آهن آنلاین
فیلترها

قیمت فلنج

فلنج
| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
نام کالا قیمت (ریال)
فلنج گلودار سایز 2 اینچ کلاس 150 رده 40 ST37
2,400,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
فلنج گلودار سایز 5 اینچ کلاس 600 رده 40 ST37
28,320,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
فلنج اسلیپون سایز 1/2 2 اینچ رده ی 150
2,280,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
فلنج اسلیپون سایز 6 اینچ رده ی 150
6,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
فلنج گلودار سایز1/2 2 اینچ کلاس 150 رده 40 ST37
3,120,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
فلنج گلودار سایز 6 اینچ کلاس 600 رده 40 ST37
34,320,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
فلنج اسلیپون سایز 8 اینچ رده ی 150
9,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
فلنج گلودار سایز 3 اینچ کلاس 300 رده 40 ST37
6,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
فلنج گلودار سایز 3 اینچ کلاس 150 رده 40 ST37
3,720,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
فلنج گلودار سایز 5 اینچ کلاس 300 رده 40 ST37
14,820,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
فلنج گلودار سایز 1/2 2 اینچ کلاس 600 رده 40 ST37
5,760,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
فلنج اسلیپون سایز 4 اینچ رده ی 150
3,960,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
فلنج گلودار سایز 6 اینچ رده ی 40 کلاس PN16
6,480,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
فلنج گلودار سایز 4 اینچ رده ی 40 کلاس PN16
3,720,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
فلنج اسلیپون سایز 3 اینچ رده ی 150
2,760,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
فلنج گلودار سایز 4 اینچ کلاس 600 رده 40 ST37
22,320,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
فلنج گلودار سایز 2 اینچ کلاس 300 رده 40 ST37
3,600,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
فلنج گلودار سایز 2 اینچ رده ی 40 کلاس PN16
2,232,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
فلنج گلودار سایز 3 اینچ کلاس 600 رده 40 ST37
9,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
فلنج اسلیپون سایز 5 اینچ رده ی 150
5,160,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
فلنج اسلیپون سایز 2 اینچ رده ی 150
1,800,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
فلنج گلودار سایز 5 اینچ رده ی 40 کلاس PN16
5,160,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
فلنج گلودار سایز 4 اینچ کلاس 300 رده 40 ST37
9,360,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
فلنج گلودار سایز 2 اینچ کلاس 600 رده 40 ST37
4,920,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
فلنج گلودار سایز 4 اینچ کلاس 150 رده 40 ST37
5,400,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
فلنج اسلیپون سایز 10 اینچ رده ی 150
13,200,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
فلنج گلودار سایز 10 اینچ رده ی 40 کلاس PN16
15,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
فلنج گلودار سایز 6 اینچ کلاس 150 رده 40 ST37
9,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
فلنج گلودار سایز 1/2 2 اینچ رده ی 40 کلاس PN16
2,700,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
فلنج گلودار سایز 8 اینچ رده ی 40 کلاس PN16
9,120,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
فلنج گلودار سایز 5 اینچ کلاس 150 رده 40 ST37
6,960,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
فلنج گلودار سایز 6 اینچ کلاس 300 رده 40 ST37
17,400,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
فلنج گلودار سایز 1/2 2 اینچ کلاس 300 رده 40 ST37
4,320,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
فلنج گلودار سایز 3 اینچ رده ی 40 کلاس PN16
3,120,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
فلنج گلودار سایز 8 اینچ کلاس 150 رده 40 ST37
15,120,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
فلنج اسلیپون سایز 4 اینچ رده ی 150
3,960,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
فلنج اسلیپون سایز 8 اینچ رده ی 150
9,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
فلنج اسلیپون سایز 10 اینچ رده ی 150
13,200,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
فلنج اسلیپون سایز 6 اینچ رده ی 150
6,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
فلنج اسلیپون سایز 5 اینچ رده ی 150
5,160,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
فلنج اسلیپون سایز 2 اینچ رده ی 150
1,800,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
فلنج اسلیپون سایز 3 اینچ رده ی 150
2,760,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
فلنج اسلیپون سایز 1/2 2 اینچ رده ی 150
2,280,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
فلنج گلودار سایز1/2 2 اینچ کلاس 150 رده 40 ST37
3,120,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
فلنج گلودار سایز 4 اینچ رده ی 40 کلاس PN16
3,720,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
فلنج گلودار سایز 5 اینچ کلاس 600 رده 40 ST37
28,320,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
فلنج گلودار سایز 5 اینچ رده ی 40 کلاس PN16
5,160,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
فلنج گلودار سایز 1/2 2 اینچ کلاس 300 رده 40 ST37
4,320,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
فلنج گلودار سایز 6 اینچ کلاس 300 رده 40 ST37
17,400,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
فلنج گلودار سایز 3 اینچ کلاس 300 رده 40 ST37
6,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
فلنج گلودار سایز 2 اینچ کلاس 600 رده 40 ST37
4,920,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
فلنج گلودار سایز 10 اینچ رده ی 40 کلاس PN16
15,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
فلنج گلودار سایز 5 اینچ کلاس 150 رده 40 ST37
6,960,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
فلنج گلودار سایز 1/2 2 اینچ کلاس 600 رده 40 ST37
5,760,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
فلنج گلودار سایز 4 اینچ کلاس 150 رده 40 ST37
5,400,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
فلنج گلودار سایز 6 اینچ کلاس 600 رده 40 ST37
34,320,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
فلنج گلودار سایز 3 اینچ کلاس 150 رده 40 ST37
3,720,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
فلنج گلودار سایز 6 اینچ کلاس 150 رده 40 ST37
9,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
فلنج گلودار سایز 6 اینچ رده ی 40 کلاس PN16
7,776,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
فلنج گلودار سایز 5 اینچ کلاس 300 رده 40 ST37
14,820,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
فلنج گلودار سایز 2 اینچ کلاس 300 رده 40 ST37
3,600,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
فلنج گلودار سایز 4 اینچ کلاس 600 رده 40 ST37
22,320,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
فلنج گلودار سایز 1/2 2 اینچ رده ی 40 کلاس PN16
2,700,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
فلنج گلودار سایز 4 اینچ کلاس 300 رده 40 ST37
9,360,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
فلنج گلودار سایز 2 اینچ کلاس 150 رده 40 ST37
2,400,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
فلنج گلودار سایز 3 اینچ رده ی 40 کلاس PN16
3,120,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
فلنج گلودار سایز 2 اینچ رده ی 40 کلاس PN16
2,232,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
فلنج گلودار سایز 3 اینچ کلاس 600 رده 40 ST37
9,000,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
فلنج گلودار سایز 8 اینچ رده ی 40 کلاس PN16
9,120,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
فلنج گلودار سایز 8 اینچ کلاس 150 رده 40 ST37
15,120,000
آخرین بروز رسانی : 1402/7/5
نوسانات : 0
دریافت مشاوره از کارشناسان واحد فلنج
کارشناسان واحد فلنج
پگاه احمدی
پگاه احمدی (مدیر تیم اتصالات)
سحر اسکندری
سحر اسکندری (کارشناس فروش اتصالات)

قیمت فلنج جوشی

فلنج یکی از مقاطع فولادی پرمصرف که به‌عنوان وسیله‌ای برای اتصالات لوله های فولادی و سایر قطعات به آن استفاده می‌شود. این محصول که به شکل دایره و سوراخ‌هایی در محیط اطراف خود است، در سایزها و کلاس‌های مختلفی توسط کارخانه‌های تولید لوله و اتصالات تولید و در بازار عرضه می‌شوند و قیمت فلنج، براساس نوع، کلاس، ضخامت و ابعاد، نوسانات بازار و… تعیین می‌شود. در ادامه به صورت کامل به بررسی قیمت انواع فلنج می‌پردازیم.

قیمت فلنج فولادی

قیمت فلنج فولادی به موارد متعددی بستگی دارد که می‌توان به نوع، مشخصات فنی، اندازه، هزینه تولید، قیمت مواد اولیه و … اشاره کرد. لذا انواع فلنج‌های فولادی یا فلنج جوشی از جنس کربن استیل، استنلس استیل و فولاد آلیاژی است. از سوی دیگر قیمت فلنج نوع کربن استیل نسبت به فلنج فولادی کمتر است و در برابر خوردگی مقاومت کمتری دارد، از سوی دیگر می‌توان مقاومت بالا در برابر خوردگی را از فلنج نوع استنسل استیل با قیمت بالاتری انتظار داشته باشیم. برای کاربری‌هایی با دما و فشار بالا می‌بایست از فلنج فولاد آلیاژی استفاده کرد که این مورد نسبت به نوع‌های قبل قیمت بالاتری دارد. 

برای به دست آوردن قیمت فلنج فولادی در زمان خرید فلنج در انواع و سایزهای مختلف باید مشخصات فنی این محصول را ارزیابی کنید. همانطور که می‌دانید این محصول را تولید کننده‌های مختلفی به بازار عرضه می‌کنند. بر اساس استانداردهای که روی این محصول پیاده می‌شود، ابعادی که دارد و اینکه در چه سایزی قصد خرید آن را دارید باید به بررسی قیمت نهایی فلنج فولادی بپردازید.

 

قیمت فلنج براساس عوامل مختلفی تعیین می شود.

 

قیمت روز فلنج

قیمت روز فلنج را شما باید بر اساس برخی موارد به دست آورید. این که این محصول در چه تاریخی عرضه می‌شود و اینکه دارای چه سطحی است کیفیت است از جمله عوامل بسیار مهمی است که در قیمت آن نقش کلیدی دارد. به صورت متداول فلنج‌ها را در انواع گلودار، کور، ساکت ولد، اسلیپون و دنده‌ای تولید می‌کنند. استاندارد ASME B16.5 و استاندارد API (6 B,6A,6BX) از استانداردهایی است که برای تهیه کلاس فلنج‌ها استفاد خواهد شد. از لحاظ کلاس فشاری، استاندارد B 16.5 فلنج‌ها را به کلاس‌های 150، 300، 600، 900 و 1500 تقسیم خواهد کرد؛ استاندارد B 16.47 نیز فلنج‌ها را به کلاس‌های 75، 150، 300، 600 و 900 دسته‌بندی می‌کند.

قیمت فلنج جوشی

در ابتدا لازم است بدانید که فلنج جوشی یک نوع دیگر از فلنج است که برای اتصال دو لوله یا شیرآلات با کمک جوشکاری مورداستفاده قرار می‌گیرد، قیمت فلنج جوشی به موارد متعددی بستگی دارد که می‌‎توان به نوع، مشخصات فنی، هزینه تولید و قیمت مواد اولیه در زمان ساخت اشاره داشت. به همین سبب در زمان خرید فلنج جوشی باید با توجه به کارایی و نیاز خود نوع و اندازه دقیق را بدانید تا با توجه به بودجه خود نسبت به خرید اقدام کنید.

 

فلنج فولادی جوشی
فلنج فولادی جوشی

 

خرید فلنج فولادی

برای اینکه لازم نباشد برای خرید فلنج به خارج از محیط کار خود مراجعه کنید، جدولی را برای شما قرار داده‌ایم تا علاوه بر این که بتوانید قیمت آن را مشاهده کنید، به‌راحتی خرید آنلاین فلنج را نیز انجام دهید. این محصول با توجه به اینکه دارای اینچ‌های مختلفی است، قیمت‌های متعددی داشته که در جدول می‌توانید بر اساس نیاز خود آنها را تهیه و خریداری کنید.

... بیشتر
مشاوره رایگان و خرید
فیلتر نتایج x