لیست قیمت میلگرد آهن آنلاین

تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۸
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  8
میلگرد آجدار ۸ آذرفولاد امین شاخه A2 کارخانه
کیلوگرم
35,900 
  10
میلگرد آجدار ۱۰ آذرفولاد امین شاخه A2 کارخانه
کیلوگرم
35,600 
  10
میلگرد ۱۰ آذرفولاد امین A3 آجدار – کارخانه
کیلو
36,600 
  12
میلگرد آجدار ۱۲ آذرفولاد امین شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
35,600 
  16
میلگرد آجدار ۱۶ آذرفولاد امین شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
35,000 
  18
میلگرد آجدار ۱۸ آذرفولاد امین شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
35,000 
  20
میلگرد آجدار ۲۰ آذرفولاد امین شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
35,000 
  22
میلگرد آجدار ۲۲ آذرفولاد امین شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
35,000 
  25
میلگرد آجدار ۲۵ آذرفولاد امین شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
35,000 
  28
میلگرد آجدار ۲۸ آذرفولاد امین شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
35,000 
  30
میلگرد آجدار ۳۰ آذرفولاد امین شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
35,000 
  32
میلگرد آجدار ۳۲ آذرفولاد امین شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
35,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۸
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  10
میلگرد آجدار ۱۰ آریا ذوب شاخه A2 کارخانه
کیلوگرم
  12
میلگرد آجدار ۱۲ آریا ذوب شاخه A2 کارخانه
کیلوگرم
  14
میلگرد آجدار ۱۴ آریا ذوب شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
33,850 
  16
میلگرد آجدار ۱۶ آریا ذوب شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
33,850 
  18
میلگرد آجدار ۱۸ آریا ذوب شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
  20
میلگرد آجدار ۲۰ آریا ذوب شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
  22
میلگرد آجدار ۲۲ آریا ذوب شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
  25
میلگرد آجدار ۲۵ آریا ذوب شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۸
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  8
میلگرد ۸ آناهیتا گیلان A3 آجدار – کارخانه
کیلو
36,600 
  10
میلگرد آجدار ۱۰ آناهیتا گیلان  شاخه   A2 کارخانه
کیلوگرم
36,300 
  12
میلگرد آجدار ۱۲ آناهیتا گیلان  شاخه   A2کارخانه
کیلوگرم
36,000 
  14
میلگرد آجدار ۱۴ آناهیتا گیلان  شاخه   A3 کارخانه
کیلوگرم
36,000 
  16
میلگرد آجدار ۱۶ آناهیتا گیلان  شاخه   A3 کارخانه
کیلوگرم
36,000 
  18
میلگرد آجدار ۱۸ آناهیتا گیلان  شاخه   A3 کارخانه
کیلوگرم
36,000 
  20
میلگرد آجدار ۲۰ آناهیتا گیلان  شاخه   A3 کارخانه
کیلوگرم
36,000 
  22
میلگرد آجدار ۲۲ آناهیتا گیلان  شاخه   A3 کارخانه
کیلوگرم
36,000 
  25
میلگرد آجدار ۲۵ آناهیتا گیلان  شاخه   A3 کارخانه
کیلوگرم
36,000 
  28
میلگرد آجدار ۲۸ آناهیتا گیلان  شاخه   A3 کارخانه
کیلوگرم
36,000 
  32
میلگرد آجدار ۳۲ آناهیتا گیلان  شاخه   A3 کارخانه
کیلوگرم
36,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۸
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  8
میلگرد آجدار ۸ ابهر  شاخه    کارخانه
کیلوگرم
36,100 
  10
میلگرد آجدار ۱۰ ابهر شاخه A2 کارخانه
کیلوگرم
34,000 
  12
میلگرد آجدار ۱۲ ابهر شاخه A2 کارخانه
کیلوگرم
34,000 
  12
میلگرد آجدار ۱۲  ابهر  شاخه  A3  کارخانه
کیلوگرم
35,000 
  14
میلگرد آجدار ۱۴ ابهر شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
34,000 
  16
میلگرد آجدار ۱۶ ابهر شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
34,000 
  18
میلگرد آجدار ۱۸ ابهر شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
34,000 
  20
میلگرد آجدار ۲۰ ابهر شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
34,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۸
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  10
میلگرد آجدار ۱۰ امیرکبیر شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
34,300 
  12
میلگرد آجدار ۱۲ امیرکبیر شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
  14
میلگرد آجدار ۱۴ امیرکبیر شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
33,300 
  16
میلگرد آجدار ۱۶ امیرکبیر شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
33,300 
  18
میلگرد آجدار ۱۸ امیرکبیر شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
33,300 
  20
میلگرد آجدار ۲۰ امیرکبیر شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
33,300 
  28
میلگرد آجدار ۲۸ امیرکبیر شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
  32
میلگرد آجدار ۳۲ امیرکبیر شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۸
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  14
A3 میلگرد ۱۴ ایوان غرب شاخه
کیلوگرم
34,700 
  16
A3 میلگرد ۱۶ ایوان غرب شاخه
کیلوگرم
34,700 
  20
A3 میلگرد ۲۰ ایوان غرب شاخه
کیلوگرم
34,700 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۸
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  10
میلگرد آجدار ۱۰  بافق یزد  شاخه  A3  کارخانه
کیلوگرم
  12
میلگرد آجدار ۱۲  بافق یزد  شاخه    کارخانه
کیلوگرم
35,500 
  14
میلگرد آجدار ۱۴  بافق یزد  ۱۲ متری  A3  کارخانه
کیلوگرم
34,300 
  16
میلگرد آجدار ۱۶  بافق یزد  ۱۲ متری  A3  کارخانه
کیلوگرم
34,300 
  18
میلگرد آجدار ۱۸  بافق یزد  شاخه    کارخانه
کیلوگرم
34,000 
  20
میلگرد آجدار ۲۰  بافق یزد  شاخه    کارخانه
کیلوگرم
34,000 
  22
میلگرد آجدار ۲۲  بافق یزد  شاخه    کارخانه
کیلوگرم
34,000 
  25
میلگرد آجدار ۲۵  بافق یزد  شاخه    کارخانه
کیلوگرم
34,000 
  28
میلگرد آجدار ۲۸  بافق یزد  شاخه  A3  کارخانه
کیلوگرم
34,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۸
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  8
میلگرد آجدار ۸ بناب شاخه کارخانه
کیلوگرم
  10
میلگرد آجدار ۱۰ بناب شاخه کارخانه
کیلوگرم
  12
میلگرد آجدار ۱۲ بناب شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
  14
میلگرد آجدار ۱۴ بناب شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
  16
میلگرد آجدار ۱۶ بناب شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
  18
میلگرد آجدار ۱۸ بناب شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
  20
میلگرد آجدار ۲۰ بناب شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
  22
میلگرد آجدار ۲۲ بناب شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
  25
میلگرد آجدار ۲۵ بناب شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
  28
میلگرد آجدار ۲۸ بناب شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
  32
میلگرد آجدار ۳۲ بناب شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۸
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  8
میلگرد آجدار ۸ حسن رود شاخه A2 کارخانه
کیلوگرم
38,250 
  10
میلگرد آجدار ۱۰ حسن رود شاخه A2 کارخانه
کیلوگرم
36,050 
  12
میلگرد آجدار ۱۲ حسن رود شاخه A2 کارخانه
کیلوگرم
35,250 
  14
میلگرد آجدار ۱۴ حسن رود شاخه A2 کارخانه
کیلوگرم
35,250 
  16
میلگرد آجدار ۱۶ حسن رود شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
35,250 
  18
میلگرد آجدار ۱۸ حسن رود  شاخه   A2 کارخانه
کیلوگرم
35,250 
  20
میلگرد آجدار ۲۰ حسن رود  شاخه   A2 کارخانه
کیلوگرم
35,250 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۸
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  8
میلگرد آجدار ۸ درپاد تبریز شاخه A2 کارخانه
کیلوگرم
36,100 
  10
میلگرد آجدار ۱۰ درپاد تبریز شاخه A2 کارخانه
کیلوگرم
35,900 
  12
میلگرد آجدار ۱۲ درپاد تبریز شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
35,900 
  14
میلگرد آجدار ۱۴ درپاد تبریز شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
35,500 
  16
میلگرد آجدار ۱۶ درپاد تبریز شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
35,500 
  18
میلگرد آجدار ۱۸ درپاد تبریز شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
35,500 
  20
میلگرد آجدار ۲۰  درپاد تبریز  ۱۲ متری  A3  کارخانه
کیلوگرم
35,500 
  22
میلگرد آجدار ۲۲  درپاد تبریز  ۱۲ متری  A3  کارخانه
کیلوگرم
35,500 
  25
میلگرد آجدار ۲۵  درپاد تبریز  ۱۲ متری  A3  کارخانه
کیلوگرم
35,500 
  28
میلگرد آجدار ۲۸  درپاد تبریز  ۱۲ متری  A3  کارخانه
کیلوگرم
35,500 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۸
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  12
میلگرد آجدار ۱۲ ذوب آهن شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
37,750 
  14
میلگرد آجدار ۱۴ ذوب آهن شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
37,750 
  16
میلگرد آجدار ۱۶ ذوب آهن شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
37,750 
  18
میلگرد آجدار ۱۸ ذوب آهن شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
35,650 
  20
میلگرد آجدار ۲۰ ذوب آهن شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
35,650 
  22
میلگرد آجدار ۲۲ ذوب آهن شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
35,200 
  25
میلگرد آجدار ۲۵ ذوب آهن شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
35,200 
  28
میلگرد آجدار ۲۸ ذوب آهن  شاخه   A3 کارخانه
کیلوگرم
35,000 
  32
میلگرد آجدار ۳۲ ذوب آهن  شاخه   A3 کارخانه
کیلوگرم
35,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۸
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  8
میلگرد آجدار ۸  روهینا  ۱۲ متری    کارخانه
کیلوگرم
37,400 
  10
میلگرد آجدار ۱۰  روهینا  ۱۲ متری  A3  کارخانه
کیلوگرم
36,700 
  12
میلگرد آجدار ۱۲  روهینا  ۱۲ متری  A3  کارخانه
کیلوگرم
35,800 
  14
میلگرد آجدار ۱۴  روهینا  ۱۲ متری  A3  کارخانه
کیلوگرم
34,500 
  16
میلگرد آجدار ۱۶  روهینا  ۱۲ متری  A3  کارخانه
کیلوگرم
  20
میلگرد آجدار ۲۰  روهینا  ۱۲ متری  A3  کارخانه
کیلوگرم
34,300 
  22
میلگرد آجدار ۲۲  روهینا  ۱۲ متری  A3  کارخانه
کیلوگرم
34,300 
  25
میلگرد آجدار ۲۵  روهینا  ۱۲ متری  A3  کارخانه
کیلوگرم
34,300 
  28
میلگرد آجدار ۲۸  روهینا  ۱۲ متری  A3  کارخانه
کیلوگرم
34,300 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۸
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  10
میلگرد آجدار ۱۰ زاگرس شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
  12
میلگرد آجدار ۱۲  زاگرس  ۱۲ متری    کارخانه
کیلوگرم
35,300 
  14
میلگرد آجدار ۱۴ زاگرس شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
34,500 
  16
میلگرد آجدار ۱۶ زاگرس  شاخه   A3 کارخانه
کیلوگرم
34,500 
  18
میلگرد آجدار ۱۸ زاگرس  شاخه   A3 کارخانه
کیلوگرم
34,500 
  20
میلگرد آجدار ۲۰ زاگرس  شاخه   A3 کارخانه
کیلوگرم
34,500 
  22
میلگرد آجدار ۲۲ زاگرس  شاخه   A3 کارخانه
کیلوگرم
  25
میلگرد آجدار ۲۵ زاگرس  شاخه   A3 کارخانه
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۸
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  14
میلگرد ۱۴ شاهرود A3 آجدار – کارخانه
کیلو
35,000 
  16
میلگرد آجدار ۱۶ شاهرود  شاخه   A3 کارخانه
کیلوگرم
35,000 
  18
میلگرد آجدار ۱۸ شاهرود  شاخه   A3 کارخانه
کیلوگرم
35,000 
  20
میلگرد آجدار ۲۰ شاهرود  شاخه   A3 کارخانه
کیلوگرم
35,000 
  22
میلگرد آجدار ۲۲ شاهرود  شاخه    کارخانه
کیلوگرم
35,000 
  25
میلگرد آجدار ۲۵ شاهرود  شاخه   A3 کارخانه
کیلوگرم
35,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۸
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  8
میلگرد آجدار ۸ ظفر بناب  شاخه   A2 کارخانه
کیلوگرم
35,920 
  10
میلگرد آجدار ۱۰ ظفر بناب شاخه A2 کارخانه
کیلوگرم
35,720 
  12
میلگرد آجدار ۱۲ ظفر بناب شاخه A2 کارخانه
کیلوگرم
35,150 
  14
میلگرد آجدار ۱۴ ظفر بناب شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
35,150 
  16
میلگرد آجدار ۱۶ ظفر بناب شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
35,150 
  18
میلگرد آجدار ۱۸ ظفر بناب شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
35,150 
  20
میلگرد آجدار ۲۰ ظفر بناب شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
35,150 
  22
میلگرد آجدار ۲۲ ظفر بناب شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
35,150 
  25
میلگرد آجدار ۲۵ ظفر بناب شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
35,150 
  28
میلگرد آجدار ۲۸ ظفر بناب شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
35,150 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۸
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  8
میلگرد آجدار ۸ فولاد کاوه تیکمه داش  شاخه   A2 کارخانه
کیلوگرم
35,900 
  8
میلگرد ۸ فولاد کاوه تیکمه داش A3 آجدار – کارخانه
کیلو
36,900 
  10
میلگرد آجدار ۱۰ فولاد کاوه تیکمه داش شاخه A2 کارخانه
کیلوگرم
35,700 
  12
میلگرد آجدار ۱۲ فولاد کاوه تیکمه داش شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
35,700 
  14
میلگرد آجدار ۱۴ فولاد کاوه تیکمه داش شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
35,400 
  16
میلگرد آجدار ۱۶ فولاد کاوه تیکمه داش شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
35,400 
  18
میلگرد آجدار ۱۸ فولاد کاوه تیکمه داش شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
35,400 
  20
میلگرد آجدار ۲۰ فولاد کاوه تیکمه داش شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
35,400 
  22
میلگرد آجدار ۲۲ فولاد کاوه تیکمه داش شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
35,400 
  25
میلگرد آجدار ۲۵ فولاد کاوه تیکمه داش شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
35,400 
  28
میلگرد آجدار ۲۸ فولاد کاوه تیکمه داش شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
35,400 
  32
میلگرد آجدار ۳۲ فولاد کاوه تیکمه داش شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
35,400 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۸
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  12
میلگرد آجدار ۱۲ میانه  شاخه   A3 کارخانه
کیلوگرم
35,200 
  14
میلگرد ۱۴ میانه A3 آجدار – کارخانه
کیلو
34,900 
  18
میلگرد ۱۸ میانه A3 آجدار – کارخانه
کیلو
34,900 
  20
میلگرد ۲۰ میانه A3 آجدار – کارخانه
کیلو
34,900 
  22
میلگرد ۲۲ میانه A3 آجدار – کارخانه
کیلو
34,900 
  25
میلگرد آجدار ۲۵ میانه  شاخه   A3 کارخانه
کیلوگرم
34,900 
  28
میلگرد آجدار ۲۸ میانه  شاخه   A3 کارخانه
کیلوگرم
34,900 
  32
میلگرد آجدار ۳۲ میانه  شاخه   A3 کارخانه
کیلوگرم
34,900 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۸
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  10
میلگرد آجدار ۱۰  نیشابور  شاخه  A3  کارخانه
کیلوگرم
  12
میلگرد آجدار ۱۲ نیشابور شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
  14
میلگرد آجدار ۱۴ نیشابور شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
  16
میلگرد آجدار ۱۶ نیشابور شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
  18
میلگرد آجدار ۱۸ نیشابور شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
35,000 
  22
میلگرد آجدار ۲۲ نیشابور شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
  25
میلگرد آجدار ۲۵ نیشابور شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
35,000 
  28
میلگرد آجدار ۲۸ نیشابور شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
  32
میلگرد آجدار ۳۲ نیشابور شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
35,550 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۸
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  12
میلگرد آجدار ۱۲  هیربد  شاخه  A3  کارخانه
کیلوگرم
34,800 
  14
میلگرد آجدار ۱۴  هیربد  شاخه  A3  کارخانه
کیلوگرم
34,500 
  16
میلگرد آجدار ۱۶  هیربد  شاخه  A3  کارخانه
کیلوگرم
34,500 
  18
میلگرد آجدار ۱۸  هیربد  شاخه  A3  کارخانه
کیلوگرم
34,500 
  20
میلگرد آجدار ۲۰  هیربد  شاخه  A3  کارخانه
کیلوگرم
34,500 
  22
میلگرد آجدار ۲۲  هیربد  شاخه  A3  کارخانه
کیلوگرم
34,500 
  25
میلگرد آجدار ۲۵  هیربد  شاخه  A3  کارخانه
کیلوگرم
34,500 
  28
میلگرد آجدار ۲۸  هیربد  شاخه  A3  کارخانه
کیلوگرم
34,800 
  32
میلگرد آجدار ۳۲  هیربد  شاخه  A3  کارخانه
کیلوگرم
34,800 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۸
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  10
میلگرد آجدار ۱۰  پرشین فولاد  شاخه    کارخانه
کیلوگرم
  12
میلگرد آجدار ۱۲ پرشین فولاد  شاخه   A3 کارخانه
کیلوگرم
  14
میلگرد آجدار ۱۴ پرشین فولاد شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
  16
میلگرد آجدار ۱۶ پرشین فولاد شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
34,400 
  20
میلگرد آجدار ۲۰ پرشین فولاد شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
34,400 
  22
میلگرد آجدار ۲۲ پرشین فولاد شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
34,400 
  25
میلگرد آجدار ۲۵ پرشین فولاد شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
34,400 
  28
میلگرد آجدار ۲۸  پرشین فولاد  شاخه  A3  کارخانه
کیلوگرم
  32
میلگرد آجدار ۳۲  پرشین فولاد  شاخه  A3  کارخانه
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۸
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  8
میلگرد آجدار ۸ کاشان -شاخه   A3 کارخانه
کیلوگرم
  10
میلگرد آجدار ۱۰ کاشان شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
  12
میلگرد آجدار ۱۲ کاشان شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
  14
میلگرد آجدار ۱۴ کاشان شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
  16
میلگرد آجدار ۱۶ کاشان شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
  18
میلگرد آجدار ۱۸ کاشان شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
  20
میلگرد آجدار ۲۰ کاشان شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
  22
میلگرد آجدار ۲۲ کاشان شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
  25
میلگرد آجدار ۲۵ کاشان شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
  28
میلگرد آجدار ۲۸ کاشان شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
  30
میلگرد آجدار ۳۰ کاشان شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
  32
میلگرد آجدار ۳۲ کاشان شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
  36
میلگرد آجدار ۳۶ کاشان شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۸
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  22
میلگرد آجدار ۲۲  کرمان  ۱۲ متری    کارخانه
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۸
  
کد
سایز
نام کالا
قیمت
  12
میلگرد ساده ۱۲ یزد – آلیاژی شاخه کارخانه
کیلوگرم
37,050 
  14
میلگرد ساده ۱۴ یزد – آلیاژی شاخه کارخانه
کیلوگرم
37,050 
  18
میلگرد ساده ۱۸ یزد – آلیاژی شاخه کارخانه
کیلوگرم
37,050 
  20
میلگرد ساده ۲۰ یزد – آلیاژی شاخه کارخانه
کیلوگرم
37,050 
  40
میلگرد ساده ۴۰ یزد – آلیاژی شاخه کارخانه
کیلوگرم
37,050 
  60
میلگرد ساده ۶۰ یزد – آلیاژی شاخه کارخانه
کیلوگرم
37,050 
  60
میلگرد ساده ۶۰ یزد – آلیاژی شاخه کارخانه
کیلوگرم
37,050 
  70
میلگرد ساده ۷۰  یزد – آلیاژی  شاخه ۶ متری    کارخانه
کیلوگرم
37,050 
  80
میلگرد ساده ۸۰ یزد – آلیاژی شاخه کارخانه
کیلوگرم
38,150 
  90
میلگرد ساده ۹۰  یزد – آلیاژی  شاخه    کارخانه
کیلوگرم
37,050 
telegram
 

توضیحات خرید

چنانچه انتقادى به روند فروش دارید، مانند تاخیر در ارسال پیش فاکتور یا عدم پاسخگویى به موقع، مى توانید با شماره داخلى 666 (صداى مشترى) تماس حاصل فرمایید. کلیه کالاهایى که در آهن آنلاین عرضه مى شوند اصلى بوده و هیچ گونه کالاى غیر اصلى در آهن آنلاین به فروش نمى رسد. لطفا مراقب افراد سودجو و سایتهاى مشابه باشید، آهن آنلاین هیچ گونه نمایندگى ندارد و تنها راه ارتباطى، تماس با شماره هاى مجموعه مى باشد. بدیهى است در صورت تماس با این افراد که بعضا عناوین و مدارك جعلى نیز تهیه نموده اند، آهن آنلاین هیچگونه مسئولیتى را پذیرا نخواهد بود. قبل از خرید، گرفتن تایید تلفنى الزامى است.

th0E1PEKBB

دریافت قیمت های لحظه ای و اخبار میلگرد،مش و رابیتس در کانال  تلگرام  میلگرد

عضویت در کانال تخصصی میلگرد آهن آنلاین:

https://telegram.me/AO_milgerd

نوید وطن دوست : مدیر گروه

نوید وطن دوست

مدیر گروه

داخلى : 675
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100691

ماریه رنجبر : کارشناس فروش

ماریه رنجبر

کارشناس فروش

داخلى : 641
۰۲۱۶۳۴۲۸
09193014998

مرتضی سیفی : کارشناس خرید(مخصوص آهن فروشان جهت ارائه بارهای ویژه)

مرتضی سیفی

کارشناس خرید(مخصوص آهن فروشان جهت ارائه بارهای ویژه)

داخلى : 614
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100277

مسعود شجاع : کارشناس خرید(مخصوص آهن فروشان جهت ارائه بارهای ویژه)

مسعود شجاع

کارشناس خرید(مخصوص آهن فروشان جهت ارائه بارهای ویژه)

داخلى : 697
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100477