لیست قیمت میلگرد آهن آنلاین

تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۹/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
سیم خاردار خطی-سوزنی        
کیلوگرم
37,100 
  60
سیم خاردار تبری   ۶۰
عدد
650,000 
  60
سیم خاردار حلقوی-سوزنی۶۰
عدد
640,000 
  90
سیم خاردار تبری ۹۰
عدد
840,000 
  90
سیم خاردار حلقوی-سوزنی   ۹۰
عدد
840,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۹/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  8
میلگرد آجدار ۸ آریا ذوب شاخه A2 کارخانه
کیلوگرم
22,400 
  10
میلگرد آجدار ۱۰ آریا ذوب شاخه A2 کارخانه
کیلوگرم
22,100 
  12
میلگرد آجدار ۱۲ آریا ذوب شاخه A2 کارخانه
کیلوگرم
22,100 
  14
میلگرد آجدار ۱۴ آریا ذوب شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
21,700 
  16
میلگرد آجدار ۱۶ آریا ذوب شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
21,700 
  20
میلگرد آجدار ۲۰ آریا ذوب شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
21,700 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۹/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  8
میلگرد آجدار ۸ آناهیتا گیلان شاخه A2 کارخانه
کیلوگرم
22,800 
  10
میلگرد آجدار ۱۰ آناهیتا گیلان  شاخه   A2 کارخانه
کیلوگرم
22,500 
  12
میلگرد آجدار ۱۲ آناهیتا گیلان  شاخه   A2کارخانه
کیلوگرم
22,200 
  14
میلگرد آجدار ۱۴ آناهیتا گیلان  شاخه   A3 کارخانه
کیلوگرم
22,200 
  16
میلگرد آجدار ۱۶ آناهیتا گیلان  شاخه   A3 کارخانه
کیلوگرم
22,200 
  18
میلگرد آجدار ۱۸ آناهیتا گیلان  شاخه   A3 کارخانه
کیلوگرم
22,200 
  20
میلگرد آجدار ۲۰ آناهیتا گیلان  شاخه   A3 کارخانه
کیلوگرم
22,200 
  22
میلگرد آجدار ۲۲ آناهیتا گیلان  شاخه   A3 کارخانه
کیلوگرم
22,200 
  25
میلگرد آجدار ۲۵ آناهیتا گیلان  شاخه   A3 کارخانه
کیلوگرم
22,200 
  28
میلگرد آجدار ۲۸ آناهیتا گیلان  شاخه   A3 کارخانه
کیلوگرم
22,200 
  32
میلگرد آجدار ۳۲ آناهیتا گیلان  شاخه   A3 کارخانه
کیلوگرم
22,200 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۹/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  10
میلگرد آجدار ۱۰ ابهر شاخه A2 کارخانه
کیلوگرم
22,000 
  12
میلگرد آجدار ۱۲ ابهر شاخه A2 کارخانه
کیلوگرم
22,000 
  12
میلگرد آجدار ۱۲  ابهر  شاخه  A3  کارخانه
کیلوگرم
22,500 
  14
میلگرد آجدار ۱۴ ابهر شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
21,700 
  16
میلگرد آجدار ۱۶ ابهر شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
21,700 
  18
میلگرد آجدار ۱۸ ابهر شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
21,700 
  20
میلگرد آجدار ۲۰ ابهر شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
21,700 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۹/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  14
A3 میلگرد ۱۴ ایوان غرب شاخه
کیلوگرم
22,000 
  16
A3 میلگرد ۱۶ ایوان غرب شاخه
کیلوگرم
22,000 
  20
A3 میلگرد ۲۰ ایوان غرب شاخه
کیلوگرم
22,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۹/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  12
میلگرد آجدار ۱۲  بافق یزد  شاخه    کارخانه
کیلوگرم
23,400 
  14
میلگرد آجدار ۱۴  بافق یزد  ۱۲ متری  A3  کارخانه
کیلوگرم
22,400 
  16
میلگرد آجدار ۱۶  بافق یزد  ۱۲ متری  A3  کارخانه
کیلوگرم
22,400 
  18
میلگرد آجدار ۱۸  بافق یزد  شاخه    کارخانه
کیلوگرم
22,300 
  20
میلگرد آجدار ۲۰  بافق یزد  شاخه    کارخانه
کیلوگرم
22,300 
  22
میلگرد آجدار ۲۲  بافق یزد  شاخه    کارخانه
کیلوگرم
22,300 
  25
میلگرد آجدار ۲۵  بافق یزد  شاخه    کارخانه
کیلوگرم
22,300 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۹/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
میلگرد استیل ۵۰    تایوان  ۳۲۱  ۶ متری بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۹/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  1.5
سیم آرماتور ۱٫۵-کششی-کلاف کوچک تهران
کیلوگرم
26,100 
  2.5
سیم آرماتور ۲٫۵ تهران -کلاف کوچک بنگاه تهران
کیلوگرم
26,100 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۹/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  8
میلگرد آجدار ۸ حسن رود شاخه A2 کارخانه
کیلوگرم
22,800 
  10
میلگرد آجدار ۱۰ حسن رود شاخه A2 کارخانه
کیلوگرم
22,100 
  12
میلگرد آجدار ۱۲ حسن رود شاخه A2 کارخانه
کیلوگرم
21,900 
  14
میلگرد آجدار ۱۴ حسن رود شاخه A2 کارخانه
کیلوگرم
21,800 
  16
میلگرد آجدار ۱۶ حسن رود شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
21,800 
  18
میلگرد آجدار ۱۸ حسن رود  شاخه   A2 کارخانه
کیلوگرم
21,500 
  20
میلگرد آجدار ۲۰ حسن رود  شاخه   A2 کارخانه
کیلوگرم
21,500 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۹/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  8
میلگرد آجدار ۸ درپاد تبریز شاخه A2 کارخانه
کیلوگرم
22,600 
  10
میلگرد آجدار ۱۰ درپاد تبریز شاخه A2 کارخانه
کیلوگرم
22,300 
  12
میلگرد آجدار ۱۲ درپاد تبریز شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
22,000 
  14
میلگرد آجدار ۱۴ درپاد تبریز شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
22,000 
  16
میلگرد آجدار ۱۶ درپاد تبریز شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
22,000 
  18
میلگرد آجدار ۱۸ درپاد تبریز شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
22,000 
  20
میلگرد آجدار ۲۰  درپاد تبریز  ۱۲ متری  A3  کارخانه
کیلوگرم
22,000 
  22
میلگرد آجدار ۲۲  درپاد تبریز  ۱۲ متری  A3  کارخانه
کیلوگرم
22,000 
  25
میلگرد آجدار ۲۵  درپاد تبریز  ۱۲ متری  A3  کارخانه
کیلوگرم
22,000 
  28
میلگرد آجدار ۲۸  درپاد تبریز  ۱۲ متری  A3  کارخانه
کیلوگرم
22,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۹/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  12
میلگرد آجدار ۱۲ ذوب آهن شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
25,300 
  14
میلگرد آجدار ۱۴ ذوب آهن شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
25,300 
  16
میلگرد آجدار ۱۶ ذوب آهن شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
24,900 
  18
میلگرد آجدار ۱۸ ذوب آهن شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
23,000 
  20
میلگرد آجدار ۲۰ ذوب آهن شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
23,000 
  22
میلگرد آجدار ۲۲ ذوب آهن شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
23,000 
  25
میلگرد آجدار ۲۵ ذوب آهن شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
23,000 
  28
میلگرد آجدار ۲۸ ذوب آهن  شاخه   A3 کارخانه
کیلوگرم
23,000 
  32
میلگرد آجدار ۳۲ ذوب آهن  شاخه   A3 کارخانه
کیلوگرم
23,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۹/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  8
میلگرد آجدار ۸  روهینا  ۱۲ متری    کارخانه
کیلوگرم
23,500 
  10
میلگرد آجدار ۱۰  روهینا  ۱۲ متری  A3  کارخانه
کیلوگرم
22,900 
  12
میلگرد آجدار ۱۲  روهینا  ۱۲ متری  A3  کارخانه
کیلوگرم
22,300 
  14
میلگرد آجدار ۱۴  روهینا  ۱۲ متری  A3  کارخانه
کیلوگرم
22,100 
  16
میلگرد آجدار ۱۶  روهینا  ۱۲ متری  A3  کارخانه
کیلوگرم
22,100 
  18
میلگرد آجدار ۱۸  روهینا  ۱۲ متری  A3  کارخانه
کیلوگرم
22,100 
  20
میلگرد آجدار ۲۰  روهینا  ۱۲ متری  A3  کارخانه
کیلوگرم
22,100 
  20
میلگرد آجدار ۲۰  روهینا  ۱۲ متری  A3  کارخانه
کیلوگرم
500 
  22
میلگرد آجدار ۲۲  روهینا  ۱۲ متری  A3  کارخانه
کیلوگرم
22,100 
  25
میلگرد آجدار ۲۵  روهینا  ۱۲ متری  A3  کارخانه
کیلوگرم
22,100 
  28
میلگرد آجدار ۲۸  روهینا  ۱۲ متری  A3  کارخانه
کیلوگرم
22,100 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۹/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  10
میلگرد آجدار ۱۰  شاهرود  ۱۲ متری    کارخانه
کیلوگرم
23,000 
  14
میلگرد ۱۴ شاهرود A3 آجدار – کارخانه
کیلو
22,000 
  16
میلگرد آجدار ۱۶ شاهرود  شاخه   A3 کارخانه
کیلوگرم
22,000 
  18
میلگرد آجدار ۱۸ شاهرود  شاخه   A3 کارخانه
کیلوگرم
22,000 
  20
میلگرد آجدار ۲۰ شاهرود  شاخه   A3 کارخانه
کیلوگرم
22,000 
  22
میلگرد آجدار ۲۲ شاهرود  شاخه    کارخانه
کیلوگرم
22,040 
  25
میلگرد آجدار ۲۵ شاهرود  شاخه   A3 کارخانه
کیلوگرم
22,040 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۹/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  8
میلگرد آجدار ۸ ظفر بناب  شاخه   A2 کارخانه
کیلوگرم
22,620 
  10
میلگرد آجدار ۱۰ ظفر بناب شاخه A2 کارخانه
کیلوگرم
22,400 
  12
میلگرد آجدار ۱۲ ظفر بناب شاخه A2 کارخانه
کیلوگرم
22,020 
  14
میلگرد آجدار ۱۴ ظفر بناب شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
22,020 
  16
میلگرد آجدار ۱۶ ظفر بناب شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
22,020 
  18
میلگرد آجدار ۱۸ ظفر بناب شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
22,020 
  20
میلگرد آجدار ۲۰ ظفر بناب شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
22,020 
  22
میلگرد آجدار ۲۲ ظفر بناب شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
22,020 
  25
میلگرد آجدار ۲۵ ظفر بناب شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
22,020 
  28
میلگرد آجدار ۲۸ ظفر بناب شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
22,020 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۹/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  8
میلگرد آجدار ۸ قزوین  شاخه    کارخانه
کیلوگرم
22,300 
  10
میلگرد آجدار ۱۰ قزوین شاخه کارخانه
کیلوگرم
22,000 
  12
میلگرد آجدار ۱۲ قزوین شاخه A2 کارخانه
کیلوگرم
22,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۹/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  14
میلگرد ۱۴ میانه A3 آجدار – کارخانه
کیلو
21,900 
  16
میلگرد ۱۶ میانه A3 آجدار – کارخانه
کیلو
21,900 
  18
میلگرد ۱۸ میانه A3 آجدار – کارخانه
کیلو
21,900 
  20
میلگرد ۲۰ میانه A3 آجدار – کارخانه
کیلو
21,900 
  22
میلگرد ۲۲ میانه A3 آجدار – کارخانه
کیلو
21,900 
  25
میلگرد آجدار ۲۵ میانه  شاخه   A3 کارخانه
کیلوگرم
21,900 
  28
میلگرد آجدار ۲۸ میانه  شاخه   A3 کارخانه
کیلوگرم
21,800 
  32
میلگرد آجدار ۳۲ میانه  شاخه   A3 کارخانه
کیلوگرم
21,900 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۹/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  10
میلگرد آجدار ۱۰  نیشابور  شاخه  A3  کارخانه
کیلوگرم
22,600 
  14
میلگرد آجدار ۱۴ نیشابور شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
21,500 
  22
میلگرد آجدار ۲۲ نیشابور شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
21,500 
  28
میلگرد آجدار ۲۸ نیشابور شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
21,500 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۹/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  14
میلگرد آجدار ۱۴  نیک صدرای طوس  ۱۲ متری  A3  کارخانه
کیلوگرم
22,000 
  16
میلگرد آجدار ۱۶  نیک صدرای طوس  ۱۲ متری  A3  کارخانه
کیلوگرم
22,000 
  18
میلگرد آجدار ۱۸  نیک صدرای طوس  ۱۲ متری  A3  کارخانه
کیلوگرم
22,000 
  20
میلگرد آجدار ۲۰  نیک صدرای طوس  ۱۲ متری  A3  کارخانه
کیلوگرم
22,000 
  22
میلگرد آجدار ۲۲  نیک صدرای طوس  ۱۲ متری  A3  کارخانه
کیلوگرم
22,000 
  25
میلگرد آجدار ۲۵  نیک صدرای طوس  ۱۲ متری  A3  کارخانه
کیلوگرم
22,000 
  28
میلگرد آجدار ۲۸  نیک صدرای طوس  ۱۲ متری  A3  کارخانه
کیلوگرم
22,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۹/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  5
میلگرد استنلس استیل۳۱۶ قطر ۵میلیمتر
کیلوگرم
  10
میلگرد استنلس استیل۳۱۶ قطر ۱۰میلیمتر
کیلوگرم
170,000 
  14
میلگرد استنلس استیل۳۱۶ قطر ۱۴میلیمتر
کیلوگرم
170,000 
  15
میلگرد استنلس استیل۳۱۶ قطر ۱۵میلیمتر
کیلوگرم
170,000 
  20
میلگرد استنلس استیل۳۱۶ قطر ۲۰میلیمتر
کیلوگرم
170,000 
  28
میلگرد استنلس استیل۳۱۶ قطر ۲۸میلیمتر
کیلوگرم
170,000 
  30
میلگرد استنلس استیل۳۱۶ قطر ۳۰میلیمتر
کیلوگرم
170,000 
  40
میلگرد استنلس استیل۳۱۶ قطر ۴۰میلیمتر
کیلوگرم
170,000 
  45
میلگرد استنلس استیل۳۱۶ قطر ۴۵میلیمتر
کیلوگرم
170,000 
  50
میلگرد استنلس استیل۳۱۶ قطر ۵۰میلیمتر
کیلوگرم
170,000 
  55
میلگرد استنلس استیل۳۱۶ قطر ۵۵میلیمتر
کیلوگرم
170,000 
  60
میلگرد استنلس استیل۳۱۶ قطر ۶۰میلیمتر
کیلوگرم
170,000 
  65
میلگرد استنلس استیل۳۱۶ قطر ۶۵میلیمتر
کیلوگرم
170,000 
  80
میلگرد استنلس استیل۳۱۶ قطر ۸۰میلیمتر
کیلوگرم
  85
میلگرد استنلس استیل۳۱۶ قطر ۸۵میلیمتر
کیلوگرم
  120
میلگرد استنلس استیل۳۱۶ قطر ۱۲۰میلیمتر
کیلوگرم
  130
میلگرد استنلس استیل۳۱۶ قطر ۱۳۰میلیمتر
کیلوگرم
  155
میلگرد استنلس استیل۳۱۶ قطر ۱۵۵میلیمتر
کیلوگرم
  220
میلگرد استنلس استیل۳۱۶ قطر ۲۲۰میلیمتر
کیلوگرم
  280
میلگرد استنلس استیل۳۱۶ قطر ۲۸۰میلیمتر
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۹/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  14
میلگرد آجدار ۱۴  هیربد  شاخه  A3  کارخانه
کیلوگرم
22,200 
  16
میلگرد آجدار ۱۶  هیربد  شاخه  A3  کارخانه
کیلوگرم
22,200 
  18
میلگرد آجدار ۱۸  هیربد  شاخه  A3  کارخانه
کیلوگرم
22,200 
  20
میلگرد آجدار ۲۰  هیربد  شاخه  A3  کارخانه
کیلوگرم
22,200 
  22
میلگرد آجدار ۲۲  هیربد  شاخه  A3  کارخانه
کیلوگرم
22,200 
  25
میلگرد آجدار ۲۵  هیربد  شاخه  A3  کارخانه
کیلوگرم
22,200 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۹/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  10
میلگرد آجدار ۱۰ کاشان شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
24,300 
  18
میلگرد آجدار ۱۸ کاشان شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
22,800 
  30
میلگرد آجدار ۳۰ کاشان شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
22,800 
  32
میلگرد آجدار ۳۲ کاشان شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
23,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۹/۲۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  8
میلگرد ۸ ابهر A2 آجدار – کارخانه
کیلو
22,700 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۹/۲۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  6.5
میلگرد ۶٫۵ نطنز ساده – کارخانه
کیلو
23,300 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۹/۲۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  18
میلگرد آجدار ۱۸ نیشابور شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
21,750 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۹/۲۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  1.5*3
میلگرد استنلس استیل۳۰۴ قطر ۱۵میلیمتر
برگ
135,000 
  3
میلگرد استنلس استیل۳۰۴ قطر ۳میلیمتر
کیلوگرم
135,000 
  5
میلگرد استنلس استیل۳۰۴ قطر ۵میلیمتر
کیلوگرم
  6
میلگرد استنلس استیل۳۰۴ قطر ۶میلیمتر
کیلوگرم
135,000 
  8
میلگرد استنلس استیل۳۰۴ قطر ۸میلیمتر
کیلوگرم
135,000 
  10
میلگرد استنلس استیل۳۰۴ قطر ۱۰میلیمتر
کیلوگرم
135,000 
  12
میلگرد استنلس استیل۳۰۴ قطر ۱۲میلیمتر
کیلوگرم
135,000 
  14
میلگرد استنلس استیل۳۰۴ قطر ۱۴میلیمتر
کیلوگرم
135,000 
  20
میلگرد استنلس استیل۳۰۴ قطر ۲۰میلیمتر
کیلوگرم
135,000 
  25
میلگرد استنلس استیل۳۰۴ قطر ۲۵میلیمتر
کیلوگرم
135,000 
  30
میلگرد استنلس استیل۳۰۴ قطر ۳۰میلیمتر
کیلوگرم
135,000 
  40
میلگرد استنلس استیل۳۰۴ قطر ۴۰میلیمتر
کیلوگرم
135,000 
  50
میلگرد استنلس استیل۳۰۴ قطر ۵۰میلیمتر
کیلوگرم
135,000 
  70
میلگرد استنلس استیل۳۰۴ قطر ۶۵میلیمتر
کیلوگرم
135,000 
  80
میلگرد استنلس استیل۳۰۴ قطر ۸۰میلیمتر
کیلوگرم
  110
میلگرد استنلس استیل۳۰۴ قطر ۶۰میلیمتر
کیلوگرم
135,000 
  172
میلگرد استنلس استیل۳۰۴ قطر ۵۵میلیمتر
کیلوگرم
135,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۹/۲۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  14
میلگرد آجدار ۱۴ کاشان شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
23,300 
  16
میلگرد آجدار ۱۶ کاشان شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
22,800 
  22
میلگرد آجدار ۲۲ کاشان شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
22,800 
  25
میلگرد آجدار ۲۵ کاشان شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
22,800 
  28
میلگرد آجدار ۲۸ کاشان شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
22,800 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۹/۲۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  10
میلگرد آجدار ۱۰  کرمان  ۱۲ متری    کارخانه
کیلوگرم
22,700 
  12
میلگرد آجدار ۱۲ کرمان  شاخه   A3 کارخانه
کیلوگرم
22,170 
  16
میلگرد آجدار ۱۶ کرمان  شاخه   A2 کارخانه
کیلوگرم
21,840 
  22
میلگرد آجدار ۲۲  کرمان  ۱۲ متری    کارخانه
کیلوگرم
22,000 
  25
A3 میلگرد ۲۵ آجدار کرمان  ۱۲ متری    کارخانه
کیلوگرم
22,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۹/۲۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  12
میلگرد ساده ۱۲ یزد – آلیاژی شاخه کارخانه
کیلوگرم
26,100 
  12
میلگرد ساده ۱۲  یزد – آلیاژی  شاخه    بنگاه تهران
کیلوگرم
26,100 
  14
میلگرد ساده ۱۴ یزد – آلیاژی شاخه کارخانه
کیلوگرم
26,100 
  18
میلگرد ساده ۱۸ یزد – آلیاژی شاخه کارخانه
کیلوگرم
26,100 
  20
میلگرد ساده ۲۰ یزد – آلیاژی شاخه کارخانه
کیلوگرم
26,100 
  30
میلگرد ساده ۳۰  یزد – آلیاژی  شاخه    بنگاه تهران
کیلوگرم
26,100 
  40
میلگرد ساده ۴۰ یزد – آلیاژی شاخه کارخانه
کیلوگرم
26,100 
  60
میلگرد ساده ۶۰ یزد – آلیاژی شاخه کارخانه
کیلوگرم
26,400 
  60
میلگرد ساده ۶۰ یزد – آلیاژی شاخه کارخانه
کیلوگرم
26,400 
  70
میلگرد ساده ۷۰  یزد – آلیاژی  شاخه ۶ متری    کارخانه
کیلوگرم
26,400 
  75
میلگرد ساده ۷۵  یزد – آلیاژی  شاخه ۶ متری    بنگاه تهران
کیلوگرم
26,400 
  80
میلگرد ساده ۸۰ یزد – آلیاژی شاخه کارخانه
کیلوگرم
26,400 
  80
میلگرد ساده ۸۰  یزد – آلیاژی  شاخه ۶ متری    بنگاه تهران
کیلوگرم
26,400 
  90
میلگرد ساده ۹۰  یزد – آلیاژی  شاخه    کارخانه
کیلوگرم
26,400 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۹/۲۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  22
میلگرد آجدار ۲۲ آذرفولاد امین شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
21,500 
  28
میلگرد آجدار ۲۸ آذرفولاد امین شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
21,500 
  32
میلگرد آجدار ۳۲ آذرفولاد امین شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
21,500 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۹/۲۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  14
میلگرد آجدار ۱۴ امیرکبیر شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
21,100 
  16
میلگرد آجدار ۱۶ امیرکبیر شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
21,100 
  20
میلگرد آجدار ۲۰ امیرکبیر شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
21,100 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۹/۲۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  16
میلگرد آجدار ۱۶ نیشابور شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
21,200 
  20
میلگرد آجدار ۲۰ نیشابور شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
21,200 
telegram
توضیحات خرید
چنانچه انتقادى به روند فروش دارید، مانند تاخیر در ارسال پیش فاکتور یا عدم پاسخگویى به موقع، مى توانید با شماره داخلى 666 (صداى مشترى) تماس حاصل فرمایید. کلیه کالاهایى که در آهن آنلاین عرضه مى شوند اصلى بوده و هیچ گونه کالاى غیر اصلى در آهن آنلاین به فروش نمى رسد. لطفا مراقب افراد سودجو و سایتهاى مشابه باشید، آهن آنلاین هیچ گونه نمایندگى ندارد و تنها راه ارتباطى، تماس با شماره هاى مجموعه مى باشد. بدیهى است در صورت تماس با این افراد که بعضا عناوین و مدارك جعلى نیز تهیه نموده اند، آهن آنلاین هیچگونه مسئولیتى را پذیرا نخواهد بود. قبل از خرید، گرفتن تایید تلفنى الزامى است.

th0E1PEKBB

دریافت قیمت های لحظه ای و اخبار میلگرد،مش و رابیتس در کانال  تلگرام  میلگرد

عضویت در کانال تخصصی میلگرد آهن آنلاین:

https://telegram.me/AO_milgerd

مژده صالحی : سرپرست فروش

مژده صالحی

سرپرست فروش

داخلى : 611
۰۲۱۶۳۴۲۸
09107686165

هانیه نظری : کارشناس فروش

هانیه نظری

کارشناس فروش

داخلى : 637
۰۲۱۶۳۴۲۸
09100014363

شیدا سلیمانی : کارشناس فروش

شیدا سلیمانی

کارشناس فروش

داخلى : 698
۰۲۱۶۳۴۲۸
09198792027

ماریه رنجبر : کارشناس فروش

ماریه رنجبر

کارشناس فروش

داخلى : 641
۰۲۱۶۳۴۲۸
09193014998

مرتضی سیفی : کارشناس خرید(مخصوص آهن فروشان جهت ارائه بارهای ویژه)

مرتضی سیفی

کارشناس خرید(مخصوص آهن فروشان جهت ارائه بارهای ویژه)

داخلى : 614
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100277

مسعود شجاع : کارشناس خرید(مخصوص آهن فروشان جهت ارائه بارهای ویژه)

مسعود شجاع

کارشناس خرید(مخصوص آهن فروشان جهت ارائه بارهای ویژه)

داخلى : 697
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100477