آهن آنلاین
محاسبه وزن

قیمت های اعلام شده روز های پیشین

ورق استنلس استیل صنعتی آلیاژ 304

| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
ضخامت ابعاد آلیاژ حالت واحد قیمت (ریال)
0.3
1000
304L
رول
کیلوگرم
1,192,670
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
0.4
1000
304L
رول
کیلوگرم
1,192,670
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
0.5
1000
304L
رول
کیلوگرم
1,192,670
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
0.6
1000
304L
رول
کیلوگرم
1,192,670
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
0.8
1000
304L
رول
کیلوگرم
1,192,670
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
1
1000
304L
رول
کیلوگرم
1,110,100
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
1.25
1000
304L
رول
کیلوگرم
1,119,270
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
2
1000
304L
رول
کیلوگرم
1,100,920
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
2.5
1000
304L
رول
کیلوگرم
1,091,750
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
3
1000
304L
رول
کیلوگرم
1,110,100
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
4
1000
304L
رول
کیلوگرم
1,155,970
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
5
1000
304L
رول
کیلوگرم
1,155,970
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
6
1000
304L
رول
کیلوگرم
1,155,970
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
8
1000
304L
رول
کیلوگرم
1,165,140
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
0.4
1250
304L
رول
کیلوگرم
1,192,670
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
0.5
1250
304L
رول
کیلوگرم
1,192,670
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
0.8
1250
304L
رول
کیلوگرم
1,192,670
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
4
1250
304L
رول
کیلوگرم
1,137,620
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
5
1250
304L
رول
کیلوگرم
1,137,620
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
4
1500
304L
رول
کیلوگرم
1,082,570
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
5
1500
304L
رول
کیلوگرم
1,082,570
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
6
1500
304L
رول
کیلوگرم
1,082,570
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
8
1500
304L
شیت
کیلوگرم
1,119,270
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
0.4
1250*2500
304L
شیت
کیلوگرم
1,192,670
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
0.4
1000*2000
304L
شیت
کیلوگرم
1,192,670
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
0.5
1000*2000
304L
شیت
کیلوگرم
1,192,670
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
0.6
1000*2000
304L
شیت
کیلوگرم
1,192,670
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
0.7
1000*2000
304L
شیت
کیلوگرم
1,192,670
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
0.8
1000*2000
304L
شیت
کیلوگرم
1,192,670
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
1
1000*2000
304L
شیت
کیلوگرم
1,110,100
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
2
1000*2000
304L
شیت
کیلوگرم
1,100,920
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
1.25
1000*2000
304L
شیت
کیلوگرم
1,119,270
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
1.5
1000*2000
304L
شیت
کیلوگرم
1,119,270
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
2.5
1000*2000
304L
شیت
کیلوگرم
1,091,750
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
3
1000*2000
304L
شیت
کیلوگرم
1,110,100
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
8
1000*2000
304L
شیت
کیلوگرم
1,165,140
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
4
1000*2000
304L
شیت
کیلوگرم
1,155,970
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
5
1000*2000
304L
شیت
کیلوگرم
1,155,970
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
6
1000*2000
304L
شیت
کیلوگرم
1,155,970
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
10
1000*2000
304L
شیت
کیلوگرم
1,220,190
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
12
1000*2000
304L
شیت
کیلوگرم
1,266,060
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
12
1500*3000
304L
شیت
کیلوگرم
1,220,190
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
15
1000*2000
304L
شیت
کیلوگرم
1,266,060
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
0.7
1220*2440
304L
شیت
کیلوگرم
1,192,670
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
0.9
1250*2500
304L
شیت
کیلوگرم
1,192,670
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
1.25
1250
304L
شیت
کیلوگرم
1,137,620
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
0.6
1250*2500
304L
شیت
کیلوگرم
1,192,670
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
0.8
1250*2500
304L
شیت
کیلوگرم
1,192,670
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
1
1250*2500
304L
شیت
کیلوگرم
1,119,270
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
1.25
1250*2500
304L
شیت
کیلوگرم
1,128,450
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
2
1250*2500
304L
شیت
کیلوگرم
1,137,620
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
2.5
1250
304L
شیت
کیلوگرم
1,137,620
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
2.5
1250*2500
304L
شیت
کیلوگرم
1,137,620
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
3
1250*2500
304L
شیت
کیلوگرم
1,137,620
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
4
1250*2500
304L
شیت
کیلوگرم
1,137,620
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
2.5
1500*6000
304L
شیت
کیلوگرم
1,082,570
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
6
1250*2500
304L
شیت
کیلوگرم
1,137,620
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
1
1500*3000
304L
شیت
کیلوگرم
1,110,100
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
1.5
1500*3000
304L
شیت
کیلوگرم
1,146,790
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
2
1500*3000
304L
شیت
کیلوگرم
1,082,570
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
2.5
1500*3000
304L
شیت
کیلوگرم
1,082,570
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
20
1500*3000
304L
شیت
کیلوگرم
1,220,190
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
3
1500*3000
304L
شیت
کیلوگرم
1,082,570
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
4
1500*3000
304L
شیت
کیلوگرم
1,082,570
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
5
1500*3000
304L
شیت
کیلوگرم
1,082,570
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
6
1500*3000
304L
شیت
کیلوگرم
1,082,570
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
10
1500*3000
304L
شیت
کیلوگرم
1,128,450
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
1.5
1250
304L
شیت
کیلوگرم
1,128,450
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
1.5
1500*6000
304L
شیت
کیلوگرم
1,146,790
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
3
1500*6000
304L
شیت
کیلوگرم
1,082,570
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
4
1500*6000
304L
شیت
کیلوگرم
1,082,570
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
5
1500*6000
304L
شیت
کیلوگرم
1,082,570
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
6
1500*6000
304L
رول
کیلوگرم
1,082,570
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
8
1250
304L
شیت
کیلوگرم
1,165,140
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
8
1500*6000
304L
شیت
کیلوگرم
1,100,920
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
10
1250*2500
304L
شیت
کیلوگرم
1,238,540
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
10
1500*6000
304L
شیت
کیلوگرم
1,128,450
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
12
1500*6000
304L
شیت
کیلوگرم
1,220,190
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
15
1500*6000
304L
رول
کیلوگرم
1,220,190
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
20
6000*2000
304L
شیت
کیلوگرم
1,422,020
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
3
1500
304L
شیت
کیلوگرم
1,082,570
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
6
1250
304L
شیت
کیلوگرم
1,155,970
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
0.3
1250
304L
شیت
کیلوگرم
1,192,670
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
0.6
1250
304L
رول
کیلوگرم
1,192,670
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
0.7
1250
304L
رول
کیلوگرم
1,192,670
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
0.7
1250
304L
رول
کیلوگرم
1,192,670
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
0.9
1000
304L
رول
کیلوگرم
1,192,670
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0

ورق استنلس استیل صنعتی آلیاژ 316

| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
ضخامت ابعاد آلیاژ حالت واحد قیمت (ریال)
1
1000
316L
رول
کیلوگرم
1,853,220
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
1.5
1000
316L
رول
کیلوگرم
1,853,220
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
10
1000
316L
رول
کیلوگرم
1,981,660
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
1
1250
316L
رول
کیلوگرم
1,853,220
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
1
1500
316L
رول
کیلوگرم
1,853,220
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
6
1500
316L
شیت
کیلوگرم
1,834,870
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
1
1000*2000
316L
شیت
کیلوگرم
1,853,220
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
1.5
1000*2000
316L
شیت
کیلوگرم
1,853,220
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
2
1000*2000
316L
شیت
کیلوگرم
1,880,740
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
6
1250*2500
316L
شیت
کیلوگرم
1,972,480
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
2.5
1000*2000
316L
شیت
کیلوگرم
1,880,740
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
3
1000*2000
316L
شیت
کیلوگرم
1,853,220
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
3
1500*6000
316L
شیت
کیلوگرم
1,853,220
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
4
1000*2000
316L
شیت
کیلوگرم
1,972,480
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
5
1000*2000
316L
شیت
کیلوگرم
1,972,480
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
6
1000*2000
316L
شیت
کیلوگرم
1,972,480
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
8
1000*2000
316L
شیت
کیلوگرم
1,972,480
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
8
1250*2500
316L
شیت
کیلوگرم
1,972,480
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
10
1000*2000
316L
شیت
کیلوگرم
1,981,660
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
15
1000*2000
316L
شیت
کیلوگرم
2,155,970
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
20
1000*2000
316L
شیت
کیلوگرم
2,137,620
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
4
1250*2500
316L
شیت
کیلوگرم
1,972,480
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
1
1250*2500
316L
شیت
کیلوگرم
1,853,220
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
1.5
1250*2500
316L
شیت
کیلوگرم
1,853,220
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
2
1250*2500
316L
شیت
کیلوگرم
1,880,740
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
3
1250*2500
316L
شیت
کیلوگرم
1,853,220
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
5
1250*2500
316L
شیت
کیلوگرم
1,972,480
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
1.5
1500*3000
316L
شیت
کیلوگرم
1,853,220
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
2
1500*3000
316L
شیت
کیلوگرم
1,880,740
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
3
1500*3000
316L
شیت
کیلوگرم
1,853,220
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
4
1500*3000
316L
شیت
کیلوگرم
1,834,870
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
5
1500*3000
316L
شیت
کیلوگرم
1,834,870
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
5
1500
316L
شیت
کیلوگرم
1,834,870
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
6
1500*3000
316L
شیت
کیلوگرم
1,834,870
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
8
1500*3000
316L
شیت
کیلوگرم
1,834,870
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
10
1500*3000
316L
شیت
کیلوگرم
1,825,690
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
15
1500*3000
316L
شیت
کیلوگرم
1,926,610
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
12
1500*3000
316L
شیت
کیلوگرم
1,926,610
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
2.5
1500*6000
316L
شیت
کیلوگرم
1,880,740
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
4
1500*6000
316L
شیت
کیلوگرم
1,834,870
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
5
1500*6000
316L
شیت
کیلوگرم
1,834,870
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
6
1500*6000
316L
شیت
کیلوگرم
1,834,870
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
6
1250
316L
شیت
کیلوگرم
1,972,480
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
8
1500*6000
316L
شیت
کیلوگرم
1,834,870
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
10
1500*6000
316L
شیت
کیلوگرم
1,825,690
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
12
1500*6000
316L
شیت
کیلوگرم
1,926,610
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
15
1500*6000
316L
شیت
کیلوگرم
1,926,610
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
20
1500*6000
316L
شیت
کیلوگرم
1,926,610
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
20
6000*2000
316L
شیت
کیلوگرم
2,018,350
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
1.5
1500*3000
316L
شیت
کیلوگرم
1,853,220
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
2.5
1500*3000
316L
شیت
کیلوگرم
1,880,740
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0

ورق استنلس استیل صنعتی آلیاژ 310

| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
ضخامت ابعاد آلیاژ حالت واحد قیمت (ریال)
2
1000*2000
1.4841
شیت
کیلوگرم
4,220,190
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
5
1000*2000
1.4841
شیت
کیلوگرم
4,220,190
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
3
1000*2000
1.4841
رول
کیلوگرم
4,220,190
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
4
1000*2000
1.4841
شیت
کیلوگرم
4,220,190
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
6
1500*3000
1.4841
شیت
کیلوگرم
4,220,190
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
5
1500*6000
1.4841
شیت
کیلوگرم
4,220,190
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
6
1000*2000
1.4841
شیت
کیلوگرم
4,220,190
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
4
1500*3000
1.4841
شیت
کیلوگرم
4,220,190
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
10
1500*3000
1.4841
شیت
کیلوگرم
4,357,800
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
2
1500*6000
1.4841
شیت
کیلوگرم
4,220,190
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
4
1500*6000
1.4841
شیت
کیلوگرم
4,220,190
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
5
1500*3000
1.4841
شیت
کیلوگرم
4,220,190
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
20
1500*3000
1.4841
شیت
کیلوگرم
4,357,800
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
3
1500*6000
1.4841
رول
کیلوگرم
4,220,190
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
6
1500*6000
1.4841
شیت
کیلوگرم
4,220,190
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
10
1500*6000
1.4841
شیت
کیلوگرم
4,357,800
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
15
1500*6000
1.4841
شیت
کیلوگرم
4,357,800
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
20
1500*6000
1.4841
شیت
کیلوگرم
4,357,800
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
1
1000
1.4841
رول
کیلوگرم
4,220,190
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
1
1250
1.4841
رول
کیلوگرم
4,220,190
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
2
1250
1.4841
رول
کیلوگرم
4,220,190
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
3
1250
1.4841
رول
کیلوگرم
4,220,190
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
4
1500
1.4841
رول
کیلوگرم
4,220,190
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
8
1500
1.4841
رول
کیلوگرم
4,220,190
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
8
1500*6000
1.4841
شیت
کیلوگرم
4,220,190
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
10
1250
1.4841
رول
کیلوگرم
4,357,800
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
10
1500
1.4841
رول
کیلوگرم
4,357,800
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
12
1250
1.4841
رول
کیلوگرم
4,357,800
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
12
1500
1.4841
رول
کیلوگرم
4,357,800
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
12
1500*3000
1.4841
شیت
کیلوگرم
4,357,800
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
12
1500*6000
1.4841
شیت
کیلوگرم
4,357,800
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
15
1500
1.4841
رول
کیلوگرم
4,357,800
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
15
1500*3000
1.4841
شیت
کیلوگرم
4,357,800
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
20
1500
1.4841
رول
کیلوگرم
4,357,800
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0

ورق استنلس استیل صنعتی آلیاژ 309

| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
ضخامت ابعاد آلیاژ حالت واحد قیمت (ریال)
2
1000*2000
1.4828
شیت
کیلوگرم
3,119,270
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
3
1000*2000
1.4828
شیت
کیلوگرم
2,889,910
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
12
1500*6000
1.4828
شیت
کیلوگرم
3,302,760
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
2
1500*3000
1.4828
شیت
کیلوگرم
3,165,140
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
3
1500*3000
1.4828
شیت
کیلوگرم
3,119,270
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
6
1500*6000
1.4828
شیت
کیلوگرم
3,119,270
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
10
1500*6000
1.4828
شیت
کیلوگرم
3,211,010
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
2
1250*2500
1.4828
شیت
کیلوگرم
3,165,140
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0

ورق استنلس استیل صنعتی آلیاژ 321

| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
ضخامت ابعاد آلیاژ حالت واحد قیمت (ریال)
3
1000*2000
321
شیت
کیلوگرم
1,917,440
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
5
1000*2000
321
شیت
کیلوگرم
1,917,440
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
1.5
1250*2500
321
شیت
کیلوگرم
1,917,440
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
1.5
1500*3000
321
شیت
کیلوگرم
1,917,440
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
5
1500*6000
321
شیت
کیلوگرم
1,917,440
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
6
1500*6000
321
شیت
کیلوگرم
1,917,440
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
8
1500*6000
321
شیت
کیلوگرم
1,917,440
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
10
1500*6000
321
شیت
کیلوگرم
1,972,480
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
14
1500*6000
321
شیت
کیلوگرم
1,972,480
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
20
1500*6000
321
شیت
کیلوگرم
1,972,480
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
12
1500*6000
321
شیت
کیلوگرم
1,972,480
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0

ورق استنلس استیل صنعتی آلیاژ 430

| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
ضخامت ابعاد آلیاژ حالت واحد قیمت (ریال)
0.7
1000*2000
430
شیت
کیلوگرم
688,080
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
0.4
1000
430
رول
کیلوگرم
697,250
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
0.7
1000
430
رول
کیلوگرم
688,080
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
2
1000
430
رول
کیلوگرم
752,300
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
3
1500
430
رول
کیلوگرم
798,170
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
1
1000*2000
430
شیت
کیلوگرم
688,080
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
1.2
1000*2000
430
شیت
کیلوگرم
688,080
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
1.5
1000*2000
430
شیت
کیلوگرم
688,080
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
2
1000*2000
430
شیت
کیلوگرم
752,300
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
3
1000*2000
430
شیت
کیلوگرم
798,170
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
0.6
1220*2440
430
شیت
کیلوگرم
743,120
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
2
1220*2440
430
شیت
کیلوگرم
770,650
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
0.7
1250*2500
430
شیت
کیلوگرم
743,120
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
2
1250*2500
430
شیت
کیلوگرم
770,650
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
3
1500*3000
430
شیت
کیلوگرم
798,170
آخرین بروز رسانی : 1401/7/7
نوسانات : 0
دریافت مشاوره از کارشناسان واحد ورق استنلس استیل صنعتی
کارشناسان واحد ورق استنلس استیل صنعتی

ورق استنلس استیل صنعتی

در لیست زیر قیمت روزانه ورق استنلس استیل صنعتی در ضخامت و ابعاد مختلف قابل مشاهده است. ورق استنلس استیل صنعتی در آلیاژهای مختلف به صورت شیت و رول عرضه می‌شود.
ورق های صنعتی استنلس استیل از کشورهای تایوان، کره، چین، هند، آفریقای جنوبی، فنلاند و آلمان در انبار تهران به صورت رول، برش خورده و فابریک طبق سفارش مشتری انجام می‌شود.
انواع خدمات برش، پانچ، سوراخکاری و خم کاری طبق سفارش مشتری انجام می‌شود. آنالیز قبل از خرید، پرداخت هزینه آنالیز در صورت عدم تطابق محصول امکان پذیر می‌باشد.

راهنمای خرید

پس از استعلام قیمت محصول توسط شما، کارشناسان فروش آهن آنلاین، قیمت و مشخصات محصول، شرایط پرداخت، زمان بارگیری و تحویل محصول و سایر جزئیات سفارش را در قالب پيش فاكتور به اطلاع شما می‌رسانند. پس از تایید پرداخت، واحد ترابری و لجستیک آهن آنلاین دستور بارگیری و ارسال بار را دریافت می‌کند؛ و بعد از تاييد قيمت كرايه از سوي مشتري، طبق زمان‌بندی اعلام شده، نسبت به تحویل بار به آدرس و مشخصات دریافتی از مشتری، اقدام می‌کند.

چند نکته در هنگام خرید

- مشخصات و ویژگی‌های هر محصول، اعم از نوع، سایز، حالت، استاندارد، محل بارگیری و تحویل (کارخانه یا بنگاه)، واحد، قیمت هر واحد و هم‌چنین تاریخ و ساعت آخرین به‌روزسانی در لیست قیمت‌ها آورده شده است.

- برای مشاهده نوسانات و«نمودار قیمت محصول»، روی آیکون نمودار مرتبط با هر محصول کلیک کنید.

- با توجه به نوسانات بازار، برای اطمینان از قیمت نهایی محصول، با کارشناسان آهن آنلاین در تماس باشید: 02154712

- در صورت عدم مشاهده محصول مورد نظر و مشاوره در زمینه خرید و فروش، با کارشناسان آهن آنلاین در تماس باشید: 02154712

مشاوره رایگان و خرید
فیلتر نتایج x