آهن آنلاین

شبکه آرماتور

شبکه آرماتور
سرتیترها

شبکه آرماتور به مجموعه آرماتورهایی می گویند که به صورت افقی و عمودی در واقع در راستای محور xوy قرار داده می شوند وکلیه نیروهای برشی و خمشی و کششی را جذب می کنند.مثالی در این مورد می توان به پی‌های رادیه(گسترده) و یا نوعی از دیوارهای برشی نام برد.

مشاهده لیست قیمت به روز 

دسته بندی ها:
لیست قیمت مرتبط:

دیدگاه شما

مطالب اخیر