آهن آنلاین
فیلترها
محاسبه وزن

میلگرد آجدار

میلگرد آجدار میانه
| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز برند استاندارد محل تحویل واحد قیمت (تومان)
10
میانه
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,320
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : -0.4%
12
میانه
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,320
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : -0.4%
14
میانه
A3
کارخانه
کیلوگرم
19,910
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : -0.5%
16
میانه
A3
کارخانه
کیلوگرم
19,910
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : -0.5%
18
میانه
A3
کارخانه
کیلوگرم
19,910
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : -0.5%
20
میانه
A3
کارخانه
کیلوگرم
19,910
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : -0.5%
22
میانه
A3
کارخانه
کیلوگرم
19,910
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : -0.5%
25
میانه
A3
کارخانه
کیلوگرم
19,910
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : -0.5%
28
میانه
A3
کارخانه
کیلوگرم
19,910
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : -0.5%
32
میانه
A3
کارخانه
کیلوگرم
19,910
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : -0.5%
میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان
| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز برند استاندارد محل تحویل واحد قیمت (تومان)
14
ذوب آهن اصفهان
A3
کارخانه
کیلوگرم
21,150
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
16
ذوب آهن اصفهان
A3
کارخانه
کیلوگرم
21,150
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
18
ذوب آهن اصفهان
A3
کارخانه
کیلوگرم
21,240
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
20
ذوب آهن اصفهان
A3
کارخانه
کیلوگرم
21,010
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
22
ذوب آهن اصفهان
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,920
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
25
ذوب آهن اصفهان
A3
کارخانه
کیلوگرم
21,010
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
28
ذوب آهن اصفهان
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,780
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
32
ذوب آهن اصفهان
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,780
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
میلگرد آجدار ظفر بناب
| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز برند استاندارد محل تحویل واحد قیمت (تومان)
8
ظفر بناب
A2
کارخانه
کیلوگرم
21,350
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
10
ظفر بناب
A2
کارخانه
کیلوگرم
21,170
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
12
ظفر بناب
A3
کارخانه
کیلوگرم
21,170
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
14
ظفر بناب
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,960
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
16
ظفر بناب
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,960
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
18
ظفر بناب
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,960
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
20
ظفر بناب
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,960
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
22
ظفر بناب
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,960
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
25
ظفر بناب
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,960
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
28
ظفر بناب
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,960
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
میلگرد آجدار نیشابور
| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز برند استاندارد محل تحویل واحد قیمت (تومان)
12
نیشابور
A3
کارخانه
کیلوگرم
21,840
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : -0.8%
14
نیشابور
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,640
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : -0.9%
14
نیشابور
A3
بنگاه تهران
کیلوگرم
21,560
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
16
نیشابور
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,640
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : -0.9%
16
نیشابور
A3
بنگاه تهران
کیلوگرم
21,560
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
18
نیشابور
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,640
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : -0.9%
18
نیشابور
A3
بنگاه تهران
کیلوگرم
21,560
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
20
نیشابور
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,640
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : -0.9%
20
نیشابور
A3
بنگاه تهران
کیلوگرم
21,560
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
22
نیشابور
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,640
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : -0.9%
22
نیشابور
A3
بنگاه تهران
کیلوگرم
21,560
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
25
نیشابور
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,640
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : -0.9%
25
نیشابور
A3
بنگاه تهران
کیلوگرم
21,560
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
28
نیشابور
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,640
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : -0.9%
28
نیشابور
A3
بنگاه تهران
کیلوگرم
21,560
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
32
نیشابور
A3
کارخانه
کیلوگرم
21,290
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : -0.9%
میلگرد آجدار آذر فولاد امین
| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز برند استاندارد محل تحویل واحد قیمت (تومان)
8
آذرفولاد امین
A2
کارخانه
کیلوگرم
21,100
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
10
آذرفولاد امین
A3
کارخانه
کیلوگرم
21,100
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
10
آذرفولاد امین
A2
کارخانه
کیلوگرم
20,830
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
12
آذرفولاد امین
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,830
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
14
آذرفولاد امین
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,460
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
16
آذرفولاد امین
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,460
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
18
آذرفولاد امین
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,460
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
20
آذرفولاد امین
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,460
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
22
آذرفولاد امین
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,460
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
25
آذرفولاد امین
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,460
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
28
آذرفولاد امین
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,460
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
32
آذرفولاد امین
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,460
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
میلگرد آجدار امیرکبیر
| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز برند استاندارد محل تحویل واحد قیمت (تومان)
10
امیرکبیر
A2
کارخانه
کیلوگرم
20,830
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
10
امیرکبیر
A3
کارخانه
کیلوگرم
21,290
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
12
امیرکبیر
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,830
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
12
امیرکبیر
A3
بنگاه تهران
کیلوگرم
21,840
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
14
امیرکبیر
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,370
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
14
امیرکبیر
A3
بنگاه تهران
کیلوگرم
20,460
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
16
امیرکبیر
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,370
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
16
امیرکبیر
A3
بنگاه تهران
کیلوگرم
20,460
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
18
امیرکبیر
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,370
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
18
امیرکبیر
A3
بنگاه تهران
کیلوگرم
20,460
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
20
امیرکبیر
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,370
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
20
امیرکبیر
A3
بنگاه تهران
کیلوگرم
20,460
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
22
امیرکبیر
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,370
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
22
امیرکبیر
A3
بنگاه تهران
کیلوگرم
20,460
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
25
امیرکبیر
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,370
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
25
امیرکبیر
A3
بنگاه تهران
کیلوگرم
20,460
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
28
امیرکبیر
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,690
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
32
امیرکبیر
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,690
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
میلگرد آجدار فایکو
| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز برند استاندارد محل تحویل واحد قیمت (تومان)
10
فایکو
A3
کارخانه
کیلوگرم
21,290
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
12
فایکو
A3
کارخانه
کیلوگرم
21,290
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
14
فایکو
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,370
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
16
فایکو
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,370
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
18
فایکو
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,370
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
20
فایکو
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,370
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
22
فایکو
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,370
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
25
فایکو
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,370
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
28
فایکو
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,370
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
32
فایکو
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,370
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان
| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز برند استاندارد محل تحویل واحد قیمت (تومان)
12
جهان فولاد سیرجان
A3
کارخانه
کیلوگرم
21,930
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : -0.4%
14
جهان فولاد سیرجان
A3
کارخانه
کیلوگرم
19,820
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : -0.5%
16
جهان فولاد سیرجان
A3
کارخانه
کیلوگرم
19,820
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : -0.5%
18
جهان فولاد سیرجان
A3
کارخانه
کیلوگرم
19,630
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : -0.5%
20
جهان فولاد سیرجان
A3
کارخانه
کیلوگرم
19,630
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : -0.5%
22
جهان فولاد سیرجان
A3
کارخانه
کیلوگرم
19,630
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : -0.5%
25
جهان فولاد سیرجان
A3
کارخانه
کیلوگرم
19,630
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : -0.5%
28
جهان فولاد سیرجان
A3
کارخانه
کیلوگرم
19,630
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : -0.5%
میلگرد آجدار بافق یزد
| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز برند استاندارد محل تحویل واحد قیمت (تومان)
8
بافق یزد
A3
کارخانه
کیلوگرم
22,850
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
10
بافق یزد
A3
کارخانه
کیلوگرم
21,560
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
12
بافق یزد
A3
کارخانه
کیلوگرم
21,380
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
14
بافق یزد
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,370
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
16
بافق یزد
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,370
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
18
بافق یزد
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,180
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
20
بافق یزد
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,180
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
22
بافق یزد
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,180
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
25
بافق یزد
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,180
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
28
بافق یزد
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,180
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
32
بافق یزد
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,180
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
میلگرد آجدار شاهرود
| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز برند استاندارد محل تحویل واحد قیمت (تومان)
10
شاهرود
A3
کارخانه
کیلوگرم
22,070
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
12
شاهرود
A3
کارخانه
کیلوگرم
21,420
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
14
شاهرود
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,640
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
16
شاهرود
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,640
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
18
شاهرود
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,640
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
20
شاهرود
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,640
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
22
شاهرود
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,920
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
25
شاهرود
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,920
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
میلگرد آجدار شاهین بناب
| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز برند استاندارد محل تحویل واحد قیمت (تومان)
8
شاهین بناب
A2
کارخانه
کیلوگرم
20,600
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
10
شاهین بناب
A2
کارخانه
کیلوگرم
20,320
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
12
شاهین بناب
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,320
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
14
شاهین بناب
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,050
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
16
شاهین بناب
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,050
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
18
شاهین بناب
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,050
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
20
شاهین بناب
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,050
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
22
شاهین بناب
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,050
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
25
شاهین بناب
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,050
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
28
شاهین بناب
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,050
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
32
شاهین بناب
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,050
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
میلگرد آجدار صبا فولاد زاگرس
| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز برند استاندارد محل تحویل واحد قیمت (تومان)
14
صبا فولاد زاگرس
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,410
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : -0.4%
16
صبا فولاد زاگرس
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,410
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : -0.4%
18
صبا فولاد زاگرس
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,410
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : -0.4%
20
صبا فولاد زاگرس
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,410
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : -0.4%
22
صبا فولاد زاگرس
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,410
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : -0.4%
25
صبا فولاد زاگرس
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,410
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : -0.4%
میلگرد آجدار راد همدان
| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز برند استاندارد محل تحویل واحد قیمت (تومان)
8
راد همدان
A2
کارخانه
کیلوگرم
22,750
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
10
راد همدان
A2
کارخانه
کیلوگرم
22,480
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
12
راد همدان
A3
کارخانه
کیلوگرم
21,930
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
14
راد همدان
A3
کارخانه
کیلوگرم
21,700
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
16
راد همدان
A3
کارخانه
کیلوگرم
21,700
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
18
راد همدان
A3
کارخانه
کیلوگرم
21,700
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
20
راد همدان
A3
کارخانه
کیلوگرم
21,700
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
22
راد همدان
A3
کارخانه
کیلوگرم
21,700
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
25
راد همدان
A3
کارخانه
کیلوگرم
21,700
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
28
راد همدان
A3
کارخانه
کیلوگرم
21,700
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
میلگرد آجدار حدید سیرجان
| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز برند استاندارد محل تحویل واحد قیمت (تومان)
8
حدید سیرجان
A2
کارخانه
کیلوگرم
22,480
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
10
حدید سیرجان
A2
کارخانه
کیلوگرم
22,290
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
12
حدید سیرجان
A3
کارخانه
کیلوگرم
22,200
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
14
حدید سیرجان
A3
کارخانه
کیلوگرم
21,380
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
16
حدید سیرجان
A3
کارخانه
کیلوگرم
21,380
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
18
حدید سیرجان
A3
کارخانه
کیلوگرم
21,380
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
20
حدید سیرجان
A3
کارخانه
کیلوگرم
21,380
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
22
حدید سیرجان
A3
کارخانه
کیلوگرم
21,560
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
25
حدید سیرجان
A3
کارخانه
کیلوگرم
21,560
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان
| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز برند استاندارد محل تحویل واحد قیمت (تومان)
8
آناهیتا گیلان
A2
بنگاه تهران
کیلوگرم
21,290
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : -1.7%
10
آناهیتا گیلان
A2
کارخانه
کیلوگرم
21,100
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : -1.7%
12
آناهیتا گیلان
A3
کارخانه
کیلوگرم
21,100
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : -1.7%
14
آناهیتا گیلان
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,920
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : -1.7%
16
آناهیتا گیلان
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,920
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : -1.7%
18
آناهیتا گیلان
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,920
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : -1.7%
20
آناهیتا گیلان
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,920
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : -1.7%
22
آناهیتا گیلان
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,920
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : -1.7%
25
آناهیتا گیلان
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,920
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : -1.7%
28
آناهیتا گیلان
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,920
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : -1.7%
32
آناهیتا گیلان
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,920
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : -1.7%
میلگرد آجدار قائم
| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز برند استاندارد محل تحویل واحد قیمت (تومان)
12
قائم
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,460
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : -0.4%
14
قائم
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,180
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : -0.5%
16
قائم
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,180
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : -0.5%
18
قائم
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,180
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : -0.5%
20
قائم
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,180
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : -0.5%
22
قائم
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,180
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : -0.5%
25
قائم
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,180
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : -0.5%
28
قائم
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,180
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : -0.5%
32
قائم
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,180
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : -0.5%
میلگرد آجدار نورد گرم سمنان
| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز برند استاندارد محل تحویل واحد قیمت (تومان)
8
نورد گرم سمنان
A3
کارخانه
کیلوگرم
21,010
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
10
نورد گرم سمنان
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,730
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
12
نورد گرم سمنان
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,460
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
14
نورد گرم سمنان
A3
کارخانه
کیلوگرم
19,730
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش
| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز برند استاندارد محل تحویل واحد قیمت (تومان)
8
کاوه تیکمه داش
A3
کارخانه
کیلوگرم
21,380
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
8
کاوه تیکمه داش
A2
کارخانه
کیلوگرم
20,830
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
10
کاوه تیکمه داش
A3
کارخانه
کیلوگرم
21,290
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
10
کاوه تیکمه داش
A2
کارخانه
کیلوگرم
20,730
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
12
کاوه تیکمه داش
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,730
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
14
کاوه تیکمه داش
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,550
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
16
کاوه تیکمه داش
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,550
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
18
کاوه تیکمه داش
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,550
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
20
کاوه تیکمه داش
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,550
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
20
کاوه تیکمه داش
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,550
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
22
کاوه تیکمه داش
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,550
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
25
کاوه تیکمه داش
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,550
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
28
کاوه تیکمه داش
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,550
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
32
کاوه تیکمه داش
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,550
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
میلگرد آجدار ذوب و نورد کرمان
| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز برند استاندارد محل تحویل واحد قیمت (تومان)
14
ذوب و نورد کرمان
A3
کارخانه
کیلوگرم
19,630
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : -0.5%
16
ذوب و نورد کرمان
A3
کارخانه
کیلوگرم
19,630
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : -0.5%
18
ذوب و نورد کرمان
A3
کارخانه
کیلوگرم
19,540
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : -0.5%
20
ذوب و نورد کرمان
A3
کارخانه
کیلوگرم
19,540
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : -0.5%
22
ذوب و نورد کرمان
A3
کارخانه
کیلوگرم
19,540
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : -0.5%
میلگرد آجدار ذوب آهن آرمان آسیا
| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز برند استاندارد محل تحویل واحد قیمت (تومان)
10
ذوب آهن آرمان آسیا
A2
کارخانه
کیلوگرم
20,090
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
8
ذوب آهن آرمان آسیا
A2
کارخانه
کیلوگرم
20,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
12
ذوب آهن آرمان آسیا
A2
کارخانه
کیلوگرم
20,090
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
14
ذوب آهن آرمان آسیا
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,090
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
16
ذوب آهن آرمان آسیا
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,180
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
18
ذوب آهن آرمان آسیا
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,090
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
میلگرد آجدار درپاد تبریز
| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز برند استاندارد محل تحویل واحد قیمت (تومان)
14
درپاد تبریز
A3
کارخانه
کیلوگرم
19,630
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
16
درپاد تبریز
A3
کارخانه
کیلوگرم
19,630
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
18
درپاد تبریز
A3
کارخانه
کیلوگرم
19,630
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
20
درپاد تبریز
A3
کارخانه
کیلوگرم
19,630
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
22
درپاد تبریز
A3
کارخانه
کیلوگرم
19,630
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
25
درپاد تبریز
A3
کارخانه
کیلوگرم
19,630
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
میلگرد آجدار کوثر اهواز
| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز برند استاندارد محل تحویل واحد قیمت (تومان)
12
کوثر اهواز
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,920
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
14
کوثر اهواز
A3
کارخانه
کیلوگرم
19,730
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
16
کوثر اهواز
A3
کارخانه
کیلوگرم
19,730
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
18
کوثر اهواز
A3
کارخانه
کیلوگرم
19,730
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
20
کوثر اهواز
A3
کارخانه
کیلوگرم
19,730
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
22
کوثر اهواز
A3
کارخانه
کیلوگرم
19,730
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
25
کوثر اهواز
A3
کارخانه
کیلوگرم
19,730
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
28
کوثر اهواز
A3
کارخانه
کیلوگرم
19,730
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
32
کوثر اهواز
A3
کارخانه
کیلوگرم
19,730
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
میلگرد آجدار خلیج فارس
| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز برند استاندارد محل تحویل واحد قیمت (تومان)
14
خلیج فارس
A3
کارخانه
کیلوگرم
19,730
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : +0.9%
16
خلیج فارس
A3
کارخانه
کیلوگرم
19,730
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : +0.9%
18
خلیج فارس
A3
کارخانه
کیلوگرم
19,730
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : +0.9%
20
خلیج فارس
A3
کارخانه
کیلوگرم
19,730
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : +0.9%
22
خلیج فارس
A3
کارخانه
کیلوگرم
19,730
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : +0.9%
25
خلیج فارس
A3
کارخانه
کیلوگرم
19,730
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : +0.9%
28
خلیج فارس
A3
کارخانه
کیلوگرم
19,730
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : +0.9%
میلگرد آجدار ابرکوه
| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز برند استاندارد محل تحویل واحد قیمت (تومان)
10
ابرکوه
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,640
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
12
ابرکوه
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,280
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
14
ابرکوه
A3
کارخانه
کیلوگرم
19,630
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
16
ابرکوه
A3
کارخانه
کیلوگرم
19,630
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
18
ابرکوه
A3
کارخانه
کیلوگرم
19,540
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
20
ابرکوه
A3
کارخانه
کیلوگرم
19,540
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
22
ابرکوه
A3
کارخانه
کیلوگرم
19,540
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
25
ابرکوه
A3
کارخانه
کیلوگرم
19,540
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
28
ابرکوه
A3
کارخانه
کیلوگرم
19,540
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
32
ابرکوه
A3
کارخانه
کیلوگرم
19,540
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
میلگرد آجدار حسن رود
| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز برند استاندارد محل تحویل واحد قیمت (تومان)
8
حسن رود
A2
کارخانه
کیلوگرم
21,840
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
10
حسن رود
A2
کارخانه
کیلوگرم
21,470
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
12
حسن رود
A2
کارخانه
کیلوگرم
21,190
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
14
حسن رود
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,640
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
16
حسن رود
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,640
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
18
حسن رود
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,640
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
20
حسن رود
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,640
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
میلگرد آجدار بردسیر کرمان
| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز برند استاندارد محل تحویل واحد قیمت (تومان)
12
بردسیر کرمان
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,370
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
14
بردسیر کرمان
A3
کارخانه
کیلوگرم
19,540
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
16
بردسیر کرمان
A3
کارخانه
کیلوگرم
19,540
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
میلگرد آجدار هیربد
| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز برند استاندارد محل تحویل واحد قیمت (تومان)
8
هیربد
A2
کارخانه
کیلوگرم
20,510
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : -0.4%
10
هیربد
A2
کارخانه
کیلوگرم
20,280
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : -0.4%
12
هیربد
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,320
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : -0.4%
14
هیربد
A3
کارخانه
کیلوگرم
19,960
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : -0.5%
16
هیربد
A3
کارخانه
کیلوگرم
19,960
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : -0.5%
18
هیربد
A3
کارخانه
کیلوگرم
19,910
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : -0.5%
20
هیربد
A3
کارخانه
کیلوگرم
19,910
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : -0.5%
22
هیربد
A3
کارخانه
کیلوگرم
19,910
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : -0.5%
25
هیربد
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,410
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : -0.4%
28
هیربد
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,460
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : -0.4%
32
هیربد
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : -0.5%
میلگرد آجدار پردیس
| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز برند استاندارد محل تحویل واحد قیمت (تومان)
8
پردیس
A2
کارخانه
کیلوگرم
21,070
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
10
پردیس
A2
کارخانه
کیلوگرم
20,470
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
12
پردیس
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,520
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
10
پردیس
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,620
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
14
پردیس
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
16
پردیس
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
18
پردیس
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
20
پردیس
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
22
پردیس
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
25
پردیس
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,000
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
28
پردیس
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,460
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
32
پردیس
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,460
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
میلگرد آجدار فولاد نگین اردکان یزد
| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز برند استاندارد محل تحویل واحد قیمت (تومان)
16
فولاد نگین اردکان یزد
A3
کارخانه
کیلوگرم
19,960
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
12
فولاد نگین اردکان یزد
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,410
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
18
فولاد نگین اردکان یزد
A3
کارخانه
کیلوگرم
19,960
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
میلگرد آجدار اروند
| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز برند استاندارد محل تحویل واحد قیمت (تومان)
20
اروند
A3
کارخانه
کیلوگرم
19,730
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
16
اروند
A3
کارخانه
کیلوگرم
19,730
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
14
اروند
A3
کارخانه
کیلوگرم
19,730
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
میلگرد آجدار نورد کاسپین
| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز برند استاندارد محل تحویل واحد قیمت (تومان)
14
نورد کاسپین
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,180
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
16
نورد کاسپین
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,180
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
18
نورد کاسپین
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,180
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
20
نورد کاسپین
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,180
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
25
نورد کاسپین
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,180
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
28
نورد کاسپین
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,180
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
32
نورد کاسپین
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,180
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
22
نورد کاسپین
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,180
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
میلگرد آجدار فولاد ثامن
| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز برند استاندارد محل تحویل واحد قیمت (تومان)
12
فولاد ثامن
A2
کارخانه
کیلوگرم
20,230
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
10
فولاد ثامن
A2
کارخانه
کیلوگرم
20,230
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
میلگرد آجدار پرشین فولاد
| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
سایز برند استاندارد محل تحویل واحد قیمت (تومان)
10
پرشین فولاد
A3
کارخانه
کیلوگرم
21,100
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
12
پرشین فولاد
A3
کارخانه
کیلوگرم
20,730
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
14
پرشین فولاد
A3
کارخانه
کیلوگرم
19,960
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
16
پرشین فولاد
A3
کارخانه
کیلوگرم
19,960
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
18
پرشین فولاد
A3
کارخانه
کیلوگرم
19,960
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
20
پرشین فولاد
A3
کارخانه
کیلوگرم
19,960
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
22
پرشین فولاد
A3
کارخانه
کیلوگرم
19,960
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
25
پرشین فولاد
A3
کارخانه
کیلوگرم
19,960
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
28
پرشین فولاد
A3
کارخانه
کیلوگرم
19,960
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
32
پرشین فولاد
A3
کارخانه
کیلوگرم
19,960
آخرین بروز رسانی : 1402/9/8
نوسانات : 0
دریافت مشاوره از کارشناسان واحد میلگرد آجدار
کارشناسان واحد میلگرد آجدار
ماریه رنجبر
ماریه رنجبر (کارشناس فروش میلگرد)
بلال عبداللهی پور
بلال عبداللهی پور (کارشناس فروش میلگرد)
مهشید رافعی
مهشید رافعی (کارشناس فروش میلگرد)
هومن امون
هومن امون (سرپرست فروش میلگرد)
حمید رضا پور افخمی
حمید رضا پور افخمی (کارشناس خرید میلگرد)
مجتبی کاتوزیان
مجتبی کاتوزیان (مدیر تیم میلگرد)

میلگرد آجدار

در لیست زیر می‌توانید قیمت میلگرد آجدار در سایزها، استانداردها و حالت‌های مختلف، که قابل ارائه از کارخانه یا بنگاه هستند را مشاهده کنید. قیمت میلگرد آجدار از تمامی کارخانه‌های معتبر تولید میلگرد، از جمله ذوب‌آهن، کویر کاشان، نیشابور، میانه، بافق یزد، پرشین فولاد، آریان فولاد، فولاد امین، ظفر بناب، روهینا، آناهیتا، ابهر، امیرکبیر، فایکو، کاوه تیکمه داش، درپاد تبریز، ابرکوه، ایوان غرب، شاهرود، کرمان، همدان، زاگرس، حسن رود، آریا ذوب و قزوین، با بهترین کیفیت قابل عرضه است. انواع خدمات برش، خم، رزوه و غیره را با بهترین کیفیت انجام می‌شود. برای ثبت سفارش با ما در تماس باشید: 

براساس نظر کارشناسان آهن آنلاین:

"قیمت میلگرد آجدار که یکی از انواع میلگرد تولید شده در کارخانه‌های مختلف فولادی است و در سایز و وزن‌های متفاوت تولید می‌شود، تحت تاثیر عوامل متفاوتی تعیین می شود. قیمت روز میلگرد آجدار همانند سایر انواع این محصول، وابسته به فاکتورهای مختلفی مانند نوسانات نرخ ارز، قیمت دلار، میزان عرضه‌وتقاضا، سایز و... است که ممکن است به‌صورت روزانه و لحظه‌ای تغییر کند."

   قیمت میلگرد آجدار امروز 

قیمت روز میلگرد آجدار، از جمله مهم‌ترین دغدغه‌های مهندسان ساختمانی و خریداران میلگرد است. به نوعی این محصول را می‌توان جزوه گران‌ترین محصولات فولادی نیز دانست. از نکات مهمی که می‌بایستی در هنگام خریداری میلگرد آجدار به آن توجه داشته باشید تعداد آج‌ها و شکل ظاهری آن است؛ بی‌توجهی به این دو مورد می‌تواند موجب متضرر شدن شما شود. 

   قیمت میلگرد آجدار 8 

در اکثر پروژه‌های ساختمانی، از میلگرد آجدار 8 استفاده شده و این محصول جزوه پرمصرف‌ترین کالاهای ساختمانی محسوب می‌شود. دلیل محبوبیت بالای این نوع میلگرد نیز میزان مقاومت بالای آن در برابر فشار است که عددی در حدود 4000 تا 6000 کیلوگرم است. قیمت میلگرد آجدار 8 را به خاطر وجود نوسانات بسیار زیاد می‌بایستی به صورت روزانه بررسی کنید تا متحمل ضرری در خریدهای خود نشوید.

طبق نظر کارشناسان آهن آنلاین : 
“قیمت میلگرد آجدار، به طور معمول بسته به کارخانه ارائه دهنده آن دارد. عواملی همچون نرخ ارائه شده از سمت کارخانه، قیمت دلار، هزینه تمام شده برای مواد اولیه و میزان عرضه و تقاضا از مهم‌ترین شاخص‌های تعیین قیمت روز میلگرد آجدار به شمار می‌رود.”

راهنمای خرید
پس از استعلام قیمت میلگرد توسط شما، کارشناسان فروش آهن آنلاین، قیمت و مشخصات محصول، شرایط پرداخت، زمان بارگیری و تحویل محصول و سایر جزئیات سفارش را در قالب پيش فاكتور به اطلاع شما می‌رسانند. پس از تایید پرداخت، واحد ترابری و لجستیک آهن آنلاین دستور بارگیری و ارسال بار را دریافت می‌کند؛ و بعد از تاييد قيمت كرايه از سوي مشتري، طبق زمان‌بندی اعلام شده، نسبت به تحویل بار به آدرس و مشخصات دریافتی از مشتری، اقدام می‌کند.

چند نکته در هنگام خرید
مشخصات و ویژگی‌های هر محصول، اعم از نوع، سایز، حالت، استاندارد، محل بارگیری و تحویل (کارخانه یا بنگاه)، واحد، قیمت هر واحد و هم‌چنین تاریخ و ساعت آخرین به‌روزسانی در لیست قیمت‌ها آورده شده است. از میلگردهای آجدار باکیفیت و پرطرفدار کشور می‌توان به میلگرد اهواز، میلگرد فایکو ساری و میلگرد ابهر اشاره کرد. قیمت میلگرد بناب، به عنوان یکی از برندهای معتبر کشور، به عوامل مختلفی همچون نوسانات بازار آهن، میزان عرضه و تقاضا، قیمت دلار و… بستگی دارد. 
برای مشاهده نوسانات و«نمودار قیمت محصول»، روی آیکون نمودار مرتبط با هر محصول کلیک کنید.
با توجه به نوسانات بازار، برای اطمینان از قیمت نهایی محصول، با کارشناسان آهن آنلاین در تماس باشید: 02154712
در صورت عدم مشاهده محصول مورد نظر و مشاوره در زمینه خرید و فروش، با کارشناسان آهن آنلاین در تماس باشید: 02154712

... بیشتر
ساعت کاری امروز ما به پایان رسیده است.
استعلام قیمت ثبت کنید تا در اولین فرصت با شما تماس بگیریم.
درخواست استعلام قیمت
فیلتر نتایج x