لیست قیمت میلگرد آهن آنلاین

تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۱/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
سیم خاردار خطی-سوزنی        
کیلوگرم
43,500 
  60
سیم خاردار تبری   ۶۰
عدد
760,000 
  60
سیم خاردار حلقوی-سوزنی۶۰
عدد
760,000 
  90
سیم خاردار تبری ۹۰
عدد
890,000 
  90
سیم خاردار حلقوی-سوزنی   ۹۰
عدد
890,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۱/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  8
میلگرد آجدار ۸ آناهیتا گیلان شاخه A2 کارخانه
کیلوگرم
24,900 
  10
میلگرد آجدار ۱۰ آناهیتا گیلان  شاخه   A2 کارخانه
کیلوگرم
24,600 
  12
میلگرد آجدار ۱۲ آناهیتا گیلان  شاخه   A2کارخانه
کیلوگرم
24,300 
  14
میلگرد آجدار ۱۴ آناهیتا گیلان  شاخه   A3 کارخانه
کیلوگرم
24,300 
  16
میلگرد آجدار ۱۶ آناهیتا گیلان  شاخه   A3 کارخانه
کیلوگرم
24,300 
  18
میلگرد آجدار ۱۸ آناهیتا گیلان  شاخه   A3 کارخانه
کیلوگرم
24,300 
  20
میلگرد آجدار ۲۰ آناهیتا گیلان  شاخه   A3 کارخانه
کیلوگرم
24,300 
  22
میلگرد آجدار ۲۲ آناهیتا گیلان  شاخه   A3 کارخانه
کیلوگرم
24,300 
  25
میلگرد آجدار ۲۵ آناهیتا گیلان  شاخه   A3 کارخانه
کیلوگرم
24,300 
  28
میلگرد آجدار ۲۸ آناهیتا گیلان  شاخه   A3 کارخانه
کیلوگرم
24,300 
  32
میلگرد آجدار ۳۲ آناهیتا گیلان  شاخه   A3 کارخانه
کیلوگرم
24,300 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۱/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  10
میلگرد آجدار ۱۰ امیرکبیر شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
24,600 
  12
میلگرد آجدار ۱۲ امیرکبیر شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
24,200 
  16
میلگرد آجدار ۱۶ امیرکبیر شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
23,600 
  18
میلگرد آجدار ۱۸ امیرکبیر شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
23,600 
  20
میلگرد آجدار ۲۰ امیرکبیر شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
23,600 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۱/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  12
میلگرد استیل ۳۱۰ 
کیلوگرم
435,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۱/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  1.5
سیم آرماتور ۱٫۵-کششی-کلاف کوچک تهران
کیلوگرم
33,000 
  2.5
سیم آرماتور ۲٫۵ تهران -کلاف کوچک بنگاه تهران
کیلوگرم
33,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۱/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  8
میلگرد آجدار ۸ حسن رود شاخه A2 کارخانه
کیلوگرم
24,700 
  10
میلگرد آجدار ۱۰ حسن رود شاخه A2 کارخانه
کیلوگرم
23,900 
  14
میلگرد آجدار ۱۴ حسن رود شاخه A2 کارخانه
کیلوگرم
23,650 
  16
میلگرد آجدار ۱۶ حسن رود شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
23,650 
  18
میلگرد آجدار ۱۸ حسن رود  شاخه   A2 کارخانه
کیلوگرم
23,650 
  20
میلگرد آجدار ۲۰ حسن رود  شاخه   A2 کارخانه
کیلوگرم
23,650 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۱/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  10
میلگرد آجدار ۱۰  شاهرود  ۱۲ متری    کارخانه
کیلوگرم
25,400 
  14
میلگرد ۱۴ شاهرود A3 آجدار – کارخانه
کیلو
24,000 
  16
میلگرد آجدار ۱۶ شاهرود  شاخه   A3 کارخانه
کیلوگرم
24,000 
  18
میلگرد آجدار ۱۸ شاهرود  شاخه   A3 کارخانه
کیلوگرم
24,000 
  20
میلگرد آجدار ۲۰ شاهرود  شاخه   A3 کارخانه
کیلوگرم
24,000 
  22
میلگرد آجدار ۲۲ شاهرود  شاخه    کارخانه
کیلوگرم
24,040 
  25
میلگرد آجدار ۲۵ شاهرود  شاخه   A3 کارخانه
کیلوگرم
24,040 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۱/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  8
میلگرد آجدار ۸ ظفر بناب  شاخه   A2 کارخانه
کیلوگرم
24,970 
  10
میلگرد آجدار ۱۰ ظفر بناب شاخه A2 کارخانه
کیلوگرم
24,750 
  12
میلگرد آجدار ۱۲ ظفر بناب شاخه A2 کارخانه
کیلوگرم
24,320 
  14
میلگرد آجدار ۱۴ ظفر بناب شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
24,320 
  16
میلگرد آجدار ۱۶ ظفر بناب شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
24,320 
  18
میلگرد آجدار ۱۸ ظفر بناب شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
24,320 
  20
میلگرد آجدار ۲۰ ظفر بناب شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
24,320 
  22
میلگرد آجدار ۲۲ ظفر بناب شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
24,320 
  25
میلگرد آجدار ۲۵ ظفر بناب شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
24,320 
  28
میلگرد آجدار ۲۸ ظفر بناب شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
24,320 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۱/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  8
میلگرد آجدار ۸ فولاد کاوه تیکمه داش  شاخه   A2 کارخانه
کیلوگرم
24,890 
  10
میلگرد آجدار ۱۰ فولاد کاوه تیکمه داش شاخه A2 کارخانه
کیلوگرم
24,700 
  12
میلگرد آجدار ۱۲ فولاد کاوه تیکمه داش شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
24,400 
  14
میلگرد آجدار ۱۴ فولاد کاوه تیکمه داش شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
24,400 
  16
میلگرد آجدار ۱۶ فولاد کاوه تیکمه داش شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
24,400 
  18
میلگرد آجدار ۱۸ فولاد کاوه تیکمه داش شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
24,400 
  20
میلگرد آجدار ۲۰ فولاد کاوه تیکمه داش شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
24,400 
  22
میلگرد آجدار ۲۲ فولاد کاوه تیکمه داش شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
24,400 
  25
میلگرد آجدار ۲۵ فولاد کاوه تیکمه داش شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
24,400 
  28
میلگرد آجدار ۲۸ فولاد کاوه تیکمه داش شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
24,400 
  32
میلگرد آجدار ۳۲ فولاد کاوه تیکمه داش شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
24,400 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۱/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  8
میلگرد آجدار ۸ قزوین  شاخه    کارخانه
کیلوگرم
24,900 
  10
میلگرد آجدار ۱۰ قزوین شاخه کارخانه
کیلوگرم
23,400 
  12
میلگرد آجدار ۱۲ قزوین شاخه A2 کارخانه
کیلوگرم
23,400 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۱/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  12
میلگرد آجدار ۱۲ میانه  شاخه   A3 کارخانه
کیلوگرم
24,000 
  14
میلگرد ۱۴ میانه A3 آجدار – کارخانه
کیلو
23,700 
  16
میلگرد ۱۶ میانه A3 آجدار – کارخانه
کیلو
23,700 
  18
میلگرد ۱۸ میانه A3 آجدار – کارخانه
کیلو
23,700 
  20
میلگرد ۲۰ میانه A3 آجدار – کارخانه
کیلو
23,700 
  22
میلگرد ۲۲ میانه A3 آجدار – کارخانه
کیلو
23,700 
  25
میلگرد آجدار ۲۵ میانه  شاخه   A3 کارخانه
کیلوگرم
23,700 
  28
میلگرد آجدار ۲۸ میانه  شاخه   A3 کارخانه
کیلوگرم
23,700 
  32
میلگرد آجدار ۳۲ میانه  شاخه   A3 کارخانه
کیلوگرم
23,700 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۱/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  6.5
میلگرد ۶٫۵ نطنز ساده – کارخانه
کیلو
28,600 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۱/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  14
میلگرد آجدار ۱۴ نیشابور شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
23,950 
  16
میلگرد آجدار ۱۶ نیشابور شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
23,950 
  18
میلگرد آجدار ۱۸ نیشابور شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
23,950 
  20
میلگرد آجدار ۲۰ نیشابور شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
23,950 
  22
میلگرد آجدار ۲۲ نیشابور شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
23,950 
  25
میلگرد آجدار ۲۵ نیشابور شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
23,950 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۱/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
میلگرد استیل ۱۰    هند  ۳۱۰  ۶ متری بنگاه تهران
کیلوگرم
435,000 
  3
میلگرد استیل ۳۰۴ 
کیلوگرم
178,000 
  6
میلگرد استیل ۳۰۴ 
کیلوگرم
178,000 
  6
میلگرد استیل ۳۱۰ 
کیلوگرم
435,000 
  8
میلگرد استیل ۳۰۴  ۸
کیلوگرم
178,000 
  10
میلگرد استیل ۳۰۴ 
کیلوگرم
178,000 
  10
میلگرد استیل ۳۱۰ 
کیلوگرم
435,000 
  10
میلگرد استیل ۳۱۶ 
کیلوگرم
205,000 
  12
میلگرد استیل ۳۰۴ 
کیلوگرم
178,000 
  14
میلگرد استیل ۳۰۴ 
کیلوگرم
178,000 
  14
میلگرد استیل ۳۱۶ 
کیلوگرم
205,000 
  15
میلگرد استیل ۳۰۴ 
برگ
178,000 
  15
میلگرد استیل ۳۱۶ 
کیلوگرم
205,000 
  20
میلگرد استیل ۳۰۴ 
کیلوگرم
178,000 
  20
میلگرد استیل ۳۱۶ 
کیلوگرم
205,000 
  25
میلگرد استیل ۳۰۴ 
کیلوگرم
178,000 
  28
میلگرد استیل ۳۱۶ 
کیلوگرم
205,000 
  30
میلگرد استیل ۳۰۴ 
کیلوگرم
178,000 
  30
میلگرد استیل ۳۱۶ 
کیلوگرم
205,000 
  40
میلگرد استیل ۳۰۴ 
کیلوگرم
178,000 
  40
میلگرد استیل ۳۱۶ 
کیلوگرم
205,000 
  45
میلگرد استیل ۳۱۶ 
کیلوگرم
205,000 
  50
میلگرد استیل ۳۰۴ 
کیلوگرم
178,000 
  50
میلگرد استیل ۳۱۶ 
کیلوگرم
205,000 
  55
میلگرد استیل ۳۱۶ 
کیلوگرم
205,000 
  60
میلگرد استیل ۳۱۰ 
کیلوگرم
435,000 
  60
میلگرد استیل ۳۱۶ 
کیلوگرم
205,000 
  65
میلگرد استیل ۳۰۴ 
کیلوگرم
178,000 
  65
میلگرد استیل ۳۱۶ 
کیلوگرم
205,000 
  80
میلگرد استیل ۳۱۶ 
کیلوگرم
210,000 
  85
میلگرد استیل ۳۱۶ 
کیلوگرم
210,000 
  110
میلگرد استیل ۳۰۴  ۶۰
کیلوگرم
178,000 
  120
میلگرد استیل ۳۱۶ 
کیلوگرم
210,000 
  130
میلگرد استیل ۳۱۶ 
کیلوگرم
210,000 
  172
میلگرد استیل ۳۰۴  ۵۵
کیلوگرم
178,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۱/۳۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  8
میلگرد آجدار ۸  هیربد  شاخه  A2  کارخانه
کیلوگرم
24,800 
  12
میلگرد آجدار ۱۲  هیربد  شاخه  A3  کارخانه
کیلوگرم
24,000 
  14
میلگرد آجدار ۱۴  هیربد  شاخه  A3  کارخانه
کیلوگرم
23,700 
  16
میلگرد آجدار ۱۶  هیربد  شاخه  A3  کارخانه
کیلوگرم
23,700 
  18
میلگرد آجدار ۱۸  هیربد  شاخه  A3  کارخانه
کیلوگرم
23,700 
  20
میلگرد آجدار ۲۰  هیربد  شاخه  A3  کارخانه
کیلوگرم
23,700 
  22
میلگرد آجدار ۲۲  هیربد  شاخه  A3  کارخانه
کیلوگرم
23,700 
  25
میلگرد آجدار ۲۵  هیربد  شاخه  A3  کارخانه
کیلوگرم
23,700 
  28
میلگرد آجدار ۲۸  هیربد  شاخه  A3  کارخانه
کیلوگرم
23,700 
  32
میلگرد آجدار ۳۲  هیربد  شاخه  A3  کارخانه
کیلوگرم
23,700 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۱/۲۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  8
میلگرد آجدار ۸ آذرفولاد امین شاخه A2 کارخانه
کیلوگرم
25,100 
  10
میلگرد آجدار ۱۰ آذرفولاد امین شاخه A2 کارخانه
کیلوگرم
24,900 
  10
میلگرد ۱۰ آذرفولاد امین A3 آجدار – کارخانه
کیلو
25,900 
  12
میلگرد آجدار ۱۲ آذرفولاد امین شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
24,600 
  14
میلگرد آجدار ۱۴ آذرفولاد امین شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
24,600 
  16
میلگرد آجدار ۱۶ آذرفولاد امین شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
24,600 
  18
میلگرد آجدار ۱۸ آذرفولاد امین شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
24,600 
  20
میلگرد آجدار ۲۰ آذرفولاد امین شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
24,600 
  22
میلگرد آجدار ۲۲ آذرفولاد امین شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
24,600 
  25
میلگرد آجدار ۲۵ آذرفولاد امین شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
24,600 
  28
میلگرد آجدار ۲۸ آذرفولاد امین شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
24,600 
  32
میلگرد آجدار ۳۲ آذرفولاد امین شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
24,600 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۱/۲۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  8
میلگرد آجدار ۸ ابهر  شاخه    کارخانه
کیلوگرم
25,100 
  10
میلگرد آجدار ۱۰ ابهر شاخه A2 کارخانه
کیلوگرم
23,700 
  12
میلگرد آجدار ۱۲ ابهر شاخه A2 کارخانه
کیلوگرم
23,700 
  12
میلگرد آجدار ۱۲  ابهر  شاخه  A3  کارخانه
کیلوگرم
24,200 
  14
میلگرد آجدار ۱۴ ابهر شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
23,700 
  16
میلگرد آجدار ۱۶ ابهر شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
23,700 
  18
میلگرد آجدار ۱۸ ابهر شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
23,700 
  20
میلگرد آجدار ۲۰ ابهر شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
23,700 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۱/۲۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  32
میلگرد آجدار ۳۲ امیرکبیر شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
24,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۱/۲۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  14
A3 میلگرد ۱۴ ایوان غرب شاخه
کیلوگرم
24,600 
  16
A3 میلگرد ۱۶ ایوان غرب شاخه
کیلوگرم
24,600 
  20
A3 میلگرد ۲۰ ایوان غرب شاخه
کیلوگرم
24,600 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۱/۲۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  8
میلگرد آجدار ۸ بناب شاخه کارخانه
کیلوگرم
25,500 
  10
میلگرد آجدار ۱۰ بناب شاخه کارخانه
کیلوگرم
25,200 
  12
میلگرد آجدار ۱۲ بناب شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
24,850 
  14
میلگرد آجدار ۱۴ بناب شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
24,850 
  16
میلگرد آجدار ۱۶ بناب شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
24,850 
  18
میلگرد آجدار ۱۸ بناب شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
24,850 
  20
میلگرد آجدار ۲۰ بناب شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
24,850 
  22
میلگرد آجدار ۲۲ بناب شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
24,850 
  25
میلگرد آجدار ۲۵ بناب شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
24,850 
  28
میلگرد آجدار ۲۸ بناب شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
24,850 
  32
میلگرد آجدار ۳۲ بناب شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
24,850 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۱/۲۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  8
میلگرد آجدار ۸ درپاد تبریز شاخه A2 کارخانه
کیلوگرم
25,100 
  10
میلگرد آجدار ۱۰ درپاد تبریز شاخه A2 کارخانه
کیلوگرم
24,900 
  12
میلگرد آجدار ۱۲ درپاد تبریز شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
24,500 
  14
میلگرد آجدار ۱۴ درپاد تبریز شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
24,500 
  16
میلگرد آجدار ۱۶ درپاد تبریز شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
24,500 
  18
میلگرد آجدار ۱۸ درپاد تبریز شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
24,500 
  20
میلگرد آجدار ۲۰  درپاد تبریز  ۱۲ متری  A3  کارخانه
کیلوگرم
24,500 
  22
میلگرد آجدار ۲۲  درپاد تبریز  ۱۲ متری  A3  کارخانه
کیلوگرم
24,500 
  25
میلگرد آجدار ۲۵  درپاد تبریز  ۱۲ متری  A3  کارخانه
کیلوگرم
24,500 
  28
میلگرد آجدار ۲۸  درپاد تبریز  ۱۲ متری  A3  کارخانه
کیلوگرم
24,500 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۱/۲۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  12
میلگرد آجدار ۱۲ ذوب آهن شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
27,900 
  14
میلگرد آجدار ۱۴ ذوب آهن شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
27,900 
  16
میلگرد آجدار ۱۶ ذوب آهن شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
27,900 
  18
میلگرد آجدار ۱۸ ذوب آهن شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
24,600 
  20
میلگرد آجدار ۲۰ ذوب آهن شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
24,600 
  22
میلگرد آجدار ۲۲ ذوب آهن شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
24,600 
  25
میلگرد آجدار ۲۵ ذوب آهن شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
24,600 
  28
میلگرد آجدار ۲۸ ذوب آهن  شاخه   A3 کارخانه
کیلوگرم
24,800 
  32
میلگرد آجدار ۳۲ ذوب آهن  شاخه   A3 کارخانه
کیلوگرم
24,800 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۱/۲۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  12
میلگرد آجدار ۱۲  روهینا  ۱۲ متری  A3  کارخانه
کیلوگرم
25,300 
  14
میلگرد آجدار ۱۴  روهینا  ۱۲ متری  A3  کارخانه
کیلوگرم
25,100 
  16
میلگرد آجدار ۱۶  روهینا  ۱۲ متری  A3  کارخانه
کیلوگرم
25,100 
  18
میلگرد آجدار ۱۸  روهینا  ۱۲ متری  A3  کارخانه
کیلوگرم
25,100 
  20
میلگرد آجدار ۲۰  روهینا  ۱۲ متری  A3  کارخانه
کیلوگرم
25,100 
  20
میلگرد آجدار ۲۰  روهینا  ۱۲ متری  A3  کارخانه
کیلوگرم
2,700 
  22
میلگرد آجدار ۲۲  روهینا  ۱۲ متری  A3  کارخانه
کیلوگرم
25,100 
  25
میلگرد آجدار ۲۵  روهینا  ۱۲ متری  A3  کارخانه
کیلوگرم
25,100 
  28
میلگرد آجدار ۲۸  روهینا  ۱۲ متری  A3  کارخانه
کیلوگرم
25,100 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۱/۲۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  10
میلگرد آجدار ۱۰  پرشین فولاد  شاخه    کارخانه
کیلوگرم
26,300 
  14
میلگرد آجدار ۱۴ پرشین فولاد شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
24,300 
  16
میلگرد آجدار ۱۶ پرشین فولاد شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
24,200 
  18
میلگرد آجدار ۱۸ پرشین فولاد شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
24,200 
  20
میلگرد آجدار ۲۰ پرشین فولاد شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
24,200 
  22
میلگرد آجدار ۲۲ پرشین فولاد شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
24,200 
  25
میلگرد آجدار ۲۵ پرشین فولاد شاخه A3 کارخانه
کیلوگرم
24,200 
  28
میلگرد آجدار ۲۸  پرشین فولاد  شاخه  A3  کارخانه
کیلوگرم
25,000 
  32
میلگرد آجدار ۳۲  پرشین فولاد  شاخه  A3  کارخانه
کیلوگرم
25,000 
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۱/۲۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  10
میلگرد آجدار ۱۰  کرمان  ۱۲ متری    کارخانه
کیلوگرم
24,900 
  12
میلگرد آجدار ۱۲ کرمان  شاخه   A2 کارخانه
کیلوگرم
24,300 
  12
میلگرد آجدار ۱۲ کرمان  شاخه   A3 کارخانه
کیلوگرم
24,500 
  14
میلگرد آجدار ۱۴ کرمان  شاخه   A2 کارخانه
کیلوگرم
24,200 
  14
میلگرد آجدار ۱۴ کرمان  شاخه   A3 کارخانه
کیلوگرم
24,400 
  16
میلگرد آجدار ۱۶ کرمان  شاخه   A2 کارخانه
کیلوگرم
24,200 
telegram
توضیحات خرید
چنانچه انتقادى به روند فروش دارید، مانند تاخیر در ارسال پیش فاکتور یا عدم پاسخگویى به موقع، مى توانید با شماره داخلى 666 (صداى مشترى) تماس حاصل فرمایید. کلیه کالاهایى که در آهن آنلاین عرضه مى شوند اصلى بوده و هیچ گونه کالاى غیر اصلى در آهن آنلاین به فروش نمى رسد. لطفا مراقب افراد سودجو و سایتهاى مشابه باشید، آهن آنلاین هیچ گونه نمایندگى ندارد و تنها راه ارتباطى، تماس با شماره هاى مجموعه مى باشد. بدیهى است در صورت تماس با این افراد که بعضا عناوین و مدارك جعلى نیز تهیه نموده اند، آهن آنلاین هیچگونه مسئولیتى را پذیرا نخواهد بود. قبل از خرید، گرفتن تایید تلفنى الزامى است.

th0E1PEKBB

دریافت قیمت های لحظه ای و اخبار میلگرد،مش و رابیتس در کانال  تلگرام  میلگرد

عضویت در کانال تخصصی میلگرد آهن آنلاین:

https://telegram.me/AO_milgerd

نوید وطن دوست : مدیر گروه

نوید وطن دوست

مدیر گروه

داخلى : 675
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100691

شیدا سلیمانی : کارشناس فروش

شیدا سلیمانی

کارشناس فروش

داخلى : 698
۰۲۱۶۳۴۲۸
09198792027

ماریه رنجبر : کارشناس فروش

ماریه رنجبر

کارشناس فروش

داخلى : 641
۰۲۱۶۳۴۲۸
09193014998

مرتضی سیفی : کارشناس خرید(مخصوص آهن فروشان جهت ارائه بارهای ویژه)

مرتضی سیفی

کارشناس خرید(مخصوص آهن فروشان جهت ارائه بارهای ویژه)

داخلى : 614
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100277

مسعود شجاع : کارشناس خرید(مخصوص آهن فروشان جهت ارائه بارهای ویژه)

مسعود شجاع

کارشناس خرید(مخصوص آهن فروشان جهت ارائه بارهای ویژه)

داخلى : 697
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100477