نوع و کد کابل کابل زمینی، NYY,NYY-J,NYY-O
ساختار کابل نوع هادی: هادی مسی نرم شده مفتولی یا استرند شده

نوع روکش: پی وی سی

رنگ روکش: قابل تولید طبق درخواست مشتری

محدوده دمایی -۳۰ C تا +۷۰ C
ولتاژ نامی ۵۰۰/۳۰۰ ولت
ولتاژ آزمون ۲۰۰۰ ولت متناوب به مدت ۵ دقیقه
 استاندارد  ۱۰IEC 60227 ، ISIRI (607) 10
کاربرد کابل کشی زمینی،برای نصب ثابت، داخل و خارج تاسیسات،در کانال کابل، داخل زمین و آب ،قابل استفاده در شبکه الکتریکی، تاسیسات صنعتی و پست های برق

لیست قیمت کابل زمینی آهن آنلاین

تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  1.5
  2
کابل زمینی ۱٫۵ *۲  افشار نژاد
متر
  1.5
  2
کابل زمینی ۱٫۵ *۲  افشار نژاد
متر
  1.5
  3
کابل زمینی ۱٫۵ *۳  افشار نژاد
متر
  1.5
  3
کابل زمینی ۱٫۵ *۳  افشار نژاد
متر
  1.5
  4
کابل زمینی ۱٫۵ *۴  افشار نژاد
متر
  1.5
  4
کابل زمینی ۱٫۵ *۴  افشار نژاد
متر
  1.5
  5
کابل زمینی ۱٫۵ *۵  افشار نژاد
متر
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2.5
  2
کابل زمینی ۲٫۵ *۲  افشار نژاد
متر
  2.5
  2
کابل زمینی ۲٫۵ *۲  افشار نژاد
متر
  2.5
  3
کابل زمینی ۲٫۵ *۳  افشار نژاد
متر
  2.5
  3
کابل زمینی ۲٫۵ *۳  افشار نژاد
متر
  2.5
  4
کابل زمینی ۲٫۵ *۴  افشار نژاد
متر
  2.5
  5
کابل زمینی ۲٫۵ *۵  افشار نژاد
متر
  2.5
  5
کابل زمینی ۲٫۵ *۵  افشار نژاد
متر
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  4
  2
کابل زمینی ۴ *۲  افشار نژاد
متر
  4
  2
کابل زمینی ۴ *۲  البرز الکتریک نور
متر
  4
  3
کابل زمینی ۴ *۳  افشار نژاد
متر
  4
  4
کابل زمینی ۴ *۴  افشار نژاد
متر
  4
  4
کابل زمینی ۴ *۴  البرز الکتریک نور
متر
  4
  4
کابل زمینی ۴ *۴  همدان
متر
  4
  5
کابل زمینی ۴ *۵  افشار نژاد
متر
  4
  5
کابل زمینی ۴ *۵  همدان
متر
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  6
  2
کابل زمینی ۶ *۲  افشار نژاد
متر
  6
  2
کابل زمینی ۶ *۲  افشار نژاد
متر
  6
  2
کابل زمینی ۶ *۲  البرز الکتریک نور
متر
  6
  3
کابل زمینی ۶ *۳  البرز الکتریک نور
متر
  6
  4
کابل زمینی ۶ *۴  افشار نژاد
متر
  6
  4
کابل زمینی ۶ *۴  البرز الکتریک نور
متر
  6
  5
کابل زمینی ۶ *۵  افشار نژاد
متر
  6
  5
کابل زمینی ۶ *۵  البرز الکتریک نور
متر
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  10
  2
کابل زمینی ۱۰ *۲  افشار نژاد
متر
  10
  2
کابل زمینی ۱۰ *۲  البرز الکتریک نور
متر
  10
  3
کابل زمینی ۱۰ *۳  افشار نژاد
متر
  10
  3
کابل زمینی ۱۰ *۳  افشار نژاد
متر
  10
  3
کابل زمینی ۱۰ *۳  البرز الکتریک نور
متر
  10
  4
کابل زمینی ۱۰ *۴  افشار نژاد
متر
  10
  4
کابل زمینی ۱۰ *۴  البرز الکتریک نور
متر
  10
  5
کابل زمینی ۱۰ *۵  افشار نژاد
متر
  10
  5
کابل زمینی ۱۰ *۵  افشار نژاد
متر
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  16
  1
کابل زمینی ۱۶ *۱  افشار نژاد
متر
  16
  2
کابل زمینی ۱۶ *۲  افشار نژاد
متر
  16
  2
کابل زمینی ۱۶ *۲  افشار نژاد
متر
  16
  4
کابل زمینی ۱۶ *۴  افشار نژاد
متر
  16
  4
کابل زمینی ۱۶ *۴  افشار نژاد
متر
  16
  5
کابل زمینی ۱۶ *۵  افشار نژاد
متر
  16
  5
کابل زمینی ۱۶ *۵  افشار نژاد
متر
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  25
  1
کابل زمینی ۲۵ *۱  افشار نژاد
متر
  25
  1
کابل زمینی ۲۵ *۱  افشار نژاد
متر
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  25 16
  3
کابل زمینی ۲۵ ۱۶ *۳  افشار نژاد
متر
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  25
  3
کابل زمینی ۲۵ *۳  افشار نژاد
متر
  25
  4
کابل زمینی ۲۵ *۴  افشار نژاد
متر
  25
  4
کابل زمینی ۲۵ *۴  افشار نژاد
متر
  25
  5
کابل زمینی ۲۵ *۵  افشار نژاد
متر
  25
  5
کابل زمینی ۲۵ *۵  افشار نژاد
متر
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  35
  1
کابل زمینی ۳۵ *۱  افشار نژاد
متر
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  35 16
  3
کابل زمینی ۳۵ ۱۶ *۳  افشار نژاد
متر
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  35
  5
کابل زمینی ۳۵ *۵  افشار نژاد
متر
  35
  5
کابل زمینی ۳۵ *۵  افشار نژاد
متر
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  50 25
  3
کابل زمینی ۵۰ ۲۵ *۳  افشار نژاد
متر
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  70
  1
کابل زمینی ۷۰ *۱  افشار نژاد
متر
  70
  1
کابل زمینی ۷۰ *۱  افشار نژاد
متر
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  70 35
  3
کابل زمینی ۷۰ ۳۵ *۳  افشار نژاد
متر
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  95
  1
کابل زمینی ۹۵ *۱  افشار نژاد
متر
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  120
  1
کابل زمینی ۱۲۰ *۱  آرین ابهر
متر
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  150
  1
کابل زمینی ۱۵۰ *۱  افشار نژاد
متر
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  240
  1
کابل زمینی ۲۴۰ *۱  افشار نژاد
متر
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  300
  1
کابل زمینی ۳۰۰ *۱  افشار نژاد
متر
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  4
  3
کابل زمینی ۴ *۳  افشار نژاد
متر
  4
  5
کابل زمینی ۴ *۵  افشار نژاد
متر
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  6
  3
کابل زمینی ۶ *۳  افشار نژاد
متر
  6
  3
کابل زمینی ۶ *۳  افشار نژاد
متر
  6
  5
کابل زمینی ۶ *۵  افشار نژاد
متر
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  16
  3
کابل زمینی ۱۶ *۳  افشار نژاد
متر
  16
  3
کابل زمینی ۱۶ *۳  افشار نژاد
متر
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  50 25
  3
کابل زمینی ۵۰ ۲۵ *۳  افشار نژاد
متر
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  120
  1
کابل زمینی ۱۲۰ *۱  افشار نژاد
متر
  120
  1
کابل زمینی ۱۲۰ *۱  افشار نژاد
متر
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  185
  1
کابل زمینی ۱۸۵ *۱  افشار نژاد
متر
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  240
  1
کابل زمینی ۲۴۰ *۱  افشار نژاد
متر
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  300
  1
کابل زمینی ۳۰۰ *۱  افشار نژاد
متر
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  2.5
  4
کابل زمینی ۲٫۵ *۴  افشار نژاد
متر
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  10
  2
کابل زمینی ۱۰ *۲  افشار نژاد
متر
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  25
  3
کابل زمینی ۲۵ *۳  افشار نژاد
متر
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  35
  3
کابل زمینی ۳۵ *۳  افشار نژاد
متر
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  120
  1
کابل زمینی ۱۲۰ *۱  آرین ابهر
متر
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  150
  1
کابل زمینی ۱۵۰ *۱  افشار نژاد
متر
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  1.5
  5
کابل زمینی ۱٫۵ *۵  افشار نژاد
متر
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  4
  4
کابل زمینی ۴ *۴  افشار نژاد
متر
  4
  5
کابل زمینی ۴ *۵  افشار نژاد
متر
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  35
  1
کابل زمینی ۳۵ *۱  افشار نژاد
متر
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  35 16
  3
کابل زمینی ۳۵ ۱۶ *۳  افشار نژاد
متر
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۰
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  10
  4
کابل زمینی ۱۰ *۴  افشار نژاد
متر
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۱۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  4
  2
کابل زمینی ۴ *۲  افشار نژاد
متر
telegram
 

توضیحات خرید

چنانچه انتقادى به روند فروش دارید، مانند تاخیر در ارسال پیش فاکتور یا عدم پاسخگویى به موقع، مى توانید با شماره داخلى 666 (صداى مشترى) تماس حاصل فرمایید. کلیه کالاهایى که در آهن آنلاین عرضه مى شوند اصلى بوده و هیچ گونه کالاى غیر اصلى در آهن آنلاین به فروش نمى رسد. لطفا مراقب افراد سودجو و سایتهاى مشابه باشید، آهن آنلاین هیچ گونه نمایندگى ندارد و تنها راه ارتباطى، تماس با شماره هاى مجموعه مى باشد. بدیهى است در صورت تماس با این افراد که بعضا عناوین و مدارك جعلى نیز تهیه نموده اند، آهن آنلاین هیچگونه مسئولیتى را پذیرا نخواهد بود. قبل از خرید، گرفتن تایید تلفنى الزامى است.

th0E1PEKBB

دریافت قیمت های لحظه ای و اخبار انواع کابل در کانال  تلگرام  میلگرد

عضویت در کانال تخصصی انواع کابل آهن آنلاین:

https://telegram.me/ao_cable

محمد شانه جانی : مدیر کل خرید و فروش

محمد شانه جانی

مدیر کل خرید و فروش

داخلى : 655
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100391

نیلوفر ترابی : مدیر گروه

نیلوفر ترابی

مدیر گروه

داخلى : 612
۰۲۱۶۳۴۲۸
09193014988

غزال تاجدینی : کارشناس فروش

غزال تاجدینی

کارشناس فروش

داخلى : 676
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100445

آیدین هماوندی : کارشناس خرید

آیدین هماوندی

کارشناس خرید

داخلى : 670
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100620

میرقاسم محمدی : کارشناس خرید

میرقاسم محمدی

کارشناس خرید

داخلى : 634
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100870