آهن آنلاین

تابکاری

سرتیترها

تابکاری ساختار میکروسکوپی به هم ریخته و اعوجاج یافته فولاد را که در اثر کارسختی در نورد سرد ایجاد شده است همگن می کند، تنش های داخلی و ویژگی ناهمسانی ایجاد شده در فولاد را می زداید و ساختار کریستالی بازسازی شده و رشد دانه بدست می آید. به بیان دیگر، تابکاری سبب می شود که ویژگی چکش خواری و توانایی ماشین کاری فولاد افزایش یابد. افزون بر اینکه فولاد همه توانایی های اولیه خود را بدست می آورد. در شکل زیر که خط تابکاری پیوسته برای ورق را در کارخانه توشیبا نشان داده شده است، کوره تابکاری قابل مشاهده است:

 

                                                                                          


       

تابکاری جعبه ای بوسیله کوره های مسدود، یکی از مرسوم ترین نوع تابکاری فولاد است که در آن فولاد تنش زدایی شده و ویژگی های مکانیکی و فیزیکی آن بهبود می یابد. اتمسفر کوره با آب بندی مناسب کوره و به گردش در آوردن گاز درون آن به گونه ای کنترل می شود که اکسیدزدایی به طور کامل انجام پذیرد. در هر مرحله از عملیات تابکاری، شماری از کلاف های بدست آمده از نورد سرد به صورت مناسب درون کوره چیده می شوند. المان های حرارتی کوره، بسته به طراحی کوره، در درون و یا پیرامون کلاف ها برای حرارت دادن یکنواخت قرار دارند. دمای تابکاری بسته به نوع فولاد، در محدوده ۷۹۰ تا ۱۰۸۰ درجه سانتیگراد می باشد.

 

دسته بندی ها:
لیست قیمت مرتبط:

دیدگاه شما

مطالب اخیر