لیست قیمت تیرآهن و هاش آهن آنلاین

تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
 
ریل آهنی     وارداتی    متری ۱۲ بنگاه تهران
عدد
 
 
ریل آهنی     وارداتی    متری ۱۲ بنگاه تهران
متر
 
  10
هاش سبک ۱۰ ترک_کره شاخه ۱۲ متری HEA
کیلوگرم
 
  10
هاش سنگین ۱۰ ترک_کره شاخه  ۱۲ متری HEB
کیلوگرم
 
  12
هاش سبک ۱۲ ترک-کره شاخه ۱۲ متری HEA
کیلوگرم
 
  12
هاش سنگین ۱۲ ترک-کره شاخه ۱۲ متری HEB
کیلوگرم
 
  14
تیرآهن ۱۴ ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
4,850,000 
 
  14
تیرآهن ۱۴ ناب تبریز  ۱۲ متری   IPE کارخانه
شاخه
28,500 
 
  14
هاش سبک ۱۴ ترک-کره شاخه ۱۲ متری HEA
کیلوگرم
 
  14
هاش سنگین ۱۴ ترک-کره شاخه ۱۲ متری  HEB
کیلوگرم
 
  16
تیرآهن ۱۶ ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
5,770,000 
 
  16
هاش سبک ۱۶ ترک -کره شاخه ۱۲ متری HEA
کیلوگرم
 
  16
هاش سنگین ۱۶ ترک-کره شاخه ۱۲ متری HEB
کیلوگرم
 
  18
تیرآهن  IPE  ۱۸ ناب تبریز ۱۲ متری کارخانه 
کیلوگرم
28,600 
 
  18
هاش سبک  ۱۸ ترک-کره شاخه ۱۲ متری HEA
کیلوگرم
 
  18
هاش سنگین ۱۸ ترک-کره شاخه ۱۲ متری HEB
کیلوگرم
 
  20
هاش سبک  ۲۰ ترک-کره شاخه ۱۲ متری HEA
کیلوگرم
 
  20
هاش سنگین  ۲۰ ترک-کره شاخه ۱۲ متری HEB
کیلوگرم
 
  22
تیرآهن ۲۲ ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
9,970,000 
 
  22
هاش سبک  ۲۲  ترک-کره  شاخه ۱۲ متری HEA
کیلوگرم
 
  22
هاش سنگین  ۲۲ ترک-کره شاخه ۱۲ متری HEB
کیلوگرم
 
  24
هاش سبک ۲۴  ترک-کره شاخه ۱۲ متری HEA
کیلوگرم
 
  24
هاش سنگین  ۲۴ ترک-کره شاخه ۱۲ متری  HEB
کیلوگرم
 
  26
هاش سبک ۲۶ ترک-کره شاخه ۱۲ متری HEA
کیلوگرم
 
  26
هاش سنگین  ۲۶ ترک-کره شاخه ۱۲ متری HEB
کیلوگرم
 
  28
هاش سبک ۲۸ ترک-کره شاخه ۱۲ متری HEA
کیلوگرم
 
  28
هاش سنگین  ۲۸ ترک-کره شاخه ۱۲ متری HEB
کیلوگرم
 
  30
هاش سبک  ۳۰ ترک-کره شاخه ۱۲ متری HEA
کیلوگرم
 
  30
هاش سنگین ۳۰ ترک-کره شاخه ۱۲ متری HEB
کیلوگرم
 
  32
هاش سبک ۳۲ ترک-کره شاخه ۱۲ متری HEA
کیلوگرم
 
  32
هاش سنگین ۳۲ ترک -کره شاخه ۱۲ متری HEB
کیلوگرم
 
  34
هاش سبک  ۳۴ ترک-کره شاخه ۱۲ متری HEA
کیلوگرم
 
  34
هاش سنگین ۳۴ ترک-کره شاخه ۱۲ متری HEB
کیلوگرم
 
  36
هاش سبک  ۳۶ ترک-کره شاخه ۱۲ متری  HEA
کیلوگرم
 
  36
هاش سنگین  ۳۶ ترک-کره شاخه ۱۲ متری HEB
کیلوگرم
 
  38
هاش سبک  ۳۸ ترک-کره شاخه ۱۲ متری HEA
کیلوگرم
 
  38
هاش سنگین ۳۸ ترک-کره شاخه ۱۲ متری HEB
کیلوگرم
 
  40
هاش سبک  ۴۰ ترک-کره شاخه ۱۲ متری  HEA
کیلوگرم
 
  40
هاش سنگین  ۴۰ ترک-کره شاخه ۱۲ متری HEB
کیلوگرم
 
  45
هاش سبک  ۴۵ ترک-کره شاخه ۱۲ متری HEA
کیلوگرم
 
  45
هاش سنگین  ۴۵ ترک-کره شاخه ۱۲ متری HEB
کیلوگرم
 
  50
هاش سبک  ۵۰ ترک-کره شاخه ۱۲ متری HEA
کیلوگرم
 
  50
هاش سنگین  ۵۰ ترک-کره شاخه ۱۲ متری HEB
کیلوگرم
 
  55
هاش سبک  ۵۵ ترک-کره شاخه ۱۲ متری HEA
کیلوگرم
 
  55
هاش سنگین  ۵۵ ترک-کره شاخه ۱۲ متری HEB
کیلوگرم
 
  60
هاش سبک  ۶۰ ترک-کره شاخه ۱۲ متری HEA
کیلوگرم
 
  60
هاش سنگین  ۶۰ ترک-کره شاخه ۱۲ متری HEB
کیلوگرم
 
  65
هاش سبک  ۶۵ ترک-کره شاخه  ۱۲ متری HEA
کیلوگرم
 
  65
هاش سنگین  ۶۵ ترک-کره شاخه ۱۲ متری HEB
کیلوگرم
 
  70
هاش سبک ۷۰ ترک-کره شاخه ۱۲ متری HEA
کیلوگرم
 
  70
هاش سنگین  ۷۰ ترک-کره شاخه ۱۲ متری HEB
کیلوگرم
 
  100
هاش سبک ۱۰۰ترک-کره شاخه ۱۲ متری HEA
کیلوگرم
 
  100
هاش سنگین ۱۰۰ ترک- کره شاخه ۱۲ متری HEB
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  A 100
 
ریل جرثقیلی A 100 شاخه ۱۲متری
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  A 45
 
ریل جرثقیلی A 45 شاخه ۱۲متری
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  A 65
 
ریل جرثقیلی A 65 شاخه ۱۲متری
کیلوگرم
  A 65
 
ریل جرثقیلی A 65 شاخه ۱۲متری
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  A 75
 
ریل جرثقیلی A 75 شاخه ۱۲متری
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  A120
 
ریل جرثقیلی A 120 شاخه ۱۲متری
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  A55
 
ریل جرثقیلی A 55 شاخه ۱۲متری
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  JIC 15
 
ریل معدنی JIC 15 شاخه ۱۲متری
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  R 18
 
ریل معدنی R 18 شاخه ۱۲متری
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  R 24
 
ریل معدنی R 24 شاخه ۱۲متری
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  R 33
 
ریل آهنی R 33 شاخه ۱۲متری
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  R 38
 
ریل آهنی R 38 شاخه ۱۲متری
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  R 43
 
ریل آهنیA R43 شاخه ۱۲متری
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  S 14
 
ریل معدنی S 14 شاخه ۱۲متری
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  S 33
 
ریل آهنیS33 شاخه ۱۲متری
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  S 41
 
ریل آهنی S 41 شاخه ۱۲متری
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  S 49
 
ریل آهنی S 49 شاخه ۱۲متری
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  S 54
 
ریل آهنی S 54 شاخه ۱۲متری
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  S 64
 
ریل آهنی S 64 شاخه ۱۲متری
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  UIC 60
 
ریل آهنی UIC 60 شاخه ۱۲متری
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  p 50
 
ریل آهنی p 50 شاخه ۱۲متری
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۲۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  14
تیرآهن    ۱۴ فایکو ۱۲ متری بنگاه تهران 
شاخه
4,370,000 
 
  14
تیرآهن ۱۴ یزد  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
4,320,000 
 
  16
تیرآهن  IPE  ۱۶ فایکو ۱۲ متری بنگاه تهران 
شاخه
5,020,000 
 
  16
تیرآهن ۱۶ آرین  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
5,070,000 
 
  16
تیرآهن ۱۶ اهواز  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
4,970,000 
 
  16
تیرآهن ۱۶ یزد  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
5,120,000 
 
  18
تیرآهن    ۱۸ فایکو ۱۲ متری بنگاه تهران 
شاخه
6,020,000 
 
  18
تیرآهن ۱۸ آرین  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
6,120,000 
 
  18
تیرآهن ۱۸ یزد  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
6,120,000 
 
  20
تیرآهن   ۲۰ فایکو ۱۲ متری بنگاه تهران
شاخه
7,520,000 
 
  20
تیرآهن ۲۰ آرین  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
7,520,000 
 
  20
تیرآهن ۲۰ یزد  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
7,520,000 
 
  22
تیرآهن  IPE  ۲۲ یزد ۱۲ متری بنگاه تهران 
شاخه
9,020,000 
 
  22
تیرآهن  ۲۲ فایکو ۱۲ متری بنگاه تهران
شاخه
9,020,000 
 
  22
تیرآهن ۲۲ آرین  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
9,020,000 
 
  24
تیرآهن    ۲۴ آرین ۱۲ متری بنگاه تهران 
شاخه
10,120,000 
 
  24
تیرآهن    ۲۴ ذوب آهن ۱۲ متری بنگاه اصفهان 
شاخه
11,750,000 
 
  24
تیرآهن   ۲۴ فایکو ۱۲ متری بنگاه تهران
شاخه
10,120,000 
 
  27
تیرآهن  IPE  ۲۷ آرین ۱۲ متری بنگاه تهران 
شاخه
12,470,000 
 
  27
تیرآهن    ۲۷ ذوب آهن ۱۲ متری بنگاه اصفهان 
شاخه
13,900,000 
 
  30
تیرآهن    ۳۰ ذوب آهن ۱۲ متری بنگاه اصفهان 
شاخه
17,200,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۲۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  14
تیرآهن ۱۴ ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE کارخانه
کیلوگرم
31,800 
 
  16
تیرآهن ۱۶ ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE کارخانه
کیلوگرم
30,500 
 
  18
تیرآهن ۱۸ ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE کارخانه
کیلوگرم
31,000 
 
  20
تیرآهن ۲۰ ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE کارخانه
کیلوگرم
31,900 
 
  22
تیرآهن ۲۲ ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE کارخانه
کیلوگرم
31,900 
 
  24
تیرآهن ۲۴ ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE کارخانه
کیلوگرم
31,900 
 
  27
تیرآهن ۲۷ ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE کارخانه
کیلوگرم
31,900 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۱۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  14
تیرآهن ۱۴ کرمانشاه  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
3,800,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۱۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  14
تیرآهن    ۱۴ ماهان ۱۲ متری بنگاه تهران 
شاخه
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۱۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  14
تیرآهن ۱۴ اهواز  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
3,600,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۰۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  16
تیرآهن ۱۶ ناب تبریز  ۱۲ متری   IPE کارخانه
شاخه
27,800 
 
  30
تیرآهن  IPE  ۳۰ ذوب آهن ۱۲ متری کارخانه 
کیلوگرم
30,300 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۲/۰۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  16
تیرآهن ۱۶ ناب تبریز ۱۲ متری بنگاه تهران
کیلوگرم
4,700,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۲/۱۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  22
تیرآهن  IPE  ۲۲ ذوب آهن ۱۲ متری کارخانه 
شاخه
 
  22
تیرآهن  IPE  ۲۲ ذوب آهن ۱۲ متری کارخانه 
شاخه
 
  27
تیرآهن  IPE  ۲۷ ذوب آهن ۱۲ متری کارخانه 
شاخه
 
  27
تیرآهن    ۲۷ ذوب آهن ۱۲ متری کارخانه 
شاخه
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۲/۱۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  12
تیرآهن  IPE  ۱۲ ذوب آهن ۱۲ متری کارخانه 
کیلوگرم
18,950 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۱/۲۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  30
تیرآهن  IPE  ۳۰ ذوب آهن ۱۲ متری کارخانه 
شاخه
32,500 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۱/۲۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  18
تیرآهن  IPE  ۱۸ ذوب آهن ۱۲ متری کارخانه 
شاخه
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۱/۰۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  20
تیرآهن ۲۰ ذوب آهن   نرمال کارخانه
کیلوگرم
25,300 
 
  22
تیرآهن ۲۲ ذوب آهن   نرمال کارخانه
کیلوگرم
26,350 
 
  24
تیرآهن    ۲۴ ذوب آهن ۹ متری کارخانه 
کیلوگرم
27,350 
 
  27
تیرآهن    ۲۷ ذوب آهن ۹ متری کارخانه 
کیلوگرم
27,300 
 
  30
تیرآهن  نرمال  ۳۰ ذوب آهن کارخانه
کیلوگرم
27,300 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  12
تیرآهن    ۱۲ ذوب آهن ۱۲ متری کارخانه 
شاخه
29,200 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۲۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  33
تیرآهن  IPE  ۳۳ ترک ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
 
  33
تیرآهن    ۳۳ کره ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
 
  36
تیرآهن  IPE  ۳۶ کره ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
 
  36
تیرآهن    ۳۶ ترک ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
 
  40
تیرآهن  IPE  ۴۰ ترک ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
 
  40
تیرآهن    ۴۰ کره ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
 
  45
تیرآهن  IPE  ۴۵ ترک ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
 
  45
تیرآهن  IPE  ۴۵ کره ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
 
  50
تیرآهن  IPE  ۵۰ ترک ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
 
  50
تیرآهن  IPE  ۵۰ کره ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
 
  50
تیرآهن  IPE  ۵۰ کره ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
 
  55
تیرآهن  IPE  ۵۵ ترک ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
 
  55
تیرآهن  IPE  ۵۵ کره ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
 
  60
تیرآهن  IPE  ۶۰ ترک ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۱۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  14
تیرآهن ۱۴ صفاطوس  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۰/۰۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  14
تیرآهن ۱۴ بناب  ۱۲ متری   IPE کارخانه
شاخه
24,300 
 
  16
تیرآهن ۱۶ بناب  ۱۲ متری   IPE کارخانه
شاخه
24,300 
 
  20
تیرآهن ۲۰ آرین کارخانه شاخه ۱۲ متری
شاخه
6,200,000 
 
  22
تیرآهن ۲۲ آرین کارخانه شاخه ۱۲ متری
شاخه
7,400,000 
 
  24
تیرآهن ۲۴ آرین کارخانه شاخه ۱۲ متری
شاخه
9,400,000 
 
  27
تیرآهن ۲۷ آرین کارخانه شاخه ۱۲ متری
شاخه
11,350,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۹/۲۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  16
تیرآهن    ۱۶ فایکو ۱۲ متری کارخانه 
شاخه
4,000,000 
 
  18
تیرآهن    ۱۸ فایکو ۱۲ متری کارخانه 
شاخه
4,850,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۹/۱۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  14
تیرآهن IPE-تیرآهن ۱۴ اشتهارد ۱۲ متری
کیلوگرم
3,000,000 
 
  14
تیرآهن    ۱۴ اشتهارد ۱۲متری بنگاه تهران
شاخه
3,000,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۹/۰۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  22
تیرآهن    ۲۲ فایکو ۱۲ متری کارخانه 
شاخه
7,100,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۲۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  14
تیرآهن  IPE  ۱۴ کرمانشاه ۱۲ متری کارخانه 
کیلوگرم
25,200 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۲۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  50
تیرآهن  IPE  ۵۰ روسیه ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
33,500 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۱۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  14
تیرآهن  IPE  ۱۴ اهواز ۱۲ متری کارخانه 
کیلوگرم
24,800 
 
  14
تیرآهن    ۱۴ فایکو ۱۲ متری کارخانه 
شاخه
3,650,000 
 
  14
تیرآهن ۱۴ یزد  ۱۲ متری   IPE کارخانه
کیلوگرم
24,600 
 
  16
تیرآهن ۱۶ یزد  ۱۲ متری   IPE کارخانه
کیلوگرم
23,500 
 
  18
تیرآهن ۱۸ یزد  ۱۲ متری   IPE کارخانه
کیلوگرم
22,800 
 
  20
تیرآهن ۲۰ یزد  ۱۲ متری   IPE کارخانه
کیلوگرم
23,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۱۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  18
تیرآهن ۱۸ آرین کارخانه شاخه ۱۲ متری
شاخه
4,900,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۰۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  24
تیرآهن  IPE  ۲۴ ذوب آهن ۱۲ متری کارخانه 
شاخه
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۰۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  20
تیرآهن    ۲۰ فایکو ۱۲ متری بندر انزلی 
شاخه
 
  20
تیرآهن    ۲۰ فایکو ۱۲ متری کارخانه 
شاخه
5,950,000 
 
  22
تیرآهن  IPE  ۲۲ یزد ۱۲ متری کارخانه 
کیلوگرم
22,550 
 
  24
تیرآهن    ۲۴ فایکو ۱۲ متری کارخانه 
شاخه
8,950,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  16
تیرآهن ۱۶ ناب تبریز ۶ متری بنگاه تهران
کیلوگرم
4,110,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  16
تیرآهن  IPE  ۱۶ اهواز ۱۲ متری کارخانه 
کیلوگرم
24,050 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۲۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  14
تیرآهن ۱۴ بناب  ۱۲ متری   IPE کارخانه
کیلوگرم
24,450 
 
  16
تیرآهن ۱۶ کرمانشاه  ۱۲ متری   IPE کارخانه
شاخه
25,250 
 
  16
تیرآهن ۱۶ کرمانشاه  ۱۲ متری   IPE کارخانه
کیلوگرم
25,250 
 
  18
تیرآهن ۱۸ آریان فولاد  ۱۲ متری    کارخانه
شاخه
4,970,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۱۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  16
تیرآهن    16 تبریز 12 متری بنگاه تهران 
شاخه
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۲۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  16
تیرآهن    16 تبریز 12 متری بنگاه تهران 
شاخه
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۱۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  16
تیرآهن ۱۶ کرمانشاه  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
1,910,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۱۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  18
تیرآهن ۱۸ اهواز  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
5,570,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۱۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  14
تیرآهن  IPE  ۱۴ بناب ۱۲ متری کارخانه 
کیلوگرم
25,350 
 
  16
تیرآهن  IPE  ۱۶ بناب ۱۲ متری کارخانه 
کیلوگرم
25,350 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۱۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  14
تیرآهن ۱۴ ذوب آهن نرمال کارخانه
کیلوگرم
27,600 
 
  16
تیرآهن ۱۶ ذوب آهن نرمال کارخانه
کیلوگرم
26,400 
 
  18
تیرآهن ۱۸ ذوب آهن   نرمال کارخانه
کیلوگرم
28,100 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۲۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  12
تیرآهن    12 تبریز 12 متری بنگاه تهران 
شاخه
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۱۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  20
تیرآهن  IPE  20 ذوب آهن 12 متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۰۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  35
تیرآهن  IPE  ۳۵ روسیه ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
31,800 
 
  40
تیرآهن  IPE  ۴۰ روسیه ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
31,800 
 
  45
تیرآهن  IPE  ۴۵ روسیه ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
31,800 
 
  50
تیرآهن  IPE  ۵۰ روسیه ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
31,800 
 
  60
تیرآهن  IPE  ۶۰ روسیه ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
31,800 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۴/۲۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  16
تیرآهن    16 ذوب آهن 12 متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۴/۱۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  14
تیرآهن    ۱۴ ابهر ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۳/۰۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  10
تیرآهن ۱۰ ترک  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
2,150,000 
 
  24
تیرآهن ۲۴ ترک  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
7,950,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۳/۰۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  55
تیرآهن ۵۵ روسیه ۱۲ متری بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۲/۲۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  35
تیرآهن    35 روسیه 12 متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۲/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  12
تیرآهن  IPE  12 لهستان 12 متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۲/۲۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  20
تیرآهن ۲۰ کره  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
6,300,000 
 
  22
تیرآهن ۲۲ کره  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
7,350,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۲/۲۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  14
تیرآهن  IPE  14 اشتهارد 12 متری کارخانه 
شاخه
 
  14
تیرآهن  IPE  14 کرمانشاه 12 متری کارخانه 
شاخه
 
  14
تیرآهن ۱۴ اهواز  ۱۲ متری   IPE کارخانه
شاخه
2,300,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۲/۱۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  33
تیرآهن    ۳۳ روسیه ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
24,700 
 
  40
تیرآهن    ۴۰ روسیه ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
25,100 
 
  45
تیرآهن    ۴۵ روسیه ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
24,700 
 
  50
تیرآهن    ۵۰ روسیه ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
25,100 
 
  55
تیرآهن    ۵۵ روسیه ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
25,800 
telegram
توضیحات خرید
چنانچه انتقادى به روند فروش دارید، مانند تاخیر در ارسال پیش فاکتور یا عدم پاسخگویى به موقع، مى توانید با شماره داخلى 666 (صداى مشترى) تماس حاصل فرمایید. کلیه کالاهایى که در آهن آنلاین عرضه مى شوند اصلى بوده و هیچ گونه کالاى غیر اصلى در آهن آنلاین به فروش نمى رسد. لطفا مراقب افراد سودجو و سایتهاى مشابه باشید، آهن آنلاین هیچ گونه نمایندگى ندارد و تنها راه ارتباطى، تماس با شماره هاى مجموعه مى باشد. بدیهى است در صورت تماس با این افراد که بعضا عناوین و مدارك جعلى نیز تهیه نموده اند، آهن آنلاین هیچگونه مسئولیتى را پذیرا نخواهد بود. قبل از خرید، گرفتن تایید تلفنى الزامى است.

th0E1PEKBB

دریافت اخبار و قیمت های لحظه ای تیر آهن و هاش در کانال تلگرام تیرآهن و هاش آهن آنلاین

عضویت در کانال تخصصی تیرآهن و هاش آهن آنلاین:

https://telegram.me/AO_IPE_IPB

مژده صالحی : مدیر کل خرید و فروش

مژده صالحی

مدیر کل خرید و فروش

داخلى : 611
۰۲۱۶۳۴۲۸
09107686165

سارا سعیدی پور : مدیر گروه

سارا سعیدی پور

مدیر گروه

داخلى : 607
۰۲۱۶۳۴۲۸
09101430448

شبنم ظفری : کارشناس فروش

شبنم ظفری

کارشناس فروش

داخلى : 648
۰۲۱۶۳۴۲۸
09906161932

هانیه نظری : کارشناس فروش

هانیه نظری

کارشناس فروش

داخلى : 637
۰۲۱۶۳۴۲۸
09100014363

نیرم نعمت نژاد : مدیر خرید

نیرم نعمت نژاد

مدیر خرید

داخلى : 642
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100551

مهدی شالی : کارشناس فروش

مهدی شالی

کارشناس فروش

داخلى : 644
۰۲۱۶۳۴۲۸
09193014277

رویا کیامرزی : کارشناس فروش

رویا کیامرزی

کارشناس فروش

داخلى : 620
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100791