لیست قیمت پیچ آهن آنلاین

تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
 
پیچ     چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  10
  M6
پیچ ۱۰  M6   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
  10
  M8
پیچ ۱۰  M8   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  15
  M6
پیچ ۱۵  M6   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
  15
  M8
پیچ ۱۵  M8   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
  15
  M8
پیچ ۱۵  M8   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  20
  M10
پیچ ۲۰  M10   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
  20
  M12
پیچ ۲۰  M12   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
  20
  M12
پیچ ۲۰  M12   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
  20
  M6
پیچ ۲۰  M6   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
  20
  M8
پیچ ۲۰  M8   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  25
  M10
پیچ ۲۵  M10   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
  25
  M12
پیچ ۲۵  M12   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
  25
  M6
پیچ ۲۵  M6   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
  25
  M6
پیچ ۲۵  M6   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
  25
  M8
پیچ ۲۵  M8   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  30
  M10
پیچ ۳۰  M10   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
  30
  M10
پیچ ۳۰  M10   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
  30
  M12
پیچ ۳۰  M12   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
  30
  M12
پیچ ۳۰  M12   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
  30
  M14
پیچ ۳۰  M14   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
  30
  M14
پیچ ۳۰  M14   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
  30
  M16
پیچ ۳۰  M16   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
  30
  M6
پیچ ۳۰  M6   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
  30
  M8
پیچ ۳۰  M8   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  35
  M6
پیچ ۳۵  M6   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
  35
  M8
پیچ ۳۵  M8   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
  35
  M8
پیچ ۳۵  M8   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  40
  M10
پیچ ۴۰  M10   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
  40
  M10
پیچ ۴۰  M10   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
  40
  M12
پیچ ۴۰  M12   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
  40
  M14
پیچ ۴۰  M14   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
  40
  M14
پیچ ۴۰  M14   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
  40
  M16
پیچ ۴۰  M16   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
  40
  M16
پیچ ۴۰  M16   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
  40
  M6
پیچ ۴۰  M6   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
  40
  M8
پیچ ۴۰  M8   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  50
  M10
پیچ ۵۰  M10   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
  50
  M12
پیچ ۵۰  M12   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
  50
  M12
پیچ ۵۰  M12   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
  50
  M14
پیچ ۵۰  M14   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
  50
  M16
پیچ ۵۰  M16   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
  50
  M18
پیچ ۵۰  M18   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
  50
  M18
پیچ ۵۰  M18   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
  50
  M20
پیچ ۵۰  M20   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
  50
  M6
پیچ ۵۰  M6   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
  50
  M6
پیچ ۵۰  M6   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
  50
  M8
پیچ ۵۰  M8   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  60
  M10
پیچ ۶۰  M10   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
  60
  M12
پیچ ۶۰  M12   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
  60
  M14
پیچ ۶۰  M14   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
  60
  M14
پیچ ۶۰  M14   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
  60
  M16
پیچ ۶۰  M16   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
  60
  M18
پیچ ۶۰  M18   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
  60
  M20
پیچ ۶۰  M20   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
  60
  M6
پیچ ۶۰  M6   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
  60
  M8
پیچ ۶۰  M8   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  70
  M10
پیچ ۷۰  M10   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
  70
  M12
پیچ ۷۰  M12   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
  70
  M12
پیچ ۷۰  M12   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
  70
  M14
پیچ ۷۰  M14   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
  70
  M14
پیچ ۷۰  M14   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
  70
  M16
پیچ ۷۰  M16   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
  70
  M16
پیچ ۷۰  M16   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
  70
  M18
پیچ ۷۰  M18   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
  70
  M20
پیچ ۷۰  M20   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
  70
  M6
پیچ ۷۰  M6   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
  70
  M8
پیچ ۷۰  M8   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
  70
  M8
پیچ ۷۰  M8   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  80
  M10
پیچ ۸۰  M10   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
  80
  M12
پیچ ۸۰  M12   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
  80
  M14
پیچ ۸۰  M14   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
  80
  M14
پیچ ۸۰  M14   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
  80
  M16
پیچ ۸۰  M16   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
  80
  M18
پیچ ۸۰  M18   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
  80
  M20
پیچ ۸۰  M20   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
  80
  M6
پیچ ۸۰  M6   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
  80
  M8
پیچ ۸۰  M8   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
  80
  M8
پیچ ۸۰  M8   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  100
  M10
پیچ ۱۰۰  M10   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
  100
  M12
پیچ ۱۰۰  M12   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
  100
  M12
پیچ ۱۰۰  M12   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
  100
  M14
پیچ ۱۰۰  M14   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
  100
  M14
پیچ ۱۰۰  M14   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
  100
  M16
پیچ ۱۰۰  M16   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
  100
  M18
پیچ ۱۰۰  M18   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
  100
  M18
پیچ ۱۰۰  M18   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
  100
  M20
پیچ ۱۰۰  M20   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
  100
  M6
پیچ ۱۰۰  M6   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
  100
  M6
پیچ ۱۰۰  M6   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
  100
  M8
پیچ ۱۰۰  M8   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  120
  M10
پیچ ۱۲۰  M10   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
  120
  M12
پیچ ۱۲۰  M12   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
  120
  M12
پیچ ۱۲۰  M12   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
  120
  M14
پیچ ۱۲۰  M14   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
  120
  M16
پیچ ۱۲۰  M16   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
  120
  M18
پیچ ۱۲۰  M18   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
  120
  M20
پیچ ۱۲۰  M20   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
  120
  M20
پیچ ۱۲۰  M20   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
  120
  M8
پیچ ۱۲۰  M8   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  150
  M10
پیچ ۱۵۰  M10   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
  150
  M12
پیچ ۱۵۰  M12   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
  150
  M16
پیچ ۱۵۰  M16   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
  150
  M18
پیچ ۱۵۰  M18   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
  150
  M18
پیچ ۱۵۰  M18   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
  150
  M18
پیچ ۱۵۰  M18   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
  150
  M20
پیچ ۱۵۰  M20   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  20
  M10
پیچ ۲۰  M10   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  25
  M10
پیچ ۲۵  M10   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  30
  M6
پیچ ۳۰  M6   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  40
  M12
پیچ ۴۰  M12   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
  40
  M14
پیچ ۴۰  M14   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
  40
  M6
پیچ ۴۰  M6   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  60
  M10
پیچ ۶۰  M10   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
  60
  M16
پیچ ۶۰  M16   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
  60
  M18
پیچ ۶۰  M18   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
  60
  M8
پیچ ۶۰  M8   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  80
  M10
پیچ ۸۰  M10   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  100
  M16
پیچ ۱۰۰  M16   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
  100
  M8
پیچ ۱۰۰  M8   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  120
  M10
پیچ ۱۲۰  M10   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  150
  M12
پیچ ۱۵۰  M12   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  10
  M8
پیچ ۱۰  M8   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  60
  M12
پیچ ۶۰  M12   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
  60
  M6
پیچ ۶۰  M6   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  70
  M10
پیچ ۷۰  M10   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  100
  M12
پیچ ۱۰۰  M12   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
  100
  M20
پیچ ۱۰۰  M20   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  120
  M14
پیچ ۱۲۰  M14   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
  120
  M16
پیچ ۱۲۰  M16   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  150
  M18
پیچ ۱۵۰  M18   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  30
  M8
پیچ ۳۰  M8   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  35
  M6
پیچ ۳۵  M6   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  40
  M8
پیچ ۴۰  M8   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  80
  M6
پیچ ۸۰  M6   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  120
  M8
پیچ ۱۲۰  M8   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
 
پیچ     چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
 
 
پیچ     چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  10
  M6
پیچ ۱۰  M6   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  20
  M8
پیچ ۲۰  M8   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  25
  M8
پیچ ۲۵  M8   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  80
  M20
پیچ ۸۰  M20   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۴
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  150
  M10
پیچ ۱۵۰  M10   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
  150
  M16
پیچ ۱۵۰  M16   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  25
  M12
پیچ ۲۵  M12   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  50
  M10
پیچ ۵۰  M10   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
  50
  M8
پیچ ۵۰  M8   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  70
  M18
پیچ ۷۰  M18   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۳
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  80
  M18
پیچ ۸۰  M18   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  70
  M6
پیچ ۷۰  M6   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۴/۲۱
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  150
  M18
پیچ ۱۵۰  M18   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۳/۲۲
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
  2
پیچ   ۲   تایوان    سرمته بنگاه تهران
عدد
 
  2
پیچ   ۲   تایوان    سرمته بنگاه تهران
عدد
 
  2.5
پیچ   ۲٫۵   تایوان    سرمته بنگاه تهران
عدد
1,380 
 
  3
پیچ   ۳   تایوان    سرمته بنگاه تهران
عدد
1,450 
 
  4
پیچ   ۴   تایوان    سرمته بنگاه تهران
عدد
1,570 
 
  5
پیچ   ۵   تایوان    سرمته بنگاه تهران
عدد
 
  6.5
پیچ   ۶٫۵   تایوان    سرمته بنگاه تهران
عدد
2,200 
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۳/۰۸
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
 
پیچ     تایوان    سرمته بنگاه تهران
عدد
 
 
پیچ     تایوان    سرمته بنگاه تهران
عدد
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۳/۰۶
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  60
  M14
پیچ     چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
  60
  M14
پیچ ۶۰  M14   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
تاریخ بروزرسانی ۹۷/۰۳/۰۵
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
  70
  M14
پیچ     چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
  70
  M14
پیچ ۷۰  M14   چین    گالوانیزه بنگاه تهران
عدد
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۱۲/۰۹
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
 
 
پیچ     اتصالات    فولادی بنگاه تهران
عدد
 
 
پیچ     اتصالات    فولادی بنگاه تهران
کیلوگرم
 
 
پیچ     اتصالات    فولادی بنگاه تهران
متر
تاریخ بروزرسانی ۹۶/۰۸/۱۷
  
کد
ضخامت
سایز
نام کالا
قیمت
telegram
 

توضیحات خرید

چنانچه انتقادى به روند فروش دارید، مانند تاخیر در ارسال پیش فاکتور یا عدم پاسخگویى به موقع، مى توانید با شماره داخلى 666 (صداى مشترى) تماس حاصل فرمایید. کلیه کالاهایى که در آهن آنلاین عرضه مى شوند اصلى بوده و هیچ گونه کالاى غیر اصلى در آهن آنلاین به فروش نمى رسد. لطفا مراقب افراد سودجو و سایتهاى مشابه باشید، آهن آنلاین هیچ گونه نمایندگى ندارد و تنها راه ارتباطى، تماس با شماره هاى مجموعه مى باشد. بدیهى است در صورت تماس با این افراد که بعضا عناوین و مدارك جعلى نیز تهیه نموده اند، آهن آنلاین هیچگونه مسئولیتى را پذیرا نخواهد بود. قبل از خرید، گرفتن تایید تلفنى الزامى است.

خرید و فروش انواع پیچ آهن آنلاین

th0E1PEKBB

اطلاع از قیمت ها و اخبار اتصالات در کانال تلگرام اتصالات آهن آنلاین

عضویت در کانال تخصصی اتصالات آهن آنلاین:
https://telegram.me/AO_fittings

محمد شانه جانی : مدیر کل خرید و فروش

محمد شانه جانی

مدیر کل خرید و فروش

داخلى : 655
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100391

نیلوفر ترابی : مدیر گروه

نیلوفر ترابی

مدیر گروه

داخلى : 612
۰۲۱۶۳۴۲۸
09193014988

غزال تاجدینی : کارشناس فروش

غزال تاجدینی

کارشناس فروش

داخلى : 676
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100445

آیدین هماوندی : کارشناس خرید

آیدین هماوندی

کارشناس خرید

داخلى : 670
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100620

میرقاسم محمدی : کارشناس خرید

میرقاسم محمدی

کارشناس خرید

داخلى : 634
۰۲۱۶۳۴۲۸
09109100870