد آجدار نورد گرم سمنان

| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز حالت استاندارد محل تحویل برند واحد قیمت (ریال)
8
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
نورد گرم سمنان
کیلوگرم
261,850
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : 0
10
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
نورد گرم سمنان
کیلوگرم
252,620
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : 0
12
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
نورد گرم سمنان
کیلوگرم
254,910
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : 0
14
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
نورد گرم سمنان
کیلوگرم
255,830
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : 0

میلگرد آجدار ذوب و نورد کرمان

| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز حالت استاندارد محل تحویل برند واحد قیمت (ریال)
14
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
ذوب و نورد کرمان
کیلوگرم
245,260
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : +1.5%
16
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
ذوب و نورد کرمان
کیلوگرم
245,260
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : +1.5%
18
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
ذوب و نورد کرمان
کیلوگرم
244,360
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : +1.5%
20
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
ذوب و نورد کرمان
کیلوگرم
244,340
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : +1.5%
22
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
ذوب و نورد کرمان
کیلوگرم
245,260
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : +1.5%

میلگرد آجدار ذوب آهن آرمان آسیا

| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز حالت استاندارد محل تحویل برند واحد قیمت (ریال)
12
شاخه 12 متری
A2
کارخانه
ذوب آهن آرمان آسیا
کیلوگرم
247,710
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : +0.7%
8
شاخه 12 متری
A2
کارخانه
ذوب آهن آرمان آسیا
کیلوگرم
246,720
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : +0.7%
10
شاخه 12 متری
A2
کارخانه
ذوب آهن آرمان آسیا
کیلوگرم
247,710
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : +0.7%
14
شاخه
A3
کارخانه
ذوب آهن آرمان آسیا
کیلوگرم
247,640
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : +0.7%
16
شاخه
A3
کارخانه
ذوب آهن آرمان آسیا
کیلوگرم
248,610
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : +0.7%
18
شاخه
A3
کارخانه
ذوب آهن آرمان آسیا
کیلوگرم
247,660
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : +0.7%

میلگرد آجدار ابرکوه

| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز حالت استاندارد محل تحویل برند واحد قیمت (ریال)
10
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
ابرکوه
کیلوگرم
251,180
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : -0.4%
12
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
ابرکوه
کیلوگرم
245,940
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : -0.4%
14
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
ابرکوه
کیلوگرم
240,170
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : -0.4%
16
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
ابرکوه
کیلوگرم
240,170
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : -0.4%
18
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
ابرکوه
کیلوگرم
240,170
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : -0.4%
20
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
ابرکوه
کیلوگرم
240,170
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : -0.4%
22
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
ابرکوه
کیلوگرم
241,610
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : -0.4%
25
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
ابرکوه
کیلوگرم
240,170
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : -0.4%
28
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
ابرکوه
کیلوگرم
240,170
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : -0.4%
32
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
ابرکوه
کیلوگرم
240,190
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : -0.4%

میلگرد آجدار حسن رود

| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز حالت استاندارد محل تحویل برند واحد قیمت (ریال)
8
شاخه 12 متری
A2
کارخانه
حسن رود
کیلوگرم
263,780
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : +1.1%
10
شاخه 12 متری
A2
کارخانه
حسن رود
کیلوگرم
259,160
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : +1.1%
12
شاخه 12 متری
A2
کارخانه
حسن رود
کیلوگرم
256,400
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : +1.1%
14
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
حسن رود
کیلوگرم
253,610
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : +1.1%
16
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
حسن رود
کیلوگرم
253,610
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : +1.1%
18
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
حسن رود
کیلوگرم
253,610
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : +1.1%
20
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
حسن رود
کیلوگرم
253,610
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : +1.1%

میلگرد آجدار هیربد

| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز حالت استاندارد محل تحویل برند واحد قیمت (ریال)
8
شاخه 12 متری
A2
کارخانه
هیربد
کیلوگرم
247,330
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : 0
10
شاخه 12 متری
A2
کارخانه
هیربد
کیلوگرم
244,960
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : 0
12
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
هیربد
کیلوگرم
243,460
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : 0
14
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
هیربد
کیلوگرم
242,040
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : 0
16
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
هیربد
کیلوگرم
242,040
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : 0
18
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
هیربد
کیلوگرم
240,660
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : 0
20
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
هیربد
کیلوگرم
240,660
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : 0
22
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
هیربد
کیلوگرم
240,660
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : 0
25
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
هیربد
کیلوگرم
240,660
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : 0
28
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
هیربد
کیلوگرم
240,830
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : 0
32
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
هیربد
کیلوگرم
240,830
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : 0

میلگرد آجدار پردیس

| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز حالت استاندارد محل تحویل برند واحد قیمت (ریال)
10
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
پردیس
کیلوگرم
249,590
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : 0
8
شاخه 12 متری
A2
کارخانه
پردیس
کیلوگرم
259,640
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : 0
10
شاخه 12 متری
A2
کارخانه
پردیس
کیلوگرم
248,670
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : 0
12
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
پردیس
کیلوگرم
257,840
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : 0
14
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
پردیس
کیلوگرم
242,490
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : 0
16
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
پردیس
کیلوگرم
242,490
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : 0
18
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
پردیس
کیلوگرم
242,490
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : 0
20
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
پردیس
کیلوگرم
242,490
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : 0
22
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
پردیس
کیلوگرم
242,490
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : 0
25
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
پردیس
کیلوگرم
242,490
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : 0
28
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
پردیس
کیلوگرم
247,100
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : 0
32
شاخه 12 متری
A3
کارخانه
پردیس
کیلوگرم
247,100
آخرین بروز رسانی : 1402/3/17
نوسانات : 0
دریافت مشاوره از کارشناسان واحد میلگرد آجدار
کارشناسان واحد میلگرد آجدار
ماریه رنجبر
ماریه رنجبر (کارشناس فروش میلگرد)
مجتبی کاتوزیان
مجتبی کاتوزیان (مدیر تیم میلگرد)
سعید مرزوقی
سعید مرزوقی (کارشناس فروش تیرآهن)
هومن امون
هومن امون (سرپرست فروش میلگرد)
بلال عبداللهی پور
بلال عبداللهی پور (کارشناس فروش میلگرد)
حمید رضا پور افخمی
حمید رضا پور افخمی (کارشناس خرید میلگرد)
مهشید رافعی
مهشید رافعی (کارشناس فروش میلگرد)

میلگرد آجدار

در لیست زیر می‌توانید قیمت میلگرد آجدار در سایزها، استانداردها و حالت‌های مختلف، که قابل ارائه از کارخانه یا بنگاه هستند را مشاهده کنید. قیمت میلگرد آجدار از تمامی کارخانه‌های معتبر تولید میلگرد، از جمله ذوب‌آهن، کویر کاشان، نیشابور، میانه، بافق یزد، پرشین فولاد، آریان فولاد، فولاد امین، ظفر بناب، روهینا، آناهیتا، ابهر، امیرکبیر، فایکو، کاوه تیکمه داش، درپاد تبریز، ابرکوه، ایوان غرب، شاهرود، کرمان، همدان، زاگرس، حسن رود، آریا ذوب و قزوین، با بهترین کیفیت قابل عرضه است. انواع خدمات برش، خم، رزوه و غیره را با بهترین کیفیت انجام می‌شود. برای ثبت سفارش با ما در تماس باشید: 

براساس نظر کارشناسان آهن آنلاین:

"قیمت میلگرد آجدار که یکی از انواع میلگرد تولید شده در کارخانه‌های مختلف فولادی است و در سایز و وزن‌های متفاوت تولید می‌شود، تحت تاثیر عوامل متفاوتی تعیین می شود. قیمت روز میلگرد آجدار همانند سایر انواع این محصول، وابسته به فاکتورهای مختلفی مانند نوسانات نرخ ارز، قیمت دلار، میزان عرضه‌وتقاضا، سایز و... است که ممکن است به‌صورت روزانه و لحظه‌ای تغییر کند."

   قیمت میلگرد آجدار امروز 

قیمت روز میلگرد آجدار، از جمله مهم‌ترین دغدغه‌های مهندسان ساختمانی و خریداران میلگرد است. به نوعی این محصول را می‌توان جزوه گران‌ترین محصولات فولادی نیز دانست. از نکات مهمی که می‌بایستی در هنگام خریداری میلگرد آجدار به آن توجه داشته باشید تعداد آج‌ها و شکل ظاهری آن است؛ بی‌توجهی به این دو مورد می‌تواند موجب متضرر شدن شما شود. 

   قیمت میلگرد آجدار 8 

در اکثر پروژه‌های ساختمانی، از میلگرد آجدار 8 استفاده شده و این محصول جزوه پرمصرف‌ترین کالاهای ساختمانی محسوب می‌شود. دلیل محبوبیت بالای این نوع میلگرد نیز میزان مقاومت بالای آن در برابر فشار است که عددی در حدود 4000 تا 6000 کیلوگرم است. قیمت میلگرد آجدار 8 را به خاطر وجود نوسانات بسیار زیاد می‌بایستی به صورت روزانه بررسی کنید تا متحمل ضرری در خریدهای خود نشوید.

طبق نظر کارشناسان آهن آنلاین : 
“قیمت میلگرد آجدار، به طور معمول بسته به کارخانه ارائه دهنده آن دارد. عواملی همچون نرخ ارائه شده از سمت کارخانه، قیمت دلار، هزینه تمام شده برای مواد اولیه و میزان عرضه و تقاضا از مهم‌ترین شاخص‌های تعیین قیمت روز میلگرد آجدار به شمار می‌رود.”

راهنمای خرید
پس از استعلام قیمت میلگرد توسط شما، کارشناسان فروش آهن آنلاین، قیمت و مشخصات محصول، شرایط پرداخت، زمان بارگیری و تحویل محصول و سایر جزئیات سفارش را در قالب پيش فاكتور به اطلاع شما می‌رسانند. پس از تایید پرداخت، واحد ترابری و لجستیک آهن آنلاین دستور بارگیری و ارسال بار را دریافت می‌کند؛ و بعد از تاييد قيمت كرايه از سوي مشتري، طبق زمان‌بندی اعلام شده، نسبت به تحویل بار به آدرس و مشخصات دریافتی از مشتری، اقدام می‌کند.

چند نکته در هنگام خرید
مشخصات و ویژگی‌های هر محصول، اعم از نوع، سایز، حالت، استاندارد، محل بارگیری و تحویل (کارخانه یا بنگاه)، واحد، قیمت هر واحد و هم‌چنین تاریخ و ساعت آخرین به‌روزسانی در لیست قیمت‌ها آورده شده است. از میلگردهای آجدار باکیفیت و پرطرفدار کشور می‌توان به میلگرد اهواز، میلگرد فایکو ساری و میلگرد ابهر اشاره کرد. قیمت میلگرد بناب، به عنوان یکی از برندهای معتبر کشور، به عوامل مختلفی همچون نوسانات بازار آهن، میزان عرضه و تقاضا، قیمت دلار و… بستگی دارد. 
برای مشاهده نوسانات و«نمودار قیمت محصول»، روی آیکون نمودار مرتبط با هر محصول کلیک کنید.
با توجه به نوسانات بازار، برای اطمینان از قیمت نهایی محصول، با کارشناسان آهن آنلاین در تماس باشید: 02154712
در صورت عدم مشاهده محصول مورد نظر و مشاوره در زمینه خرید و فروش، با کارشناسان آهن آنلاین در تماس باشید: 02154712

... بیشتر
مشاوره رایگان و خرید
فیلتر نتایج x