آهن آنلاین

قیمت های اعلام شده روز های پیشین

فلنج

| آخرین بروزرسانی : روز های قبل
نام کالا قیمت (ریال)
فلنج گلودار سایز 2 اینچ رده ی 40 کلاس PN16
2,232,000
آخرین بروز رسانی : 1401/12/23
نوسانات : 0
فلنج گلودار سایز 4 اینچ رده ی 40 کلاس PN16
3,720,000
آخرین بروز رسانی : 1401/12/23
نوسانات : 0
فلنج گلودار سایز 5 اینچ رده ی 40 کلاس PN16
5,160,000
آخرین بروز رسانی : 1401/12/23
نوسانات : 0
فلنج گلودار سایز 10 اینچ رده ی 40 کلاس PN16
15,000,000
آخرین بروز رسانی : 1401/12/23
نوسانات : 0
فلنج گلودار سایز 6 اینچ رده ی 40 کلاس PN16
7,776,000
آخرین بروز رسانی : 1401/12/23
نوسانات : 0
فلنج گلودار سایز 8 اینچ رده ی 40 کلاس PN16
9,120,000
آخرین بروز رسانی : 1401/12/23
نوسانات : 0
فلنج گلودار سایز 2 اینچ کلاس 150 رده 40 ST37
2,400,000
آخرین بروز رسانی : 1401/12/23
نوسانات : 0
فلنج گلودار سایز1/2 2 اینچ کلاس 150 رده 40 ST37
3,120,000
آخرین بروز رسانی : 1401/12/23
نوسانات : 0
فلنج گلودار سایز 3 اینچ کلاس 150 رده 40 ST37
3,720,000
آخرین بروز رسانی : 1401/12/23
نوسانات : 0
فلنج گلودار سایز 4 اینچ کلاس 150 رده 40 ST37
5,400,000
آخرین بروز رسانی : 1401/12/23
نوسانات : 0
فلنج گلودار سایز 6 اینچ کلاس 150 رده 40 ST37
9,000,000
آخرین بروز رسانی : 1401/12/23
نوسانات : 0
فلنج گلودار سایز 5 اینچ کلاس 150 رده 40 ST37
6,960,000
آخرین بروز رسانی : 1401/12/23
نوسانات : 0
فلنج گلودار سایز 2 اینچ کلاس 300 رده 40 ST37
3,600,000
آخرین بروز رسانی : 1401/12/23
نوسانات : 0
فلنج گلودار سایز 4 اینچ کلاس 300 رده 40 ST37
9,360,000
آخرین بروز رسانی : 1401/12/23
نوسانات : 0
فلنج گلودار سایز 5 اینچ کلاس 300 رده 40 ST37
14,820,000
آخرین بروز رسانی : 1401/12/23
نوسانات : 0
فلنج گلودار سایز 6 اینچ کلاس 300 رده 40 ST37
17,400,000
آخرین بروز رسانی : 1401/12/23
نوسانات : 0
فلنج گلودار سایز 2 اینچ کلاس 600 رده 40 ST37
4,920,000
آخرین بروز رسانی : 1401/12/23
نوسانات : 0
فلنج گلودار سایز 3 اینچ کلاس 600 رده 40 ST37
9,000,000
آخرین بروز رسانی : 1401/12/23
نوسانات : 0
فلنج گلودار سایز 4 اینچ کلاس 600 رده 40 ST37
22,320,000
آخرین بروز رسانی : 1401/12/23
نوسانات : 0
فلنج گلودار سایز 5 اینچ کلاس 600 رده 40 ST37
28,320,000
آخرین بروز رسانی : 1401/12/23
نوسانات : 0
فلنج اسلیپون سایز 2 اینچ رده ی 150
1,800,000
آخرین بروز رسانی : 1401/12/23
نوسانات : 0
فلنج اسلیپون سایز 1/2 2 اینچ رده ی 150
2,280,000
آخرین بروز رسانی : 1401/12/23
نوسانات : 0
فلنج اسلیپون سایز 4 اینچ رده ی 150
3,960,000
آخرین بروز رسانی : 1401/12/23
نوسانات : 0
فلنج گلودار سایز 2 اینچ رده ی 40 کلاس PN16
2,232,000
آخرین بروز رسانی : 1401/12/23
نوسانات : 0
فلنج گلودار سایز 1/2 2 اینچ رده ی 40 کلاس PN16
2,700,000
آخرین بروز رسانی : 1401/12/23
نوسانات : 0
فلنج گلودار سایز 3 اینچ رده ی 40 کلاس PN16
3,120,000
آخرین بروز رسانی : 1401/12/23
نوسانات : 0
فلنج گلودار سایز 4 اینچ رده ی 40 کلاس PN16
3,720,000
آخرین بروز رسانی : 1401/12/23
نوسانات : 0
فلنج گلودار سایز 5 اینچ رده ی 40 کلاس PN16
5,160,000
آخرین بروز رسانی : 1401/12/23
نوسانات : 0
فلنج گلودار سایز 6 اینچ رده ی 40 کلاس PN16
6,480,000
آخرین بروز رسانی : 1401/12/23
نوسانات : 0
فلنج گلودار سایز 8 اینچ رده ی 40 کلاس PN16
9,120,000
آخرین بروز رسانی : 1401/12/23
نوسانات : 0
فلنج گلودار سایز 10 اینچ رده ی 40 کلاس PN16
15,000,000
آخرین بروز رسانی : 1401/12/23
نوسانات : 0
فلنج گلودار سایز 2 اینچ کلاس 150 رده 40 ST37
2,400,000
آخرین بروز رسانی : 1401/12/23
نوسانات : 0
فلنج گلودار سایز 3 اینچ کلاس 150 رده 40 ST37
3,720,000
آخرین بروز رسانی : 1401/12/23
نوسانات : 0
فلنج گلودار سایز 4 اینچ کلاس 150 رده 40 ST37
5,400,000
آخرین بروز رسانی : 1401/12/23
نوسانات : 0
فلنج گلودار سایز 5 اینچ کلاس 150 رده 40 ST37
6,960,000
آخرین بروز رسانی : 1401/12/23
نوسانات : 0
فلنج گلودار سایز 8 اینچ کلاس 150 رده 40 ST37
15,120,000
آخرین بروز رسانی : 1401/12/23
نوسانات : 0
فلنج گلودار سایز 6 اینچ کلاس 150 رده 40 ST37
9,000,000
آخرین بروز رسانی : 1401/12/23
نوسانات : 0
فلنج گلودار سایز 2 اینچ کلاس 300 رده 40 ST37
3,600,000
آخرین بروز رسانی : 1401/12/23
نوسانات : 0
فلنج گلودار سایز 1/2 2 اینچ کلاس 300 رده 40 ST37
4,320,000
آخرین بروز رسانی : 1401/12/23
نوسانات : 0
فلنج گلودار سایز 3 اینچ کلاس 300 رده 40 ST37
6,000,000
آخرین بروز رسانی : 1401/12/23
نوسانات : 0
فلنج گلودار سایز 4 اینچ کلاس 300 رده 40 ST37
9,360,000
آخرین بروز رسانی : 1401/12/23
نوسانات : 0
فلنج گلودار سایز 6 اینچ کلاس 300 رده 40 ST37
17,400,000
آخرین بروز رسانی : 1401/12/23
نوسانات : 0
فلنج گلودار سایز 5 اینچ کلاس 300 رده 40 ST37
14,820,000
آخرین بروز رسانی : 1401/12/23
نوسانات : 0
فلنج گلودار سایز 2 اینچ کلاس 600 رده 40 ST37
4,920,000
آخرین بروز رسانی : 1401/12/23
نوسانات : 0
فلنج گلودار سایز 1/2 2 اینچ کلاس 600 رده 40 ST37
5,760,000
آخرین بروز رسانی : 1401/12/23
نوسانات : 0
فلنج گلودار سایز 3 اینچ کلاس 600 رده 40 ST37
9,000,000
آخرین بروز رسانی : 1401/12/23
نوسانات : 0
فلنج گلودار سایز 4 اینچ کلاس 600 رده 40 ST37
22,320,000
آخرین بروز رسانی : 1401/12/23
نوسانات : 0
فلنج اسلیپون سایز 6 اینچ رده ی 150
6,000,000
آخرین بروز رسانی : 1401/12/23
نوسانات : 0
فلنج گلودار سایز 6 اینچ کلاس 600 رده 40 ST37
34,320,000
آخرین بروز رسانی : 1401/12/23
نوسانات : 0
فلنج گلودار سایز 5 اینچ کلاس 600 رده 40 ST37
28,320,000
آخرین بروز رسانی : 1401/12/23
نوسانات : 0
فلنج اسلیپون سایز 2 اینچ رده ی 150
1,800,000
آخرین بروز رسانی : 1401/12/23
نوسانات : 0
فلنج اسلیپون سایز 1/2 2 اینچ رده ی 150
2,280,000
آخرین بروز رسانی : 1401/12/23
نوسانات : 0
فلنج اسلیپون سایز 3 اینچ رده ی 150
2,760,000
آخرین بروز رسانی : 1401/12/23
نوسانات : 0
فلنج اسلیپون سایز 4 اینچ رده ی 150
3,960,000
آخرین بروز رسانی : 1401/12/23
نوسانات : 0
فلنج اسلیپون سایز 5 اینچ رده ی 150
5,160,000
آخرین بروز رسانی : 1401/12/23
نوسانات : 0
فلنج اسلیپون سایز 6 اینچ رده ی 150
6,000,000
آخرین بروز رسانی : 1401/12/23
نوسانات : 0
فلنج اسلیپون سایز 8 اینچ رده ی 150
9,000,000
آخرین بروز رسانی : 1401/12/23
نوسانات : 0
فلنج اسلیپون سایز 10 اینچ رده ی 150
13,200,000
آخرین بروز رسانی : 1401/12/23
نوسانات : 0
فلنج گلودار سایز 3 اینچ رده ی 40 کلاس PN16
3,120,000
آخرین بروز رسانی : 1401/12/23
نوسانات : 0
فلنج گلودار سایز1/2 2 اینچ کلاس 150 رده 40 ST37
3,120,000
آخرین بروز رسانی : 1401/12/23
نوسانات : 0
فلنج گلودار سایز 6 اینچ کلاس 600 رده 40 ST37
34,320,000
آخرین بروز رسانی : 1401/12/23
نوسانات : 0
فلنج گلودار سایز 8 اینچ کلاس 150 رده 40 ST37
15,120,000
آخرین بروز رسانی : 1401/12/23
نوسانات : 0
فلنج گلودار سایز 1/2 2 اینچ کلاس 300 رده 40 ST37
4,320,000
آخرین بروز رسانی : 1401/12/23
نوسانات : 0
فلنج گلودار سایز 1/2 2 اینچ کلاس 600 رده 40 ST37
5,760,000
آخرین بروز رسانی : 1401/12/23
نوسانات : 0
فلنج اسلیپون سایز 8 اینچ رده ی 150
9,000,000
آخرین بروز رسانی : 1401/12/23
نوسانات : 0
فلنج اسلیپون سایز 10 اینچ رده ی 150
13,200,000
آخرین بروز رسانی : 1401/12/23
نوسانات : 0
فلنج اسلیپون سایز 5 اینچ رده ی 150
5,160,000
آخرین بروز رسانی : 1401/12/23
نوسانات : 0
فلنج گلودار سایز 3 اینچ کلاس 300 رده 40 ST37
6,000,000
آخرین بروز رسانی : 1401/12/23
نوسانات : 0
فلنج اسلیپون سایز 3 اینچ رده ی 150
2,760,000
آخرین بروز رسانی : 1401/12/23
نوسانات : 0
فلنج گلودار سایز 1/2 2 اینچ رده ی 40 کلاس PN16
2,700,000
آخرین بروز رسانی : 1401/12/23
نوسانات : 0
بارگذاری موارد بیشتر ...
دریافت مشاوره از کارشناسان واحد فلنج
کارشناسان واحد فلنج
پگاه احمدی
پگاه احمدی (کارشناس فروش اتصالات)
سحر اسکندری
سحر اسکندری (کارشناس فروش اتصالات)

فلنج

یکی از مقاطع فولادی پرمصرف که به‌عنوان وسیله‌ای برای اتصالات لوله های فولادی و سایر قطعات به آن استفاده می‌شود، فلنج است. این محصول که به شکل دایره و سوراخ‌هایی در محیط اطراف خود است، در سایزها و کلاس‌های مختلفی توسط کارخانه‌های تولید لوله و اتصالات تولید و در بازار عرضه می‌شوند و قیمت فلنج، براساس نوع، کلاس، ضخامت و ابعاد، نوسانات بازار و… تعیین می‌شود.

قیمت فلنج فولادی

برای به دست آوردن قیمت فلنج فولادی باید مشخصات فنی این محصول را ارزیابی کنید. همانطور که می‌دانید این محصول را تولید کننده‌های مختلفی به بازار عرضه می‌کنند. بر اساس استانداردهای که روی این محصول پیاده می‌شود، ابعادی که دارد و اینکه در چه سایزی قصد خرید آن را دارید باید به بررسی قیمت نهایی فلنج فولادی بپردازید.

 

قیمت فلنج براساس عوامل مختلفی تعیین می شود.

 

قیمت روز فلنج

قیمت روز فلنج را شما باید بر اساس برخی موارد به دست آورید. این که این محصول در چه تاریخی عرضه می‌شود و اینکه دارای چه سطحی است کیفیت است از جمله عوامل بسیار مهمی است که در قیمت آن نقش کلیدی دارد. به صورت متداول فلنج‌ها را در انواع گلودار، کور، ساکت ولد، اسلیپون و دنده‌ای تولید می‌کنند. استاندارد ASME B16.5 و استاندارد API (6 B,6A,6BX) از استانداردهایی است که برای تهیه کلاس فلنج‌ها استفاد خواهد شد. از لحاظ کلاس فشاری، استاندارد B 16.5 فلنج‌ها را به کلاس‌های 150، 300، 600، 900 و 1500 تقسیم خواهد کرد؛ استاندارد B 16.47 نیز فلنج‌ها را به کلاس‌های 75، 150، 300، 600 و 900 دسته‌بندی می‌کند.

خرید فلنج

برای اینکه لازم نباشد برای خرید فلنج به خارج از محیط کار خود مراجعه کنید، جدولی را برای شما قرار داده‌ایم تا علاوه بر این که بتوانید قیمت آن را مشاهده کنید، به‌راحتی خرید آنلاین فلنج را نیز انجام دهید. این محصول با توجه به اینکه دارای اینچ‌های مختلفی است، قیمت‌های متعددی داشته که در جدول می‌توانید بر اساس نیاز خود آنها را تهیه و خریداری کنید.

مشاوره رایگان و خرید
فیلتر نتایج x