لیست قیمت میلگرد آهن آنلاین

تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۳۰
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
 
سیم خاردار خطی-سوزنی        
کیلوگرم
49,900 
  60
سیم خاردار تبری   ۶۰
عدد
850,000 
  60
سیم خاردار حلقوی-سوزنی۶۰
عدد
850,000 
  90
سیم خاردار تبری ۹۰
عدد
950,000 
  90
سیم خاردار حلقوی-سوزنی   ۹۰
عدد
950,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۳۰
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  8
میلگرد آجدار ۸ آذرفولاد امین شاخه A2 کارخانه
کیلوگرم
29,000 
  10
میلگرد آجدار ۱۰ آذرفولاد امین شاخه A2 کارخانه
کیلوگرم
28,800 
  10
میلگرد ۱۰ آذرفولاد امین A3 آجدار – کارخانه
کیلو
29,800 
  12
میلگرد آجدار ۱۲ آذرفولاد امین شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
28,800 
  16
میلگرد آجدار ۱۶ آذرفولاد امین شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
28,400 
  18
میلگرد آجدار ۱۸ آذرفولاد امین شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
28,400 
  20
میلگرد آجدار ۲۰ آذرفولاد امین شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
28,400 
  22
میلگرد آجدار ۲۲ آذرفولاد امین شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
28,400 
  25
میلگرد آجدار ۲۵ آذرفولاد امین شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
28,400 
  28
میلگرد آجدار ۲۸ آذرفولاد امین شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
28,400 
  30
میلگرد آجدار ۳۰ آذرفولاد امین شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
28,400 
  32
میلگرد آجدار ۳۲ آذرفولاد امین شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
28,400 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۳۰
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  10
میلگرد آجدار ۱۰ آریا ذوب شاخه A2 کارخانه
کیلوگرم
27,200 
  12
میلگرد آجدار ۱۲ آریا ذوب شاخه A2 کارخانه
کیلوگرم
27,200 
  14
میلگرد آجدار ۱۴ آریا ذوب شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
  16
میلگرد آجدار ۱۶ آریا ذوب شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
  18
میلگرد آجدار ۱۸ آریا ذوب شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
  20
میلگرد آجدار ۲۰ آریا ذوب شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
  22
میلگرد آجدار ۲۲ آریا ذوب شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
  25
میلگرد آجدار ۲۵ آریا ذوب شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۳۰
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  8
میلگرد آجدار ۸ ابهر  شاخه    کارخانه
کیلوگرم
29,400 
  10
میلگرد آجدار ۱۰ ابهر شاخه A2 کارخانه
کیلوگرم
27,500 
  12
میلگرد آجدار ۱۲ ابهر شاخه A2 کارخانه
کیلوگرم
27,500 
  12
میلگرد آجدار ۱۲  ابهر  شاخه  A3  کارخانه
کیلوگرم
28,100 
  14
میلگرد آجدار ۱۴ ابهر شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
27,500 
  16
میلگرد آجدار ۱۶ ابهر شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
27,500 
  18
میلگرد آجدار ۱۸ ابهر شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
27,500 
  20
میلگرد آجدار ۲۰ ابهر شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
27,500 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۳۰
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  12
میلگرد آجدار ۱۲ امیرکبیر شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
28,000 
  14
میلگرد آجدار ۱۴ امیرکبیر شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
28,000 
  16
میلگرد آجدار ۱۶ امیرکبیر شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
28,000 
  18
میلگرد آجدار ۱۸ امیرکبیر شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
28,000 
  20
میلگرد آجدار ۲۰ امیرکبیر شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
28,000 
  32
میلگرد آجدار ۳۲ امیرکبیر شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۳۰
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  14
A3 میلگرد ۱۴ ایوان غرب شاخه
کیلوگرم
28,000 
  16
A3 میلگرد ۱۶ ایوان غرب شاخه
کیلوگرم
28,000 
  20
A3 میلگرد ۲۰ ایوان غرب شاخه
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۳۰
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  12
میلگرد آجدار ۱۲  بافق یزد  شاخه    کارخانه
کیلوگرم
28,900 
  14
میلگرد آجدار ۱۴  بافق یزد  ۱۲ متری  A3  کارخانه
کیلوگرم
28,300 
  16
میلگرد آجدار ۱۶  بافق یزد  ۱۲ متری  A3  کارخانه
کیلوگرم
28,300 
  18
میلگرد آجدار ۱۸  بافق یزد  شاخه    کارخانه
کیلوگرم
28,000 
  20
میلگرد آجدار ۲۰  بافق یزد  شاخه    کارخانه
کیلوگرم
28,000 
  22
میلگرد آجدار ۲۲  بافق یزد  شاخه    کارخانه
کیلوگرم
28,000 
  25
میلگرد آجدار ۲۵  بافق یزد  شاخه    کارخانه
کیلوگرم
28,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۳۰
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  8
میلگرد آجدار ۸ بناب شاخه کارخانه
کیلوگرم
29,200 
  10
میلگرد آجدار ۱۰ بناب شاخه کارخانه
کیلوگرم
29,000 
  12
میلگرد آجدار ۱۲ بناب شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
28,700 
  14
میلگرد آجدار ۱۴ بناب شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
28,700 
  16
میلگرد آجدار ۱۶ بناب شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
28,700 
  18
میلگرد آجدار ۱۸ بناب شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
28,700 
  20
میلگرد آجدار ۲۰ بناب شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
28,700 
  22
میلگرد آجدار ۲۲ بناب شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
28,700 
  25
میلگرد آجدار ۲۵ بناب شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
28,700 
  28
میلگرد آجدار ۲۸ بناب شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
28,700 
  32
میلگرد آجدار ۳۲ بناب شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
28,700 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۳۰
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  1.5
سیم آرماتور ۱٫۵-کششی-کلاف کوچک تهران
کیلوگرم
40,500 
  2.5
سیم آرماتور ۲٫۵ تهران -کلاف کوچک بنگاه تهران
کیلوگرم
40,500 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۳۰
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  8
میلگرد آجدار ۸ حسن رود شاخه A2 کارخانه
کیلوگرم
29,200 
  10
میلگرد آجدار ۱۰ حسن رود شاخه A2 کارخانه
کیلوگرم
28,300 
  12
میلگرد آجدار ۱۲ حسن رود شاخه A2 کارخانه
کیلوگرم
27,950 
  14
میلگرد آجدار ۱۴ حسن رود شاخه A2 کارخانه
کیلوگرم
27,950 
  16
میلگرد آجدار ۱۶ حسن رود شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
27,950 
  18
میلگرد آجدار ۱۸ حسن رود  شاخه   A2 کارخانه
کیلوگرم
27,950 
  20
میلگرد آجدار ۲۰ حسن رود  شاخه   A2 کارخانه
کیلوگرم
27,950 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۳۰
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  8
میلگرد آجدار ۸ درپاد تبریز شاخه A2 کارخانه
کیلوگرم
29,100 
  10
میلگرد آجدار ۱۰ درپاد تبریز شاخه A2 کارخانه
کیلوگرم
28,900 
  12
میلگرد آجدار ۱۲ درپاد تبریز شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
28,900 
  14
میلگرد آجدار ۱۴ درپاد تبریز شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
28,500 
  16
میلگرد آجدار ۱۶ درپاد تبریز شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
28,500 
  18
میلگرد آجدار ۱۸ درپاد تبریز شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
28,500 
  20
میلگرد آجدار ۲۰  درپاد تبریز  ۱۲ متری  A3  کارخانه
کیلوگرم
28,500 
  22
میلگرد آجدار ۲۲  درپاد تبریز  ۱۲ متری  A3  کارخانه
کیلوگرم
28,500 
  25
میلگرد آجدار ۲۵  درپاد تبریز  ۱۲ متری  A3  کارخانه
کیلوگرم
28,500 
  28
میلگرد آجدار ۲۸  درپاد تبریز  ۱۲ متری  A3  کارخانه
کیلوگرم
28,500 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۳۰
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  12
میلگرد آجدار ۱۲ ذوب آهن شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
32,400 
  14
میلگرد آجدار ۱۴ ذوب آهن شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
32,800 
  16
میلگرد آجدار ۱۶ ذوب آهن شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
32,800 
  18
میلگرد آجدار ۱۸ ذوب آهن شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
28,700 
  20
میلگرد آجدار ۲۰ ذوب آهن شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
28,700 
  22
میلگرد آجدار ۲۲ ذوب آهن شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
28,700 
  25
میلگرد آجدار ۲۵ ذوب آهن شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
28,700 
  28
میلگرد آجدار ۲۸ ذوب آهن  شاخه   A3 کارخانه
کیلوگرم
28,300 
  32
میلگرد آجدار ۳۲ ذوب آهن  شاخه   A3 کارخانه
کیلوگرم
28,300 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۳۰
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  8
میلگرد آجدار ۸  روهینا  ۱۲ متری    کارخانه
کیلوگرم
29,400 
  10
میلگرد آجدار ۱۰  روهینا  ۱۲ متری  A3  کارخانه
کیلوگرم
29,200 
  12
میلگرد آجدار ۱۲  روهینا  ۱۲ متری  A3  کارخانه
کیلوگرم
28,700 
  14
میلگرد آجدار ۱۴  روهینا  ۱۲ متری  A3  کارخانه
کیلوگرم
  16
میلگرد آجدار ۱۶  روهینا  ۱۲ متری  A3  کارخانه
کیلوگرم
28,200 
  18
میلگرد آجدار ۱۸  روهینا  ۱۲ متری  A3  کارخانه
کیلوگرم
28,200 
  20
میلگرد آجدار ۲۰  روهینا  ۱۲ متری  A3  کارخانه
کیلوگرم
28,200 
  22
میلگرد آجدار ۲۲  روهینا  ۱۲ متری  A3  کارخانه
کیلوگرم
  25
میلگرد آجدار ۲۵  روهینا  ۱۲ متری  A3  کارخانه
کیلوگرم
  28
میلگرد آجدار ۲۸  روهینا  ۱۲ متری  A3  کارخانه
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۳۰
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  14
میلگرد آجدار ۱۴ زاگرس شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
27,800 
  16
میلگرد آجدار ۱۶ زاگرس  شاخه   A3 کارخانه
کیلوگرم
27,800 
  18
میلگرد آجدار ۱۸ زاگرس  شاخه   A3 کارخانه
کیلوگرم
27,800 
  20
میلگرد آجدار ۲۰ زاگرس  شاخه   A3 کارخانه
کیلوگرم
27,800 
  22
میلگرد آجدار ۲۲ زاگرس  شاخه   A3 کارخانه
کیلوگرم
27,800 
  25
میلگرد آجدار ۲۵ زاگرس  شاخه   A3 کارخانه
کیلوگرم
27,800 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۳۰
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  14
میلگرد ۱۴ شاهرود A3 آجدار – کارخانه
کیلو
28,000 
  16
میلگرد آجدار ۱۶ شاهرود  شاخه   A3 کارخانه
کیلوگرم
27,600 
  18
میلگرد آجدار ۱۸ شاهرود  شاخه   A3 کارخانه
کیلوگرم
27,600 
  20
میلگرد آجدار ۲۰ شاهرود  شاخه   A3 کارخانه
کیلوگرم
27,600 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۳۰
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  8
میلگرد آجدار ۸ ظفر بناب  شاخه   A2 کارخانه
کیلوگرم
28,790 
  10
میلگرد آجدار ۱۰ ظفر بناب شاخه A2 کارخانه
کیلوگرم
28,570 
  12
میلگرد آجدار ۱۲ ظفر بناب شاخه A2 کارخانه
کیلوگرم
28,240 
  14
میلگرد آجدار ۱۴ ظفر بناب شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
28,240 
  16
میلگرد آجدار ۱۶ ظفر بناب شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
28,240 
  18
میلگرد آجدار ۱۸ ظفر بناب شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
28,240 
  20
میلگرد آجدار ۲۰ ظفر بناب شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
28,240 
  22
میلگرد آجدار ۲۲ ظفر بناب شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
28,240 
  25
میلگرد آجدار ۲۵ ظفر بناب شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
28,240 
  28
میلگرد آجدار ۲۸ ظفر بناب شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
28,240 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۳۰
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  12
میلگرد آجدار ۱۲  فولاد شمس سپهر  ۱۲ متری  A3  کارخانه
کیلوگرم
28,600 
  14
میلگرد آجدار ۱۴  فولاد شمس سپهر  ۱۲ متری  A3  کارخانه
کیلوگرم
27,700 
  16
میلگرد آجدار ۱۶  فولاد شمس سپهر  ۱۲ متری  A3  کارخانه
کیلوگرم
27,600 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۳۰
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  8
میلگرد آجدار ۸ فولاد کاوه تیکمه داش  شاخه   A2 کارخانه
کیلوگرم
29,110 
  10
میلگرد آجدار ۱۰ فولاد کاوه تیکمه داش شاخه A2 کارخانه
کیلوگرم
28,900 
  12
میلگرد آجدار ۱۲ فولاد کاوه تیکمه داش شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
28,900 
  14
میلگرد آجدار ۱۴ فولاد کاوه تیکمه داش شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
28,510 
  16
میلگرد آجدار ۱۶ فولاد کاوه تیکمه داش شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
28,510 
  18
میلگرد آجدار ۱۸ فولاد کاوه تیکمه داش شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
28,510 
  20
میلگرد آجدار ۲۰ فولاد کاوه تیکمه داش شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
28,510 
  22
میلگرد آجدار ۲۲ فولاد کاوه تیکمه داش شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
28,510 
  25
میلگرد آجدار ۲۵ فولاد کاوه تیکمه داش شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
28,510 
  28
میلگرد آجدار ۲۸ فولاد کاوه تیکمه داش شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
28,510 
  32
میلگرد آجدار ۳۲ فولاد کاوه تیکمه داش شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
28,510 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۳۰
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  8
میلگرد آجدار ۸ قزوین  شاخه    کارخانه
کیلوگرم
28,100 
  10
میلگرد آجدار ۱۰ قزوین شاخه کارخانه
کیلوگرم
27,100 
  12
میلگرد آجدار ۱۲ قزوین شاخه A2 کارخانه
کیلوگرم
27,100 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۳۰
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  12
میلگرد آجدار ۱۲ میانه  شاخه   A3 کارخانه
کیلوگرم
28,000 
  14
میلگرد ۱۴ میانه A3 آجدار – کارخانه
کیلو
27,700 
  16
میلگرد ۱۶ میانه A3 آجدار – کارخانه
کیلو
27,700 
  18
میلگرد ۱۸ میانه A3 آجدار – کارخانه
کیلو
27,700 
  20
میلگرد ۲۰ میانه A3 آجدار – کارخانه
کیلو
27,700 
  22
میلگرد ۲۲ میانه A3 آجدار – کارخانه
کیلو
27,700 
  25
میلگرد آجدار ۲۵ میانه  شاخه   A3 کارخانه
کیلوگرم
27,700 
  28
میلگرد آجدار ۲۸ میانه  شاخه   A3 کارخانه
کیلوگرم
27,700 
  32
میلگرد آجدار ۳۲ میانه  شاخه   A3 کارخانه
کیلوگرم
27,700 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۳۰
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  6.5
میلگرد ۶٫۵ نطنز ساده – کارخانه
کیلو
31,600 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۳۰
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  10
میلگرد آجدار ۱۰  نیشابور  شاخه  A3  کارخانه
کیلوگرم
28,950 
  12
میلگرد آجدار ۱۲ نیشابور شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
  14
میلگرد آجدار ۱۴ نیشابور شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
27,850 
  16
میلگرد آجدار ۱۶ نیشابور شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
  18
میلگرد آجدار ۱۸ نیشابور شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
27,850 
  22
میلگرد آجدار ۲۲ نیشابور شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
28,300 
  25
میلگرد آجدار ۲۵ نیشابور شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
28,300 
  28
میلگرد آجدار ۲۸ نیشابور شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
28,300 
  32
میلگرد آجدار ۳۲ نیشابور شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
28,850 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۳۰
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  8
میلگرد آجدار ۸  هیربد  شاخه  A2  کارخانه
کیلوگرم
  12
میلگرد آجدار ۱۲  هیربد  شاخه  A3  کارخانه
کیلوگرم
27,800 
  14
میلگرد آجدار ۱۴  هیربد  شاخه  A3  کارخانه
کیلوگرم
27,500 
  16
میلگرد آجدار ۱۶  هیربد  شاخه  A3  کارخانه
کیلوگرم
27,500 
  18
میلگرد آجدار ۱۸  هیربد  شاخه  A3  کارخانه
کیلوگرم
27,500 
  20
میلگرد آجدار ۲۰  هیربد  شاخه  A3  کارخانه
کیلوگرم
27,500 
  22
میلگرد آجدار ۲۲  هیربد  شاخه  A3  کارخانه
کیلوگرم
27,500 
  25
میلگرد آجدار ۲۵  هیربد  شاخه  A3  کارخانه
کیلوگرم
  28
میلگرد آجدار ۲۸  هیربد  شاخه  A3  کارخانه
کیلوگرم
27,500 
  32
میلگرد آجدار ۳۲  هیربد  شاخه  A3  کارخانه
کیلوگرم
27,500 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۳۰
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  10
میلگرد آجدار ۱۰  پرشین فولاد  شاخه    کارخانه
کیلوگرم
29,000 
  12
میلگرد آجدار ۱۲ پرشین فولاد  شاخه   A3 کارخانه
کیلوگرم
28,600 
  14
میلگرد آجدار ۱۴ پرشین فولاد شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
27,700 
  16
میلگرد آجدار ۱۶ پرشین فولاد شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
27,600 
  20
میلگرد آجدار ۲۰ پرشین فولاد شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
27,600 
  22
میلگرد آجدار ۲۲ پرشین فولاد شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
27,600 
  25
میلگرد آجدار ۲۵ پرشین فولاد شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
27,600 
  28
میلگرد آجدار ۲۸  پرشین فولاد  شاخه  A3  کارخانه
کیلوگرم
28,200 
  32
میلگرد آجدار ۳۲  پرشین فولاد  شاخه  A3  کارخانه
کیلوگرم
28,200 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۳۰
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
 
میلگرد استیل ۳۱۶L 
شاخه
 
میلگرد استیل ۳۱۶L 
شاخه
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۳۰
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  8
میلگرد آجدار ۸ کاشان -شاخه   A3 کارخانه
کیلوگرم
29,400 
  10
میلگرد آجدار ۱۰ کاشان شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
29,400 
  12
میلگرد آجدار ۱۲ کاشان شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
29,100 
  14
میلگرد آجدار ۱۴ کاشان شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
  16
میلگرد آجدار ۱۶ کاشان شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
  18
میلگرد آجدار ۱۸ کاشان شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
28,500 
  20
میلگرد آجدار ۲۰ کاشان شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
28,500 
  22
میلگرد آجدار ۲۲ کاشان شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
28,500 
  25
میلگرد آجدار ۲۵ کاشان شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
28,500 
  28
میلگرد آجدار ۲۸ کاشان شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
28,500 
  30
میلگرد آجدار ۳۰ کاشان شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
28,500 
  32
میلگرد آجدار ۳۲ کاشان شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
28,500 
  36
میلگرد آجدار ۳۶ کاشان شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۳۰
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  10
میلگرد آجدار ۱۰  کرمان  ۱۲ متری    کارخانه
کیلوگرم
28,700 
  12
میلگرد آجدار ۱۲ کرمان  شاخه   A2 کارخانه
کیلوگرم
28,200 
  14
میلگرد آجدار ۱۴ کرمان  شاخه   A2 کارخانه
کیلوگرم
28,100 
  14
میلگرد آجدار ۱۴ کرمان  شاخه   A3 کارخانه
کیلوگرم
  16
میلگرد آجدار ۱۶ کرمان  شاخه   A2 کارخانه
کیلوگرم
28,100 
  16
میلگرد آجدار ۱۶ کرمان  شاخه   A3 کارخانه
کیلوگرم
28,300 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۳۰
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  12
میلگرد ساده ۱۲ یزد – آلیاژی شاخه کارخانه
کیلوگرم
34,000 
  12
میلگرد ساده ۱۲  یزد – آلیاژی  شاخه    بنگاه تهران
کیلوگرم
34,000 
  14
میلگرد ساده ۱۴ یزد – آلیاژی شاخه کارخانه
کیلوگرم
34,000 
  18
میلگرد ساده ۱۸ یزد – آلیاژی شاخه کارخانه
کیلوگرم
34,000 
  20
میلگرد ساده ۲۰ یزد – آلیاژی شاخه کارخانه
کیلوگرم
34,000 
  40
میلگرد ساده ۴۰ یزد – آلیاژی شاخه کارخانه
کیلوگرم
34,000 
telegram
توضیحات خرید
چنانچه انتقادى به روند فروش دارید، مانند تاخیر در ارسال پیش فاکتور یا عدم پاسخگویى به موقع، مى توانید با شماره داخلى 666 (صداى مشترى) تماس حاصل فرمایید. کلیه کالاهایى که در آهن آنلاین عرضه مى شوند اصلى بوده و هیچ گونه کالاى غیر اصلى در آهن آنلاین به فروش نمى رسد. لطفا مراقب افراد سودجو و سایتهاى مشابه باشید، آهن آنلاین هیچ گونه نمایندگى ندارد و تنها راه ارتباطى، تماس با شماره هاى مجموعه مى باشد. بدیهى است در صورت تماس با این افراد که بعضا عناوین و مدارك جعلى نیز تهیه نموده اند، آهن آنلاین هیچگونه مسئولیتى را پذیرا نخواهد بود. قبل از خرید، گرفتن تایید تلفنى الزامى است.

th0E1PEKBB

دریافت قیمت های لحظه ای و اخبار میلگرد،مش و رابیتس در کانال  تلگرام  میلگرد

عضویت در کانال تخصصی میلگرد آهن آنلاین:

https://telegram.me/AO_milgerd

نوید وطن دوست : مدیر گروه

نوید وطن دوست

مدیر گروه

داخلى : 675
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100691

شیدا سلیمانی : کارشناس فروش

شیدا سلیمانی

کارشناس فروش

داخلى : 698
۰۲۱۶۳۴۲۸
09198792027

ماریه رنجبر : کارشناس فروش

ماریه رنجبر

کارشناس فروش

داخلى : 641
۰۲۱۶۳۴۲۸
09193014998

مرتضی سیفی : کارشناس خرید(مخصوص آهن فروشان جهت ارائه بارهای ویژه)

مرتضی سیفی

کارشناس خرید(مخصوص آهن فروشان جهت ارائه بارهای ویژه)

داخلى : 614
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100277

مسعود شجاع : کارشناس خرید(مخصوص آهن فروشان جهت ارائه بارهای ویژه)

مسعود شجاع

کارشناس خرید(مخصوص آهن فروشان جهت ارائه بارهای ویژه)

داخلى : 697
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100477