لیست قیمت تیرآهن و هاش آهن آنلاین

show blocks helper

در حال نمایش 1–200 از 304 نتیجه

تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  10
هاش سنگین ۱۰ ترک_کره شاخه  ۱۲ متری HEB
کیلوگرم
 
  12
تیرآهن ۱۲ ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
4,630,000  ~ 1.73%4550000
 
  12
هاش سبک ۱۲ ترک-کره شاخه ۱۲ متری HEA
کیلوگرم
 
  12
هاش سنگین ۱۲ ترک-کره شاخه ۱۲ متری HEB
کیلوگرم
 
  14
تیرآهن IPE-تیرآهن ۱۴ اشتهارد ۱۲ متری
کیلوگرم
2,850,000  ~ -11.58%3180000
 
  14
تیرآهن ۱۴ ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
4,290,000  ~ -1.4%4350000
 
  14
تیرآهن ۱۴ کرمانشاه  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
3,230,000  ~ -5.88%3420000
 
  14
تیرآهن ۱۴ یزد  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
3,650,000  ~ -2.74%3750000
 
  14
هاش سبک ۱۴ ترک-کره شاخه ۱۲ متری HEA
کیلوگرم
 
  14
هاش سنگین ۱۴ ترک-کره شاخه ۱۲ متری  HEB
کیلوگرم
 
  16
تیرآهن ۱۶ آرین  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
4,310,000  ~ -10.21%4750000
 
  16
تیرآهن ۱۶ اهواز  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
4,180,000  ~ -4.07%4350000
 
  16
تیرآهن ۱۶ ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
4,880,000  ~ -1.43%4950000
 
  16
تیرآهن ۱۶ ناب تبریز  ۱۲ متری   IPE کارخانه
شاخه
24,100  ~ ↔
 
  16
هاش سبک ۱۶ ترک -کره شاخه ۱۲ متری HEA
کیلوگرم
 
  16
هاش سنگین ۱۶ ترک-کره شاخه ۱۲ متری HEB
کیلوگرم
 
  18
تیرآهن  IPE  ۱۸ ناب تبریز ۱۲ متری کارخانه 
کیلوگرم
23,500  ~ ↔
 
  18
تیرآهن    ۱۸ فایکو ۱۲ متری بنگاه تهران 
شاخه
4,980,000  ~ -11.45%5550000
 
  18
تیرآهن ۱۸ آرین  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
5,010,000  ~ -3.19%5170000
 
  18
تیرآهن ۱۸ ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
6,120,000  ~ -0.49%6150000
 
  18
تیرآهن ۱۸ یزد  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
4,980,000  ~ -12.45%5600000
 
  18
هاش سبک  ۱۸ ترک-کره شاخه ۱۲ متری HEA
کیلوگرم
 
  18
هاش سنگین ۱۸ ترک-کره شاخه ۱۲ متری HEB
کیلوگرم
 
  20
تیرآهن   ۲۰ فایکو ۱۲ متری بنگاه تهران
شاخه
6,080,000  ~ 8.72%5550000
 
  20
تیرآهن ۲۰ آرین  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
6,010,000  ~ -9.82%6600000
 
  20
تیرآهن ۲۰ یزد  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
5,950,000  ~ -10.08%6550000
 
  20
هاش سنگین  ۲۰ ترک-کره شاخه ۱۲ متری HEB
کیلوگرم
 
  22
تیرآهن  IPE  ۲۲ یزد ۱۲ متری بنگاه تهران 
شاخه
6,720,000  ~ -12.35%7550000
 
  22
تیرآهن  ۲۲ فایکو ۱۲ متری بنگاه تهران
شاخه
6,980,000  ~ -16.05%8100000
 
  22
تیرآهن ۲۲ آرین  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
6,930,000  ~ -12.55%7800000
 
  22
هاش سبک  ۲۲  ترک-کره  شاخه ۱۲ متری HEA
کیلوگرم
 
  22
هاش سنگین  ۲۲ ترک-کره شاخه ۱۲ متری HEB
کیلوگرم
 
  24
تیرآهن  IPE  ۲۴ فایکو ۱۲ متری بنگاه تهران 
شاخه
9,210,000  ~ -3.69%9550000
 
  24
تیرآهن    ۲۴ آرین ۱۲ متری بنگاه تهران 
شاخه
9,210,000  ~ -4.23%9600000
 
  24
هاش سبک ۲۴  ترک-کره شاخه ۱۲ متری HEA
کیلوگرم
 
  24
هاش سنگین  ۲۴ ترک-کره شاخه ۱۲ متری  HEB
کیلوگرم
 
  26
هاش سبک ۲۶ ترک-کره شاخه ۱۲ متری HEA
کیلوگرم
 
  26
هاش سنگین  ۲۶ ترک-کره شاخه ۱۲ متری HEB
کیلوگرم
 
  27
تیرآهن  IPE  ۲۷ آرین ۱۲ متری بنگاه تهران 
شاخه
10,330,000  ~ -5.52%10900000
 
  28
هاش سبک ۲۸ ترک-کره شاخه ۱۲ متری HEA
کیلوگرم
 
  28
هاش سنگین  ۲۸ ترک-کره شاخه ۱۲ متری HEB
کیلوگرم
 
  30
تیرآهن ۳۰ ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
14,830,000  ~ 0.34%14780000
 
  30
هاش سبک  ۳۰ ترک-کره شاخه ۱۲ متری HEA
کیلوگرم
 
  30
هاش سنگین ۳۰ ترک-کره شاخه ۱۲ متری HEB
کیلوگرم
 
  32
هاش سبک ۳۲ ترک-کره شاخه ۱۲ متری HEA
کیلوگرم
 
  32
هاش سنگین 32 ترک -کره شاخه 12 متری HEB
کیلوگرم
 
  33
تیرآهن  IPE  ۳۳ ترک ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
 
  33
تیرآهن    ۳۳ کره ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
 
  34
هاش سبک  ۳۴ ترک-کره شاخه ۱۲ متری HEA
کیلوگرم
 
  34
هاش سنگین ۳۴ ترک-کره شاخه ۱۲ متری HEB
کیلوگرم
 
  35
تیرآهن  IPE  ۳۵ روسیه ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
 
  36
تیرآهن  IPE  ۳۶ کره ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
 
  36
تیرآهن    ۳۶ ترک ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
 
  36
هاش سبک  ۳۶ ترک-کره شاخه ۱۲ متری  HEA
کیلوگرم
 
  36
هاش سنگین  ۳۶ ترک-کره شاخه ۱۲ متری HEB
کیلوگرم
 
  38
هاش سبک  ۳۸ ترک-کره شاخه ۱۲ متری HEA
کیلوگرم
 
  38
هاش سنگین ۳۸ ترک-کره شاخه ۱۲ متری HEB
کیلوگرم
 
  40
تیرآهن  IPE  ۴۰ روسیه ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
 
  40
هاش سبک  ۴۰ ترک-کره شاخه ۱۲ متری  HEA
کیلوگرم
 
  40
هاش سنگین  40 ترک-کره شاخه 12 متری HEB
کیلوگرم
 
  45
تیرآهن  IPE  ۴۵ ترک ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
 
  45
تیرآهن  IPE  ۴۵ روسیه ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
 
  45
تیرآهن  IPE  ۴۵ کره ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
 
  45
هاش سبک  45 ترک-کره شاخه 12 متری HEA
کیلوگرم
 
  45
هاش سنگین  45 ترک-کره شاخه 12 متری HEB
کیلوگرم
 
  50
تیرآهن  IPE  50 ترک 12 متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
 
  50
تیرآهن  IPE  ۵۰ روسیه ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
 
  50
تیرآهن  IPE  ۵۰ روسیه ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
 
  50
تیرآهن  IPE  ۵۰ کره ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
 
  50
هاش سبک  50 ترک-کره شاخه 12 متری HEA
کیلوگرم
 
  50
هاش سنگین  50 ترک-کره شاخه 12 متری HEB
کیلوگرم
 
  55
تیرآهن  IPE  ۵۵ ترک ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
 
  55
تیرآهن  IPE  ۵۵ کره ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
 
  55
هاش سبک  55 ترک-کره شاخه 12 متری HEA
کیلوگرم
 
  55
هاش سنگین  55 ترک-کره شاخه 12 متری HEB
کیلوگرم
 
  60
تیرآهن  IPE  ۶۰ روسیه ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
 
  60
هاش سبک  60 ترک-کره شاخه 12 متری HEA
کیلوگرم
 
  60
هاش سنگین  60 ترک-کره شاخه 12 متری HEB
کیلوگرم
 
  65
هاش سبک  65 ترک-کره شاخه  12 متری HEA
کیلوگرم
 
  65
هاش سنگین  65 ترک-کره شاخه 12 متری HEB
کیلوگرم
 
  70
هاش سبک 70 ترک-کره شاخه 12 متری HEA
کیلوگرم
 
  70
هاش سنگین  70 ترک-کره شاخه 12 متری HEB
کیلوگرم
 
  100
هاش سبک ۱۰۰ترک-کره شاخه ۱۲ متری HEA
کیلوگرم
 
  100
هاش سنگین ۱۰۰ ترک- کره شاخه ۱۲ متری HEB
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  A 100
 
ریل جرثقیلی A 100 شاخه 12متری
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  A 45
 
ریل جرثقیلی A 45 شاخه 12متری
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  A 65
 
ریل جرثقیلی A 65 شاخه 12متری
کیلوگرم
  A 65
 
ریل جرثقیلی A 65 شاخه 12متری
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  A 75
 
ریل جرثقیلی A 75 شاخه 12متری
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  A120
 
ریل جرثقیلی A 120 شاخه 12متری
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  A55
 
ریل جرثقیلی A 55 شاخه 12متری
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  JIC 15
 
ریل معدنی JIC 15 شاخه 12متری
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  R 18
 
ریل معدنی R 18 شاخه 12متری
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  R 24
 
ریل معدنی R 24 شاخه 12متری
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  R 33
 
ریل آهنی R 33 شاخه 12متری
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  R 38
 
ریل آهنی R 38 شاخه 12متری
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  R 43
 
ریل آهنیA R43 شاخه 12متری
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  S 14
 
ریل معدنی S 14 شاخه 12متری
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  S 33
 
ریل آهنیS33 شاخه 12متری
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  S 41
 
ریل آهنی S 41 شاخه 12متری
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  S 49
 
ریل آهنی S 49 شاخه 12متری
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  S 54
 
ریل آهنی S 54 شاخه 12متری
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  S 64
 
ریل آهنی S 64 شاخه 12متری
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  UIC 60
 
ریل آهنی UIC 60 شاخه 12متری
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  p 50
 
ریل آهنی p 50 شاخه 12متری
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  20
تیرآهن ۲۰ ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
7,780,000  ~ 0.39%7750000
 
  22
تیرآهن ۲۲ ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
9,030,000  ~ 0.33%9000000
 
  24
تیرآهن ۲۴ ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
10,530,000  ~ 0.28%10500000
 
  27
تیرآهن ۲۷ ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
12,530,000  ~ 0.24%12500000
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  14
تیرآهن ۱۴ ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE کارخانه
کیلوگرم
27,050  ~ -5.18%28450
 
  16
تیرآهن ۱۶ ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE کارخانه
کیلوگرم
25,050  ~ -9.58%27450
 
  18
تیرآهن ۱۸ ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE کارخانه
کیلوگرم
27,050  ~ -5.18%28450
 
  20
تیرآهن ۲۰ ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE کارخانه
کیلوگرم
28,500  ~ -5.61%30100
 
  22
تیرآهن ۲۲ ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE کارخانه
کیلوگرم
28,500  ~ -5.61%30100
 
  24
تیرآهن ۲۴ ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE کارخانه
کیلوگرم
28,500  ~ -5.61%30100
 
  27
تیرآهن ۲۷ ذوب آهن  ۱۲ متری   IPE کارخانه
کیلوگرم
28,500  ~ -5.61%30100
 
  30
تیرآهن  IPE  ۳۰ ذوب آهن ۱۲ متری کارخانه 
کیلوگرم
29,000  ~ -4.14%30200
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  14
تیرآهن ۱۴ ناب تبریز  ۱۲ متری   IPE کارخانه
شاخه
24,100  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۲۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  16
تیرآهن    16 تبریز 12 متری بنگاه تهران 
شاخه
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۲۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  40
تیرآهن    ۴۰ کره ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
36,900  ~ 10.03%33200
 
  50
تیرآهن  IPE  ۵۰ کره ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
36,900  ~ 10.03%33200
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۱۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  16
تیرآهن ۱۶ کرمانشاه  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
1,910,000  ~ -46.07%2790000
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۱۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  16
تیرآهن ۱۶ ناب تبریز ۱۲ متری بنگاه تهران
کیلوگرم
4,500,000  ~ ↔
 
  18
تیرآهن ۱۸ اهواز  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
5,570,000  ~ 0.36%5550000
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۱۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  10
هاش سبک ۱۰ ترک_کره شاخه ۱۲ متری HEA
کیلوگرم
34,700  ~ ↔
 
  14
تیرآهن  IPE  ۱۴ بناب ۱۲ متری کارخانه 
کیلوگرم
25,350  ~ 13.61%21900
 
  14
تیرآهن  IPE  ۱۴ کرمانشاه ۱۲ متری کارخانه 
کیلوگرم
27,100  ~ ↔
 
  14
تیرآهن    ۱۴ فایکو ۱۲ متری بنگاه تهران 
شاخه
3,800,000  ~ ↔
 
  16
تیرآهن  IPE  ۱۶ بناب ۱۲ متری کارخانه 
کیلوگرم
25,350  ~ 13.61%21900
 
  16
تیرآهن  IPE  ۱۶ فایکو ۱۲ متری بنگاه تهران 
شاخه
4,600,000  ~ ↔
 
  20
هاش سبک  ۲۰ ترک-کره شاخه ۱۲ متری HEA
کیلوگرم
34,700  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۱۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  14
تیرآهن ۱۴ ذوب آهن نرمال کارخانه
کیلوگرم
27,600 
 
  16
تیرآهن ۱۶ ذوب آهن نرمال کارخانه
کیلوگرم
26,400 
 
  18
تیرآهن ۱۸ ذوب آهن   نرمال کارخانه
کیلوگرم
28,100 
 
  20
تیرآهن ۲۰ ذوب آهن   نرمال کارخانه
کیلوگرم
28,400 
 
  22
تیرآهن ۲۲ ذوب آهن   نرمال کارخانه
کیلوگرم
28,400 
 
  24
تیرآهن    ۲۴ ذوب آهن ۹ متری کارخانه 
کیلوگرم
28,400 
 
  27
تیرآهن    ۲۷ ذوب آهن ۹ متری کارخانه 
کیلوگرم
28,400 
 
  30
تیرآهن  نرمال  ۳۰ ذوب آهن کارخانه
کیلوگرم
26,600 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۰۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  12
تیرآهن    ۱۲ شکفته ۶ متری کارخانه 
کیلوگرم
23,400  ~ 27.35%17000
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۲۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  24
تیرآهن  IPE  24 ذوب آهن 12 متری کارخانه 
شاخه
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۲۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  60
تیرآهن  IPE  ۶۰ ترک ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
25,500  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۲۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  12
تیرآهن    12 تبریز 12 متری بنگاه تهران 
شاخه
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۱۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  20
تیرآهن  IPE  20 ذوب آهن 12 متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۴/۲۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  18
تیرآهن ۱۸ یزد  ۱۲ متری   IPE کارخانه
کیلوگرم
21,100  ~ ↔
 
  20
تیرآهن ۲۰ یزد  ۱۲ متری   IPE کارخانه
کیلوگرم
22,600  ~ ↔
 
  22
تیرآهن  IPE  ۲۲ یزد ۱۲ متری کارخانه 
کیلوگرم
21,900  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۴/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  14
تیرآهن ۱۴ اهواز  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
2,950,000  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۴/۲۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  16
تیرآهن    16 ذوب آهن 12 متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۴/۱۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  12
تیرآهن    ۱۲ ذوب آهن ۱۲ متری کارخانه 
شاخه
21,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۴/۱۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  14
تیرآهن    ۱۴ ابهر ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۳/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  24
تیرآهن    24 ذوب آهن 12 متری بنگاه اصفهان 
شاخه
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۳/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  40
تیرآهن  IPE  ۴۰ ترک ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
27,300  ~ -0.37%27400
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۳/۰۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  10
تیرآهن ۱۰ ترک  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
2,150,000  ~ -30.23%2800000
 
  12
تیرآهن  IPE  ۱۲ ذوب آهن ۱۲ متری کارخانه 
کیلوگرم
18,950 
 
  24
تیرآهن ۲۴ ترک  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
7,950,000  ~ 14.21%6820000
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۳/۰۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  55
تیرآهن ۵۵ روسیه ۱۲ متری بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۲/۲۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  35
تیرآهن    35 روسیه 12 متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۲/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  12
تیرآهن  IPE  12 لهستان 12 متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۲/۲۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  20
تیرآهن ۲۰ کره  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
6,300,000  ~ ↔
 
  22
تیرآهن ۲۲ کره  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
7,350,000  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۲/۲۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  14
تیرآهن  IPE  14 اشتهارد 12 متری کارخانه 
شاخه
 
  14
تیرآهن  IPE  14 کرمانشاه 12 متری کارخانه 
شاخه
 
  14
تیرآهن ۱۴ اهواز  ۱۲ متری   IPE کارخانه
شاخه
2,300,000  ~ 8.7%2100000
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۲/۱۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  33
تیرآهن    ۳۳ روسیه ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
24,700 
 
  40
تیرآهن    ۴۰ روسیه ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
25,100 
 
  45
تیرآهن    ۴۵ روسیه ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
24,700 
 
  50
تیرآهن    ۵۰ روسیه ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
25,100 
 
  55
تیرآهن    ۵۵ روسیه ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
25,800 
 
  60
تیرآهن    ۶۰ روسیه ۱۲ متری بنگاه تهران 
کیلوگرم
25,800  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۱/۲۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  30
تیرآهن ۳۰ ترک  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
11,800,000  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۱/۱۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  16
تیرآهن ۱۶ یزد  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
3,450,000  ~ 0.87%3420000
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۱۲/۰۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  24
تیرآهن ۲۴ ترک سنگین  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
7,370,000  ~ 1.36%7270000
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۱۲/۰۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  27
تیرآهن ۲۷ ترک سنگین  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
9,320,000  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۱۱/۰۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  30
تیرآهن ۳۰ روسیه  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
10,500,000  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۱۰/۲۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  18
تیرآهن ۱۸ ترک سنگین  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
3,995,000  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۸/۰۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  16
تیرآهن ۱۶ اهواز  ۱۲ متری   IPE کارخانه
شاخه
2,620,000  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۷/۲۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  8
تیرآهن  IPE  8 ترک 12 متری بنگاه تهران 
شاخه
 
  8
تیرآهن  IPE  8 ترک 12 متری بنگاه تهران 
شاخه
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۷/۱۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  20
تیرآهن    20 ذوب آهن 9 متری کارخانه 
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۶/۱۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  14
تیرآهن ۱۴ ترک  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
1,980,000  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۶/۰۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
 
تیرآهن  ترک  ۱۲ متری   IPE تهران
کیلوگرم
2,170,000  ~ -0.92%2190000
 
  18
تیرآهن ۱۸ آرین ۱۲ متری کارخانه
کیلوگرم
15,600  ~ 2.44%15220
 
  20
تیرآهن ۲۰ آرین ۱۲ متری کارخانه
کیلوگرم
16,100  ~ ↔
 
  22
تیرآهن ۲۲ آرین ۱۲ متری کارخانه
کیلوگرم
16,700  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۶/۰۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  16
تیرآهن ۱۶ آرین ۱۲ متری کارخانه
کیلوگرم
15,150  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۵/۲۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  14
تیرآهن ۱۴ یزد  ۱۲ متری   IPE کارخانه
شاخه
15,250  ~ ↔
 
  16
تیرآهن ۱۶ یزد  ۱۲ متری   IPE کارخانه
شاخه
14,950  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۳/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  20
تیرآهن ۲۰ ترک سنگین  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
5,965,000  ~ -0.17%5975000
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۳/۰۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  12
تیرآهن ۱۲ ترک  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
2,110,000  ~ ↔
 
  24
تیرآهن ۲۴ کره  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
7,390,000  ~ ↔
 
  27
تیرآهن ۲۷ ترک  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
8,570,000  ~ ↔
 
  27
تیرآهن ۲۷ کره  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
9,150,000  ~ ↔
 
  30
تیرآهن ۳۰ کره  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
11,390,000  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۵/۰۱/۲۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  22
تیرآهن ۲۲ ترک  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
5,570,000  ~ -2.69%5720000
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۱۲/۱۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  14
تیرآهن ۱۴ آرین ۱۲ متری کارخانه
کیلوگرم
 
  40
تیرآهن ۴۰ اروپا ۱۲ متری بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۱۲/۰۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  18
تیرآهن ۱۸ یزد  ۱۲ متری   IPE کارخانه
شاخه
3,100,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۱۲/۰۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  14
تیرآهن ۱۴ یزد  ۱۲ متری   IPE کارخانه
کیلوگرم
13,000  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۴/۱۱/۱۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  20
تیرآهن ۲۰ روسیه  ۱۲ متری   IPE تهران
شاخه
4,925,000  ~ ↔
telegram
توضیحات خرید
چنانچه انتقادى به روند فروش دارید، مانند تاخیر در ارسال پیش فاکتور یا عدم پاسخگویى به موقع، مى توانید با شماره داخلى 666 (صداى مشترى) تماس حاصل فرمایید. کلیه کالاهایى که در آهن آنلاین عرضه مى شوند اصلى بوده و هیچ گونه کالاى غیر اصلى در آهن آنلاین به فروش نمى رسد. لطفا مراقب افراد سودجو و سایتهاى مشابه باشید، آهن آنلاین هیچ گونه نمایندگى ندارد و تنها راه ارتباطى، تماس با شماره هاى مجموعه مى باشد. بدیهى است در صورت تماس با این افراد که بعضا عناوین و مدارك جعلى نیز تهیه نموده اند، آهن آنلاین هیچگونه مسئولیتى را پذیرا نخواهد بود. قبل از خرید، گرفتن تایید تلفنى الزامى است.

th0E1PEKBB

دریافت اخبار و قیمت های لحظه ای تیر آهن و هاش در کانال تلگرام تیرآهن و هاش آهن آنلاین

عضویت در کانال تخصصی تیرآهن و هاش آهن آنلاین:

https://telegram.me/AO_IPE_IPB

مژده صالحی : سرپرست فروش

مژده صالحی

سرپرست فروش

داخلى : 611
۰۲۱۶۳۴۲۸
09107686165

سارا سعیدی پور : کارشناس فروش

سارا سعیدی پور

کارشناس فروش

داخلى : 607
۰۲۱۶۳۴۲۸
09101430448

شبنم ظفری : کارشناس فروش

شبنم ظفری

کارشناس فروش

داخلى : 648
۰۲۱۶۳۴۲۸
09906161932

نوید وطن دوست : کارشناس فروش

نوید وطن دوست

کارشناس فروش

داخلى : 675
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100691

مهدی شالی : کارشناس فروش

مهدی شالی

کارشناس فروش

داخلى : 644
۰۲۱۶۳۴۲۸
09193014277

رویا کیامرزی : کارشناس فروش

رویا کیامرزی

کارشناس فروش

داخلى : 620
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100791