لیست قیمت میلگرد آهن آنلاین

show blocks helper

در حال نمایش 1–200 از 1246 نتیجه

تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  1.5
سیم آرماتور ۱٫۵-کششی-کلاف کوچک تهران
کیلوگرم
26,000  ~ ↔
 
  2.5
سیم آرماتور ۲٫۵ تهران -کلاف کوچک بنگاه تهران
کیلوگرم
26,000  ~ ↔
 
  6.5
میلگرد ۶٫۵ نطنز ساده – کارخانه
کیلو
22,400  ~ ↔
 
  8
میلگرد آجدار ۸ آناهیتا گیلان شاخه A2 بنگاه تهران
کیلوگرم
21,800  ~ 0.46%21700
 
  8
میلگرد آجدار ۸  هیربد  شاخه  A2  کارخانه
کیلوگرم
21,000  ~ -2.38%21500
 
  8
میلگرد آجدار ۸ ظفر بناب  شاخه   A2 کارخانه
کیلوگرم
21,850  ~ 0.23%21800
 
  8
میلگرد ۸ ابهر A2 آجدار – کارخانه
کیلو
22,200  ~ -0.45%22300
 
  10
میلگرد آجدار ۱۰ ابهر شاخه A2 کارخانه
کیلوگرم
19,300  ~ -1.04%19500
 
  10
میلگرد آجدار ۱۰ ظفر بناب شاخه A2 کارخانه
کیلوگرم
21,650  ~ 0.23%21600
 
  10
میلگرد آجدار ۱۰ کاشان شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
24,400  ~ 0.41%24300
 
  10
میلگرد ۱۰ آناهیتا گیلان A3 آجدار – کارخانه
کیلو
21,400  ~ 0.47%21300
 
  10
میلگرد ۱۰ فولاد متین ساده – تهران
کیلو
19,600  ~ ↔
 
  12
میلگرد آجدار ۱۲ ابهر شاخه A2 کارخانه
کیلوگرم
19,500  ~ ↔
 
  12
میلگرد آجدار ۱۲ ذوب آهن شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
23,150  ~ 1.08%22900
 
  12
میلگرد آجدار ۱۲ ظفر بناب شاخه A2 کارخانه
کیلوگرم
21,050  ~ 0.24%21000
 
  12
میلگرد آجدار ۱۲ کاشان شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
23,500  ~ 0.43%23400
 
  12
میلگرد آجدار ۱۲  هیربد  شاخه  A3  کارخانه
کیلوگرم
20,200  ~ -2.48%20700
 
  12
میلگرد آجدار ۱۲ آناهیتا گیلان  شاخه   A3 کارخانه
کیلوگرم
21,100  ~ 0.47%21000
 
  14
میلگرد آجدار ۱۴ ابهر شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
19,500  ~ ↔
 
  14
میلگرد آجدار ۱۴ ذوب آهن شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
23,100  ~ 0.87%22900
 
  14
میلگرد آجدار ۱۴ ظفر بناب شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
21,050  ~ 0.24%21000
 
  14
میلگرد آجدار ۱۴ کاشان شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
23,500  ~ 0.43%23400
 
  14
میلگرد آجدار ۱۴  هیربد  شاخه  A3  کارخانه
کیلوگرم
19,900  ~ -2.51%20400
 
  14
میلگرد آجدار ۱۴ آناهیتا گیلان  شاخه   A3 کارخانه
کیلوگرم
21,100  ~ 0.47%21000
 
  16
میلگرد آجدار ۱۶ ابهر شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
19,500  ~ ↔
 
  16
میلگرد آجدار ۱۶ ذوب آهن شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
23,100  ~ 0.87%22900
 
  16
میلگرد آجدار ۱۶ ظفر بناب شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
21,050  ~ 0.24%21000
 
  16
میلگرد آجدار ۱۶ کاشان شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
23,500  ~ 0.43%23400
 
  16
میلگرد آجدار ۱۶  هیربد  شاخه  A3  کارخانه
کیلوگرم
19,900  ~ -2.51%20400
 
  16
میلگرد آجدار ۱۶ آناهیتا گیلان  شاخه   A3 کارخانه
کیلوگرم
21,100  ~ 0.47%21000
 
  18
میلگرد آجدار ۱۸ ابهر شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
19,500  ~ ↔
 
  18
میلگرد آجدار ۱۸ ذوب آهن شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
22,550  ~ 1.11%22300
 
  18
میلگرد آجدار ۱۸ ظفر بناب شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
21,050  ~ 0.24%21000
 
  18
میلگرد آجدار ۱۸ کاشان شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
22,900  ~ 0.44%22800
 
  18
میلگرد آجدار ۱۸  هیربد  شاخه  A3  کارخانه
کیلوگرم
19,900  ~ -2.51%20400
 
  18
میلگرد آجدار ۱۸ آناهیتا گیلان  شاخه   A3 کارخانه
کیلوگرم
21,100  ~ 0.47%21000
 
  20
میلگرد آجدار ۲۰ ابهر شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
19,500  ~ ↔
 
  20
میلگرد آجدار ۲۰ ذوب آهن شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
22,550  ~ 1.11%22300
 
  20
میلگرد آجدار ۲۰ ظفر بناب شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
21,050  ~ 0.24%21000
 
  20
میلگرد آجدار ۲۰ کاشان شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
22,900  ~ 0.44%22800
 
  20
میلگرد آجدار 20  ذوب آهن  شاخه    بنگاه اصفهان
کیلوگرم
 
  20
میلگرد آجدار ۲۰  هیربد  شاخه  A3  کارخانه
کیلوگرم
19,900  ~ -2.51%20400
 
  20
میلگرد آجدار ۲۰ آناهیتا گیلان  شاخه   A3 کارخانه
کیلوگرم
21,100  ~ 0.47%21000
 
  22
میلگرد آجدار ۲۲ ذوب آهن شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
22,550  ~ 1.11%22300
 
  22
میلگرد آجدار ۲۲ ظفر بناب شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
21,050  ~ 0.24%21000
 
  22
میلگرد آجدار ۲۲ کاشان شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
22,900  ~ 0.44%22800
 
  22
میلگرد آجدار ۲۲  هیربد  شاخه  A3  کارخانه
کیلوگرم
19,900  ~ -2.51%20400
 
  22
میلگرد آجدار ۲۲ آناهیتا گیلان  شاخه   A3 کارخانه
کیلوگرم
21,100  ~ 0.47%21000
 
  25
میلگرد آجدار ۲۵ ذوب آهن شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
22,550  ~ 1.11%22300
 
  25
میلگرد آجدار ۲۵ ظفر بناب شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
21,050  ~ 0.24%21000
 
  25
میلگرد آجدار ۲۵ کاشان شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
22,900  ~ 0.44%22800
 
  25
میلگرد آجدار 25  ذوب آهن  شاخه    بنگاه اصفهان
کیلوگرم
 
  25
میلگرد آجدار ۲۵  هیربد  شاخه  A3  کارخانه
کیلوگرم
19,900  ~ -2.51%20400
 
  25
میلگرد آجدار ۲۵ آناهیتا گیلان  شاخه   A3 کارخانه
کیلوگرم
21,100  ~ 0.47%21000
 
  28
میلگرد آجدار ۲۸ ظفر بناب شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
21,050  ~ 0.24%21000
 
  28
میلگرد آجدار ۲۸  هیربد  شاخه  A3  کارخانه
کیلوگرم
19,900  ~ -2.51%20400
 
  28
میلگرد آجدار ۲۸ ذوب آهن  شاخه   A3 کارخانه
کیلوگرم
22,550  ~ 1.11%22300
 
  28
میلگرد ۲۸ آناهیتا گیلان A3 آجدار – کارخانه
کیلو
21,100  ~ 0.47%21000
 
  32
میلگرد آجدار ۳۲ کاشان شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
22,900  ~ 0.44%22800
 
  32
میلگرد آجدار ۳۲  هیربد  شاخه  A3  کارخانه
کیلوگرم
19,900  ~ -2.51%20400
 
  32
میلگرد آجدار ۳۲ ذوب آهن  شاخه   A3 کارخانه
کیلوگرم
22,550  ~ 1.11%22300
 
  32
میلگرد ۳۲ آناهیتا گیلان A3 آجدار – کارخانه
کیلو
21,100  ~ 0.47%21000
 
  36
میلگرد آجدار ۳۶ کاشان شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
22,900  ~ 0.44%22800
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  12
میلگرد آجدار ۱۲ امیرکبیر شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
20,000  ~ 8.5%18300
 
  14
میلگرد آجدار ۱۴ امیرکبیر شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
20,000  ~ 0.5%19900
 
  16
میلگرد آجدار ۱۶ امیرکبیر شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
20,000  ~ -16.5%23300
 
  18
میلگرد آجدار ۱۸ امیرکبیر شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
20,000  ~ -16.5%23300
 
  20
میلگرد آجدار ۲۰ امیرکبیر شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
20,000  ~ -16.5%23300
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  3
  3
میلگرد استنلس استیل۳۰۴ قطر ۳میلیمتر
کیلوگرم
145,000  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  5
  5
میلگرد استنلس استیل316 قطر 5میلیمتر
کیلوگرم
  5
  5
میلگرد استنلس استیل۳۰۴ قطر ۵میلیمتر
کیلوگرم
145,000  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  6
  6
میلگرد استنلس استیل310 قطر 6میلیمتر
کیلوگرم
  6
  6
میلگرد استنلس استیل۳۰۴ قطر ۶میلیمتر
کیلوگرم
21,700  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  8
  8
میلگرد استنلس استیل۳۰۴ قطر ۸میلیمتر
کیلوگرم
128,000  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  10
  10
میلگرد استنلس استیل310 قطر 10میلیمتر
کیلوگرم
  10
  10
میلگرد استنلس استیل۳۰۴ قطر ۱۰میلیمتر
کیلوگرم
128,000  ~ ↔
  10
  10
میلگرد استنلس استیل۳۱۶ قطر ۱۰میلیمتر
کیلوگرم
152,000  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  12
  12
میلگرد استنلس استیل304 قطر 12میلیمتر
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  14
  14
میلگرد استنلس استیل316 قطر 14میلیمتر
کیلوگرم
  14
  14
میلگرد استنلس استیل۳۰۴ قطر ۱۴میلیمتر
کیلوگرم
128,000  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  15
  1.5*3
میلگرد استنلس استیل304 قطر 15میلیمتر
برگ
  15
  15
میلگرد استنلس استیل316 قطر 15میلیمتر
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  20
  20
میلگرد استنلس استیل316 قطر 20میلیمتر
کیلوگرم
  20
  20
میلگرد استنلس استیل۳۰۴ قطر ۲۰میلیمتر
کیلوگرم
128,000  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  25
  25
میلگرد استنلس استیل۳۰۴ قطر ۲۵میلیمتر
کیلوگرم
128,000  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  28
  28
میلگرد استنلس استیل316 قطر 28میلیمتر
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  30
  30
میلگرد استنلس استیل۳۰۴ قطر ۳۰میلیمتر
کیلوگرم
128,000  ~ ↔
  30
  30
میلگرد استنلس استیل۳۱۶ قطر ۳۰میلیمتر
کیلوگرم
145,000  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  40
  40
میلگرد استنلس استیل316 قطر 40میلیمتر
کیلوگرم
  40
  40
میلگرد استنلس استیل۳۰۴ قطر ۴۰میلیمتر
کیلوگرم
128,000  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  45
  45
میلگرد استنلس استیل316 قطر 45میلیمتر
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  50
  50
میلگرد استنلس استیل316 قطر 50میلیمتر
کیلوگرم
  50
  50
میلگرد استنلس استیل۳۰۴ قطر ۵۰میلیمتر
کیلوگرم
128,000  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  55
  55
میلگرد استنلس استیل316 قطر 55میلیمتر
کیلوگرم
  55
  172
میلگرد استنلس استیل۳۰۴ قطر ۵۵میلیمتر
کیلوگرم
136,000  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  60
  60
میلگرد استنلس استیل310 قطر 60میلیمتر
کیلوگرم
  60
  60
میلگرد استنلس استیل316 قطر 60میلیمتر
کیلوگرم
  60
  110
میلگرد استنلس استیل۳۰۴ قطر ۶۰میلیمتر
کیلوگرم
128,000  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  65
  65
میلگرد استنلس استیل316 قطر 65میلیمتر
کیلوگرم
  65
  70
میلگرد استنلس استیل۳۰۴ قطر ۶۵میلیمتر
کیلوگرم
128,000  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  80
  80
میلگرد استنلس استیل316 قطر 80میلیمتر
کیلوگرم
  80
  80
میلگرد استنلس استیل۳۰۴ قطر ۸۰میلیمتر
کیلوگرم
129,000  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  85
  85
میلگرد استنلس استیل316 قطر 85میلیمتر
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  120
  120
میلگرد استنلس استیل316 قطر 120میلیمتر
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  130
  130
میلگرد استنلس استیل۳۱۶ قطر ۱۳۰میلیمتر
کیلوگرم
162,000  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  155
  155
میلگرد استنلس استیل316 قطر 155میلیمتر
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  220
  220
میلگرد استنلس استیل316 قطر 220میلیمتر
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  280
  280
میلگرد استنلس استیل316 قطر 280میلیمتر
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۷/۰۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  28
میلگرد آجدار ۲۸ کاشان شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
22,800  ~ -0.44%22900
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۲۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  12
میلگرد آجدار 12  فولاد سپهر ایرانیان  شاخه    بنگاه تهران
کیلوگرم
 
  18
میلگرد آجدار 18  بافق یزد  شاخه    کارخانه
کیلوگرم
 
  18
میلگرد آجدار 18  فولاد سپهر ایرانیان  شاخه  A3  کارخانه
کیلوگرم
 
  20
میلگرد آجدار 20  بافق یزد  شاخه    کارخانه
کیلوگرم
 
  22
میلگرد آجدار 22  بافق یزد  شاخه    کارخانه
کیلوگرم
 
  25
میلگرد آجدار 25  بافق یزد  شاخه    کارخانه
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۲۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  12
میلگرد آجدار 12  ظفر بناب  شاخه    بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۱۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  12
میلگرد آجدار 12  فایکو  12 متری    بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۱۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  8
میلگرد آجدار ۸ کاشان -شاخه   A3 کارخانه
کیلوگرم
24,700  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۱۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  10
میلگرد آجدار 10  فولاد کاوه تیکمه داش  12 متری  A2  بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۱۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  8
میلگرد ۸ آناهیتا گیلان A3 آجدار – کارخانه
کیلو
24,300  ~ -3.29%25100
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۰۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  6.5
میلگرد ساده ۶٫۵  مازندران  کلاف    بنگاه تهران
کیلوگرم
26,600  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۰۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  40
میلگرد آجدار 40  یزد – آلیاژی  12 متری    بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۰۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  6.5
میلگرد ۶٫۵ نطنز ساده – تهران
کیلو
27,200  ~ ↔
 
  18
میلگرد ساده 18  اصفهان  شاخه    بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۶/۰۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  25
میلگرد آجدار ۲۵  هیربد  شاخه  A4  کارخانه
کیلوگرم
17,450  ~ 0.57%17350
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۳۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  6.5
میلگرد ۶٫۵ یزد – احرامیان ساده – کارخانه
کیلو
16,170  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  14
میلگرد آجدار ۱۴ نیشابور شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
23,500  ~ 3.4%22700
 
  16
میلگرد آجدار ۱۶ نیشابور شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
23,900  ~ 3.35%23100
 
  18
میلگرد آجدار ۱۸ نیشابور شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
23,500  ~ 3.4%22700
 
  20
میلگرد آجدار ۲۰ نیشابور شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
23,500  ~ 3.4%22700
 
  22
میلگرد آجدار ۲۲ نیشابور شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
23,500  ~ 3.4%22700
 
  25
میلگرد آجدار ۲۵ نیشابور شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
23,500  ~ 3.4%22700
 
  28
میلگرد آجدار ۲۸ نیشابور شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
23,500  ~ 3.4%22700
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۲۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  10
میلگرد آجدار ۱۰ ابهر شاخه A2 بنگاه تهران
کیلوگرم
23,500  ~ ↔
 
  10
میلگرد نیشابور ۱۰ شاخه ۱۲ متری آ۳ بنگاه تهران
کیلوگرم
24,300  ~ ↔
 
  12
میلگرد آجدار ۱۲ ابهر شاخه A2 بنگاه تهران
کیلوگرم
23,500  ~ ↔
 
  12
میلگرد آجدار ۱۲ نیشابور شاخه A3 بنگاه تهران
کیلوگرم
24,300  ~ ↔
 
  14
میلگرد آجدار ۱۴ ابهر شاخه A3 بنگاه تهران
کیلوگرم
22,600  ~ ↔
 
  14
میلگرد آجدار ۱۴ امیرکبیر شاخه A3 بنگاه تهران
کیلوگرم
22,700  ~ ↔
 
  14
میلگرد آجدار ۱۴ نیشابور شاخه A3 بنگاه تهران
کیلوگرم
23,200  ~ ↔
 
  16
میلگرد آجدار ۱۶ آریا ذوب شاخه A3 بنگاه تهران
کیلوگرم
22,500  ~ ↔
 
  16
میلگرد آجدار ۱۶ ابهر شاخه A3 بنگاه تهران
کیلوگرم
22,600  ~ ↔
 
  16
میلگرد آجدار ۱۶ امیرکبیر شاخه A3 بنگاه تهران
کیلوگرم
22,700  ~ ↔
 
  16
میلگرد آجدار ۱۶ نیشابور شاخه A3 بنگاه تهران
کیلوگرم
23,200  ~ ↔
 
  18
میلگرد آجدار ۱۸ آریا ذوب شاخه A3 بنگاه تهران
کیلوگرم
22,500  ~ ↔
 
  18
میلگرد آجدار ۱۸ ابهر شاخه A3 بنگاه تهران
کیلوگرم
22,600  ~ ↔
 
  18
میلگرد آجدار ۱۸ نیشابور شاخه A3 بنگاه تهران
کیلوگرم
23,200  ~ ↔
 
  20
میلگرد آجدار ۲۰ آریا ذوب شاخه A3 بنگاه تهران
کیلوگرم
22,500  ~ ↔
 
  20
میلگرد آجدار ۲۰ ابهر شاخه A3 بنگاه تهران
کیلوگرم
22,600  ~ ↔
 
  20
میلگرد آجدار ۲۰ امیرکبیر شاخه A3 بنگاه تهران
کیلوگرم
22,700  ~ ↔
 
  20
میلگرد آجدار ۲۰ نیشابور شاخه A3 بنگاه تهران
کیلوگرم
23,200  ~ ↔
 
  22
میلگرد آجدار ۲۲ نیشابور شاخه A3 بنگاه تهران
کیلوگرم
23,200  ~ ↔
 
  25
میلگرد آجدار ۲۵ نیشابور شاخه A3 بنگاه تهران
کیلوگرم
23,200  ~ ↔
 
  28
میلگرد آجدار ۲۸ نیشابور شاخه A3 بنگاه تهران
کیلوگرم
23,200  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۲۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  30
  30
میلگرد آجدار ۳۰  ذوب آهن  شاخه  A3  کارخانه
کیلوگرم
650  ~ -46.15%950
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۲۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  10
میلگرد آجدار ۱۰  نیشابور  شاخه  A3  کارخانه
کیلوگرم
24,600  ~ 5.69%23200
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۲۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  10
میلگرد آجدار ۱۰ آناهیتا گیلان شاخه A2 بنگاه تهران
کیلوگرم
24,750  ~ 1.41%24400
 
  12
میلگرد آجدار ۱۲ آناهیتا گیلان شاخه A3 بنگاه تهران
کیلوگرم
24,450  ~ 1.43%24100
 
  14
میلگرد آجدار ۱۴ آناهیتا گیلان شاخه A3 بنگاه تهران
کیلوگرم
24,450  ~ 34.56%16000
 
  16
میلگرد آجدار ۱۶ آناهیتا گیلان شاخه A3 بنگاه تهران
کیلوگرم
24,450  ~ 1.43%24100
 
  18
میلگرد آجدار ۱۸ آناهیتا گیلان شاخه A3 بنگاه تهران
کیلوگرم
24,450  ~ 1.43%24100
 
  20
میلگرد آجدار ۲۰ آناهیتا گیلان شاخه A3 بنگاه تهران
کیلوگرم
24,450  ~ 1.43%24100
 
  22
میلگرد آجدار ۲۲ آناهیتا گیلان شاخه A3 بنگاه تهران
کیلوگرم
24,450  ~ 1.43%24100
 
  25
میلگرد آجدار ۲۵ آناهیتا گیلان شاخه A3 بنگاه تهران
کیلوگرم
24,450  ~ 1.43%24100
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۲۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  12
میلگرد آجدار ۱۲ نیشابور شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
23,750  ~ 4.63%22650
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۱۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  6.5
میلگرد ساده 6.5  اهواز  کلاف    بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۱۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  8
میلگرد آجدار 8  آذرفولاد امین  شاخه    بنگاه تهران
کیلوگرم
 
  32
میلگرد آجدار ۳۲ نیشابور شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
18,940  ~ 5.28%17940
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۰۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  12
میلگرد آجدار ۱۲ کاشان کلاف A3 کارخانه
کیلوگرم
21,400  ~ 18.69%17400
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۰۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  8
میلگرد آجدار ۸ ابهر  شاخه    کارخانه
کیلوگرم
 
  10
میلگرد آجدار ۱۰ کاشان شاخه A4 کارخانه
کیلوگرم
22,400  ~ ↔
 
  12
میلگرد آجدار ۱۲ کاشان شاخه A4 کارخانه
کیلوگرم
22,000  ~ ↔
 
  12
میلگرد ساده 12  یزد – آلیاژی  شاخه 6 متری  ck45  بنگاه تهران
کیلوگرم
 
  16
میلگرد آجدار ۱۶ کاشان شاخه A4 کارخانه
کیلوگرم
22,000  ~ ↔
 
  18
میلگرد آجدار ۱۸ کاشان شاخه A4 کارخانه
کیلوگرم
21,900  ~ ↔
 
  20
میلگرد آجدار ۲۰ کاشان شاخه A4 کارخانه
کیلوگرم
21,900  ~ ↔
 
  22
میلگرد آجدار ۲۲ کاشان شاخه A4 کارخانه
کیلوگرم
21,900  ~ ↔
 
  25
میلگرد آجدار ۲۵ کاشان شاخه A4 کارخانه
کیلوگرم
21,900  ~ ↔
 
  28
میلگرد آجدار ۲۸ کاشان شاخه A4 کارخانه
کیلوگرم
21,900  ~ ↔
 
  36
میلگرد آجدار ۳۶ کاشان شاخه A4 کارخانه
کیلوگرم
21,900  ~ ↔
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۰۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  10
میلگرد آجدار 10  آذرفولاد امین  12 متری  A2  بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۰۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  8
میلگرد آجدار 8  آذرفولاد امین  12 متری    بنگاه تهران
کیلوگرم
 
  10
میلگرد آجدار ۱۰ امیرکبیر شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
20,600  ~ 21.36%16200
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۰۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  14
میلگرد ساده 14  اصفهان  شاخه    بنگاه تهران
کیلوگرم
 
  16
میلگرد ساده 16  اصفهان  شاخه    بنگاه تهران
کیلوگرم
 
  20
میلگرد ساده 20  اصفهان  شاخه    بنگاه تهران
کیلوگرم
 
  22
میلگرد ساده 22  اصفهان  شاخه    بنگاه تهران
کیلوگرم
 
  28
میلگرد ساده 28  اصفهان  شاخه    بنگاه تهران
کیلوگرم
 
  32
میلگرد آجدار 32  بردسیر  12 متری    بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۵/۰۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  12
میلگرد ساده 12  اصفهان  شاخه    بنگاه تهران
کیلوگرم
 
  20
میلگرد ساده 20  اصفهان  شاخه    بنگاه تهران
کیلوگرم
 
  25
میلگرد ساده 25  اصفهان  شاخه    بنگاه تهران
کیلوگرم
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۴/۲۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  8
میلگرد آجدار ۸ حسن رود شاخه A2 کارخانه
کیلوگرم
19,450  ~ 3.08%18850
 
  10
میلگرد آجدار ۱۰ حسن رود شاخه A2 کارخانه
کیلوگرم
19,000  ~ 3.42%18350
 
  12
میلگرد آجدار ۱۲ حسن رود شاخه A2 کارخانه
کیلوگرم
18,600  ~ 3.76%17900
 
  14
میلگرد آجدار ۱۴ حسن رود شاخه A2 کارخانه
کیلوگرم
18,600  ~ 3.76%17900
 
  16
میلگرد آجدار ۱۶ حسن رود شاخه A2 کارخانه
کیلوگرم
18,700  ~ 3.48%18050
 
  18
میلگرد آجدار ۱۸ حسن رود  شاخه   A2 کارخانه
کیلوگرم
18,700  ~ 3.48%18050
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۴/۱۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  10
میلگرد آجدار 10  هیربد  شاخه    کارخانه
کیلوگرم
 
  12
میلگرد آجدار 12  ابهر  شاخه  A3  کارخانه
کیلوگرم
telegram
توضیحات خرید
چنانچه انتقادى به روند فروش دارید، مانند تاخیر در ارسال پیش فاکتور یا عدم پاسخگویى به موقع، مى توانید با شماره داخلى 666 (صداى مشترى) تماس حاصل فرمایید. کلیه کالاهایى که در آهن آنلاین عرضه مى شوند اصلى بوده و هیچ گونه کالاى غیر اصلى در آهن آنلاین به فروش نمى رسد. لطفا مراقب افراد سودجو و سایتهاى مشابه باشید، آهن آنلاین هیچ گونه نمایندگى ندارد و تنها راه ارتباطى، تماس با شماره هاى مجموعه مى باشد. بدیهى است در صورت تماس با این افراد که بعضا عناوین و مدارك جعلى نیز تهیه نموده اند، آهن آنلاین هیچگونه مسئولیتى را پذیرا نخواهد بود. قبل از خرید، گرفتن تایید تلفنى الزامى است.

th0E1PEKBB

دریافت قیمت های لحظه ای و اخبار میلگرد،مش و رابیتس در کانال  تلگرام  میلگرد

عضویت در کانال تخصصی میلگرد آهن آنلاین:

https://telegram.me/AO_milgerd

مژده صالحی : سرپرست فروش

مژده صالحی

سرپرست فروش

داخلى : 611
۰۲۱۶۳۴۲۸
09107686165

هانیه نظری : کارشناس فروش

هانیه نظری

کارشناس فروش

داخلى : 637
۰۲۱۶۳۴۲۸
09100014363

شیدا سلیمانی : کارشناس فروش

شیدا سلیمانی

کارشناس فروش

داخلى : 698
۰۲۱۶۳۴۲۸
09198792027

ماریه رنجبر : کارشناس فروش

ماریه رنجبر

کارشناس فروش

داخلى : 641
۰۲۱۶۳۴۲۸
09193014998