لیست قیمت میلگرد آهن آنلاین

***به علت نوسانات شدید بازار، نیاز به تایید مجدد قیمت می باشد.***

تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
 
ضایعات فلزی پرس شده پرس بدنه تمیز و مرغوب بنگاه تهران
کیلوگرم
22,000 
۰۹:۲۰
 
ضایعات فلزی پرس نشده آلیاژی بنگاه تهران
کیلوگرم
20,000 
۰۹:۲۰
 
ضایعات فلزی پرس نشده حلب بنگاه تهران
کیلوگرم
26,000 
۰۹:۲۰
 
ضایعات فلزی پرس نشده درجه دو بنگاه تهران
کیلوگرم
23,500 
۰۹:۱۹
 
ضایعات فلزی پرس نشده درجه سه بنگاه تهران
کیلوگرم
22,000 
۰۹:۲۰
 
ضایعات فلزی پرس نشده درجه یک بنگاه تهران
کیلوگرم
23,500 
۰۹:۱۹
 
ضایعات فلزی پرس نشده روغنى بالاى یک میل بنگاه تهران
کیلوگرم
28,000 
۰۹:۱۹
 
ضایعات فلزی پرس نشده روغنى زیر یک میل بنگاه تهران
کیلوگرم
28,000 
۰۹:۱۹
 
ضایعات فلزی پرس نشده روکشدار و گالوانیزه بنگاه تهران
کیلوگرم
26,000 
۰۹:۱۹
 
ضایعات فلزی پرس نشده مسی بنگاه تهران
کیلوگرم
28,000 
۰۹:۲۰
 
ضایعات فلزی پرس نشده ویژه بنگاه تهران
کیلوگرم
25,500 
۰۹:۱۹
 
ضایعات فلزی پرس نشده پلیسه ناخنی بنگاه تهران
کیلوگرم
21,800 
۰۹:۲۰
 
ضایعات فلزی پرس نشده پلیسه پوشال بنگاه تهران
کیلوگرم
21,600 
۰۹:۲۰
 
ضایعات فلزی پرس نشده چدن بنگاه تهران
کیلوگرم
21,000 
۰۹:۲۰
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  8
میلگرد آجدار ۸  آذرفولاد امین  شاخه ۱۲ متری  A2  کارخانه
کیلوگرم
46,100 
۱۳:۱۵
  10
میلگرد آجدار ۱۰ آذرفولاد امین شاخه A2 کارخانه
کیلوگرم
45,800 
۱۳:۱۵
  10
میلگرد ۱۰ آذرفولاد امین A3 آجدار – کارخانه
کیلو
46,800 
۱۳:۱۵
  12
میلگرد آجدار ۱۲ آذرفولاد امین شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
45,800 
۱۳:۱۵
  14
میلگرد آجدار ۱۴  آذرفولاد امین  شاخه ۱۲ متری  A3  کارخانه
کیلوگرم
45,200 
۱۳:۱۵
  16
میلگرد آجدار ۱۶ آذرفولاد امین شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
45,200 
۱۳:۱۵
  18
میلگرد آجدار ۱۸  آذرفولاد امین  شاخه ۱۲ متری  A3  کارخانه
کیلوگرم
45,200 
۱۳:۱۵
  20
میلگرد آجدار ۲۰  آذرفولاد امین  شاخه ۱۲ متری  A3  کارخانه
کیلوگرم
45,200 
۱۳:۱۵
  22
میلگرد آجدار ۲۲  آذرفولاد امین  شاخه ۱۲ متری  A3  کارخانه
کیلوگرم
45,200 
۱۳:۱۵
  25
میلگرد آجدار ۲۵ آذرفولاد امین شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
45,200 
۱۳:۱۵
  28
میلگرد آجدار ۲۸  آذرفولاد امین  شاخه ۱۲ متری  A3  کارخانه
کیلوگرم
45,200 
۱۳:۱۵
  30
میلگرد آجدار ۳۰ آذرفولاد امین شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
45,200 
۱۳:۱۵
  32
میلگرد آجدار ۳۲ آذرفولاد امین شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
45,200 
۱۳:۱۵
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  8
میلگرد ۸ آناهیتا گیلان A3 آجدار – کارخانه
کیلو
46,500 
۱۲:۰۳
  10
میلگرد آجدار ۱۰  آناهیتا گیلان  شاخه ۱۲ متری  A3  کارخانه
کیلوگرم
46,000 
۱۲:۰۳
  12
میلگرد آجدار ۱۲ آناهیتا گیلان  شاخه   A2کارخانه
کیلوگرم
45,500 
۱۲:۰۳
  14
میلگرد آجدار ۱۴ آناهیتا گیلان  شاخه   A3 کارخانه
کیلوگرم
45,500 
۱۲:۰۳
  16
میلگرد آجدار ۱۶ آناهیتا گیلان  شاخه   A3 کارخانه
کیلوگرم
45,500 
۱۲:۰۳
  18
میلگرد آجدار ۱۸  آناهیتا گیلان  شاخه ۱۲ متری  A3  کارخانه
کیلوگرم
45,500 
۱۲:۰۳
  20
میلگرد آجدار ۲۰  آناهیتا گیلان  شاخه ۱۲ متری  A3  کارخانه
کیلوگرم
45,500 
۱۲:۰۳
  22
میلگرد آجدار ۲۲ آناهیتا گیلان  شاخه   A3 کارخانه
کیلوگرم
45,500 
۱۲:۰۳
  25
میلگرد آجدار ۲۵ آناهیتا گیلان  شاخه   A3 کارخانه
کیلوگرم
45,500 
۱۲:۰۳
  28
میلگرد آجدار ۲۸ آناهیتا گیلان  شاخه   A3 کارخانه
کیلوگرم
45,500 
۱۲:۰۳
  32
میلگرد آجدار ۳۲ آناهیتا گیلان  شاخه   A3 کارخانه
کیلوگرم
45,500 
۱۲:۰۳
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  6 متری
بیلت ۱۲۵*۱۲۵  ۶ متری   ابهر  ۵sp  ccm کارخانه
کیلوگرم
۱۲:۲۵
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  6 متری
بیلت ۱۲۵*۱۲۵  ۶ متری   اصفهان  ۵sp  ccm کارخانه
کیلوگرم
37,100 
۱۲:۲۵
  6 متری
بیلت ۱۲۵*۱۲۵  ۶ متری   اصفهان  ۵sp  ccm کارخانه
کیلوگرم
37,300 
۱۲:۲۵
  6 متری
بیلت ۱۵۰*۱۵۰  ۶ متری   اصفهان  ۵sp  ccm کارخانه
کیلوگرم
37,600 
۱۲:۲۵
  12 متری
بیلت ۱۲۰*۱۲۰  ۱۲ متری   اصفهان  ۵sp  ccm کارخانه
کیلوگرم
37,300 
۱۲:۲۵
  12 متری
بیلت ۱۵۰*۱۵۰  ۱۲ متری   اصفهان  ۵sp  ccm کارخانه
کیلوگرم
37,900 
۱۲:۲۵
  12 متری
بیلت ۱۵۰*۱۵۰  ۱۲ متری   اصفهان  ۵sp  ccm کارخانه
کیلوگرم
37,900 
۱۲:۲۵
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  6 متری
بیلت ۱۵۰*۱۵۰  ۶ متری   تاکستان  ۵sp  ccm کارخانه
کیلوگرم
37,100 
۱۲:۲۵
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
 
سیم جوش استیل ۳۰۴  ۲
کیلوگرم
1,100,000 
۰۹:۰۱
 
سیم جوش استیل ۳۰۴  ۲٫۵
کیلوگرم
1,100,000 
۰۹:۰۱
 
سیم جوش استیل ۳۰۴  ۳
کیلوگرم
1,100,000 
۰۹:۰۱
  6
میلگرد استیل ۳۱۰ 
کیلوگرم
675,000 
۰۹:۰۹
  14
میلگرد استیل ۴۳۰ 
کیلوگرم
340,000 
۱۰:۴۵
  15
میلگرد استیل ۳۱۰ 
کیلوگرم
675,000 
۰۹:۰۸
  16
میلگرد استیل ۳۱۶ 
کیلوگرم
705,000 
۰۹:۱۰
  18
میلگرد استیل ۳۱۰ 
کیلوگرم
675,000 
۰۹:۰۹
  18
میلگرد استیل ۳۱۰ 
کیلوگرم
675,000 
۰۹:۰۹
  30
میلگرد استیل ۴۲۰ 
کیلوگرم
340,000 
۱۰:۴۵
  36
میلگرد استیل ۳۱۶ 
کیلوگرم
705,000 
۰۹:۱۰
  40
میلگرد استیل ۳۱۰ 
شاخه
675,000 
۰۹:۰۹
  65
میلگرد استیل ۴۲۰ 
کیلوگرم
385,000 
۱۰:۴۵
  65
میلگرد استیل ۴۲۰ 
کیلوگرم
385,000 
۱۰:۴۵
  80
میلگرد استیل ۴۲۰ 
کیلوگرم
385,000 
۱۰:۴۵
  120
میلگرد استیل ۴۲۰ 
کیلوگرم
405,000 
۱۰:۴۵
  120
میلگرد استیل ۴۲۰ 
کیلوگرم
405,000 
۱۰:۴۵
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  8
میلگرد آجدار ۸ حسن رود شاخه A2 کارخانه
کیلوگرم
45,000 
۱۳:۳۶
  10
میلگرد آجدار ۱۰ حسن رود شاخه A2 کارخانه
کیلوگرم
44,000 
۱۳:۳۶
  12
میلگرد آجدار ۱۲ حسن رود شاخه A2 کارخانه
کیلوگرم
43,500 
۱۳:۳۵
  14
میلگرد آجدار ۱۴ حسن رود شاخه A2 کارخانه
کیلوگرم
43,500 
۱۳:۳۵
  16
میلگرد آجدار ۱۶ حسن رود شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
43,500 
۱۳:۳۶
  18
میلگرد آجدار ۱۸ حسن رود  شاخه   A2 کارخانه
کیلوگرم
43,500 
۱۳:۳۶
  20
میلگرد آجدار ۲۰ حسن رود  شاخه   A2 کارخانه
کیلوگرم
43,500 
۱۳:۳۶
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  6 متری
بیلت ۱۲۵*۱۲۵  ۶ متری   خمین  ۵sp  ccm کارخانه
کیلوگرم
34,300 
۱۲:۲۵
  6 متری
بیلت ۱۲۵*۱۲۵  ۶ متری   خمین  ۵sp  ccm کارخانه
کیلوگرم
34,300 
۱۲:۲۵
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  6 متری
بیلت ۱۰۰*۱۰۰  ۶ متری   ساوه  ۵sp  ccm کارخانه
کیلوگرم
۱۲:۲۵
  6 متری
بیلت ۱۲۵*۱۲۵  ۶ متری   ساوه  ۵sp  ccm کارخانه
کیلوگرم
37,700 
۱۲:۲۵
  6 متری
بیلت ۱۲۵*۱۲۵  ۶ متری   ساوه  ۵sp  ccm کارخانه
کیلوگرم
37,700 
۱۲:۲۵
  6 متری
بیلت ۱۵۰*۱۵۰  ۶ متری   ساوه  ۵sp  ccm کارخانه
کیلوگرم
37,900 
۱۲:۲۵
  6 متری
بیلت ۱۵۰*۱۵۰  ۶ متری   ساوه  ۵sp  ccm کارخانه
کیلوگرم
37,900 
۱۲:۲۵
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  6 متری
بیلت ۱۲۵*۱۲۵  ۶ متری   سمنان  ۵sp  ccm کارخانه
کیلوگرم
۱۲:۲۵
  6 متری
بیلت ۱۲۵*۱۲۵  ۶ متری   سمنان  ۵sp  ccm کارخانه
کیلوگرم
۱۲:۲۵
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  8
میلگرد آجدار ۸ ظفر بناب  شاخه   A2 کارخانه
کیلوگرم
46,600 
۱۳:۴۱
  10
میلگرد آجدار ۱۰ ظفر بناب شاخه A2 کارخانه
کیلوگرم
46,500 
۱۳:۴۰
  12
میلگرد آجدار ۱۲  ظفر بناب  شاخه ۱۲ متری  A2  کارخانه
کیلوگرم
45,900 
۱۳:۴۱
  14
میلگرد آجدار ۱۴ ظفر بناب شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
45,900 
۱۳:۴۱
  16
میلگرد آجدار ۱۶ ظفر بناب شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
45,900 
۱۳:۴۱
  18
میلگرد آجدار ۱۸ ظفر بناب شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
45,900 
۱۳:۴۱
  20
میلگرد آجدار ۲۰ ظفر بناب شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
45,900 
۱۳:۴۱
  22
میلگرد آجدار ۲۲ ظفر بناب شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
45,900 
۱۳:۴۱
  25
میلگرد آجدار ۲۵  ظفر بناب  شاخه ۱۲ متری  A3  کارخانه
کیلوگرم
45,900 
۱۳:۴۱
  28
میلگرد آجدار ۲۸ ظفر بناب شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
45,900 
۱۳:۴۱
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  12
میلگرد آجدار ۱۲  فولاد شمس سپهر  شاخه  A2  کارخانه
کیلوگرم
43,500 
۱۲:۰۰
  12
میلگرد آجدار ۱۲  فولاد شمس سپهر  ۱۲ متری  A3  کارخانه
کیلوگرم
43,500 
۱۲:۰۰
  14
میلگرد آجدار ۱۴  فولاد شمس سپهر  شاخه  A2  کارخانه
کیلوگرم
43,300 
۱۲:۰۰
  14
میلگرد آجدار ۱۴  فولاد شمس سپهر  ۱۲ متری  A3  کارخانه
کیلوگرم
43,300 
۱۲:۰۰
  16
میلگرد آجدار ۱۶  فولاد شمس سپهر  شاخه  A2  کارخانه
کیلوگرم
43,300 
۱۲:۰۰
  16
میلگرد آجدار ۱۶  فولاد شمس سپهر  ۱۲ متری  A3  کارخانه
کیلوگرم
43,300 
۱۲:۰۰
  18
میلگرد آجدار ۱۸  فولاد شمس سپهر  شاخه  A2  کارخانه
کیلوگرم
43,300 
۱۲:۰۰
  18
میلگرد آجدار ۱۸  فولاد شمس سپهر  شاخه  A3  کارخانه
کیلوگرم
43,300 
۱۲:۰۰
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  8
میلگرد آجدار ۸ قزوین  شاخه    کارخانه
کیلوگرم
44,600 
۱۲:۰۴
  10
میلگرد آجدار ۱۰ قزوین شاخه کارخانه
کیلوگرم
42,100 
۱۲:۰۴
  12 متری
بیلت ۱۵۰*۱۵۰  ۱۲ متری   قزوین  ۵sp  ccm کارخانه
کیلوگرم
37,600 
۱۲:۲۵
  12 متری
بیلت ۱۵۰*۱۵۰  ۱۲ متری   قزوین  ۵sp  ccm کارخانه
کیلوگرم
37,600 
۱۲:۲۵
  12
میلگرد آجدار ۱۲ قزوین شاخه A2 کارخانه
کیلوگرم
42,100 
۱۲:۰۴
  14
میلگرد آجدار ۱۴  قزوین  شاخه ۱۲ متری  A3  کارخانه
کیلوگرم
42,100 
۱۲:۰۴
  16
میلگرد آجدار ۱۶  قزوین  شاخه ۱۲ متری  A3  کارخانه
کیلوگرم
42,100 
۱۲:۰۴
  18
میلگرد ۱۸ قزوین A3 آجدار – کارخانه
کیلو
42,100 
۱۲:۰۴
  20
میلگرد آجدار ۲۰  قزوین  شاخه  A3  کارخانه
کیلوگرم
42,100 
۱۲:۰۴
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  6 متری
بیلت ۱۲۵*۱۲۵  ۶ متری   قم  ۵sp  ccm کارخانه
کیلوگرم
25,600 
۱۲:۲۵
  6 متری
بیلت ۱۲۵*۱۲۵  ۶ متری   قم  ۵sp  ccm کارخانه
کیلوگرم
25,600 
۱۲:۲۵
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  6 متری
بیلت ۱۲۵*۱۲۵  ۶ متری   مشهد  ۵sp  ccm کارخانه
کیلوگرم
36,900 
۱۲:۲۵
  6 متری
بیلت ۱۲۵*۱۲۵  ۶ متری   مشهد  ۵sp  ccm کارخانه
کیلوگرم
36,900 
۱۲:۲۵
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  6
میلگرد استیل ۳۰۴ 
کیلوگرم
550,000 
۱۰:۴۲
  10
میلگرد استیل ۳۱۶ 
کیلوگرم
705,000 
۰۹:۱۰
  10
میلگرد استیل ۳۲۱ 
کیلوگرم
350,000 
۱۰:۴۱
  15
میلگرد استیل ۳۱۶ 
کیلوگرم
705,000 
۰۹:۱۰
  20
میلگرد استیل ۳۰۴ 
کیلوگرم
550,000 
۱۰:۴۲
  20
میلگرد استیل ۳۱۶ 
کیلوگرم
705,000 
۰۹:۱۰
  25
میلگرد استیل ۳۱۶ 
کیلوگرم
705,000 
۰۹:۱۰
  40
میلگرد استیل ۳۰۴ 
کیلوگرم
550,000 
۱۰:۴۲
  50
میلگرد استیل ۳۰۴ 
کیلوگرم
550,000 
۱۰:۴۲
  50
میلگرد استیل ۳۱۶ 
کیلوگرم
705,000 
۰۹:۱۰
  60
میلگرد استیل ۳۱۶ 
کیلوگرم
703,000 
۰۹:۱۰
  65
میلگرد استیل ۳۰۴ 
کیلوگرم
550,000 
۱۰:۴۲
  80
میلگرد استیل ۳۰۴ 
کیلوگرم
560,000 
۱۰:۴۲
  80
میلگرد استیل ۳۱۶ 
کیلوگرم
708,000 
۰۹:۱۰
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  10
میلگرد آجدار ۱۰  پرشین فولاد  شاخه    کارخانه
کیلوگرم
45,000 
۱۳:۳۵
  12
میلگرد آجدار ۱۲ پرشین فولاد  شاخه   A3 کارخانه
کیلوگرم
45,000 
۱۳:۳۵
  16
میلگرد آجدار ۱۶ پرشین فولاد شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
43,500 
۱۳:۳۵
  20
میلگرد آجدار ۲۰  پرشین فولاد  شاخه ۱۲ متری  A3  کارخانه
کیلوگرم
43,500 
۱۳:۳۵
  22
میلگرد آجدار ۲۲  پرشین فولاد  شاخه ۱۲ متری  A3  کارخانه
کیلوگرم
43,500 
۱۳:۳۵
  25
میلگرد آجدار ۲۵ پرشین فولاد شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
43,500 
۱۳:۳۵
  28
میلگرد آجدار ۲۸  پرشین فولاد  شاخه  A3  کارخانه
کیلوگرم
45,000 
۱۳:۳۵
  32
میلگرد آجدار ۳۲  پرشین فولاد  شاخه  A3  کارخانه
کیلوگرم
45,000 
۱۳:۳۵
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
 
میلگرد استیل ۳۱۶L 
شاخه
705,000 
۰۹:۱۰
  10
میلگرد استیل ۳۱۶L 
شاخه
705,000 
۰۹:۱۰
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  12 متری
بیلت ۱۲۰*۱۲۰  ۱۲ متری   کاشان  ۵sp  ccm کارخانه
کیلوگرم
37,300 
۱۲:۲۵
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  6 متری
بیلت ۱۰۰*۱۰۰  ۶ متری   یزد  ۵sp  ccm کارخانه
کیلوگرم
۱۲:۲۵
  6 متری
بیلت ۱۲۵*۱۲۵  ۶ متری   یزد  ۵sp  ccm کارخانه
کیلوگرم
36,900 
۱۲:۲۵
  6 متری
بیلت ۱۲۵*۱۲۵  ۶ متری   یزد  ۵sp  ccm کارخانه
کیلوگرم
36,900 
۱۲:۲۵
  6 متری
بیلت ۱۵۰*۱۵۰  ۶ متری   یزد  ۳sp  ccm کارخانه
کیلوگرم
37,300 
۱۲:۲۵
  6 متری
بیلت ۱۵۰*۱۵۰  ۶ متری   یزد  ۵sp  ccm کارخانه
کیلوگرم
37,100 
۱۲:۲۵
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  12
میلگرد آجدار ۱۲  آریا ذوب  شاخه ۱۲ متری  A2  کارخانه
کیلوگرم
44,500 
۱۷:۴۵
  14
میلگرد آجدار ۱۴ آریا ذوب شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
44,500 
۱۷:۴۵
  16
میلگرد آجدار ۱۶ آریا ذوب شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
44,500 
۱۷:۴۵
  18
میلگرد آجدار ۱۸ آریا ذوب شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
44,500 
۱۷:۴۵
  20
میلگرد آجدار ۲۰ آریا ذوب شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
44,500 
۱۷:۴۵
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  10
میلگرد آجدار ۱۰ ابهر شاخه A2 کارخانه
کیلوگرم
42,050 
۱۷:۳۵
  12
میلگرد آجدار ۱۲ ابهر شاخه A2 کارخانه
کیلوگرم
42,050 
۱۷:۳۵
  12
میلگرد آجدار ۱۲  ابهر  شاخه ۱۲ متری  A3  کارخانه
کیلوگرم
45,100 
۱۷:۱۸
  14
میلگرد آجدار ۱۴ ابهر شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
43,550 
۱۷:۳۵
  16
میلگرد آجدار ۱۶ ابهر شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
43,550 
۱۷:۳۵
  18
میلگرد آجدار ۱۸ ابهر شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
43,550 
۱۷:۳۵
  20
میلگرد آجدار ۲۰ ابهر شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
43,550 
۱۷:۳۵
  22
میلگرد آجدار ۲۲  ابهر  شاخه ۱۲ متری  A3  کارخانه
کیلوگرم
43,550 
۱۷:۳۵
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
 
سیم مفتول استیل ۳۰۴  ۲٫۵
کیلوگرم
560,000 
۱۷:۵۰
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  8
میلگرد آجدار ۸  درپاد تبریز  شاخه ۱۲ متری  A2  کارخانه
کیلوگرم
46,300 
۱۷:۴۲
  10
میلگرد آجدار ۱۰ درپاد تبریز شاخه A2 کارخانه
کیلوگرم
46,100 
۱۷:۴۲
  12
میلگرد آجدار ۱۲  درپاد تبریز  شاخه  A2  کارخانه
کیلوگرم
46,100 
۱۷:۴۲
  14
میلگرد آجدار ۱۴ درپاد تبریز شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
45,700 
۱۷:۴۲
  16
میلگرد آجدار ۱۶  درپاد تبریز  شاخه ۱۲ متری  A3  کارخانه
کیلوگرم
45,700 
۱۷:۴۲
  18
میلگرد آجدار ۱۸ درپاد تبریز شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
45,700 
۱۷:۴۲
  20
میلگرد آجدار ۲۰  درپاد تبریز  شاخه  A3  کارخانه
کیلوگرم
45,700 
۱۷:۴۲
  22
میلگرد آجدار ۲۲  درپاد تبریز  شاخه  A3  کارخانه
کیلوگرم
45,700 
۱۷:۴۲
  25
میلگرد آجدار ۲۵  درپاد تبریز  شاخه  A3  کارخانه
کیلوگرم
45,700 
۱۷:۴۳
  28
میلگرد آجدار ۲۸  درپاد تبریز  شاخه  A3  کارخانه
کیلوگرم
45,700 
۱۷:۴۳
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  12
میلگرد آجدار ۱۲ ذوب آهن شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
48,300 
۱۷:۳۶
  14
میلگرد آجدار ۱۴  ذوب آهن  شاخه ۱۲ متری  A3  کارخانه
کیلوگرم
48,300 
۱۷:۳۶
  16
میلگرد آجدار ۱۶ ذوب آهن شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
48,300 
۱۷:۳۶
  18
میلگرد آجدار ۱۸  ذوب آهن  شاخه ۱۲ متری  A3  کارخانه
کیلوگرم
45,300 
۱۷:۳۷
  20
میلگرد آجدار ۲۰  ذوب آهن  شاخه ۱۲ متری  A3  کارخانه
کیلوگرم
45,300 
۱۷:۳۷
  22
میلگرد آجدار ۲۲ ذوب آهن شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
45,000 
۱۷:۳۸
  25
میلگرد آجدار ۲۵ ذوب آهن شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
45,300 
۱۷:۳۷
  28
میلگرد آجدار ۲۸ ذوب آهن  شاخه   A3 کارخانه
کیلوگرم
45,000 
۱۷:۳۸
  32
میلگرد آجدار ۳۲ ذوب آهن  شاخه   A3 کارخانه
کیلوگرم
45,000 
۱۷:۳۸
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  8
میلگرد آجدار ۸  روهینا  شاخه  A3  کارخانه
کیلوگرم
49,500 
۱۷:۴۷
  10
میلگرد آجدار ۱۰  روهینا  شاخه  A3  کارخانه
کیلوگرم
48,000 
۱۷:۴۷
  12
میلگرد آجدار ۱۲  روهینا  شاخه  A3  کارخانه
کیلوگرم
47,500 
۱۷:۴۷
  14
میلگرد آجدار ۱۴  روهینا  شاخه  A3  کارخانه
کیلوگرم
46,000 
۱۷:۴۷
  16
میلگرد آجدار ۱۶  روهینا  شاخه  A3  کارخانه
کیلوگرم
46,000 
۱۷:۴۷
  18
میلگرد آجدار ۱۸  روهینا  شاخه  A3  کارخانه
کیلوگرم
45,500 
۱۷:۴۷
  20
میلگرد آجدار ۲۰  روهینا  شاخه  A3  کارخانه
کیلوگرم
45,500 
۱۷:۴۷
  22
میلگرد آجدار ۲۲  روهینا  شاخه  A3  کارخانه
کیلوگرم
45,500 
۱۷:۴۷
  25
میلگرد آجدار ۲۵  روهینا  شاخه  A3  کارخانه
کیلوگرم
45,500 
۱۷:۴۷
  28
میلگرد آجدار ۲۸  روهینا  شاخه  A3  کارخانه
کیلوگرم
45,500 
۱۷:۴۷
  32
میلگرد آجدار ۳۲  روهینا  شاخه  A3  کارخانه
کیلوگرم
45,500 
۱۷:۴۷
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  12
میلگرد آجدار ۱۲ فولاد کاوه تیکمه داش شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
45,700 
۱۷:۳۰
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  14
میلگرد ۱۴ میانه A3 آجدار – کارخانه
کیلو
43,500 
۱۷:۴۱
  16
میلگرد ۱۶ میانه A3 آجدار – کارخانه
کیلو
43,500 
۱۷:۴۱
  18
میلگرد ۱۸ میانه A3 آجدار – کارخانه
کیلو
43,500 
۱۷:۴۱
  20
میلگرد ۲۰ میانه A3 آجدار – کارخانه
کیلو
43,500 
۱۷:۴۱
  22
میلگرد ۲۲ میانه A3 آجدار – کارخانه
کیلو
43,500 
۱۷:۴۱
  25
میلگرد آجدار ۲۵ میانه  شاخه   A3 کارخانه
کیلوگرم
43,500 
۱۷:۴۱
  28
میلگرد آجدار ۲۸ میانه  شاخه   A3 کارخانه
کیلوگرم
43,500 
۱۷:۴۱
  32
میلگرد آجدار ۳۲ میانه  شاخه   A3 کارخانه
کیلوگرم
43,500 
۱۷:۴۱
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  18
میلگرد آجدار ۱۸ نیشابور شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
44,600 
۱۷:۳۶
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  10
میلگرد آجدار ۱۰  هیربد  شاخه    کارخانه
کیلوگرم
49,000 
۱۷:۱۷
  32
میلگرد آجدار ۳۲  هیربد  شاخه  A3  کارخانه
کیلوگرم
46,300 
۱۷:۱۷
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۶/۲۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
بروزرسانی
  16
میلگرد آجدار ۱۶ یزد – آلیاژی شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
44,700 
۱۷:۲۰
  18
میلگرد آجدار ۱۸ یزد – آلیاژی شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
44,400 
۱۷:۲۰
  20
میلگرد آجدار ۲۰ یزد – آلیاژی شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
44,400 
۱۷:۲۰
  22
میلگرد آجدار ۲۲ یزد – آلیاژی شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
44,400 
۱۷:۲۰
telegram
 

توضیحات خرید

چنانچه انتقادى به روند فروش دارید، مانند تاخیر در ارسال پیش فاکتور یا عدم پاسخگویى به موقع، مى توانید با شماره داخلى 666 (صداى مشترى) تماس حاصل فرمایید. کلیه کالاهایى که در آهن آنلاین عرضه مى شوند اصلى بوده و هیچ گونه کالاى غیر اصلى در آهن آنلاین به فروش نمى رسد. لطفا مراقب افراد سودجو و سایتهاى مشابه باشید، آهن آنلاین هیچ گونه نمایندگى ندارد و تنها راه ارتباطى، تماس با شماره هاى مجموعه مى باشد. بدیهى است در صورت تماس با این افراد که بعضا عناوین و مدارك جعلى نیز تهیه نموده اند، آهن آنلاین هیچگونه مسئولیتى را پذیرا نخواهد بود. قبل از خرید، گرفتن تایید تلفنى الزامى است.

لیست قیمت میلگردth0E1PEKBB

دریافت قیمت های لحظه ای و اخبار میلگرد،مش و رابیتس در کانال  تلگرام  میلگرد

عضویت در کانال تخصصی میلگرد آهن آنلاین:

https://telegram.me/AO_milgerd

نوید وطن دوست : مدیر گروه

نوید وطن دوست

مدیر گروه

داخلى : 675
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100691

ماریه رنجبر : کارشناس فروش

ماریه رنجبر

کارشناس فروش

داخلى : 641
۰۲۱۶۳۴۲۸
09193014998

مسعود شجاع : کارشناس خرید(مخصوص آهن فروشان جهت ارائه بارهای ویژه)

مسعود شجاع

کارشناس خرید(مخصوص آهن فروشان جهت ارائه بارهای ویژه)

داخلى : 697
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100477