آهن آنلاین

جدول اشتال ناودانی

جدول اشتال ناودانی

ناودانی، از مقاطع فولادی است که در انواع مختلف در بازار آهن عرضه می شود. این محصول فولادی به دو روش نورد گرم و سرد و فابریک یا پرسی توسط کارخانه های مختلف تولید می شود. جدول اشتال ناودانی یک جدول استاندارد است که وزن مخصوص و استاندارد هر ناودانی در آن قید شده است؛ برای محاسبه وزن این محصول و اطمینان از کیفیت آن می‌توان از جدول اشتال کمک گرفت و جدول وزن ناودانی را چک نمود.

جدول اشتال ناودانی UNP

همانطور که گفتیم، ناودانی ها انواع مختلفی دارند که با اسامی متفاوتی در بازار عرضه می شوند. ناودانی اروپایی بر اساس استانداردهای اروپایی و DIN آلمان ساخته شده و اگر وزن ناودانی ای که خریداری می شود، منطبق با جدول اشتال زیر باشد، یک ناودانی اروپایی یا سنگین به شمار می آید.

 

ناودانی unp همان ناودانی اروپایی است.

مقطع ناودانی و مشخصات هندسی آن

 

UNP hbst=r1r2ch-2cAGJyWyiyey×Ma1
mmmmmmmmmmmmmmcm2kg/mcm4cm3cmcm4cm3cmcmcmmm

۳۰×۱۵

۳۰

۱۵

۴

۴٫۵

۲

۹

۱۲

۲٫۲۱

۱٫۷۴

۲٫۵۳

۱٫۶۹

۱٫۰۷

۰٫۳۸

۰٫۳۹

۰٫۴۲

۰٫۵۲

۰٫۷۴

--

۳۰

۳۰

۳۳

۵

۷

۳٫۵

۱۴٫۵

۱

۵٫۴۴

۴٫۲۷

۶٫۳۹

۴٫۲۶

۱٫۰۸

۵٫۳۳

۲٫۶۸

۰٫۹۹

۱٫۳۱

۲٫۲۲

--

۴۰×۲۰

۴۰

۲۰

۵

۵٫۵

۲٫۵

۱۱

۱۸

۳٫۶۶

۲٫۸۷

۷٫۵۸

۳٫۷۹

۱٫۴۴

۱٫۱۴

۰٫۸۶

۰٫۵۶

۰٫۶۷

۱٫۰۱

--

۴۰

۴۰

۳۵

۵

۷

۳٫۵

۱۴٫۵

۱۱

۶٫۲۱

۴٫۸۷

۱۴٫۱

۷٫۰۵

۱٫۵

۶٫۶۸

۳٫۰۸

۱٫۰۴

۱٫۳۳

۲٫۳۲

--

۵۰×۲۵

۵۰

۲۵

۵

۶

۳

۱۲٫۵

۲۵

۴٫۹۲

۳٫۸۶

۱۶٫۸

۶٫۷۳

۱٫۸۵

۲٫۴۹

۱٫۴۸

۰٫۷۱

۰٫۸۱

۱٫۳۴

--

۵۰

۵۰

۳۸

۵

۷

۳٫۵

۱۵

۲۰

۷٫۱۲

۵٫۵۹

۲۶٫۴

۱۰٫۶

۱٫۹۲

۹٫۱۲

۳٫۷۵

۱٫۱۳

۱٫۳۷

۲٫۴۷

۴

۶۰

۶۰

۳۰

۶

۶

۳

۱۲٫۵

۳۵

۶٫۴۶

۵٫۰۷

۳۱٫۶

۱۰٫۵

۲٫۲۱

۴٫۵۱

۲٫۱۶

۰٫۸۴

۰٫۹۱

۱٫۵

--

۶۵

۶۵

۴۲

۵٫۵

۷٫۵

۴

۱۶

۳۳

۹٫۰۳

۷٫۰۹

۵۷٫۵

۱۷٫۷

۲٫۵۲

۱۴٫۱

۵٫۰۷

۱٫۲۵

۱٫۴۲

۲٫۶

۱۶

۸۰

۸۰

۴۵

۶

۸

۴

۱۷

۴۷

۱۱

۸٫۶۴

۱۰۶

۲۶٫۵

۳٫۱

۱۹٫۴

۶٫۳۶

۱٫۳۳

۱٫۴۵

۲٫۶۷

۲۸

۱۰۰

۱۰۰

۵۰

۶

۸٫۵

۴٫۵

۱۸

۶۴

۱۳٫۵

۱۰٫۶

۲۰۶

۴۱٫۲

۳٫۹۱

۲۹٫۳

۸٫۴۹

۱٫۴۷

۱٫۵۵

۲٫۹۳

۴۲

۱۲۰

۱۲۰

۵۵

۷

۹

۴٫۵

۱۹

۸۲

۱۷

۱۳٫۴

۳۶۴

۶۰٫۷

۴٫۶۲

۴۳٫۲

۱۱٫۱

۱٫۵۹

۱٫۶

۳٫۰۳

۵۶

۱۴۰

۱۴۰

۶۰

۷

۱۰

۵

۲۱

۹۷

۲۰٫۴

۱۶

۶۰۵

۸۶٫۴

۵٫۴۵

۶۲٫۷

۱۴٫۸

۱٫۷۵

۱٫۷۵

۳٫۳۷

۷۰

۱۶۰

۱۶۰

۶۵

۷٫۵

۱۰٫۵

۵٫۵

۲۲٫۵

۱۱۶

۲۴

۱۸٫۸

۹۲۵

۱۱۶

۶٫۲۱

۸۵٫۳

۱۸٫۳

۱٫۸۹

۱٫۸۴

۳٫۵۶

۸۲

۱۸۰

۱۸۰

۷۰

۸

۱۱

۵٫۵

۲۳٫۵

۱۳۳

۲۸

۲۲

۱۳۵۰

۱۵۰

۶٫۹۵

۱۱۴

۲۲٫۴

۲٫۰۲

۱٫۹۲

۳٫۷۵

۹۶

۲۰۰

۲۰۰

۷۵

۸٫۵

۱۱٫۵

۶

۲۴٫۵

۱۵۱

۳۲٫۲

۲۵٫۳

۱۹۱۰

۱۹۱

۷٫۷

۱۴۸

۲۷

۲٫۱۴

۲٫۰۱

۳٫۹۴

۱۰۸

۲۲۰

۲۲۰

۸۰

۹

۱۲٫۵

۶٫۵

۲۶٫۵

۱۶۶

۳۷٫۴

۲۹٫۴

۲۶۹۰۰

۲۴۵

۸٫۴۸

۱۹۷

۳۳٫۶

۲٫۳

۲٫۱۴

۴٫۲

۱۲۲

۲۴۰

۲۴۰

۸۵

۹٫۵

۱۳

۶٫۵

۲۸

۱۸۵

۴۲٫۳

۳۳٫۲

۳۶۰۰

۳۰۰

۹٫۲۲

۲۴۸

۳۹٫۶

۲٫۴۲

۲٫۲۳

۴٫۳۹

۱۳۴

۲۶۰

۲۶۰

۹۰

۱۰

۱۴

۷

۳۰

۲۰۱

۴۸٫۳

۳۷٫۹

۴۸۲۰

۳۷۱

۹٫۹۹

۳۱۷

۴۷٫۷

۲٫۵۶

۲٫۳۶

۴٫۶۶

۱۴۶

۲۸۰

۲۸۰

۹۵

۱۰

۱۵

۷٫۵

۳۲

۲۱۶

۵۳٫۳

۴۱٫۸

۶۲۸۰

۴۴۸

۱۰٫۹

۳۹۹

۵۷٫۲

۲٫۷۴

۲٫۵۳

۵٫۰۲

۱۶۰

۳۰۰

۳۰۰

۱۰۰

۱۰

۱۶

۸

۳۴

۲۳۲

۵۸٫۸

۴۶٫۲

۸۰۳۰

۵۳۵

۱۱٫۷

۴۹۵

۶۷٫۸

۲٫۹

۲٫۷

۵٫۴۱

۱۷۴

۳۲۰

۳۲۰

۱۰۰

۱۴

۱۷٫۵

۸٫۷۵

۳۷

۲۴۷

۷۵٫۸

۵۹٫۵

۱۰۸۷۰

۶۷۹

۱۲٫۱

۵۹۷

۸۰٫۶

۲٫۸۱

۲٫۶

۴٫۸۲

۱۸۲

۳۵۰

۳۵۰

۱۰۰

۱۴

۱۶

۸

۳۴

۲۸۳

۷۷٫۳

۶۰٫۶

۱۲۸۴۰

۷۳۴

۱۲٫۹

۵۷۰

۷۵

۲٫۷۲

۲٫۴

۴٫۴۵

۲۰۴

۳۸۰

۳۸۰

۱۰۲

۱۳٫۵

۱۶

۸

۳۳٫۵

۳۱۳

۸۰٫۴

۶۳٫۱

۱۵۷۶۰

۸۲۹

۱۴

۶۱۵

۷۸٫۷

۲٫۷۷

۲٫۳۸

۴٫۵۸

۲۲۷

۴۰۰

۴۰۰

۱۱۰

۱۴

۱۸

۹

۳۸

۳۲۵

۹۱٫۵

۷۱٫۸

۲۰۳۵۰

۱۰۲۰

۱۴٫۹

۸۴۶

۱۰۲

۳٫۰۴

۲٫۶۵

۵٫۱۱

۲۴۰

 

جدول اشتال  ناودانی حاوی اطلاعات زیر است:

ey : فاصله مرکز سطح تا ضلع بیرونی

Xm : فاصله مرکز برش تا مرکز سطح

a1 : فاصله دو پروفیل برای مساوی شدن ممان اینرسی‌ها

جدول اشتال برای این محصول فولادی نیز همانند سایر پروفیل‌های ساختمانی بسیار پرکاربرد و حائز اهمیت بوده و می‌توان از آن به عنوان یک هندبوک ساختمانی پرکاربرد نام برد.

مطابق نظر کارشناسان آهن آنلاین:

“جدول اشتال ناودانی، که یک جدول استاندارد تعریف شده برپایه DIN آلمان است، کاربردهای زیادی در تعیین وزن این محصول دارد. با کمک جدول اشتال ناودانی می توانیم کیفیت محصول خریداری شده را بسنجیم، مثلا اگر وزن این مقطع کمتر از مقدار استاندارد جدول اشتال ناودانی باشد، می دانیم که این محصول از نوع سبک است و اگر عدد حاصل شده با مقدار ذکر شده در جدول اشتال برابر باشد، ناودانی سنگین یا اروپایی است.”

سخن پایانی

در این مطلب به معرفی جدول اشتال ناودانی و دلایل استفاده از آن پرداختیم. از آن جا که وزن این محصول بر قیمت ناودانی اثر مستقیم دارد، برای خرید آن لازم است تا از وزن استاندارد آن اطمینان حاصل کنیم. ناودانی های تولید داخل اغلب وزنی کمتر از استاندارد جدول اشتال ناودانی دارند، به همین خاطر ناودانی سبک هستند و برای موارد کاربردی سبک مانند نمای ساختمان و ساخت ابزارآلات استفاده می شوند. 

دسته بندی ها:
لیست قیمت مرتبط:

دیدگاه شما

مطالب اخیر