آهن آنلاین

جدول اشتال لوله

جدول اشتال لوله
سرتیترها

جدول اشتال لوله، یکی از هندبوک های مورد استفاده مهندسان ناظر پروژه های عمرانی است. از آن جا که وزن لوله می تواند یکی از فاکتورهای بسیار مهم برای استحکام سازه باشد، اطلاع از وزن استاندارد هر سایز به پیمانکاران کمک می کند تا بهترین نوع آن را برای پروژه خود انتخاب و خریداری کنند. در ادامه به معرفی جدول اشتال لوله فولادی می پردازیم.

جدول اشتال لوله

برای استفاده از این جدول لازم است تا با پارامترهای هندسی لوله که به شرح زیر است آشنا باشیم:

D= قطر بیرونی لوله، T= ضخامت، A= سطح جانبی لوله در یک متر، M=گشتاور پلاستیکی، W= گشتاور مقاوم، I= ممان اینرسی (مساحت گشتاور درجه دوم)، i= شعاع ماند (ژیراسیون).

جدول اشتال لوله

D
mm
T
mm
A
cm2
M
Kg/m
I
cm4
W
cm3
i
cm
۳۳٫۷۲٫۶۲٫۵۴۱٫۹۹۳٫۰۹۱٫۸۴۱٫۱
۳۳٫۷۳٫۲۳٫۰۷۲٫۴۱۳٫۶۲٫۱۴۱٫۰۸
۳۳٫۷۴۳٫۷۳۲٫۹۳۴۰۱۹۲٫۴۹۱٫۰۶
۴۲٫۴۲٫۶۳٫۲۵۲٫۵۵۶٫۴۶۳٫۰۵۱٫۴۱
۴۲٫۴۳٫۲۳٫۹۴۳٫۰۹۷٫۶۲۳٫۵۹۱٫۳۹
۴۲٫۴۴۴٫۸۳۳٫۷۹۸٫۹۹۴٫۲۴۱٫۳۶
۴۸٫۳۲٫۶۳٫۷۳۲٫۹۳۹٫۷۸۴٫۰۵۱٫۶۲
۴۸٫۳۳٫۲۴٫۵۳۳٫۵۶۱۱٫۶۴٫۸۱٫۶
۴۸٫۳۴۵٫۵۷۴٫۳۷۱۳٫۸۵٫۷۱٫۵۷
۶۰٫۳۳٫۲۵٫۷۴۴٫۵۱۲۳٫۵۷٫۷۸۲٫۰۲
۶۰٫۳۴۷٫۰۷۵٫۵۵۲۸٫۲۹٫۳۴۲
۶۰٫۳۵۸٫۶۹۶٫۸۲۳۳٫۵۱۱٫۱۱٫۹۶
۷۶٫۱۳٫۲۷٫۳۳۵٫۷۵۴۸٫۸۱۲٫۸۲٫۵۸
۷۶٫۱۴۹٫۰۶۷٫۱۱۵۹٫۱۱۵٫۵۲٫۵۵
۷۶٫۱۵۱۱٫۲۸٫۷۷۷۰٫۹۱۸٫۶۲٫۵۲
۸۸٫۹۳٫۲۸٫۶۲۶٫۷۶۷۹٫۲۱۷٫۸۳٫۰۳
۸۸٫۹۴۱۰٫۷۸٫۳۸۹۶٫۳۲۱٫۷۳
۸۸٫۹۵۱۳٫۲۱۰٫۳۱۱۶۲۶٫۲۲٫۹۷
۸۸٫۹۶۱۵٫۶۱۲٫۳۱۳۵۳۰٫۴۲٫۹۴
۸۸٫۹۶٫۳۱۶٫۳۱۲٫۸۱۴۰۳۱٫۵۲٫۹۳
۱۰۱٫۶۴۱۲٫۳۹٫۶۳۱۴۶۲۸٫۸۳٫۴۵
۱۰۱٫۶۵۱۵٫۲۱۱٫۹۱۷۷۳۴٫۹۳٫۴۲
۱۰۱٫۶۶٫۳۱۸٫۹۱۴٫۸۲۱۵۴۲٫۳۳٫۳۸
۱۱۴٫۳۴۱۳٫۹۱۰٫۹۲۱۱۳۶٫۹۳٫۹
۱۱۴٫۳۵۱۷٫۲۱۳٫۵۲۵۷۴۵۳٫۸۷
۱۱۴٫۳۶٫۳۲۱٫۴۱۶٫۸۳۱۳۵۴٫۷۳٫۸۲
۱۱۴٫۳۸۲۶٫۷۲۱۳۷۹۶۶٫۴۳٫۷۷
۱۳۹٫۷۴۱۷٫۱۱۳٫۴۳۹۳۵۶٫۲۴٫۸
۱۳۹٫۷۵۲۱٫۲۱۶٫۶۴۸۱۶۸٫۸۴٫۷۷
۱۳۹٫۷۶۰۳۲۶٫۴۲۰٫۷۵۸۹۸۴٫۳۴٫۷۲
۱۳۹٫۷۸۳۳٫۱۲۶۷۲۰۱۰۳۴٫۶۶
۱۳۹٫۷۱۲٫۵۵۰۳۹٫۲۱۰۲۰۱۴۶۴٫۵۲
۱۶۸٫۳۵۲۵٫۷۲۰٫۱۸۵۶۱۰۲۵٫۷۸
۱۶۸٫۳۶٫۳۳۲٫۱۲۵٫۲۱۰۵۳۱۲۵۵٫۷۳
۱۶۸٫۳۸۴۰٫۳۳۱٫۶۱۲۹۷۱۵۴۵٫۶۷
۱۶۸٫۳۱۰۴۹٫۷۳۹۱۵۶۴۱۸۶۵٫۶۱
۱۶۸٫۳۱۲٫۵۶۱٫۲۴۸۱۸۶۸۲۲۲۵٫۵۳
۱۷۷٫۸۶٫۳۳۳٫۹۲۶٫۶۱۲۵۰۱۴۱۶٫۰۷
۱۷۷٫۸۸۴۲٫۷۳۳٫۵۱۵۴۱۱۷۳۶٫۰۱
۱۷۷٫۸۱۰۵۲٫۷۴۱٫۴۱۸۶۲۲۰۹۵٫۹۴
۱۷۷٫۸۱۲٫۵۶۴٫۹۵۱۲۲۳۰۲۵۱۵٫۸۶
۱۹۳٫۷۶٫۳۳۷٫۱۲۹٫۱۱۶۳۰۱۶۸۶٫۶۳
۱۹۳٫۷۸۴۶٫۷۳۶٫۶۲۰۱۶۲۰۸۶٫۵۷
۱۹۳٫۷۱۰۵۷٫۷۴۵٫۳۲۴۴۲۲۵۲۶٫۵
۱۹۳٫۷۱۶۸۹۷۰٫۱۳۵۵۴۳۶۷۶٫۳۱
۲۱۹٫۱۶٫۳۴۲٫۱۳۳٫۱۲۳۸۶۲۱۸۷٫۵۳
۲۱۹٫۱۸۵۳٫۱۴۱٫۶۲۹۶۰۲۷۰۷٫۴۷
۲۱۹٫۱۱۰۶۵٫۷۵۱٫۶۳۵۹۸۳۲۸۷٫۴۲
۲۱۹٫۱۱۶۱۰۲۸۰٫۱۵۲۹۷۴۸۳۷٫۲
۲۱۹٫۱۲۰۱۲۷۹۸٫۲۶۲۶۱۵۷۲۷٫۰۷
۲۴۴٫۵۶٫۳۴۷٫۱۳۷۳۳۴۶۲۷۴۸٫۴۲
۲۴۴٫۵۸۵۹٫۴۴۶٫۷۴۱۶۰۳۴۰۸٫۳۷
۲۴۴٫۵۱۰۷۳٫۷۵۷۰۸۵۰۷۳۴۱۵۸٫۳
۲۴۴٫۵۱۲٫۵۹۱٫۱۷۱٫۵۶۹۴۷۵۰۳۸٫۲۱
۲۴۴٫۵۱۶۱۱۵۹۰٫۲۷۵۳۳۶۱۶۸٫۱
۲۴۴٫۵۲۰۱۴۱۱۱۱۸۹۵۷۷۳۳۷٫۹۷
۲۴۴٫۵۲۵۱۷۲۱۳۵۱۰۵۱۷۸۶۰۷٫۸۱
۲۷۳۶٫۳۵۲٫۸۴۱٫۴۴۶۹۶۳۴۴۹٫۴۳
۲۷۳۸۶۶٫۶۵۲٫۳۵۸۵۲۴۲۹۹٫۳۷
۲۷۳۱۰۸۲٫۶۶۴٫۹۷۱۵۴۵۲۴۹٫۳۱
۲۷۳۱۲٫۵۱۰۲۸۰٫۳۸۶۹۷۶۳۷۹٫۲۲
۲۷۳۱۶۱۲۹۱۰۱۱۰۷۰۷۷۸۴۹٫۱
۲۷۳۲۰۱۵۹۱۲۵۱۲۷۹۸۹۳۸۸٫۹۷
۲۷۳۲۵۰۱۹۵۱۵۳۱۵۱۲۷۱۱۰۸۸٫۸۱
۳۲۳٫۹۸۷۹٫۴۶۲٫۳۹۹۱۰۶۱۲۱۱٫۲
۳۲۳٫۹۱۰۹۸٫۶۷۷٫۴۱۲۱۵۸۷۵۱۱۱٫۱
۳۲۳٫۹۱۲٫۵۱۲۲۹۶۱۴۸۴۷۹۱۷۱۱
۳۲۳٫۹۱۶۱۵۵۱۲۱۱۸۳۹۰۱۱۳۶۱۰٫۹
۳۲۳٫۹۲۰۱۹۱۱۵۰۲۲۱۳۹۱۳۶۷۱۰٫۸
۳۲۳٫۹۲۵۲۳۵۱۸۴۲۶۴۰۰۱۶۳۰۱۰٫۶
۳۵۵٫۶۸۸۷٫۴۶۸٫۶۱۳۲۰۱۷۴۲۱۲٫۳
۳۵۵٫۶۱۰۱۰۹۸۵٫۲۱۶۲۲۳۹۱۲۱۲٫۲
۳۵۵٫۶۱۲٫۵۱۳۵۱۰۶۱۹۸۵۲۱۱۱۷۱۲٫۱
۳۵۵٫۶۱۶۱۷۱۱۵۴۲۴۶۶۳۱۳۸۷۱۲
۳۵۵٫۶۲۰۲۱۱۱۶۶۲۹۷۹۲۱۶۷۶۱۱٫۹
۳۵۵٫۶۲۵۲۶۰۲۰۴۳۵۶۷۷۲۰۰۷۱۱٫۷
۴۰۶٫۴۱۰۱۲۵۹۷٫۸۲۴۴۷۶۱۲۰۵۱۴
۴۰۶٫۴۱۲٫۵۱۵۵۱۲۱۳۰۰۳۱۱۴۷۸۱۳٫۹
۴۰۶٫۴۱۶۱۹۶۱۵۴۳۷۴۴۹۱۸۴۳۱۳٫۸
۴۰۶٫۴۲۰۲۴۳۱۹۱۴۵۴۳۲۲۲۳۶۱۳٫۷
۴۰۶٫۴۲۵۳۰۰۲۳۵۵۴۷۰۲۲۶۹۲۱۳٫۵
۴۰۶٫۴۳۰۳۵۵۲۷۸۶۳۲۲۴۳۱۱۱۱۳٫۳
۴۰۶٫۴۴۰۴۶۰۳۶۱۷۸۱۸۶۳۸۴۸۱۳
۴۵۷۱۰۱۴۰۱۱۰۳۵۰۹۱۱۵۳۶۱۵٫۸
۴۵۷۱۲٫۵۱۷۵۱۳۷۴۳۱۴۵۱۸۸۸۱۵٫۷
۴۵۷۱۶۲۲۲۱۷۴۵۳۹۵۹۲۳۶۱۱۵٫۶
۴۵۷۲۰۲۷۵۲۱۶۶۵۶۸۱۲۸۷۴۱۵٫۵
۴۵۷۲۵۳۳۹۲۶۶۷۹۴۱۵۳۴۷۵۱۵٫۳
۴۵۷۳۰۴۰۲۳۱۶۹۲۱۷۳۴۰۳۴۱۵٫۱
۴۵۷۴۰۵۲۴۴۱۱۱۱۴۹۴۹۵۰۳۱۱۴٫۸
۴۵۷۵۰۶۳۹۵۰۲۱۳۴۳۷۵۵۸۸۱۱۴٫۵
۵۰۸۱۰۱۵۶۱۲۳۴۵۸۲۰۱۹۱۰۱۷٫۶
۵۰۸۱۲٫۵۱۹۵۱۵۳۵۹۷۵۵۲۳۵۳۱۷٫۵
۵۰۸۱۶۲۴۷۱۹۴۷۴۹۰۹۲۹۴۹۱۷٫۴
۵۰۸۲۰۳۰۷۲۴۱۹۱۴۲۸۳۶۰۰۱۷٫۳
۵۰۸۲۵۳۷۹۲۹۸۱۱۰۹۱۸۴۳۶۷۱۷٫۱
۵۰۸۳۰۴۵۱۳۵۴۱۲۹۱۷۳۵۰۸۶۱۶٫۹
۵۰۸۴۰۵۸۸۴۶۲۱۶۲۱۸۸۶۳۸۵۱۶٫۶
۵۰۸۵۰۷۱۹۵۶۵۱۹۰۸۸۵۷۵۱۵۱۶٫۳
۶۱۰۱۰۱۸۸۱۴۸۸۴۸۴۷۲۷۸۲۲۱٫۲
۶۱۰۱۲٫۵۲۳۵۱۸۴۱۰۴۷۵۵۳۴۳۵۲۱٫۱
۶۱۰۱۶۲۹۹۲۳۴۱۳۱۷۸۱۴۳۲۱۲۱
۶۱۰۲۰۳۷۱۲۹۱۱۶۱۴۹۰۵۲۹۵۲۰٫۹
۶۱۰۲۵۴۵۹۳۶۱۱۹۶۹۰۶۶۴۵۶۲۰٫۷
۶۱۰۳۰۵۴۷۴۲۹۲۳۰۴۷۶۷۵۵۷۲۰٫۵
۶۱۰۴۰۷۱۶۵۶۲۲۹۲۳۳۳۹۵۸۵۲۰٫۲
۶۱۰۵۰۸۸۰۶۹۱۳۴۷۵۷۰۱۱۳۹۶۱۹٫۹
۷۱۱۱۰۲۲۰۱۷۳۱۳۵۳۰۱۳۸۰۶۲۴٫۸
۷۱۱۲۰۴۳۴۳۴۱۲۵۹۳۵۱۷۲۹۵۲۴٫۴
۷۱۱۲۵۵۳۹۴۲۳۳۱۷۳۵۷۸۹۲۷۲۴٫۳
۷۱۱۳۰۶۴۲۵۰۴۳۷۲۷۹۰۱۰۴۸۶۲۴٫۱
۷۱۱۴۰۸۴۳۶۶۲۴۷۶۲۴۲۱۳۳۹۶۲۳٫۸
۷۱۱۵۰۱۰۳۸۸۱۵۵۷۰۳۱۲۱۶۰۴۳۲۳٫۴
۷۱۱۶۰۱۲۲۷۹۶۳۶۵۵۵۸۳۱۸۴۴۱۲۳٫۱
۷۶۲۱۰۲۳۶۱۸۵۱۶۷۰۲۸۴۳۸۶۲۶٫۶
۷۶۲۱۶۳۷۵۲۹۴۲۶۰۹۷۳۶۸۵۰۲۶٫۴
۷۶۲۲۰۴۶۶۳۶۶۳۲۱۰۸۸۴۲۷۲۶٫۲
۷۶۲۲۵۵۷۹۴۵۴۳۹۳۴۶۱۱۰۳۲۷۲۶٫۱
۷۶۲۳۰۶۹۰۵۴۲۴۶۲۸۵۳۱۲۱۴۸۲۵٫۹
۷۶۲۴۰۹۰۷۷۱۲۵۹۳۰۱۱۱۵۵۶۵۲۵٫۶
۷۶۲۵۰۱۱۱۸۸۷۸۷۱۲۲۰۷۱۸۶۹۳۲۵٫۲
۸۱۳۱۰۲۵۲۱۹۸۲۰۳۳۶۴۵۰۰۳۲۸٫۴
۸۱۳۱۶۴۰۱۳۱۴۳۱۸۲۲۲۷۸۲۸۲۸٫۲
۸۱۳۲۰۴۹۸۳۹۱۳۹۱۹۰۹۹۶۴۱۲۸
۸۱۳۲۵۶۱۹۴۸۶۴۸۰۸۵۶۱۱۸۲۹۲۷٫۹
۸۱۳۳۰۷۳۸۵۷۹۵۶۶۳۷۴۱۳۹۳۳۲۷٫۷
۹۱۴۱۰۲۸۴۲۲۳۲۹۰۱۴۷۶۳۴۹۳۲
۹۱۴۱۶۴۵۱۳۵۴۴۵۵۱۴۲۹۹۵۹۳۱٫۸
۹۱۴۲۵۶۹۸۵۴۸۶۹۰۳۱۷۱۵۱۰۵۳۱٫۴
۹۱۴۳۰۸۳۳۶۵۶۸۱۴۷۷۵۱۷۸۲۹۳۱٫۳
۱۰۱۶۱۰۳۱۶۲۴۸۳۹۹۸۵۰۷۸۷۱۳۵٫۶
۱۰۱۶۱۶۵۰۳۳۹۵۶۲۸۴۷۹۱۲۳۷۲۳۵٫۴
۱۰۱۶۲۵۷۸۶۱۱۹۵۶۰۸۶۱۸۸۲۱۳۵
۱۰۱۶۳۰۹۲۹۷۲۹۱۱۳۰۳۵۲۲۲۲۵۱۳۴٫۹
۱۰۶۷۱۰۳۳۲۲۶۱۴۶۳۷۹۲۸۶۹۳۳۷٫۴
۱۰۶۷۱۶۵۲۸۴۱۵۷۲۹۶۰۰۱۳۶۷۶۳۷
۱۰۶۷۲۵۸۱۸۶۴۲۱۱۱۱۳۵۵۲۰۸۳۱۳٫۹
۱۰۶۷۳۰۹۷۷۷۶۷۱۳۱۴۸۶۴۲۴۶۴۶۳٫۷
۱۱۶۸۱۰۳۶۴۲۸۶۶۰۹۸۴۳۱۰۴۴۳۴۰٫۹
۱۱۶۸۱۶۵۷۹۴۵۵۹۶۰۷۷۴۱۶۴۵۲۴۰٫۷
۱۱۶۸۲۵۸۹۸۷۰۵۱۴۶۶۷۱۷۲۵۱۱۵۴۰٫۴
۱۲۱۹۱۰۳۸۰۲۹۸۶۹۴۰۱۴۱۱۳۸۷۴۲٫۷
۱۲۱۹۱۶۶۰۵۴۷۵۱۰۹۴۰۹۱۱۷۹۵۱۴۲٫۵
۱۲۱۹۲۵۹۳۸۷۳۶۱۶۷۱۸۷۳۲۷۴۳۰۴۲٫۲

جدول اشتال نقطه اوجی برای رسیدن به مقاصد طراحی پروفیل‌های ساختمان های فولادی است. امروزه استفاده از جداول اشتال در دفاتر فنی و طراحی بسیار پرکاربرد و حائز اهمیت بوده و می‌توان از آن به عنوان یک هندبوک ساختمانی پرکاربرد نام برد؛ همچنین برای تدوین جدول وزن لوله نیز از این معیار استفاده می شود.

 

برای محاسبه وزن و اندازه لوله از جدول اشتال می توان کمک گرفت.

 

طبق نظر کارشناسان آهن آنلاین:

“جدول اشتال لوله، یکی از جداول مورد استفاده برای مهندسان عمران و ناظر هر پروژه است. جدول اشتال لوله منطبق با استاندارهای فولادی آلمان تدوین شده است، بنابراین، هر سایز لوله ای که وزنی مطابق با جدول اشتال نداشته باشد، کیفیت پایینی دارد. با کمک جدول اشتال لوله می‌توان وزن این محصول را با فرمول محاسبه و جدول آن را رسم کرد. ”

سخن پایانی

در این مطلب به طور کامل درباره جدول اشتال لوله و نحوه استفاده از آن صحبت کردیم. از آن‌جا که وزن عامل بسیار مهمی در تعیین قیمت لوله است، مطابقت وزن لوله با عدد استاندارد موجود در جدول اشتال، قیمت آن را مشخص می کند. 

دسته بندی ها:
لیست قیمت مرتبط:

دیدگاه شما

مطالب اخیر