لیست قیمت ورق گالوانیزه آهن آنلاین

show blocks helper

در حال نمایش 1–200 از 446 نتیجه

تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.4
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۴ شهرکرد ۱۰۰۰  رول بنگاه تهران
کیلوگرم
38,000  ~ ↔
  0.4
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۴ هفت الماس ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران
کیلوگرم
37,450  ~ ↔
  0.4
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۴ هفت الماس ۱۰۰۰ رول کارخانه
کیلوگرم
37,050  ~ ↔
  0.4
  1250
ورق گالوانیزه ۰٫۴ هفت الماس ۱۲۵۰ رول کارخانه
کیلوگرم
36,950  ~ ↔
  0.4
  1250
ورق گالوانیزه ۰٫۴ هفت الماس ۱۲۵۰  رول بنگاه تهران
کیلوگرم
37,150  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.5
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۵ شهرکرد ۱۰۰۰ رول کارخانه
کیلوگرم
35,500  ~ ↔
  0.5
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۵ شهرکرد ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران
کیلوگرم
35,800  ~ ↔
  0.5
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۵ هفت الماس ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران
کیلوگرم
35,450  ~ ↔
  0.5
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۵ هفت الماس ۱۰۰۰ رول کارخانه
کیلوگرم
35,150  ~ ↔
  0.5
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۵ کاشان ۱۰۰۰ رول کارخانه
کیلوگرم
36,750  ~ ↔
  0.5
  1250
ورق گالوانیزه ۰٫۵ شهرکرد ۱۲۵۰رول کارخانه
کیلوگرم
35,500  ~ ↔
  0.5
  1250
ورق گالوانیزه ۰٫۵ کاشان ۱۲۵۰ رول کارخانه
کیلوگرم
36,950  ~ ↔
  0.5
  1250
ورق گالوانیزه ۰٫۵ شهرکرد ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران
کیلوگرم
35,800  ~ ↔
  0.5
  1250
ورق گالوانیزه ۰٫۵ هفت الماس ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران
کیلوگرم
35,450  ~ ↔
  0.5
  1250
ورق گالوانیزه ۰٫۵ هفت الماس ۱۲۵۰ رول کارخانه
کیلوگرم
35,150  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.55
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۵۵ هفت الماس ۱۰۰۰  رول بنگاه تهران
کیلوگرم
34,760  ~ ↔
  0.55
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۵۵ هفت الماس ۱۰۰۰  رول کارخانه
کیلوگرم
34,550  ~ ↔
  0.55
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۵۵ کاشان ۱۰۰۰  رول کارخانه
کیلوگرم
36,450  ~ ↔
  0.55
  1250
ورق گالوانیزه ۰٫۵۵ هفت الماس ۱۲۵۰  رول بنگاه تهران
کیلوگرم
34,760  ~ ↔
  0.55
  1250
ورق گالوانیزه ۰٫۵۵ هفت الماس ۱۲۵۰  رول کارخانه
کیلوگرم
34,550  ~ ↔
  0.55
  1250
ورق گالوانیزه ۰٫۵۵ کاشان ۱۲۵۰  رول کارخانه
کیلوگرم
36,450  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.6
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۶ شهرکرد ۱۰۰۰رول کارخانه
کیلوگرم
35,550  ~ ↔
  0.6
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۶ شهرکرد ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران
کیلوگرم
35,400  ~ ↔
  0.6
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۶ هفت الماس ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران
کیلوگرم
34,650  ~ ↔
  0.6
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۶ هفت الماس ۱۰۰۰ رول کارخانه
کیلوگرم
34,350  ~ ↔
  0.6
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۶ کاشان ۱۰۰۰ رول کارخانه
کیلوگرم
36,350  ~ ↔
  0.6
  1250
ورق گالوانیزه ۰٫۶ شهرکرد ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران
کیلوگرم
35,400  ~ ↔
  0.6
  1250
ورق گالوانیزه ۰٫۶ شهرکرد ۱۲۵۰ رول کارخانه
کیلوگرم
35,100  ~ ↔
  0.6
  1250
ورق گالوانیزه ۰٫۶ هفت الماس ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران
کیلوگرم
35,050  ~ ↔
  0.6
  1250
ورق گالوانیزه ۰٫۶ هفت الماس ۱۲۵۰ رول کارخانه
کیلوگرم
34,750  ~ ↔
  0.6
  1250
ورق گالوانیزه ۰٫۶ کاشان ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران
کیلوگرم
36,450  ~ ↔
  0.6
  1250
ورق گالوانیزه ۰٫۶ کاشان ۱۲۵۰ رول کارخانه
کیلوگرم
36,350  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.7
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۷ شهرکرد ۱۰۰۰رول کارخانه
کیلوگرم
34,200  ~ ↔
  0.7
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۷ کاشان ۱۰۰۰ رول کارخانه
کیلوگرم
35,850  ~ ↔
  0.7
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۷ هفت الماس ۱۰۰۰ رول کارخانه
کیلوگرم
33,850  ~ ↔
  0.7
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۷ کاشان ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران
کیلوگرم
35,950  ~ ↔
  0.7
  1250
ورق گالوانیزه ۰٫۷ شهرکرد ۱۲۵۰رول بنگاه تهران
کیلوگرم
34,100  ~ ↔
  0.7
  1250
ورق گالوانیزه ۰٫۷ شهرکرد ۱۲۵۰رول کارخانه
کیلوگرم
33,800  ~ ↔
  0.7
  1250
ورق گالوانیزه ۰٫۷ هفت الماس ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران
کیلوگرم
33,950  ~ ↔
  0.7
  1250
ورق گالوانیزه ۰٫۷ هفت الماس ۱۲۵۰ رول کارخانه
کیلوگرم
33,650  ~ ↔
  0.7
  1250
ورق گالوانیزه ۰٫۷ کاشان ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران
کیلوگرم
35,950  ~ ↔
  0.7
  1250
ورق گالوانیزه ۰٫۷ کاشان ۱۲۵۰ رول کارخانه
کیلوگرم
35,850  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.8
 
ورق گالوانیزه ۰٫۸ شهرکرد رول کارخانه
کیلوگرم
33,900  ~ ↔
  0.8
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۸ شهرکرد ۱۰۰۰رول بنگاه تهران
کیلوگرم
34,200  ~ ↔
  0.8
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۸ کاشان ۱۰۰۰ رول کارخانه
کیلوگرم
35,850  ~ ↔
  0.8
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۸ هفت الماس ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران
کیلوگرم
33,850  ~ ↔
  0.8
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۸ هفت الماس ۱۰۰۰ رول کارخانه
کیلوگرم
33,550  ~ ↔
  0.8
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۸ کاشان ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران
کیلوگرم
35,950  ~ ↔
  0.8
  1250
ورق گالوانیزه ۰٫۸ کاشان ۱۲۵۰ رول کارخانه
کیلوگرم
35,850  ~ ↔
  0.8
  1250
ورق گالوانیزه ۰٫۸ شهرکرد ۱۲۵۰ رول کارخانه
کیلوگرم
34,400  ~ ↔
  0.8
  1250
ورق گالوانیزه ۰٫۸ هفت الماس ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران
کیلوگرم
34,350  ~ ↔
  0.8
  1250
ورق گالوانیزه ۰٫۸ هفت الماس ۱۲۵۰ رول کارخانه
کیلوگرم
34,050  ~ ↔
  0.8
  1250
ورق گالوانیزه ۰٫۸ کاشان ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران
کیلوگرم
35,950  ~ ↔
  0.8
  1250
ورق گالوانیزه ۰٫۸شهرکرد ۱۲۵۰رول بنگاه تهران
کیلوگرم
34,700  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.9
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۹ شهرکرد ۱۰۰۰ رول کارخانه
کیلوگرم
33,500  ~ ↔
  0.9
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۹ شهرکرد ۱۰۰۰  رول بنگاه تهران
کیلوگرم
34,300  ~ ↔
  0.9
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۹ هفت الماس ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران
کیلوگرم
33,950  ~ ↔
  0.9
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۹ هفت الماس ۱۰۰۰ رول کارخانه
کیلوگرم
33,650  ~ ↔
  0.9
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۹ کاشان ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران
کیلوگرم
35,450  ~ ↔
  0.9
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۹ کاشان ۱۰۰۰ رول کارخانه
کیلوگرم
35,350  ~ ↔
  0.9
  1250
ورق گالوانیزه ۰٫۹ کاشان ۱۲۵۰ رول کارخانه
کیلوگرم
35,350  ~ ↔
  0.9
  1250
ورق گالوانیزه ۰٫۹ شهرکرد ۱۲۵۰ رول کارخانه
کیلوگرم
34,200  ~ ↔
  0.9
  1250
ورق گالوانیزه ۰٫۹ هفت الماس ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران
کیلوگرم
34,150  ~ ↔
  0.9
  1250
ورق گالوانیزه ۰٫۹ هفت الماس ۱۲۵۰ رول کارخانه
کیلوگرم
34,150  ~ ↔
  0.9
  1250
ورق گالوانیزه ۰٫۹ کاشان ۱۲۵۰  رول بنگاه تهران
کیلوگرم
35,450  ~ ↔
  0.9
  1250
ورق گالوانیزه ۰٫۹شهرکرد ۱۲۵۰رول بنگاه تهران
کیلوگرم
34,500  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  1
  1000
ورق گالوانیزه ۱ شهرکرد ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران
کیلوگرم
33,900  ~ ↔
  1
  1000
ورق گالوانیزه ۱ شهرکرد ۱۰۰۰ رول کارخانه
کیلوگرم
33,600  ~ ↔
  1
  1000
ورق گالوانیزه ۱ هفت الماس ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران
کیلوگرم
33,550  ~ ↔
  1
  1000
ورق گالوانیزه ۱ هفت الماس ۱۰۰۰ رول کارخانه
کیلوگرم
33,450  ~ ↔
  1
  1000
ورق گالوانیزه ۱ کاشان ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران
کیلوگرم
35,450  ~ ↔
  1
  1000
ورق گالوانیزه ۱ کاشان ۱۰۰۰ رول کارخانه
کیلوگرم
35,150  ~ ↔
  1
  1000
ورق گالوانیزه ۱ کاشان ۱۰۰۰  رول بنگاه تهران
کیلوگرم
35,450  ~ ↔
  1
  1250
ورق گالوانیزه ۱ کاشان ۱۲۵۰ رول کارخانه
کیلوگرم
35,350  ~ ↔
  1
  1250
ورق گالوانیزه ۱ شهرکرد ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران
کیلوگرم
34,500  ~ ↔
  1
  1250
ورق گالوانیزه ۱ شهرکرد ۱۲۵۰ رول کارخانه
کیلوگرم
34,400  ~ ↔
  1
  1250
ورق گالوانیزه ۱ هفت الماس ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران
کیلوگرم
34,150  ~ ↔
  1
  1250
ورق گالوانیزه ۱ هفت الماس ۱۲۵۰ رول کارخانه
کیلوگرم
33,850  ~ ↔
  1
  1250
ورق گالوانیزه ۱کاشان ۱۲۵۰رول بنگاه تهران
کیلوگرم
35,450  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  1.25
  1000
ورق گالوانیزه ۱٫۲۵ کاشان ۱۰۰۰ رول کارخانه
کیلوگرم
35,350  ~ ↔
  1.25
  1000
ورق گالوانیزه ۱٫۲۵ شهرکرد ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران
کیلوگرم
34,400  ~ ↔
  1.25
  1000
ورق گالوانیزه ۱٫۲۵ شهرکرد ۱۰۰۰ رول کارخانه
کیلوگرم
34,100  ~ ↔
  1.25
  1000
ورق گالوانیزه ۱٫۲۵ هفت الماس ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران
کیلوگرم
34,050  ~ ↔
  1.25
  1000
ورق گالوانیزه ۱٫۲۵ هفت الماس ۱۰۰۰ رول کارخانه
کیلوگرم
33,750  ~ ↔
  1.25
  1000
ورق گالوانیزه ۱٫۲۵ کاشان ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران
کیلوگرم
35,450  ~ ↔
  1.25
  1250
ورق گالوانیزه ۱٫۲۵ کاشان ۱۲۵۰ رول کارخانه
کیلوگرم
35,350  ~ ↔
  1.25
  1250
ورق گالوانیزه ۱٫۲۵ شهرکرد ۱۲۵۰ رول کارخانه
کیلوگرم
34,500  ~ ↔
  1.25
  1250
ورق گالوانیزه ۱٫۲۵ هفت الماس ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران
کیلوگرم
34,150  ~ ↔
  1.25
  1250
ورق گالوانیزه ۱٫۲۵ هفت الماس ۱۲۵۰ رول کارخانه
کیلوگرم
33,750  ~ ↔
  1.25
  1250
ورق گالوانیزه ۱٫۲۵کاشان ۱۲۵۰رول بنگاه تهران
کیلوگرم
35,450  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  1.5
  1000
ورق گالوانیزه ۱٫۵ کاشان ۱۰۰۰ رول کارخانه
کیلوگرم
35,150  ~ ↔
  1.5
  1000
ورق گالوانیزه ۱٫۵ شهرکرد ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران
کیلوگرم
34,400  ~ ↔
  1.5
  1000
ورق گالوانیزه ۱٫۵ شهرکرد ۱۰۰۰ رول کارخانه
کیلوگرم
34,100  ~ ↔
  1.5
  1000
ورق گالوانیزه ۱٫۵ هفت الماس ۱۰۰۰ رول کارخانه
کیلوگرم
34,050  ~ ↔
  1.5
  1000
ورق گالوانیزه ۱٫۵ هفت الماس ۱۰۰۰  رول بنگاه تهران
کیلوگرم
34,350  ~ ↔
  1.5
  1000
ورق گالوانیزه ۱٫۵ کاشان ۱۰۰۰رول بنگاه تهران
کیلوگرم
35,750  ~ ↔
  1.5
  1250
ورق گالوانیزه ۱٫۵ کاشان ۱۲۵۰ رول کارخانه
کیلوگرم
35,300  ~ ↔
  1.5
  1250
ورق گالوانیزه ۱٫۵ شهرکرد ۱۲۵۰ رول کارخانه
کیلوگرم
34,100  ~ ↔
  1.5
  1250
ورق گالوانیزه ۱٫۵ هفت الماس ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران
کیلوگرم
34,150  ~ ↔
  1.5
  1250
ورق گالوانیزه ۱٫۵ هفت الماس ۱۲۵۰ رول کارخانه
کیلوگرم
33,950  ~ ↔
  1.5
  1250
ورق گالوانیزه ۱٫۵شهرکرد ۱۲۵۰رول بنگاه تهران
کیلوگرم
34,500  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2
  1000
ورق گالوانیزه ۲ شهرکرد ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران
کیلوگرم
36,300  ~ ↔
  2
  1000
ورق گالوانیزه ۲ شهرکرد ۱۰۰۰ رول کارخانه
کیلوگرم
36,000  ~ ↔
  2
  1000
ورق گالوانیزه ۲ هفت الماس ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران
کیلوگرم
36,050  ~ ↔
  2
  1000
ورق گالوانیزه ۲ هفت الماس ۱۰۰۰ رول کارخانه
کیلوگرم
35,800  ~ ↔
  2
  1250
ورق گالوانیزه ۲ شهرکرد ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران
کیلوگرم
37,000  ~ ↔
  2
  1250
ورق گالوانیزه ۲ شهرکرد ۱۲۵۰ رول کارخانه
کیلوگرم
36,500  ~ ↔
  2
  1250
ورق گالوانیزه ۲ هفت الماس ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران
کیلوگرم
36,450  ~ ↔
  2
  1250
ورق گالوانیزه ۲ هفت الماس ۱۲۵۰ رول کارخانه
کیلوگرم
36,100  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2.5
  1000
ورق گالوانیزه ۲٫۵ هفت الماس ۱۰۰۰  رول بنگاه تهران
کیلوگرم
33,600  ~ ↔
  2.5
  1250
ورق گالوانیزه ۲٫۵ هفت الماس ۱۲۵۰ رول کارخانه
کیلوگرم
33,350  ~ ↔
  2.5
  1250
ورق گالوانیزه ۲٫۵ هفت الماس ۱۲۵۰  رول بنگاه تهران
کیلوگرم
33,600  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۲۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  1.25
  1250
ورق گالوانیزه ۱٫۲۵ شهرکرد ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران
کیلوگرم
34,800  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.35
 
ورق گالوانیزه ۰٫۳۵ چین   رول بنگاه تهران
کیلوگرم
39,300  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.45
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۴۵ چین ۱۰۰۰  رول بنگاه تهران
کیلوگرم
36,850  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.5
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۵ چین ۱۰۰۰  رول بنگاه تهران
کیلوگرم
36,750  ~ ↔
  0.5
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۵ کاشان ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران
کیلوگرم
36,950  ~ ↔
  0.5
  1250
ورق گالوانیزه ۰٫۵ چین ۱۲۵۰  رول بنگاه تهران
کیلوگرم
36,350  ~ ↔
  0.5
  1250
ورق گالوانیزه ۰٫۵ کاشان ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران
کیلوگرم
36,950  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.55
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۵۵ کاشان ۱۰۰۰  رول بنگاه تهران
کیلوگرم
36,450  ~ ↔
  0.55
  1250
ورق گالوانیزه ۰٫۵۵ کاشان ۱۲۵۰  رول بنگاه تهران
کیلوگرم
36,450  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.6
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۶ چین ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران
کیلوگرم
35,850  ~ ↔
  0.6
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۶ کاشان ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران
کیلوگرم
36,450  ~ ↔
  0.6
  1250
ورق گالوانیزه ۰٫۶ چین ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران
کیلوگرم
35,850  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  3
  1000
ورق گالوانیزه ۳ چین ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران
کیلوگرم
38,050  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  4
  1000
ورق گالوانیزه ۴ چین ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران
کیلوگرم
38,250  ~ ↔
  4
  1250
ورق گالوانیزه ۴ چین ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران
کیلوگرم
38,250  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۲۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.45
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۴۵ کاشان ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران
کیلوگرم
37,250  ~ ↔
  0.45
  1250
ورق گالوانیزه ۰٫۴۵ کاشان ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران
کیلوگرم
37,250  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۱۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.22
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۲۲ چین ۱۰۰۰  رول کارخانه
کیلوگرم
38,450  ~ 3.25%37200
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۱۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.25
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۲۵ چین ۱۰۰۰  رول کارخانه
کیلوگرم
38,250  ~ -7.45%41100
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۱۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.3
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۳ چین ۱۰۰۰  رول کارخانه
کیلوگرم
38,150  ~ 1.97%37400
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۱۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.35
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۳۵ چین ۱۰۰۰  رول کارخانه
کیلوگرم
37,850  ~ 5.15%35900
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۱۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.4
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۴ چین ۱۰۰۰  رول کارخانه
کیلوگرم
36,850  ~ 3.12%35700
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۱۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.45
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۴۵ چین ۱۰۰۰  رول کارخانه
کیلوگرم
35,350  ~ 3.54%34100
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۱۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.5
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۵ چین ۱۰۰۰  رول کارخانه
کیلوگرم
35,050  ~ 3.28%33900
  0.5
  1250
ورق گالوانیزه ۰٫۵ چین ۱۲۵۰  رول کارخانه
کیلوگرم
35,050  ~ 3.28%33900
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۱۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.6
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۶ چین ۱۰۰۰  رول کارخانه
کیلوگرم
34,550  ~ 3.33%33400
  0.6
  1250
ورق گالوانیزه ۰٫۶ چین ۱۲۵۰  رول کارخانه
کیلوگرم
34,550  ~ 3.33%33400
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۱۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  4
  1000
ورق گالوانیزه ۴ چین ۱۰۰۰ رول کارخانه
کیلوگرم
36,750  ~ 1.5%36200
  4
  1250
ورق گالوانیزه ۴ چین ۱۲۵۰  رول کارخانه
کیلوگرم
36,900  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۱۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  5
  1250
ورق گالوانیزه ۵ چین ۱۲۵۰  رول بنگاه تهران
کیلوگرم
39,950  ~ 0.75%39650
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.5
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۵ تاراز ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران
کیلوگرم
35,200  ~ ↔
  0.5
  1250
ورق گالوانیزه ۰٫۵ تاراز ۱۲۵۰  رول بنگاه تهران
کیلوگرم
35,100  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.55
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۵۵ تاراز ۱۰۰۰  رول بنگاه تهران
کیلوگرم
34,450  ~ ↔
  0.55
  1250
ورق گالوانیزه ۰٫۵۵ تاراز ۱۲۵۰  رول بنگاه تهران
کیلوگرم
34,450  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.6
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۶ تاراز ۱۰۰۰  رول بنگاه تهران
کیلوگرم
34,900  ~ 1.15%34500
  0.6
  1250
ورق گالوانیزه ۰٫۶ تاراز ۱۲۵۰  رول بنگاه تهران
کیلوگرم
34,900  ~ 0.86%34600
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.7
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۷ تاراز ۱۰۰۰  رول بنگاه تهران
کیلوگرم
34,000  ~ 1.47%33500
  0.7
  1250
ورق گالوانیزه ۰٫۷ تاراز ۱۲۵۰  رول بنگاه تهران
کیلوگرم
33,800  ~ 0.89%33500
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.8
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۸ تاراز ۱۰۰۰  رول بنگاه تهران
کیلوگرم
33,700  ~ 1.19%33300
  0.8
  1250
ورق گالوانیزه ۰٫۸ تاراز ۱۲۵۰  رول بنگاه تهران
کیلوگرم
34,100  ~ 1.76%33500
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.9
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۹ تاراز ۱۰۰۰  رول بنگاه تهران
کیلوگرم
33,600  ~ 1.19%33200
  0.9
  1250
ورق گالوانیزه ۰٫۹ تاراز ۱۲۵۰  رول بنگاه تهران
کیلوگرم
33,400  ~ 0.6%33200
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  1
  1000
ورق گالوانیزه ۱ تاراز ۱۰۰۰  رول بنگاه تهران
کیلوگرم
33,100  ~ ↔
  1
  1250
ورق گالوانیزه ۱ تاراز ۱۲۵۰  رول بنگاه تهران
کیلوگرم
33,800  ~ 0.89%33500
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  1.2
  1000
ورق گالوانیزه ۱٫۲ تاراز ۱۰۰۰  رول بنگاه تهران
کیلوگرم
33,700  ~ 1.19%33300
  1.2
  1250
ورق گالوانیزه ۱٫۲ تاراز ۱۲۵۰  رول بنگاه تهران
کیلوگرم
33,700  ~ 1.48%33200
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  1.5
  1000
ورق گالوانیزه ۱٫۵ تاراز ۱۰۰۰  رول بنگاه تهران
کیلوگرم
34,100  ~ 0.59%33900
  1.5
  1250
ورق گالوانیزه ۱٫۵ تاراز ۱۲۵۰  رول بنگاه تهران
کیلوگرم
33,900  ~ 1.18%33500
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2
  1000
ورق گالوانیزه ۲ تاراز ۱۰۰۰  رول بنگاه تهران
کیلوگرم
34,600  ~ 0.29%34500
  2
  1250
ورق گالوانیزه ۲ تاراز ۱۲۵۰  رول بنگاه تهران
کیلوگرم
34,500  ~ 2.32%33700
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۲۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.3
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۳ چین ۱۰۰۰  رول بنگاه تهران
کیلوگرم
38,450  ~ 1.69%37800
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۲۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.5
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۵ تاراز ۱۰۰۰  رول کارخانه
کیلوگرم
34,500  ~ 1.45%34000
  0.5
  1250
ورق گالوانیزه ۰٫۵ تاراز ۱۲۵۰  رول کارخانه
کیلوگرم
34,500  ~ 1.45%34000
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۲۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.55
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۵۵ تاراز ۱۰۰۰  رول کارخانه
کیلوگرم
33,950  ~ 1.47%33450
  0.55
  1250
ورق گالوانیزه ۰٫۵۵ تاراز ۱۲۵۰  رول کارخانه
کیلوگرم
33,950  ~ 1.47%33450
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۲۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.6
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۶ تاراز ۱۰۰۰  رول کارخانه
کیلوگرم
33,900  ~ 1.47%33400
  0.6
  1250
ورق گالوانیزه ۰٫۶ تاراز ۱۲۵۰  رول کارخانه
کیلوگرم
34,100  ~ 1.47%33600
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۲۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.7
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۷ تاراز ۱۰۰۰  رول کارخانه
کیلوگرم
33,000  ~ 1.52%32500
  0.7
  1250
ورق گالوانیزه ۰٫۷ تاراز ۱۲۵۰  رول کارخانه
کیلوگرم
33,000  ~ 1.52%32500
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۲۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.8
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۸ تاراز ۱۰۰۰  رول کارخانه
کیلوگرم
32,800  ~ 1.52%32300
  0.8
  1250
ورق گالوانیزه ۰٫۸ تاراز ۱۲۵۰  رول کارخانه
کیلوگرم
32,800  ~ 1.52%32300
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۲۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.9
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۹ تاراز ۱۰۰۰  رول کارخانه
کیلوگرم
32,600  ~ 1.53%32100
  0.9
  1250
ورق گالوانیزه ۰٫۹ تاراز ۱۲۵۰  رول کارخانه
کیلوگرم
32,600  ~ 1.53%32100
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۲۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  1
  1000
ورق گالوانیزه ۱ تاراز ۱۰۰۰  رول کارخانه
کیلوگرم
32,600  ~ 1.53%32100
  1
  1250
ورق گالوانیزه ۱ تاراز ۱۲۵۰  رول کارخانه
کیلوگرم
33,000  ~ 1.52%32500
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۲۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  1.2
  1000
ورق گالوانیزه ۱٫۲ تاراز ۱۰۰۰  رول کارخانه
کیلوگرم
32,800  ~ 1.52%32300
  1.2
  1250
ورق گالوانیزه ۱٫۲ تاراز ۱۲۵۰  رول کارخانه
کیلوگرم
32,600  ~ 1.53%32100
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۲۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  1.25
  1000
ورق گالوانیزه ۱٫۲۵ تاراز ۱۰۰۰  رول کارخانه
کیلوگرم
32,600  ~ 1.53%32100
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۲۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  1.5
  1000
ورق گالوانیزه ۱٫۵ تاراز ۱۰۰۰  رول کارخانه
کیلوگرم
33,100  ~ 1.51%32600
  1.5
  1000
ورق گالوانیزه ۱٫۵ تاراز ۱۰۰۰  رول کارخانه
کیلوگرم
33,100  ~ 1.51%32600
  1.5
  1250
ورق گالوانیزه ۱٫۵ تاراز ۱۲۵۰  رول کارخانه
کیلوگرم
32,900  ~ 1.52%32400
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۲۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2
  1000
ورق گالوانیزه ۲ تاراز ۱۰۰۰  رول کارخانه
کیلوگرم
33,600  ~ 1.49%33100
  2
  1250
ورق گالوانیزه ۲ تاراز ۱۲۵۰  رول کارخانه
کیلوگرم
33,300  ~ 1.5%32800
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۲۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.22
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۲۲ چین ۱۰۰۰  رول بنگاه تهران
کیلوگرم
38,500  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۲۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.25
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۲۵ چین ۱۰۰۰  رول بنگاه تهران
کیلوگرم
37,800  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۲۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  3
  1250
ورق گالوانیزه ۳ چین ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران
کیلوگرم
37,700  ~ 0.53%37500
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۱۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.45
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۴۵ کاشان ۱۰۰۰  رول کارخانه
کیلوگرم
35,350  ~ ↔
  0.45
  1250
ورق گالوانیزه ۰٫۴۵ کاشان ۱۲۵۰  رول کارخانه
کیلوگرم
35,350  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۱۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2
  1000
ورق گالوانیزه ۲ هند ایثار ۱۰۰۰  رول کارخانه
کیلوگرم
36,100 
  2
  1250
ورق گالوانیزه ۲ هند ایثار ۱۲۵۰ رول کارخانه
کیلوگرم
35,900  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۱۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2.5
  1000
ورق گالوانیزه ۲٫۵ هند ایثار ۱۰۰۰  رول کارخانه
کیلوگرم
37,400  ~ ↔
  2.5
  1250
ورق گالوانیزه ۲٫۵ هند ایثار ۱۲۵۰  رول کارخانه
کیلوگرم
36,400  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۱۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  3
  1250
ورق گالوانیزه ۳ هند ایثار ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران
کیلوگرم
37,900  ~ 2.11%37100
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۰۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.4
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۴ چین ۱۰۰۰  رول بنگاه تهران
کیلوگرم
35,600  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۰۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.45
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۴۵ سمنان ۱۰۰۰  رول بنگاه تهران
کیلوگرم
35,000  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۰۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.58
  1250
ورق گالوانیزه ۰٫۵۸ روی اندود ۱۲۵۰  رول بنگاه تهران
کیلوگرم
33,500  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۰۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.68
  1000
ورق گالوانیزه ۰٫۶۸ روی اندود ۱۰۰۰  رول بنگاه تهران
کیلوگرم
32,500  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۰۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  0.78
  1250
ورق گالوانیزه ۰٫۷۸ روی اندود ۱۲۵۰  رول بنگاه تهران
کیلوگرم
32,200  ~ ↔
telegram
توضیحات خرید
چنانچه انتقادى به روند فروش دارید، مانند تاخیر در ارسال پیش فاکتور یا عدم پاسخگویى به موقع، مى توانید با شماره داخلى 666 (صداى مشترى) تماس حاصل فرمایید. کلیه کالاهایى که در آهن آنلاین عرضه مى شوند اصلى بوده و هیچ گونه کالاى غیر اصلى در آهن آنلاین به فروش نمى رسد. لطفا مراقب افراد سودجو و سایتهاى مشابه باشید، آهن آنلاین هیچ گونه نمایندگى ندارد و تنها راه ارتباطى، تماس با شماره هاى مجموعه مى باشد. بدیهى است در صورت تماس با این افراد که بعضا عناوین و مدارك جعلى نیز تهیه نموده اند، آهن آنلاین هیچگونه مسئولیتى را پذیرا نخواهد بود. قبل از خرید، گرفتن تایید تلفنى الزامى است.

th0E1PEKBB

دریافت قیمت های لحظه ای و اخبار ورق های رنگی،گالوانیزه،روغنی در کانال تلگرام  تین‌پلیت آهن آنلاین

عضویت در کانال تخصصی تین‌پلیت آهن آنلاین:

https://telegram.me/AO_thinplate

ارائه خدمات خم ، برش و فرم دهی ورق

انواع برش شامل برش ورق در ابعاد مختلف ، برش رول به شیت ، نواربر و . . .

انواع فرمینگ شامل کرکره سینوسی ، ذوزنقه ، شادولاین، سفال ، ژنوآ ، پالرمو ، دامپا و .

امین صادقی : سرپرست فروش

امین صادقی

سرپرست فروش

داخلى : 643
۰۲۱۶۳۴۲۸
09100014380

نیلوفر ترابی : کارشناس فروش

نیلوفر ترابی

کارشناس فروش

داخلى : 612
۰۲۱۶۳۴۲۸
09193014988

سارا خیراندیش : کارشناس فروش

سارا خیراندیش

کارشناس فروش

داخلى : 617
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100491